ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta AIKA kello 17:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjantarkastajat 4 19 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 pää- ja rakennusteknisten 5 töiden urakoitsijan valinta 20 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 LV-urakoitsijan valinta 7 21 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 ilmanvaihtourakoitsijan 9 valinta 22 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 sähköurakoitsijan valinta Hietaman osayleiskaava Mämmen osayleiskaava Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnitelmaehdotus Viheralueiden hoitoluokitus eli ABC-luokitus Äänekosken kaupungissa Äänekosken metsäsuunnitelmat Valtakirjat ja puukaupan toimeksiantosopimukset vuodelle Vuokrasopimusten yhdistäminen Vuoden 2009 talousarvion toteutuminen Teknisen johtajan päätökset 37 PUHEENJOHTAJA OLLI VERTAINEN

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vertainen Olli 17:00-18:10 puheenjohtaja Ilves Mauri 17:00-18:10 varapuheenjohtaja Ahonen Kalevi 17:00-18:10 jäsen Ilomäki Olavi 17:00-18:10 jäsen Markkanen Matti 17:00-18:10 jäsen Niskanen Kalle 17:00-18:10 jäsen Nurmi Eila 17:00-18:10 jäsen Nyrönen Riitta 17:00-18:10 jäsen Penttinen Henna 17:00-18:10 jäsen Poikonen Raimo 17:00-18:10 jäsen Seppälä-Kupari Helena 17:00-18:10 jäsen Toffer Kalervo 17:00-18:10 jäsen Tuikka Minna 17:00-18:10 jäsen Vasko Ville 17:00-18:10 jäsen POISSA Piispanen Liisa jäsen Kiiskinen Kari kaupunginhallituksen edustaja Nyholm Rolf kaup.hallituksen puheenjohtaja Javanainen Hannu kaupunginjohtaja MUU Latvala Jarmo 17:00-18:10 tekninen johtaja Mäkikallio Mikko 17:00-18:10 hallintopäällikkö Moisio Marko 17:00-17:20 tilapalvelupäällikkö klo :ien kä sittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Olli Vertainen Puheenjohtaja Mikko Mäkikallio Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS kaupungintalo, tekninen hallinto, 3. kerros Helena Seppälä-Kupari Kalervo Toffer PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kaupungintaloa, tekninen hallinto, 3.kerros

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 3

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TELA 17 Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TELA 18 Ehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Helena Seppälä-Kupari ja Kalervo Toffer. Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 pää- ja rakennusteknisten töiden urakoitsijan valinta TELA 19 Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheessa 6 peruskorjataan Koulunmäen koulun osa Y4 eli ns. luon nontieteiden siipi sekä osan Y3 liikuntasali oheistiloineen. Kyseessä pääosin ra kennusten sisäpuolinen peruskorjaus. Samas sa yh tey des sä kun nos te taan ra ken nuksenosien välinen piha-alue sekä rakennetaan pää ovel le pyö rä tuoli luiska sekä asen ne taan pää aulan por taisiin porrashissit. Peruskorjattava alue on laa juu del tan n krsm2 ja pe rus kor jauk sen kustan nus arvio n. 2,0 M. Hank keen kustannuksiin on myönnet ty val tion osuutta 0,73 M Teknisen johtajan ehdotus: Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen pää- ja rakennusurakoitsijan valinnan. Hankintailmoi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoi tettu menettely jossa osallistumishake musten pe rus teella valittiin urakoitsijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli asetettu kel poi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voi dakseen osallistua varsi naiseen tarjouskilpailuun. Tarjouskilpai lussa va lin ta perus teena oli edullisin tarjoushinta. Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset kah dek salta ura koit si jalta. Osallistu misha ke musten käsittelyn ja kelpoisuudenarvioinnin yhteydessä to dettiin kolmen hakijan osalta puuttei ta jo ko kel poisuu eh to jen täyt ty mi sen osal la tai osallistumishakemuk sessa tai sen liitteissä annetut tiedot oli vat puutteellisia jolloin kel poi suus ehtojen täyt ty mis tä ei voitu ar vioi da. Näin ol len nä mä kolme ha kijaa tu lee hylätä. Yksi osal listu misha kemus on saa punut myöhästy neenä ja tulee näin ollen hylätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuu den pöytäkirja jaetaan kokouksessa. Neljän hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin yhden osallistumishakemuksen saapuneen määräajan jälkeen ja hake mus tulee näinollen myöhästyneenä hylätä. Kolmen hakijan osalta todettiin puutteita joko kelpoisuusehtojen täyttymisen osalla tai osallistumishakemuksessa tai sen liitteissä annetut tiedot olivat puutteellisia jol loin

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ kelpoisuusehtojen täyttymistä ei voitu arvioida. Näinollen nämä kolme hakijaa tulee hylätä. Hy lättävät hakijat ja tarkemmat tiedot hylkäämiseen johtaneista syistä on eritelty kokouksessa jaettavassa osallistumishake musten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa. Ko. haki joille on kirjeitse informoitu hylkäämisestä ja niihin johtaneis ta syistä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kolmel ta urakoitsijalta. Edulli simman tarjouksen teki PS-Rakennus Oy hin taan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuu den pöytäkirjassa kohdassa 4. mainitut hakijat pöytäkirjassa esitetyin perusteluin. Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen pää- ja ra kennusteknisten töiden urakoitsijaksi hal vimman tarjouk sen tehneen PS-Rakennus Oy:n hintaan alv 0%. Hyväksyttiin. Eila Nurmi poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 LV-urakoitsijan valinta TELA 20 Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen LV-urakoitsijan valinnan. Hankintailmoi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely jossa osallistumishake musten pe rus teella valittiin urakoit sijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli asetettu kelpoi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voidakseen osal listua varsinaiseen tarjouskilpai luun. Tar jous kilpai lussa va lin ta pe rus teena oli edullisin tarjoushinta. Teknisen johtajan ehdotus: Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset neljältä urakoit si jalta. Osallistu misha ke musten käsittelyn ja kelpoi suuden arvioinnin yhtey dessä to dettiin yhden hakijan osal ta puut teita jo ko kel poisuu eh tojen täyt ty mi sen osal la tai osallistumishakemuksessa tai sen liit teissä an netut tiedot oli vat puutteellisia jolloin kel poi suus ehto jen täyt ty mis tä ei voitu ar vioi da. Näin ol len ko. hakemus tu lee hy lätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilai suu den pöy tä kirja jaetaan kokouk sessa. Kolmen hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin yh den hakijan osalta puutteita toimitettujen asiakirjojen ja niissä esitet tyjen tietojen osalta jolloin kelpoisuusehtojen täyttymistä ei voitu ar vioida. Näinol len hakija tulee hylätä. Hylätty hakija ja tarkemmat tie dot hylkäämi seen johtaneista syistä on eritelty kokouksessa jaetta vassa osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytä kirjassa. Ko. hakijalle on kirjeitse informoitu hylkäämisestä ja siihen johtaneista syis tä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kolmel ta urakoitsijalta. Edullisimman tarjouksen teki LVI Nykänen Oy hin taan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa kohdassa 6. mainitun hakijan pöytäkirjassa esitetyin perusteluin. Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen LV-urakoit sijaksi halvimman tarjouksen tehneen LVI Nykänen

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Oy:n hintaan alv 0. Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 ilmanvaihtourakoitsijan valinta TELA 21 Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen ilmanvaihtourakoitsijan valin nan. Hankin tailmoi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely jossa osallistu mis hake musten perus teella va littiin urakoit sijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli ase tettu kelpoi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voidak seen osallistua var sinaiseen tar jouskil pai luun. Tar jous kilpai lussa va lin ta perus teena oli edullisin tarjoushinta. Teknisen johtajan ehdotus: Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset kuudelta urakoit si jalta. Osallistu mis ha ke musten käsittelyn ja kelpoi suuden arvioinnin yhtey dessä todet tiin kahden hakijan osalta puut teita jo ko kel poisuu ehto jen täyt ty mi sen osal la tai osallistumishakemuksessa tai sen liit teissä annetut tie dot oli vat puutteellisia jolloin kel poi suus ehto jen täyt ty mis tä ei voitu ar vioi da. Näin ol len nä mä kaksi hakijaa tu lee hylätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilai suu den pöy täkirja jaetaan kokouk sessa. Kolmen hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin kahden hakijan osalta todettiin puutteita joko kelpoisuuseh tojen täyt tymisen osalla tai osallistumishakemuksessa tai sen liitteis sä anne tut tiedot olivat puutteellisia jolloin kelpoisuusehtojen täytty mistä ei voitu arvioida. Näinollen nämä kaksi hakijaa tulee hylätä. Hylättävät hakijat ja tarkemmat tiedot hylkäämiseen johtaneista syis tä on eritel ty kokouk sessa jaettavassa osallistumishakemusten avaus- ja käsit telytilai suuden pöytäkirjassa. Ko. hakijoille on kirjeitse informoitu hyl kää misestä ja niihin johtaneista syistä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kahdel ta urakoitsijalta. Edullisimman tarjouksen teki LVI Nykänen Oy hin taan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa kohdassa 7. mainitut hakijat pöytäkirjassa esitetyin perusteluin.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen IV-urakoitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen LVI Nykänen Oy:n hintaan alv 0%. Hyväksyttiin.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Koulukeskuksen peruskorjauksen vaiheen 6 sähköurakoitsijan valinta TELA 22 Tilapalvelut on kilpailuttanut hankkeen sähköurakoitsijan valinnan. Hankintail moi tus on jul kaistu Hil mas sa Hankintamenettelynä oli rajoitettu me nettely jossa osallistumis hake musten pe rus teella valit tiin urakoitsijat joille tarjouspyyn tö lähetettiin. Haki joille oli ase tettu kelpoi suus ehtoja jotka hakijan tuli täyttää voidakseen osal listua varsinaiseen tarjous kil pai luun. Tar jous kilpai lussa va lin ta pe rus teena oli edullisin tarjous hinta. Teknisen johtajan ehdotus: Määräaikaan men nes sä saa tiin osallistumishakemukset neljältä urakoit si jalta. Yksi osal listu misha kemus on saa punut myöhäs tynee nä ja tulee näinollen hylätä. Osallistumishakemusten avaus- ja käsit telytilaisuu den pöy täkirja jaetaan kokouk sessa. Kolmen hakijan todettiin täyttäneen osallistumishakemuksen kelpoisuuseh dot, ja näille haki joille on toi mi tettu tarjouspyyntöaineisto. Urakkatarjousten jättöaika päättyy Kelpoisuudenarviointi ja tarjoukset esitellään tarkemmin kokoukses sa. Lisätietoja: tilapalvelupäällikkö Marko Moisio puh Osallistumishakemusten käsittelyvaiheessa todettiin yhden hakemuksen saapuneen määräajan jälkeen ja hakemus tulee näinollen myöhästyneenä hylätä. Tarjousvaiheessa saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset kahdel ta urakoitsijalta. Edullisimman tarjouksen teki Tekmanni Oy hintaan alv 0%. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä Tekninen lautakunta päättää hylätä osallistumishakemusten avaus- ja käsittelytilaisuuden pöytäkirjassa kohdassa 5. mainitun hakijan hakemuksen myöhästymisen vuoksi Tekninen lautakunta päättää valita Koulukeskuksen peruskorjauk sen 6. vaiheen sähköura koitsijaksi halvimman tarjouksen tehneen Tekmanni Oy:n hintaan alv 0%. Hyväksyttiin. Tilapalvelupäällikkö Marko Moisio poistui kokouksesta klo 17:20 en-

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ nen päätöksen tekoa selostettuaan :ssä käsiteltyjä asioita

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Hietaman osayleiskaava 139/101002/2007 KHALL Hietaman kylä sijaitsee valtatien 13 varrella noin 10 km Äänekosken keskustasta länteen. Hietama on osoitettu palvelukyläksi nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa Ää ne kos ken Rakenneyleiskaava Kaupunginjohtajan ehdotus: Kylään on noin 1600 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kes ki-suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden heh taarin maa ta suun nit te lu alueella omistaville. Ennen var si nai sen maan käytön suun nit telun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata ke säl lä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Ko ko ma te ri aa liin voi tutustua kau pun gin ko tisi vuilla. Merkitään tiedoksi. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh ) Merkittiin tiedoksi.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 100 uutta tonttia (A) oma koti ta lojen ja paritalojen rakentamiseen. Omarantaisia tontteja on kym menkunta. Osa rantayleiskaavan loma-asuntotonteista on muu tettu A-tonteiksi. Näil lä ton teilla oma ko tira ken ta mi nen edel lyt tää mo nin paikoin rakennus paikan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keskitettyyn vesi huol toon. Uusista A-tonteista noin 70 % sijoittuu valtatien 13 koillispuoliselle ky läkeskuksen alueelle enintään kolmen kilometrin etäisyydelle Hie taman koulusta. Suojoen itäpuoliselle alueelle ja valtatien lounais puolelle on esitetty kummallekin viitisentoista uutta rakennuspaik kaa. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muutoin 5000 m2. Tonttien sijoitte lussa on pyritty kylärakennetta eheyttävään täydennysrakentami seen, jolloin myös vesiosuuskunnan verkoston laajentamisesta ai heutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Vesihuoltoverkoston laajennustar ve alueella on varsin mittava: nykyinen verkosto ei ulotu Suojoen etelä- ja länsipuolille. Lisäksi alueella ei ole Parantalan ja Ää ne kosken keskustan välisen runkojohdon ulkopuolisella alueella vie mä ri verkostoa. Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatielle 13 Suo joen itäpuoli seen risteykseen. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään valtatien 13 ja kylän halki johtavan Hietamantien itäisen risteyksen muo toi lua tur val li semmak si. Hietamantien ja Naarakoskentien varrella on kaa vas sa va raus ke vyen lii ken teen väy län rakentamista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille hyväksytyn Honkolan osayleiskaavan muutos Kuorelammen pohjoisrannan osalta: Hon kolan osayleiskaavaan on jäänyt merkitsemättä Kuorejoen poh joispuoli selle rannan osalle aiemman rantayleiskaavan kolme raken nuspaik kaa. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hietaman osayleiskaava luon nos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille ja asetetaan nähtäville valmisteluvai heen kuulemista varten Honkolan osayleiskaavan muutos Kuore lammen pohjoisrannan osalta. Oikeutetaan kaa voi tus pääl lik kö te ke mään täy den nyk siä nähtävillepantaviin kaavaluonnok siin. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Hietaman ky lä yh dis tykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suo melta. Hyväksyttiin. KHALL Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Hietaman koululla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teistä (yht. 27 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällai sina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asun toalueet (A) sekä maa- ja metsätalous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseu tumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkaisuina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaatimuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 met riä (raken nuksen kerrosala yli 80 m2) Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginjohtajan ehdotus: sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lukumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään 10 m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Uuden valtatien 13 suuntaisen kevyen liikenteen väylän paikka on siirretty kylän kohdalla Hietamantien varrelta valtatien reunaan. Li säksi on esitetty uutta väylää Lannevedentien varteen, mikä mahdol listaisi alueelta valta tielle esitetyn alikulun kautta turvallisen kulkuyh tey den kyläkeskus taan. Osaýleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Lisäksi Kuorelampea kos ke va Hon ko lan osa yleis kaa van muu tos siir re tään käsitel täväksi Ää ne kos ken ranta yleis kaa van muu tok sen yh tey dessä, joka kaava on tu lossa luonnos vai hee seen vuo den 2010 alus sa. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Hieta man kylätoimikunnalta, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Keski-Suomen museolta ja Ratahallintokeskukselta. Hyväksyttiin. TELA 23 Tekninen lautakunta lausui kaavaluonnoksesta , 27 tiivistettynä seuraavaa: a) tulisi määritellä ne vesihuollon toiminta-alueet, joilla kiinteistön liittäminen vesijohtoon ja viemäriin on tarpeellista jo nykyisen asetuk sen määrän vuoksi, sekä osoittaa ne alueet, joille toiminta-alue laa jentuu välittömästi alueen alkaessa rakentua.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ b) pohjavesialueille osoitettujen uusien rakennuspaikojen osalta on huomattava, että kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely ei tule kysymykseen. Tästä syystä nämä rakennuspaikat on erityisesti otettava huomioon vesihuoltoalueiden rajauksissa c) kaupungin omistamalle maa-alueelle ja läheisyyteen osoitetuille rakennuspaikoille olisi myös mahdollista miettiä lämmitysvaihtoehto ja, jotka toteutettaisiin aluelämpöjakeluna. Energialähteenä voitaisiin käyttää esim. maalämpöä ja/ tai kotimaista bioenergiaa ja mahdollisesti lisänä aurinkoenergiaa. maaperä on todennäköisesti helposti rakennettavaa (osittain vanhaa peltoa) ja toteutuksesta olisi tehtävä riittävän tiivis osittain metsäiseen maaseutuympäristöön sopiva kokonaisuus Kaavoittajan vastineessa todetaan seuraavaa: a) (vastauksena ympäristölautakunnan saman sisältöiseen huomautukseen) Vesihuollon toiminta-alueiden määrittely koko Äänekosken kaupun gin alueella on tarpeellista. Teknisen toimen johdilla on sovittu järjestettäväksi palaveri, jossa keskustellaan ja sovitaan aisan tekni sestä järjestämisestä. Tavoitteena voidaan pitää asian kokonaisval taista käsittelyä esimerkiski teknisessä lautakunnassa yksittäisissä kaavoissa osoitettavien toiminta-luerajausten esemesta. Ei muutos ta. b) EO/T- merkintä koskee pohjavesialuemerkintään (pv) liittyvä kaavamääräys:"alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa maaperän eikä pohjaveden pilaantumista (ympäristönsuojelulaki 7 ja 8 ) tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Rakennukset tulee perustaa niin, että rakentaminen ei vaikutapohjaveden korkeutueen". Ei muu tosta. c) Kaavaluonnoksessa on kaupungin omistamalle ns. Tousalanraitin alueelle kaavoitettu kaksitoista omakotitalotonttia. Alueen rakentami nen alkaa tieverkon ja vesihuollon toteuttamisen jälkeen vuonna 2010 kymmentä tonttia koskevien suunnittelutarvepäätösten mukai sesti. Tousalan alueen tonttien luovutuksessa voidaan korostaa vaihtoehtoisten lämmitystapojen soveltamismahdollisuuksia alueella, mutta aluelämmityskokeilu ei ole tässä tarkoituksenmukainen aika taulu- ja resurssikysymyksistä johtuen. Mahdollisen keskitetyn lämmitysvaihtoehdon ideointi, suunnittelu ja toteuttaminen kuuluu tekni sen toimen toimialaan. Ei muutosta Kaavaa on muutettu mm. rakennusluvan myöntämisen osalta sekä loma-asunnon muuttamisessa ympärivuotiseksi asunnoksi. Uuden valtatie 13 suuntaisen kevyenliikenteen väylän paikka on siirretty kylän kohdalla Hietamantien varrelta valtatien reunaan. Lisäksi on esitetty uutta väylää Lannvedentien varteen, mikä mahdollistaisi

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: alueelta valtatielle esitetyn alikulun kautta turvallisen kulkuyhteyden kyläkeskustaan. Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Käsittely: Keskustelun kuluessa Minna Tuikka esitti Raimo Poikosen kannattamana, että tekninen lautakunta esittää, että Lanneveden tieltä jatkettaisiin rinnakkaistieyhteyttä uimarannalle asti. Lautakunta hyväksyi yksi mieli sesti Minna Tuikan esityksen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen Min na Tuikan esittämällä lisäyksellä, jonka mukaan tekninen lauta kunta esittää, että kaavaan lisätään merkintä rinnakkaistieyhteyden jatkamisesta Lan neveden tieltä uimarannalle asti.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Tekninen lautakunta Mämmen osayleiskaava 138/101002/2007 KHALL Mämmen kylä sijaitsee valtatien 4 varrella 6-7 km Ää ne kos ken keskustasta pohjoiseen. Mämme on osoitettu palvelukyläksi näh tä villä olevassa kaavaehdotuksessa Äänekosken Rakenneyleis kaava Kaupunginjohtajan ehdotus: Kylään on noin 1700 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Kaavan laadinnan yhteydessä otetaan huomioon valtatien 4 parantaminen rinnakkaistiejärjestelyineen. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden hehtaarin maata suunnittelualueella omistaville. Ennen varsinaisen maankäytön suunnittelun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata kesällä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Koko materiaaliin voi tutustua kau pun gin kotisivuilla. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh )

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 150 uutta tonttia (A) omakotitalo jen ja paritalojen rakentamiseen. Rantatontteja on yhteensä noin 40 kpl, joista puolet on rakentamattomia. Parikymmentä rantayleiskaa vassa osoitettua rakennettua loma-asuntotonttia (RA) esitetään täs sä muu tetta vik si A-ton teik si. Näil lä ton teil la oma ko tira ken tami nen edel lyttää monin paikoin ra ken nus pai kan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keski tet tyyn vesi huol toon. Osa-alueittain uudet A-tontit sijoittuvat seuraavasti: - Kevätlahdentien alue: noin 100 kpl (rantatontteja noin 15 kpl) - Mämmenkyläntien alue: noin 40 kpl (rantatontteja parikym mentä) - Järvenpääntien alue: viitisentoista tonttia, joista alle kymmenen rantatonttia Loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitetut RA-tontit säilyvät ran ta yleiskaa van mukaisina alu een saarissa se kä mannerrannalla luon teel taan lo ma-asu miselle soveltuvissa kohdissa. Kaik kia manner ran nan RA-tont te ja ei ole kaavoi tet tu A-ton teiksi lii kennemelusta, tontti koos ta, ra ken nuskan nasta yms. johtuen. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muu toin 5000 m2. Tonttien sijoittelussa on pyritty kylärakennetta eheyt tävään täydennysrakentamiseen, jolloin myös vesiosuuskunnan ver koston laajentamisesta aiheutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Kaavaluonnoksessa esitetään mahdollisuutta uuteen yritystoimin taan (esim. mat kai lu, pitopalvelu) mm. Mämmen myllyn, entisen koulun sekä Vähälän asuntoalueen ja nelostien välisellä alueella. Koulun alueelle on kaavoitettu uusi omakotitalojen alue (A-3), jonka tar kemmassa suunnittelussa ratkaistaan entisen koulun tontin alue ra jaus ja sen yksilöidympi käyttö. Vähälän alueen itäpuolelle Kevätlahdentien risteyksen tuntumaan kaavoitettu P-alue soveltuu myös julkisten palvelujen rakentamiseen (esim. koulu). Suunnittelualueelle on kaavoitettu yhdeksän venevalkamaa. Kau pungin omistama Karhusaari on virkistysaluetta.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatien 4 varrelle Kevätlahden tien ja Lii mat ta lan tien risteyksen välillä. Kevyen liikenteen väyliä kaavaluonnoksessa ehdotetaan Järvenpääntien ja Kevätlahdentien varteen väleille nelostie-mämmen mylly ja nelostie-vanha koulu. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Mämmen osayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Oikeute taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaluonnokseen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomel ta. Hyväksyttiin. KHALL Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Mämmen vanhalla kou lulla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teis tä (yht. 39 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällaisina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asuntoalueet (A) sekä maa- ja metsäta lous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseutumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsäta lousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkai suina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaatimuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 metriä (ra kennuksen kerrosala yli 80 m2) Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lukumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään 10 m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Osayleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, Met sän hoi to yh dis tys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Kes ki-suo men liitol ta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kes ki-suomen museolta. Hyväksyttiin. Leila Lindell ja Pentti Piilonen poistuivat kokouksestä esteellisinä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. TELA 24 Tekninen lautakunta on kokouksessaan , 26 lausunut

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ kaavaluonnoksesta tiivistettynä seuraavaa: a) tuleville rakentajille ja vesiosuuskunnille olisi tärkeää, että määriteltäisiin ne vesihuollon toiminta-alueet, joilla kiinteistön liittäminen vesijohtoon ja viemäriin on tarpeellista... b) pohjavesialueille osoitettujen uusien rakennuspaikkojen osalta on huomattava, että kiinteistökohtainen jätevenkäsittely ei tule kysymykseen... c) palvelujen ja hallinnon alueeksi (P) on osoitettu rakennuspaikka Vähälän alueen ja vt 4:n välissä. Koulua ei voi sijoittaa melualueelle. d) yleisesti ottaen melualueelle tai sen tuntumaan vt 4:n varteen soveltuisi hyvin työpaikkarakentaminen, esimerkiksi verstastyyppinen rakentaminen, jossa työtilarakennus suojaisi asuintiloja melulta. e) hevosten pitämiseen ja mahdollisesti ratsastustoimintaan soveltu vat tontit voisivat puolestaan istua kyläasutuksen reunalle hyvin. Kaavoittaja on antanut vastineen huomautuksiin seuraavasti: a) Vesihuollon toiminta-alueiden määrittely koko äänekosken kaupungin alueella on tarpeellista. Teknisen toimen johdolla on sovittu järjestettäväksi palaveri, jossa keskustellaan ja sovitaan asian teknisestä järjestämisestä. Tavoitteena voidaan pitää asian kokonaisvaltaista käsittelyä esimerkiksi teknisessä lautakunnassa yksittäisissä kaavoissa osoitettavien toiminta-aluerajausten asemesta. Ei muu tosta. b) Kaavamääräyksen mukaan vesihuollon toiminta-alueella rakennuspaikka on liitettävä keskitettyyn veijohto- ja viemäriverkkoon. Asia voidaan ratkaista ottamalla pohjavesialueen rajaus huomioon vesihuollon toiminta-alueiden määrittelyssä. Ei muutosta. c) Valtatien 4 ja Kevätlahdentien risteykseen on kaavoitettu alue julkisia ja yksityisiä palveluja varten. Alue soveltuu luontevasti erittäin hyvää liikenteellistä sijaintia arvostavalle kaupallisille yms. toimin noille, joille liikennemelu ei ole ongelma. Osayleiskaavassa ei ratkaistajulkisten palvelujen rakentamista alueelle, mutta niiden toteuttamiselle on syytä luoda kaavalliset edellytykset. Luonnoksessa on kaavoitettu Vähälän asuntoalueen ja Metsäpirtin väliselle kaupungin omistamalle alueelle neljän A-tontin asuntoalue. Osoitetaan alue ehdotuksessa vaihtoehtoisella merkinnällä myös julkisia ja yksityisiä palveluja varten (P/A-3). d) Kaupungin omistuksessa ei ole kaava-alueella sellaisia kohteita, joita luontevasti voisi suunnitella ja markkinoida hevostiloja varten. Harrastuksen edellyttämät pelto- ja laidunalueet sekä alueet, joille ratsastusreittejä voisi sijoittaa, ovat yksityisen omistuksessa. KOhteiden inventointi ja suunnittelu yhteistyössä maanomistajien kanssa soveltuisi hyvin kylätoimikunnan tehtäväksi. Kaupunki voi olla jatkos sa mukana mahdollisesti tarkoitukseen soveltuvien alueiden markki-

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ noinnissa, mutta hanke ei edellytä kaavaan tässä vaiheessa erityisiä aluevarauksia. --- Kaavassa on esitetty muutosta mm. rakennusluvan myöntämiseen sekä loma-asunnon muuttamiseen ympärivuotiseksi asunnoksi. Vähälän asuntoalueen ja Metsäpirtin välinen kaupungin omistama alue on merkitty kaavaan siten (P/A-3), että asuntojen kanssa vaih to eh toisesti alueelle voidaan rakentaa julkisia tai yksityisiä palveluja. Teknisen johtajan ehdotus: Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Hyväksyttiin.

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnitelmaehdotus TELA 25 Teknisessä toimessa on valmistunut Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnitelmat. Suun nitelmat liittyvät teknisessä lautakunnassa hyväksyttyyn Kotakennääntien suunnitelmaan. Viiskulmaan kohti mennessä oikean puoleiset ajokaistat säilyvät kaksikaistaisena. Kaarresäteen suurenemisesta johtuen nykyinen varsin terävä kaarre loivenee, jolloin esim. rekat voivat ajaa oikeaa kaistaa siten, että niiden peräkärry ei oikaise vasemman kaistan kautta. Viiskulmasta tultaessa ajokaistajärjestelyt muuttuvat si ten, että vain oikeaa kaistaa ajettaessa pääsee suoraan. Vasemmal ta kaistalta ohjataan liikenne rakennettavalla saarekkeella Tehtaan kadulle. Kotakennääntien ylittävä suojatie säilyy lähes paikallaan. Suojatie rakennetaan siten, että se kulkee Kotakennääntien uuden saarek keen kautta. Näin kevyellä liikenteellä tarvitsee ylittää vain yksi ajo kaista kerrallaan nelostien suuntaan menevillä kaisoilla. Tehtaankadun risteys muuttuu siten, että suojatie siirtyy nykyiseltä paikalta kauemmaksi Tehtaankadulle. Käytännössä jalankulkijat käyttävät jo nyt tätä paikkaa. Samalla jatketaan Tehtaankadun saa reket ta uudelle suojatielle asti. Risteysalue muotoillaan siten, että Tehtaankadulta Viiskulmaan meneville rakennetaan kääntymiskaista. Liittymään rakennetaan rekko jen peräkärryjen oikaisua varten kivetty alue, jolloin rekat pystyvät kääntymään siten, että niiden ei tarvitse koukata Viiskulmaan menevälle vasemmalle kaistalle. Kevyenliikenteen reitille Tehtaankadun ja Kotakennääntien risteysalueelle rakennetaan laa toi tet tu le väh dys alue, jo hon tulevat penkit ja roskakorit. Alueella uusitaan valaistus ja porttaalit. Kuivatusjärjestelmä säilyy muuten ennallaan, mutta joitakin pintavesikaivoja lisätään. Reunakivinä käytetään pääasiassa nykyisiä graniittisia reunakiviä. Rakennekerrokset uusitaan risteysalueella, siten että kokonaisvah vuus on 1,2 metriä. Viher- ja istutussuunnitelmat laaditaan erikseen. Lisätietoja, Jukka Karppinen p Oheismateriaalina on suunnitelmakartta.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa Kotakennääntien plv ja Tehtaankadun risteysalueen katusuunnintelmaehdo tuksen yleisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Viheralueiden hoitoluokitus eli ABC-luokitus Äänekosken kaupungissa 3/101507/2010 TELA Äänekosken teknisessä toimessa on laadittu viheralueiden hoitoluokitus koskien kaupungin taajamissa olevia puistoyksikön hoidossa olevia alueita. Hoitoluokitus on viheralueiden hoidon laadun tarkkai lun väline. Taajaman viheralueita ovat puistot, liikennealueilla olevat viheralu eet, leikki-puistot, taajama metsät, virkistysalueet, suojaviheralueet, avoimet niityt ja pellot. Valtakunnallisesti viheralueiden hoito perustuu sekä julkisilla että yksityisillä alueilla yleisesti käytössä olevaan Viheralueiden hoitoluokitukseen sekä luokitusta täydentäviin hoidon laatuvaatimuksiin ja työselostuksiin. Viheralueen käytännön hoitotyö tehdään hoitoluokkiin perustuvan hoitotyö-selostuksen mu kaan. Jokaisen hoitoluokan sisällä on eri kasvillisuustyypeille, raken teille ja päällysteille määritelty laatuvaatimukset, joita hoidossa nou da-tetaan. Viheralueiden hoitoluokituksen avulla viheralueet saadaan yleisil meen, laadun ja kustannus tekijöiden puolesta vertailukelpoisiksi. Hoitoluokituksen avulla luo daan myös viheralueiden monipuolisuus. Keskusta-alueilla tarvitaan kaupunkikuvallisista syistä sekä voimakkaan käytön ja kulutuksen takia rakennettuja viheralueita (A-luokat). Taajamien reuna-alueille sopivat luonnon-mukaisemmat ja luonnonmukaisuutta edistävät vi heralueet (B- ja C -luokat). Hoitoluokan valintaan vaikuttavat alueen luonnonominaisuudet ja asema kaupunkikuvassa, alueen käyttötarkoitus ja rakentamisaste. Lisäksi valintaan vaikutta vat hoidon laatutavoite ja intensiivisyys se kä kustannukset, joihin si toudutaan rakentamisessa ja tulevassa hoidossa. Hoitoluokkaa määritet-täessä joudutaan pohtimaan kunkin alueen kohdalla edellä mainittujen tekijöi-den keskinäistä painoarvoa ja käytettävissä olevia resursseja. Hoitoluokitus määrittelee laatutason, jonka mukaisena aluetta hoidetaan. Lisätietoja: Tiina Nejlik p Oheismateriaalina kartat Äänekosken taajamien hoitoluokituksista sekä Viherympäristöliitto ry:n ja Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n julkaisema Päätöksenteki jän opas Viherhoidon ABC.

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: Hoitoluokitus esitellään kokouksessa. Lautakunta päättää asettaa viheralueiden hoitoluokituksen nähtäville työtoimistolle ja kaupungin internet-sivulle kahdeksi viikoksi helmi kuun alus ta lu kien ja pyy tää luo kituksesta ympäristö lautakunnan lau sun non. Hoi to luoki tus on tar koi tus ottaa käyttöön toukokuussa alus ta al kaen. Hyväksyttiin. Kaupunginpuutarhuri Tiina Nejlik selosti viheralueiden hoitoluokitus ta lautakunnalle ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo TELA 26 Viheralueiden hoitoluokitus on ollut nähtävillä työtoimistolla ja kaupungin internet- sivuilla kaksi viikkoa helmikuun alusta lukien. Hoitoluokitukseen on saatu ympäristölautakunnan lausunto. Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan viheralueiden hoitoluokituksesta seuraavaa: Luokitus esitetyssä muodossa soveltuu viheralueiden hoitoa koskevaan yleiseen tiedottamiseen, etenkin sähköisenä versiona. Hoitoluokituksesta saadaan hyvä työkalu kaupungin työyksiköiden käyttöön ja tarvittaessa kohdekohtaiseen tiedottamiseen sen jäl keen, kun kartta-aineistojen värikoodeja on tarkennettu tai täyden netty kirjainkoodein ja mahdollisesti kohdenimistön avulla. Jatkossa puutteellisten tietojen tai epäselvien vastuiden johdosta valkoiseksi jääneiden/jätettyjen alueiden hoitoluokka olisi aihetta määritellä ja yksiköiden hoitovastuut selkiyttää. Kohteissa, joissa on suojelua osoittavia kaavamääräyksiä tai pistemäisiä arvokkaita luontokohteita, tulee hoitotoimenpiteiden toteutus suunnitella huolellisesti siten, että luontoarvoja ei hävitetä (vrt. tekni sen lautakunnan päätös taajamametsäsuunnitelman hyväksymises tä , 14). Luonnon suojelun ja monimuotoisuuden kannalta olisi toivottavaa, että arvometsät tai mahdolliset arvoniityt sekä suojelun arvoiset kaupunkirakenteen sisälä olevat kohteet muuallakin kuin Suolahdessa saataisiin kartoitettua alan asiantuntemusta käyttäen ja hoitoluoki tusta täydennettyä tai muutettua tarvittavilta osin. Tässä yhteydessä (maanomistajan päätöksellä) suojeltavilla alueilla ja mahdollisilla ar-

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Teknisen johtajan ehdotus: voniityillä on aihetta määritellä sallittavat hoitotoimet, esimerkiksi pitkospuiden kunnostukset ja umpeen kasvaneiden luontopolkujen raivaukset ja kasvillisuuden niitot. Yleisesti ottaen yhtenä kriteerinä kaupungin taajametsien hoidossa kin tulisi olla, että hakkuut eivät kokonaisuudessaan ylitä vuotuista kasvua ja että poistettava biomassa hyödynnetään materiaalina tai energiana. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä viheralueiden hoitoluokituk sen seuraavasti: 1 Viheralueiden hoitoluokitus toimii lautakunnan ohjeena tekniselle toimelle hoitotoimenpiteitä suoritettaessa kaupungin omistamilla maa-alueilla. 2 Jatkossa puutteellisten tietojen tai epäselvien vastuiden johdosta hoitoluokituskartoilla kaupungin omistamien valkoisiksi jääneiden alueiden hoitoluokka määritellään ja yksiköiden hoitovastuut selkiytetään. 3 Kohteissa, joissa on suojelua osoittavia kaavamääräyksiä tai pistemäisiä arvokkaita luontokohteita, suunnitellaan hoitotoimenpiteet huolellisesti siten, ettei luontoarvoja hävitetä. 4 Arvometsät ja mahdolliset arvoniityt sekä suojelun arvoiset kaupunkirakenteen sisällä olevat kohteet jatkossa kartoitetaan alan asiantuntemusta käyttäen ja hoitoluokitusta täydentäen tai muuttaen tarvittavilta osin. Hyväksyttiin.

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Äänekosken metsäsuunnitelmat TELA Äänekosken kaupungin omistamiin talousmetsiin on laadittu vuonna 2009 metsäsuunnitelmat 10 vuoden ajalle. Konginkan kaan, Suolah den ja Äänekosken alueen metsäsuunnitelman on laa tinut Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ja Sumiaisten alueen metsä suunnitelman Sumiaisten metsänhoitoyhdistys. Teknisen johtajan ehdotus: Perustiedot Konginkankaan, Suolahden ja Äänekosken metsäsuunnitelmasta ovat seuraavat: - metsätalousmaata 1033,6 hehtaaria - kasvu metsämaalla 6,7 m3/ha/vuosi - hakkuukertymä m3,kantorahatulo e - metsänhoitotyöt 567,7 ha, kustannukset e Perustiedot Sumiaisten metsäsuun nitelmasta ovat seuraavat: - metsätalousmaata 283,2 hehtaaria - kasvu metsämaalla 6,4 m3/ha/vuosi - hakkuukertymä m3,kantorahatulo e - metsänhoitotyöt 137,3 ha, kustannukset e Yhteenvedot puuston kehitysluokista, puuston kehityksestä, hak kuis ta ja metsänhoitotöistä jaetaan oheismateriaalina. Jarmo Kuorinki ja Jukka Vertainen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta ja Jussi Linnala Sumiaisten metsänhoitoyhdistyksestä esittelevät metsäsuunnitelmia kokouksen alussa. Lisätietoa: Petri Konttimäki Tekninen lautakunta päättää asettaa metsäsuunnitelmat nähtäville 2 vii kon ajaksi tammikuun alussa ja pyytää suunnitelmista lausunnot ympä ris tö lau ta kun nal ta. Hyväksyttiin. Sumiaisten metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Linnala, Äänekosken metsäneu voja Jukka Vertainen ja tonttipäällikkö Petri Konttimäki selostivat lau takunnalle metsäsuunnitelma ja poistuivat selostuksensa jälkeen ko kouksesta ennen päätöksentekoa klo

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TELA 27 Metsäsuunnitelmat ovat nähtävillä tutustumista varten Metsäsuunnitelmien nähtävilläolo on tiedottamista raja naapureille ja muille asianosaisille tulevista toimenpiteistä. Teknisen johtajan ehdotus: Ympäristölautakunta on kokouksessaan an ta nut seu raa van lau sun non met sä suun nitel mista: Suunnitelman mukaisissa sekä valmisteluosassa mainituissa eri tyiskohteissa samoin kuin mahdollisissa muissa, myöhemmin esille tu levis sa eritys kohteissa tu lee en nen toi men pi tei siin ryh ty mistä teh dä erityis piir teen luon teen mu kai sesti maasto kat sel mus ja tarvit taessa rajaus toi men pitei den ulko puolelle jätettä västä alueesta. Laaditun metsätaloussuunnitelman täydennykseksi on syytä laa tia metsien käyttötarkoitukseen perustuva hoitosuunnitelma valmis telu osassa esitettyjen periaatteiden mu kai ses ti. Ensivaiheessa tulisi teh dä suun nitel maan si sälty vien met sien luontoarvokartoitus Suo lah den osalta, jossa edel linen selvitys on vuo delta 1991 sekä Su mi ais ten osal ta, jos sa vas taa vaa selvitystä ei ole lainkaan tehty. Mi kä li met sis tä on löy det tä vis sä aluei ta, jotka luon to ar vo jen sa, vir kistys käytön, asutuk sen välit tö män lä hei syyden tai mai se mal lis ten ar vo jen (esim. laa jalti mai se massa erot tuvat la ki met sät) puo lesta ovat niin mer kit tä viä, et tä nor maa lit ta lous met sien kä sit te ly ta vat ei vät niil le sovellu, tulisi ne yh des sä met sälain 10 :n kri tee rit täyttä vien koh teiden ja lii to-oravan pesi mä- ja ruokai lu aluei den kans sa siirtää py syvästi tai määräaikai sesti pois nor maa lin met sän kä sit te lyn pii ris tä ja niille tuli si laa tia eril li set hoito- ja suoje lu suunni tel mat. Ko. alueille tulisi mää ri tellä myös riit tävät suo javyö hykkeet ja lii to-oravien elinpii rien osalta myös kulku väylät lähis tön muihin lajille soveltuviin met siin. Suoja vyöhyk keillä ja kulku väy lillä tulisi suunni tel tua met sänkä sittelyä tar peen mu kaan rajoittaa. Tulevai suudessa olisi järkevää yhdistää kaikki kau pungin metsät samaan metsäsuunnitelmaan ja mahdollisesti (koska metsiä on paljon taajamien läheisyydessä) myös taajamametsäsuunnitelmaan. Hoitovastuu eri käyttötarkoitukseen osoitetuissa koh teissa määriteltäi siin kuitenkin erikseen. Tekninen lautakunta hyväksyy laaditut metsäsuunnitelmat ja toteaa seuraavaa: 1 ) Tiedossa olevissa ja myöhemmin mahdollisesti tietoon tulevissa eri tyiskohteissa tehdään tarvittaessa tarkentavia maastokatselmuk sia ja selvitetään rajaukset yhdessä ympäristöviranomaisten kanssa.

33 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ ) Suolahden ja Sumiaisten osalta metsäsuunnitelmaa on mah dol lista täydentää mikäli alueilla ilmenee tarkemman inventoinnin vaati via kohteita. Nykyisiä tiedossa olevia liito-oravan esiintymispaikkoja seurataan talous met sis sä 5-10 vuoden välein. Metsänkäsittelyssä otetaan huomioon muutokset suunnitelma-alueella ja myös laajemmin kuten kulkureitit suunnitelma-alueen ulkopuolelle. Talousmetsien siirtäminen normaalin metsänkäsittelyn piiristä vaatisi keskustelua yleiskaavojen toteuttamisesta ja virkistysaluetarpeista. Metsäsuunnitelma ei suunnitelmana sovellu tähän, vaan olisi laadit tava jonkinasteinen virkistys/ulkoilualue -selvitys koko kunnan alu eelle. 3) Metsäsuunnitelmat on mahdollista yhdistää seuraavalla suunnitelmakaudella yhdeksi suunnitelmaksi. Metsäsuunnitelmaa ja taajamametsäsuunnitelmaa ei yhdistetä, mutta suunnitelmien rajaukset muut tuu muun muassa asemakaavoituksen johdosta, jolloin metsiä siir tyy taajama metsäsuunnitelman ohjeistuksen piiriin. Hyväksyttiin.

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 21.12.2009 kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 07.08.2013 kello 17:00-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 69

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot