Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-17:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-17:24 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-17:24 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-17:24 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-17:24 jäsen Jaakkola Ilkka 15:00-17:24 jäsen Järvinen Kaija 15:00-17:24 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-17:24 jäsen Timonen Kirsi 15:00-17:24 jäsen Virtanen Timo 15:00-17:24 jäsen Teittinen Jussi 15:00-17:24 esittelijä Malin Sinikka 15:00-17:24 pöytäkirjanpitäjä Muu Turunen Risto 15:00-17:24 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-17:24 kv:n II varapj. Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-18 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Aven ja Ilkka Jaakkola. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Niina Varjo Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 3 Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Eero Aven Ilkka Jaakkola pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 2 Vuokrapalstan nro147 vuokran korottaminen 5 3 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Rauno Maaningan valitukseen kansliapäällikön viransijaiseksi nimittämistä koskevan päätöksen kumoamisesta 4 Lisäajan myöntäminen lainan takaisinmaksulle, Heinolan Järjestöyhdistys ry Talouden kehitys tammi-joulukuulta Kaupunginhallituksen alaisen yleishallinnon käyttösuunnitelma vuoden 2015 talousarviolle 12 7 Talousarvion 2015 muuttaminen / yleishallinto 14 8 Lisämääräraha 2015 talousarvion investointiosaan / Mammografialaitteen hankinta 16 9 Sosiaaliohjaajan (115110) viran perustaminen Työllisyystyöryhmän asettaminen Uimahallin peruskorjaus / ohjausryhmän asettaminen Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat Heinolassa Eduskuntavaalien 2015 laitosäänestyspaikat Heinolassa Eduskuntavaalien 2015 vaalipäivän äänestyspaikat Heinolassa Valtuutettu Marko Heinon kysymykseen vastaaminen Saapuneet asiakirjat Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 28 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 1 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitys lis tan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin pöydälle jaettu täy den net ty valmistelu ja esitys asiaan "Uimahallin peruskorjaus / oh jaus ryh män asettaminen".

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Vuokrapalstan nro147 vuokran korottaminen 3544/ /2014 Khal 2 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Juho Lumme, puh , Heinolan kaupungin työntekijät JHL ry 51 on myynyt tehdyl lä kaupalla Lapinsaaressa sijaitsevan vuokrapalstan nro147 vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset Hei no lan Custom-moottoripyöräkerho ry:lle, joka on edelleen myynyt vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset Seppo ja Pirk ko Toivaselle. Heinolan kaupungin työntekijät JHL ry 51 on maksanut yhdistyksille tar koi tet tua erityisen edullista maanvuokraa palstastaan 16,82 /v. Vuok ran määrää ei ole korjattu vuokraoikeuden siirtojen yhtey des sä. Vuoden 2015 alusta voimaan tulevaan vuokrasopimukseen on korjat ta va perusvuokra vastaamaan 2000 m² suuruisen palstan vuokraa. Vuonna m² suuruisen palstan maanvuokra Kon ni veden kaupunkipuiston alueella on 445,63. Kau pun gin hal li tuk sen tekemän päätöksen mukaan "1. Alavirran vuokramökkitonttien eli Konniveden saarissa, Löy sinnie mes sä, Pikijärvellä ja Paininpuunlammella sijaitsevien kaupungin va paa-ajan käyttöön vuokraamien mökkitonttien vuokrasopimuksia jat ke taan kolmellakymmenellä (30) vuodella siten, että uudet vuokra kau det päättyvät vuoden 2044 lopussa, 2. vuokramökkitonttien vuokria korotetaan seuraavasti: 2a. vuoden 2014 loppuun eli voimassa olevan sopimuksen mu kaisen vuokrakauden loppuun asti vuosivuokra on nykyisen so pi muksen mukainen, jolloin vuokran määrää tarkistetaan vuosittain in deksi kor jauk sen perusteella. 2b. vuosina eli uuden vuokrausjakson ensimmäisenä viite nä vuonna vuosivuokra on nykyiseen vuokraan verrattuna kak sinker tai nen siten, että vuoden 2015 vuokran suuruus on kaksi kertaa vuo den 2014 vuokra ja siitä eteenpäin vuosina vuokraa ko ro te taan indeksikorjausta vastaavasti. 2c. vuosina eli uuden sopimusjakson muina vuosina vuosi vuok ran korotus porrastetaan alueittain siten, että 2c1. alueilla I (Pikijärvi, Paininpuunlampi, Löysinniemi) ja IV (Sel kä saar ten ja Lapinsaaren itärannat) vuokraa nostetaan si ten, että vuoden 2020 vuokra on kaksikymmentäviisi (25) prosenttia suu-

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus rem pi kuin vuoden 2019 vuokra ja siitä eteenpäin vuosina vuokraa korotetaan indeksikorjausta vastaavasti 2c2. alueilla II (Konnisaari) ja III (Selkäsaarten ja La pin saa ren län si ran nat) vuokraa nostetaan siten, että vuoden 2020 vuok ra on vii si kym men tä (50) prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 vuok ra ja sii tä eteenpäin vuosina vuokraa korotetaan in dek si korjaus ta vastaavasti." Seppo ja Pirkko Toi va sen vuokrapalstan nro 147 perus vuok ra vuon na 2015 on siten 891,26 ja vuosina vuok raa ko ro te taan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että 1) Konnivedellä si jait se van vuokrapalstan nro 147 vuo den 2015 vuo si vuok ra on 891,26 ja 2) vuosina vuokraa korotetaan kau pun gin hal li tuk sen pää tök sen mukaisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Seppo ja Pirkko Toivanen Kopio teknisen toimen johtaja kiinteistösihteeri

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Rauno Maaningan valitukseen kansliapäällikön viransijaiseksi nimittämistä koskevan päätöksen kumoamisesta 1591/ /2012 Khal 3 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Rauno Maaninka on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutos ta Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen nro 14/517/4, jolla hallinto-oikeus hylkäsi Rauno Maaningan valituksen kau pun gin hal li tuk sen päätöksestä / Oikaisuvaatimus kau pun gin hal li tuk sen päätöksiin ja Asiassa on kyse väliaikaista kansliapäällikön viran hoitoa kos ke neista viranhaltijapäätöksistä, jotka kaupunginhallitus kumosi ot to-oi keuden nojalla. Selityksen antamiselle on saatu jatkettu määräaika saakka. Esityslistan liitteenä 1 - Rauno Maaningan valitus korkeimmalle hal lin to-oi keu del le - Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n asianajajan laa ti ma se li tysluon nos Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää antaa pöy tä kirjan liitteen mukaisen selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 :n 1 mom. 7) kohdan mukaisesti ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi 1. va ra pu heen joh taja Niina Varjo. Selitys pöytäkirjan liitteenä 1. Tiedoksianto: Koneote korkein hallinto-oikeus

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisäajan myöntäminen lainan takaisinmaksulle, Heinolan Järjestöyhdistys ry 2807/ /2013 Khal Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Heinolan Järjestöyhdistys ry on toimittanut hakemuksen ly hyt ai kaises ta korottomasta euron suuruisesta lainasta Tehtaantie 8:ssa sijaitsevan omistamansa kerhorakennuksen kunnostustöihin. Kor jaus työ on tarkoitus toteuttaa julkisen rahoituksen avulla hankkee na, jonka kustannusarvion, , Päijänne Leader -toimisto on omalta osaltaan hyväksynyt. Lyhytaikaiset yhdistyksien ns. välirahoituslainat on käsitelty ta lous arvion tehtävässä 900 Antolainat. Tehtävä on nettositova ja siihen on mer kit ty vuodelle euron nettotuloarvio, joka muodostuu pel käs tään vanhojen lainojen lyhennyksistä. Uusien lainojen myöntä mi seen talousarviossa ei ole varauduttu. Vastaavanlaisiin hankkeisiin on aiemmin myönnetty lainoja seu raavin ehdoin: 1) Laina on koroton ja yhdistys sitoutuu maksamaan lainan takaisin vii meis tään, kun koko julkinen rahoitus on maksettu. Laina-ajalle ase te taan takaraja. 2) Jäljennökset rahoituksen maksatuspäätöksistä ja hankkeen seuran ta ra por teis ta tulee toimittaa kaupungille. 3) Kaupunki pidättää itsellään oikeuden irtisanoa laina erääntymään vä lit tö mäs ti, jos kaupungin saatavan turvaaminen sitä edellyttää. Mikäli Heinolan Järjestöyhdistys ry:n hankkeeseen suhtaudutaan myön tei ses ti ja rahoitustarve ajoittuu tälle vuodelle, vuoden 2013 talous ar vio ta tulee muuttaa. Valtuustolle tehtävässä muu tos esi tyk sessä tulee ottaa myös huomioon, että Vierumäen kyläyhdistykselle Vie ru mä ki Nousuun -hankkeelle varatun lainan (8 000 ) mak sa tus on myöhentynyt tälle vuodelle. Määrärahan muutostarve on siten yhteen sä ja muutetuksi nettomääräiseksi määrärahaksi tu lee ( ). Esityslistan liitteenä 6 Heinolan Järjestöyhdistys ry:n hakemus Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto muuttaa vuoden 2013 talousarvion

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus teh tä vän 900 Antolainat meno-tuloarviota siten, että uudeksi net tomää räi sek si määrärahaksi tulee ja mahdolliselta lai nan annol ta edellytetään turvaavan vakuuden saamista. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval Khal Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuo den 2013 talousarvion tehtävän 900 Antolainat me no-tu lo ar vio ta siten, et tä uudeksi nettomääräiseksi määrärahaksi tulee ja mahdol li sel ta lainanannolta edellytetään turvaavan va kuu den saamista. Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Heinolan Järjestöyhdistys ry on toimittanut lainan vakuudeksi kor jatta vaan kiinteistöön liittyvän jälkipanttaussopimuksen. Pan tin ni mellis ar vok si on merkitty euroa. Kaupunkia pa rem mal la etu si jalla olevan saatavan määrä tästä on eu roa. Esityslistan liitteenä 3 on luonnos velkakirjaksi. Vs. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää 1. myöntää Heinolan Järjestöyhdistys ry:lle euron suu rui sen ly hyt ai kai sen lainan velkakirjaluonnoksessa esitetyin eh doin 2. valtuuttaa kaupunginkamreerin ja pääkirjanpitäjän al le kir joit tamaan kaupungin puo les ta velkakirjan ja sopimaan lainan mak sa tukses ta. Tiedoksianto: Kopio kaupunginkarmeeri Reijo Louko pääkirjanpitäjä Sari Haimakainen Khal 4 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh ,

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Laina on maksettu Heinolan Järjestöyhdistykselle ja vel ka kir jas sa on so vit tu, että laina on maksettava takaisin viimeistään Heinolan Järjestöyhdistys on lyhentänyt lainaa eu rol la ja on toimittanut kaupungille asiaan liittyvän kir jeen. Kir jees sään Järjestöyhdistys esittää, että Ely-keskuksen myön tä män avus tuk sen loppuosan maksatus on viivästynyt ja et tä lai na pää oman lop pu erän takaisinmaksulle myönnettäisiin mak su ai kaa toukokuun 2015 loppuun. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää muuttaa Heino lan Järjestöyhdistys ry:lle myönnetyn lainan ehtoja ha ke muk sen mu kai ses ti eli laina on maksettava viimeistään Tiedoksianto: Koneote Heinolan Järjestöyhdistys ry Kopio talouspalvelut

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Talouden kehitys tammi-joulukuulta / /2014 Khal 5 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Esityslistan liitteenä 2 on ulkoinen tuloslaskelma tammi-joulukuulta 2014 sekä ennuste koko vuoden toteutumaksi. Investointien kirjaukset ovat kesken. Määrärahoista (5,2 M ) on tässä vaiheessa käytetty 3,2 M ja tuloarvioista (0,6 M ) on kirjattu n. 30 %. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä esi tetyn vuoden 2014 ta lous ar vion toteumatilanteen tiedokseen.

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisen yleishallinnon käyttösuunnitelma vuoden 2015 talousarviolle 4027/ /2014 Khal Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Esityslistan liitteenä 9 kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuoden 2015 talousarviolle (lähetetään perjantaina sähköpostitse). Khal 6 Vs. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginhallituksen vuoden 2015 talousarvion määrärahoille ja tulo ar vioil le on laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mu kai nen käyt tö suun ni tel ma, jossa määräraha ja tuloarvio jae taan osa mää rära hoik si ja osatuloarvioiksi osatehtäville, joille on myös asetettu talous ar vios ta johdettuja osatavoitteita. Konsernihallinnon toiminnanohjauksen ja vastuuhierarkian sel kiyt tämi sek si on esityksessä lähtökohtana jakaa talousarvion täy tän töönpa non ratkaisuvaltaa portaittain siten, että kau pun gin hal li tus asettaa ta voit tei ta ja määrittelee taloudelliset re surs sit osatehtäville, kau pungin joh ta ja, tulosaluejohtaja tai yk si kön pääl lik kö sitten edelleen pienem mil le kokonaisuuksille ja lo pul ta meno- ja tulolajeille, kus tan nuspai koit tain. Kaupungin markkinointiin liittyvien yhteistoimintasopimusten ( ) oh jeis ta mi sek si on laadittu ehdotus, jonka aset ta mis sa ra jois sa nuo sopimukset ehdotetaan päätettävän hal lin to- ja ke hi tysjoh ta jan viranhaltijapäätöksin talousarvion han kin ta oh jeis tuk sen poh jal ta (ilmoitustilan, mark ki noin ti nä ky vyy den yms. hankinta) yhteis työs sä kaupunginjohtajan ja elin kei no joh ta jan kanssa. Esityslistan liitteenä 3 - kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuo den 2015 ta lous ar violle - ehdotus mark ki noin ti yh teis työ oh jeis tuk sek si Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginhallituksen vuoden 2015 talous ar vion käyttötalousosan käyttösuunnitelman, 2) antaa kunkin osamäärärahan kohdalla liitteessä mainitun vi ranhal ti jan tehtäväksi laatia ja ylläpitää yksityiskohtaisempaa käyt tösuun ni tel maa sekä vastata omalta osaltaan talousarvion täy tän töönpa nos ta, 3) antaa liitteen mukaiset ohjeet kaupungin mark ki noin ti yh teis työn to teut ta mi sel le sekä 4) hyväksyä liitteen mukaisen investointiosan käyt tö suun ni tel man. Pöytäkirjan liitteenä 2 - kaupunginhallituksen vuoden 2015 ta lous ar vion käyttötalousosan käyttösuunnitelma - ohjeet kaupungin mark ki noin ti yh teis työn to teut ta mi sel le - investointiosan käyt tö suun ni tel ma Tiedoksianto: Kopio konsernihallinnon yksiköt

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Talousarvion 2015 muuttaminen / yleishallinto 4098/ /2015 Khal 7 Valmistelija: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä, puh , Vuoden 2015 talousarviossa kaupunginhallituksen tehtävään 110 Yleis hal lin to sisältyy elinkeinoelämän kehittämishankkeita alus ta vassa käyttösuunnitelmassa nettomenon verran. Kun hankkei den suunnitellut toteuttajatahot olivat vielä talousarvion laa din tavai hees sa osin suunnittelematta, ei ehdotukseen sisällytetty kau pungin toteutettavaksi jäävien hankkeiden bruttokustannuksia ja tu lo arvioi ta. Kokouksessaan kaupunginhallitus hyväksyi Heinola Resort -hankkeen jatkoajan hakemisen ja edellytti, että kokoukseen elinkeinopalvelut valmistelee ta lous ar vio muu tos eh do tuksen, jossa mm. tämän hankkeen bruttokustannukset ja tuloarvio on huo mioi tu. Elinkeinopalvelut on valmistellut seuraavan suunnitelman ke hit tämis hank keik si 2015: Hanke - hallinnoija Heinola Resort - Heinolan kaupunki / elinkei no toi mi Päijänne-Leader Päijänne-Leader ry (Kh ) Liikunnan kansainvälinen lii kun nan ja hyvinvoinnin osaa mis kes kit ty mä - Vierumäki / Country Club Oy Bruttokustannus 2015 kaupun gil le, Tuloarvio 2015 Nettokustannus 2015, Yritys- ja teol lis ta mis hankkeet (Heinola BioInvest, Clean tech, Puu ra ken ta minen, Korjausrakentaminen sekä cleantech- vien ti toimen pi teet) - Heinolan kaupunki / elinkei no toi mi

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Seutukaupunkiyhteistyö + muut hankkeet - Heinolan kaupunki / elinkei no toi mi Yhteensä Vuoden 2015 talousarvion 110 Yleishallinto -määrärahaa ja tu lo arvio ta on näiden johdosta tarpeen muuttaa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että se muuttaisi vuoden 2015 talousarvion kaupun gin hal li tuk sen tehtävän 110 Yleishallinto määrärahaa ja tu lo arvio ta seuraavasti: Talousarvio 2015 Muutos Ta + muutos Tulot Menot Netto Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lisämääräraha 2015 talousarvion investointiosaan / Mammografialaitteen hankinta 4016/ /2014, 4098/ /2015 Sotela Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh , Heinolan terveyskeskuksen kuvantamisyksikön mam mo gra fia lait teisto on rikkoutunut toimintakyvyttömäksi. Laitteistoa korvaavan yri tyksen mukaan yli 20-vuotta vanhaa laitteistoa ei kannata enää kor ja ta ja myös varaosien saatavuus on kyseenalaista. Mammografialaitteisto on kuvantamisyksikölle toiminnan kannalta vält tä mä tön ja sitä käytetään lähes päivittäin. Nyt kuvantaminen voidaan hoitaa hankittavalla varalaitteella tarjouskilpailun ajan. Mammografialaitteiston hankintaan ei ole varattu määrärahoja vuoden 2015 talousarvioon, joten määrärahaa on esitettävä uutena mää rä ra ha na investointiosan irtaimistohankintoihin kau pun gin hal lituk sen kautta kaupunginvaltuustolle. Tarvittava määräraha on ar violta Jatkokäsittely: Khal 8 Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen kautta -valtuustolle, että se myöntää :n määrärahan vuoden 2015 talousarvion in ves toin tiosaan mammografialaitteiston uusintaan. kaupunginhallitus Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on sosiaali- ja ter veyslau ta kun nal le osoitettu "Sosiaali- ja terveystoimen ir tai mis to" mää rära ha Sen tarkistettua käyttösuunnitelmaa ei lau ta kun ta ole vielä esittänyt kaupunginhallituksen vah vis tet ta vak si. Jatkokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää palauttaa so siaa li- ja terveyslautakunnan esityksen valmisteltavaksi in ves toin tiosan käyttösuunnitelman yhteydessä. sosiaali- ja terveyslautakunta

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaaliohjaajan (115110) viran perustaminen 4050/ /2014 Sotela Valmistelija: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, puh , Vanhuspalveluista on vähennetty sosiaalialan osaajan työpanosta mer kit tä väs ti, kun entinen terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä jäi eläk keel le. Silloin avoimeksi haettuun sosiaalityöntekijän virkaan haet tiin henkilö, joka tekee työpanoksensa jatkossa lasten ja per heiden yksikössä. Vanhuspalvelujen ja terveyskeskuksen tarvitsemaa so si aa li alan osaajan työpanosta suunniteltiin saatavan ai kuis so si aali työs tä, mutta sieltä ei ole saatu riittävää työpanosta resurssien niuk kuu den vuoksi. Tästä syystä vanhusten asioiden hoito, joissa tar vi taan sosiaalialan osaajaa, on viivästynyt. On vanhuksia, jotka ovat joutuneet olemaan terveyskeskuksen vuodeosastolla so si aa lisin syin odottamassa sosiaalialan osaajan asioiden hoitoa. Kau punki on jopa kärsinyt taloudellisesti, kun raha-asioita ei ole hoitanut kukaan ja asiakasmaksuja on jäänyt saamatta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 on uutena tehtävänä vanhuspalveluissa sosiaaliohjaajan tehtävät pal ve lu oh jaus yk si kös sä (terveystupa). Samalla välinehuoltajan tehtä vään ei ole enää varattu palkkarahoja, vaan se lopetetaan. Ai kuisso si aa li työ pystyy tällä mallilla antamaa enemmän sosiaalialan osaa jan resursseja mielenterveys- ja päihdetiimille. Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaaja toimii kotihoidon johtajan alai suudes sa. Tehtäviin liitetään myös julkisen vallan käyttöä, koska hän tekee asiakaspäätöksiä, joten tehtävää varten on perusteltua perustaa vir ka. Jatkokäsittely: Khal 9 Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se pe rus taa sosiaali- ja terveystoimeen lukien kokoaikaisen so si aa li oh jaa jan viran (115110). kaupunginhallitus Valmistelija: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, puh , Viran perustamiseen ei ole huomautettavaa. Viran tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä 4.

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Jatkokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että se perustaa sosiaali- ja ter veys toi meen lukien kokoaikaisen sosiaaliohjaajan viran (115110). kaupunginvaltuusto

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Työllisyystyöryhmän asettaminen 4097/ /2014 Khal 10 Valmistelija: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, puh , etu ni Työllisyysasiat muo dos ta vat hajanaisen ja erittäin laajan ko ko naisuu den. Vuoden 2015 alusta kaupungin vastuu työl lis tä mis asiois ta li sään tyy ja myös kustannukset kasvavat olennaisesti. Tällaisen haas teel li sen kokonaisuuden hal lit se mi sek si tarvitaan jatkuvaa keskus te lua ja pohdintaa viranhaltijoiden, kaupunginhallituksen ja TE-toi mis ton kesken. Säännöllinen keskustelu voisi tapahtua valmistelevan työryhmän muo dos sa. Työllisyystyöryhmän tehtävänä on työl li syys asioi den koko nais val tai nen miettiminen ja koordinointi. Työllisyystyöryhmän kokoonpanoksi esitetään seuraavaa: - hallituksen puheenjohtaja hallituksen nimeämää jäsentä - kaupunginjohtaja - henkilöstöjohtaja - työllisyyskoordinaattori - TE-toimiston nimeämä edustaja Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa valmistelevan ja keskustelevan työllisyystyöryhmän hen kilös tö pal ve lui den / työl li syys koor dinaat to rin tueksi, 2. nimetä työryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, 1-2 muu ta luottamushenkilöjäsentä, kaupunginjohtajan, hen ki lös tö johta jan ja työllisyyskoordinaattorin, 3. nimetä työryhmälle puheenjohtajan ja 4. pyytää TE-toimistoa nimeämään edustajansa työryhmään. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin muiksi luot tamus hen ki lö jä se nik si Seija Saittakari ja Ville-Matti Kuusela. Työ ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tiedoksianto: Koneote TE-toimisto Kopio valitut henkilöt palkanlaskenta

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Uimahallin peruskorjaus / ohjausryhmän asettaminen 1375/ /2012 Khal 11 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Uimahallin peruskorjaus alkaa kaupunginvaltuuston päättämän talous ar vion puitteissa tänä vuonna. Hankkeen suunnittelutilanne on nyt seuraava: Arkkitehtisuunnittelu: urakkalaskentapiirustukset valmiit pieniä tar kistuk sia lukuun ottamatta Rakennesuunnittelu: kesken LVI-suunnittelu: lähes valmis, työselitys kesken Sähkösuunnittelu: pieniä tarkistuksia vaille valmis Allaslaitesuunnittelu: lähes valmis, työselitys kesken Tiedonkulun ja koordinaation tehostamiseksi hankkeessa on kaupun gin hal li tuk ses sa esitetty toive ohjausryhmän asettamisesta hankkeel le. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) asettaa Uimahallin peruskorjausta varten ohjausryhmän, jon ka kaut ta välittyy tietoa hankkeen toteutuksen aikataulusta, kus tan nusar vios sa pysymisestä ja muista käytännön seikoista tulosalueille ja toi mi eli mil le, 2) nimetä ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenet ja 3) antaa kaupunginjohtajan tehtäväksi määrätä ohjausryhmään viran hal ti jat. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin ohjausryhmään Nii na Varjo, Juha Kari, Jukka Koskinen ja Tuomo Vesikko. Pu heenjoh ta jak si nimettiin Niina Varjo. Tiedoksianto: Kopio ohjausryhmän jäsenet kaupunginjohtaja palkanlaskenta

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat Heinolassa 3848/ /2014 Khal 12 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennak ko ää nes tys paik ko jen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Itella Posti Oy ja Heinolan Kirkonkylän kyläyhdistys ry ovat jättäneet tar jouk sen sa vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen jär jes tä mi ses tä. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että en nak koää nes tys pai koik si valitaan - Itella Posti Oy:n tilat (Heinolan postin konttori), Savontie 3, Hei no la - Heinolan Kirkonkylän Kyläpirtti, Vanhatie 34, Heinola kk Tiedoksianto: Kopio keskusvaalilautakunnan sihteeri Ella Vuorela

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien 2015 laitosäänestyspaikat Heinolassa 3848/ /2014 Khal 13 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää ne sairaalat, ym pä rivuo ro kau tis ta hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toi min ta yk si köt, joissa ennakkoäänestys järjestetään varsinaisten en nak ko ää nes tyspaik ko jen lisäksi. Sairaalat: 1. Heinolan kaupunginsairaala Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt: 1. Heinolan kaupungin vanhainkoti Hopeasilta 2. Mäntyläkoti ja Villa Ilo 3. Eteva kuntayhtymä / Heinolan asumispalvelut 4. Jyränkölän Setlementti r.y:n Jyränkölän palvelutalot: - Konsulinna - Konsuli - Siltakoti 5. Kanervalan palvelukeskus, ryhmäkoti 6. Hoivakoti Paavali 7. Hoivakoti Tähtiniemi Lisäksi Niemelän palvelutalon asukkailla on ollut mahdollisuus äänes tää Jyränkölän palvelutaloissa Konsulissa ja Konsulinnassa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että lai tos äänes tys pai koik si valitaan valmistelussa mainitut paikat. Tiedoksianto: Kopio keskusvaalilautakunnan sihteeri Ella Vuorela

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien 2015 vaalipäivän äänestyspaikat Heinolassa 3848/ /2014 Khal 14 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän ää nes tyspai kois ta. Edellisissä vaaleissa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja olivat: 1. Valtuustotalo, Rauhankatu 3a 2. Heinolan lukio, Rajakatu Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 2 4. Tommola-talo, Hiidenhaudantie 2 5. Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7 6. Sinilähteen seurakuntatalo, Karjalankatu Kirkonkylän koulu, Koulukuja 1 8. Heinolatalo, Vanhatie Lusin koulu, Lusinraitti Myllyojan koulu, Karjalantie Vierumäen koulu, Tupamäentie 1 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että var si naisen vaalipäivän äänestyspaikoiksi valitaan valmistelusta ilmenevät pai kat. Tiedoksianto: Kopio keskusvaalilautakunnan sihteeri Ella Vuorela

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Valtuutettu Marko Heinon kysymykseen vastaaminen 737/ /2012 Khal 15 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Valtuutettu Marko Heino on jättänyt valtuuston kysely- ja kes kus te lu tun nil le seuraavan kysymyksen: Heinolassa on tuleville vuo sil le mittavia investointeja (Hopeasilta, Uima hal li, Myllyojan kou lu). Kysymmekin missä vaiheessa mennään näi den kohteiden suun nit te lus sa, aikatauluttamisissa, kus tan nus laskel mis sa sekä tar jous ky se lyis sä. Jakokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että teknisen toi men johtaja vastaa seu raa van kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen nyt esi tet tyyn kysymykseen. kaupunginvaltuuston kysely- ja keskustelutunti

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Saapuneet asiakirjat Khal 16 Luettelo saapuneista asiakirjoista ajalla on esityslistan liitteenä 5. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä saapu neet asiakirjat tiedoksi ja saat taa ne ao. tulosalueiden tietoon ja huo mi oon otettavaksi.

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Päätöksiä ja tiedoksiantoja 3850/ /2014, 1591/ /2012, 62/ /2012 Khal 17 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöy tä kir jat: Viranhaltijapäätökset Kaupunginjohtaja * muu yleispäätös 52-53/2014, 1/2015 Hallinto- ja kehitysjohtaja * hankintapäätös 10-12/2014 * virkojen ja toimien täyttöluvat 3/2014 Henkilöstöjohtaja * muu yleispäätös /2014 * työkokemuslisät /2014 * hankintapäätös 3/2014 * pakolliset palkantarkistukset 3-4/2014 Kaupunginkamreeri * kassavarojen sijoitus- ja ottopäätöksiä 15-17/2014 Tietohallintopäällikkö * henkilöstön valintapäätös 1/2015 Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Sivistyslautakunta Liikunta- ja kulttuurilautakunta Tekninen lautakunta Vanhusneuvosto Ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien pöy täkir jat: Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Päijät-Hämeen koulutuskonsernin konsernihallitus Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous Hämeen poliisin neuvottelukunta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja: - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Jarmo Laitisen va li tuk seen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus : Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan ke hit tä mi sek si. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. - Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävä päätös Matti Se pän valitukseen Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisusta, jolla hal lin to-oi keus hylkäsi Sepän valituksen kaupunginhallituksen päätök ses tä olla ot ta mat ta käsiteltäväksi Sepän myöhässä jätettyä oikai su vaa ti mus ta kau pun gin hal li tuk sen :ssä 110 te ke mistä va. kau pun gin joh ta ja Tita Rinnevaaran kansliapäällikön vi ran si jaisuus pää tös ten kumoamispäätöksistä. - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös nro 4143 Stora En so Oyj:n ympäristölupaa koskevaan valitukseen. Korkein hal linto-oi keus on antanut päätöksen kymmenen vuotta valituskierroksella ol lees ta Stora Enso Oyj:n Heinolan flutingtehtaan ympäristöluvasta ja kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2013 tekemän päätök sen flutingtehtaan päästörajoista. Asiakirjat nähtävänä kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä päätök set tiedokseen ja 1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja vi ranhal ti joi den päätöksiin sekä 2) tyytyä tehtyihin päätöksiin. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän val tuuston pöytäkirjaan sisältyvän ensihoidon kehittämistä koske van päätöksen johdosta kaupunginhallitus päätti kuitenkin lä hettää kuntayhtymälle paheksuvan kannanoton Heinolan näkemyksen huo miot ta jättämisestä. Kannanotto lähetetään tiedoksi myös ko. kun ta yh ty män toimielimissä Heinolaa edustaville. Tiedoksianto: Kannanotto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto Heinolan edustajat

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot Khal 18 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tie dok si. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi va. kaupunginjohtajan in for maation sote-valmistelukokouksesta Lah des sa.

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Toimielin Kaupunginhallitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 3, 5, 7-11, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 2, 4, 6, Hallintolainkäyttölaki 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (hallintolainkäyttölaki 15 ) Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunginhallitus Rauhankatu 3, Heinola sähköpostiosoite: Pykälät 2, 4, 6, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja vanettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anlitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna sähköposti: fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitus kirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.09.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen 3 38 Sidonnaisuusilmoitukset 4 39 Tarkastuslautakunnan koulutus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 18.10.2016 ja 19.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 253 Vuoden 2017 talousarvio

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 16.11.2015 klo 14:00-15:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 14:00-15:24

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot