Työryhmä: Työntekijöiden hyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen 24h-taloudessa. Tapio Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä: Työntekijöiden hyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen 24h-taloudessa. Tapio Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu"

Transkriptio

1 Työelämän tutkimuspäivät Työryhmäkoordinaattorit: Anna Rönkä, Jyväskylän yliopisto Tapio Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Torstai , klo , Päätalo, LS C5 Työntekijänäkökulma Aloitus Anna Rönkä & Tapio Mäkelä Epätyypilliset työajat ja perheiden ajankäyttö Timo Anttila Isännöintialalla haasteita työajan hallinnassa Virpi Slotte Tauko Epätyypillinen työaika, perhe-elämä ja lapset: haasteita ja ratkaisumalleja Anna Rönkä Mobiilivälinettä hyödyntävä hyvinvointiryhmä epätyypillistä työaikaa tekevien työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä Mari Punna Yhteenveto Perjantai , klo , Päätalo, LS C5 Johtamisen näkökulma Esimiestyö 24h-taloudessa Marianne Ekonen Kaupan alan esimiestyötä usein kellon ympäri Irja Kandolin Tauko Miten voit olla esimies? Liisa Mäkelä Työelämän laadun mittaaminen ja liiketoimintavaikutusten analysointi Marko Kesti Loppukeskustelu 1

2 Timo Anttila & Tomi Oinas Jyväskylän yliopisto Jouko Nätti Tampereen yliopisto Epätyypilliset työajat ja perheiden ajankäyttö Yhteiskunnan aikarytmien muutosta, ja erityisesti työaikoja, koskevaa keskustelua on hallinnut (uhka)kuva siirtymästä kohti 24/7 -yhteiskuntaa. Talouden palvelu- ja tietovaltaistumisen, aukiolojen vapautumisen, kulutusrytmien muutoksen, paikallisen sopimisen lisääntymisen ja naisten työssäkäynnin yleistymisen on oletettu rikkovan niin sanottua normaalityöaikaa. Jälkiteollinen tuotantomuoto ja palvelutalous lisäävät epätyypillisiä ja epäsosiaalisia (unsociable, unsocial) työaikoja. On esitetty, että epätyypillistyvät työajat uhkaavat biologisia rytmejä ja hankaloittavat sosiaalista kanssakäymistä. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin työaikojen ajoituksen muutosta. Kysymme, missä määrin työn ajoitus on viimeisen parin vuosikymmenen aikana siirtynyt normaalityöajan kahdeksasta neljään, maanantaista perjantaihin ulkopuolelle. Tarkastelu perustuu kolmen viimeisimmän ajankäyttöaineiston ( , ja ) analyysiin. Toinen tutkimuskysymys liittyy epäsosiaalisten työaikojen vaikutuksiin perheiden ajankäyttöön. Tarkastelussa käytetään vuosien ja ajankäyttöaineistoista muodostettua puolisoaineistoa. Puolisoaineisto mahdollistaa puolisoiden työtuntien ajoittumisen yksityiskohtaisen tarkastelun. Kysymme, miten puolisoiden työaikojen epäsosiaalisuus on yhteydessä vanhempien ja lasten ajankäyttöön sekä toisaalta perheen yhteiseen aikaan. 2

3 Virpi Slotte Kiinteistöalan Koulutussäätiö Isännöintialalla haasteita työajan hallinnassa Tämä tutkimus perustuu Kiinteistöalan Koulutussäätiön teettämän Isännöintialan ammattilaiset - kyselyn tuloksiin. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ja seurata miten isännöitsijät itse näkevät työnsä, työmääränsä ja jaksamisensa. Kysely toteutettiin keväällä 2014 (n=546) ja tuloksia verrataan osittain vuoden 2010 (n=637) ja vuoden 2007 (n=733) tuloksiin. Isännöinti toimialana Isännöinnin toimialalla on merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Suomessa on yli asunto-osakeyhtiötä, joissa asuu noin 2.7 miljoonaa suomalaista (Isännöintiliitto 2014). Toimiala on suurten haasteiden edessä. Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa, isännöitsijöiden keskiikä on huomattavan korkea ja eläköitymisen seurauksena alalle pitäisi rekrytoida nuorta väkeä. Isännöitsijän ammatin ja toimialan tunnettavuuden lisääminen ovat tässä avainasemassa. Tähän liittyy oleellisesti tavoite parantaa työntekijöiden työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Tulokset Kyselytutkimusten toteutuksessa käytettiin Kiinteistöalan Koulutussäätiön asiakasrekisteriä ja Isännöintiliiton jäsenrekisteriä, jolloin kohderyhmäksi saatiin varsin kattavasti alalla toimivat isännöitsijät. Vastausprosentit vaihtelivat tämän vuoden 23 % ja vuoden % välillä. Vuoden 2014 tulosten mukaan isännöintityön sisältöä pidetään pääsääntöisesti mielenkiintoisena: vastaajista 87 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työnsä sisältöön. Vastaava luku vuonna 2010 oli 83 %. Selvästi vähemmän tyytyväisempiä oltiin tehtävä-/urakehitysmahdollisuuksiin (ka=3.46), työaikoihin(ka=3.32) sekä ansiokehitykseen (ka=3.21). Vaikka ammattitaidon kehittämistä ja ylläpitämistä pidetään tärkeänä niin urakehityksen kuin työn mielekkyyden näkökulmasta, joka kolmannen mielestä (35 %) siihen ei ole riittävästi aikaa. Isännöitsijöiden keskimääräinen työaika on noussut vuodesta 2007 lähes kahdella tunnilla viikossa 43 tuntiin. Silti joka kolmannes (31 %) kokee, että heidän työaikansa ei riitä laadukkaaseen palvelun tuottamiseen asiakkaalle. Tätäkin suurempi ryhmä eli puolet vastaajista (51 %) ei pysty laskuttamaan asiakkailta kaikkia heille tekemiään töitä. Yli puolet vastaajista (54 %) kertoo, että heidän työaikaansa ei seurata. Uuvuttavasta työmäärästä kielii joka neljännen tyytymättömyys työaikoihin. Vuonna 2010 vastaava luku oli 20 %. Alalta löytyy kuitenkin myös työpaikkoja, joissa isännöitsijät kokevat olevansa tyytyväisiä työaikaansa. Näiden henkilöiden osuus (48 %) on laskenut jonkin verran neljän vuoden takaisesta tuloksesta (53 %). Myönteinen kokemus siitä, että voi riittävän itsenäisesti päättää omasta ajankäytöstään (71 %) on sen sijaan pysynyt lähes muuttumattomana. Yhteenveto ja johtopäätökset Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat julkisuudessakin esillä olleet väitteet isännöitsijöiden pitkistä ja säännöllisen epäsäännöllisistä työajoista. Alalla toimivien toiveena on järkeistää isännöitsijöiden työaikaa, erityisesti ilta-aikaan ajoittuvia kokouksia. Toisaalta tietoisuus työn ajoittaisesta ruuhkautumisesta tekee siitä ennakoitavan, joka yhdessä työn itsenäisyyden ja monipuolisuuden kanssa saavat sen alan ammattilaisten mielestä tuntumaan antoisalta. 3

4 Kehitettävää löytyi epätyypillisinä aikoina tehtävän työn lisäksi toimintatapojen nykyaikaistamisessa: alan toimintamallien ja erityisesti kokouskulttuurin pitäisi muuttua radikaalisti, jotta houkuttelevuus olisi muiden alojen tasolla. Myös Pitkät työpäivät pitäisi saada esim. työaikajoustoilla kohtuullisemmiksi. Isännöitsijöiden maineen parantamiseksi asiakkaat pitäisi saada vakuuttuneeksi, että isännöitsijä todella ehtii tehdä ne työt, joista on sovittu. Tuloksia ja johtopäätöksiä täydennetään aineiston analyysin päätyttyä. 4

5 Anna Rönkä 1, Mia Tammelin 1, Marja-Leena Laakso 1, Eija Sevon 1, Riitta-Leena Metsäpelto 1 & Kaisa Malinen 2 Jyväskylän yliopisto 1, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2 Epätyypillinen työaika, perhe-elämä ja lapset: haasteita ja ratkaisumalleja Vaikka monet perheelliset työntekijät Suomessa ja muualla maailmassa tekevät työtä myös perinteisten virka-aikojen ulkopuolella, perheiden palvelut kuten päivähoito ja koulu on rakennettu pitkälti säännöllistä päivätyötä tekeviä silmällä pitäen. Myös tutkimuksissa epätyypillistä työaikaa tekevien perhe-elämän ja lastenhoidon kysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle perhetutkimusten keskittyessä säännöllistä päivätyötä tekeviin perheisiin. Työelämän kehitystrendejä seurataan kansainvälisillä työolotutkimuksilla, mutta niissä työntekijöiden perheelämän kysymykset eivät kuulu tutkimusten keskiöön. Suomen Akatemian Families 24/7- tutkimuksessa on tutkittu epätyypillistä työtä tekeviä vanhempia Suomessa, Isossa Britanniassa ja Alankomaissa. Keskeisinä kysymyksinä on ollut selvittää, miten perheelliset työntekijät näissä kolmessa maassa sovittavat yhteen perhe-elämää ja työaikojaan sekä järjestävät lastenhoidon ja arkensa. Kansainvälisen verkkokyselyn lisäksi Suomessa on kerätty aineistoa eri menetelmillä vanhemmilta, lapsilta ja vuorohoidon työntekijöiltä. Tässä esitelmässä kokoamme päätuloksia Families 24/7-tutkimuksesta. Hahmotamme eri osatutkimustemme tulosten pohjalta kuvaa epätyypillistä työaikaa tekevien vanhempien tilanteesta Euroopassa ja erityisesti Suomessa. Nostamme esille niitä tekijöitä epätyypillisessä työajassa, jotka näyttävät olevan työssäkäyvien vanhempien ja heidän lastensa kannalta ongelmallisia, ja pohdimme ratkaisuja näihin epäkohtiin. Vaikka olemme havainneet puutteita epätyypillisen työajan ja perheelämän yhteensovittamisessa, tutkimuksemme osoittaa kuitenkin myös, että monelle työssäkäyvälle vanhemmalle epätyypillinen työaika sopii hyvin, jopa paremmin kuin säännöllinen päivätyö. Epätyypillisen työaikamuodon ja perhe-elämän yhteensovittamiseen vaikuttaa tutkimuksemme perusteella usea tekijä: 1) se, miten hyvin epätyypillinen työaika sopii maan palvelujärjestelmään, työ- ja perhepolitiikkaan sekä kulttuurisiin normeihin 2) vanhemman mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa, työaikojen ennakoitavuus ja kesto sekä palkkataso ja 3) epätyypillistä työaikaa tekevän vanhemman (ex)puolison osallistuminen lastenhoitoon ja kasvatukseen. Lasten hyvinvoinnin kannalta on olennaista, miten perheessä ja vuorohoidossa epäsäännölliseen arkeen löydetään säännöllisyyttä ja jatkuvuutta ja pehmennetään epätyypillisen työajan arkeen mahdollisesti tuomia stressitekijöitä. Lapsen hyvinvointia 24h-taloudessa voidaan edistää pienillä arkisilla teoilla ottamalla lapsen näkökulma huomioon arjen siirtymissä ja tilanteissa. 5

6 Mari Punna, Sanna Sihvonen, Ulla Teppo & Anna Rönkä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Mobiilivälinettä hyödyntävä hyvinvointiryhmä epätyypillistä työaikaa tekevien työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä Take Care 24/7 (Työntekijänä ja esimiehenä 24h-taloudessa ratkaisumalleja ja johtamisen välineitä) -tutkimus- ja kehittämishankkeessa tarkastellaan epätyypillisinä työaikoina tapahtuvaa työtä erityisesti työntekijöiden ja esimiesten sekä laajemmin koko työyhteisön näkökulmista. Hanke toteutuu vuosina ja yhteistyökumppanina toimii SOK sekä sen kolme alueellista osuuskauppaa. Hankkeen alussa kartoitettiin työntekijöiden kokemaa päivittäistä hyvinvointia mobiilipäiväkirjatutkimuksen avulla. Alkukartoituksen tuloksista nousi esille kolme pääteemaa työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä; 1) palautuminen ja uni 2) työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä 3) liikunnan lisääminen ja terveellinen ravitsemus. Työntekijöiden päivittäisen hyvinvoinnin edistämiseksi toteutettiin motivoivaan ja voimaannuttavaan ohjaukseen perustuvat hyvinvointiryhmät, joiden pääteemat nousivat alkukartoituksen tuloksista. Hyvinvointiryhmiin osallistui yhteensä 15 työntekijää kahdessa sisällöltään samanlaisessa pienryhmässä. Ryhmät kestivät 12 viikkoa ja kokoontuivat yhteensä kolme kertaa: alussa, puolivälissä ja lopussa. Hyvinvointiryhmän tavoitteena oli oman arkisen toiminnan tarkastelu hyvinvoinnin näkökulmasta, oman hyvinvointitavoitteen asettaminen, omien keinojen pohtiminen ja löytäminen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä hyvinvointiasioiden esille nostaminen omassa toimipaikassa. Hyvinvointiryhmien toiminnassa käytettiin menetelminä tekstiviestejä (hyvinvointiin liittyvät kysymykset, pohdintaan kannustaminen, toimintaan ohjaaminen sekä motivointi), henkilökohtaista hyvinvointipäiväkirjaa, suljettua web-ryhmätilaa sekä tapaamisissa mm. ryhmäkeskusteluja, casetehtäviä ja perehtymistä hyvinvointitietoon yhteistoiminnallisesti. Tulokset osoittivat, että suurin osa osallistujista arvioi oman terveyskäyttäytymisensä kohentuneen hyvinvointiryhmän aikana. Ryhmätapaamisiin osallistuminen ja kännykkäviesteihin vastaaminen oli aktiivista. Palautekyselyn perusteella suurin osa osallistujista piti ryhmätapaamisia ja kännykkäviestejä hyödyllisinä ja kannustavina, sen sijaan web-ryhmätilan käyttö koettiin hankalaksi ja osa piti paperipäiväkirjan täyttämistä työläänä. Tässä työntekijöiden hyvinvointia edistävässä interventiossa toimiviksi elementeiksi osoittautuivat oman terveyskäyttäytymisen havainnointi, ryhmätapaamiset ja säännölliset elintapamuutosta tukevat tekstiviestit. Mobiilivälineellä saadaan merkityksellistä tietoa koetusta päivittäisestä hyvinvoinnista tutkittavien arjessa ja menetelmä näyttää soveltuvan yhdeksi motivoivan ja voimaannuttavan ohjauksen välineeksi. Mobiilivälineen hyödyntämisestä epätyypillistä työaikaa tekevien työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä kuitenkin tarvitaan lisätietoa toimivien työmenetelmien kehittämiseksi. 6

7 Marianne Ekonen & Tapio Mäkelä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Esimiestyö 24h-taloudessa Työelämä- ja johtamistutkimuksessa on jonkin verran käsitelty johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä kysymyksiä vuorotyön aikaansaamassa kontekstissa. 24h -taloutta koskevissa tutkimuksissa johtamiskysymyksiä on lähinnä sivuttu, mutta niitä ei ole juuri tarkasteltu omana kokonaisuutena. Johtaminen ja esimiestyö on kuitenkin avainasemassa työn aiheuttamien terveyshaittojen torjunnassa, sillä esimerkiksi toimivan työvuorojärjestelmän katsotaan ehkäisevän työn synnyttämää kuormitusta ja edesauttavan palautumista. 24h-taloudessa johtamiselle asettaa vaatimuksia työntekijöiden matalahko sosioekonominen tausta, työn luonne, työyhteisöjen fragmenttinen rakenne sekä Y sukupolven etsiytyminen 24h-talouden töihin (Haavisto 2010). Yksin nämä tekijät erilaistavat esimiestyötä ja johtamisosaamista perinteisistä johtamisratkaisuista. Tässä esityksessä kuvaamme empiirisen tutkimuksen alustavia tuloksia haastatteluaineistosta, jossa on tutkittu johtamista 24h -taloudessa aikavälillä Kaiken kaikkiaan 23 esimiestä osallistui kuuteen ryhmähaastatteluun tai workshoppiin. Aineistonkeruu tapahtui Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston Take Care 24/7 -hankkeessa. Tulokset osoittavat, että vallitsevista näkemyksistä poiketen epätyypillisinä työaikoina tehtävä työ on esimiesten näkökulmasta sekä palkitsevaa että haastavaa. Esimiehille työskentely tarjoaa vapausasteita ja mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen. Lähes poikkeuksetta esimiehet näkivät työpäivän vaihtelevuuden, nopeasyklisyyden ja asiakastyön positiivisiksi tekijöiksi. Ala nähtiin myös kilpailuhenkisenä. Toisaalta esimiehet muodostivat tiiviin ryhmän, joka tuki ja sparrasi toisiaan sekä jakoi tietoa. Esimiestyön haasteena pidettiin työyhteisön kiinteyteen ja viestintään liittyviä ongelmia. Yhtenä keskeisenä osaamisalueena pidettiin rekrytointia työn luonteesta johtuen alalle soveltuvan työntekijän rekrytointi oli tärkeää. Haittatekijöinä mainittiin työn, perhe-elämän ja harrastusten yhteensovittaminen. Omaa jaksamista ja työhyvinvoinnin merkitystä korostettiin useissa haastatteluissa. Lisäksi oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ovat esimiestyön arjessa keskeisiä; työntekijöiden tasapuolinen kohtelu erityisesti työvuorosuunnittelun näkökulmasta, jossa avoin ja henkilökohtainen vuorovaikutus on tärkeää. Osassa tutkittavista työyhteisöistä oli havaittavissa, että fyysisen työyhteisön rinnalle oli rakentunut virtuaalinen työyhteisö, jossa esimiehet ja työntekijät jakoivat kokemuksiaan. 7

8 Irja Kandolin Työterveyslaitos Kaupan alan esimiestyötä usein kellon ympäri Kaupan alan esimiestyöhön on tullut lisää haasteita, kun myymälöiden aukioloajat ovat laajentuneet. Näin on etenkin pienissä, alle 400 m2 myymälöissä, joiden aukioloajat vapautettiin vuoden 2009 lopulla. Myös suuremmat myymälät ovat nykyään auki päivittäin lukuun ottamatta joitakin juhlapäiviä. Tähän liittyy työaikojen uudenlainen organisointi työntekijöiden hyvinvointia tukevaksi. Etenkin silloin, kun työaikajoustoja joudutaan toteuttamaan esimiehen tai työtehtävien vaatimuksesta, olisi tärkeää olla mahdollisuus myös työntekijälähtöiseen, yksilölliseen joustoon. Tällainen tilanne tukee sekä psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia (Hakola ym. 2007). Esimiehenä kaupan alalla -tutkimus (Työterveyslaitos ) kartoittaa esimiesten toimintakäytäntöjä arjen esimiestyössä sekä henkilöstön kokemuksia ja hyvinvointia nykymuotoisessa kaupassa. Lisäksi selvittämme kaupan alan esimiestyön yhteyttä henkilöstön hyvinvointiin ja organisaatioiden tuloksellisuuteen. Palvelualojen ammattiliiton PAM:n vähittäiskaupan alalla toimiville vuonna 2013 tehdyn kyselyn (n=992, vastausprosentti 48) tuloksia voidaan verrata vuoden 2008 tilanteeseen, jolloin tehtiin vastaava kysely (Kandolin ym. 2010). Vaikka myymälöiden aukioloaikojen laajennus toi työn organisointiin muutoksia, koetaan työaikajoustot hyvin samalla tavalla kuin aiemmin. Työntekijälähtöisiä joustoja, eli mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin, kokee omaavansa melko tai erittäin usein 40 %, pienemmissä myymälöissä useammin kuin suuremmissa. Sen sijaan joustoja esimiehen tai työtehtävien vaatimuksista koetaan yhtä lailla kaiken kokoisissa myymälöissä (42 % vähintään kuukausittain). Työntekijälähtöisiä joustoja omaavat ovat selvästi tyytyväisempiä esimiestoimintaan kuin muut, esimerkiksi esimies koetaan useammin oikeudenmukaiseksi (r=.33, p<.001) ja palautetta saadaan useammin (r=.24, p<.001). Silloin myös stressiä koetaan vähemmän (r=.15, p<001) ja työstä ollaan innostuneita (r=.16, p<.001). Hakola, T., Hublin, C., Härmä, M., Kandolin, I., Laitinen, J. & Sallinen M. (2007) Toimivat ja terveet työajat Työterveyslaitos, Helsinki. Kandolin, I., Tilev, K., Vartia, M., Lindström, K. & Nykyri, E. (2010) Työhyvinvoinnilla tulosta kaupassa. Työterveyslaitos, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Kaupan liitto, Helsinki. 8

9 Liisa Mäkelä, Riitta Viitala & Jussi Tanskanen Vaasan yliopisto Miten voit esimies? Organisaatioiden resurssit on pyritty optimoimaan ja esimiehen tulee saada oman yksikkönsä työtehtävät tehdyksi mahdollisimman tehokkaasti niukkojen resurssien kohdentamisella. Esimiestyö modernissa työelämässä nähdäänkin usein haastavana ja voimavaroja kuluttavana työnä. Esimiesten hyvinvointia on tähän mennessä kuitenkin tutkittu melko vähän ja tämän tutkimuksen tarkoituksena on lähestyä esimiesten työhyvinvointia eri näkökulmista. Tutkimuksen aineistona on Läike-hankkeessa vuonna 2011 kerätty kyselytutkimusaineisto, joka koostuu 160 esimiestä ja heidän 1488 alaisestaan. Tässä tutkimuksessa vertaamme esimiesasemassa työskentelevien hyvinvointia ei-esimiesasemassa oleviin työntekijöihin. Tarkastelemme myös sukupuolen ja iän merkitystä esimiesten hyvinvoinnin kokemuksiin. Alustavien tulosten mukaan naisesimiehet voivat miesesimiehiä paremmin, mutta esimiehen iällä ei näyttäisi olevan tilastollisesti merkittävää yhteyttä esimiehen hyvinvointiin. Esimiehet kokevat alaisiaan korkeampaa työn imua mutta heillä on myös alaisiaan korkeampi stressin taso, eli esimiestyö sisältää elementtejä, jotka tukevat työhyvinvointia mutta toisaalta myös kuluttavat voimavaroja. Esimiehen hyvinvointi myös heijastuu alaisen hyvinvoinnin kokemukseen. Tämä tutkimus tuottaa suomalaisesta työelämästä käytännön toimijoille relevanttia tietoa tuomalla erityisesti esiin esimiesten hyvinvointiin liittyviä näkökulmia ja osoittamalla myös, millaisia siirrännäisvaikutuksia esimiesten hyvinvoinnilla organisatorisessa kontekstissa on. Tämän tutkimuksen tulosten valossa voidaan sanoa että on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota esimiesten hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Lisäksi voidaan kuitenkin myös osaltaan kyseenalaistaa yleistä näkemystä esimiestyön kuormittavuudesta ja osoittaa sen sisältävän myös keskeisiä voimavaroja, jotka tukevat hyvinvointia. 9

10 Marko Kesti Lapin Yliopisto Työelämän laadun mittaaminen ja liiketoimintavaikutusten analysointi Työelämä 2020 ohjelman tavoitteena on luoda Suomalaisille organisaatioille kilpailuetua hyvän henkilöstöjohtamisen ja työelämän laadun avulla. Työelämän laatua ja tuottavuutta pitää kehittää samanaikaisesti, jolloin syntyy kestävää kilpailuetua. Työelämä 2020 ohjelman tavoitteiden saavuttamisen tiellä on useita merkittäviä haasteita. Yksi haaste liittyy siihen, että henkilöstöjohtaminen ei ole riittävästi kytköksissä liiketoiminnan strategiseen johtamiseen. Henkilöstö nähdään kustannuksena eikä tuotantopääomana, jonka kehittämiseen kannattaa investoida. Jotta johto voi käsitellä henkilöstökehittämistä investointiluonteisena panostuksena, pitää pystyä luotettavasti arvioimaan investoinnin tuotto. Henkilöstön suorituskyky pitää kytkeä paremmin liiketoimintamittareihin. Henkilöstön suorituskykyyn liittyvä mittaristo-ongelma on havaittu myös alan tutkijapiireissä. Lapin Yliopistossa on luotu erityinen henkilöstövoimavarojen tuotantofunktio (Human Capital Production Function), jossa aineeton henkilöstöpääoma muutetaan tuotantotekijäksi. Suomessa on runsas kirjo erilaisia työhyvinvointimittauksia, joiden tuloksia ei juurikaan käytännössä pystytä hyödyntämään henkilöstövoimavarojen kehittämisessä. Liiketoimintajohdon silmissä työhyvinvointimittaukset ovat sinänsä mielenkiintoista puuhastelua, joka on vailla liiketaloudellista kytkentää. Haasteena on työelämän laadun mittaaminen siten, että se kertoo riittävällä tarkkuudella aineettoman henkilöstöpääoman hyödyntämisasteesta, jolloin indeksiä voisi käyttää henkilöstötuottavuuden analysointiin. Tässä paperissa esitellään uusi teoreettinen viitekehys työelämän laadun mittaamiseen siten, että se kvantifioi organisaation todellista suorituskykyä. Näin mittaustulosta voidaan paremmin käyttää paitsi henkilöstötuottavuuden analysointiin myös henkilöstövoimavarojen kehittämiseen. Työelämän laadun analysointimalli noudattaa tunnustettuja organisaatiopsykologian periaatteita motivaatioteorian ja itsearvostukseen perustuvan suorituskyvyn suhteen. Artikkelissa näytetään esimerkkiorganisaation mittaus ja henkilöstötuottavuuden laskenta, joka osoittaa henkilöstökehittämisellä saavutettavat taloudelliset hyödyt henkilöstövoimavarojen tuotantofunktion mukaan. 10

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta

PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta PERHEYSTÄVÄLLISYYTTÄ PUHEISSA ENTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ? Työn ja perheen yhteensovittaminen organisaation näkökulmasta Hennamari Toiviainen Pro gradu-tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

Isännöinnin Ammattilaiset

Isännöinnin Ammattilaiset 2014 Isännöinnin Ammattilaiset www.kiinko.fi Sisältö 1. Johdanto...3 2. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset...6 3. Tutkimusaineiston kuvaus...9 3.1. Vastaajan taustatiedot...9 3.2. Työnantajatiedot...10

Lisätiedot

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä

Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Työhyvinvointi asiantuntijaja myyntityössä Raportti Tuula Räsänen Jouni Sipponen Maria Hirvonen Rauno Pääkkönen 1 Helsinki Työterveyslaitos Tutkimus on tehty sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin,

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

PERHE TYÖVUOROJEN VÄLISSÄ

PERHE TYÖVUOROJEN VÄLISSÄ PERHE TYÖVUOROJEN VÄLISSÄ Hoitajien käsityksiä vuorotyön ja perheen yhteensovittamisesta Irina Ahonen, Irina Viianen ja Anna Vänne Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi

Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Jatkuva muutos, työajan hallinta, tuottavuus ja hyvinvointi Raportti Työsuojelurahastolle (projekti 103332) Toim. Tiina Kalliomäki Levanto Työterveyslaitos Helsinki 2005 2 Sisällysluettelo Yhteenveto...3

Lisätiedot

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELI perheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta Tia Ristimäki, Henna Meriläinen, Eeva Kylä-Setälä ja Milla Holmberg Kotitalouspalvelut osana työn ja perheen yhteensovittamista Tuloksia PALAPELIperheiden arkea helpottavien palveluiden kehittämishankkeesta

Lisätiedot

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Kira Topp 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia 2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK 2 HYVÄ TYÖ

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka Perheystävällinen työpaikka HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2013 Anna Kokko, Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka Hankkeen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Uudet

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X

Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Työhyvinvointikysely kohdeyritykselle X Sami Kosonen Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan opinnäytetyö Tuotantotalouden koulutusohjelma Insinööri (AMK) KEMI 2014 3 TIIVISTELMÄ LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä 1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä Johtaminen Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Tekijä: Minna Majava Ohjaaja:

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä Tutkimus työssä käyvistä venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisista Suomessa

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä Tutkimus työssä käyvistä venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisista Suomessa Auli Airila Minna Toivanen Ari Väänänen Barbara Bergbom Kirsi Yli-Kaitala Aki Koskinen Maahanmuuttajan onnistuminen työssä Tutkimus työssä käyvistä venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisista Suomessa

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Pauliina Gummerus & Jenni Kajakulma Varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielma Kevät 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana

HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA. Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana HALLITTUA JA VÄHEMMÄN HALLITTUA KAAOSTA Työn ja perheen yhteensovittaminen suurten perheiden äitien kokemana SAIJA PAJUNEN Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikka Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF)

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos. PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050. ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) 1 Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos PL 849 (Iso Roobertinkatu 20-22 A) 00101 HELSINKI (09) 228 050 ISBN 951-9450-42-4(nid.) ISBN 951-9450-43-2 (PDF) ISSN 1455-2191 Helsinki 2006 www.vaestoliitto.fi 2

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

sometaidot kirjoitustaito

sometaidot kirjoitustaito Osaajat järjestötyössä Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta Heidi Ristolainen projektihallinta sometaidot kirjoitustaito kouluttaminen kohtaaminen esiintymistaito

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä

monikko monikko Perhe työssä, työ perheessä Merja Turpeinen ja Minna Toivanen Perhe työssä, työ perheessä Työn ja perheen yhteensovittamisen rajat ja mahdollisuudet työorganisaatiotoimijoiden, perheen ja sukupuolen näkökulmasta monikko monikko MONIKKO-hanketta

Lisätiedot