Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö"

Transkriptio

1 Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit Tiivistelmä Hankkeen tavoite on parantaa elinympäristöä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja elämäntapaa luonnollisena osana vetovoimasta pääkaupunkiseutua. Tavoite toteutetaan vahvistamalla kestävän elämäntavan osaamista ja kehittämällä malleja, ohjelmia ja verkostoja järjestelmällisen osallistuvan asumisen, yhteisöllisyyden ja elinympäristönparantamistyön tueksi. Uudenlaisia toiminta- ja palvelumalleja etsitään ja kokeillaan Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteistyönä erityisesti kaupunkien vuokrataloyhtiöissä ja niiden lähiyhteisöissä: kouluissa, päiväkodeissa, asunto-osake- ja huoltoyhtiöissä, järjestöissä ja muissa asukasorganisaatioissa. Hanketta toteutetaan pilottialueilla, jotka ovat asukasmäärältään samaa suuruusluokkaa joka kaupungissa. Hankkeeseen osallistuvien ammattitaito ja -osaaminen kehittyvät kestävän kehityksen vaatimuksia paremmin vastaaviksi ja heidän tukiverkostonsa vahvistuvat. Tämä edistää työssä jaksamista ja elinikäistä oppimista. Asukkaiden toimintavalmiudet ja -mahdollisuudet sekä elämänhallinta paranevat hankkeen myötä. Lisäksi viihtyminen ja koettu turvallisuus omalla asuinalueella sekä kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon lisääntyvät. Asukkaat tietävät miten ja milloin he voivat vaikuttaa oman elinympäristönsä parantamiseen ja mistä saavat tarvittaessa tukea. Hankkeen tuotoksia ovat mm. ohjelma-malli kaupunkien asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen työhön, vertaistukeen perustuva tukihenkilöverkostomalli, opetus- ja koulutusohjelmasisällöt, uudet yhteistyömuodot kuntien välillä sekä tuotoksia tukevat julkaisut. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta toiminta on ennaltaehkäisevää. Hanke tukee kuntien ja osallistuvien organisaatioiden päämääriä, jotka liittyvät yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä asukastoiminnan vahvistamiseen. Työtä tehdään mm. tuottamalla menetelmiä välittämisen ja osallisuuden kulttuurin kehittämiseen, vastakkainasettelun ilmapiirin syntymisen ehkäisemiseen, elinympäristön parantamiseen sekä turvattomuuden tunteen vähentymiseen. Näin vaikutetaan ehkäisevästi ja korjaavasti kielteiseen alueelliseen ja sosiaaliseen eriytymiseen sekä alueiden imagon parantamiseen. Oleellista on, että hankkeen avulla saadaan uusia menetelmiä syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden tavoittamiseen. Ekologisesti kestävän kehityksen osalta pyritään vaikuttamaan jo olemassa oleviin ongelmiin, mutta myös vähentämään potentiaalisten uhkien toteutumista. Hanke täydentää kaupunkien kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden edistämiseen tähtäävää työtä sekä vahvistaa ympäristöjohtamista. Hanke tukee myös pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamista ja alueellista ja poikkihallinnollista työtä erityisesti hyvän elinympäristön kehittämisessä. Uudenlaiset toimintatavat tähtäävät mm. arkipäiväisen ympäristövastuullisuuden lisäämiseen kuntalaisten omassa asuinympäristössä yhdessä muiden asukkaiden kanssa. 1

2 Sisällysluettelo: TAUSTA JA TARVE... 3 Osallistuminen, yhteisöllisyys ja kestävä elinympäristö... 5 Keskiössä kaupunkien vuokra-asunnot... 6 Lapset ja nuoret päiväkodit, koulut ja oppilaitokset avainasemassa... 7 HANKKEEN KUVAUS... 9 Hanke lyhyesti... 9 Kohderyhmät TOIMINTAMUOTOJEN KUVAUS Selvitykset Kartoitukset Koulutukset, neuvonta ja kurssit Alueen toimijoiden omaehtoisen toiminnan tukeminen Yhteisölliset projektit Materiaalien tuottaminen Viestintä ja asian esiin nostaminen TAVOITTEET JA TULOKSET Laadulliset tavoitteet ja tulokset Määrälliset tulostavoitteet Tuotokset Vertailu EAKR-ohjelmaan ja toimintalinja 4:n tavoitteisiin SEURANTA JA ARVIOINTI TOTEUTUSMALLI Toteuttavat tahot ja toteutusosuudet Organisaatio ja johtaminen TYÖSUUNNITELMA TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN Tiedotussuunnitelma Alustava suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA

3 Tausta ja tarve Elinympäristöstään ja itsestään vastuunsa kantavat, aktiiviset asukkaat ja työntekijät ovat viihtyisän, vetovoimaisen ja kestävää kehitystä edistävän kaupungin perusta. Kestävän kehityksen haasteisiin vastaamisessa tarvitaan laajaa yhteistä tahtotilaa ja halua toimia yhteisen päämäärän eteen. Sosiaalinen pääoma ja kyky toimia hyvän elinympäristön eteen rakentuu aidoissa vuorovaikutustilanteissa, joiden ylläpitämisen taito täytyy oppia ja joiden toteutumiseksi täytyy olla tosiasiallisia mahdollisuuksia. Suurkaupunkien nopeat muutokset haastavat sosiaaliset verkostot ja yhteisöllisyyden, joiden varassa pääomaa rakennetaan (Haverinen ). Yksilöllisten arvojen nousun vastavoimana on kasvava huoli välinpitämättömyydestä ja ympäristökysymyksistä 2. Halua toimia on, mutta aina kyky tai jaksaminen ei riitä. Tarvitaan uusia malleja, verkostoja ja toimintakulttuureja, joissa vahvistetaan ja luodaan seuraavia askeleita osallistumisen, välittämisen ja yhteisen päämäärän eteen toimimisen voimistamiseksi. Tarvitaan osaamista ja keinoja edistää rakentavaa sosiaalista kontrollia ja puuttumisen kulttuuria. Pääkaupunkiseudun kunnilla, ja niiden toimijoilla, on omat vahvuutensa ja hyviä toimintatapoja, joiden jakaminen ja kehittäminen edelleen on tärkeää. 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -hankkeen tavoitteena on parantaa elinympäristöä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja elämäntapaa luonnollisena osana vetovoimasta pääkaupunkiseutua. Hankkeessa etsitään ja kokeillaan tätä tavoitetta edistäviä uudenlaisia palvelu- ja toimintamalleja erityisesti kaupunkien vuokrataloyhtiöissä ja niiden lähiyhteisöissä (koulut, päiväkodit, asunto-osakeyhtiöt, huoltoyhtiöt, järjestöt jne.). Kaikki toiminta lähtee alueen tarpeista ja tukee yhteisöllisen, tasaarvoisen ja kestävän kaupunkikulttuurin syntymistä. Hanke tukee kuntien ja muiden osallistuvien organisaatioiden tavoitteita, jotka liittyvät ympäristövastuullisuuden, asumisaktiivisuuden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen, asukastoiminnan tukemiseen, eri-ikäisten ja taustaisten asukkaiden yhteistoiminnan vahvistamiseen sekä asukastoimikuntien työn ohjaamiseen ja tukemiseen. Hanke lisää myös yhteistyötä eri sidosryhmien välillä ja sisällä. Kunnissa on nostettu esille alueiden erilaisia uhkia, uhan aiheuttajia ja seurauksia sekä toimenpide-ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Hanke 1 Haverinen 2006: Kaupunkilaisen elinympäristöongelma käsitteellistämistavat ja puuttumisen mallit. Väitöskirja. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia 2006:11. Helsinki. 2 Kansallinen nuorisotutkimus Uskonto, arvot ja instituutiot. Suomalaiset World Values -tutkimuksissa : Kirjassa Borg, Sami & Ketola, Kimmo & Kääriäinen, Kimmo & Niemelä, Kati & Suhonen, Pertti (toim.) Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 4,

4 tukee turvallisuustyötä tuottamalla välineitä ja malleja mm. välittämisen ja osallisuuden kulttuurin kehittämiseen, vastakkainasettelun ilmapiirin syntymisen ehkäisemiseen, elinympäristön parantamiseen sekä turvattomuuden tunteen vähentymiseen. Tätä kautta on mahdollista vaikuttaa ehkäisevästi ja korjaavasti kielteiseen alueelliseen ja sosiaaliseen eriytymiseen ja alueiden imagon parantamiseen. Hanke tukee ja täydentää ympäristökeskusten ja opetustoimen kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden edistämiseen tähtäävää työtä ja mahdollistaa kaupungin ympäristöjohtamisen vahvistamista ja laajentamista. Hanke tukee myös pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamista. Lisäksi hanke tukee muuta alueellista ja poikkihallinnollista kehittämistyötä erityisesti hyvän elinympäristön kehittämisessä. Uudet palvelumallit ja uudenlaiset toimintatavat tähtäävät mm. arkipäiväisen ympäristövastuullisuuden lisäämiseen kuntalaisten omassa asuin- ja lähiympäristössä yhdessä muiden asukkaiden kanssa. Hankkeen taustalla ovat kokemukset aiemmista hankkeista sekä kansalliset, kansainväliset ja kaupunkien omat selvitykset, tutkimukset, strategiat ja linjaukset. Hankeidea on lähtöisin Kierrätyskeskuksen ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kokemuksista Urban II -ohjelman hanketyöstä, Vantaan Elävä kaupunki -hankkeesta, Helsingin ympäristökeskuksen selvityksestä asuinkiinteistöyhtiöiden ympäristövastuullisuuden ja asukasosallisuuden lisäämiseksi sekä osallistuvien kuntien tarpeista koskien yhteisöllisyyden, hyvän ja viihtyisän elinympäristön edistämistä. Hankevalmistelussa on otettu myös laajemmin huomioon EU:n Urban - ohjelmakauden kokemukset (ohjelman työntekijät osallistuneet mm. hankesuunnitteluun). Kaupunkikohtaisia ja alueellisia tarpeita on tuotu suunnitteluun kuntien laajan osallistumisen kautta. Lähtökohtina ovat olleet mm. kaupunkien strategiat ja arvot, turvallisuusstrategiatyö, kaupunkien omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden strategiatyö ja yhtiöiden tarpeet, kaupunkien kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden edistämiseen tähtäävä työ (mm. kaupunkien ympäristöpolitiikat ja -ohjelmat, pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030), asukasdemokratiatyö ja tarpeet aluetoiminnan kehittämiseen, Turvallisuustalkoot-työ, Poliisin tarpeet, positiivisen diskriminaation hankkeiden kokemukset ja suositukset sekä koulujen ja päiväkotien tuen tarve kestävän kehityksen ohjelmavelvoitteiden toteuttamiseksi. Valtakunnallisen tason tutkimuksista huomioon on otettu mm. Oikeusministeriön Kansalaisyhteiskunta ohjelman sekä Nuorten osallisuushankkeen (Opetushallitus 3 ) tulokset ja suositukset. 3 Nuorten osallisuushanke: mm. Vehviläinen 2006: Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt. Opetushallitus. Hakapaino Oy, Helsinki ja Nuorten osallisuushankkeen päätösseminaari Helsingissä

5 Osallistuminen, yhteisöllisyys ja kestävä elinympäristö Aktiivinen ja osallistuva kansalaisyhteiskunta vaatii yhteiskunnalta tukea ja kannustusta, tilaisuuksia oppia vaikuttamaan sekä tietoa vaikuttamisen välineistä, väylistä ja verkostoista. Monipuolisen osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistaminen edellyttää myös kansalaisten aitoa kuulemista, erityisesti vaikeassa elämäntilanteessa elävien ja vähän osallistuvien kansalaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamista sekä lähija asukasdemokratian vahvistamista. (Kansalaisyhteiskunta 2006 toimikunnan raportti 4.) Asuinalueiden eri toimijat ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita. He tuntevat omat lähtökohtansa ja tarpeet niiden kehittämiseksi. Parhaat keinot kestävän elinympäristön rakentamiseksi löytyvät kohderyhmiä kuuntelemalla ja sovittamalla heidän tarpeensa yhteisiin tavoitteisiin ja strategioihin. Lähtökohta palvelee myös yhteisöllisyyden vahvistamisen tavoitetta. Luottamuksellinen ilmapiiri ja voimaantuminen (empowerment) rakentuu osallistumisen vapaaehtoisuudelle ja tasavertaisuudelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että osallistujilla on oltava aito vaikutusmahdollisuus suunniteltavaan toimintaan. Aiempien hankkeiden kokemusten perusteella 5 oikein suunniteltu kuunteleminen ja osallistaminen toteuttaa samanaikaisesti useita tavoitteita; muun muassa selvittää nykytilaa, luo keskustelua tarpeista, etsii parannusehdotuksia, lisää vuorovaikutusta viranomaisten ja asukkaiden välillä, vähentää ristiriitatilanteiden syntymistä sekä motivoi ja opettaa osallistumaan Asukkaiden hyvinvointia, viihtymistä ja turvallisuutta voidaan edistää toimilla, jotka samalla luovat edellytyksiä ekologisesti ja taloudellisesti kestävälle elämäntavalle ja kaupunkikulttuurille. Asukkailla ja työntekijöillä on halua ja kiinnostusta toimia oman elinympäristönsä hyväksi. Toistaiseksi kiinnostus ja myönteiset asenteet eivät läheskään aina konkretisoidu tekojen tasolla parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi helsinkiläiset ovat tutkimusten mukaan 6 asenteiltaan hyvin ympäristömyönteisiä, mutta silti heidän ympäristökäyttäytymisessään olisi vielä parantamisen varaa. Usein hyvien aikeiden muuttumisen toiminnaksi estää muun muassa oikean ja 4 Kohti aktiivista kansalaisuutta. Kansalaisyhteiskunta 2006 toimikunnan raportti. Julkaisu 2005:14, Oikeusministeriö. Helsinki, Lilja & Järvilehto 2006: Ekoarki. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Ekoarki-hankkeen hedelmiä vuosilta Helsinki. Lilja & Viberg: Ekoarki Vantaalla Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran Ekoarki-hankkeen hedelmiä. Helsinki. Kumpulainen Hienot maisemat ja paljon kavereita. Uusyhteisöllisyys mielenterveyden tukena -hanke loppuraportti. Suomen Mielenterveysseura. Vantaa: Dark Oy. Rinkinen 2004: Rivien väliin jäävät asukkaat. Hiljaisten ryhmien osallistaminen ympäristösuunnittelussa. Diplomityö, Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto. Vantaan kaupungin paino. 6 mm. Lankinen Helsinkiläisten ympäristöasenteet ja ympäristökäyttäytyminen vuonna Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuksia 2005:5. 5

6 konkreettisen tiedon puuttuminen vaikuttamismahdollisuuksista sekä kokemus omien taitojen ja mielipiteiden riittämättömyydestä. Toiminta jää helposti hyvien ajatusten tasolle myös silloin, jos ei ole tarjolla rakenteellisia mahdollisuuksia toimia haluamallaan tavalla. Kyky toimia yhteisten päämäärien eteen edellyttää myös aitojen vuorovaikutussuhteiden syntymistä. Vuorovaikutussuhteiden edistäminen taas vaatii aikaa, aitoa kuuntelemista, suoria kontakteja, luottamuksen synnyttämistä ja arvostuksen saamista. Ajan antaminen kannattaa, jos saavutetaan tavoiteltu päämäärä eli aidon sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ja halu toimia oman elinympäristönsä ja yhteisönsä parhaaksi. Fokuksen kohdentaminen elinympäristön huomioon ottamiseen ja ympäristövastuullisuuden lisäämiseen mahdollistaa muiden samanaikaisten tavoitteiden saavuttamisen. Ympäristökysymysten ottaminen toimintaan läpäisyperiaatteella tuo kohderyhmille mielekkään ja neutraalin motiivin osallistua pyrkimyksen yhteisten, ei yksilöihin keskittyvien, ongelmien ratkaisuun. Se antaa luvan osallistua ilman leimaamisen pelkoa myös silloin, kun osallistetaan ja toimitaan heikommassa asemassa olevien asukasryhmien kanssa. Ympäristökysymyksissä ja -taidoissa sosiaalisen aseman tuoma mahdollinen eriarvoisuus ei ole merkityksellinen lähtökohta. Kaupunki elää myös mielikuvissa. Yksi turvattomuutta ja viihtymättömyyttä aiheuttava tekijä on median kielteiset uutiset turvattomuudesta, ympäristöstä ja alueellisista ongelmista. Onkin tarvetta hyvien uutisten ja kokemusten jakamiseen eri kanavia, myös mediaa, käyttäen. Iloisten uutisten ja onnistumisten nostaminen esille on tapa taistella kielteisiä mielikuvia vastaan. Yhteisöllisyyden ja lähiympäristöstä välittämisen lisääntyminen vähentää myös suullisesti leviäviä huonoja uutisia ja nostaa oman elinympäristön arvoa asukkaiden mielikuvissa. Kansalaisille tulee luoda tilaisuuksia nähdä kestävän kehityksen tavoitteiden mielekkyys ja edut oman arjen kannalta sekä uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin, jotta kestävät toimintamallit omaksuttaisiin osaksi arkea. Onkin tärkeä löytää, nostaa esille ja kehittää osallistavia menetelmiä, joilla saavutetaan parempaa elinympäristöä ja yhteisöllisyyttä. Yhtä tärkeää on tehdä työtä sen eteen, että menetelmät otetaan käyttöön työyhteisöjen ja hallinnon eri tasoilla. Sosiaalisen pääoman muodostumisen näkökulmasta on välttämätöntä, että suunnitellun kaltaisessa hanketyössä panostetaan resursseja työhön eli fyysisesti kentällä oleviin työntekijöihin. Heidän tehtävään on olla läsnä, kuunnella, kannustaa ja luoda verkostoja olla oikeasti käytettävissä ja uskoa ihmisten kykyyn ja asiantuntemukseen. Keskiössä kaupunkien vuokra-asunnot Kiinteistöjen asukkaiden ja henkilöstön osallistuminen tai osallistumatta jättäminen yhteisten asioiden hoitoon, arjen valinnat sekä kulutustottumukset 6

7 määrittelevät elinympäristön laatua, turvallisuutta ja viihtyisyyttä huomattavissa määrin. Esimerkiksi asumisen ja asuinkiinteistöjen ympäristövaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Myös asukkaiden ja työntekijöiden toiminnan välilliset vaikutukset elinympäristöön, yhteiskuntaan ja yhteisöihin ovat hyvin huomattavia. Ympäristövastuullisen asumisen tuottamisessa kunnat voivat toimia hyvinä esimerkkeinä. Asuinkiinteistöjen ympäristövaikutusten vähentäminen tai ainakin kasvun pysäyttäminen onkin otettu tavoitteeksi monessa kunnassa. Kuntien tavoitteena kiinteistönomistajina on toimia vastuullisesti ja taata asukkaille hyvätasoista ja turvallista asumista. Kiinteistöihin liittyvien politiikkojen, ohjelmien ja strategiatyön konkreettinen jalkauttaminen hallinnon ja yhtiöiden henkilöstölle sekä asukkaiden arkeen asti on tarpeellisesta tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuokralaisdemokratian toteutuminen ja kehittäminen on olennainen osa hyvää asumista. Asumisaktiivisuuden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisääminen, asukastoiminnan tukeminen, eriikäisten ja -taustaisten asukkaiden yhteistoiminnan vahvistaminen sekä asukastoimikuntien työn ohjaaminen ja tukeminen ovat alueita, joiden kehittäminen ja parantaminen vaativat jatkuvaa työtä asuinkiinteistöjen johtamisessa, hallinnossa ja ylläpidossa. Kaupunkien asuinkiinteistöjen toimintaa kehittämällä tavoitetaan laaja kirjo erilaisia asukasryhmiä. Oleellista on, että hankkeen avulla saadaan uusia menetelmiä myös syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden (esim. vanhukset, mielenterveyspotilaat, maahanmuuttajat) tavoittamiseen. Aiempien kokemusten perusteella näiden niin sanottujen hiljaisten ryhmien asukkaita voidaan osallistaa ja voimaannuttaa kaupungin vuokra-asuntojen asukkaiden ja henkilöstön kanssa tehtävällä työllä. Hanke mahdollistaa lisäksi uusien yhteistyötapojen rakentamisen ja yhteistyön lisäämisen eri sidosryhmien kanssa. Helsingin kaupungin omistamissa asuinkiinteistöissä asuu yli asukasta ja kaupunki omistaa yli vuokra-asuntoa. Espoon kaupunkikonserniin kuuluva Espoonkruunu Oy omistaa asuntoa. Asunnoissa asuu yli espoolaista, joka on kymmenen prosenttia koko kaupungin asukkaista. Vantaan kaupungin omistama VAV Asunnot Oy konserniyhtiö omistaa puolestaan noin vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoa Vantaalla. Suurkaupunkilaisen vuokra-asumisen hyvän imagon nostamiseen on tarvetta. Pääkaupunkiseudun kunnissa ja niiden kiinteistöyhtiöissä on tehty työtä sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden eteen taloudelliset reunaehdot huomioiden, mutta monilla osa-alueilla on kuitenkin vielä parantamista. Lapset ja nuoret päiväkodit, koulut ja oppilaitokset avainasemassa Tarve koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten kestävän kehityksen kasvatustyön tukemiseen on tunnustettu monella taholla. Ympäristöasioiden ohella kestävää kehitystä edistävään kasvatukseen liittyvät muun muassa 7

8 demokratia- ja turvallisuuskasvatus sekä osallistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden opiskelu. Kansallisissa linjauksissa ja strategioissa kouluille ja muille oppilaitoksille on asetettu haastavia kestävän kehityksen edistämistavoitteita 7, joiden saavuttaminen edellyttää nopeita ja monipuolisia toimia. Myös opetussuunnitelmien perusteet edellyttävät ympäristönäkökulman, osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen taitojen ottamista mukaan opetukseen. Koulut, päiväkodit, oppilaitokset ja muut kasvatustyötä tekevät tahot ovat ilmaisseet selvästi tuen tarpeen uusien kestävän kehityksen kasvatuksen ja opetuksen vaatimusten toteuttamisessa. Kestävän kehityksen kasvatuksen nykytilaa ja tulevaisuutta kartoittanut kyselytutkimus vuodelta 2005 kertoi opettajien toivovan ympäristökasvatuksen voimavarojen lisäämistä jokapäiväiseen työhön. Merkittävää resurssien lisäystä ei kuitenkaan ole saatu ja tarve on yhä olemassa. Sama tarve on tullut ilmi Kierrätyskeskuksen aiemmissa EU:n Urban II -ohjelmaan kuuluneissa hankkeissa sekä muiden Kierrätyskeskuksen koulutus- ja neuvontapalvelujen asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Merkityksellisiä ovat myös väylät, joita pitkin opettajat välittävät arvoja ja käyttäytymismalleja oppilaille ja oppilaat edelleen omille vanhemmilleen. Koulun ja kodin välisen yhteistyön lisääminen sekä lähialueen mahdollisuuksien, kuten lähiluonnon ja paikallisten järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden, hyödyntäminen oppimisympäristön suunnittelussa tukee myös kestävän kehityksen opetustavoitteiden saavuttamista. Koulujen, päiväkotien ja muiden kasvatustyötä tekevien tahojen ottaminen mukaan hankkeeseen täydentää ja vahvistaa kehää, jossa hankkeen tavoitteiden mukainen toiminta kasvaa ja kehittyy. 7 Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa. Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategian YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä ( ) varten. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. Yliopistopaino.. 8

9 Hankkeen kuvaus Hanke lyhyesti Hankkeen tavoitteena on parantaa elinympäristöä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja elämäntapaa luonnollisena osana vetovoimasta pääkaupunkiseutua. Tavoite toteutetaan vahvistamalla ja lisäämällä kestävän elämäntavan osaamista ja kehittämällä malleja ja verkostoja järjestelmällisen osallistuvan asumisen ja elinympäristönparantamistyön tueksi. Uudenlaisia toiminta- ja palvelumalleja etsitään ja kokeillaan yhteistyönä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Tavoitteita edistetään kohdealueiden eri yhteisöihin kohdistuvan toiminnan kautta siten, että viesti saavuttaa toimijat samanaikaisesti sekä kotona, vapaa-ajalla, töissä että koulussa. Hankkeeseen osallistuvien ammattitaito ja -osaaminen kehittyvät kestävän kehityksen vaatimuksia paremmin vastaaviksi ja heidän tukiverkostonsa vahvistuvat. Tämä edistää työssä jaksamista ja elinikäistä oppimista. Hankkeen myötä kuntien yhteistyö syvenee ja osallistuvien kuntien välille syntyy uusia yhteistyöverkostoja, toimintatapoja ja tiedon jakamisen muotoja. Asukkaiden toimintavalmiudet ja -mahdollisuudet sekä elämänhallinta kehittyvät hankkeen myötä. Lisäksi viihtyminen ja koettu turvallisuus omalla asuinalueella paranevat sekä kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon lisääntyy. Asukkaat tietävät miten ja milloin he voivat vaikuttaa oman elinympäristönsä parantamiseen ja mistä saavat tarvittaessa tukea. Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta toiminta on ennaltaehkäisevää. Hanke tukee kuntien ja osallistuvien organisaatioiden päämääriä, jotka liittyvät yhteisöllisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä asukastoiminnan vahvistamiseen. Työtä tehdään mm. tuottamalla menetelmiä välittämisen ja osallisuuden kulttuurin kehittämiseen, vastakkainasettelun ilmapiirin syntymisen ehkäisemiseen, elinympäristön parantamiseen sekä turvattomuuden tunteen vähentymiseen. Näin vaikutetaan ehkäisevästi ja korjaavasti kielteiseen alueelliseen ja sosiaaliseen eriytymiseen sekä parannetaan alueiden imagoa. Oleellista on, että hankkeen avulla saadaan uusia menetelmiä syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden tavoittamiseen. Ekologisesti kestävän kehityksen osalta pyritään vaikuttamaan jo olemassa oleviin ongelmiin, mutta myös vähentämään potentiaalisten uhkien toteutumista. Hanke täydentää kaupunkien kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden edistämiseen tähtäävää työtä sekä vahvistaa ympäristöjohtamista. Hanke tukee myös pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttamista ja alueellista ja poikkihallinnollista työtä erityisesti hyvän elinympäristön kehittämisessä. Uudenlaiset toimintatavat tähtäävät mm. arkipäiväisen ympäristövastuullisuuden lisäämiseen kuntalaisten omassa asuinympäristössä yhdessä muiden asukkaiden kanssa. 9

10 Hanketta toteutetaan pilottialueilla, jotka ovat asukasmäärältään samaa suuruusluokkaa joka kaupungissa. Pilottialueiden valinnassa keskitytään taloudellisten ja sosiaalisten tunnuslukujen osalta keskimääräistä heikompiosaisiin alueisiin. Helsingissä ja Vantaalla hankkeessa hyödynnetään ja levitetään Urban-ohjelman tuloksia kohdentamalla osa toiminnasta Urban alueelle ja osin sen ulkopuolelle. Espoossa mahdollisia kohdealueita ovat Suvela ja Leppävaara. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan ylikunnallisia ja alueellisia kehitystarpeita sekä tavoitteen kannalta merkityksellisiä olemassa olevia menetelmiä ja hyviä käytäntöjä. Merkittävänä kohteena ovat erilaisten ja eriikäisten kuntalaisten näkemykset asuinalueensa ja elinympäristönsä kehittämistarpeista sekä heidän käsityksensä omista vaikutusmahdollisuuksistaan ympäristöönsä. Myös kaupunkien nykyisiä käytäntöjä ohjata ja tukea asukkaiden osallistumista ja asumisen ympäristövaikutuksia selvitetään. Kartoitukset varmistavat hankkeessa tehtävän kehittämistyön suunnan, sitouttavat kuntalaisia hankkeeseen ja antava perustietoa hankkeen vaikuttavuuden arviointiin. Hankkeessa kehitetään kaupunkien omistamien vuokra-asuntoyhtiöiden kestävän kehityksen toteuttamista, seurantaa ja arviointia sekä osallistavan asukaslähtöisen työtavan menetelmiä. Tuotoksena syntyy asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelma -malli. Ohjelma sisältää nykytilan kartoituksen, toimintasuunnitelman laatimisen, seurannan, arvioinnin ja jatkuvan parantamisen. Asukkaiden osallistuminen ja yhteisöllisyyden tukeminen on sisällytetty ohjelman eri vaiheisiin. Seurannan osalta tavoitteena on kehittää asukastyytyväisyyden ja ympäristö- ja turvallisuuskysymysten seurannan integrointia. Mallia voidaan hyödyntää myös muissa asuinkiinteistöyhtiöissä. Hankkeessa luodaan uusia ja vahvistetaan olemassa olevia kestävän kehityksen ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisen verkostoja sekä kootaan ja kehitetään verkostoissa edelleen jaettavaksi hyviä toimintamalleja hyvän ja viihtyisän elinympäristön saavuttamiseksi. Tavoitteena on luoda pysyvät vertaistukeen perustuvat verkostot (1.) kiinteistöyhtiöiden henkilöstölle asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi, (2.) asukkaille oman elinympäristöön vaikuttamisen tueksi sekä (3.) opettajille lapsia ja nuoria osallistavan koulujen ja oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyön tueksi. Lisäksi hankkeessa edistetään viranomaisten, asukkaiden, asukasjärjestöjen ja muiden osallistuvien organisaatioiden välisten yhteistyömuotojen ja - kanavien syntymistä ja vakiinnuttamista. Vuorovaikutusta toimijaryhmien välille tuetaan esimerkiksi yhteisten projektien ja tapahtumien muodossa. Näin lisätään eri ikäryhmien ja kulttuuritaustaisten toimijoiden kanssakäymistä ja luodaan uusia malleja alueellisen yhteisöllisyyden edistämiseen ja alueen sisäisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Samalla lisääntyy sosiaalinen koheesio ei vain alueen asukkaiden tai tiettyjen ammattiryhmien kesken vaan myös eri toimijatahojen välillä. 10

11 Osana yhteisöllisyyden ja osallistumisen kulttuurin vahvistamista hankkeessa tuetaan koulujen, päiväkotien ja muiden kasvatustyötä tekevien tahojen tavoitteellista ja järjestelmällistä työtä kestävän kehityksen opetuksen parissa myös kouluttamalla ja konsultoimalla opettajia ja kehittämällä oppimiskokonaisuuksia. Kasvattajien lisääntyneet valmiudet osallistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden opetuksessa sekä ympäristökasvatuksessa rakentavat osaamista kestävän kehityksen opetuksen laajemmallekin kehittämiselle sekä tukevat lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi, vastuunsa omasta elinympäristöstään ja toisistaan kantaviksi kansalaisiksi. Uusien toimintamallien ja hyvien käytäntöjen juurruttamista tuetaan tuottamalla julkaisuja ja näyttelyitä, järjestämällä koulutuksia sekä viestimällä toiminnasta, sen tarpeista ja tavoitteista laajasti eri foorumeilla. Kohderyhmät - asukkaat (yksittäiset asukkaat, talotoimikunnat, vuokralaistoimikunnat, järjestöt jne.) - kaupunkien omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden (vuokra-asunnot) hallinnon ja ylläpidon henkilökunta - lapset ja nuoret - opettajat ja muut ammattikasvattajat (koulut, päiväkodit, nuorisotalot yms.) Erityistä huomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa olevien asukasryhmien tavoittamiseen. Varsinaisten kohderyhmien lisäksi välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu huoltoyhtiöiden henkilöstö (joilla yhteistyötä kaupunkien vuokraasuntojen kanssa) kaupunkien muiden kuin asuinkiinteistöjen henkilöstö (tilakeskukset) asuinosakeyhtiöiden henkilöstö kiinteistöalan oppilaitokset opettajien koulutusta toteuttavat organisaatiot alueiden yritykset Toimintamuotojen kuvaus Hanke on kehittämishanke, jossa keskeisellä sijalla on uusien toimintamallien kehittäminen kunnille ja alueiden sosiaalisen pääoman vahvistamiseen tukeutuvat toimet. Tästä johtuen henkilöstökuluilla ja uusien hanketyöntekijöiden palkkaamisella on merkittävä rooli. Tarvitaan uudenlaista osaamista ja erityistä panostamista uusien palvelumallien tuottamiseen sekä henkilökohtaisten verkostojen rakentamiseen. Hankkeen lopussa tuotetut mallit etsivät paikkansa kaupungin organisaatioissa joko osana olemassa olevan henkilöstön toimenkuvia tai uusien toimenkuvien muodossa (vrt. asumisneuvojat Helsingissä Urban-ohjelman tuloksena). 11

12 Hankkeen toimintamuodot tuottavat valmiuksia toimia kestävän, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön eteen hyödyntäen olemassa olevaa osaamista ja voimavaroja. Näin vältetään päällekkäisiä toimintoja ja lisätään toiminnan tehokuutta, omaehtoisuutta, osallistujien aktiivisuutta, osaamista ja motivaatiota toimia sekä kasvatetaan sosiaalista pääomaa ja koheesiota. Toimintamuodot ovat: Selvitykset Selvitetään ylikunnallisia ja alueellisia kehitystarpeita sekä kohderyhmien ympäristökokemuksia, asenteita ja osaamista sekä näkemyksiä mahdollisuuksistaan vaikuttaa Ympäristökokemukset, asenteet ja osaaminen pilottialueilla, vaihe 1. Selvitetään ostopalveluna osallistuvien kuntien pilottialueiden toimijoiden ympäristökokemuksia (koettua viihtyisyyttä, turvallisuutta ja toimivuutta sekä kehittämistarpeita) sekä asenteita ja osaamista (koettuja vaikutusmahdollisuuksia oma elinympäristönsä tilaan, ympäristövalmiuksia ja -tietoisuutta). Selvityksen pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma. Selvitys on osa hankeen arviointia. - Espoossa tehdään lisäksi ostopalveluna selvitys koskien yleisiä tiloja (kerhoym. yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan sopivia), alueiden esteettömyyttä sekä korjaus- ja muutostarpeita Ympäristökokemukset, asenteet ja osaaminen pilottialueilla, vaihe 2. Selvitetään ostopalveluna osallistuvien kuntien pilottialueiden toimijoiden ympäristökokemuksia, asenteita ja osaamista. Tuloksia verrataan vuoden 2008 vastaavan selvityksen tuloksiin. Selvitys on osa hankeen arviointia. Kartoitukset Kartoitetaan olemassa olevia hyviä toimintatapoja ja kehitetään uusia. Kartoittamis- ja kehittämistyötä tekevät hanketyöntekijät ja kohteita ovat mm. hankkeen tavoitteiden kannalta olennaiset kuntien eri toimialat, asuinkiinteistöyhtiöt, asukasorganisaatiot, koulut, päiväkodit yms. toimijat. Koulutukset, neuvonta ja kurssit Järjestetään kursseja, koulutuksia ja neuvontaa eri kohderyhmille tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisällön tuottamisessa hyödynnetään alueella jo olevaa osaamista ja hankkeessa tuotettuja koulutuskokonaisuuksia. 12

13 - Asuinkiinteistöjen ja huoltoyhtiöiden henkilökunnan koulutus - Asukkaille suunnatut kurssit ja koulutukset - Opettajien koulutus - Neuvontatunteja oppilaille, asukkaille, tapahtumiin - Yhteistyö mm. kiinteistö-/isännöintialan ja opettajien koulutusta toteuttavien oppilaitosten kanssa - Aihepiireinä esimerkiksi: osallistamisen ja osallistumisen menetelmät, arjen ympäristöasiat työssä ja kotona, kestävän kehityksen ja ympäristöohjelmat, hyvä naapuruus ja turvallisuus Alueen toimijoiden omaehtoisen toiminnan tukeminen Tuetaan ja kannustetaan alueen toimijoita tuottamaan hankkeen tavoitteiden mukaisia tapahtumia, toimintaa ja materiaaleja. Osallistujia ruohonjuuritasolla kannustetaan ja tuetaan tuottamaan hankkeen toimintaa tukevia tapahtumia, näyttelyitä ja muita vastaavia toimia samalla luoden heille onnistuneita vaikuttamis- ja osallistumiskokemuksia, halua ja kykyä toimia sekä valmiuksia osallistua ja ottaa vastuuta myös tulevaisuudessa oman elinympäristönsä tilasta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Yhteisölliset projektit Toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa tempauksia ja tapahtumia. Toteutettavien projektien tarkoitus on levittää tietoa hankkeesta, synnyttää verkostoja sekä motivoida osallistumaan ja toimimaan. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa samanaikaiset talkoot useissa asuinkiinteistöissä yhteisellä teemalla. Materiaalien tuottaminen Tuotetaan julkaisuja, näyttelyitä, tiedotusmateriaaleja ja koulutusohjelmasisältöjä hyvien kokemusten jakamiseksi, toimintaan motivoimiseksi ja voimaannuttamiseksi sekä uusien tavoitteiden mukaisten toimintatapojen mahdollistamiseksi ja juurruttamiseksi. - Tiedotusmateriaalit: esimerkiksi hanke-esitteet ja tiedotteet - Internetsivusto - Kaupungin omistamien asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelman manuaali - Lainattavat materiaalit, mm. näyttelyt - Asukasoppaiden päivittäminen - Koulutuskokonaisuuksia kiinteistöyhtiöiden, asukaselimien ja -järjestöjen, opettajien koulusta toteuttavien yms. tahojen käyttöön 13

14 - Vaikuttamisen käsikirjat 1. Asukkaiden/järjestöjen käyttöön 2. Kiinteistöyhtiöiden henkilöstön käyttöön (voi sisältyä kestävän kehityksen ohjelman manuaaliin) 3. Koulujen ja päiväkotien opettajien käyttöön Käsikirjat sisältävät mm. hankkeessa koottuja vaikuttamisen polkuja (ks. tuotokset vertaistukiverkostomalli) ja tapausesimerkkejä osallistamisesta, joiden avulla tieto leviää ja on aktiivisestikin levitettävissä muihin yhtiöihin/kouluihin/organisaatioihin, alueille ja paikkakunnille - Loppuraportti Viestintä ja asian esiin nostaminen Tuodaan tietoisuuteen hyviä uutisia, tietoa mahdollisuuksista ja motivoidaan osallistumaan sekä tuetaan tulosten ja tuotosten juurruttamista. - Osallistuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin - Yleisen keskustelun herättäminen, aktiivinen media- ja sidosryhmäyhteistyö - Asukkaiden omien viestintäkanavien tukeminen, kehittäminen ja hyödyntäminen (esim. kaupunginosien nettisivut, radiot ja lehdet) - Sisällön tuottaminen Hima- ja Asukasviesti-lehtiin - Osallistuminen seminaareihin ja konferensseihin (valtakunnalliset, yksi ulkomainen) Katso myös luku Tiedotus ja tulosten levittäminen. Tavoitteet ja tulokset Laadulliset tavoitteet ja tulokset Hankkeen tavoitteena on parantaa elinympäristöä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta edistämällä kestävää, osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvaa suurkaupunkikulttuuria ja elämäntapaa luonnollisena osana vetovoimasta pääkaupunkiseutua. Hanke kehittää pysyviksi kaavailtuja kestävää kehitystä tukevia palvelurakenteita, jotka luovat asukkaille, kunnan organisaatioille ja yrityksille mahdollisuuden kestävän kehityksen edistämiseen. Hankkeen tuloksena saavutetaan pitkäkestoisia laadullisia muutoksia seuraavissa tekijöissä: 1. Hankkeen tuottamat uudet mallit ja verkostot asukkaiden, kiinteistöyhtiöiden henkilökunnan sekä lasten ja nuorten kanssa tehtävään järjestelmälliseen oman elinympäristön parantamistyöhön otetaan käyttöön kohdealueilla - Kaupunkien asuinkiinteistöjen asukasosallisuus, yhteisöllisyys sekä ympäristövaikutusten ja turvallisuusriskien hallinta vahvistuvat - Kaupunkien väliset ja sisäiset verkostot sekä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihto vahvistuvat 14

15 - Kuntien ja kiinteistöyhtiöiden tavoitteiden näkyvyys asukkaille lisääntyvät - Alueiden yhteisöjen ongelmanratkaisukyky vahvistuu - Myönteisiä vaikutuksia alueelliseen, asukasryhmien väliseen ja sosiaaliseen eriytymiseen saadaan aikaan - Kaupunkiympäristö ja toiminta-alueiden imago paranevat 2. Kestävän kehityksen toteutumisen seuranta ja arviointi kaupunkien omistamissa asuinkiinteistöissä, kouluissa ja päiväkodeissa kehittyvät - Menetelmät arvioida ja kehittää asuinkiinteistöjen ja niiden ympäristöjen viihtyvyyttä, esteettömyyttä, turvallisuutta ja asumisen ympäristövaikutuksia paranevat - Valmiudet kohdata kestävän kehityksen haasteet kasvavat - Paremmat menetelmät luovat parempaa jaksamista työssä ja arjessa 3. Sosiaalinen pääoma, yhteisöllisyys ja ympäristöosaaminen lisääntyvät - Lisääntynyt yhteisöllinen toiminta oman elinympäristön puolesta edistää viihtymistä, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kasvattaa sosiaalista pääomaa sekä parantaa alueen vetovoimaisuutta - Ympäristöosaaminen, vaikuttamisvalmiudet ja -mahdollisuudet sekä ongelmanratkaisukyky paranevat; - Hankkeen toiminta ja koulutus tuottavat hankkeen tarpeiden lisäksi työkokemusta ja osaamista, joilla on arvoa vapailla markkinoilla: mm. osallistamisen menetelmätaitoja, ympäristöosaamista, viestintätaitoja ja koulutuskokemusta. - Sitoutuminen yhteisölliseen vastuullisuuteen kasvaa - Lähiluonnon ja kulttuuriympäristöjen arvostaminen sekä niiden tunnettuus ja merkitys osana alueidentiteettiä lisääntyvät - Myönteiset vaikutukset alueelliseen, asukasryhmien väliseen ja sosiaaliseen eriytymiseen 4. Uudet, pysyvät yhteistyöverkostot ja tiedon jakamisen tavat kuntien välillä - Kuntien yhteistyö syvenee sekä eri toimialojen ja kunnan organisaatioiden välillä että poikkihallinnollisessa yhteistyössä Ohjelman tavoitteiden lisäksi hankkeen tavoitteet ja toiminta tukevat mm. seuraavia kansallisia ja kansainvälisiä strategioita ja ohjelmia: - Lissabonin strategia ja EU:n kestävän kehityksen strategia - Hallitusohjelma - Kansallinen kestävän kehityksen strategia - Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Kuntaliiton kestävän kehityksen toimintaohjelma - Kansallinen ohjelma tuotanto- ja kulutustapojen muutoksen edistämiseksi - Kansallinen ilmastostrategia - Valtakunnallinen jätesuunnitelma - Uudenmaan ympäristöohjelma - Baltic 21E -ohjelma - Unescon kestävän kehityksen kasvatuksen (ESD) vuosikymmenen Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston strategia 15

16 - Kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä ( ) varten - Asuinkiinteistöalan energiasäästösopimus - Asumisen klusteriohjelma OSKE Määrälliset tulostavoitteet Määrälliset tulostavoitteet tukevat ja kuvaavat hankkeen laadullisten tavoitteiden toteutumista. Hanke tuottaa uusia palvelumalleja, jotka luovat asukkaille, kunnan organisaatioille ja yrityksille mahdollisuuden kestävän kehityksen edistämiseen. Mitattavissa oleva kestävän kehityksen ohjelmatyö varmistaa laadukkaan pitkäntähtäimen kehittämistyön. Tuotettujen julkaisujen, materiaalien, tilaisuuksien ja osallistujien omaehtoisten toimintojen lukumäärä kertoo hankkeen toiminnan tehokkuudesta ja laajuudesta sekä antaa suuntaa, siitä kuinka hyvin hanke on tavoittanut kohderyhmänsä. Myös hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden ja organisaatioiden lukumäärä kuvaa toiminnan tehokkuutta ja laajuutta. Hankkeen alun selvityksellä pyritään luomaan mitattavia tunnusarvoja osallistujien koettujen ympäristökokemusten (elinympäristön koettu viihtyisyys, turvallisuus ja toimivuus) sekä asenteiden ja osaamisen (koetut vaikutusmahdollisuudet oman elinympäristönsä tilaan, ympäristövalmiudet ja -tietoisuus) mittaamiseen. Mediaosumat ovat yksi tapa mitata ulkoisen viestinnän onnistumista. Lisäksi hankkeessa pyritään vaikuttamaan kuntien ja niiden asuinkiinteistöyhtiöiden tavoitteiden kanssa samansuuntaisesti asumisen ympäristötunnuslukuihin. Hankkeen laadullisten tavoitteiden toteutumista kuvaavat seuraavat määrälliset tavoitteet: Uusia palvelumalleja 2 kpl (kaupunkien asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelma -malli, vertaistukiverkostomalli) Kestävän kehityksen ja/tai ympäristöohjelmia (asuinkiinteistöt, koulut, päiväkodit) käyttöön hankkeen aikana 15 kpl (n. 5/kunta) Verkostoihin osallistuu 100 henkeä 20 eri organisaatiosta Julkaisuja ja materiaaleja (raportit, koulutuskokonaisuudet ja -ohjelmat, näyttelyt jne.) 10 kpl Toteutettuja omaehtoisia (talkoo- tms.) toimintoja 22 kpl Koulutuksia 22 kpl Julkisuuskynnys ylitetään eri medioissa 25 kertaa Koettu asumistyytyväisyys/viihtyvyys, turvallisuus, ympäristöosaaminen ja vaikuttamismahdollisuudet nousevat pilottialueilla (ks. selvitys- ja arviointityö) Myönteiset vaikutukset asumisen kustannuksiin ja ympäristökuormitukseen (tulokset tukevat osallistuvien asuinkiinteistöyhtiöiden tavoitteita). Myönteinen kehitys mm. seuraavissa indikaattoreissa: Jätehuollon kustannukset /m 2 /kk Jätteistä hyötykäyttöön % Sähkönkulutus kwh/m 3 Kaukolämmön kulutus kwh/m 3 Vedenkulutus l/asukas/vrk 16

17 Tuotokset Hanke tuottaa kaksi uutta palvelumallia (1. ja 2.) sovellettavaksi kaupunkien yhteisöllisessä elinympäristönparantamistyössä. Lisäksi tuotetaan erilaisia koulutus- ja opetusohjelmasisältöjä (3.), uusia yhteistyöverkostoja ja toimintamuotoja kuntien välille (4.) sekä tavoitteita tukevia julkaisuja (5.). 1. Asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelma -malli Mallin lähtökohtana ovat erityisesti kaupunkien vuokra-asunnot. Malli sisältää kartoituksen, toimintasuunnitelman, seurannan ja arvioinnin sekä asukkaiden osallistamisen. Tavoitteena ovat parempi asuinympäristö, pienemmät ympäristövaikutukset, esteettömyys, kasvanut turvallisuus, siisteys ja viihtyvyys. Malli sisältää myös osallistamismenetelmiä. Ks. tarkempi kuvaus alla. 2. Tukihenkilöverkosto-malli Luodaan vertaistukeen perustuva tukiverkostomalli ja pysyvät verkostot (1-3) kestävän yhteisöllisen elämäntavan edistämiseen. 1. Asuinkiinteistöyhtiöiden henkilökunnalle (erityisesti kestävän kehityksen ohjelman toteuttamisen tukeminen) 2. Asukkaille ja asukasjärjestöille (oman elinympäristön vaikutusmahdollisuuksien ja -kykyjen tukeminen) 3. Opettajille ja muille ammattikasvattajille (kestävän kehityksen ohjelmatyön tukeminen olemassa olevia malleja hyödyntäen) Ks. tarkempi kuvaus alla. 3. Koulutus- ja opetusohjelmasisällöt Tuotetaan koulutus- ja opetussisältöjä mm. isännöitsijäkoulutukseen ja opettajien koulutukseen tukemaan hankkeen tavoitteita ja niiden juurtumista. 4. Kuntien yhteistyön toimintatavat Luodaan uusia yhteistyöverkostoja, toimintamuotoja ja tiedon jakamisen tapoja osallistujakuntien välillä. 5. Julkaisut Tuotetaan julkaisuja tukemaan em. tuotoksia. Kustannustehokkuus varmistetaan mm. sovittamalla tuotteet osaksi olemassa olevia tarpeita, tavoitteita ja järjestelmiä sekä tekemällä yhteistyötä tahojen kanssa, jotka tulevaisuudessa vastaavat tuotteiden käytöstä. Poikkihallinnollisella yhteistyöllä voidaan myös ehkäistä päällekkäisiä toimintoja. Kustannustehokkuuteen liittyen voidaan tuottaa myös tutkimusta (opinnäytetyöt) hankkeen aikana. 17

18 Asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelma- malli Malli tähtää asuinkiinteistöjen ympäristövaikutusten minimointiin sekä asukasosallisuuden, yhteisöllisyyden ja asumisviihtyisyyden lisäämiseen. Mallin tavoitteena on mm.: - Vähentää asumisen jätehuolto-, ilkivalta-, energiankulutus- ja vesikustannuksia sekä edistää koettua turvallisuutta ja viihtyvyyttä - Jakaa hyviä kokemuksia kaupunkien omistamien vuokrataloyhtiöiden henkilökunnan ja asukkaiden kesken - Levittää tietoa olemassa olevista hyvistä käytännöistä myös muille sidosryhmille (esim. päiväkodit, koulut ja muut paikalliset toimijat) - Luoda käyttökelpoisia malleja yhteisölliseen ja asukaslähtöiseen asumisen kestävän kehityksen edistämiseen - Konkretisoida ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteita kiinteistöyhtiöiden omiin toimintamalleihin sopivalla tavalla - Etsiä ja jakaa hyviä yksinkertaisia menetelmiä asukasosallisuuden lisäämiseen asumisessa - Ottaa huomioon olemassa olevat osaamisen ja työkalut (mm. energiaeksperttitoiminta, kerättävät tunnusluvut) - Kehittää tulosten seurantaa kiinteistöviraston/hallinnon jo vuosittain kerättävien tunnuslukujen pohjalta - Kehittää asukastyytyväisyyden ja ympäristöasenteiden muutosten seurantamuotoja osaksi jo olemassa olevia seurantatutkimuksia - Kehittää yhteisten tavoitteiden näkyvyyttä asukkaisiin päin Vaihe Mitä tehdään Vastuutaho Milloin Ohjauskeinojen kartoitus Kartoitetaan kaupunkien ohjauskeinot ja vaikutusmahdollisuudet merkittävimpiin asumisen, kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon ympäristövaikutuksiin sekä turvallisuusriskit ja ilkivaltakulut. asumistyöntekijät projektiryhmä avustaa 2008 kevät Olemassa olevien hyvien käytäntöjen kartoitus Selvitykset Mallin testiversion rakentaminen Kartoitetaan osallistamisen ja ympäristön parantamistyön kannalta merkittäviä olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Ostopalveluina toteuttavilla selvityksillä tuotetaan tietoa kohderyhmien ympäristökokemuksista ja osaamisesta sekä ympäristöstä ks Kehitetään suhteellisen kevyin resurssein toteutettava kestävän kehityksen ohjelma -malli vuorovaikutteisessa prosessissa asukkaiden, asuinkiinteistöyhtiöiden ja kiinteistöviraston henkilökunnan kanssa. Ohjelma sisältää seurannan, arvioinnin ja jatkuvan asumistyöntekijät projektiryhmä avustaa hankepäällikkö 2008 asumistyöntekijät projektiryhmä avustaa ohjausryhmä kommentoi 2008 kevät 2008 syksy- 18

19 parantamisen. Mallin testaaminen Mallin toimivuutta testataan pilottialueiden vuokraasuntokiinteistöissä. Espoonkruunu, VAV, Kontulan, Vesalan, Roihuvuoren kiinteistöt (pilottialueet) 2008 loppu asumistyöntekijät käynnistää ja ohjaa Koulutukset, verkostot Korjaaminen Tuetaan mallin käyttöönottoa ja juurruttamista henkilöstön, asukkaiden ja muiden sidosryhmien koulutuksilla ja tukiverkostojen luomisella. Kerätään palautetta kokeilusta ja sen tuloksista, tehdään tarvittavat muutokset malliin. projektiryhmä avustaa asumistyöntekijät projektiryhmät asumistyöntekijät Espoonkruunu, VAV, Kontulan, Vesalan, Roihuvuoren kiinteistöt ja projektiryhmä avustaa Asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelma -opaskirja Työstetään ohjelma valmiiksi, tuotetaan 1. painos opaskirjasta asumistyöntekijät ohjaus- ja projektiryhmä kommentoi 2010 alku Levittäminen Vakiinnuttaminen Mallin mahdollisuuksista kerrotaan laajemmalle kohderyhmälle kohdekunnissa ja myös muille kunnille (mm. seminaari) Mallin käyttöönoton varmentaminen ja juurruttaminen asumistyöntekijät hankepäällikkö Espoonkruunu, VAV, Espoon ja Vantaan asumistoimet, Helsingin kiinteistövirasto, ympäristökeskukset hankepäällikkö, asumistyöntekijät Espoon ja Vantaan asumistoimet, Espoonkruunu, VAV, Helsingin kiinteistövirasto, ympäristökeskukset Tukihenkilöverkosto-malli Malli perustuu vertaistukeen ja sen tavoitteena on mm.: - Rakentaa siirrettävissä oleva malli pysyvien vertaistukiverkostojen luomiseen eri kohderyhmille - Auttaa luomaan hankealueelle pysyviä vertaistukeen perustuvia verkostoja elinympäristön parantamistyöhön - Edistää viranomaisten, asukkaiden, asukasjärjestöjen ja muiden organisaatioiden välistä aitoa yhteistyötä ja toimimista yhteisten päämäärien eteen - Etsiä, tehdä näkyväksi ja tarvittaessa täydentää kuntalaisen vaikuttamisen polkuja 19

20 - Levittää tukihenkilöiden kautta sidosryhmille tietoa, valmiuksia ja halun toimia kestävämmän elinympäristön puolesta - Tukea asukasdemokratian toteutumista - Tukea kehitettävän asuinkiinteistöjen kestävän kehityksen ohjelma -mallin käyttöönottoa ja juurruttamista - Tukea koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen työtä Mallin vastuutahot löytyvät hankkeen aikana hankkeen työntekijöistä ja tukihenkilöt hankealueiden kohderyhmistä. Rakennettaville verkostoille etsitään pysyvät vastuutahot hankkeen päättyessä. Vaihe Mitä tehdään Vastuutaho Milloin Olemassa olevien käytäntöjen ja tarpeiden kartoitus Olemassa olevien hyvien toimintamallien, käytäntöjen, verkostojen ja asumistyöntekijät kasvattajat 2008 alku Verkostojen käynnistäminen tukitarpeiden kartoitus Verkostojen potentiaalisten avainhenkilöiden ja jäsenten etsiminen, verkostojen toiminnan käynnistäminen asumistyöntekijät kasvattajat 2008 syksy Materiaalien tuottaminen, koulutukset, tapahtumat Vaikuttamisen polut Mallin kehittäminen Julkaisut Julkaisujen ja materiaalien tuottaminen koulutuksia, motivointia ja toiminnan juurtumisen tukemista varten, jäsenten kouluttaminen tiedon ja toimintavalmiuksien luominen Vaikuttamisen polkujen etsiminen, luominen ja tuominen verkostojen tietoon ja käyttöön (tietoa siitä kuka viranomainen vastaa mistäkin, mihin kenelläkin on mahdollisuus vaikuttaa ja mitä reittiä, mistä saa lisäapua (viranomaiset, järjestöt, muut verkostot, organisaatiot jne.) Verkostomallin kehittäminen kokemusten pohjalta Vaikuttamisen käsikirjat eri verkostoille (asuinkiinteistöjen henkilöstön voi sisältyä kestävän kehityksen ohjelman manuaaliin, asukkaille oma, opettajille asumistyöntekijät kasvattajat käytetään asiantuntijoita ja verkoston jäseniä sisällön tuottamisessa ja koulutuksissa projektiryhmät tukevat asumistyöntekijät kasvattajat projektityöryhmät avustavat asumistyöntekijät kasvattajat verkostojen jäsenet ja projektiryhmät kommentoivat/avustavat asumistyöntekijät kasvattajat ohjaus- ja projektiryhmät tukevat alkaen 2008 syksy 2008 alkaen 2009 alkaen

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Yks plus yks on enemmän ku kaks

Yks plus yks on enemmän ku kaks Yks plus yks on enemmän ku kaks Tarinoita sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä asukastoiminnasta kaupungin omistamissa vuokrataloissa Kati Sointukangas Ympäristöpolitiikan Pro Gradu-tutkielma Sisällys

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020

Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen toimintasuunnitelma Kotkaan ja Kymenlaaksoon 2014-2020 1. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen tausta, toimijat sekä alueet 1.1. Mitä on kansalaistoimijalähtöinen

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot