Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahtioikoradan lunastustoimituksessa Mäntsälän kunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahtioikoradan lunastustoimituksessa Mäntsälän kunnassa"

Transkriptio

1 Maanmittaus 86:2 (2011) 5 Maanmittaus 86:2 (2011) Tieteellinen artikkeli Saapunut ja tarkistettuna Hyväksytty Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahtioikoradan lunastustoimituksessa Mäntsälän kunnassa Seija Kotilainen Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitos Tiivistelmä. Kiinteistötoimituksia on perinteisesti tutkittu taloudellisista, teknisistä, juridista ja arviointiteoreettisista näkökulmista. Tutkimuksessa selvitettiin kiinteistön omistajien kokemuksia lunastustoimituksesta. Tutkimuskohde oli oikorata Mäntsälässä. Tyytyväisyyskokemuksen arviointiin rakennettiin tässä tutkimuksessa malli, jota testattiin. Lisäksi tutkittiin sitä, käsittivätkö kiinteistön omistajat viranomaistoiminnan neutraaliksi vai luottamukselliseksi. Tarkastelu tehtiin määrällisenä ja laadullisena. Tyytyväisyyttä lisäsivät aloite-, neuvottelu- ja keskustelumahdollisuudet (teoriakäsite: vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuus). Viranomaisen piti huolehtia kiinteistön omistajan tarpeista ja oikeuksista (eettisyys) sekä toimia rehellisesti ja asiallisesti (puolueettomuus). Toimituksen lopputuloksen tuli olla virheetön ja odotusten mukainen (lopputuloksen hyvä laatu). Tyytyväisyys parani, jos kiinteistön omistaja oli ollut tyytyväinen suunnittelun lopputulokseen tai suunnittelun menettelyihin. Myös nopea rakennustöiden teko lisäsi tyytyväisyyttä. Tyytyväisten viranomaiskäsitys oli sekä neutraali että luottamuksellinen. Tyytymättömät pitivät sitä neutraalina. Keskustelumahdollisuuksia pitäisi parantaa haltuunotossa ja lunastuspäätöksen antaminen ilman kokousmenettelyä tulisi olla mahdollista. Lisäksi rakentaminen olisi hyvä kytkeä tiiviisti yhteen toimituksen kanssa. Tutkimus kuvaa kiinteistön omistajien kokemuksia Mäntsälän oikoratahankkeessa sekä muissa vastaavissa hankkeissa. Toisella lisätutkimuksella tulisi varmistua siitä, sopivatko tutkimustulokset kuvaamaan yleisesti ratojen ja maanteiden lunastustoimituksia. Avainsanat: Kiinteistön omistaja, lunastus, toimitus, rata, ratahanke 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus Toimitusmenettelyä on tutkittu taloudellisista, teknisistä, juridista ja arviointiteoreettisista lähtökohdista. Näin on tavoiteltu tehokasta menettelyä ja oikeaa lop

2 6 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa putulosta. Toimituksen onnistuneisuus riippuu myös siitä, millaiseksi kiinteistön omistajat 1 kokevat sen. Tämä ilmenee siinä, miten tyytyväisiä he ovat toimitukseen. Lunastustoimitukset koetaan herkästi kielteisinä, koska ne tehdään yhteiskunnan tarpeisiin toisin kuin esimerkiksi lohkomistoimitukset. Tutkimus selvitti kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä radan lunastustoimitukseen. Kohteen muodosti Kerava Lahti-oikoratahanke Mäntsälän kunnassa. Tutkimus vastasi kysymyksiin: Kuvasivatko tutkimuksessa muotoillun kokemusten arviointimallin osatekijät kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä lunastustoimitukseen? Oliko kiinteistön omistajien viranomaiskäsitys neutraali- vai luottamispohjainen? Tutkimus kuului kiinteistöntekniikan alaan, mutta teoriat perustuivat sosiaalitieteisiin. Tutkimusmenetelminä käytettiin määrällisiä ja laadullisia menetelmiä. Toimitusmenettelyä pidettiin hallintotoimintana, joka sisälsi myös teknisiä ja oikeudenkäynnin piirteitä (Holma 1995, s. 237). Tämän vuoksi mallin lähtökohdaksi otettiin Tylerin tutkimustulokset, jotka koskivat hallintoa ja oikeuslaitosta. 1.2 Aihealuetta koskevia tutkimuksia Tyytyväisyys oikeusviranomaisten toimintaan; eri näkökulmat Oikeusviranomaisia koskevat tutkimukset ovat perinteisesti selvittäneet tyytyväisyyttä toimien lopputulokseen (Tyler 1990, s. 72). Tutkimukset alkavat monipuolistua 1970-luvulla, kun ryhdytään tutkimaan tyytyväisyyttä myös prosessiin. Tuolloin Thibaut ja Walker selvittävät ihmisten lainkuuliaisuutta ja tyytyväisyyttä oikeusviranomaisiin. Tutkimus koskee ihmisten sisäisten tekijöiden lisäksi kiireen ja standardien vaikutusta. Tutkimustulosten mukaan tyytyväisyys perustuu pääosin siihen, missä määrin ihmiset saattavat vaikuttaa päätöksiin ja prosessiin. Tyytyväisyys prosessiin johtaa tyytyväisyyteen lopputulokseen. (Thibaut ja Walker 1975, s. 1 3.) Palkinnot ja uhat ohjaavat ihmisiä, jotka tavoittelevat vain omaa etuaan. Näkökulmaa kutsutaan välineelliseksi (instrumental perspective). (Tyler 1990, s ) Uusia tutkimustuloksia alkaa tulla ja 1990-luvuilla. Ihmiset elävät sosiaalisessa yhteisössä, joka vaikuttaa kokemuksiin. Tyytyväisyyttä kuvaavat viranomaisen korkea moraali ja oikeudenmukaisuus. Näkökulma perustuu ihmisen sisäisiin normeihin (normative perspective). (Tyler 1990, s , ) Leventhalin mukaan normatiivisia kriteereitä ovat yhdenvertaisuus sekä muiden ihmisten että tapausten kanssa, viranomaisen eettisyys ja kyky tukahduttaa yksipuolisia käsityksiä, päätöksen objektiivinen korkea laatu ja korjausmahdollisuus sekä osallistumismahdollisuus. (Leventhal 1980, s , Tyler 1990, s ) Myöhemmin Tyler (1988, 1990, 1997) kehittää Thibaut ja Walkerin 1 Kiinteistön omistajaksi katsottiin kiinteän omaisuuden omistaja, erityisen etuuden tai siihen verrattavan oikeuden haltija (määritelmä: lunastuslaki 603/1977, 2 ) tai valtuutettu.

3 Maanmittaus 86:2 (2011) 7 sekä Leventhalin tutkimustulosten pohjalta kokemuksen tekijöitä. Kohteena on viranomaistoiminta (Tyler 1990, s. 120) Tylerin tutkimukset viranomaistoiminnasta Tyleria on kiinnostanut ja 1990-luvuilla tekijät, jotka vaikuttavat ihmisten lainkuuliaisuuteen. Kun ihmisten viranomaiskäsitys on myönteinen, he noudattavat päätöksiä ja pitävät toimintaa oikeutettuna. Viranomaiskäsitykseen vaikuttaa kokemusten kokonaisuus, jolloin tulee tutkia myös yksittäisiä kokemuksia. (Tyler 1990, s. 3 7, 63 67, ) Tyler kehittää kokonaisvaltaisen mallin (Kuva 1). Se kuvaa tekijät, jotka saattavat vaikuttaa kokemuksiin. (Mallin suomennokset ovat Ervastilta; 2004, s ) Käyttäytymisen ja arvioinnin mahdolliset perusteet Lopputulos Prosessi Oikeudenmukaisuudesta riippumattomat kriteerit Distributiivinen oikeudenmukaisuus Oikeudenmukaisuudesta riippumattomat kriteerit Proseduraalinen oikeudenmukaisuus Lopputuloksen absoluuttinen taso Odotusten särkyminen Kohtuus, tasa-arvo, tarpeet Tehokkuus, nopeus Yhtenäisyys, puolueellisuus, eettisyys Kuva 1. Kokemuksen arvioinnin malli (Tyler 1990, s , käännös Ervasti 2004, s. 175) Mallin muodostavat lopputulos ja prosessi, jotka kumpikin jakautuvat oikeudenmukaisuudesta riippumattomiin ja riippuviin osiin. Oikeudenmukaisuutta kuvaa tasapuolisuus. Se voidaan käsittää absoluuttiseksi, jolloin jokaisen asemaa pidetään samanlaisena riippumatta olosuhteista. Yleensä tasapuolisuus ymmärretään suhteelliseksi, kuten tässäkin. (Tyler 1990, s , Ervasti 2004, s ) Ensimmäinen lopputuloksen oikeudenmukaisuudesta riippumaton tekijä on lopputuloksen absoluuttinen taso. Usein kyse on oikeudenkäynnin kustannuksista ja huonosta lopputuloksesta. Lopputulokseen ei tällöin vaikuta ihmisen henkilökohtaiset tarpeet, kyvyt tai asema. Ihminen on myös asettanut odotuksia lopputulokselle. Niiden särkyminen muodostaa toisen tekijän. Lopputuloksen oikeudenmukaisuutta kutsutaan distributiiviseksi oikeudenmukaisuudeksi, joka tarkoittaa reiluutta (fair, oikea, kohtuullinen, reilu) resurssien jaossa. Sitä kuvaavat lopputuloksen kohtuus, tasa-arvo ja ihmisten tarpeiden huomioiminen. Prosessin oikeudenmukaisuudesta riippumattomia tekijöitä ovat kustannustehokkuus ja nopeus. Proseduraalinen oikeudenmukaisuus merkitsee oikeudenmukaisia menettelyjä. Niitä kuvaavat yhtenäisyys, puolueettomuus ja eettisyys. (Tyler 1990, s , Ervasti 2004, s )

4 8 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa Tyler parantelee edelleen (1988, 1997) proseduraalisen oikeudenmukaisuuden tekijöitä tutkimuksissaan. Ensimmäinen tutkimus koskee oikeuslaitoksen ja poliisin toimia. Kokemuksia kysytään henkilöiltä, joiden viranomaiskokemus on tapahtunut vähän ennen tutkimuksen tekoa. Lisäksi asian tulee olla vastaajalle merkityksellinen. Tylerin mukaan tyytyväisyyttä edistävät osallistumismahdollisuus, viranomaisen motivaatio toimia oikeudenmukaisesti sekä rehellisyys ja eettisyys. Päätösten hyvyys, valitusmahdollisuus ja yhdenvertainen kohtelu vaikuttavat myös myönteisesti. Tilanteen luonne vaikuttaa tyytyväisyyteen, mutta ihmisten ominaisuudet eivät. (Tyler 1988.) Toinen tutkimus koskee oikeuskonfliktien sovittelua. Tekijöiksi osoittautuvat osallistumismahdollisuuden tarjoaminen, viranomaisen luotettavuus, kunnioittava ja kohtelias suhtautuminen osapuoliin sekä puolueettomuus. Luotettavuus muodostaa päätekijän, koska se luo turvallisuutta. Luotettavan viranomaisen päätökset ovat ennakoitavissa. (Tyler 1997.) Neutraaliperusteinen ja luottamusperusteinen viranomaiskäsitys Oikeusviranomaisen toiminnan keskeisen tekijän muodostaa yleinen luottamus viranomaistoimintaan. Luottamuksen puute aiheuttaa ongelmia, kuten esimerkiksi valituksia ja niihin liittyviä lisäkuluja ja jopa tottelemattomuutta. (Tyler 1997.) Viranomaisten luotettavuus on pitkään perustunut neutraaliin viranomaiskäsitykseen. Se on ollut muuttumassa luottamusperusteiseksi länsimaissa. Neutraalissa tavassa uskottavuus luodaan ammatillisilla ja oikeudellisilla eleillä, kuten viranomaisaseman korostamisella ja standardien menettelyjen käytöllä. Toiminta on muodollista ja etäistä, jolloin tiiviitä henkilökohtaisia kontakteja kansalaisiin ei pidetä suotavina. Päätökset perustuvat kirjallisiin normeihin. Niihin eivät vaikuta asian taustatekijät, koska niitä ei edes tunneta. Päätökset eivät juuri vaihtele eri tapauksissa, jolloin niitä voidaan pitää puolueettomina. Ääriesimerkkiä kuvaa Yhdysvalloissa käytössä ollut tuomioistuinmenettely, jossa valamiehistön jäsen ei saanut edes tuntea syytettyä. (Tyler ja Kersteller 1994, Tyler 1997.) Luottamusperusteisessa tavassa uskottavuus syntyy korkealla moraalilla ja hyväntahtoisuudella. Päätöksessä otetaan huomioon tapauksen erityispiirteet, jolloin se voidaan räätälöidä tilanteeseen sopivaksi. Näin päätökset vaihtelevat enemmän kuin neutraalisti toimittaessa. Toimintatapaa kuvaa yhdysvaltalainen poliisitoimi, jossa kyläläiset tunsivat aiemmin poliisinsa. Sittemmin siirryttiin laajoihin poliisipiireihin, jolloin poliiseista tuli etäisiä neutraaleja ammattilaisia luvulla poliisit muuttuivat jälleen kyläpoliiseiksi. He perustavat toimintansa luottamukseen, joka syntyy henkilökohtaisilla suhteilla. (Tyler ja Kersteller 1994, Tyler 1997.) Neutraaliperusteista ja luottamusperusteista toimintatapaa on pidetty länsimaissa toistensa vastakohtina. Sen sijaan esimerkiksi japanilaisessa kulttuurissa ei vallitse tällaista vastakkainasettelua. (Tyler ja Kersteller 1994.) Luottamusperusteinen toimintatapa edellyttää usein luottamuksellisuutta, 2 kun taas neutraaliperusteisessa tavassa sitä ei suosita. Luottamuksellisuuden mah 2 Luottamuksellisesti toimittaessa käytyjen keskustelujen tulokset jäävät vain osapuolten tietoon (Ervasti 2004, s. 133).

5 Maanmittaus 86:2 (2011) 9 dollisuuteen perustuu myös suomalainen sovintomenettely riita-asioissa, jossa tuomari voi tavata osapuolia kahden kesken. Suullinen valmistelu ja sovintomenettely tulivat käyttöön alioikeusuudistuksessa vuonna Näin Suomi seurasi monia muita länsimaita, joissa tuomioistuinsovinnot olivat keskeisiä. (Ervasti 2004, s. 91, 133, ) Haavisto on tutkinut alioikeusuudistusta vuonna Tutkimuksessaan hän kohdistaa mielenkiintonsa tuomioistuimen kommunikaatioon, menettelyn oikeudenmukaisuuteen, luottamukseen, asiakkaan asemaan sekä sovintomenettelyyn. Hän selvittää, onko näissä tekijöissä tapahtunut todellinen muutos. Kommunikointi on muuttumassa. Asiakkaiden aloitteet ovat lisääntyneet ja sovintomenettelyissä opetellaan uusia toimintatapoja. Etäinen keskustelu ei sovi enää toimintatavaksi. Perusteellinen muutos on tapahtumassa. Siihen on myös tarvetta. Tässä Haavisto viittaa Tyleriin (1997), jonka mukaan modernissa yhteiskunnassa ollaan siirtymässä neutraaliperusteisesta luottamusperusteiseen toimintatapaan. (Haavisto 2002, s. 1 5, ) 1.3 Teoreettinen malli tyytyväisyys lunastustoimitukseen Mallin tekijät Tutkimuksessa luotiin uusi Suomen olosuhteisiin sopiva tyytyväisyyden arviointimalli, jonka lähtökohtana oli yhdysvaltalaisen Tylerin tutkimukset 3 (kohta 1.2.2). Malliin kuuluvat tekijät: vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuus (tässä: osallistumismahdollisuus) viranomaisen luotettavuus viranomaisen eettinen toiminta viranomaisen puolueettomuus lopputuloksen laadukkuus valittaminen toimituksesta kokemukset vastapuolesta, hankkeen muista vaiheista kuin lunastustoimituksesta kiinteistön omistajan, kohteiden ja toimitusten taustatiedot. Osallistumismahdollisuus merkitsee sitä, että ihmiset saavat tietoa ja mahdollisuuden kertoa näkökulmansa. He saattavat osallistua keskusteluihin, joihin päätökset perustuivat. He eivät pidä välttämättömänä päätösvallan saamista. Lisäksi ihmiset haluavat toisen osapuolen kuulevan heidän näkökantansa. Luotettava viranomainen kohtelee kaikkia tasavertaisesti eikä suosi ketään. Lisäksi sen tulee harkita heidän näkökulmiaan. Viranomaisen eettinen toiminta tarkoittaa kohteliasta, arvostavaa ja kunnioittavaa suhtautumista osapuoliin. Viranomainen 3 Tutkimus oli osa laajaa konfliktitutkimusta. Konfliktitutkimusten johtava maa on Yhdysvallat, mutta teorioita ei ole useinkaan testattu empiriassa (Peltonen ja Villanen 2004, s ). Tyler on tehnyt laajoja empiirisiä tutkimuksia, joten oli luontevaa käyttää niitä.

6 10 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa ottaa ihmisten asiat tosissaan. Tämä viestittää ihmisille heidän hyvästä sosiaalisesta asemastaan yhteisössä. Eettisyys merkitsee myös sitä, että viranomainen selvittää osapuolten tarpeet ja oikeudet. Viranomaisen puolueettomuutta kuvaa rehellisyys ja asiallisuus. Lisäksi ihmiset pitävät tärkeänä hyvää lopputuloksen laatua. Tämä tarkoittaa virheetöntä ja oikeudenmukaista lopputulosta, joka vastaa odotuksia. Kaikkien pitää tietää, että toimituksesta saattaa valittaa. (Tyler 1988; 1990, s ; 1997.) Henkilöt, jotka ovat olleet tyytyväisiä radan suunnittelun menettelyihin tai suunnittelun lopputulokseen, ovat todennäköisesti tyytyväisempiä kuin muut. Riittävän nopean korvausten saannin oletetaan myös lisäävän tyytyväisyyttä. Jos kiinteistön omistajan toimeentulo riippuu suuresti lunastuksesta, hän saattaa olla tyytymättömämpi kuin muut. Toimituskokouksissa omistajan roolissa toimineiden kokemukset lienevät positiivisempia kuin valtuutettuina toimineiden. Oletus on, että kiinteistön omistajan on sitä vaikeampi olla tyytyväinen lunastukseen mitä monimuotoisempi hänen menetyksensä on. Jos kiinteistön omistaja on joutunut osallistumaan useisiin toimituksiin, hän lienee tyytymättömämpi kuin jos olisi ollut mukana vain yhdessä toimituksessa. Korvauksen oikeudenmukaisuutta ja samanlaista kohtelua tärkeinä arvoina pitävät henkilöt saattavat olla tyytyväisempiä kuin muut. Toimituksesta valittaneet ovat oletettavasti tyytymättömämpiä kuin muut. Ratahallintokeskuksen asiallisen toiminnan arvioidaan vaikuttavan positiivisesti kokemuksiin. Niihin voivat vaikuttaa positiivisesti myös hyvät kokemukset aiemmista ratahankkeista ja tämän hankeen myöhemmistä vaiheista. Mallilla oli tarkoitus luoda kokonaisvaltainen käsitys tyytyväisyyden aiheuttajista. Tätä varten sitä testattiin empiirisellä aineistolla, joka käsitti strukturoituja kyselyvastauksia, haastatteluja ja tekstejä. Strukturoitujen aineistojen käsittely tapahtui aluksi numeeristamalla. Lopussa keskeinen menetelmä oli laadullinen tekstien analyysi. (Aineiston käsittely on esitetty kohdassa 2.4.) 2 Tutkimuksen tekeminen 2.1 Empiirinen tutkimuskohde Yleiskuvaus Kohteen valinta perustui keskusteluihin Ratahallintokeskuksen 4 edustajan kanssa. Kohteeksi tarvittiin monipuolinen hanke, jossa kiinteistön omistajat olivat saaneet korvauksia kokonaisista kiinteistöistä, osista kiinteistöjä, rakennuksista ja erilaisista haitoista ja vahingoista. Lisäksi haluttiin uusi hanke, jotta tulokset olisivat merkityksellisiä vielä tämän tutkimuksen julkaisuhetkellä. Vastaavantyyppisen hankkeen piti olla mahdollista tulla vireille tulevaisuudessa. Kriteerit täytti parhaiten Kerava Lahti-oikorata Mäntsälässä. (Aalto 2006, 2007.) lähtien Liikennevirasto (http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikennevirasto).

7 Maanmittaus 86:2 (2011) 11 Hankkeessa rakennettiin uutta rataa 65 kilometriä, josta 35 kilometriä sijaitsi Mäntsälässä. Hanke oli yksi laajimmista vuosikymmeniin 5, kun sen laajuutta tarkasteltiin lunastushankkeena tai sosiaalisilta vaikutuksiltaan (SVA 2002, s. 5). Ratahallintokeskus vastasi hankkeesta. Radan suunnittelu, rakentaminen ja lunastukset tehtiin vuosina Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan Radan rakennutti pääurakoitsija, joka käytti apunaan lukuisia aliurakoitsijoita. Liikennöinti alkoi vuonna (Yleissuunnitelma 1998, LunL, Santaharju 2011.) Toimituksia tehtiin Mäntsälässä 33 kappaletta vuosina Niissä lunastettiin 14 asuinrakennusta ja 207,2 hehtaaria maa-alueita. Kohteeseen kuului 153 käyttöyksikköä 7, joilla oli 234 kiinteistön omistajaa 7. Asuinrakennuskiinteistöt lunastettiin heti alussa kukin omina toimituksinaan. Näin omistajat saivat nopeasti korvaukset. Muut lunastukset ja haitan sekä vahingon korvaukset käsiteltiin omina toimituksinaan, kuten myös maantieliittymien muutokset. Uusi rata vaati myös yksityistieoikeuksien järjestelyjä. Ne tehtiin pääsääntöisesti lunastustoimituksissa. (Toimitusasiakirjat, Santaharju 2011.) Hankkeen vaiheet ja kiinteistön omistajat Radan suunnittelu tapahtui ennen ratalakia (ratalaki 110/2007, RataL). Vasta ratalaissa yleissuunnittelusta tuli lakisääteinen vaihe, jossa kiinteistön omistajia oli kuultava (RataL 22 ). Hankkeessa tehtiin niin alustava yleissuunnitelma, yleissuunnitelma kuin yleissuunnitelman tarkistuskin. Siinä ennakoitiin ratalakia, koska kiinteistön omistajia kuultiin molempia laadittaessa. (Vuorinen 2011.) Yleissuunnittua seurasi lunastuslupavaihe. Lunastusluvan saamiseksi Ratahallintokeskus järjesti kaksi kuulemistilaisuutta, jotka oli tarkoitettu kiinteistön omistajille. Tilaisuuksiin tuli runsaasti osallistujia. Keskusteluja käytiin paljon, mutta monia ihmisiä koskettavia erimielisyyksiä ei ilmennyt. Osallistujat saattoivat havainnollistaa asiaansa myös visuaalisesti, sillä kokouksessa oli käytettävissä kartat yleissuunnitelmasta ja kiinteistöjaotuksesta. Tämä auttoi osapuolia ymmärtämään toistensa näkemyksiä. (Vuorinen 2011, Lunastuslupa-asiakirjat.) Pääurakoitsija perusti Mäntsälään toimiston. Tämä auttoi kiinteistön omistajia, koska toimistossa saattoi tutustua suunnitelmakarttoihin ja myöhemmin toimitusasiakirjoihin. (Aalto 2006, Santaharju 2011.) Toimituksesta vastasi lunastustoimikunta, johon kuuluivat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Se päätti alueiden haltuunotosta, korvauksista sekä tilusja yksityistiejärjestelyistä kokouksissa, joihin kiinteistön omistajat oli kutsuttu. Kokousten ulkopuolella kiinteistön omistajat saattoivat soittaa toimitusinsinöörille lisätietojen saamiseksi kokouksista. Puhelinsoittoja tuli runsaasti. Toimitu 5 Vastaavanlainen suunnitteilla oleva hanke oli Espoo Lohja Salo-rata (http://www. uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/ htm). 6 Vielä oli kesken kaksi pientä pistemäistä lunastustoimitusta (Santaharju 2011). 7 Lähes poikkeuksetta perikuntienkin omistajat saatiin selville (Santaharju 2011).

8 12 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa sinsinööri oli työskennellyt vuosia Mäntsälän alueella, jolloin monet kiinteistön omistajat tunsivat hänet jo ennen toimitusta. (Santaharju 2011.) Haltuunottokatselmuksiin saattoivat osallistua kiinteistön omistajat ja Ratahallintokeskuksen edustajat. Lunastustoimikunta kirjasi niissä lunastettavan omaisuuden. Tilaisuuksissa Ratahallintokeskuksen edustaja keskusteli kiinteistön omistajien kanssa asuntojen purkuaikatauluista ja uusien asuntojen rahoitusjärjestelyistä. Haltuunoton varmistuttua korvausvaatimuksen saattoi tehdä kirjallisesti tai suullisesti kokouksessa. Lunastustoimikunta pohti korvauksia tapaamisissaan, mutta lunastuspäätöksen se teki loppukokouksessa. Ratahallintokeskus maksoi korvaukset tämän jälkeen kolmessa kuukaudessa. Valituksia tuli 14 henkilöltä. (Toimitusasiakirjat, Santaharju 2011.) 2.2 Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot Tutkimuksessa käytettiin laadullisia menetelmiä. Keskeinen tutkimusaineisto koostui vuosina toteutetun kyselyn vastauksista. Lisäaineistona käytettiin vuonna 2004 tehdyn kyselyn vastauksia 8. Toimitusinsinööri, Ratahallintokeskuksen asiantuntija ja kuulemistilaisuuksien insinööri haastateltiin. Lisäksi analysoitiin lunastuslupa- ja toimitusasiakirjat, ratojen ja maanteiden lunastushankkeita koskevat lait ja toimitusmenettelyohjeet. Kyselyssä (Liite 1) tiedusteltiin sekä kokemukseen liittyneitä tekijöitä että viranomaiskäsityksiä. Rakenteisia kysymyksiä oli 37 ja teemamuotoisia kolme. Peruskysymys koski sitä, oliko lunastus ollut vastaajalle merkityksellinen. Myös vastaajan osallistuminen toimituskokouksiin selvitettiin. Osallistumismahdollisuuksista esitettiin sekä yleiskysymyksiä että osavaiheita (haltuunottokatselmus, korvausperustekokous ja lunastuspäätöskokous) koskevia kysymyksiä. Vastaajien arvoja kartoitettiin kysymällä, mikä oli samanlaisen kohtelun ja korvauksen oikeudenmukaisuuden merkitys vastaajille. Myös vastaajien viranomaiskäsityksiä kartoitettiin. Neutraalia käsitystä kuvasi muodollisuus. Sovittelua koskenut kysymys oli mukana, koska sovintomenettelyä käytettiin käräjäoikeuksissa. Lisäksi kysyttiin vastaajien taustatietoja sekä kohteiden ja toimitusten tietoja. Myös suunnittelu- ja rakentamisvaiheet kiinnostivat, koska ne saattoivat vaikuttaa kokemuksiin.kolme asiantuntijaa testasi kyselyn. Se lähti kolmen kuukauden kuluttua lunastusten loppukokouksista 234 kiinteistön omistajille, joiden tiedot löytyivät toimitusasiakirjoista. Taulukko 1 kuvaa teoreettiset kriteerit ja niitä vastaavat kysymysten aiheet. Kysymyksen aiheet muotoiltiin edelleen väittämiksi 9 kyselylomakkeeseen. 8 Asuinrakennusten lunastuksista oli kulunut kyselyaikaan 6 7 vuotta. Näiltä osin käytettiin myös vuoden 2004 kyselyn (Hämäläinen ja Vahtera) vastauksia. 9 Väittämien skaala oli 4-portainen positiivinen Likert (myös Tyler 1990, Appendix A).

9 Maanmittaus 86:2 (2011) 13 Taulukko 1. Teoreettiset tekijät/osatekijät ja niitä vastaavat kysymysten aiheet TEKIJÄ/OSATEKIJÄ KYSYMYKSEN AIHE Taustatiedot (Lunastuksen kohde, toimitus, osapuolet, ympäristö) Kohteen merkityksellisyys Lunastetun omaisuuden merkityksellisyys Tieto valitusmahdollisuudesta Tietoisuus valitusmahdollisuudesta Lunastuksen kohde; kohteet Lunastuksen kohteen monimuotoisuus Toimitukset; kohteet, lajit Eri toimituksiin osallistumisen määrä Kiinteistön omistajan taustatiedot Pääasiallisen toimeentulon riippuvuus hankkeesta Kiinteistön omistajan taustatiedot Vastaajan rooli toimituksessa Kiinteistön omistajan arvot Korvauksen oikeudenmukaisuuden tärkeys Kiinteistön omistajan arvot Samankaltaisen kohtelun tärkeys Muut osapuolet toimituksessa Ratahallintokeskuksen toiminnan tyyli Kiinteistön omistajan taustatiedot Aiempi kokemus ratatoimituksesta Kiinteistön omistajan taustatiedot Myöhempi kokemus toimituksen jälkeen Valittaminen Toimituksesta valittaminen; ei/kyllä Menettelyn oikeudenmukaisuuskriteerit (Menetelmä) Osallistumismahdollisuus Tiedon saanti Osallistumismahdollisuus Oma aloitemahdollisuus Osallistumismahdollisuus Neuvottelu- ja keskustelumahdollisuus Osallistumismahdollisuus Keskustelumahdollisuus haltuunotossa Osallistumismahdollisuus Keskustelumahdollisuus korvausperusteista Osallistumismahdollisuus Kokousmenettelyn tärkeys lunastuspäätöksen teossa Luotettavuus Päätösten perustelun tärkeys Luotettavuus Joidenkin suosiminen toisten kustannuksella Luotettavuus Samankaltaisen kohtelun tärkeys Eettinen toiminta Viranomainen huolehti hyvin/huonosti oikeuksistani Eettinen toiminta Viranomainen selvitti hyvin/huonosti tarpeeni Eettinen toiminta Viranomaisen kohtelias, arvostava, kunnioittava käytös Puolueettomuus Viranomaisen toiminnan rehellisyys ja asiallisuus Menettelyn oikeudenmukaisuudesta riippumaton kriteeri (Menetelmä) Muut tekijät; maksatusvaihe Korvauksen saannin nopeus Lopputuloksen oikeudenmukaisuuskriteeri (Lopputulos) Lopputuloksen laatu Korvausten samantasoisuus Lopputuloksen oikeudenmukaisuudesta riippumattomat kriteerit (Lopputulos) Lopputuloksen laatu Lopputuloksen virheettömyys Hankkeen muut vaiheet (Ympäristö) Suunnittelu Tyytyväisyys suunnittelun menettelyihin Suunnitelma Tyytyväisyys suunnittelun lopputulokseen Rakennusvaihe Päätettyjen töiden teon nopeus Lopputulos ja menettelyt Tyytyväisyys lopputulokseen/menettelyihin VIRANOMAISKÄSITYS Neutraali toiminta Toimitusmenettelyn muodollisuuden taso Luottamuksellinen toiminta Toiminnan luottamuksellisuus, reiluus ja tosiasiapohjaisuus Neutraali vai luottamuksellinen Riitoja soviteltiin / ei soviteltu

10 14 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa 2.3 Kyselyvastaukset Kyselyyn vastasi 129 henkilöä. Lisäksi seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei osannut vastata, koska valtuutettu oli hoitanut asian. Lunastus ei ollut kahden vastaajan mielestä koskenut heitä. Kirjeistä 21 palautettiin täyttämättöminä, koska vastaaja oli kuollut, sairas tai ei osannut muutoin vastata. Viisi vastaajaa piti lunastusta merkityksettömänä. Näitä vastauksia ei analysoitu. Kokouksiin osallistumattomat eivät olleet muutoinkaan osallistuneet hankkeeseen. Heidän vastauksensa eivät kuvanneet kokemuksia, vaan mielikuvia. Nämäkin vastaukset poistettiin analyysistä. Perikunnat olivat usein valtuuttaneet yhden henkilön edustajakseen. Lisäksi samat omistajat omistivat useita kiinteistörekisteriyksikköjä. Tämän vuoksi vastausprosentti laskettiin käyttöyksiköittäin, niin että yksi vastaus käyttöyksiköltä riitti. Kokouksiin oli osallistunut 138 käyttöyksikön omistajaa (Santaharju 2011, Toimitusasiakirjat), joista 92 vastasi kyselyyn. Vastausprosentiksi tuli siis 67. Katoanalyysissä soitettiin viidelle vastaamattomalle. He vahvistivat vastaamattomuuden syyksi vakavat sairaudet. Toinen syy oli se, ettei heillä ollut kokemuksia paljoakaan, koska olivat pääosin käyttäneet valtuutettua. Vastaamattomuus ei siis johtunut tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä. 2.4 Aineiston käsittely Strukturoidut aineistot tallennettiin taulukkoon asteikolla 1 4 sen suuntaisesti, että tyytyväisyyshypoteeseja täysin tukevat vastaukset saivat arvosanan 4. Tästä aineistosta laskettiin väittämittäin ja arvosanoittain vastausmäärät jakauman esittämistä varten. Edellisen lisäksi vastaukset jaoteltiin tyytyväisten ja tyytymättömien vastauksiin. (Kyselyssä oli kokonaistyytyväisyyttä varten väittämät sekä lopputuloksesta että menettelyistä, joita käytettiin tämä jaottelun perustana.) Tyytyväisiksi luettiin vastaukset, joissa arvosanat olivat 3 ja 4. Vastaavasti arvosanat 1 ja 2 vastauksissa kuvasivat tyytymättömyyttä. Havainnollistaminen tapahtui piirtämällä vastausten keskiarvoista pystysuuntaiset käyrät, joita kutsuttiin tyytyväisyysprofiileiksi. Profiilit piirrettiin sekä tyytyväisille että tyytymättömille. Profiilien eron nimenä käytettiin profiiliasteikkoero-nimeä. Tyytyväisten ja tyytymättömien tyytyväisyysprofiilit saattoivat siis erota toisistaan. Kokonaistyytyväisyys paranisi, jos profiilin kukin osatekijän numeerinen ero saataisiin mahdollisimman pieneksi ja arvosana korkeaksi. Tutkimus rajattiin niihin osatekijöihin, joiden profiiliero oli 1,0 tai suurempi. Suuri numeerinen ero oli lähtökohtana tarkemmalle laadulliselle analyysille. Siinä vapaamuotoiset tekstit teemotettiin aineistolähtöisellä lähiluvulla (Tuomi ja Sarajärvi 2006, s ). Teksteistä löytyvien teemojen tuli koskea samoja osatekijöitä, jotka olivat löytyneet numeerisessa analyysissä. Tekstianalyysissä saattoi nousta esiin myös muita tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin sen jälkeen tekstimuotoisiksi. Ne ja muut tekstit käsiteltiin siten, että niistä teemoitettiin tutkimusaihetta koskeneet asiat, joista tehtiin lopullinen analyysi.

11 Maanmittaus 86:2 (2011) 15 3 Tutkimustulokset 3.1 Menettelyjä koskevan analyysin tulokset Lainsäädäntö sääteli tarkoin toimitusmenettelyä, kun vertasi esimerkiksi toimituksesta tiedottamista radan suunnittelusta tiedottamiseen (Kotilainen 2004, s. 21, 23 24). Lisäksi menettelystä oli ohjeet (Toimitusmenettelyn käsikirja). Radan suunnitteluakin oli ohjeistettu, mutta vain teknisissä asioissa (Aalto 2006). Hanke alkoi noin kahdeksan vuotta ennen lunastuslupaa. Jo hankkeen alkuvaiheessa kuultiin kiinteistön omistajia, kun yleissuunnitelmia laadittiin. Lunastuslupavaiheessa osallistumismahdollisuudet jatkuivat. Toimituksiin kiinteistön omistajat kutsuttiin kirjeillä ja lehtikuulutuksilla. Korvausasiat käsiteltiin kokouksissa, joissa kiinteistön omistajat saattoivat esittää näkökantansa. Toimitusasiakirjoissa esiteltiin arviointiperusteet ja tekniset asiat tarkasti. (Toimitusasiakirjat, Santaharju 2011.) Hankkeessa noudatettiin sekä lainsäädäntöä että muita kirjallisia normeja. Suunnitteluvaihe toteutettiin myöhemmin voimaantulleen ratalain mukaisesti osallistumismahdollisuuksien osalta, joten nämä menettelyt olivat edelleen samat tutkimuksen kirjoitushetkellä. 3.2 Kiinteistön omistajien kokemukset; yleiset tulokset Ensin kyselyvastaukset analysoitiin väittämittäin 10, Kuva 2. (Toimitusmenettelyihin kuului myös korvausten maksun nopeus.) Kolmiot Kuvassa 2 esittävät neutraalipisteitä. Mitä enemmän ne sijaitsevat vasemmalla, sitä vähemmän on myönteisiä vastauksia. Yleisesti vastaajat olivat tyytyväisempiä toimitusmenettelyihin kuin lopputulokseen. Lisäksi he pitivät samankaltaista kohtelua sekä tärkeänä arvona että käytännön menettelynä. Varsinaista suosintaakaan ei oltu koettu laajalti. Myönteisiä arvioita tuli myös siitä, että vastaajat olivat tienneet valitusmahdollisuudesta. Oma aloitemahdollisuus ja lopputuloksen virheettömyys ei saaneet korkeita arvioita. Korvausten maksu ja päätettyjen töiden teko eivät olleet sujuneet riittävän nopeasti. Myös suunnittelun menettelyt ja sen lopputulos saivat kielteisiä arvioita. 10 Kirjoitukset osoittivat, että kaikkia vastaajia ei ollut koskenut päätettyjen rakennustöiden teko. Muihin väittämiin jätti osin vastaamatta vain 2 %.

12 16 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa Kuva 2. Yleiskuvaus (n = 92) vastausten jakautumisesta 3.3 Kokemuksen osatekijät Tyytyväisten ja tyytymättömien tyytyväisyysprofiilit on esitettynä kuvassa 3. Kuvaa koskeva numeerinen aineisto löytyy liitteestä 2. Yleisesti lopputulosten profiilit osoittivat korkeampaa tyytyväisyyttä kuin menettelyjen. Eri osa-alueilla tyytyväisten ja tyytymättömien kokemukset erosivat arvioissa toimitusmenettelyistä ja lopputuloksesta. Kokemukset muista hankkeen vaiheista poikkesivat myös toisistaan. Taustatekijöissä ja valitusmahdollisuuden selvyydessä erot jäivät pieniksi. Jatkoanalyysi tehtiin tekijöillä, joiden asteikkoero oli yli 1,0. (Taulukko 2.) Teoriatasolla tyytyväisyyttä lisäsivät osallistumismahdollisuus, viranomaisen eettisyys ja puolueettomuus sekä lopputuloksen hyvä laatu. Lisäksi vaikuttivat hyvät suunnitteluvaiheen menettelyt ja lopputulos sekä rakentamisvaiheen menettelyt.

13 Maanmittaus 86:2 (2011) 17 Käytännössä tyytyväisyyttä menettelyihin paransivat eniten hyvä aloitemahdollisuus, riittävä neuvottelu- ja keskustelumahdollisuus, viranomaisen huolenpito kiinteistön omistajan tarpeista ja oikeuksista sekä viranomaisen rehellinen ja asiallinen toiminta. Samoin sitä nostivat nopea päätettyjen töiden teko ja virheetön lopputulos. Menettelyihin tyytyväiset olivat olleet tyytyväisiä suunnittelun menettelyihin. Tyytyväisyyttä lopputulokseen paransivat eniten riittävä keskustelumahdollisuus haltuunotossa, nopea sovittujen töiden teko ja virheetön lopputulos. Lopputulokseen tyytyväiset olivat olleet tyytyväisiä myös suunnittelun menettelyihin. Kuva 3. Menettelyihin ja lopputulokseen tyytyväisten ja tyytymättömien profiilit (vastaukset väittämiin keskiarvoina); Tyytyväiseksi katsottiin vastaukset 3 ja 4 asteikolla 1 4. Arvosanat 1 ja 2 kuvasivat tyytymättömyyttä. (Lukuarvot on esitetty liitteessä 2.)

14 18 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa Taulukko 2. Tekijät, joiden profiiliasteikkoero yli 1,0 (= x), menettelyt ja lopputulos PÄÄTEKIJÄ/OSATEKIJÄ Menettelyt Lopputulos Mallin teoreettinen tekijä Menettelyn oikeudenmukaisuuskriteerit Hyvä oma aloitemahdollisuus Osallistumismahdollisuus Riittävä keskustelumahdollisuus haltuunotossa Osallistumismahdollisuus Riittävä neuvottelu- ja keskustelumahdollisuus Osallistumismahdollisuus Viranomainen huolehti hyvin oikeuksistani Eettisyys Viranomainen selvitti hyvin tarpeeni Eettisyys Rehellinen ja asiallinen toiminta Puolueettomuus Menettelyn oikeudenmukaisuudesta riippumaton kriteeri Riittävän nopea päätettyjen töiden teko Menettelyn nopeus Lopputuloksen oikeudenmukaisuudesta riippumaton kriteeri Virheetön lopputulos Lopputuloksen laatu Muut hankkeet vaiheet; lopputulos ja menettelyt Tyytyväisyys suunnittelun menettelyihin Menettelyt Tyytyväisyys suunnittelun lopputulokseen Lopputulos 3.4 Viranomaiskäsitykset Kuva 4 esittelee kiinteistön omistajien viranomaiskäsityksiä. Tyytyväiset pitivät toimintatapaa yhtä aikaa muodollisena ja luottamuksellisena. Siihen kuului myös sovittelua. Tyytyväiset kokivat viranomaisen toiminnan sekä neutraaliksi että luottamukselliseksi. Sen sijaan tyytymättömät pitivät toimintatapaa muodollisena, joka merkitsee neutraalia viranomaiskäsitystä. Siinä ei soviteltu. Kuva 4. Viranomaiskäsitykset; tyytyväiset ja tyytymättömät

15 Maanmittaus 86:2 (2011) Vapaamuotoisten kirjoitukset Vapaamuotoisia kirjoituksia tuli 62. Näin ollen 67 prosenttia vastaajista oli kuvannut omin sanoin kokemuksiaan. Pisimmät tekstit olivat kahdeksansivuisia. Vastauksia esitellään myös suorina lainauksina, kuten sosiaalitieteissä yleensä. Rakennus- ja purkutöiden teosta kirjoitettiin paljon. Osa kertoi toimituksessa päätettyjen töiden teosta, osa yleensä hankkeen yhteydessä sovituista töistä. Töitä ei tehty aikataulussa tai ne olivat tekemättä edelleen. Syynä pidettiin joko huonoa rakentamisen aikaista tiedottamista tai epäselviä rakentamisvastuita. Kotitien korjaus venyi aivan viime metreille. Rakentaja ei suostunut korjaamaan sitä koska ei ollut kuulemma tehnyt korjaussopimusta. Sopimus oli tehty ja heti 10 puhelinsoiton jälkeen tie korjattiin. Korvaus- ym. lunastusasiat sekä etenkin työnaikaiset toimet eivät hoidu tyydyttävästi ellei niitä aktiivisesti seuraa ja vaadi ajallaan tehtäväksi. Huom! Samat kokemukset moottoritien rakentamisesta. Tekemättä jääneitä yksityistie, oja ym. töitä on vaikea saada tekoon ellei niitä ko. työvaiheen aikana itse seuraa ja vaadi. Tällä menettelyllä ne hoituu tyydyttävästi. Kulkuyhteyksien rakentaminen metsä- ja peltolohkoille on itse maanomistajan valvottava Mielestäni kulkuyhteyksien järjestäminen pitäisi tulla viranpuolesta. Sitaateista ilmenee, että lunastustoimikunta ei huolehtinut omistajan tarpeista eikä oikeuksista. Lunastustoimikunnan puolueettomuuttakin epäiltiin: Lunastustoimikunnan päätöksen perustelut eivät tuntuneet puolueettomilta vaan jäi tunne, että ltk oli maksajan asiamies Lopputuloksen virheettömyys ja lopputulosta koskeneiden odotusten särkyminen askarruttivat vastaajia. Emme ole tyytyväisiä korvaukseen, koska ammattimme maanviljelijöinä vähentää tulojamme. Miksi yksi maata omistava joutuu kärsimään? Ensin tuli 4 tie peltojen keskeltä ja nyt Kerava Lahti rata pirstoi toiselta puolen talouskeskuksen peltojen poikki. Rata-alueen takia jouduttiin siirtämään myös Mäntsälä Lahti-tie 140 siltoineen pellollemme. Emme saaneet tarpeeksi maa-alueista emmekä haitankorvauksista rahaa ja korvausta. Olemme valittaneet oikeuteen, haitankorvauksista. Hinnat nousseet vastaavissa asunnoissa. Liian vähän aikaa etsiä uutta kohdetta. Hintataso oli noussut lunastusaikana, jolloin osa koki, että korvaus ei enää vastannut täyttä korvausta. Odotukset täydestä korvauksesta eivät toteutuneet aina. Monet kiinteistön omistajista odottivat saavansa korvauksia meluhaitoista, mutta kaikissa tapauksissa näin ei tapahtunut. Lopputulosta ei koettu aina virheettömäksi, kun kiinteistön omistajat vertailivat hintoja yli kuntarajojen. Läheisessä kunnassa samanlaisesta kohteesta sai korkeamman hinnan kuin omasta kohteesta.

16 20 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa Myös suunnittelun lopputuloksesta ja suunnittelumenettelyistä kirjoitettiin runsaasti. Niissä arvosteltiin ratalinjausta. Arvostelun kohteena olivat myös muutokset, jotka ratalinjaan tehtiin lunastusluvan jälkeen. Lisäksi ratalinjalle näyttää jääneen alueita, joilla oli kiinteistön omistajille tunnearvoja. Ratalinjaus muuttui tilani kohdalla noin 100 m itään päin noin 1 ½ kuukautta ennen ratalinjan haltuunottoa aiheuttaen sekaannusta suunnitelmakartoissa Mikäli en olisi ollut haltuunottokatselmuksessa, olisin menettänyt koko metsäalueen moottoritien ja rautatien välistä. Suunnitelmakartat olivat epäselviä. Radan tarkka linjaus suhteessa mahdollisesti lunastettavaan kiinteistöön selvisi kovin myöhään. Elämämme suurin, kipein, itkuisin ja pitkäaikaisin prosessi. Saimme vanhemmiltani häälahjaksi ihanan koivuisen mäen, isän peltojen laitamilta Piha-alueemme oli niin kaunis, että sitä tultiin ihailemaan matkojen päästä. Kesäkuussa 2001 maailmamme romahti, eduskunta päätti rakentaa rautatien Lahteen Vastaajat kuvasivat myös muodollisuutta. Toimintatapaan liitettiin puutteelliset aloite- sekä keskustelu- ja neuvottelumahdollisuudet. Lunastustoimituskokoukset tuntuivat pelkiltä muodollisuuksilta. Osanottajia ei aidosti kuunneltu. Esim. esitin yhden puheenvuoron meluhaitoista. Ja siihen ei kukaan vaivautunut millään tavalla edes vastaamaan. Ei kuunneltu osanottajien mielipiteitä eikä osallistumisella ollut lopputulokseen mitään vaikutusta. Kaikkiin osallistujien kysymyksiin ei vastattu ja saadut vastaukset olivat ylimielisiä ja ivallisia. Tuli tunne, että kokoukset olivat pelkkä muodollisuus. Kirjoitukset konkretisoivat mahdollisten tekijöiden syitä, ja vahvistivat näin kohdassa 3.3 kuvattujen tekijöiden ja tyytyväisyyden välisen syy-seuraussuhteen olemassa olon. Lisäksi analyysissä löytyi uusi kriteeri: lopputulokseen liittyneiden odotusten särkyminen/toteutuminen. Vaikka lunastuspäätöksen antaminen kokousmenettelyssä ei parantanut suuresti tyytyväisyyttä, menettely mahdollisti keskustelut sekä lunastustoimikunnan että muiden kiinteistönomistajien kanssa. Edellä esitettyjen lisäksi teksteistä löytyi mainintoja lunastuslain ja toimitusmenettelyn vanhentuneisuudesta. Lisäksi hanke kokonaisuudessaan oli kestänyt liian kauan, eikä niinkään toimitukset. 3.6 Lopulliset tutkimustulokset Tutkimustulokset osoittivat, että kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä paransivat: aloite-, neuvottelu- ja keskustelumahdollisuudet viranomaisen huolenpito kiinteistön omistajan tarpeista ja oikeuksista rehellinen ja asiallinen viranomaistoiminta virheetön ja odotuksia vastaava lopputulos.

17 Maanmittaus 86:2 (2011) 21 Keskustelumahdollisuudet koskivat erityisesti haltuunottoa. Tyytyväisyys lisääntyi, kun kiinteistön omistaja oli tyytyväinen suunnittelun menettelyihin tai lopputulokseen. Lisäksi sovitut rakennus- ja purkutyöt piti tehdä nopeasti. Tyytyväisten viranomaiskäsitys oli yhtä aikaa sekä neutraali että luottamuksellinen. Siihen kuului myös sovittelua. Sen sijaan tyytymättömät pitivät toimintatapaa muodollisena, joka merkitsi neutraalia viranomaiskäsitystä. 4 Pohdinta Tutkimus selvitti kiinteistön omistajien kokemuksia Kerava Lahti radan lunastustoimituksista Mäntsälässä. Siinä käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä. Työssä luotiin uusi Suomen olosuhteisiin sopiva kokemusten arviointimalli, jota testattiin. Mallin laadinnassa käytettiin apuna yhdysvaltalaisen Tylerin tutkimuksia (1988, 1990, 1997). Lisäksi työssä tutkittiin kiinteistön omistajien viranomaiskäsityksiä (neutraali vai luottamuksellinen). Osa arviointimallin tekijöistä kuvaa kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä. Käytännössä tyytyväisyyttä lisäävät aloite-, neuvottelu- ja keskustelumahdollisuudet. Keskustelumahdollisuudet koskevat erityisesti haltuunottoa. Viranomaisen pitää huolehtia kiinteistön omistajan tarpeista ja oikeuksista sekä toimia rehellisesti ja asiallisesti. Lopputuloksen tulee olla virheetön ja odotusten mukainen. Tyytyväisyys paranee, jos vastaaja on ollut tyytyväinen suunnittelun lopputulokseen tai sen menettelyihin. Myös rakennusaikaisten töiden teon nopeus vaikuttaa tyytyväisyyteen. Yleisellä teoriatasolla tyytyväisyyttä toimitukseen edistävät osallistumismahdollisuus, viranomaisen eettisyys ja puolueettomuus sekä lopputuloksen hyvä laatu. Sen sijaan kiinteistön omistajia, lunastuksen kohdetta tai toimitusten lukumäärää koskevat tekijät eivät vaikuta kokemuksiin. Tulokset ovat yhdensuuntaisia yhdysvaltalaisen Tylerin tutkimustulosten kanssa, vaikka kulttuurinen ympäristö on eri. Arvioidessaan kokemuksiaan ihmiset toimivat moraalisesti riippumatta ympäristöstä. He elävät sosiaalisessa yhteisössä, joka vaikuttaa myös kokemusten arviointeihin. Tutkimustulokset merkitsevät sitä, että rakentaminen pitää kytkeä yhteen toimituksen kanssa tiiviisti ja lunastuspäätöksen antaminen ilman kokousmenettelyä tulee mahdollistaa. Erityisesti haltuunoton keskustelumahdollisuuksia tulee parantaa. Toimituskokousten määrää ei siis tarvitse lisätä, jotta kiinteistön omistajien tyytyväisyys paranisi. Kokousten tai niissä käsiteltävien asioiden vähentäminen ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että kiinteistön omistajien osallistumismahdollisuudet huonenevat. Lunastuspäätöksen antamiseen liittyvää yhteisöllisyyttä saattaisi turvata sosiaalisen median (Internet) käyttö. Edellä tässä kappaleessa esitetty merkitsee sitä, että menettelyjä tulisi kehittää kokonaisuutena, ei vain esimerkiksi toimitusmenettelyn yksityiskohtia. Kiinteistön omistajien viranomaiskäsitykset poikkeavat toisistaan. Tyytyväisten viranomaiskäsitys on sekä luottamuksellinen että muodollinen. Luottamukselliseen käsitykseen kuuluu sovittelu. Tyytymättömien mielestä viranomaistoimintaa vaivaa muodollisuus. Tulos ei vahvista länsimaista käsitystä siitä, että

18 22 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa neutraaliperusteinen ja luottamusperusteinen toimintatapa olisivat toistensa vastakohtia. Yleisesti lunastustoimitusmenettely on pitkä prosessi, jossa on useita yhteyksiä kiinteistön omistajiin. Menettelyyn kuuluu yhteisiä kokouksia, mutta myös kahdenkeskisiä keskusteluja (haltuunotto, puhelinkontaktit). Tämä kokemus moniulotteisista vuorovaikutusmenettelyistä saattaa olla syynä siihen, että luottamuksellista toimintaa pidetään hyvänä. Yleistäen tutkimustulokset osoittavat, että luottamus voidaan rakentaa käyttämällä apuna myös luottamuksellista toimintatapaa. Kiinteistön omistajat eivät koe tämän olevan ristiriidassa viranomaisen puolueettomuuden kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin tekijöitä, jotka kohottavat eniten kiinteistön omistajien tyytyväisyyttä. Tulokset pätevät oikoradan lunastustoimitukseen Mäntsälän kunnassa ja vastaaviin hankkeisiin. Muutama vastaaja piti vanhentunutta lunastuslakia ja toimitusmenettelyä syynä tyytymättömyyteensä. Tämä viittaa siihen, että tulokset pätisivät yleisesti ratojen ja maanteiden lunastustoimituksiin. Tulkinta saa tukea tarkasteltaessa tarkkoja menettelyohjeita. Ne eivät esimerkiksi tue kiinteistön omistajien yksilöllisiä osallistumismahdollisuuksia tai sovittelua. Kiinteistön omistajien viranomaiskäsitystä selvitettiin samalla kyselyllä kuin kokemuksia. Vastaukset kuvaavat täten heidän käsityksiään lunastustoimikunnasta ja Maanmittauslaitoksesta hankeaikana. Viranomaiskäsityksen muuttuminen vie paljon aikaa, joten tutkimustulos pätee edelleen nyt 2010-luvulla. Sosiaalitieteen näkökulma näyttää kuuluvan maanmittaustieteisiin. Toisella lisätutkimuksella tulisi varmistua siitä, sopivatko tämän tutkimuksen tutkimustulokset kuvaamaan yleisesti ratojen ja maanteiden lunastustoimituksia. Lähdeluettelo Ervasti, K. (2004). Käräjäoikeuksien sovintomenettely. Empiirinen tutkimus sovinnon edistämisestä riitaprosessissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 207. Helsinki. Haavisto, V. (2002). Court Work in Transition. An Activity-Theoretical Study of Changing Work practices in a Finnish District Court. University of Helsinki. Department of Education. Helsinki: Helsinki University Press. Holma, K (1995). Kiinteistöjärjestelmä ja kiinteistönmuodostus. Teoksessa Oikeuskirja. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja sarja B. Nro 25. Kitee s Hämäläinen, K. ja Vahtera, J. (2004). Vastaukset kyselyyn asuinkiinteistöjen omistajille Oikorata. (Aineiston käyttölupa saatu ) Kiinteistöarviointisanasto Kotilainen, S. (2004). Hyvän hallinnon perusteista ja perusoikeuksista väylähankkeissa havaintoja kiinteistöteknisestä näkökulmasta. Maanmittaus 79. vuosikerta, n:o 1 2, 2004, s Leventhal, G. S. (1980). What Should Be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships. In Social Exchange. Advances in Theory and Research. ed. Gergen, K. L., Greenberg, M. S., Willis, R. H. Plenum Press. New

19 Maanmittaus 86:2 (2011) 23 York. The United States of America. Lunastuslupa-asiakirjat. Valtioneuvoston lunastus- ja ennakkohaltuunottolupaa koskeva päätös, Kerava, Järvenpää, Orimattila, Tuusula, Mäntsälä, Hollola. nro 115/27/2002, Mukana myös lupapäätöksen hakemisessa olleet asiakirjat. LunL. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta, lunastuslaki, 603/1977. Peltonen, R. ja Villanen, S. (2004). Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisu mahdollisuudet. Osa I. Katsaus käsitteisiin ja kirjallisuuteen. Espoo: Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. RataL. Ratalaki, 110/2007. SVA Kerava Lahti-oikoradan sosiaalisten vaikutusten arviointi. Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi Oy, LT-Konsultit Oy Thibaut, J. ja Walker, L. (1975). Procedural Justice. A Psygological Analysis. University of North Carolina at Chapel Hill. Lawrence Erlbaum Associate, Publishers, Hillside, New Jersey, the United States of America. Toimitusasiakirjat. Toimitusasiakirjat toimituksista numerot , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tuomi, J. ja Sarajärvi, A. (2006). Laadullinen Tutkimus ja sisällönanalyysi. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. Tyler, T. R. (1988). What is procedural Justice?: Criteria used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures. Law & Society Review, Volume 22, Number 1 (1988), s Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. Yale University Press. New Haven and London. Tyler, T. R. ja Kerstetter, W. (1994). Moral authority in law and criminal justice. Criminal Justice Ethics, 13, pp Tyler, T. R. (1997). Citizens Discontent with Legal Procedures: A Social Science Perspective on Civil Procedure Reform. The American Journal of Comparative Law, Vol. 45, pp Yleissuunnitelma Oikorata Kerava Lahti. Yleissuunnitelma. Ratahallintokeskus. Asiantuntijahaastattelut/Sähköpostikirjeenvaihto Aalto, S. (2006). Ylitarkastaja, Ratahallintokeskus. sähköposti Aalto, S. (2007). Ylitarkastaja, Ratahallintokeskus. haastattelu Santaharju, M. (2011). Toimitusinsinööri (DI), Etelä-Suomen maanmittaustoimisto, haastattelu ja aineistojen saanti Sähköpostiviesti Vuorinen, M. (2011). Vastuualuepäällikkö, Maanmittauslaitos, haastattelu

20 24 Kiinteistön omistajien kokemuksista Kerava Lahti- oikoradan lunastustoimituksessa Internet-lähteet Toimitusmenettelyn käsikirja Seija Kotilainen valmistui diplomi-insinööriksi 1981 ja tekniikan lisensiaatiksi 2003 Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla. Hän on työskennellyt useissa Maanmittauslaitoksen yksiköissä toimitusinsinöörinä ja ylitarkastajana vuosina Tämän jälkeen hänen työpaikkana on ollut Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskus. Hän on toiminut aktiivisesti eri yhdistyksissä. Maanmittaustieteiden Seuran hallituksen jäsen hän on ollut vuosina , 2003 ja Vuonna 2004 hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja.

21 Maanmittaus 86:2 (2011) 25 Liite 1. Kyselylomake; kiinteistön omistajat, Mäntsälä, oikorata Arvoisa vastaanottaja! Aalto-yliopiston maanmittaustieteiden laitoksella on tekeillä väitöskirjatutkimus, jossa selvitetään radan lunastustoimitukseen liittyvää maanhankinta- ja korvaustoimintaa. Tarkoituksena on kysellä Kerava-Lahti oikoradan maanmittaustoimituksiin osallistuneiden kokemuksia toimituksista. Väitöskirjatyötä valvoo kiinteistötekniikan professori Arvo Vitikainen. Tutkijana toimii Seija Kotilainen. Työhön on saatu tutkimuskäyttöön Kerava-Lahti radan lunastustoimitusten ja maantietoimitusten tiedot. Niiden perusteella olette olleet äskettäin mukana lunastustai tietoimituksessa kiinteistönne/omaisuutenne osalta. Olette voineet olla toimituksessa asianosainen niin, että olette saaneet maapohja- tai rakennuskorvauksia taikka haitan ja vahingon korvauksia. Olette saattaneet olla mukana toimituskokouksissa, myös valtuutettuna. Saattaa olla niin, että ette ole osallistuneet toimituskokouksiin. Tästä huolimatta tämä kirje koskee myös teitä. Pyydämme teitä täyttämään oheisen kyselylomakkeen. Siinä on neljällä sivulla valmiita kysymyksiä, joihin voi pääosin vastata ympyröimällä sopivan vaihtoehdon. Osa kysymyksistä on tarkoitettu vain toimituskokouksissa läsnä olleille. Tämä kysymysosa ilmenee kyselystä. Aikaa vastaamiseen ei pitäisi mennä kovin paljon. Tämän kirjeen toiselta puolen löydätte lomakkeen täyttöohjeet. Kaikki vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja tutkimustulokset julkaistaan sellaisessa muodossa, ettei niistä selviä kenenkään vastanneen henkilöllisyys. Vastaamalla kyselyyn voitte vaikuttaa siihen, miten maanhankinta- ja korvausmenettelyjä kehitetään Suomessa. Toivon, että vastaisitte kyselyyn mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään mennessä. Ohessa on valmiiksi maksettu palautuskuori, jolla voitte kuluitta palauttaa vastauksenne. Kiitoksia jo etukäteen vaivannäöstänne! Seija Kotilainen puh

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm

Lunastusmenettely. 1 Ilkka Alm Lunastusmenettely 1 Ilkka Alm 1 Lunastuslainsäädäntö 2 Lunastuslupa ja lunastustoimitus 3 Voimajohtoalueen lunastuskorvaukset 2 Ilkka Alm Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS

LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS LUNASTUSTOIMITUS 1. LUNASTUSTOIMITUKSEN KÄYTTÖALA 2. LUNASTUSTOIMITUSMENETTELY 3. LUNASTUSTOIMITUKSESSA RATKAISTAVAT ASIAT 4. HALTUUNOTTOKATSELMUS 5. KOHTEEN VAHVISTAMINEN 6. KORVAUKSET JA KUSTANNUKSET

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Ympäristöasioiden sovittelu

Ympäristöasioiden sovittelu Ympäristöasioiden sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi konfliktien ja ihmissuhdeongelmien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Sovittelijan rooli Sovittelija

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta

Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Maantietoimitus 2015-502682 Vt 3 Koiviston silta Muodollisuudet Lunastustoimikunta: - toimitusinsinööri Antti Halonen - uskotut miehet Heikki Käkelä ja Ahti Latvala Läsnäolijat: Hakijan ELY-keskuksen puolesta

Lisätiedot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta 1.2.28 Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta Tutkimus Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 25

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus?

Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Sovitteluparadigma ohimenevä ilmiö vaiko oikeustieteen maaliskuun idus? Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja oikeustieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkijaseminaari 26.2.2007 Teija Suonpää ja Juuli

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi

Liite 2 KYSELYN YHTEENVETO. Aineiston keruu ja analyysi KYSELYN YHTEENVETO Aineiston keruu ja analyysi Yhteenvedossa on käytetty Laadukas Saattohoito käsikirjaa koskevia arviointilomakkeita, joiden vastaukset saatiin Muuttolintu ry:n Hyvä päätös elämälle projektissa

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE!

SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! Hanna-Maarit Riski Yliopettaja Turun ammattikorkeakoulu SIIVOJA HALLITSEE EKG-REKISTERÖINNIN, VAIKKA SE ON VAIKEAA JOPA KLIINISEN FYSIOLOGIAN ERIKOISHOITAJILLE! JOHDANTO Iltasanomissa 17.3.2011 oli artikkeli,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET

KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos 1 KIINTEISTÖTOIMITUSVIRHEET TOIMITUSVIRHEIDEN OIKAISEMINEN Kiinteistörekisterinhoitajien

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosten julkistamistilaisuus 21.11.2012 Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Seppo Koskinen Miksi tarvittiin Terveys 2011 -tutkimus? Yhteiskuntapolitiikan keskeisiin

Lisätiedot

Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa. Kaijus Ervasti

Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa. Kaijus Ervasti Asumiseen liittyvät oikeusongelmat asianajaja-haastatteluiden valossa Kaijus Ervasti 1. Tutkimushanke Tutkimushanke Tavoitteena selvittää konfliktien syitä, niiden muuntumista oikeudellisiksi riidoiksi

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely)

Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Asiakaspalautteen monikanavainen keräys ja analyysi (valmiin työn esittely) Petteri Räty 28.4.2014 Ohjaaja: Prof. Harri Ehtamo Valvoja: Prof. Harri Ehtamo Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 NEUVOLOIDEN VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 212 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata neuvoloiden vastaanottojen asiakastyytyväisyyttä ja verrata eri

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

OVOn asiakastyytyväisyystutkimus. Harrasteryhmät

OVOn asiakastyytyväisyystutkimus. Harrasteryhmät OVOn asiakastyytyväisyystutkimus 2008 Harrasteryhmät 27.7.2008 www.ovo.fi Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2008 (edellinen keväällä 2007) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla, jotka

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 2: Sovittelu. Kaijus Ervasti

Konfliktit ja konfliktinratkaisu 2: Sovittelu. Kaijus Ervasti Konfliktit ja konfliktinratkaisu 2: Sovittelu Kaijus Ervasti Sovittelun piirteet Kolmannen osapuolen väliintulo Vapaaehtoisuus Neutraalisuus/puolueettomuus Luottamuksellisuus Neutraalisuuden suhteellisuus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävät. Yhteistoiminta uhka vai mahdollisuus 18.3.2013

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävät. Yhteistoiminta uhka vai mahdollisuus 18.3.2013 Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävät Yhteistoiminta uhka vai mahdollisuus 18.3.2013 Helena Lamponen Yhteistoiminta-asiamies Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 30.3.2010/216, voimaan 1.7.2010 Yhteistoimintalaki

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009

OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2009 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2009 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007 ja 2008) Ohjaajat jakoivat kyselykaavakkeet tunneilla,

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18)

15 KAIVOSTOIMITUS 1 (18) 1 (18) 15 KAIVOSTOIMITUS 15.1 YLEISTÄ... 3 15.1.1 Sovellettavat säännökset... 3 15.2 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 3 15.2.1 Yleistä toimituksen vireilletulosta... 3 15.2.2 Kaivoslupaan ja kaivosaluelunastuslupaan

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä

Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Oikeusjärjestelmän saavutettavuus kehitysvammaisilla henkilöillä Tämä kirjanen sisältää tietoa projektista, jossa tarkasteltiin viiden eri maan lakeja ja politiikkatoimia. Nämä viisi maata olivat Bulgaria,

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla

Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Yhteisöllistä oppimista edistävät ja vaikeuttavat tekijät verkkokurssilla Essi Vuopala, Oulun yliopisto Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö / Tutkimuksen tavoite Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot