Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-17:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-17:24 kh:n puheenjohtaja Varjo Niina 15:00-17:24 kh:n I varapj. Karppinen Sanna 15:00-17:24 kh:n II varapj. Aven Eero 15:00-17:24 jäsen Jaakkola Ilkka 15:00-17:24 jäsen Järvinen Kaija 15:00-17:24 jäsen Rajajärvi Jouko 15:00-17:24 jäsen Timonen Kirsi 15:00-17:24 jäsen Virtanen Timo 15:00-17:24 jäsen Teittinen Jussi 15:00-17:24 esittelijä Malin Sinikka 15:00-17:24 pöytäkirjanpitäjä Muu Turunen Risto 15:00-17:24 kv:n I varapj. Niemi Petteri 15:00-17:24 kv:n II varapj. Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisuus päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-18 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Aven ja Ilkka Jaakkola. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Raili Hildén Niina Varjo Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 3 Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Eero Aven Ilkka Jaakkola pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 2 Vuokrapalstan nro147 vuokran korottaminen 5 3 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Rauno Maaningan valitukseen kansliapäällikön viransijaiseksi nimittämistä koskevan päätöksen kumoamisesta 4 Lisäajan myöntäminen lainan takaisinmaksulle, Heinolan Järjestöyhdistys ry Talouden kehitys tammi-joulukuulta Kaupunginhallituksen alaisen yleishallinnon käyttösuunnitelma vuoden 2015 talousarviolle 12 7 Talousarvion 2015 muuttaminen / yleishallinto 14 8 Lisämääräraha 2015 talousarvion investointiosaan / Mammografialaitteen hankinta 16 9 Sosiaaliohjaajan (115110) viran perustaminen Työllisyystyöryhmän asettaminen Uimahallin peruskorjaus / ohjausryhmän asettaminen Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat Heinolassa Eduskuntavaalien 2015 laitosäänestyspaikat Heinolassa Eduskuntavaalien 2015 vaalipäivän äänestyspaikat Heinolassa Valtuutettu Marko Heinon kysymykseen vastaaminen Saapuneet asiakirjat Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 28 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Khal 1 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitys lis tan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin pöydälle jaettu täy den net ty valmistelu ja esitys asiaan "Uimahallin peruskorjaus / oh jaus ryh män asettaminen".

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Vuokrapalstan nro147 vuokran korottaminen 3544/ /2014 Khal 2 Valmistelija: maankäyttöinsinööri Juho Lumme, puh , Heinolan kaupungin työntekijät JHL ry 51 on myynyt tehdyl lä kaupalla Lapinsaaressa sijaitsevan vuokrapalstan nro147 vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset Hei no lan Custom-moottoripyöräkerho ry:lle, joka on edelleen myynyt vuokraoikeuden ja sillä olevat rakennukset Seppo ja Pirk ko Toivaselle. Heinolan kaupungin työntekijät JHL ry 51 on maksanut yhdistyksille tar koi tet tua erityisen edullista maanvuokraa palstastaan 16,82 /v. Vuok ran määrää ei ole korjattu vuokraoikeuden siirtojen yhtey des sä. Vuoden 2015 alusta voimaan tulevaan vuokrasopimukseen on korjat ta va perusvuokra vastaamaan 2000 m² suuruisen palstan vuokraa. Vuonna m² suuruisen palstan maanvuokra Kon ni veden kaupunkipuiston alueella on 445,63. Kau pun gin hal li tuk sen tekemän päätöksen mukaan "1. Alavirran vuokramökkitonttien eli Konniveden saarissa, Löy sinnie mes sä, Pikijärvellä ja Paininpuunlammella sijaitsevien kaupungin va paa-ajan käyttöön vuokraamien mökkitonttien vuokrasopimuksia jat ke taan kolmellakymmenellä (30) vuodella siten, että uudet vuokra kau det päättyvät vuoden 2044 lopussa, 2. vuokramökkitonttien vuokria korotetaan seuraavasti: 2a. vuoden 2014 loppuun eli voimassa olevan sopimuksen mu kaisen vuokrakauden loppuun asti vuosivuokra on nykyisen so pi muksen mukainen, jolloin vuokran määrää tarkistetaan vuosittain in deksi kor jauk sen perusteella. 2b. vuosina eli uuden vuokrausjakson ensimmäisenä viite nä vuonna vuosivuokra on nykyiseen vuokraan verrattuna kak sinker tai nen siten, että vuoden 2015 vuokran suuruus on kaksi kertaa vuo den 2014 vuokra ja siitä eteenpäin vuosina vuokraa ko ro te taan indeksikorjausta vastaavasti. 2c. vuosina eli uuden sopimusjakson muina vuosina vuosi vuok ran korotus porrastetaan alueittain siten, että 2c1. alueilla I (Pikijärvi, Paininpuunlampi, Löysinniemi) ja IV (Sel kä saar ten ja Lapinsaaren itärannat) vuokraa nostetaan si ten, että vuoden 2020 vuokra on kaksikymmentäviisi (25) prosenttia suu-

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus rem pi kuin vuoden 2019 vuokra ja siitä eteenpäin vuosina vuokraa korotetaan indeksikorjausta vastaavasti 2c2. alueilla II (Konnisaari) ja III (Selkäsaarten ja La pin saa ren län si ran nat) vuokraa nostetaan siten, että vuoden 2020 vuok ra on vii si kym men tä (50) prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 vuok ra ja sii tä eteenpäin vuosina vuokraa korotetaan in dek si korjaus ta vastaavasti." Seppo ja Pirkko Toi va sen vuokrapalstan nro 147 perus vuok ra vuon na 2015 on siten 891,26 ja vuosina vuok raa ko ro te taan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että 1) Konnivedellä si jait se van vuokrapalstan nro 147 vuo den 2015 vuo si vuok ra on 891,26 ja 2) vuosina vuokraa korotetaan kau pun gin hal li tuk sen pää tök sen mukaisesti. Tiedoksianto: Virallinen ote Seppo ja Pirkko Toivanen Kopio teknisen toimen johtaja kiinteistösihteeri

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Rauno Maaningan valitukseen kansliapäällikön viransijaiseksi nimittämistä koskevan päätöksen kumoamisesta 1591/ /2012 Khal 3 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Rauno Maaninka on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutos ta Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen nro 14/517/4, jolla hallinto-oikeus hylkäsi Rauno Maaningan valituksen kau pun gin hal li tuk sen päätöksestä / Oikaisuvaatimus kau pun gin hal li tuk sen päätöksiin ja Asiassa on kyse väliaikaista kansliapäällikön viran hoitoa kos ke neista viranhaltijapäätöksistä, jotka kaupunginhallitus kumosi ot to-oi keuden nojalla. Selityksen antamiselle on saatu jatkettu määräaika saakka. Esityslistan liitteenä 1 - Rauno Maaningan valitus korkeimmalle hal lin to-oi keu del le - Asianajotoimisto JB Eversheds Oy:n asianajajan laa ti ma se li tysluon nos Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää antaa pöy tä kirjan liitteen mukaisen selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Puheenjohtaja Raili Hildén ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 :n 1 mom. 7) kohdan mukaisesti ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi 1. va ra pu heen joh taja Niina Varjo. Selitys pöytäkirjan liitteenä 1. Tiedoksianto: Koneote korkein hallinto-oikeus

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisäajan myöntäminen lainan takaisinmaksulle, Heinolan Järjestöyhdistys ry 2807/ /2013 Khal Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Heinolan Järjestöyhdistys ry on toimittanut hakemuksen ly hyt ai kaises ta korottomasta euron suuruisesta lainasta Tehtaantie 8:ssa sijaitsevan omistamansa kerhorakennuksen kunnostustöihin. Kor jaus työ on tarkoitus toteuttaa julkisen rahoituksen avulla hankkee na, jonka kustannusarvion, , Päijänne Leader -toimisto on omalta osaltaan hyväksynyt. Lyhytaikaiset yhdistyksien ns. välirahoituslainat on käsitelty ta lous arvion tehtävässä 900 Antolainat. Tehtävä on nettositova ja siihen on mer kit ty vuodelle euron nettotuloarvio, joka muodostuu pel käs tään vanhojen lainojen lyhennyksistä. Uusien lainojen myöntä mi seen talousarviossa ei ole varauduttu. Vastaavanlaisiin hankkeisiin on aiemmin myönnetty lainoja seu raavin ehdoin: 1) Laina on koroton ja yhdistys sitoutuu maksamaan lainan takaisin vii meis tään, kun koko julkinen rahoitus on maksettu. Laina-ajalle ase te taan takaraja. 2) Jäljennökset rahoituksen maksatuspäätöksistä ja hankkeen seuran ta ra por teis ta tulee toimittaa kaupungille. 3) Kaupunki pidättää itsellään oikeuden irtisanoa laina erääntymään vä lit tö mäs ti, jos kaupungin saatavan turvaaminen sitä edellyttää. Mikäli Heinolan Järjestöyhdistys ry:n hankkeeseen suhtaudutaan myön tei ses ti ja rahoitustarve ajoittuu tälle vuodelle, vuoden 2013 talous ar vio ta tulee muuttaa. Valtuustolle tehtävässä muu tos esi tyk sessä tulee ottaa myös huomioon, että Vierumäen kyläyhdistykselle Vie ru mä ki Nousuun -hankkeelle varatun lainan (8 000 ) mak sa tus on myöhentynyt tälle vuodelle. Määrärahan muutostarve on siten yhteen sä ja muutetuksi nettomääräiseksi määrärahaksi tu lee ( ). Esityslistan liitteenä 6 Heinolan Järjestöyhdistys ry:n hakemus Va. kaupunginjohtaja (PH): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että valtuusto muuttaa vuoden 2013 talousarvion

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus teh tä vän 900 Antolainat meno-tuloarviota siten, että uudeksi net tomää räi sek si määrärahaksi tulee ja mahdolliselta lai nan annol ta edellytetään turvaavan vakuuden saamista. Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginvaltuusto Kval Khal Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuo den 2013 talousarvion tehtävän 900 Antolainat me no-tu lo ar vio ta siten, et tä uudeksi nettomääräiseksi määrärahaksi tulee ja mahdol li sel ta lainanannolta edellytetään turvaavan va kuu den saamista. Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Heinolan Järjestöyhdistys ry on toimittanut lainan vakuudeksi kor jatta vaan kiinteistöön liittyvän jälkipanttaussopimuksen. Pan tin ni mellis ar vok si on merkitty euroa. Kaupunkia pa rem mal la etu si jalla olevan saatavan määrä tästä on eu roa. Esityslistan liitteenä 3 on luonnos velkakirjaksi. Vs. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää 1. myöntää Heinolan Järjestöyhdistys ry:lle euron suu rui sen ly hyt ai kai sen lainan velkakirjaluonnoksessa esitetyin eh doin 2. valtuuttaa kaupunginkamreerin ja pääkirjanpitäjän al le kir joit tamaan kaupungin puo les ta velkakirjan ja sopimaan lainan mak sa tukses ta. Tiedoksianto: Kopio kaupunginkarmeeri Reijo Louko pääkirjanpitäjä Sari Haimakainen Khal 4 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh ,

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Laina on maksettu Heinolan Järjestöyhdistykselle ja vel ka kir jas sa on so vit tu, että laina on maksettava takaisin viimeistään Heinolan Järjestöyhdistys on lyhentänyt lainaa eu rol la ja on toimittanut kaupungille asiaan liittyvän kir jeen. Kir jees sään Järjestöyhdistys esittää, että Ely-keskuksen myön tä män avus tuk sen loppuosan maksatus on viivästynyt ja et tä lai na pää oman lop pu erän takaisinmaksulle myönnettäisiin mak su ai kaa toukokuun 2015 loppuun. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää muuttaa Heino lan Järjestöyhdistys ry:lle myönnetyn lainan ehtoja ha ke muk sen mu kai ses ti eli laina on maksettava viimeistään Tiedoksianto: Koneote Heinolan Järjestöyhdistys ry Kopio talouspalvelut

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Talouden kehitys tammi-joulukuulta / /2014 Khal 5 Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Esityslistan liitteenä 2 on ulkoinen tuloslaskelma tammi-joulukuulta 2014 sekä ennuste koko vuoden toteutumaksi. Investointien kirjaukset ovat kesken. Määrärahoista (5,2 M ) on tässä vaiheessa käytetty 3,2 M ja tuloarvioista (0,6 M ) on kirjattu n. 30 %. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä esi tetyn vuoden 2014 ta lous ar vion toteumatilanteen tiedokseen.

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen alaisen yleishallinnon käyttösuunnitelma vuoden 2015 talousarviolle 4027/ /2014 Khal Valmistelija: va. hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Esityslistan liitteenä 9 kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuoden 2015 talousarviolle (lähetetään perjantaina sähköpostitse). Khal 6 Vs. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginhallituksen vuoden 2015 talousarvion määrärahoille ja tulo ar vioil le on laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mu kai nen käyt tö suun ni tel ma, jossa määräraha ja tuloarvio jae taan osa mää rära hoik si ja osatuloarvioiksi osatehtäville, joille on myös asetettu talous ar vios ta johdettuja osatavoitteita. Konsernihallinnon toiminnanohjauksen ja vastuuhierarkian sel kiyt tämi sek si on esityksessä lähtökohtana jakaa talousarvion täy tän töönpa non ratkaisuvaltaa portaittain siten, että kau pun gin hal li tus asettaa ta voit tei ta ja määrittelee taloudelliset re surs sit osatehtäville, kau pungin joh ta ja, tulosaluejohtaja tai yk si kön pääl lik kö sitten edelleen pienem mil le kokonaisuuksille ja lo pul ta meno- ja tulolajeille, kus tan nuspai koit tain. Kaupungin markkinointiin liittyvien yhteistoimintasopimusten ( ) oh jeis ta mi sek si on laadittu ehdotus, jonka aset ta mis sa ra jois sa nuo sopimukset ehdotetaan päätettävän hal lin to- ja ke hi tysjoh ta jan viranhaltijapäätöksin talousarvion han kin ta oh jeis tuk sen poh jal ta (ilmoitustilan, mark ki noin ti nä ky vyy den yms. hankinta) yhteis työs sä kaupunginjohtajan ja elin kei no joh ta jan kanssa. Esityslistan liitteenä 3 - kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuo den 2015 ta lous ar violle - ehdotus mark ki noin ti yh teis työ oh jeis tuk sek si Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ) hyväksyä liitteen mukaisen kaupunginhallituksen vuoden 2015 talous ar vion käyttötalousosan käyttösuunnitelman, 2) antaa kunkin osamäärärahan kohdalla liitteessä mainitun vi ranhal ti jan tehtäväksi laatia ja ylläpitää yksityiskohtaisempaa käyt tösuun ni tel maa sekä vastata omalta osaltaan talousarvion täy tän töönpa nos ta, 3) antaa liitteen mukaiset ohjeet kaupungin mark ki noin ti yh teis työn to teut ta mi sel le sekä 4) hyväksyä liitteen mukaisen investointiosan käyt tö suun ni tel man. Pöytäkirjan liitteenä 2 - kaupunginhallituksen vuoden 2015 ta lous ar vion käyttötalousosan käyttösuunnitelma - ohjeet kaupungin mark ki noin ti yh teis työn to teut ta mi sel le - investointiosan käyt tö suun ni tel ma Tiedoksianto: Kopio konsernihallinnon yksiköt

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Talousarvion 2015 muuttaminen / yleishallinto 4098/ /2015 Khal 7 Valmistelija: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä, puh , Vuoden 2015 talousarviossa kaupunginhallituksen tehtävään 110 Yleis hal lin to sisältyy elinkeinoelämän kehittämishankkeita alus ta vassa käyttösuunnitelmassa nettomenon verran. Kun hankkei den suunnitellut toteuttajatahot olivat vielä talousarvion laa din tavai hees sa osin suunnittelematta, ei ehdotukseen sisällytetty kau pungin toteutettavaksi jäävien hankkeiden bruttokustannuksia ja tu lo arvioi ta. Kokouksessaan kaupunginhallitus hyväksyi Heinola Resort -hankkeen jatkoajan hakemisen ja edellytti, että kokoukseen elinkeinopalvelut valmistelee ta lous ar vio muu tos eh do tuksen, jossa mm. tämän hankkeen bruttokustannukset ja tuloarvio on huo mioi tu. Elinkeinopalvelut on valmistellut seuraavan suunnitelman ke hit tämis hank keik si 2015: Hanke - hallinnoija Heinola Resort - Heinolan kaupunki / elinkei no toi mi Päijänne-Leader Päijänne-Leader ry (Kh ) Liikunnan kansainvälinen lii kun nan ja hyvinvoinnin osaa mis kes kit ty mä - Vierumäki / Country Club Oy Bruttokustannus 2015 kaupun gil le, Tuloarvio 2015 Nettokustannus 2015, Yritys- ja teol lis ta mis hankkeet (Heinola BioInvest, Clean tech, Puu ra ken ta minen, Korjausrakentaminen sekä cleantech- vien ti toimen pi teet) - Heinolan kaupunki / elinkei no toi mi

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Seutukaupunkiyhteistyö + muut hankkeet - Heinolan kaupunki / elinkei no toi mi Yhteensä Vuoden 2015 talousarvion 110 Yleishallinto -määrärahaa ja tu lo arvio ta on näiden johdosta tarpeen muuttaa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että se muuttaisi vuoden 2015 talousarvion kaupun gin hal li tuk sen tehtävän 110 Yleishallinto määrärahaa ja tu lo arvio ta seuraavasti: Talousarvio 2015 Muutos Ta + muutos Tulot Menot Netto Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Lisämääräraha 2015 talousarvion investointiosaan / Mammografialaitteen hankinta 4016/ /2014, 4098/ /2015 Sotela Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh , Heinolan terveyskeskuksen kuvantamisyksikön mam mo gra fia lait teisto on rikkoutunut toimintakyvyttömäksi. Laitteistoa korvaavan yri tyksen mukaan yli 20-vuotta vanhaa laitteistoa ei kannata enää kor ja ta ja myös varaosien saatavuus on kyseenalaista. Mammografialaitteisto on kuvantamisyksikölle toiminnan kannalta vält tä mä tön ja sitä käytetään lähes päivittäin. Nyt kuvantaminen voidaan hoitaa hankittavalla varalaitteella tarjouskilpailun ajan. Mammografialaitteiston hankintaan ei ole varattu määrärahoja vuoden 2015 talousarvioon, joten määrärahaa on esitettävä uutena mää rä ra ha na investointiosan irtaimistohankintoihin kau pun gin hal lituk sen kautta kaupunginvaltuustolle. Tarvittava määräraha on ar violta Jatkokäsittely: Khal 8 Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallituksen kautta -valtuustolle, että se myöntää :n määrärahan vuoden 2015 talousarvion in ves toin tiosaan mammografialaitteiston uusintaan. kaupunginhallitus Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on sosiaali- ja ter veyslau ta kun nal le osoitettu "Sosiaali- ja terveystoimen ir tai mis to" mää rära ha Sen tarkistettua käyttösuunnitelmaa ei lau ta kun ta ole vielä esittänyt kaupunginhallituksen vah vis tet ta vak si. Jatkokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää palauttaa so siaa li- ja terveyslautakunnan esityksen valmisteltavaksi in ves toin tiosan käyttösuunnitelman yhteydessä. sosiaali- ja terveyslautakunta

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Sosiaaliohjaajan (115110) viran perustaminen 4050/ /2014 Sotela Valmistelija: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, puh , Vanhuspalveluista on vähennetty sosiaalialan osaajan työpanosta mer kit tä väs ti, kun entinen terveyskeskuksen sosiaalityöntekijä jäi eläk keel le. Silloin avoimeksi haettuun sosiaalityöntekijän virkaan haet tiin henkilö, joka tekee työpanoksensa jatkossa lasten ja per heiden yksikössä. Vanhuspalvelujen ja terveyskeskuksen tarvitsemaa so si aa li alan osaajan työpanosta suunniteltiin saatavan ai kuis so si aali työs tä, mutta sieltä ei ole saatu riittävää työpanosta resurssien niuk kuu den vuoksi. Tästä syystä vanhusten asioiden hoito, joissa tar vi taan sosiaalialan osaajaa, on viivästynyt. On vanhuksia, jotka ovat joutuneet olemaan terveyskeskuksen vuodeosastolla so si aa lisin syin odottamassa sosiaalialan osaajan asioiden hoitoa. Kau punki on jopa kärsinyt taloudellisesti, kun raha-asioita ei ole hoitanut kukaan ja asiakasmaksuja on jäänyt saamatta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 on uutena tehtävänä vanhuspalveluissa sosiaaliohjaajan tehtävät pal ve lu oh jaus yk si kös sä (terveystupa). Samalla välinehuoltajan tehtä vään ei ole enää varattu palkkarahoja, vaan se lopetetaan. Ai kuisso si aa li työ pystyy tällä mallilla antamaa enemmän sosiaalialan osaa jan resursseja mielenterveys- ja päihdetiimille. Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaaja toimii kotihoidon johtajan alai suudes sa. Tehtäviin liitetään myös julkisen vallan käyttöä, koska hän tekee asiakaspäätöksiä, joten tehtävää varten on perusteltua perustaa vir ka. Jatkokäsittely: Khal 9 Sosiaali- ja terveysjohtaja (KK): Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se pe rus taa sosiaali- ja terveystoimeen lukien kokoaikaisen so si aa li oh jaa jan viran (115110). kaupunginhallitus Valmistelija: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, puh , Viran perustamiseen ei ole huomautettavaa. Viran tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä 4.

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Jatkokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että se perustaa sosiaali- ja ter veys toi meen lukien kokoaikaisen sosiaaliohjaajan viran (115110). kaupunginvaltuusto

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Työllisyystyöryhmän asettaminen 4097/ /2014 Khal 10 Valmistelija: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, puh , etu ni Työllisyysasiat muo dos ta vat hajanaisen ja erittäin laajan ko ko naisuu den. Vuoden 2015 alusta kaupungin vastuu työl lis tä mis asiois ta li sään tyy ja myös kustannukset kasvavat olennaisesti. Tällaisen haas teel li sen kokonaisuuden hal lit se mi sek si tarvitaan jatkuvaa keskus te lua ja pohdintaa viranhaltijoiden, kaupunginhallituksen ja TE-toi mis ton kesken. Säännöllinen keskustelu voisi tapahtua valmistelevan työryhmän muo dos sa. Työllisyystyöryhmän tehtävänä on työl li syys asioi den koko nais val tai nen miettiminen ja koordinointi. Työllisyystyöryhmän kokoonpanoksi esitetään seuraavaa: - hallituksen puheenjohtaja hallituksen nimeämää jäsentä - kaupunginjohtaja - henkilöstöjohtaja - työllisyyskoordinaattori - TE-toimiston nimeämä edustaja Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1. asettaa valmistelevan ja keskustelevan työllisyystyöryhmän hen kilös tö pal ve lui den / työl li syys koor dinaat to rin tueksi, 2. nimetä työryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan, 1-2 muu ta luottamushenkilöjäsentä, kaupunginjohtajan, hen ki lös tö johta jan ja työllisyyskoordinaattorin, 3. nimetä työryhmälle puheenjohtajan ja 4. pyytää TE-toimistoa nimeämään edustajansa työryhmään. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin muiksi luot tamus hen ki lö jä se nik si Seija Saittakari ja Ville-Matti Kuusela. Työ ryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tiedoksianto: Koneote TE-toimisto Kopio valitut henkilöt palkanlaskenta

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Uimahallin peruskorjaus / ohjausryhmän asettaminen 1375/ /2012 Khal 11 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Uimahallin peruskorjaus alkaa kaupunginvaltuuston päättämän talous ar vion puitteissa tänä vuonna. Hankkeen suunnittelutilanne on nyt seuraava: Arkkitehtisuunnittelu: urakkalaskentapiirustukset valmiit pieniä tar kistuk sia lukuun ottamatta Rakennesuunnittelu: kesken LVI-suunnittelu: lähes valmis, työselitys kesken Sähkösuunnittelu: pieniä tarkistuksia vaille valmis Allaslaitesuunnittelu: lähes valmis, työselitys kesken Tiedonkulun ja koordinaation tehostamiseksi hankkeessa on kaupun gin hal li tuk ses sa esitetty toive ohjausryhmän asettamisesta hankkeel le. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) asettaa Uimahallin peruskorjausta varten ohjausryhmän, jon ka kaut ta välittyy tietoa hankkeen toteutuksen aikataulusta, kus tan nusar vios sa pysymisestä ja muista käytännön seikoista tulosalueille ja toi mi eli mil le, 2) nimetä ohjausryhmään luottamushenkilöjäsenet ja 3) antaa kaupunginjohtajan tehtäväksi määrätä ohjausryhmään viran hal ti jat. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin ohjausryhmään Nii na Varjo, Juha Kari, Jukka Koskinen ja Tuomo Vesikko. Pu heenjoh ta jak si nimettiin Niina Varjo. Tiedoksianto: Kopio ohjausryhmän jäsenet kaupunginjohtaja palkanlaskenta

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikat Heinolassa 3848/ /2014 Khal 12 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennak ko ää nes tys paik ko jen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Itella Posti Oy ja Heinolan Kirkonkylän kyläyhdistys ry ovat jättäneet tar jouk sen sa vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen jär jes tä mi ses tä. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että en nak koää nes tys pai koik si valitaan - Itella Posti Oy:n tilat (Heinolan postin konttori), Savontie 3, Hei no la - Heinolan Kirkonkylän Kyläpirtti, Vanhatie 34, Heinola kk Tiedoksianto: Kopio keskusvaalilautakunnan sihteeri Ella Vuorela

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien 2015 laitosäänestyspaikat Heinolassa 3848/ /2014 Khal 13 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää ne sairaalat, ym pä rivuo ro kau tis ta hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toi min ta yk si köt, joissa ennakkoäänestys järjestetään varsinaisten en nak ko ää nes tyspaik ko jen lisäksi. Sairaalat: 1. Heinolan kaupunginsairaala Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt: 1. Heinolan kaupungin vanhainkoti Hopeasilta 2. Mäntyläkoti ja Villa Ilo 3. Eteva kuntayhtymä / Heinolan asumispalvelut 4. Jyränkölän Setlementti r.y:n Jyränkölän palvelutalot: - Konsulinna - Konsuli - Siltakoti 5. Kanervalan palvelukeskus, ryhmäkoti 6. Hoivakoti Paavali 7. Hoivakoti Tähtiniemi Lisäksi Niemelän palvelutalon asukkailla on ollut mahdollisuus äänes tää Jyränkölän palvelutaloissa Konsulissa ja Konsulinnassa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että lai tos äänes tys pai koik si valitaan valmistelussa mainitut paikat. Tiedoksianto: Kopio keskusvaalilautakunnan sihteeri Ella Vuorela

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Eduskuntavaalien 2015 vaalipäivän äänestyspaikat Heinolassa 3848/ /2014 Khal 14 Valmistelija: asianhallintapäällikkö Ella Vuorela, puh , Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän ää nes tyspai kois ta. Edellisissä vaaleissa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja olivat: 1. Valtuustotalo, Rauhankatu 3a 2. Heinolan lukio, Rajakatu Koulutuskeskus Salpaus, Opintie 2 4. Tommola-talo, Hiidenhaudantie 2 5. Jyrängön koulu, Koskensaarentie 7 6. Sinilähteen seurakuntatalo, Karjalankatu Kirkonkylän koulu, Koulukuja 1 8. Heinolatalo, Vanhatie Lusin koulu, Lusinraitti Myllyojan koulu, Karjalantie Vierumäen koulu, Tupamäentie 1 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että var si naisen vaalipäivän äänestyspaikoiksi valitaan valmistelusta ilmenevät pai kat. Tiedoksianto: Kopio keskusvaalilautakunnan sihteeri Ella Vuorela

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Valtuutettu Marko Heinon kysymykseen vastaaminen 737/ /2012 Khal 15 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Valtuutettu Marko Heino on jättänyt valtuuston kysely- ja kes kus te lu tun nil le seuraavan kysymyksen: Heinolassa on tuleville vuo sil le mittavia investointeja (Hopeasilta, Uima hal li, Myllyojan kou lu). Kysymmekin missä vaiheessa mennään näi den kohteiden suun nit te lus sa, aikatauluttamisissa, kus tan nus laskel mis sa sekä tar jous ky se lyis sä. Jakokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää, että teknisen toi men johtaja vastaa seu raa van kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen nyt esi tet tyyn kysymykseen. kaupunginvaltuuston kysely- ja keskustelutunti

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Saapuneet asiakirjat Khal 16 Luettelo saapuneista asiakirjoista ajalla on esityslistan liitteenä 5. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä saapu neet asiakirjat tiedoksi ja saat taa ne ao. tulosalueiden tietoon ja huo mi oon otettavaksi.

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Päätöksiä ja tiedoksiantoja 3850/ /2014, 1591/ /2012, 62/ /2012 Khal 17 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöy tä kir jat: Viranhaltijapäätökset Kaupunginjohtaja * muu yleispäätös 52-53/2014, 1/2015 Hallinto- ja kehitysjohtaja * hankintapäätös 10-12/2014 * virkojen ja toimien täyttöluvat 3/2014 Henkilöstöjohtaja * muu yleispäätös /2014 * työkokemuslisät /2014 * hankintapäätös 3/2014 * pakolliset palkantarkistukset 3-4/2014 Kaupunginkamreeri * kassavarojen sijoitus- ja ottopäätöksiä 15-17/2014 Tietohallintopäällikkö * henkilöstön valintapäätös 1/2015 Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Sivistyslautakunta Liikunta- ja kulttuurilautakunta Tekninen lautakunta Vanhusneuvosto Ympäristö- ja rakennuslautakunta Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien pöy täkir jat: Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Päijät-Hämeen koulutuskonsernin konsernihallitus Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous Hämeen poliisin neuvottelukunta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksiantoja: - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Jarmo Laitisen va li tuk seen koskien kaupunginvaltuuston päätöstä

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus : Valtuustoaloite WPK-talon ja kesäteatterin tulosseurannan ke hit tä mi sek si. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. - Korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävä päätös Matti Se pän valitukseen Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisusta, jolla hal lin to-oi keus hylkäsi Sepän valituksen kaupunginhallituksen päätök ses tä olla ot ta mat ta käsiteltäväksi Sepän myöhässä jätettyä oikai su vaa ti mus ta kau pun gin hal li tuk sen :ssä 110 te ke mistä va. kau pun gin joh ta ja Tita Rinnevaaran kansliapäällikön vi ran si jaisuus pää tös ten kumoamispäätöksistä. - Korkeimman hallinto-oikeuden päätös nro 4143 Stora En so Oyj:n ympäristölupaa koskevaan valitukseen. Korkein hal linto-oi keus on antanut päätöksen kymmenen vuotta valituskierroksella ol lees ta Stora Enso Oyj:n Heinolan flutingtehtaan ympäristöluvasta ja kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2013 tekemän päätök sen flutingtehtaan päästörajoista. Asiakirjat nähtävänä kokouksessa. Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä päätök set tiedokseen ja 1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja vi ranhal ti joi den päätöksiin sekä 2) tyytyä tehtyihin päätöksiin. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän val tuuston pöytäkirjaan sisältyvän ensihoidon kehittämistä koske van päätöksen johdosta kaupunginhallitus päätti kuitenkin lä hettää kuntayhtymälle paheksuvan kannanoton Heinolan näkemyksen huo miot ta jättämisestä. Kannanotto lähetetään tiedoksi myös ko. kun ta yh ty män toimielimissä Heinolaa edustaville. Tiedoksianto: Kannanotto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuusto Heinolan edustajat

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot Khal 18 Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tie dok si. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi va. kaupunginjohtajan in for maation sote-valmistelukokouksesta Lah des sa.

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Toimielin Kaupunginhallitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 3, 5, 7-11, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 2, 4, 6, Hallintolainkäyttölaki 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (hallintolainkäyttölaki 15 ) Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunginhallitus Rauhankatu 3, Heinola sähköpostiosoite: Pykälät 2, 4, 6, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja vanettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anlitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna sähköposti: fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitus kirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Seppälä Juuso 17:00-18:20 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.05.2014 klo 14:00-15:55 Paikka Bistro Sinne, kokoustila Porvoo Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Riutta Heimo 14:00-15:55

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2015 72 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot