Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. GIOTRIF 30 mg kalvopäällysteinen tabletti afatinibi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. GIOTRIF 30 mg kalvopäällysteinen tabletti afatinibi"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle GIOTRIF 30 mg kalvopäällysteinen tabletti afatinibi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä GIOTRIF on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat GIOTRIF-valmistetta 3. Miten GIOTRIF-valmistetta otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. GIOTRIF-valmisteen säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä GIOTRIF on ja mihin sitä käytetään GIOTRIF-lääkkeen vaikuttava aine on afatinibi. Se vaikuttaa salpaamalla ErbB-perheen proteiinien (mukaan lukien EGFR [epidermaalisen kasvutekijän reseptori tai ErbB1], HER2 [ErbB2], ErbB3 ja ErbB4) toimintaa. Nämä proteiinit osallistuvat syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen, ja muutokset (mutaatiot) näitä proteiineja tuottavissa geeneissä voivat vaikuttaa tähän toimintaan. Tämä lääke salpaa näiden proteiinien toimintaa ja voi siten estää syöpäsolujen kasvua ja leviämistä. Tätä lääkettä käytetään yksinään tiettyä keuhkosyöpätyyppiä (ei-pienisoluista keuhkosyöpää) sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, jos syövässä on todettu olevan EGFR-geenin mutaatio. GIOTRIF-valmistetta voidaan määrätä ensimmäiseksi hoidoksi tai jos aikaisemmin annettu solunsalpaajahoito ei ole tehonnut riittävän hyvin. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat GIOTRIF-valmistetta Älä ota GIOTRIF-valmistetta - jos olet allerginen afatinibille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Varoitukset ja varotoimet Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä jos olet nainen tai pienipainoinen (painat alle 50 kg) tai sinulla on munuaisvaivoja. Jos jokin näistä koskee sinua, lääkäri saattaa seurata vointiasi tavallista tarkemmin, sillä haittavaikutukset voivat olla voimakkaampia. Tätä lääkitystä ei suositella, jos sinulla on vaikea munuaissairaus. jos sinulla on ollut aiemmin keuhkotulehdus (interstitiaalinen keuhkosairaus). jos sinulla on maksavaivoja. Lääkäri saattaa teettää maksakokeita. Tätä lääkitystä ei suositella, jos sinulla on vaikea maksasairaus. jos sinulla on ollut silmävaivoja, esim. vaikeaa silmien kuivumista tai silmän läpinäkyvän ulkopinnan (sarveiskalvon) tulehdusta tai haavaumia, tai jos käytät piilolinssejä. 69

2 jos sinulla on aiemmin ollut sydänvaivoja. Lääkäri seuraa ehkä vointiasi tavanomaista tarkemmin. Kerro heti lääkärille tämän lääkkeen käytön aikana: jos sairastut ripuliin. On tärkeää, että ripulin hoito aloitetaan heti ensimmäisten oireiden alettua. jos sinulle tulee ihottumaa. Ihottuman varhainen hoito on tärkeää. jos sinulle tulee hengenahdistusta tai hengenahdistus pahenee äkillisesti; samalla saattaa esiintyä yskää tai kuumetta. Syynä voi olla keuhkotulehdus (interstitiaalinen keuhkosairaus), joka voi olla henkeä uhkaava. jos sinulle tulee äkillistä tai pahenevaa silmän punoitusta ja kipua, lisääntynyttä kyynelvuotoa, näön sumenemista ja/tai valoherkkyyttä. Saatat tarvita kiireellistä hoitoa. Ks. myös kohta 4, Mahdolliset haittavaikutukset. Lapset ja nuoret GIOTRIF-hoitoa ei ole tutkittu lapsilla eikä nuorilla. Lääkettä ei saa antaa alle 18-vuotiaille lapsille eikä nuorille. Muut lääkevalmisteet ja GIOTRIF Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös rohdosvalmisteita ja itsehoitolääkkeitä. Etenkin seuraavat lääkkeet voivat suurentaa GIOTRIF-lääkkeen pitoisuuksia veressä ja siten myös haittavaikutusriskiä, jos ne otetaan ennen GIOTRIF-valmistetta. Siksi niiden ja GIOTRIF-valmisteen oton välillä on oltava mahdollisimman pitkä aika. Tämä tarkoittaa mieluiten 6 tunnin (jos lääke otetaan kahdesti päivässä) tai 12 tunnin (jos lääke otetaan kerran päivässä) eroa GIOTRIF-valmisteen ottoon: ritonaviiri, ketokonatsoli (shampoota lukuun ottamatta), itrakonatsoli, erytromysiini, nelfinaviiri, sakinaviiri lääkkeitä erilaisten infektioiden hoitoon. verapamiili, kinidiini, amiodaroni sydänlääkkeitä. siklosporiini A, takrolimuusi immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä. Seuraavat lääkkeet saattavat heikentää GIOTRIF-valmisteen tehoa: karbamatsepiini, fenytoiini, fenobarbitaali epilepsialääkkeitä. mäkikuisma (Hypericum perforatum) masennuksen hoitoon käytettävä rohdosvalmiste. rifampisiini tuberkuloosin hoitoon käytettävä antibiootti. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos olet epävarma siitä, mihin aikaan näitä lääkkeitä pitää ottaa. GIOTRIF voi suurentaa muiden lääkkeiden pitoisuuksia veressä. Tämä koskee mm. seuraavia: sulfasalatsiini tulehdusten/infektioiden hoitoon. rosuvastatiini kolesterolipitoisuuksia pienentävä lääke. Kerro lääkärille ennen kuin otat näitä lääkkeitä yhdessä GIOTRIF-valmisteen kanssa. Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Raskaus Naispotilas ei saa tulla raskaaksi tämän lääkehoidon aikana. Jos voit tulla raskaaksi, käytä asianmukaista ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään yhden kuukauden ajan viimeisen lääkeannoksen jälkeen. Hoito voi näet aiheuttaa haittaa sikiölle. Jos tulet raskaaksi tämän lääkkeen käytön aikana, kerro asiasta heti hoitavalle lääkärille. Lääkäri päättää kanssasi, jatketaanko hoitoa vai lopetetaanko se. Jos suunnittelet raskautta otettuasi tämän lääkkeen viimeisen annoksen, kysy neuvoa lääkäriltä, sillä lääke ei ole välttämättä vielä poistunut kokonaan elimistöstäsi. 70

3 Imetys Älä imetä tämän lääkkeen käytön aikana, sillä imetettävään lapseen kohdistuvia riskejä ei voida sulkea pois. Ajaminen ja koneiden käyttö Jos hoitoon liittyy oireita, jotka vaikuttavat näköön (esim. silmän punoitus ja/tai ärsytys, silmän kuivuus, kyynelvuoto, valoherkkyys) tai keskittymis- ja reaktiokykyyn, on suositeltavaa, että et aja autoa etkä käytä koneita ennen kuin haittavaikutus lakkaa (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset). GIOTRIF sisältää laktoosia Tämä lääke sisältää laktoosimonohydraattia (tietty sokeri). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. Miten GIOTRIF-valmistetta otetaan Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostus Suositeltu annos on 40 mg joka päivä. Lääkäri voi muuttaa (suurentaa tai pienentää) annosta riippuen siitä, miten hyvin siedät tätä lääkettä. GIOTRIF-lääkkeen ottoajankohta On tärkeää, että lääke otetaan ilman ruokaa. Ota tämä lääke viimeistään 1 tunti ennen ruokaa tai Jos olet jo syönyt, odota ruoan jälkeen vähintään 3 tuntia ennen tämän lääkkeen ottamista. Ota lääke kerran vuorokaudessa, suunnilleen samaan aikaan joka päivä. Näin lääkkeen ottaminen on helpompi muistaa. Tabletteja ei saa jakaa, pureskella eikä murskata. Niele tabletti kokonaisena ja juo sen kanssa lasillinen hiilihapotonta vettä. GIOTRIF otetaan suun kautta. Jos tablettia on vaikea niellä, voit liettää sen lasilliseen hiilihapotonta vettä. Muita nesteitä ei saa käyttää. Pudota tabletti veteen murskaamattomana ja sekoita nestettä silloin tällöin enintään 15 minuutin ajan, kunnes tabletti on hajonnut pienenpieniin hiukkasiin. Juo neste heti. Täytä lasi sitten uudelleen vedellä ja juo vesi, jotta saat koko lääkeannoksen. Jos et pysty nielemään ja sinulla on mahaletku, lääkäri saattaa ehdottaa, että lääke annetaan letkun kautta. Jos otat enemmän GIOTRIF-valmistetta kuin sinun pitäisi Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Haittavaikutukset voivat korostua, ja lääkäri saattaa tauottaa lääkkeen käytön ja antaa elintoimintoja tukevaa hoitoa. Jos unohdat ottaa GIOTRIF-valmistetta Jos seuraavan annoksen ottoajankohtaan on yli 8 tuntia, ota unohtunut annos heti kun muistat asian. Jos seuraavan annoksen ottoajankohta on seuraavan 8 tunnin aikana, jätä unohtunut annos väliin ja ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Ota tämän jälkeen tabletteja tavanomaisiin aikoihin ja tavanomaiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta tablettia yhtä aikaa yhden tabletin sijasta) korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat GIOTRIF-valmisteen käytön Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin hoitavan lääkärin kanssa. On tärkeää ottaa tämä lääke joka päivä ja jatkaa sen käyttöä niin kauan kuin lääkäri määrää. Jos et ota lääkettä lääkärin määräämään tapaan, syöpä saattaa alkaa taas kasvaa. 71

4 Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Ota yhteys lääkäriin mahdollisimman pian, jos sinulla on jokin seuraavassa lueteltavista vakavista haittavaikutuksista. Joissakin tapauksissa lääkärin on ehkä tauotettava hoito ja pienennettävä annosta tai lopetettava hoito: Ripuli (hyvin yleinen, voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä). Yli 2 päivää kestävä ripuli tai vaikeampi ripuli voi johtaa nestehukkaan (yleinen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä), veren kaliumpitoisuuden laskuun (yleinen) ja munuaistoiminnan huononemiseen (yleinen). Ripulia voidaan hoitaa. Juo runsaasti nestettä heti, kun ripuli alkaa. Ota heti yhteys lääkäriin ja aloita asianmukainen ripulilääkitys mahdollisimman pian. Sinulla on oltava saatavilla ripulilääkkeitä ennen GIOTRIF-lääkkeen käyttöä. Ihottuma (hyvin yleinen). On tärkeää hoitaa ihottuma varhain. Kerro lääkärille, jos sinulle kehittyy ihottuma. Jos ihottuman hoito ei tehoa ja ihottuma vaikeutuu (esim. iho kesii tai sille muodostuu rakkuloita), kerro tästä välittömästi lääkärille, sillä lääkäri voi päättää, että GIOTRIF-hoito on lopetettava. Ihottuma voi kehittyä auringolle altistuneille ihoalueille tai olla näillä alueilla vaikeampaa. On suositeltavaa suojautua auringolta suojaavien vaatteiden ja aurinkovoiteen avulla. Keuhkojen tulehdus (melko harvinainen, voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta), ns. interstitiaalinen keuhkosairaus. Kerro heti lääkärille, jos sinulle kehittyy hengenahdistusta tai aiempi hengenahdistus pahenee äkillisesti; samalla saattaa esiintyä yskää tai kuumetta. Silmän ärsytys tai tulehdus Silmän ärsytystä tai tulehdusta voi esiintyä (sidekalvotulehdus / sidekalvon ja sarveiskalvon tulehdus on yleinen ja sarveiskalvotulehdus melko harvinainen). Kerro lääkärille, jos sinulle kehittyy äkillisesti silmäoireita kuten silmän kipua, punoitusta tai kuivuutta tai jos silmäoireet pahenevat. Jos sinulla on mikä tahansa edellä mainituista oireista, ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin. Myös seuraavia muita haittavaikutuksia on ilmoitettu: Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä): Suun haavaumat ja suutulehdus Kynsien infektio Ruokahalun heikkeneminen Nenäverenvuoto Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä): Käsien ja jalkaterien kipu, turvotus, punoitus tai ihon kesiminen Suurentuneet maksaentsyymipitoisuudet (aspartaattiaminotransferaasi ja alaniiniaminotransferaasi) verikokeissa Virtsarakkotulehdus, joka aiheuttaa kirvelyä virtsatessa ja tiheää, voimakasta virtsaamistarvetta Makuaistin häiriöt Mahakipu, ruoansulatushäiriöt, närästys Huulitulehdus Painon lasku Nuha Lihasspasmit Kuume 72

5 Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea 5. GIOTRIF-valmisteen säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa, pussissa ja läpipainopakkauksessa EXP jälkeen mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Herkkä valolle. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä GIOTRIF sisältää - Vaikuttava aine on afatinibi. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää afatinibidimaleaattia vastaten 30 mg afatinibia. - Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa (E460), vedetön kolloidinen piidioksidi (E551), tyypin A krospovidoni, magnesiumstearaatti (E470b), hypromelloosi (E464), makrogoli 400, titaanidioksidi (E171), talkki (E553b), polysorbaatti 80 (E433), indigokarmiini (E132), alumiinihydroksidi. GIOTRIF-valmisteen kuvaus ja pakkauskoot GIOTRIF 30 mg kalvopäällysteiset tabletit ovat tummansinisiä ja pyöreitä. Toiselle puolelle on kaiverrettu koodi T30 ja toiselle puolelle Boehringer Ingelheimin logo. GIOTRIF kalvopäällysteiset tabletit on pakattu pakkauksiin, joissa on 1, 2 tai 4 yksittäispakattua läpipainopakkausta. Kussakin läpipainopakkauksessa on 7 x 1 kalvopäällysteistä tablettia. Kukin läpipainopakkaus on pakattu alumiiniseen pussiin, jossa on kuivatusainepussi. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 73

6 Myyntiluvan haltija Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Saksa Valmistaja Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Saksa 74

7 Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: België/Belgique/Belgien SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: България Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България Тел: Česká republika Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: Danmark Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: Deutschland Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) Eesti Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Eesti Filiaal Tel: Ελλάδα Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: España Boehringer Ingelheim España S.A. Tel: France Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: Hrvatska Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Tel: Ireland Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: Ísland Vistor hf. Sími: Lietuva Lietuvos filialas Tel: Luxembourg/Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: Magyarország Magyarországi Fióktelepe Tel: Malta Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: Nederland Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +31 (0) Norge Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: Österreich Tel: Polska Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Tel: Portugal Boehringer Ingelheim, Lda. Tel: România Viena - Sucursala Bucuresti Tel: Slovenija Podružnica Ljubljana Tel: Slovenská republika organizačná zložka Tel:

8 Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: Κύπρος Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: Latvija Latvijas filiāle Tel: Suomi/Finland Boehringer Ingelheim Finland Ky Puh/Tel: Sverige Boehringer Ingelheim AB Tel: United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 09/2013. Muut tiedonlähteet Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta 76

9 Bipacksedel: Information till användaren GIOTRIF 30 mg filmdragerade tabletter afatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad GIOTRIF är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder GIOTRIF 3. Hur du använder GIOTRIF 4. Eventuella biverkningar 5. Hur GIOTRIF ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad GIOTRIF är och vad det används för GIOTRIF är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen afatinib. Det fungerar genom att blockera aktiviteten hos en grupp av proteiner som kallas ErbB familjen, (inklusive EGFR [epidermal tillväxtfaktorreceptor eller ErbB1], HER2 [ErbB2], ErbB3 och ErbB4). Dessa proteiner är involverade i tillväxt och spridning av cancerceller, och kan påverkas av förändringar (mutationer) i generna som producerar dem. Genom att blockera aktiviteten av dessa proteiner hämmar detta läkemedel cancercellers tillväxt och spridning. Detta läkemedel används ensamt för att behandla vuxna patienter med en specifik typ av lungcancer (ickesmåcellig lungcancer) som identifieras genom en förändring (mutation) i genen för EGFR. GIOTRIF kan förskrivas till dig som din första cancerbehandling eller om din tidigare kemoterapi har varit otillräcklig. 2. Vad du behöver veta innan du använder GIOTRIF Använd inte GIOTRIF - om du är allergisk mot afatinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Varningar och försiktighet Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel: om du är kvinna, har låg kroppsvikt (mindre än 50 kg) eller har njurproblem. Om du uppfyller något av detta, kan du behöva kontrolleras noggrannare av din läkare då biverkningarna kan vara mer uttalade. Behandling med detta läkemedel rekommenderas inte om du har en allvarlig njursjukdom. om du tidigare har haft inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom). om du har leverproblem. Din läkare kan behöva göra test på leverfunktionen. Behandling med detta läkemedel rekommenderas inte om du har en allvarlig leversjukdom. 9

10 om du tidigare har haft ögonproblem såsom mycket torra ögon, inflammation av det genomskinliga lagret ytterst på ögat (hornhinnan) eller sår i ögats främre del eller om du använder kontaktlinser. om du tidigare har haft problem med hjärtat. Din läkare kan behöva kontrollera dig noggrannare. Kontakta din läkare genast när du använder detta läkemedel: om du får diarré. Behandling vid första tecken på diarré är viktigt. om du får hudutslag. Tidig behandling av hudutslag är viktigt. om du upplever andfåddhet, eller andfåddhet som plötsligt förvärras, eventuellt också med hosta och feber. Detta kan betyda att du har fått en inflammation i lungorna (interstitiell lungsjukdom), som kan vara livshotande. om du utvecklar akut eller förvärrad rodnad och smärta i ögat, ökat tårflöde, dimsyn och/eller ljuskänslighet. Du kan behöva akut vård. Se även avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Barn och ungdomar GIOTRIF har inte studerats hos barn eller ungdomar. Ge inte detta läkemedel till barn eller ungdomar under 18 år. Andra läkemedel och GIOTRIF Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel. Följande läkemedel kan höja blodnivån av GIOTRIF och därmed öka risken för biverkningar, om de tas innan GIOTRIF-tabletten. Dessa läkemedel bör därför tas så långt ifrån som möjligt i tid från GIOTRIF. Detta betyder helst 6 timmar (för läkemedel som tas två gånger dagligen) eller 12 timmar (för läkemedel som tas en gång dagligen) före eller efter GIOTRIF: Ritonavir, ketokonazol (gäller ej schampo), itrakonazol, erytromycin, nelfinavir, sakvinavir, som alla används för att behandla olika slags infektioner. Verapamil, kinidin, amiodaron som används för att behandla hjärtsjukdomar. Ciklosporin A, takrolimus, läkemedel som påverkar ditt immunsystem. Följande läkemedel kan minska effekten av GIOTRIF: Karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, som används vid behandling av kramper. Johannesört (Hypericum perforatum), ett växtbaserat naturläkemedel för att behandla depression. Rifampicin, ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos. Rådgör med din läkare om du är osäker på när du ska ta dessa läkemedel. GIOTRIF kan i sin tur öka blodnivåerna av andra läkemedel, t.ex.: Sulfasalazin som används för att behandla inflammation/infektion. Rosuvastatin som används för att sänka nivån av kolesterol. Tala med läkare innan du tar dessa läkemedel tillsammans med GIOTRIF. Graviditet och amning Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Graviditet Undvik att bli gravid under din behandling med detta läkemedel. Om du skulle kunna bli gravid, använd tillförlitliga preventivmetoder under behandlingen, och under minst 1 månad efter att du tagit den sista dosen av GIOTRIF. Detta beror på att det kan finnas en risk att ett ofött barn kan ta skada av läkemedlet. Om du blir gravid under din behandling med detta läkemedel, ska du omedelbart informera din läkare. Din läkare kommer att besluta om behandlingen ska fortsätta eller inte. 10

11 Om du planerar att bli gravid efter att ha tagit sista dosen av det här läkemedlet, ska du rådgöra med läkare då din kropp kanske fortfarande innehåller lite av läkemedlet. Amning Amma inte om du behandlas med detta läkemedel då risken för det nyfödda barnet inte kan uteslutas. Körförmåga och användning av maskiner Om du får biverkningar som påverkar din syn (rodnad och/eller irritation i ögat, ögontorrhet, ökat tårflöde, ljuskänslighet) eller som påverkar din koncentrations och reaktionsförmåga, bör du inte köra bil eller använda maskiner innan biverkningen försvinner (se avsnittet 4 Eventuella biverkningar). GIOTRIF innehåller laktos Detta läkemedel innehåller en sockerart som heter laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. 3. Hur du använder GIOTRIF Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosering Rekommenderad dos är 40 mg varje dag. Din läkare kan behöva justera dosen (öka eller minska) beroende på hur väl du tål detta läkemedel. När du ska ta GIOTRIF Det är viktigt att ta detta läkemedel utan mat Ta detta läkemedel minst 1 timme före mat, eller Om du redan har ätit, vänta minst 3 timmar innan du tar detta läkemedel. Ta detta läkemedel en gång dagligen vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det gör det lättare att komma ihåg att ta läkemedlet. Tabletten ska inte brytas, tuggas eller krossas. Svälj tabletten hel med ett glas vatten (ej kolsyrat). GIOTRIF ska tas via munnen. Om du har problem med att svälja tabletten kan du lösa upp den i ett glas vatten (ej kolsyrat). Använd inte någon annan vätska. Släpp ned tabletten i vattnet utan att krossa den, rör om då och då tills tabletten har löst sig i mycket små partiklar, det kan ta upp till 15 minuter. Drick vätskan genast. För att vara säker på att du fått i dig allt läkemedel ska du fylla glaset med vatten igen och dricka ur det. Om du inte kan svälja och har en magsond kan din läkare föreslå att du får läkemedlet via sonden. Om du använt för stor mängd av GIOTRIF Kontakta din läkare eller apotekspersonal omedelbart. Du kan uppleva ökade biverkningar och din läkare kan behöva avbryta din behandling och ge dig vård. Om du har glömt att använda GIOTRIF Om det är mer än 8 timmar kvar till nästa schemalagda dos, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Om det är mindre än 8 timmar kvar till nästa schemalagda dos, hoppa över den missade dosen. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Fortsätt sedan att ta dina tabletter regelbundet som vanligt. Ta inte dubbel dos (två tabletter samtidigt i stället för en) för att kompensera för glömd dos. 11

12 Om du slutar att använda GIOTRIF Sluta inte att använda detta läkemedel utan att först rådgöra med läkare. Det är viktigt att fortsätta att ta detta läkemedel varje dag så länge som din läkare förskriver det till dig. Om du inte tar detta läkemedel så som läkare anvisat kan din cancer börja växa igen. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan GIOTRIF orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Kontakta genast din läkare om du får någon av följande allvarliga biverkningar. I vissa fall kan din läkare behöva avbryta behandlingen och minska din dos eller avsluta behandlingen: Diarré (mycket vanlig biverkning, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare). Diarré som varar i mer än 2 dagar eller svår diarré kan medföra vätskebrist (vanlig biverkning, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare), låga nivåer av kalium i blodet (vanlig) och försämrad njurfunktion (vanlig). Diarré kan behandlas. Vid första tecken på diarré: drick mycket vätska, kontakta genast läkare och börja behandling med lämpligt läkemedel som motverkar diarré så snart som möjligt. Du ska ha tillgång till läkemedel som motverkar diarré innan du använder GIOTRIF. Hudutslag (mycket vanlig). Det är viktigt att tidigt behandla hudutslag. Kontakta läkare om du får hudutslag. Om behandlingen mot hudutslagen inte fungerar eller om utslagen blir svåra (t.ex. blåsor och avflagning av huden) ska du kontakta läkare omedelbart, eftersom din läkare kan behöva avsluta din behandling med GIOTRIF. Hudutslag kan förekomma eller förvärras på områden som utsätts för sol. Skyddande klädsel och användning av solskyddsmedel rekommenderas. Inflammation i lungorna (ovanlig biverkning, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som kallas interstitiell lungsjukdom. Kontakta genast din läkare om du upplever andfåddhet, eller plötsligt förvärrad andfåddhet, eventuellt också med hosta eller feber. Ögonirritation eller inflammation Irritation eller inflammation i ögat kan förekomma (horn- och/eller bindhinneinflammation är vanligt och keratit (hornhinneinflammation) är ovanligt förekommande). Kontakta läkare om du utvecklar akuta eller förvärrade ögonproblem såsom smärta eller rodnad i ögat eller torra ögon. Kontakta läkaren så snart som möjligt om du får någon av biverkningarna ovan. Följande biverkningar har också rapporterats: Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Sår och inflammation i munnen Nagelinfektion Aptitlöshet Näsblod Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Smärta, rodnad, svullnad eller flagning av huden på händer eller fötter Ökad nivå av leverenzymer (aspartataminotransferas och alaninaminotransferas) i blodprov. Inflammation i urinblåsans vägg med brännande känsla när man kissar och akut behov att kissa ofta (cystit, blåskatarr) Onormal smakupplevelse (dysgeusi) Magsmärta, magbesvär, halsbränna 12

13 Inflammation i läppar Viktminskning Rinnande näsa Muskelspasmer Feber Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. webbplats: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB 55 FI Fimea 5. Hur GIOTRIF ska förvaras Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen, påsen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är afatinib. Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg afatinib (som dimaleat). - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), krospovidon typ A, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), makrogol 400, titandioxid (E171), talk (E553b), polysorbat 80 (E433), indigokarmin (E132) aluminiumhydroxid. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar GIOTRIF 30 mg filmdragerade tabletter är mörkblå och runda. De är präglade med koden T30 på ena sidan och Boehringer Ingelheim företagssymbol på andra sidan. GIOTRIF filmdragerade tabletter finns i förpackningar innehållande 1, 2 eller 4 perforerade endosblister Varje blister innehåller 7 x 1 filmdragerade tabletter och är förpackat i en aluminiumpåse tillsammans med en påse torkmedel. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 13

14 Innehavare av godkännande för försäljning Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Tyskland Tillverkare Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 D Ingelheim am Rhein Tyskland 14

15 Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: België/Belgique/Belgien SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: България Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България Тел: Česká republika Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: Danmark Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: Deutschland Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) Eesti Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Eesti Filiaal Tel: Ελλάδα Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: España Boehringer Ingelheim España S.A. Tel: France Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: Hrvatska Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Tel: Ireland Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: Ísland Vistor hf. Sími: Lietuva Lietuvos filialas Tel: Luxembourg/Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: Magyarország Magyarországi Fióktelepe Tel: Malta Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: Nederland Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +31 (0) Norge Boehringer Ingelheim Norway KS Tlf: Österreich Tel: Polska Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. Tel: Portugal Boehringer Ingelheim, Lda. Tel: România Viena - Sucursala Bucuresti Tel: Slovenija Podružnica Ljubljana Tel: Slovenská republika organizačná zložka Tel:

16 Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: Κύπρος Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: Latvija Latvijas filiāle Tel: Suomi/Finland Boehringer Ingelheim Finland Ky Puh/Tel: Sverige Boehringer Ingelheim AB Tel: United Kingdom Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: Denna bipacksedel ändrades senast 09/2013. Övriga informationskällor Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats 16

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Jentadueto 2,5 mg/850 mg kalvopäällysteiset tabletit Jentadueto 2,5 mg/1000 mg kalvopäällysteiset tabletit linagliptiini/metformiinihydrokloridi Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 200 mg tabletit nevirapiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 200 mg tabletit nevirapiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Viramune 200 mg tabletit nevirapiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 400 mg depottabletit nevirapiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Viramune 400 mg depottabletit nevirapiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Viramune 400 mg depottabletit nevirapiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. -

Lisätiedot

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat SIFROL-valmistetta

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat SIFROL-valmistetta Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle SIFROL 0,26 mg depottabletit SIFROL 0,52 mg depottabletit SIFROL 1,05 mg depottabletit SIFROL 1,57 mg depottabletit SIFROL 2,1 mg depottabletit SIFROL 2,62 mg depottabletit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Micardis 40 mg tabletit telmisartaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Micardis 40 mg tabletit telmisartaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Micardis 40 mg tabletit telmisartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Ibandronate ratiopharm 50 mg kalvopäällysteiset tabletit ibandronihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Felodipin Hexal 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Felodipin Hexal 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Felodipin Hexal 5 mg ja 10 mg depottabletit felodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen sevelameerikarbonaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen sevelameerikarbonaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Sevelamer Avansor 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen sevelameerikarbonaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014

VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 VALDOXAN B. PAKKAUSSELOSTE 19.11.2014 22 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Valdoxan 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen agomelatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Myfenax 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen Mykofenolaattimofetiili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Imatinib ratiopharm 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. imatinibi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Imatinib ratiopharm 400 mg kalvopäällysteiset tabletit. imatinibi PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Imatinib ratiopharm 400 mg kalvopäällysteiset tabletit imatinibi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Famvir 125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 250 mg tabletti, kalvopäällysteinen Famvir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti. Esomepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti. Esomepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Esomeprazol Sandoz 20 mg enterotabletti Esomepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin Actavis 10 mg tabletit. loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin Actavis 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxcarbazepin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 300 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 600 mg kalvopäällysteiset tabletit okskarbatsepiini

Lisätiedot

B. PAKKAUSSELOSTE PROTELOS 23.6.2014

B. PAKKAUSSELOSTE PROTELOS 23.6.2014 B. PAKKAUSSELOSTE PROTELOS 23.6.2014 29 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle PROTELOS 2 g rakeet oraalisuspensiota varten Strontiumranelaatti Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kytril 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Kytril 2 mg kalvopäällysteiset tabletit. granisetroni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kytril 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Kytril 2 mg kalvopäällysteiset tabletit. granisetroni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kytril 1 mg kalvopäällysteiset tabletit Kytril 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Candesartan Orion 4 mg tabletit Candesartan Orion 8 mg tabletit Candesartan Orion 16 mg tabletit Candesartan Orion 32 mg tabletit Kandesartaanisileksitiili Lue tämä pakkausseloste

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Olanzapin ratiopharm 5/7,5/10 mg tabletti Olantsapiini

Olanzapin ratiopharm 5/7,5/10 mg tabletti Olantsapiini PAKKAUSSELOSTE Olanzapin ratiopharm 5/7,5/10 mg tabletti Olantsapiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. EZETROL 10 mg tabletit etsetimibi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. EZETROL 10 mg tabletit etsetimibi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle EZETROL 10 mg tabletit etsetimibi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit. felodipiini Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle Felodipin HEXAL 5 mg ja 10 mg depottabletit felodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Amlodipin Orion 5 mg ja 10 mg tabletit amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle ellaone 30 mg tabletti Ulipristaaliasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Afamcivir 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen famsikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit. simvastatiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit. simvastatiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Amlodipin Krka 5 mg tabletti Amlodipin Krka 10 mg tabletti. amlodipiinibesilaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Amlodipin Krka 5 mg tabletti Amlodipin Krka 10 mg tabletti. amlodipiinibesilaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Amlodipin Krka 5 mg tabletti Amlodipin Krka 10 mg tabletti amlodipiinibesilaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

Lisätiedot