ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjantarkastajat 4 19 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 pää- ja rakennusteknisten 5 töiden urakoitsijan valinta 20 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 LV-urakoitsijan valinta 7 21 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 ilmanvaihtourakoitsijan 9 valinta 22 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 sähköurakoitsijan valinta Hietaman osayleiskaava Mämmen osayleiskaava Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnitelmaehdotus Viheralueiden hoitoluokitus eli ABC-luokitus Äänekosken kaupungissa Äänekosken metsäsuunnitelmat Valtakirjat ja puukaupan toimeksiantosopimukset vuodelle Vuokrasopimusten yhdistäminen Vuoden 2009 talousarvion toteutuminen Teknisen johtajan päätökset 37 PUHEENJOHTAJA OLLI VERTAINEN

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vertainen Olli 17:00-18:10 puheenjohtaja Ilves Mauri 17:00-18:10 varapuheenjohtaja Ahonen Kalevi 17:00-18:10 jäsen Ilomäki Olavi 17:00-18:10 jäsen Markkanen Matti 17:00-18:10 jäsen Niskanen Kalle 17:00-18:10 jäsen Nurmi Eila 17:00-18:10 jäsen Nyrönen Riitta 17:00-18:10 jäsen Penttinen Henna 17:00-18:10 jäsen Poikonen Raimo 17:00-18:10 jäsen Seppälä-Kupari Helena 17:00-18:10 jäsen Toffer Kalervo 17:00-18:10 jäsen Tuikka Minna 17:00-18:10 jäsen Vasko Ville 17:00-18:10 jäsen POISSA Piispanen Liisa jäsen Kiiskinen Kari kaupunginhallituksen edustaja Nyholm Rolf kaup.hallituksen puheenjohtaja Javanainen Hannu kaupunginjohtaja MUU Latvala Jarmo 17:00-18:10 tekninen johtaja Mäkikallio Mikko 17:00-18:10 hallintopäällikkö Moisio Marko 17:00-17:20 tilapalvelupäällikkö klo :ien kä sittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Olli Vertainen Puheenjohtaja Mikko Mäkikallio Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. kerros Helena Seppälä-Kupari Kalervo Toffer PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupungintaloa, tekninen hallinto, 3.kerros

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 3

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TELA 17 Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TELA 18 Ehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helena Seppälä-Kupari ja Kalervo Toffer. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 pää- ja rakennusteknisten töiden urakoitsijan valinta TELA 19 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheessa 6 peruskorjataan Koulunmäen koulun osa Y4 eli ns. luon nontieteiden siipi sekä osan Y3 liikuntasali oheistiloineen. Kyseessä pääosin ra kennusten sisäpuolinen peruskorjaus. Samas sa yh tey des sä kun nos te taan ra ken nuksenosien välinen piha-alue sekä rakennetaan pää ovel le pyö rä tuoli luiska sekä asen ne taan pää aulan por taisiin porrashissit. Peruskorjattava alue on laa juu del tan n krsm2 ja pe rus kor jauk sen kustan nus arvio n. 2,0 M. Hank keen kustannuksiin on myönnet ty val tion osuutta 0,73 M Teknisen johtajan ehdotus: Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen pää- ja rakennusurakoitsijan valinnan. Hankintailmoi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoi tettu menettely jossa osallistumishake musten pe rus teella valittiin urakoitsijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli asetettu kel poi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voi dakseen osallistua varsi naiseen tarjouskilpailuun. Tarjouskilpai lussa va lin ta perus teena oli edullisin tarjoushinta. Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset kah dek salta ura koit si jalta. Osallistu misha ke musten käsittelyn ja kelpoisuudenarvioinnin yhteydessä to dettiin kolmen hakijan osalta puuttei ta jo ko kel poisuu eh to jen täyt ty mi sen osal la tai osallistumishakemuk sessa tai sen liitteissä annetut tiedot oli vat puutteellisia jolloin kel poi suus ehtojen täyt ty mis tä ei voitu ar vioi da. Näin ol len nä mä kolme ha kijaa tu lee hylätä. Yksi osal listu misha kemus on saa punut myöhästy neenä ja tulee näin ollen hylätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuu den pöytäkirja jaetaan kokouksessa. Neljän hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin yhden osallistumishakemuksen saapuneen määräajan jälkeen ja hake mus tulee näinollen myöhästyneenä hylätä. Kolmen hakijan osalta todettiin puutteita joko kelpoisuusehtojen täyttymisen osalla tai osallistumishakemuksessa tai sen liitteissä annetut tiedot olivat puutteellisia jol loin

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ kelpoisuusehtojen täyttymistä ei voitu arvioida. Näinollen nämä kolme hakijaa tulee hylätä. Hy lättävät hakijat ja tarkemmat tiedot hylkäämiseen johtaneista syistä on eritelty kokouksessa jaettavassa osallistumishake musten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa. Ko. haki joille on kirjeitse informoitu hylkäämisestä ja niihin johtaneis ta syistä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kolmel ta urakoitsijalta. Edulli simman tarjouksen teki PS-Rakennus Oy hin taan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuu den pöytäkirjassa kohdassa 4. mainitut hakijat pöytäkirjassa esitetyin perusteluin. Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen pää- ja ra kennusteknisten töiden urakoitsijaksi hal vimman tarjouk sen tehneen PS-Rakennus Oy:n hintaan alv 0%. Hyväksyttiin. Eila Nurmi poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 LV-urakoitsijan valinta TELA 20 Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen LV-urakoitsijan valinnan. Hankintailmoi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely jossa osallistumishake musten pe rus teella valittiin urakoit sijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli asetettu kelpoi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voidakseen osal listua varsinaiseen tarjouskilpai luun. Tar jous kilpai lussa va lin ta pe rus teena oli edullisin tarjoushinta. Teknisen johtajan ehdotus: Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset neljältä urakoit si jalta. Osallistu misha ke musten käsittelyn ja kelpoi suuden arvioinnin yhtey dessä to dettiin yhden hakijan osal ta puut teita jo ko kel poisuu eh tojen täyt ty mi sen osal la tai osallistumishakemuksessa tai sen liit teissä an netut tiedot oli vat puutteellisia jolloin kel poi suus ehto jen täyt ty mis tä ei voitu ar vioi da. Näin ol len ko. hakemus tu lee hy lätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilai suu den pöy tä kirja jaetaan kokouk sessa. Kolmen hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin yh den hakijan osalta puutteita toimitettujen asiakirjojen ja niissä esitet tyjen tietojen osalta jolloin kelpoisuusehtojen täyttymistä ei voitu ar vioida. Näinol len hakija tulee hylätä. Hylätty hakija ja tarkemmat tie dot hylkäämi seen johtaneista syistä on eritelty kokouksessa jaetta vassa osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytä kirjassa. Ko. hakijalle on kirjeitse informoitu hylkäämisestä ja siihen johtaneista syis tä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kolmel ta urakoitsijalta. Edullisimman tarjouksen teki LVI Nykänen Oy hin taan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa kohdassa 6. mainitun hakijan pöytäkirjassa esitetyin perusteluin. Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen LV-urakoit sijaksi halvimman tarjouksen tehneen LVI Nykänen

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Oy:n hintaan alv 0. Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 ilmanvaihtourakoitsijan valinta TELA 21 Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen ilmanvaihtourakoitsijan valin nan. Hankin tailmoi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely jossa osallistu mis hake musten perus teella va littiin urakoit sijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli ase tettu kelpoi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voidak seen osallistua var sinaiseen tar jouskil pai luun. Tar jous kilpai lussa va lin ta perus teena oli edullisin tarjoushinta. Teknisen johtajan ehdotus: Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset kuudelta urakoit si jalta. Osallistu mis ha ke musten käsittelyn ja kelpoi suuden arvioinnin yhtey dessä todet tiin kahden hakijan osalta puut teita jo ko kel poisuu ehto jen täyt ty mi sen osal la tai osallistumishakemuksessa tai sen liit teissä annetut tie dot oli vat puutteellisia jolloin kel poi suus ehto jen täyt ty mis tä ei voitu ar vioi da. Näin ol len nä mä kaksi hakijaa tu lee hylätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilai suu den pöy täkirja jaetaan kokouk sessa. Kolmen hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin kahden hakijan osalta todettiin puutteita joko kelpoisuuseh tojen täyt tymisen osalla tai osallistumishakemuksessa tai sen liitteis sä anne tut tiedot olivat puutteellisia jolloin kelpoisuusehtojen täytty mistä ei voitu arvioida. Näinollen nämä kaksi hakijaa tulee hylätä. Hylättävät hakijat ja tarkemmat tiedot hylkäämiseen johtaneista syis tä on eritel ty kokouk sessa jaettavassa osallistumishakemusten avaus- ja käsit telytilai suuden pöytäkirjassa. Ko. hakijoille on kirjeitse informoitu hyl kää misestä ja niihin johtaneista syistä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kahdel ta urakoitsijalta. Edullisimman tarjouksen teki LVI Nykänen Oy hin taan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa kohdassa 7. mainitut hakijat pöytäkirjassa esitetyin perusteluin.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen IV-urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen LVI Nykänen Oy:n hintaan alv 0%. Hyväksyttiin.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 sähköurakoitsijan valinta TELA 22 Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen sähköurakoitsijan valinnan. Hankintail moi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoitettu me nettely jossa osallistumis hake musten pe rus teella valit tiin urakoitsijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli ase tettu kelpoi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voidakseen osal listua varsinaiseen tarjous kil pai luun. Tar jous kilpai lussa va lin ta pe rus teena oli edullisin tarjous hinta. Teknisen johtajan ehdotus: Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset neljältä urakoit si jalta. Yksi osal listu misha kemus on saa punut myöhäs tynee nä ja tulee näinollen hylätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsit telytilaisuu den pöy täkirja jaetaan kokouk sessa. Kolmen hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin yhden hakemuksen saapuneen määräajan jälkeen ja hakemus tulee näinollen myöhästyneenä hylätä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kahdel ta urakoitsijalta. Edullisimman tarjouksen teki Tekmanni Oy hintaan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa kohdassa 5. mainitun hakijan hakemuksen myöhästymisen vuoksi Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen sähköura koitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Tekmanni Oy:n hintaan alv 0%. Hyväksyttiin. Tilapalvelupäällikkö Marko Moisio poistui kokouksesta klo 17:20 en-

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ nen päätöksen tekoa selostettuaan :ssä käsiteltyjä asioita

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Hietaman osayleiskaava 139/101002/2007 KHALL Hietaman kylä sijaitsee valtatien 13 varrella noin 10 km Äänekosken keskustasta länteen. Hietama on osoitettu palvelukyläksi nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa Ää ne kos ken Rakenneyleiskaava Kaupunginjohtajan ehdotus: Kylään on noin 1600 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kes ki-suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden heh taarin maa ta suun nit te lu alueella omistaville. Ennen var si nai sen maan käytön suun nit telun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata ke säl lä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Ko ko ma te ri aa liin voi tutustua kau pun gin ko tisi vuilla. Merkitään tiedoksi. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh ) Merkittiin tiedoksi.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 100 uutta tonttia (A) oma koti ta lojen ja paritalojen rakentamiseen. Omarantaisia tontteja on kym menkunta. Osa rantayleiskaavan loma-asuntotonteista on muu tettu A-tonteiksi. Näil lä ton teilla oma ko tira ken ta mi nen edel lyt tää mo nin paikoin rakennus paikan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keskitettyyn vesi huol toon. Uusista A-tonteista noin 70 % sijoittuu valtatien 13 koillispuoliselle ky läkeskuksen alueelle enintään kolmen kilometrin etäisyydelle Hie taman koulusta. Suojoen itäpuoliselle alueelle ja valtatien lounais puolelle on esitetty kummallekin viitisentoista uutta rakennuspaik kaa. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muutoin 5000 m2. Tonttien sijoitte lussa on pyritty kylärakennetta eheyttävään täydennysrakentami seen, jolloin myös vesiosuuskunnan verkoston laajentamisesta ai heutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Vesihuoltoverkoston laajennustar ve alueella on varsin mittava: nykyinen verkosto ei ulotu Suojoen etelä- ja länsipuolille. Lisäksi alueella ei ole Parantalan ja Ää ne kosken keskustan välisen runkojohdon ulkopuolisella alueella vie mä ri verkostoa. Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatielle 13 Suo joen itäpuoli seen risteykseen. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään valtatien 13 ja kylän halki johtavan Hietamantien itäisen risteyksen muo toi lua tur val li semmak si. Hietamantien ja Naarakoskentien varrella on kaa vas sa va raus ke vyen lii ken teen väy län rakentamista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille hyväksytyn Honkolan osayleiskaavan muutos Kuorelammen pohjoisrannan osalta: Hon kolan osayleiskaavaan on jäänyt merkitsemättä Kuorejoen poh joispuoli selle rannan osalle aiemman rantayleiskaavan kolme raken nuspaik kaa. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hietaman osayleiskaava luon nos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille ja asetetaan nähtäville valmisteluvai heen kuulemista varten Honkolan osayleiskaavan muutos Kuore lammen pohjoisrannan osalta. Oikeutetaan kaa voi tus pääl lik kö te ke mään täy den nyk siä nähtävillepantaviin kaavaluonnok siin. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Hietaman ky lä yh dis tykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suo melta. Hyväksyttiin. KHALL Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Hietaman koululla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teistä (yht. 27 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällai sina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asun toalueet (A) sekä maa- ja metsätalous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseu tumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkaisuina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaatimuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 met riä (raken nuksen kerrosala yli 80 m2) Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginjohtajan ehdotus: sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lukumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään 10 m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Uuden valtatien 13 suuntaisen kevyen liikenteen väylän paikka on siirretty kylän kohdalla Hietamantien varrelta valtatien reunaan. Li säksi on esitetty uutta väylää Lannevedentien varteen, mikä mahdol listaisi alueelta valta tielle esitetyn alikulun kautta turvallisen kulkuyh tey den kyläkeskus taan. Osaýleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Lisäksi Kuorelampea kos ke va Hon ko lan osa yleis kaa van muu tos siir re tään käsitel täväksi Ää ne kos ken ranta yleis kaa van muu tok sen yh tey dessä, joka kaava on tu lossa luonnos vai hee seen vuo den 2010 alus sa. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Hieta man kylätoimikunnalta, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Keski-Suomen museolta ja Ratahallintokeskukselta. Hyväksyttiin. TELA 23 Tekninen lautakunta lausui kaavaluonnoksesta , 27 tiivistettynä seuraavaa: a) tulisi määritellä ne vesihuollon toiminta-alueet, joilla kiinteistön liittäminen vesijohtoon ja viemäriin on tarpeellista jo nykyisen asetuk sen määrän vuoksi, sekä osoittaa ne alueet, joille toiminta-alue laa jentuu välittömästi alueen alkaessa rakentua.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ b) pohjavesialueille osoitettujen uusien rakennuspaikojen osalta on huomattava, että kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely ei tule kysymykseen. Tästä syystä nämä rakennuspaikat on erityisesti otettava huomioon vesihuoltoalueiden rajauksissa c) kaupungin omistamalle maa-alueelle ja läheisyyteen osoitetuille rakennuspaikoille olisi myös mahdollista miettiä lämmitysvaihtoehto ja, jotka toteutettaisiin aluelämpöjakeluna. Energialähteenä voitaisiin käyttää esim. maalämpöä ja/ tai kotimaista bioenergiaa ja mahdollisesti lisänä aurinkoenergiaa. maaperä on todennäköisesti helposti rakennettavaa (osittain vanhaa peltoa) ja toteutuksesta olisi tehtävä riittävän tiivis osittain metsäiseen maaseutuympäristöön sopiva kokonaisuus Kaavoittajan vastineessa todetaan seuraavaa: a) (vastauksena ympäristölautakunnan saman sisältöiseen huomautukseen) Vesihuollon toiminta-alueiden määrittely koko Äänekosken kaupun gin alueella on tarpeellista. Teknisen toimen johdilla on sovittu järjestettäväksi palaveri, jossa keskustellaan ja sovitaan aisan tekni sestä järjestämisestä. Tavoitteena voidaan pitää asian kokonaisval taista käsittelyä esimerkiski teknisessä lautakunnassa yksittäisissä kaavoissa osoitettavien toiminta-luerajausten esemesta. Ei muutos ta. b) EO/T- merkintä koskee pohjavesialuemerkintään (pv) liittyvä kaavamääräys:"alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa maaperän eikä pohjaveden pilaantumista (ympäristönsuojelulaki 7 ja 8 ) tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Rakennukset tulee perustaa niin, että rakentaminen ei vaikutapohjaveden korkeutueen". Ei muu tosta. c) Kaavaluonnoksessa on kaupungin omistamalle ns. Tousalanraitin alueelle kaavoitettu kaksitoista omakotitalotonttia. Alueen rakentami nen alkaa tieverkon ja vesihuollon toteuttamisen jälkeen vuonna 2010 kymmentä tonttia koskevien suunnittelutarvepäätösten mukai sesti. Tousalan alueen tonttien luovutuksessa voidaan korostaa vaihtoehtoisten lämmitystapojen soveltamismahdollisuuksia alueella, mutta aluelämmityskokeilu ei ole tässä tarkoituksenmukainen aika taulu- ja resurssikysymyksistä johtuen. Mahdollisen keskitetyn lämmitysvaihtoehdon ideointi, suunnittelu ja toteuttaminen kuuluu tekni sen toimen toimialaan. Ei muutosta Kaavaa on muutettu mm. rakennusluvan myöntämisen osalta sekä loma-asunnon muuttamisessa ympärivuotiseksi asunnoksi. Uuden valtatie 13 suuntaisen kevyenliikenteen väylän paikka on siirretty kylän kohdalla Hietamantien varrelta valtatien reunaan. Lisäksi on esitetty uutta väylää Lannvedentien varteen, mikä mahdollistaisi

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: alueelta valtatielle esitetyn alikulun kautta turvallisen kulkuyhteyden kyläkeskustaan. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Käsittely: Keskustelun kuluessa Minna Tuikka esitti Raimo Poikosen kannattamana, että tekninen lautakunta esittää, että Lanneveden tieltä jatkettaisiin rinnakkaistieyhteyttä uimarannalle asti. Lautakunta hyväksyi yksi mieli sesti Minna Tuikan esityksen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen Min na Tuikan esittämällä lisäyksellä, jonka mukaan tekninen lauta kunta esittää, että kaavaan lisätään merkintä rinnakkaistieyhteyden jatkamisesta Lan neveden tieltä uimarannalle asti.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Mämmen osayleiskaava 138/101002/2007 KHALL Mämmen kylä sijaitsee valtatien 4 varrella 6-7 km Ää ne kos ken keskustasta pohjoiseen. Mämme on osoitettu palvelukyläksi näh tä villä olevassa kaavaehdotuksessa Äänekosken Rakenneyleis kaava Kaupunginjohtajan ehdotus: Kylään on noin 1700 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Kaavan laadinnan yhteydessä otetaan huomioon valtatien 4 parantaminen rinnakkaistiejärjestelyineen. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden hehtaarin maata suunnittelualueella omistaville. Ennen varsinaisen maankäytön suunnittelun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata kesällä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Koko materiaaliin voi tutustua kau pun gin kotisivuilla. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh )

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 150 uutta tonttia (A) omakotitalo jen ja paritalojen rakentamiseen. Rantatontteja on yhteensä noin 40 kpl, joista puolet on rakentamattomia. Parikymmentä rantayleiskaa vassa osoitettua rakennettua loma-asuntotonttia (RA) esitetään täs sä muu tetta vik si A-ton teik si. Näil lä ton teil la oma ko tira ken tami nen edel lyttää monin paikoin ra ken nus pai kan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keski tet tyyn vesi huol toon. Osa-alueittain uudet A-tontit sijoittuvat seuraavasti: - Kevätlahdentien alue: noin 100 kpl (rantatontteja noin 15 kpl) - Mämmenkyläntien alue: noin 40 kpl (rantatontteja parikym mentä) - Järvenpääntien alue: viitisentoista tonttia, joista alle kymmenen rantatonttia Loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitetut RA-tontit säilyvät ran ta yleiskaa van mukaisina alu een saarissa se kä mannerrannalla luon teel taan lo ma-asu miselle soveltuvissa kohdissa. Kaik kia manner ran nan RA-tont te ja ei ole kaavoi tet tu A-ton teiksi lii kennemelusta, tontti koos ta, ra ken nuskan nasta yms. johtuen. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muu toin 5000 m2. Tonttien sijoittelussa on pyritty kylärakennetta eheyt tävään täydennysrakentamiseen, jolloin myös vesiosuuskunnan ver koston laajentamisesta aiheutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Kaavaluonnoksessa esitetään mahdollisuutta uuteen yritystoimin taan (esim. mat kai lu, pitopalvelu) mm. Mämmen myllyn, entisen koulun sekä Vähälän asuntoalueen ja nelostien välisellä alueella. Koulun alueelle on kaavoitettu uusi omakotitalojen alue (A-3), jonka tar kemmassa suunnittelussa ratkaistaan entisen koulun tontin alue ra jaus ja sen yksilöidympi käyttö. Vähälän alueen itäpuolelle Kevätlahdentien risteyksen tuntumaan kaavoitettu P-alue soveltuu myös julkisten palvelujen rakentamiseen (esim. koulu). Suunnittelualueelle on kaavoitettu yhdeksän venevalkamaa. Kau pungin omistama Karhusaari on virkistysaluetta.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatien 4 varrelle Kevätlahden tien ja Lii mat ta lan tien risteyksen välillä. Kevyen liikenteen väyliä kaavaluonnoksessa ehdotetaan Järvenpääntien ja Kevätlahdentien varteen väleille nelostie-mämmen mylly ja nelostie-vanha koulu. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Mämmen osayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Oikeute taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaluonnokseen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomel ta. Hyväksyttiin. KHALL Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Mämmen vanhalla kou lulla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teis tä (yht. 39 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällaisina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asuntoalueet (A) sekä maa- ja metsäta lous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseutumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsäta lousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkai suina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaatimuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 metriä (ra kennuksen kerrosala yli 80 m2) Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lukumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään 10 m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Osayleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, Met sän hoi to yh dis tys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Kes ki-suo men liitol ta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kes ki-suomen museolta. Hyväksyttiin. Leila Lindell ja Pentti Piilonen poistuivat kokouksestä esteellisinä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. TELA 24 Tekninen lautakunta on kokouksessaan , 26 lausunut

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ kaavaluonnoksesta tiivistettynä seuraavaa: a) tuleville rakentajille ja vesiosuuskunnille olisi tärkeää, että määriteltäisiin ne vesihuollon toiminta-alueet, joilla kiinteistön liittäminen vesijohtoon ja viemäriin on tarpeellista... b) pohjavesialueille osoitettujen uusien rakennuspaikkojen osalta on huomattava, että kiinteistökohtainen jätevenkäsittely ei tule kysymykseen... c) palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) on osoitettu rakennuspaikka Vähälän alueen ja vt 4:n välissä. Koulua ei voi sijoittaa melualueelle. d) yleisesti ottaen melualueelle tai sen tuntumaan vt 4:n varteen soveltuisi hyvin työpaikkarakentaminen, esimerkiksi verstastyyppinen rakentaminen, jossa työtilarakennus suojaisi asuintiloja melulta. e) hevosten pitämiseen ja mahdollisesti ratsastustoimintaan soveltu vat tontit voisivat puolestaan istua kyläasutuksen reunalle hyvin. Kaavoittaja on antanut vastineen huomautuksiin seuraavasti: a) Vesihuollon toiminta-alueiden määrittely koko äänekosken kaupungin alueella on tarpeellista. Teknisen toimen johdolla on sovittu järjestettäväksi palaveri, jossa keskustellaan ja sovitaan asian teknisestä järjestämisestä. Tavoitteena voidaan pitää asian kokonaisvaltaista käsittelyä esimerkiksi teknisessä lautakunnassa yksittäisissä kaavoissa osoitettavien toiminta-aluerajausten asemesta. Ei muu tosta. b) Kaavamääräyksen mukaan vesihuollon toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn veijohto- ja viemäriverkkoon. Asia voidaan ratkaista ottamalla pohjavesialueen rajaus huomioon vesihuollon toiminta-alueiden määrittelyssä. Ei muutosta. c) Valtatien 4 ja Kevätlahdentien risteykseen on kaavoitettu alue julkisia ja yksityisiä palveluja varten. Alue soveltuu luontevasti erittäin hyvää liikenteellistä sijaintia arvostavalle kaupallisille yms. toimin noille, joille liikennemelu ei ole ongelma. Osayleiskaavassa ei ratkaistajulkisten palvelujen rakentamista alueelle, mutta niiden toteuttamiselle on syytä luoda kaavalliset edellytykset. Luonnoksessa on kaavoitettu Vähälän asuntoalueen ja Metsäpirtin väliselle kaupungin omistamalle alueelle neljän A-tontin asuntoalue. Osoitetaan alue ehdotuksessa vaihtoehtoisella merkinnällä myös julkisia ja yksityisiä palveluja varten (P/A-3). d) Kaupungin omistuksessa ei ole kaava-alueella sellaisia kohteita, joita luontevasti voisi suunnitella ja markkinoida hevostiloja varten. Harrastuksen edellyttämät pelto- ja laidunalueet sekä alueet, joille ratsastusreittejä voisi sijoittaa, ovat yksityisen omistuksessa. KOhteiden inventointi ja suunnittelu yhteistyössä maanomistajien kanssa soveltuisi hyvin kylätoimikunnan tehtäväksi. Kaupunki voi olla jatkos sa mukana mahdollisesti tarkoitukseen soveltuvien alueiden markki-

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ noinnissa, mutta hanke ei edellytä kaavaan tässä vaiheessa erityisiä aluevarauksia. --- Kaavassa on esitetty muutosta mm. rakennusluvan myöntämiseen sekä loma-asunnon muuttamiseen ympärivuotiseksi asunnoksi. Vähälän asuntoalueen ja Metsäpirtin välinen kaupungin omistama alue on merkitty kaavaan siten (P/A-3), että asuntojen kanssa vaih to eh toisesti alueelle voidaan rakentaa julkisia tai yksityisiä palveluja. Teknisen johtajan ehdotus: Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Hyväksyttiin.

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnitelmaehdotus TELA 25 Teknisessä toimessa on valmistunut Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnitelmat. Suun nitelmat liittyvät teknisessä lautakunnassa hyväksyttyyn Kotakennääntien suunnitelmaan. Viiskulmaan kohti mennessä oikean puoleiset ajokaistat säilyvät kaksikaistaisena. Kaarresäteen suurenemisesta johtuen nykyinen varsin terävä kaarre loivenee, jolloin esim. rekat voivat ajaa oikeaa kaistaa siten, että niiden peräkärry ei oikaise vasemman kaistan kautta. Viiskulmasta tultaessa ajokaistajärjestelyt muuttuvat si ten, että vain oikeaa kaistaa ajettaessa pääsee suoraan. Vasemmal ta kaistalta ohjataan liikenne rakennettavalla saarekkeella Tehtaan kadulle. Kotakennääntien ylittävä suojatie säilyy lähes paikallaan. Suojatie rakennetaan siten, että se kulkee Kotakennääntien uuden saarek keen kautta. Näin kevyellä liikenteellä tarvitsee ylittää vain yksi ajo kaista kerrallaan nelostien suuntaan menevillä kaisoilla. Tehtaankadun risteys muuttuu siten, että suojatie siirtyy nykyiseltä paikalta kauemmaksi Tehtaankadulle. Käytännössä jalankulkijat käyttävät jo nyt tätä paikkaa. Samalla jatketaan Tehtaankadun saa reket ta uudelle suojatielle asti. Risteysalue muotoillaan siten, että Tehtaankadulta Viiskulmaan meneville rakennetaan kääntymiskaista. Liittymään rakennetaan rekko jen peräkärryjen oikaisua varten kivetty alue, jolloin rekat pystyvät kääntymään siten, että niiden ei tarvitse koukata Viiskulmaan menevälle vasemmalle kaistalle. Kevyenliikenteen reitille Tehtaankadun ja Kotakennääntien risteysalueelle rakennetaan laa toi tet tu le väh dys alue, jo hon tulevat penkit ja roskakorit. Alueella uusitaan valaistus ja porttaalit. Kuivatusjärjestelmä säilyy muuten ennallaan, mutta joitakin pintavesikaivoja lisätään. Reunakivinä käytetään pääasiassa nykyisiä graniittisia reunakiviä. Rakennekerrokset uusitaan risteysalueella, siten että kokonaisvah vuus on 1,2 metriä. Viher- ja istutussuunnitelmat laaditaan erikseen. Lisätietoja, Jukka Karppinen p Oheismateriaalina on suunnitelmakartta.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnintelmaehdo tuksen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Viheralueiden hoitoluokitus eli ABC-luokitus Äänekosken kaupungissa 3/101507/2010 TELA Äänekosken teknisessä toimessa on laadittu viheralueiden hoitoluokitus koskien kaupungin taajamissa olevia puistoyksikön hoidossa olevia alueita. Hoitoluokitus on viheralueiden hoidon laadun tarkkai lun väline. Taajaman viheralueita ovat puistot, liikennealueilla olevat viheralu eet, leikki-puistot, taajama metsät, virkistysalueet, suojaviheralueet, avoimet niityt ja pellot. Valtakunnallisesti viheralueiden hoito perustuu sekä julkisilla että yksityisillä alueilla yleisesti käytössä olevaan Viheralueiden hoitoluokitukseen sekä luokitusta täydentäviin hoidon laatuvaatimuksiin ja työselostuksiin. Viheralueen käytännön hoitotyö tehdään hoitoluokkiin perustuvan hoitotyö-selostuksen mu kaan. Jokaisen hoitoluokan sisällä on eri kasvillisuustyypeille, raken teille ja päällysteille määritelty laatuvaatimukset, joita hoidossa nou da-tetaan. Viheralueiden hoitoluokituksen avulla viheralueet saadaan yleisil meen, laadun ja kustannus tekijöiden puolesta vertailukelpoisiksi. Hoitoluokituksen avulla luo daan myös viheralueiden monipuolisuus. Keskusta-alueilla tarvitaan kaupunkikuvallisista syistä sekä voimakkaan käytön ja kulutuksen takia rakennettuja viheralueita (A-luokat). Taajamien reuna-alueille sopivat luonnon-mukaisemmat ja luonnonmukaisuutta edistävät vi heralueet (B- ja C -luokat). Hoitoluokan valintaan vaikuttavat alueen luonnonominaisuudet ja asema kaupunkikuvassa, alueen käyttötarkoitus ja rakentamisaste. Lisäksi valintaan vaikutta vat hoidon laatutavoite ja intensiivisyys se kä kustannukset, joihin si toudutaan rakentamisessa ja tulevassa hoidossa. Hoitoluokkaa määritet-täessä joudutaan pohtimaan kunkin alueen kohdalla edellä mainittujen tekijöi-den keskinäistä painoarvoa ja käytettävissä olevia resursseja. Hoitoluokitus määrittelee laatutason, jonka mukaisena aluetta hoidetaan. Lisätietoja: Tiina Nejlik p Oheismateriaalina kartat Äänekosken taajamien hoitoluokituksista sekä Viherympäristöliitto ry:n ja Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n julkaisema Päätöksenteki jän opas Viherhoidon ABC.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: Hoitoluokitus esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää asettaa viheralueiden hoitoluokituksen nähtäville työtoimistolle ja kaupungin internet-sivulle kahdeksi viikoksi helmi kuun alus ta lu kien ja pyy tää luo kituksesta ympäristö lautakunnan lau sun non. Hoi to luoki tus on tar koi tus ottaa käyttöön toukokuussa alus ta al kaen. Hyväksyttiin. Kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik selosti viheralueiden hoitoluokitus ta lautakunnalle ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo TELA 26 Viheralueiden hoitoluokitus on ollut nähtävillä työtoimistolla ja kaupungin internet- sivuilla kaksi viikkoa helmikuun alusta lukien. Hoitoluokitukseen on saatu ympäristölautakunnan lausunto. Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan viheralueiden hoitoluokituksesta seuraavaa: Luokitus esitetyssä muodossa soveltuu viheralueiden hoitoa koskevaan yleiseen tiedottamiseen, etenkin sähköisenä versiona. Hoitoluokituksesta saadaan hyvä työkalu kaupungin työyksiköiden käyttöön ja tarvittaessa kohdekohtaiseen tiedottamiseen sen jäl keen, kun kartta-aineistojen värikoodeja on tarkennettu tai täyden netty kirjainkoodein ja mahdollisesti kohdenimistön avulla. Jatkossa puutteellisten tietojen tai epäselvien vastuiden johdosta valkoiseksi jääneiden/jätettyjen alueiden hoitoluokka olisi aihetta määritellä ja yksiköiden hoitovastuut selkiyttää. Kohteissa, joissa on suojelua osoittavia kaavamääräyksiä tai pistemäisiä arvokkaita luontokohteita, tulee hoitotoimenpiteiden toteutus suunnitella huolellisesti siten, että luontoarvoja ei hävitetä (vrt. tekni sen lautakunnan päätös taajamametsäsuunnitelman hyväksymises tä , 14). Luonnon suojelun ja monimuotoisuuden kannalta olisi toivottavaa, että arvometsät tai mahdolliset arvoniityt sekä suojelun arvoiset kaupunkirakenteen sisälä olevat kohteet muuallakin kuin Suolahdessa saataisiin kartoitettua alan asiantuntemusta käyttäen ja hoitoluoki tusta täydennettyä tai muutettua tarvittavilta osin. Tässä yhteydessä (maanomistajan päätöksellä) suojeltavilla alueilla ja mahdollisilla ar-

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: voniityillä on aihetta määritellä sallittavat hoitotoimet, esimerkiksi pitkospuiden kunnostukset ja umpeen kasvaneiden luontopolkujen raivaukset ja kasvillisuuden niitot. Yleisesti ottaen yhtenä kriteerinä kaupungin taajametsien hoidossa kin tulisi olla, että hakkuut eivät kokonaisuudessaan ylitä vuotuista kasvua ja että poistettava biomassa hyödynnetään materiaalina tai energiana. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä viheralueiden hoitoluokituk sen seuraavasti: 1 Viheralueiden hoitoluokitus toimii lautakunnan ohjeena tekniselle toimelle hoitotoimenpiteitä suoritettaessa kaupungin omistamilla maa-alueilla. 2 Jatkossa puutteellisten tietojen tai epäselvien vastuiden johdosta hoitoluokituskartoilla kaupungin omistamien valkoisiksi jääneiden alueiden hoitoluokka määritellään ja yksiköiden hoitovastuut selkiytetään. 3 Kohteissa, joissa on suojelua osoittavia kaavamääräyksiä tai pistemäisiä arvokkaita luontokohteita, suunnitellaan hoitotoimenpiteet huolellisesti siten, ettei luontoarvoja hävitetä. 4 Arvometsät ja mahdolliset arvoniityt sekä suojelun arvoiset kaupunkirakenteen sisällä olevat kohteet jatkossa kartoitetaan alan asiantuntemusta käyttäen ja hoitoluokitusta täydentäen tai muuttaen tarvittavilta osin. Hyväksyttiin.

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Äänekosken metsäsuunnitelmat TELA Äänekosken kaupungin omistamiin talousmetsiin on laadittu vuonna 2009 metsäsuunnitelmat 10 vuoden ajalle. Konginkan kaan, Suolah den ja Äänekosken alueen metsäsuunnitelman on laa tinut Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ja Sumiaisten alueen metsä suunnitelman Sumiaisten metsänhoitoyhdistys. Teknisen johtajan ehdotus: Perustiedot Konginkankaan, Suolahden ja Äänekosken metsäsuunnitelmasta ovat seuraavat: - metsätalousmaata 1033,6 hehtaaria - kasvu metsämaalla 6,7 m3/ha/vuosi - hakkuukertymä m3,kantorahatulo e - metsänhoitotyöt 567,7 ha, kustannukset e Perustiedot Sumiaisten metsäsuun nitelmasta ovat seuraavat: - metsätalousmaata 283,2 hehtaaria - kasvu metsämaalla 6,4 m3/ha/vuosi - hakkuukertymä m3,kantorahatulo e - metsänhoitotyöt 137,3 ha, kustannukset e Yhteenvedot puuston kehitysluokista, puuston kehityksestä, hak kuis ta ja metsänhoitotöistä jaetaan oheismateriaalina. Jarmo Kuorinki ja Jukka Vertainen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta ja Jussi Linnala Sumiaisten metsänhoitoyhdistyksestä esittelevät metsäsuunnitelmia kokouksen alussa. Lisätietoa: Petri Konttimäki Tekninen lautakunta päättää asettaa metsäsuunnitelmat nähtäville 2 vii kon ajaksi tammikuun alussa ja pyytää suunnitelmista lausunnot ympä ris tö lau ta kun nal ta. Hyväksyttiin. Sumiaisten metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Linnala, Äänekosken metsäneu voja Jukka Vertainen ja tonttipäällikkö Petri Konttimäki selostivat lau takunnalle metsäsuunnitelma ja poistuivat selostuksensa jälkeen ko kouksesta ennen päätöksentekoa klo

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TELA 27 Metsäsuunnitelmat ovat nähtävillä tutustumista varten Metsäsuunnitelmien nähtävilläolo on tiedottamista raja naapureille ja muille asianosaisille tulevista toimenpiteistä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta on kokouksessaan an ta nut seu raa van lau sun non met sä suun nitel mista: Suunnitelman mukaisissa sekä valmisteluosassa mainituissa eri tyiskohteissa samoin kuin mahdollisissa muissa, myöhemmin esille tu levis sa eritys kohteissa tu lee en nen toi men pi tei siin ryh ty mistä teh dä erityis piir teen luon teen mu kai sesti maasto kat sel mus ja tarvit taessa rajaus toi men pitei den ulko puolelle jätettä västä alueesta. Laaditun metsätaloussuunnitelman täydennykseksi on syytä laa tia metsien käyttötarkoitukseen perustuva hoitosuunnitelma valmis telu osassa esitettyjen periaatteiden mu kai ses ti. Ensivaiheessa tulisi teh dä suun nitel maan si sälty vien met sien luontoarvokartoitus Suo lah den osalta, jossa edel linen selvitys on vuo delta 1991 sekä Su mi ais ten osal ta, jos sa vas taa vaa selvitystä ei ole lainkaan tehty. Mi kä li met sis tä on löy det tä vis sä aluei ta, jotka luon to ar vo jen sa, vir kistys käytön, asutuk sen välit tö män lä hei syyden tai mai se mal lis ten ar vo jen (esim. laa jalti mai se massa erot tuvat la ki met sät) puo lesta ovat niin mer kit tä viä, et tä nor maa lit ta lous met sien kä sit te ly ta vat ei vät niil le sovellu, tulisi ne yh des sä met sälain 10 :n kri tee rit täyttä vien koh teiden ja lii to-oravan pesi mä- ja ruokai lu aluei den kans sa siirtää py syvästi tai määräaikai sesti pois nor maa lin met sän kä sit te lyn pii ris tä ja niille tuli si laa tia eril li set hoito- ja suoje lu suunni tel mat. Ko. alueille tulisi mää ri tellä myös riit tävät suo javyö hykkeet ja lii to-oravien elinpii rien osalta myös kulku väylät lähis tön muihin lajille soveltuviin met siin. Suoja vyöhyk keillä ja kulku väy lillä tulisi suunni tel tua met sänkä sittelyä tar peen mu kaan rajoittaa. Tulevai suudessa olisi järkevää yhdistää kaikki kau pungin metsät samaan metsäsuunnitelmaan ja mahdollisesti (koska metsiä on paljon taajamien läheisyydessä) myös taajamametsäsuunnitelmaan. Hoitovastuu eri käyttötarkoitukseen osoitetuissa koh teissa määriteltäi siin kuitenkin erikseen. Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut metsäsuunnitelmat ja toteaa seuraavaa: 1 ) Tiedossa olevissa ja myöhemmin mahdollisesti tietoon tulevissa eri tyiskohteissa tehdään tarvittaessa tarkentavia maastokatselmuk sia ja selvitetään rajaukset yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa.

33 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ ) Suolahden ja Sumiaisten osalta metsäsuunnitelmaa on mah dol lista täydentää mikäli alueilla ilmenee tarkemman inventoinnin vaati via kohteita. Nykyisiä tiedossa olevia liito-oravan esiintymispaikkoja seurataan talous met sis sä 5-10 vuoden välein. Metsänkäsittelyssä otetaan huomioon muutokset suunnitelma-alueella ja myös laajemmin kuten kulkureitit suunnitelma-alueen ulkopuolelle. Talousmetsien siirtäminen normaalin metsänkäsittelyn piiristä vaatisi keskustelua yleiskaavojen toteuttamisesta ja virkistysaluetarpeista. Metsäsuunnitelma ei suunnitelmana sovellu tähän, vaan olisi laadit tava jonkinasteinen virkistys/ulkoilualue -selvitys koko kunnan alu eelle. 3) Metsäsuunnitelmat on mahdollista yhdistää seuraavalla suunnitelmakaudella yhdeksi suunnitelmaksi. Metsäsuunnitelmaa ja taajamametsäsuunnitelmaa ei yhdistetä, mutta suunnitelmien rajaukset muut tuu muun muassa asemakaavoituksen johdosta, jolloin metsiä siir tyy taajama metsäsuunnitelman ohjeistuksen piiriin. Hyväksyttiin.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 10.05.2010 kello 9:00-14:45 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 144 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Tulevaisuuslautakunta AIKA 01.07.2008 klo 16:30-17:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Vihannin keskustassa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän.

Vihannin keskustassa omakotitonttitarjonta ylittää selvästi kysynnän. Maankäytön 23 08.12.2016 suunnittelutoimikunta Maankäytön 6 13.02.2017 suunnittelutoimikunta KAUPUNGINHALLITUS 80 20.02.2017 Asuntoalueet yleiskaavassa 101/10.1002.100202/2017 MST 23 Raahen keskustan alueella

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 14.06.2010 kello 13:00-14:50 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot