MUUTOSVIRTAA. Toimenpiteitä Heinolan keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOSVIRTAA. Toimenpiteitä Heinolan keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi. 11.11.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy"

Transkriptio

1 MUUTOSVRTAA Toimenpiteitä Heinolan keskustan elinvoimaisuuden turvaamiseksi Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

2 ESPUHE - POMNTOJA HENOLAN KESKUSTAN KEHTTÄMSESTÄ Heinolan keskustaa on pyritty kehittämään aiivisesti kymmenen vuoden ajan ulkopuolisen, EU:lta saadun lisärahoituksen turvin. Alkuaikoina rahoitusta saatiin investointeihin ja sen määrä oli % kokonaiskustannuksista. Silloin toteutettiin mm. Rantapuiston kunnostus laitureineen, vierasvenesataman pvelupiste ja polttoainejakeluasema, sataman ympäristön kunnostus sekä joukkoliikenteen pysäkkien siirto Kaivokadulle ja kirjastoaukion ympäristön muutostyöt. Kaupunkipuisto Heinola -hankkeet päätyivät vuonna Kaupunginhlituksen ainen työryhmä haki vuonna 2008 uusia avauksia kehittämistyölle. Jyränkölässä järjestettiin seminaeja ja kaupunkilaisilta kysyttiin heidän näkemystään ja tpeistaan keskustan osta. Silloin nousi esille keskustan kauplisen kehittämisen tärkeys ja opastuksen vajaavaisuus. Toriueen tulevaisuudennäkymiä tutkailtiin kutsukilpailun avulla, Arkkitehtitoimisto Vesa Honkonen ja WSP esittivät oman näkemyksensä mm. uuden toripvelurakennuksen ulkonäöstä ja sijainnista. Ydinkeskustan osayleiskaavan vmistelu oli kanut vuonna 2005 ja yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvtuustossa joulukuussa Sen tavoitteena on mm. kaupungin ominaispiirteiden korostaminen, rakentamisen lisääminen keskustaan kaupunkikuvan ehdoilla ja myös matkailullisten tavoitteiden huomioiminen. 1. JOHDANTO Muutosvirtaa-raportti on osa pitkään jatkunutta työtä Heinolan ja erityisesti sen keskusta-ueen kehittämiseksi. Tavoitteena on aiemmin tehtyä työtä hyödyntäen sekä asukkaita ja keskeisiä inessiryhmiä kuunnellen esittää näkemys Heinolan kehityksestä lähivuosina ja aina vuoteen 2030 saakka - sekä kuvata muutamia keskeisiä toimenpiteitä, jotka tukevat myönteistä kehitystä. Tämän raportin tkastelut keskittyvät rakennettuun ja luonnonympäristöön. Siitä syystä raportti ei vsinaisesti käsittele elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, jotka ratkaisevasti määrittävät Heinolan tulevaisuutta. Työtä Heinolan keskustan kehittämiseksi on tehty jo pitkään, ja työ jatkuu yhä erilaisten hankkeiden muodossa. Tämän raportin kannta keskeisimmät lähteet ovat selvitykset Heinolan maankäytön tehostamisesta yritysten ja asukkaiden näkökulmasta sekä suunnittelukilpailun tuloksena syntyneet torivisiot (Vesa Honkonen kkitehdit, WSP Finland Oy). Tämän lisäksi järjestettiin elokuussa 2014 Muutosvirtaa-työpaja, jossa koottiin asukkaiden ja keskeisten toimijoiden näkemyksiä Heinolan kehittämisestä. Työpajan tulokset on dokumentoitu tämän raportin liitteessä. Rakennemuutoshankkeisiin saatiin taas rahoitusta EU:ta vuosina Rahoitusta ei enää saatu investointeihin, vaan suunnitteluun. Ulkopuolisen rahoituksen suuruus oli 60 %. Maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta -hankkeen yhtenä osahankkeena oli Keskustan pveluyritysten liiketoiminnan ja työllistämismahdollisuuksien pantaminen. Kaupunkilaiset haastettiin taas pohtimaan keskustan tulevaisuutta, silloin kokoonnuttiin seurakuntatolla ja WPK-tolla. Yhtenä konkreettisena tuloksena oli keskustan kehittämisyhdistyksen Heinolan KaupunkiSydän ry:n perustaminen. Se on edustanut niin yrittäjiä kuin kiinteistönomistajia kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Keskustan kauplinen kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen olivat silloin erityisesti tkastelun aisena. Yhdyskuntakenteen pantaminen -hankkeen rahoituspäätös saatiin vuonna 2012 ja se päättyy vuoden 2014 lopussa, avustuksen määrä on nyt 70 % hankkeen kustannuksista. Keskustan osta on mm. kehitetty kolmiulotteista kaupunkimlia sekä keskeisten ranta- ja hjuueiden viihtyvyyden pantamista Ydinkeskustan osayleiskaavan ja kanslisen kaupunkipuiston hengen mukaisesti. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi on suunniteltu keskustan puisto- ja ranta-ueille pantamistoimenpiteitä aiemmin saatujen pautteiden ja toiveiden mukaisesti. Kaupunkinäkymien avaaminen ja samla virkistysreittien pantaminen on ollut suunnittelun yhtenä tavoitteena. WSP Finland on tehnyt työtä rinnan ja osin yhteistyössä Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy:n kanssa. Keskustan yrittäjiltä tuleen pautteen pohjta ollaan teettämässä myös keskustan mkkinointisuunnitelmaa ja vuosikelloa yhteistyön tueksi, se vmistuu mraskuun aikana. Tämän työn tkoituksena on ollut muodostaa ja kuvata 3 5 Heinolan keskustan kehittämistoimenpidettä, jotka lisäävät olennaisesti keskustan vetovoimaisuutta ja elinvoimaa lähitulevaisuudessa ja pitemmällä aikavälillä. Toimenpiteet konkretisoivat keskustan kehittämisen tavoitteita ja auttavat eri toimijoita suuntaamaan voimavoja ja investointeja kokonaisuuden laatua edistävällä tavla. Toimenpiteiden visuisoinnilla haastetaan kaupunkilaiset keskustelemaan Heinolan tulevaisuudesta, yhteisesti asetettavista tavoitteista ja niiden toteuttamisesta. Keskeisenä tavoitteena pidetään sosiaista kestävyyttä (soci sustainability), jolla viitataan hyvinvointia ja menestymisen edellytyksiä turvaavaan, laadukkaaseen rakennettuun ympäristöön, jolla on maantieteelliseen sijaintiinsa ja historiaansa tukeutuva vahva identiteetti. Kaikki matkan vrella esitetyt mielipiteet ja pautteet ovat edelleen tlessa ja ne ovat vaikuttaneet jatkotyöskentelyyn, niin myös tähän työhön. Kiitos kaikille mukana olleille! Heinolassa Ritva-Maija Kuuskoski, suunnittelukkitehti Kuva: Muutosvirtaa-työpaja elokuussa Tässä raportissa esitettävät toimenpiteet perustuvat asukkailta, yrityksiltä ja yhteisöiltä koottuihin näkemyksiin ja ideoihin. Raportissa ja siihen liittyvissä suunnitelmissa ideoita on koottu, ryhmitelty ja muokattu, ja toriympäristön osta ne ovat saaneet luonnossuunnitelman muodon. Suunnitelmat antavat tavoitteille konkreettisen ulkoasun, ja niiden tkoituksena on käynnistää vaiheittain toteutettavat kehittämistoimenpiteet. Systemaattisesti ja koordinoidusti toteutettuina eri toimijoiden investoinneista muodostuu enemmän kuin osiensa summa. Raportti esittää kaksi kehittämisperiaatetta, joilla on sateginen ulottuvuus. Periaatteet ovat kaupunkimainen kehitys ja sosiaisen kestävyyden näkökulma. Niitä voidaan siis pitää linjauksina, joita sovelletaan laajemminkin kuin vain yksittäisissä toimenpiteissä. Tämän lisäksi raportissa esitetään muita yksittäisiä kehittämisideoita, jotka nekin konkretisoivat asukkailta, yrityksiltä ja yhteisöiltä koottuja näkemyksiä. Samaan aikaan keskustan kehittämisnäkemysten kanssa on käynnissä kaksi rinnakkaista hanketta, jotka liittyvät sisällöltään läheisesti tähän hankkeeseen. Heinolan keskustan ranta-ueen ja puistojen kaupunkikuvlinen ja toiminnlinen kehittäminen esittää toimenpiteitä Heinolan ainutlaatuisten puistojen kehittämiseksi ja kytkemiseksi aiempaa tiiviimmäksi viherueiden kokonaisuudeksi. Keskustan mkkinointihankkeessa tkastellaan toimenpiteitä, joilla lisätään keskustan tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.

3 2. KAUPUNKMANEN KEHTYS Heinola sitoutuu keskusta-ueen kaupunkimaiseen kehitykseen. Tämä ilmenee mm. keskusta-ueen tiivistämisenä. Samla kehitystä kuitenkin luotsataan siten, että Heinolan vokkaimpiin ominaisuuksiin lukeutuva pikkukaupunkimainen, ihmisen kokoinen ruutukaavamiljöö säilyy. Käytännössä tämä toteutetaan luomla täydennysrakentamiselle pelisäännöt ja ohjeistus, jonka puitteissa keskustaa voidaan tiivistää hyvinvointiin vaikuttavien, tärkeiden vojen vaantumatta. Ohjeistus ehdotetaan laadittavaksi seuraavien pääperiaatteiden vaan: mahdollistetaan korkeampi rakentaminen toriympäristössä luodaan lähtökohdat toriympäristön maanaiselle pysäköintijärjestelmälle aivoidaan kattokerrokset ja ohjataan kattomaiseman muotoutumista vjellaan historilisesti ja kaupunkikuvlisesti vokkaita rakennuksia vaitaan kivijkakauppoja ja kaupunkikuvlista monimuotoisuutta vahvistetaan torin elinvoimaa Heinolan sydämenä. Seuraavassa kuvataan tkemmin näitä pääperiaatteita. Mahdollistetaan korkeampi rakentaminen toriympäristössä Korkeampi rakentaminen ohjataan huolellisesti hkittuihin rakennuspaikkoihin torin lähiympäristössä. Korkeat rakennukset voivat olla esimerkiksi asuinrakennuksia, jotka osoittavat Heinolan keskustan kaupunkirakenteessa. Kaupunkikuvliseen funioon nähden sopiva määrä korkeammille rakennuksille on 3 4 rakennusta. Ne suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa hyödyntäen kaupunkimlia. Pimeään vuoden- ja vuorokaudenaikaan tornit ovat vaistut siten, että ne toimivat lyhtymäisinä torin maamerkkeinä myös silloin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lasitetun pvekevyöhykkeen avulla. Samla on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei pvekevyöhyke kasvata liiaksi rakennuksen mittasuhteita. Korkeat rakennukset sijoitetaan keskenään tasa-voisille paikoille ja aina korttelirakenteen sisään siten, että katujulkisivun korkeus on hmoninen mataan kaupunkikuvaan nähden. Rakennusten janjälki määritellään siten että rakennukset voidaan toteuttaa mittasuhteiltaan siroina, mutta toudellisesti kannattavasti. Tkoituksenmukainen kerroksen pinta-a lienee n kem². Mataa kaupunkia on tiivistetty korkeammilla pistetoilla onnistuneesti mm. Vancouverissa, jossa sirot asuintornitot sulautuvat luontevaksi osaksi kaupunkikuvaa. Vancouverissa tornitojen keskinäisen etäisyyden tulee olla vähintään 30 meiä. Luodaan lähtökohdat toriympäristön maanaiselle pysäköintijärjestelmälle Toriympäristön kehittämisen pullonkaulaksi on tunnistettu tiivistävän rakentamisen edellyttämät uudet pysäköintipaikat, joita ei voida toteuttaa kauplisten pvelujen asiakaspysäköinnin kustannuksella. Kaupunkimainen kehitys merkitsee sitä, että autopaikoille etsitään tilaa maan ta. Kirkonkylille ja pienemmille taajamille tyypillisiä, yhtenäisiä, suuria pysäköintikenttiä vältetään ruutukaava-ueella. Tämän raportin liitteenä esitettävä suunnitelma perustuu katujen ja kiinteistöjen le sijoitettavaan, maanaiseen autopaikoitusjärjestelmään, joka toteutetaan vaiheittain ja eri investoijien toimesta. Yhtenäisen pysäköintipaikkajärjestelmän luominen edellyttää kuitenkin viitesuunnitelmaa, jossa määritellään ennakkoon pysäköintitason korkeusasemat sekä jankulkuyhteyksien ja sisäänkäyntiramppien paikat. Alustavan ktoituksen mukaan toriympäristöön voidaan tällä tavoin osoittaa yhteensä yli 500 maanaisen autopaikan kokonaiskapasiteetti ilman torin le sijoitettavaa pysäköintiä. Torin le rakentaminen säilyy mahdollisuutena, joka voidaan tpeen mukaan ottaa käyttöön. Toria ympäröivillä kiinteistöillä on jo tälläkin hetkellä maanaisia pysäköintitiloja, ja uusia kiinteistöjä on ohjeistettu vautumaan yhdyskäytäviin. Esitetyn pysäköintijärjestelmän vahvuutena on mahdollisuus asiakas- ja asukaspysäköinnin joustavaan yhdistämiseen. Maanaisen pysäköintiratkaisun lisäksi maanpäällinen, katutason pysäköinti säilytetään sujuvan asioinnin ja pvelujen vetovoimaisuuden vmistamiseksi. Aivoidaan kattokerrokset ja ohjataan kattomaiseman muotoutumista Nykyään käytössä olevasta kattopysäköinnistä esitetään asteittain luovuttavan. Kattotasanteilta näkymät ovat hienot erityisesti torin ja rannan suuntaan, ja näille voidaan osoittaa pysäköintiä pempi käyttö. Korkean rakentamisen myötä myös rakennusten katot muodostuvat näkyväksi osaksi kaupunkikuvaa. Kattomaiseman suunnittelussa voidaan hyödyntää keskusta-ueesta tehtyä kaupunkimlia. Noudatettavat periaatteet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset: tasakatto tehdään aina joko kattoterassiksi tai viherkatoksi tai vaihtoehtoisesti päällystetään yhtenäisellä värisepelikerroksella; tasakatolle slitaan myös aurinkopaneeliasennukset sekä niiden edellyttämät rakenteet. hja- ja lapekatot suunnitellaan muodoltaan, mittasuhteiltaan ja materiaeiltaan naapurirakennuksiinsa sopiviksi vesikaton läpiviennit sijoitetaan hlitusti riveihin tai keskitetään mahdollisuuksien mukaan kokonaisuuksiksi ullakkoasuntojen rakentamista suositaan. EU-maissa kaikki uudisrakentaminen on lähes nollaenergiakentamista vuoden 2020 jälkeen; julkisten rakennusten osta jo vuoden 2018 jälkeen. Lisäksi EU-jäsenmaat ovat sitoutuneet kunnianhimoiseen päästötavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä. Phaillaan keskustellaan siitä, tulisiko lisäksi asettaa energiatehokkuutta koskeva tavoite, joka vaikuttaisi erityisesti rakentamiseen. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa aurinkoenergila tulee nykyisen tiedon vossa olemaan Suomessakin merkittävä rooli, ja kattokkitehtuurin ohjeistuksessa tuleekin siksi huomioida myös aurinkopaneelien ja -keräinten sijoittelutve. Kiiinteistökohtaisesti ja ohjaamattomasti tapahtuva aurinkosähköpaneelien rakentaminen johtaa laajamittaisena hlitsemattomaan kaupunkikuvaan ja kattomaisemaan. Aurinkosähköjärjestelmien hintakehitys on aivan viime aikoina johtanut siihen, että liikerakennukset Suomessakin voisivat jo tällä hetkellä tuottaa aurinkopaneeleilla sähköä omaan käyttöönsä verkkosähköä edullisemmin. Vjellaan historilisesti ja kaupunkikuvlisesti vokkaita rakennuksia Phaat kaupunkimiljööt sisältävät kerrostumia eri aikakausilta. Tätä laadukkaan kaupunkiympäristön ominaisuutta ei voida saavuttaa uudisrakentamisella. Heinolla on vokas historia, jonka tulee ilmetä myös kaupunkikuvassa. Historilisesti ja kaupunkikuvlisesti vokkaita rakennuksia vjellaan kaavoituksen keinoin, mutta myös seuraamla rakennusten ylläpitoa ja omistajuutta. Heinolan keskusta-ueen kehityksen kannta yksi avainkysymyksistä on Seminain rakennusten ja sen ainutlaatuisen miljöön tuleva käyttö. Vaitaan kivijkakauppoja ja kaupunkikuvlista monimuotoisuutta Heinolan keskustassa on yhä säilynyt kaupunkikuvaa rikastuttavia ja pvelutjontaa monipuolistavia kivijkakauppoja. On koko kaupungin etu turvata näiden toimintaedellytykset ja löytää tasapaino ja symbioosi laajempien kauppojen ja pienempien liikkeiden kauplisen menestyksen välille. Kaupunkikuvlinen monimuotoisuus tkoittaa käytännössä sitä, että kortteli koostuu useammasta erilaisesta ja usein eri-ikäisestä - rakennuksesta, jotka yhdessä muodostavat monikerroksista ja kuitenkin riittävän yhtenäistä kaupunkikuvaa. Tätä periaatetta voidaan ylläpitää suunnittelemla korttelin sivu siten, että se koostuu aina useammasta erillisestä rakennuksesta. Esimerkiksi laajempien kaupan rakennusten suhteen tätä

4 periaatetta ei voida aina noudattaa. Silloin julkisivun jäsentelyyn ja moni-ilmeisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennussuunnittelussa. Suurten kauppojen ja esimerkiksi pysäköintiä pvelevien rakennusten julkisivut ovat usein umpinaisia, eikä vuorovaikutusta kadulla kulkevien kanssa synny. Tähän voidaan vaikuttaa aivoimla julkisivua erilaisilla toiminnoilla tai kehittämällä uusia kaupan konsepteja. Sähköiseen kulunvvontaan perustuvia sisäänkäyntejä voi kenties olla useampia ja eri suunnista. Rakennusta voi reunustaa pienempien liiketilojen vyöhyke, johon sisäänkäynti on kadun puolelta. Näyttötekniikan radikai hpeneminen tjoaa mahdollisuuden uudenlaisiin näyteikkunoihin. Tavoitteeksi asetetaan pvelujen moninaisuuden turvaaminen, esimerkiksi Heinolan elokuvateatterin katsomotille voidaan ideoida uusia rinnakkaiskäyttöjä vaikkapa koulutus- ja kokoontumistkoituksiin. Vahvistetaan torin elinvoimaa Heinolan sydämenä Toria ehdotetaan uudistettavaksi Vesa Honkosen kilpailuehdotuksen Täysikuun tori esittämien pääperiaatteiden mukaisesti. Puurakenteinen kauppahli kokoaa sisälleen torilla tvittavat pvelut ja toiminnot. Arkkitehtonisesti korkeaatuisesta, veistoksellisesta kauppahlista muodostuu yksi torin vetovoimatekijöistä. Esikuvana voidaan pitää esimerkiksi belgiaisen Gentin kaupungin kauppahlia, joka on huolellisesti sovitettu ympäristöön, mutta samla omeimainen ja vetovoimainen, moderni rakennus. Kauppapaikan lisäksi torilla on historilisesti myös muita funioita: tori on asukkaiden kohtaamispaikka, kulttuurin ja taiteiden näyttämö sekä poliittiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen liittyvä tapahtumapaikka. Heinolan uusi tori jäsennetään siten, että yhteys puistoon ja rantaan vahvistuu. Torille muodostuu kolme tilakokonaisuutta, jotka pvelevat yhdessä ja erikseen edellä kuvattuja torin perustehtäviä. Limittyvät tilat johdattelevat kulkijaa poikittain torin hki kohti torinlaidan vorakennusta (Heinolan Heilin puutoa), kesäteatteria ja rantaa. Puuton vastapiksi torin diagonaiakselin toiseen päähän toteutetaan laadukas uudisrakennus, jossa on liiketilaa, asuntoja ja kellikerroksessa pysäköintipaikkoja. Rakennuksen torikulman suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Toriuetta laajennetaan yhtenäisellä, laadukkala pintamateriailla, vaistuksella ja detjoinnilla. Pohjoisessa toriue ulottuu yhtenäisenä Kirkkokadun pohjoispuolelle siten että kauppakeskuksen paviljonkimaisesti käsitelty eteläosa sulautuu osaksi toria. Torin länsilaitaa käsitellään vastaavla tavla siten, että syntyy vaikutelma toritilan jatkumisesta kauppakeskuksiin ja sisätiloihin. Tori on julkista ulkotilaa, joka säilytetään ihmisen kokoisena pitämällä katuja ja toria reunustavat rakennukset aina matina (2-3 kerrosta). Toria ympäröivät korkeammat rakennukset sijoittuvat aina korttelin keskiosaan. Kauppakeskusmaiset katetut tilat vastaavat työpajoissa esitettyyn ajatukseen torin kattamisesta ja lisäävät toriympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta syys- ja tvikaudella. Toriympäristön uudistaminen tapahtuu vaiheittain siinä tahdissa, kun kiinteistöjen uusiminen ja investoinnit tulevat ajankohtaisiksi. 3. HMNEN EDELLÄ JOHTOLANKANA SOSAALNEN KESTÄVYYS Heinola on sitoutunut kestävään kehitykseen mm. Aborgin sitoumusten kautta. Kestävä kehitys jaotellaan yleisesti sosiaiseen, toudelliseen ja ympäristönäkökulmaan. Sosiainen kestävyys (soci sustainability) koskee asukasta ja yksilöiden välistä vuorovaikutusta sisältäen myös hlinnon ja kansaisten välisen vuorovaikutuksen. Viimeksi mainittua näkökulmaa kutsutaan toisinaan poliittiseksi kestävyydeksi. Sosiaista kestävyyttä pidetään hyvän kaupunkikehityksen kulmakivenä, ja sen vioimiseksi on kehitetty viime vuosikymmeninä useita erilaisia viointikehyksiä, joissa sosiaista kestävyyttä vioidaan erilaisten indikaattorien avulla. Sosiaisen kestävyyden toteutuessa kaupunki on vetovoimainen ja kilpailukykyinen ympäristö asukkaille, yrityksille ja vierailijoille. Se tjoaa kaikille hyvinvointia tukevan, omeimaisen elinympäristön. Sosiaista kestävyyden ilmenemistapoja ovat hyvinvointi, monivoisuus, identiteetti, tasa-voisuus, elinvoimaisuus ja oslistuminen. Työpajoista kootuista ideoista monet ovat Heinolan kaupungin myönteiseen identiteettiin liittyviä: esimerkiksi maamerkkirakentaminen, omeimainen toriympäristö tai veden läheisyyttä hyödyntävä rakentaminen voivat luoda miellyttävällä tavla erityistä ympäristöä, johon on helppo sitoutua. Keskustan elinvoimaisuutta tukevat puolestaan toriympäristön kauplisten pvelujen kehittäminen, rantaueen, puiston ja torin yhteyden pantaminen sekä kaupan toimintaedellytysten turvaaminen täydennysrakentamisen ja pysäköintiratkaisujen kautta. Oslistuminen sitouttaa asukkaat ja muut toimijat yhteisiin tavoitteisiin. Päätöksenteko ja niiden vmistelu on avointa ja läpinäkyvää. Asukkailla on suora yhteys päätöksentekijöihin ja mahdollisuus tulla kuulluksi toisin sanoen ilmaista oma näkemyksensä muutenkin kuin nimettömänä internetin keskustelupstla. Sosiaista kestävyyttä vahvistavia kehittämisideoita on jäsennelty näkökulmittain tämän raportin liitteessä. Kuva: Gentin kauppahli, Belgia, kkitehdit Robbrecht en Daem ja Mie-José Van Hee. Vokuva: Hufton & Crow. Lähde:

5 4. MUTA KEHTTÄMSDEOTA MAAMERKKPUUKERROSTALO Työpajoista kootuissa ideoissa esitetään useampaan kertaan ajatus maamerkkirakennuksesta. Tämänktaista kerrostorakentamista on toteutettu mm. Jyväskylässä, jossa suunnittelukilpailun tuloksena syntyneet asuinkerrostosuunnitelmat toteutettiin Jyväsjärven rantaan osana asuntomessuhanketta. Heinolassa maamerkkirakennus voisi olla yksittäinen, korkeampi puukerrosto, jossa kehitetään tavanomaista korkeamman puurakentamisen ratkaisuja. Kanslinen ja kansainvälinen mielenkiinto tähän aihepiiriin on laaja. Lähes kaikki keskeisimmät suomaisen puukerrostorakentamisen toimijat ovat edustettuina Heinolassa. Rakennusliike Reponen Oy:n Vierumäelle toteuttama PuuEra-kerrosto keräsi laajaa vtakunnlista huomiota puukerrostorakentamisen mlina. Rakennusta on matkustettu katsomaan kauempaakin, mutta kohteen sijainnin vuoksi vierailijat eivät yleensä tule Heinolan keskustaan saakka. Arkkitehtuuriturismin vetovoima ja merkittävä osaamisen keskittymä voitaisiin ohjata pvelemaan myös Heinolan tunnettavuutta. Oslistuminen korkean puurakentamisen kilpajuoksuun ei liene tkoituksenmukaista, mutta nimenomaan Heinolassa maamerkkirakennuksen ideaan voitaisiin hyvin perustein liittää edellä kuvattu ajatus puurakentamisesta. Tämä lisää ostaan hankkeen ja rakennuksen yleistä kiinnostavuutta. Maamerkkirakennus voi olla myös matampi, mutta kkitehtuuriltaan sekä symboli- ja huomiovoltaan erityinen kokonaisuus. Olennainen lähtökohta on kuitenkin kaupunkikuvlisesti sopivan sijaintipaikan löytäminen. Luonteva paikka sijaitsee todennäköisesti ruutukaavasta erillään. Maamerkkirakennus edellyttää korkeatasoista, kaupunkikuvaan ja paikkaan sopivaa kkitehtuuria ja innovatiivista toteuttajatahoa. Tämänktaisia kaupunkikuvlisia aksentteja on tkoituksenmukaista toteuttaa vain yksi, jotta rakennukset eivät kilpaile huomiosta keskenään. Tunnistettava ja tunnettu maamerkkirakennus tjoaa yhden uuden, myönteistä identiteettiä luovan tekijän Heinolle. Ruotsissa puukerrostoilla on jo 15 %:n mkkinaosuus uusista asuinkerrostoista, ja Suomessakin niiden osuuden oletetaan kasvavan olennaisesti nykyisestä. Samla korkea puurakentaminen on maailmla mielenkiinnon kohteena. Lontoossa sijaitseva clt-runkoinen ja 9-kerroksinen Murray Grove piti jonkin aikaa hlussaan maailman korkeimman puukerroston titteliä. Vuonna 2015 tittelin oletetaan siirtyvän Norjaan, kun Bergeniin vmistuu 14-kerroksinen ja 51 meiä korkea puukerrosto. Tutkimuksissa on osoitettu ratkaisuja jopa 42-kerroksisen puurakennuksen turvliseen toteuttamiseen. Puurakenteisia pilvenpiirtäjiä on ideoitu eri puolille maailmaa, mm. Tukholmaan. Kuvat: (vasen) Puukerrosto Berliinissä, Arkkitehdit Kaden+Klingbeil Architeen 2008, kuva: Berndt Borchdt 2013; (oikea) Puukerrosto Tukholmassa, Wingårdhs Arkiteer 2012-, kuva: Rasmus Norlander. EDELLÄKÄVJYYS TETOMALLKAAVOTUKSESSA Heinolan keskustasta laadittu kaupunkimli mahdollistaa uusimpien digitaisten työkujen täysimääräisen hyödyntämisen sekä pemman vuorovaikutuksen kaupunkisuunnittelussa. Mlinnuksen ja paikkatiedon avulla voidaan simuloida mm. muuttuvan ilmaston vaikutusta olosuhteisiin, aurinkoenergian tuottopotentiaia, tuulisuutta ja pienilmastoa sekä energiankulutusta. Esimerkiksi Espoon kaupunki on toteuttanut paikkatietopohjaisesti uusiutuvan energian tuottopotentiain ktoituksen, joka osoittaa rakennuspaikoittain mahdollisuudet aurinkoenergian ja maämmön hyödyntämiseen. Aurinkoenergian ktoituksessa hyödynnettiin kaupunkimlia ja Göteborgin yliopiston kehittämää, paikkatietoa hyödyntävää SEES-ohjelmistoa. Kuva: Norjan Bergeniin rakennettava 14-kerroksinen puukerrosto. Kuvapvelu Caters. Lähde: https://uk.finance.yahoo.com/photos/tlest-wooden-aptment-block-photo html. Käsitys vioitavien toimenpiteiden kaupunkikuvlisista vaikutuksista täsmentyy edelleen, kun suunnitelma mlinnetaan kolmiulotteisesti koettavaksi. Liikkumista mlissa voidaan simuloida esimerkiksi CAVEympäristössä, jollaisia on jo useilla suomaisilla oppilaitoksilla ja tutkimusorganisaatioilla.

6 Tietomlikaavoituksen ideaa ja mahdollisuuksia on tutkittu useissa eri selvityksissä ja tutkimushankkeissa. Kaupunkimleja ovat toistaiseksi toteuttaneet edelläkävijät ja suuremmat kaupungit. Heinola voi vahvistaa edelläkävijyyttään kehittämällä kaupunkimlia ja sen hyödyntämistapoja edelleen. Kehittäminen voi tapahtua esimerkiksi EU-rahoitetussa kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa toisten kaupunkien ja an yritysten kanssa. Phaimmillaan kaupunkimli koestaa etukäteen kaikki kaupunkikeskustan ueella toteutettavat rakennushankkeet sekä teknisen toimivuuden että kaupunkikuvan suhteen. Kaupunkimlia voidaan hyödyntää vuorovaikutteisuuden ja oslistamisen kehittämisessä ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien pantamisessa. Uusia vaihtoehtoisia suunnitelmia voidaan vioida kodeissa ja työpaikoilla todellista vastaavien katunäkymien perusteella. Vaihtoehdoista voidaan käydä avointa keskustelua, jossa asukkaat voivat aiempaa pemmin muodostaa mielipiteensä tulevista hankkeista. Nämä mahdollisuudet tukevat ostaan sosiaista kestävyyttä. LÄHTEET Aborgin sitoumukset. Heinolan kanslinen kaupunkipuisto. Hoito- ja käyttösuunnitelma Heinolan kaupunki Heinolan keskustan laatukäsikirja 2012, Heinolan kaupunki Heinolan keskustan ranta-ueen ja puistojen kaupunkikuvlinen ja toiminnlinen kehittäminen. Hankesuunnitelma. Luonnos WSP Finland Oy. Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta. Yhteenveto pidetystä ideointipajasta ja ideointi-illasta.. Heinolan kaupunki, maankäyttöosaston kaavoitusyksikkö, Arkkitehtitoimisto A- Konsultit Oy, WSP-Finland Oy, Santaso ky Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta. Yhteenveto työvihkoista. Heinolan kaupunki, maankäyttöosaston kaavoitusyksikkö, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, WSP-Finland Oy, Santaso ky Heinolan torin ideasuunnitelma yleiskaavoitusta vten. Torilla tavataan. WSP Finland Oy Honkonen, Vesa: Tutkielma torirakennusten pienennyksestä. Täysikuun tori Keskustan toimintaedellytysten pantaminen. Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta. Raportti Heinolan kaupunki, maankäyttöosaston kaavoitusyksikkö, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, WSP-Finland Oy, Santaso ky Muutosvirtaa työpajan työryhmien ideoita Heinolan kehittämiseksi. Muutosvirtaa Koonneet Juha Pääto ja Kimmo Lylykangas. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Rakennemuutoksesta maankäytön tehostamiseen. Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta. Raportti Heinolan kaupunki, maankäyttöosaston kaavoitusyksikkö, Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy, WSP-Finland Oy, Santaso ky LTTEET Heinolan keskustan kehittämissuunnitelma, ideuonnos toriympäristöstä, 7 sivua. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Heinolan keskustan kehittämissuunnitelma, ideuonnos ydinkeskustasta, 1 sivu. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Maanainen pysäköinti Heinolan torin ympäristössä, mitoituskaavio, 1 sivu. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Kuva: Esimerkki mllinnukseen perustuvasta ympäristön tuulisuussimulaatiosta. Albert Andersson ja Jyri Nieminen, Sweco Oy Lähde: Lylykangas et : Vantaan lähes nollaenergiapäiväkotikonsepti Sosiaista kestävyyttä tukevat kehittämistoimenpiteet, kaavio, 1 sivu. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Muutosvirtaa työpajan työryhmien ideoita Heinolan kehittämiseksi. Muutosvirtaa Koonneet Juha Pääto ja Kimmo Lylykangas. Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy 2014.

7 2014 Lampikatu Savontie Torikatu Virtakatu K i k t Kymenktanonkatu Musiikki- koulu at V Koulukatu Kirkkokatu liiker a V V Muistomerkki liiker liiker Kauppakatu Wpk:n to Taidemuseo Ravintola Museo Kirjasto V V Kesäteatteri P Heinolan keskusta ja tori 1: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

8 2020 Lampikatu Savontie Torikatu Virtakatu Kaivokatu Kymenktanonkatu Musiikki- koulu at V Koulukatu Toripaviljongit Bussi Kirkkokatu V Kauppahli 84.0 liiker V a 83.1 Torikauppa V V Penkki Kansaistori Speaker's Corner 83.4 Penkki Allas Penkki 83.8 Taksi Kompassitori Muistomerkki liiker liiker Kauppakatu 83.8 Wpk:n to Taidemuseo Ravintola Kirjasto Museo 80.6 V V Kesäteatteri P Heinolan keskusta ja tori 1: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

9 2030 Lampikatu Savontie Torikatu Virtakatu Kymenktanonkatu Musiikki- koulu at V Koulukatu Toripaviljongit Kirkkokatu Bussi V Kauppahli 84.0 liiker V a 83.1 Torikauppa V V Penkki Kansaistori Speaker's Corner 83.4 Penkki Allas Penkki 83.8 Taksi Kompassitori Muistomerkki Kauppakatu 83.8 Wpk:n to Taidemuseo Ravintola Kirjasto Museo 80.6 V V Kesäteatteri P Heinolan keskusta ja tori 1: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

10 2014 Heinolan keskusta ja tori Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

11 2020 Heinolan keskusta ja tori Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

12 2030 Heinolan keskusta ja tori Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

13 2030 Heinolan keskusta ja tori Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

14 HENOLA Yleissuunnitelma SEMNAAR MAAMERKK UUS RAKENNUS NÄKYMÄAKSEL KEHTETTÄVÄ ALUE MATKAKESKUS TOR VESTORN NÄKÖALA- TASANNE Heinolan keskusta 1: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy

15 40 ap 85 ap 77 ap 60 ap 32 ap 42 ap 54 ap 26 ap 47 ap 60 ap 32 ap 69 ap

16 MUUTOSVRTAA SOSAALSEN KESTÄVYYDEN VTEKEHYS JA HENOLAN KESKUSTAN KEHTTÄMSDEAT Heinolan elinvoimaisuuden turvaamiseksi ehdotetut kehittämisideat tukeutuvat sosiaisen kestävyyden käsitteeseen. Seuraavassa sosiaiseen kestävyyteen tähtääviä ehdotuksia on ryhmitelty aihepiireittäin. Tässä sovellettava sosiaisen kestävyyden jaottelu on peräisin julkaisusta Mega, Voula & Pedersen, Jørn: Urban Sustainability ndicators. European Foundation for the mprovement of Living and Working Conditions Kaupunkien sosiaisen kestävyyden vioimiseen on kehitetty erilaisia indikaattoreita. Jaottelu ja nimikkeistö vaihtelee lähteestä riippuen. Muutosvirtaa-raportin ideat on koottu kaupunkilaisilta sekä keskustan keskeisimmiltä inessiryhmiltä. deoitten kokoamiseksi järjestettiin elokuussa 2014 työpaja, johon kutsuttiin kaupunkilaisia sekä toriympäristön keskeisten inessiryhmien edustajia. Lisäksi lähteenä käytettiin aiempien työpajojen ja vuorovaikutteisten tilaisuuksien tuottamaa aineistoa. Suunnitelma on näiltä osin pyritty laatimaan mahdollisimman suuressa määrin bottom up periaatteen mukaisesti oslistumista painottaen. deoita on kuitenkin pitänyt koota, vikoida, ryhmitellä, tulkita ja kehittää yhtenäisen kokonaisuuden muodostamiseksi. Lisäksi kirjlisesti tai suullisesti esitetyt ideat on pitänyt esittää suunnitelman muodossa. Tämä tuo väistämättä mukaan myös top down aspein, toisin sanoen edellä kuvatusta oslistamispyrkimyksestä huolimatta merkittävä osa suunnitelmasta perustuu kuitenkin asiantuntijan ja ammattisuunnittelijan näkemykseen tavoiteltavasta kaupunkikehityksestä. SOSAALNEN OKEUDENMUKASUUS soci justice vmistetaan lisä- ja täydennysrakentamisessa eri kokoisten ja erilaisia käyttäjäryhmiä pvelevien asuntojen tjonta Heinolan keskustassa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät ja eri ikäiset käyttäjät rakennetun ja luonnonympäristön suunnittelussa vmistetaan kaupunki- ja puistotilojen sekä ranta-ueiden yhteinen ja tasa-voinen käyttö ASUMNEN housing huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät ja vmistetaan monipuolinen asuntojakauma lisä- ja täydennysrakentamisessa kiinnitetään erityistä huomioita asuinympäristön laatuun, pvelutjontaan ja virkistysmahdollisuuksiin rakennetaan myönteistä, omeimaista identiteettiä tukevaa uutta rakennuskantaa (hkitut maamerkkirakennukset) luodaan edellytykset kivijkakaupan ja monipuolisen pvelutjonnan säilymiselle TURVALLSUUS urban safety kaupunkimlia hyödynnetään ympäristön olosuhdesimulaatioihin, joiden avulla pienilmasto-olosuhteet (tuulisuus, aurinkoisuus) muodostuvat miellyttäviksi kaikkila kaupunkirakenteessa ja viherueilla tuetaan julkisten tilojen turvlisuutta mm. vaistuksella OSALLSTUMNEN citizen pticipation kaupunkimlia hyödynnetään vuorovaikutuksen lisäämiseen lähiympäristön suunnittelussa luodaan foorumeita kaupungin johdon, virkamiesten ja kaupunkilaisten tapaamisille ja avoimelle vuorovaikutukselle, esimerkiksi kaupunginjohtajan torikahvit tms. toriympäristöä aivoidaan kaupan lisäksi myös kaupunkilaisten olohuoneena ja kohtauspaikkana (tiedotustaulut, tapahtumat, speaker s corner) VHERYMPÄRSTÖN, KULTTUURPERNNÖN JA JULKSTEN TLOJEN LAATU the quity of green, heritage and public spaces tuetaan puistojen muodostaman viherverkoston ja kanslisen kaupunkipuiston säilymistä ja myönteistä kehitystä vaitaan kaupunkirakenteen monikerroksisuutta ja säilytetään vanhinta puurakennuskantaa sekä muita historilisia kerrostumia kaupunkikuvassa uudistetaan toriympäristön laadukkaaksi, kaupunkilaisten yhteiseksi tilaksi, jolla on monipuolista käyttöä eri vuodenaikoina ja mahdollisuuksien mukaan myös eri vuorokaudenaikoina vahvistetaan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia KAUPUNKKOHTASET SOSAALSEN KESTÄVYYDEN NDKAATTORT unique sustainability indicator tuetaan Heinolan identiteettiä erilaisten tapahtumien ja kulttuuritjonnan kautta vahvistetaan historilisesti ja kaupunkikuvlisesti vokkaiden rakennusten merkitystä etsimällä uudet käyttötkoitukset mm. Seminain rakennuksille ja vesitornille tuetaan pvelutjonnan säilymistä innovatiivisilla ratkaisuilla (esim. elokuvateatterin rinnakkaiskäyttö)

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi

Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi Yhteenveto: Aluerakentamisen organisointi ja prosessit KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom Tausta Aluerakentamisprosessit

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky Sisällys 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky... 1 4.1 Ulkoinen elinvoima... 3 4.1.1 Porin seudun kilpailukyky... 3 4.1.2 Elinvoimapolitiikka ja elinkeinopalvelut... 4 4.2 Sisäinen elinvoima... 6 4.2.1 Aluevastaava

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN AUKION ALUE

LINJA-AUTOASEMAN AUKION ALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS LINJA-AUTOASEMAN AUKION ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 962 4. kaupunginosa Kortteli 75 katu- ja puistoalueet Kaavoitus 12.8.2015 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI VISIO TULLI + -ALUEESTA YHTEISTOIMINNALLINEN CHARRETTE-PROSESSI TAMPEREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI 2 SUUNNITTELUHAASTEENA TAMPEREEN KESKUSTA Tampereen kaupungilla on kunnianhimoisia suunnitelmia, joiden

Lisätiedot

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kaupunkikeskustan kehittämishanke Raportti 28.02.2006 Taidekaupunki Mänttä 2 Sisällys Johdanto Suositukset

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista

Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella Matkaraportit kuudesta Itämeren kaupungista Toimittaneet Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom, Uudenmaan liitto KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma 24.8.2015 Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Tilaaja Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus Tekijä Arkkitehtitoimisto Livady Oy Valmistunut

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Asiantuntijoiden teemaseminaarit

Asiantuntijoiden teemaseminaarit Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava asuminen Asiantuntijoiden teemaseminaarit liike-elämä, asiointi, työ Loppuraportti 13.3.2013 liikenne, liikkuminen viherverkko ja tapahtumat Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot