Idman Vilén Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Kesäkuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Idman Vilén Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Kesäkuu 2014"

Transkriptio

1 Idman Vilén Gant Thonton Oy Läpinäkyvyysketomus Kesäkuu 2014

2 Idman Vilén Gant Thonton Oy Läpinäkyvyysketomus Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Gant Thonton Oy on vuonna 1927 peustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa olevat Mija Juusela, Kalle Kotka, Antti Niemistö, Matti Pettesson, Janne Sikka ja Mako Vehniä sekä Gant Thonton Finland Oy. Määäämisvaltaa käyttävät vain henkilöosakkaat. 2 Gant Thonton Intenational Gant Thonton Intenational on yksi maailman johtavista tilintakastus- ja konsultointioganisaatioista. Yhtiöt tuottavat vamennus-, veo- ja asiantuntijapalveluita yksityisesti omistetuille yhtiöille sekä julkisen edun kannalta mekittäville yhteisöille. Yli osakasta maailmanlaajuisesti tuottavat asiakkaille äätälöityjä, yksilöllisiä ja kokealaatuisia palveluja yli 130 maassa. Gant Thonton Intenational Ltd (GTI) on voittoa tavoittelematon ammattia hajoittamaton, kansainvälinen jäsenyysyhteisö. Kotipaikka on UK. Kukin jäsenyhtiö Gant Thonton Intenationalissa on itsenäinen kansallinen yhtiö. Nämä yhtiöt eivät ole yhden kansainvälisen yhtiön osakkaita tai muutoinkaan juidisesti yhteydessä toisiinsa. Kukin jäsenyhtiö on itsenäinen sekä hoitaa hallinnolliset asiansa kansallisella tasolla. Vaikka moni jäsenyhtiöistä käyttää Gant Thonton nimeä, joko yksinomaan tai oman paikallisen nimensä ohessa, jäsenyhtiöiden tai Gant Thonton Intenationalin välillä ei ole omistuksellista yhteyttä. Idman Vilén Gant Thonton Oy ja helsinkiläinen Revico Gant Thonton konseni muodostavat yhdessä Gant Thontonin Suomessa. Gant Thonton Finland Oy toimii äänivallattomana kattooganisaationa, joka on Gant Thonton Intenationalin jäsen. 3 Hallinto- ja ohjausakenne Idman Vilén Gant Thonton Oy noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölain, tilintakastuslain sekä muiden lakien säännöksiä. Toimintaa ohjaavat myös vianomaisten ohjeet ja suositukset sekä toimialan itsesääntely ja ohjeistukset. Päätösvaltaa yhtiössä käyttävät yhtiökokous ja hallitus. Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa. Vasinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, jonka toimikausi kestää seuaavaan vasinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiöjäjestyksen mukaan vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä tulee olla KHT-tilintakastajia. Yhtiön hallituksen muodostaa yhtiön henkilöosakkeenomistajat. Hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Pettesson. Yhtiön toiminnan tehokas johtaminen on vamistettu aktiivisella hallitustyöskentelyllä, jossa vastuuhenkilöt infomoivat hallitusta. Hallitus käyttää toimeenpanovaltaansa nimeämällä toimeenpanevan henkilön. 4 Laadunvamistusjäjestelmä Idman Vilén Gant Thonton Oy:n sisäinen laadunvalvonta suoitetaan ISQC 1 laadunvalvontastandadin mukaisesti. Laadunvalvonta kattaa toimeksiantokohtaisen takastuksen lisäksi toimiston sisäisten posessien takastuksen. Laadunvalvonta on vuotuinen posessi, ja kaikkien auktoisoitujen takastajien työ takastetaan vähintään kolmen vuoden välein All ights eseved.

3 Idman Vilén Gant Thonton Oy Läpinäkyvyysketomus 2014 Takastukset toteutetaan käytännössä yhteistyössä Revico Gant Thonton Oy:n kanssa istiin. Laadunvalvonnasta vastaava henkilö on Mija Juusela, mutta takastukseen osallistuu myös muita henkilöitä. Sisäinen laaduntakastus on määämuotoinen posessi, joka suoitetaan Gant Thonton Intenationalin vahvistamien Intenal Quality Contol Review ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisestä laaduntakastuksesta laaditaan määämuotoinen apotti, jonka tulokset apotoidaan kaikille osakkaille. Rapotti lähetetään myös Gant Thonton Intenationalin laadunvamistusjohtajalle. Tulokset apotoidaan takastuksen kohteena olleille takastajille ja posessin mukaisesti henkilökunnalle. 4.1 Gant Thonton Intenationalin vaatimukset Lakisääteisten, kansallisten vaatimusten lisäksi, Gant Thonton Intenationaaliin kuuluvana yityksenä, meiltä vaaditaan yhdenmukainen laadunvamistusjäjestelmä, joka minimissään käsittää seuaavat IFAC:n (Intenational Fedeation of Accountants) julkaisemat standadit täydennettynä Gant Thonton Intenationalin omilla laadunvamistuskäytännöillä: ISQC 1: Quality Contol fo Fims That Pefom Audits and Reviews of Histoical Financial Infomation, and Othe Assuance and Related Sevices Engagements ISA 220: Quality Contol fo Audits of Histoical Financial Infomation IESBA Code of Ethics 4.2 Gant Thonton Intenational tehokkaan tilintakastuksen tukena Gant Thonton Intenational tajoaa esusseja, jotta ketjun jäsentoimistot voisivat suoittaa tehokasta ja kokealuokkaista tilintakastusta. Näitä esusseja ovat esimekiksi: Hoizon tilintakastusmenetelmä, sekä sitä tukevat ohjelmistot, manuaalit ja ohjeistukset, jotka peustuvat ISA-standadeihin, ISQC-standadiin sekä IFAC:n julkaisemiin eettisiin ohjeisiin ISA-standadien ja IESBA Code of Ethics sääntöjen kanssa yhdenmukaiset tai vaativammat tilintakastusta koskevat manuaalit ja muut ohjeistukset Posessit, joiden avulla kukin jäsentoimisto voi konsultoida toisia jäsentoimistoja eityiskysymyksissä Kattavat intanet- palvelut, joihin sisältyy päivitettyä tietoa liittyen esim. ammatillisiin standadeihin, IFRS- helpdesk, ajankohtaisjulkaisut, tilinpäätösmallit ja esimekit. 4.3 Gant Thonton Intenationalin suoittama laadunvalvonta Jokainen ketjun jäsentoimisto on velvollinen läpikäymään tilintakastustoimintansa takastuksen, jota kutsutaan GTAR:iksi (Gant Thonton Intenational Audit Review). GTAR on jäjestelmällinen jäsenyhtiöiden tilintakastustoiminnon laaduntakastus, joka toimitetaan vähintään joka kolmas vuosi iippumattomien ja pätevien osakkaiden tai manageien toimesta. Takastus on Gant Thonton Intenationalin koodinoima. Takastusposessi on suunniteltu sen vamistamiseksi, että jäsentoimistot noudattavat ammatillisia standadeja sekä Gant Thonton Intenationalin laadunvamistusohjeistuksia ja posesseja. Gant Thontonin edellinen tilintakastustoiminnon laaduntakastus Suomessa tehtiin syksyllä Takastukseen osallistui kolme henkilöä. Takastuksen tulos oli hyväksytty All ights eseved.

4 Idman Vilén Gant Thonton Oy Läpinäkyvyysketomus Ulkopuolinen laaduntakastus Keskuskauppakamain Tilintakastuslautakunta (TILA) hoitaa KHT-yhteisöjen ja tilintakastajien laadunvamistuksen ja toimii sen toteutumisen valvojana. KHT-yhteisöjen toimintaa säännellään lainsäädännössä sekä einäisillä määäyksillä ja suosituksilla ja TILA valvoo näiden soveltamista tilintakastustoiminnassa. Idman Vilén Gant Thonton Oy ja sen KHT-tilintakastajat ovat olleet Keskuskauppakamain Tilintakastuslautakunnan (TILA) valvoman laadunvamistuksen kohteena viimeksi vuonna Seuantakäynti toteutettiin keväällä Asiakkaiden hyväksymisposessi Idman Vilén Gant Thonton noudattaa asiakashyväksynnässään ISQC 1 mukaisia peiaatteita. Jokaisesta tilintakastusasiakkaasta täytetään eillinen asiakashyväksyntälomake, joka sisältää tietyt taustatakastukset. Asiakashyväksyntä edellyttää sekä vastuullisen tilintakastajan että hallituksen hyväksyntää. Gant Thonton Intenationalin hyväksyntä vaaditaan lisäksi tietyissä eityistapauksissa, esimekiksi kooltaan suuille asiakkaille tai kun kyse on eitysosaamista vaativasta toimialasta. Vastaavia asiakashyväksyntäpeiaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös asiakkaiden vuosittaisessa uudelleenhyväksynnässä. Idman Vilén Gant Thonton noudattaa Gant Thonton ketjun iippumattomuussääntöjä, jotka peustuvat IESBA:n eettisiin sääntöihin. Koko henkilökunnalta pyydetään vuosittain vahvistus iippumattomuussääntöjen noudattamisesta. Kaikkien patneeiden ja manageien tulee ylläpitää tietoja avopapeiomistuksistaan tietokannassa (GIS - Global Independence System), joka vetaa niitä maailmanlaajuiseen iippumattomuusyhteisöt sisältävään listaan (GRL - Global Resticted List) ja huomauttaa mahdollisista poikkeamista. 7 Ammattitaidon ylläpitäminen Idman Vilén Gant Thonton Oy:n henkilöstöpolitiikan keskeisenä tavoitteena on sekä tilintakastajien että muiden asiantuntijoiden ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen. Jokaisen tilintakastusammatissa toimivan on saatava vähintään 120 tuntia koulutusta kolmen vuoden aikana siten, että jokaisen vuoden aikana koulutusta tulee vähintään 20 tuntia. Jokaiselle henkilölle laaditaan koulutussuunnitelma, jonka toteutumista valvotaan. Koulutusohjelmaa valvoo nimetty osakas. Vaikka suuin osa koulutuksesta tapahtuu jäsenyhtiössä, Gant Thonton Intenational osaltaan kouluttaa tilintakastajia globaalissa, yhdenmukaisessa tilintakastusmenetelmässä. 8 Liikevaihdon jakautuminen Idman Vilén Gant Thonton Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 3,5 Me. Tästä tilintakastuksen osuus oli 83,5 %, muiden palveluiden osuus 12,5 % ja veoneuvonnan osuus 4 % All ights eseved.

5 Idman Vilén Gant Thonton Oy Läpinäkyvyysketomus Osakkaiden palkitseminen Kaikki Idman Vilén Gant Thonton Oy:n henkilöosakkaat työskentelevät täysipäiväisesti yhtiössä. Osakeyhtiölaki, yhtiöjäjestys sekä osakassopimus määittelevät osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet. Osakkaiden palkitsemisessa noudatetaan osakassopimuksessa hyväksyttyä ansiojäjestelmää, jonka hallitus vahvistaa. Ansiojäjestelmä peustuu osakkaiden henkilökohtaiseen työpanokseen. Hallitus vahvistaa osakkaiden ansiot. 10 Julkisen edun yhteisöt Luettelo listaamattomista ahoituslaitoksista, joissa tilintakastusyhteisö tai sen palveluksessa oleva KHTtilintakastaja on toiminut tilintakastajana tilikaudella : Kihniön Osuuspankki Kuhmoisten Osuuspankki Ruoveden Osuuspankki Satapikan Osuuspankki Vitain Osuuspankki 11 Idman Vilén Gant Thonton Oy:n toimipaikat Tampee Hatanpään valtatie Tampee P: Poi Isolinnankatu 21 E Poi P: Matti Pettesson hallituksen puheenjohtaja 2014 All ights eseved.

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 201 0 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 201 0 Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy on osakeyhtiömuotoisena toimiva

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 2 Läpinäkyvyyskertomus LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO-VERKOSTO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 2014 BDO Läpinäkyvyyskertomus 2 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1. OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET 2. KANSAINVÄLINEN BDO BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta käsittää

Lisätiedot

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti

Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti Tuokko Tilintarkastus Oy:n tilintarkastuslain 29 :n ja tilintarkastusasetuksen 9 :n mukainen avoimuusraportti 1. Avoimuusraportti Tilintarkastuslaki edellyttää, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

Lisätiedot

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 2013

LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS. Toukokuu 2013 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS Toukokuu 2013 2 Läpinäkyvyyskertomus 2012-2013 LÄPINÄKYVYYSKERTOMUS 1.OIKEUDELLINEN MUOTO JA OMISTUSSUHTEET BDO Oy (Y-tunnus 1893593-9) on KHT-yhteisö, jonka toiminta käsittää tilintarkastuksen,

Lisätiedot

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014

www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 www.pwc.fi Läpinäkyvyyskertomus 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Organisaatio 3 Partnerit 6 Laadunvarmistusjärjestelmä 7 PricewaterhouseCoopers Oy (PwC Suomi)

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2015

Läpinäkyvyyskertomus 2015 Läpinäkyvyyskertomus 2015 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 7 Tilintarkastustoimeksiannon suorittaminen 8

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2014

Läpinäkyvyyskertomus 2014 Läpinäkyvyyskertomus 2014 Sisällysluettelo Deloitte-verkoston kuvaus 3 Laadunvalvonnan prosessit 5 Eettiset vaatimukset 6 Riippumattomuus 6 Henkilöstöasiat 9 Asiakas- ja toimeksiantohyväksyntä 10 Toimeksiannon

Lisätiedot

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG

KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG KPMG Oy Ab:n läpinäkyvyyskertomus 2011 2012 KPMG Läpinäkyvyyskertomus Organisaatio ja hallinnointi Juridinen rakenne ja omistussuhteet KPMG Oy Ab on perustettu vuonna 1926. Yhtiö on toiminut osakeyhtiömuotoisena

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi

Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi KPMG OY AB Läpinäkyvyyskertomus 2013 2014 kpmg.fi Sisällys Toimitusjohtajalta 4 Organisaatio ja hallinnointi 7 Hallitus 9 Johtoryhmä 10 Laadunvalvontajärjestelmä 13 Liitteet 18 Liite 1 18 Yleisen edun

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

JA OHJAUS - JÄRJESTELMÄSTÄ

JA OHJAUS - JÄRJESTELMÄSTÄ www.ruukki.com HALLINTO- JA OHJAUS - 2012SELVITYS JÄRJESTELMÄSTÄ RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2012 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 2012 KPMG

Vuosikertomus 2011 2012 KPMG Vuosikertomus 2011 2012 KPMG Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 04 KPMG yrityksenä... 06 Aitoa kumppanuutta... 08 Tilintarkastuspalvelut... 08 Veropalvelut...10 Neuvontapalvelut...12 Asiakas toimintamme

Lisätiedot

Konsernihallinnointiraportti 2013

Konsernihallinnointiraportti 2013 Konsernihallinnointiraportti 2013 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Y-tunnus 1039050-8 PL 309 00101 Helsinki Puh. 02046 131 Fax 02046 21471 www.storaenso.com Konsernihallinnointi Stora Ensossa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

Konsernihallinnointiraportti 2014

Konsernihallinnointiraportti 2014 Konsernihallinnointiraportti 2014 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Y-tunnus 1039050-8 PL 309 00101 Helsinki Puh. 02046 131 Fax 02046 21471 www.storaenso.com Konsernihallinnointi Stora Ensossa

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Hyväksytty TOK:n hallintoneuvostossa 17.6.2014 17.6.2014 2(11) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. TURUN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 3 2. TURUN

Lisätiedot

3.1.1 Yhtiökokousten määrä... 7. 3.1.2 Yhtiökokouksen tehtävät... 7. 3.1.3 Yhtiökokouskäytäntö ja päätöksenteko... 8

3.1.1 Yhtiökokousten määrä... 7. 3.1.2 Yhtiökokouksen tehtävät... 7. 3.1.3 Yhtiökokouskäytäntö ja päätöksenteko... 8 1/11.4.2014 JUVENES-YHTIÖT OY:N HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT VUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 JUVENES-YHTIÖT KONSERNI... 4 2 JUVENES-YHTIÖT OY... 4 2.1 Toiminta...

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Konsernin emoyhtiö Ahlstrom Oyj ( Ahlstrom tai yhtiö ) on suomalainen NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssissä) noteerattu osakeyhtiö. Ahlstrom noudattaa

Lisätiedot

Selvitys Valmetin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6.2.2014

Selvitys Valmetin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6.2.2014 1/15 Metso Oyj:n 1.10.2013 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti jakautumissuunnitelman ja päätti Metson osittaisjakautumisesta kahdeksi yhtiöksi siten,

Lisätiedot

Vuosikertomus 06* *connectedthinking

Vuosikertomus 06* *connectedthinking Vuosikertomus 06* *connectedthinking Vuosikertomus 2006 08 Toimitusjohtajan katsaus 10 Asiakkaat 18 Henkilöstö 24 Yritys 34 Tilinpäätös PricewaterhouseCoopers Oy on alansa johtava asiantuntijaorganisaatio

Lisätiedot

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Hallinnointi 1 Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

25.4.2012 1 (15) Pirkanmaan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement

25.4.2012 1 (15) Pirkanmaan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement 25.4.2012 1 (15) Pirkanmaan Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement Vuosi 2012 25.4.2012 2 (15) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 4 2.

Lisätiedot