SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari Angeli Karri Kotavuopio Petter Eira Birgitta Mäntyvaara Juha-Pekka Eira-Keskitalo Satu-Marja Näkkäläjärvi Tanja Hautamäki Helinä Ranta Hannu Joki Hilkka Syväjärvi Ulla-Maija Juuso Berit-Ellen Tonteri Antti Keinovaara Ulla MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskitalo Pentti, kunnanjohtaja Kärnä Mikko, pöytäkirjanpitäjä ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLE- Satu-Marja Eira-Keskitalo Mikko Kärnä KIRJOITUS JA VAR- puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä MENNUS PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Karri Angeli Antti Tonteri PÖYTÄKIRJA PIDE- Enontekiön kunnanvirastolla TÄÄN YLEISESTI klo NÄHTÄVÄNÄ

2 Kunnanvaltuusto ASIALISTA 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA ESITYSLISTAAN MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT MUUTOKSET 48 REHTORI-KOULUTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 49 ENONTEKIÖN KUNNAN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VALTION OMISTAMIEN SUOJELU- JA ERÄMAA-ALUEIDEN SAATTAMINEN KIINTEISTÖVEROTUKSEN PIIRIIN 50 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:N PYYNTÖ OMAVELKAISESTA TAKAUKSESTA VESIHUOLTOTÖIDEN LAINAA VARTEN 53 ILMOITUSASIAT JA VALTUUSTOALOITTEET

3 Kunnanvaltuusto Kvalt 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Valtuuston kokousta koskeva kuulutus on julkaistu ja lähetetty samana päivänä postitse valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja kunnan ilmoituspaikkoihin. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Valtuuston puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisella tavalla kokoon kutsuttu ja jäsenmäärältään päätösvaltainen. Käsittely: Puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi, että paikalla on 12 kunnanvaltuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 Kunnanvaltuusto Kvalt 47 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA JA ESITYSLISTAAN MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT MUUTOKSET Valtuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan kokouskutsussa ilmoitettuun aikaan mennessä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Enontekiön kunnanvirastossa samana päivänä klo 14:00 alkaen virka-ajan päättymiseen saakka. Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Valtuuston päätöksiä ei voida asettaa nähtäville ennen pöytäkirjan allekirjoittamista ja tarkastamista, joten pöytäkirjantarkastajiksi valittujen tulee suorittaa velvollisuutensa määräaikaan mennessä. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan nähtävilläpitoaikaan mennessä. Jotta vältyttäisiin näiden ylimääräisten pöytä-kirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Tämän pykälän yhteydessä valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kiireellisenä käsiteltäväksi kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, joita hallitus ei ole valmistellut, mutta joita ei niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden vuoksi voida käsitellä seuraavassa kokouksessa. Päätös valmistelemattoman asian käsittelemisestä kiireellisenä on tehtävä yksimielisesti. Tämän pykälän yhteydessä kunnanhallituksella on mahdollisuus esittää valtuuston kiireellisenä käsiteltäväksi asioita, jotka se on valmistellut, mutta joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Päätös valmistellun asian käsittelemisestä kiireellisenä voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä. Jollei valtuusto toisin päätä, kiireelliseksi julistetut asiat käsitellään valmisteltujen asioiden jälkeen viimeisenä asiana ennen esityslistan kohtaa Ilmoitusasiat ja valtuustoaloitteet. Käsittely: Jaakko Alamattila esitti pöytäkirjantarkastajaksi Karri Angelia ja Helinä Hautamäki Antti Tonteria. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karri Angeli ja Antti Tonteri. Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestyksen sellaisenaan.

5 Kunnanvaltuusto Kvalt 48 REHTORI-KOULUTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Asian aiempi käsittely: Khall Asiaa on käsitelty sivistyslautakunnan kokouksessa (116 ): Rehtori-koulutoimenjohtaja Paula Alatalo on toimittanut sivistyslautakunnalle ilmoituksen, jonka mukaan irtisanoutuu virasta alkaen. Alatalo siirtyy em. ajankohtana Sodankylän kunnan hallintojohtajan tehtävään. Esitys (pj.): Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se julistaa rehtori-koulutoimenjohtajan viran haettavaksi siten, että virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana lukien. Sivistyslautakunta keskustelee virkakuulutukseen kirjattavista kelpoisuusehdoista ja tekee tästä esityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Pykälä tarkastetaan kokouksessa. Käsittely: Esitystä tarkennettiin seuraavasti: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Alatalon irtisanoutumisilmoitus hyväksytään. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että paikka täytetään ja julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana lukien. Esitystä täydennettiin myös siten, että kelpoisuusehdot kirjataan hakukuulutukseen samansisältöisinä kuin aiemmassa kuulutuksessa rehtori-koulutoimenjohtajan virkaa täytettäessä. Hakukuulutus oli nähtävillä kokouksessa. Ehdotuksen mukaan. Merkittiin tiedoksi irtisanoutumisilmoitus. Pykälä tarkastettiin kokouksessa

6 Kunnanvaltuusto Aiempi hakukuulutus on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Esitys (kj): Sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti.

7 Kunnanvaltuusto Kvalt 49 ENONTEKIÖN KUNNAN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VALTION OMISTAMIEN SUOJELU- JA ERÄMAA-ALUEIDEN SAATTAMINEN KIINTEISTÖVEROTUKSEN PIIRIIN Asian aiempi käsittely: Khall a Kiinteistövero on maan ja sillä olevan rakennuksen arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa vuosittain kiinteistön sijaintikunnalle. Vero määrätään sille, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Veron suuruus on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Veroprosentin suuruudesta päättää kunnanvaltuusto eduskunnan säätämien ala- ja ylärajojen mukaisesti. Vuotuinen kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993 korvaamaan hajanaista kiinteistöihin kohdistuvaa verotusta. Kiinteistövero korvasi kiinteistöjen harkintaverotuksen, asuntotulon verotuksen ja katumaksun. Samassa yhteydessä poistettiin manttaalimaksu. Kiinteistöveron tuotto on helposti arvioitavissa ja se on kunnalle vakaa ja varma verotuskohde, koska kiinteistöjen määrä on yleensä tasainen. Verotuksen toimittaa verovirasto, joka myös vahvistaa kiinteistön verotusarvon eli todennäköisen luovutushinnan. Rakennusten ja rakennelmien, kuten vaikkapa vesivoimalaitoksen arvona pidetään jälleenhankinta-arvoa, josta tehdään iästä riippuva vähennys. Kiinteistöveroa ei tarvitse maksaa vesialueesta, metsämaasta, maatalousmaasta eikä puolustusvoimain käytössä olevista kiinteistöistä. Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille (joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle. Vuonna 2011 rajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit voidaan lain mukaan määrätä, ovat seuraavat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60-1,35 Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,32-0,75 Muiden asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 2,85 Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00-3,00

8 Kunnanvaltuusto Kiinteistöverotuotto Enontekiön kunnalle on arvioitu olevan kuluvalle vuodelle noin euroa. Veron tuotto on ollut viime vuodet melko tasainen. Moneen muuhun Lapin kuntaan verrattuna kiinteistöveron tuotto on Enontekiöllä suhteellisen pieni ja tämä johtuu siitä, että kiinteistöjen verotusarvot ovat Enontekiöllä suhteellisen matalia eikä Enontekiön kunnan alueella ole ollut viime vuosina poikkeuksellisen voimakasta asuntojen rakennustuotantoa verrattuna moneen muuhun Lapin kuntaan. Tämän lisäksi on huomioitava, että Enontekiö jää paitsi voimalaitoksille määrättävästä kiinteistöverotuotosta, koska voimassa olevan lainsäädännön mukaan kiinteistövero maksetaan vain vesivoimalaitoksen sijaintipaikkakunnalle eikä kuten mm Enontekiön kunta on aiemmin esittänyt, että kiinteistövero kohdennettaisiin myös koko vesistöalueen/valuma-alueen kunnille. Maan nykyisen hallituksen suunnitelmissa on, että tällä hetkellä voimassa oleva kuntien verotulojen tasausjärjestelmää muutetaan siten, että kiinteistöverotuotto jätetään tasausjärjestelmän ulkopuolelle. Käytännössä tämä, tehtyjen laskelmien mukaan, lisää Enontekiön kunnan kiinteistöveroja n Samalla valtiovalta on korostanut kiinteistöveron noston ja veropohjan laajentamisen merkitystä. Valtion omistamien suojelualueiden ja erämaa-alueiden saattamisesta kiinteistöverotuksen piiriin on puhuttu julkisuudessa jo pitemmän ajan, Enontekiön kohdalla viimeksi vv , kun Valtionvarainministeriön arviointityöryhmä tarkasteli Enontekiön kunnan taloutta ns kriisikuntamenettelyssä. Enontekiön kunnan alueella erilaisten suojelualueiden pinta_ala on n ha ja erillisen erämaalain nojalla perustettujen erämaa-alueiden pinta-ala on n ha. Erämaa-alueilla alueiden hyödyntäminen on rajoitettua lähes samalla tavalla kuin suojelualueilla, eivätkä ne ole kunnallisen maankäytön suunnittelun ja kunnallisen kaavoittamisen ulottuvissa. Suojelu- ja erämaa-alueiden osuus Enontekiön kunnan maapinta-alasta on noin 70%. Näin ollen suojelu- ja erämaa-alueiden saattaminen yleisen kiinteistöveron piiriin on Enontekiön kunnalle verotuloihin merkittävä vaikutus ottaen huomioon, että julkisuudessa näitä suojelualueita pidetään "mittaamattoman" arvokkaina alueina. Koska nykyinen kiinteistöverolaki ei aseta estettä valtion suojelualueiden verottamiselle, Enontekiön kunta päättää tulkita voimassa olevaa kiinteistöverolakia siten, ettei se aseta estettä kiinteistöveron määräämiseksi myös valtion omistamille suojelu- ja erämaa-alueille. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättäisi määrätä valtion omistamille suojelu- ja erämaa-alueille yleisen kiinteistöveron 0,9%:a vuodessa.

9 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti Käsittely: Kunnanjohtaja antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä selvityksen käsiteltävänä olevan asian taustoista kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti.

10 Kunnanvaltuusto Kvalt 50 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 Asian aiempi käsittely: Khall Kiinteistöverolain (654/92) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnassa sovellettavat kiinteistöveroprosentit laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa kunnan tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan vuodelle 2012 määräämät kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan Verohallitukselle viimeistään Kiinteistöveron kohteena on kiinteistö, joiksi luetaan 1. tontti, tila ja muu itsenäinen maanomistuksen yksikkö 2. erottamaton määräala ja 3. varallisuusverotuksen rakennukset ja rakennelmat. Vuoden 2012 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat: Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12b ): yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 1,35 vakituisen asunnon veroprosentti 0,32 0,75 KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13 a ja 14 ) rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 3,00 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60 1,35 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,85 Enontekiön kunnan vuoden 2011 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,80% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% Kiinteistöveroprosentit olivat samat myös vuosina 2009 ja Ennakkotiedon mukaan maksuunpantua kiinteistöveroa kertyy vuoden 2011 tilinpäätökseen n Arvioitu kiinteistöverotulo vuodelle 2012 olisi nyt esitetyillä prosenteilla n

11 Kunnanvaltuusto Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90 % - vakituisten asuntojen veroaste 0,50 % - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,10 % - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% Käsittely: Sari Keskitalo esitti, että vakituisten asuntojen veroaste pidetään 0,40%:ssa. Ulla Keinovaara, Berit-Ellen Juuso, Jaakko Alamattila ja Katja Haimakka kannattivat esitystä. Esityksen myötä kiinteistöveroasteiksi muodostuisivat seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% Jaakko Alamattila esitti, että rakentamattomien kiinteistöjen veroaste nostetaan 2,00%:iin. Esitys ei saanut kannatusta. Ulla Keinovaara esitti, että mitään veroja ei nosteta. Esitys ei saanut kannatusta. Todettuaan etteivät omat esitykset saa kannatusta, Alamattila ja Keinovaara vetivät omat esityksensä pois ja ilmoittivat kannattavansa Sari Keskitalon esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska pöydällä on ainoastaan yksi kunnanjohtajan päätösesityksestä poikkeava esitys jota kaikki paikalla olevat hallituksen jäsenet kannattavat, ei asiasta tarvitse äänestää. Näin ollen päätökseksi tulee kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kiinteistöveroksi vahvistetaan seuraavat: - yleinen kiinteistöveroaste 0,90% - vakituisten asuntojen veroaste 0,40% - vapaa-ajan asuntojen veroaste 1,00% - rakentamattomien kiinteistöjen veroaste 1,00% - valtion omistamat suojelu- ja erämaa-alueet 0,90% Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti.

12 Kunnanvaltuusto Kvalt 51 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2012 Asian aiempi käsittely: Khall Kunnanvaltuuston on Kuntalain 66 :n mukaan päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan on ilmoitettava kunnallisverotuksessa v 2012 sovellettava tuloveroprosentti Verohallitukselle mennessä. Tuloveroprosentti on vuonna ,50. Ennakkotiedon mukaan v 2011 kunnallisveroa kertyy n 4,06 milj. euroa. esittelijän esittämän tuloveroprosentin noston vaikutus on n euroa. Kunnanvaltuuston hyväksymässä kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmassa Enontekiön kunta on ilmoittanut Valtiovarainministeriölle, että kunnallisveroastetta nostetaan vuosittain 0,25%:lla, mutta kunnanvaltuusto on kahtena edellisenä vuotena jättänyt korotuksen tekemättä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,75 %. Käsittely: Berit-Ellen Juuso esitti, että tuloveroprosenttia ei koroteta, vaan se pidetään vuoden 2011 tasolla 20,50%:ssa. Ulla Keinovaara ja Katja Haimakka kannattivat esitystä. Jaakko Alamattila ja Sari Keskitalo ilmoittivat kannattavansa kunnanjohtajan päätösesitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, jossa päätösehdotusta kannattavat sanovat JAA ja Berit-Ellen Juuson tekemää ja Ulla Keinovaaran sekä Katja Haimakan kannattamaa esitystä kannattavat sanovat EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kunnanjohtajan päätösehdotus sai kaksi ääntä (Alamattila, Keskitalo) ja vastaehdotus kolme ääntä (Haimakka, Juuso, Keinovaara) Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2012 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,50%

13 Kunnanvaltuusto Käsittely: Jaakko Alamattila esitti, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2012 vahvistetaan 20,75%:a. Hilkka Joki, Ulla Keinovaara, Berit-Ellen Juuso, Artturi Alatalo ja Birgitta Eira ilmoittivat kannattavansa kunnanhallituksen päätösesitystä. Helinä Hautamäki, Antti Tonteri ja Sari Keskitalo ilmoittivat kannattavansa Jaakko Alamattilan esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen päätösehdotusta sanovat JAA ja ne, jotka kannattavat Jaakko Alamattilan esitystä sanovat EI. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Alatalo, Angeli, Eira, Joki, Juuso, Keinovaara)ja 6 EI-ääntä (Alamattila, Eira-Keskitalo, Hautamäki,Keskitalo, Syväjärvi, Tonteri). Puheenjohtaja totesi äänestyksen päätyttyä äänten menneen tasan, jolloin päätökseksi tulee ehdotus jota puheenjohtaja on äänestänyt. Täten kunnanvaltuuston päätökseksi on tullut Jaakko Alamattilan esitys.(äänestysluettelo on esitetty LIITTEENÄ 1) Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että vuoden 2012 kunnan tuloveroprosentiksi vahvistetaan 20,75%.

14 Kunnanvaltuusto Kvalt 53 ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY:N PYYNTÖ OMAVELKAISESTA TAKAUKSESTA VESIHUOLTOTÖIDEN LAINAA VARTEN Enontekiön vesihuolto Oy:n hallituksen kokous Enontekiön Vesihuolto Oy:n vuoden vesihuoltourakoiden kokonaiskustannukset ovat n euroa. Investointien kohteena on - Ullatievan vedenottamon ja alkalointilaitoksen sekä siirtolinjojen rakentaminen - Aittalahdenmaan vanhan poro- ja luontaiselinkeinotila-alueen vesihuolto ja viemäröinti - Vuollikan RM ja uuden porotila-alueen vesihuolto ja viemäröinti. Hankekokonaisuudelle saadaan vesihuoltoavustusta yhteensä n euroa. Ullatievan Vedenottamon ja siirtolinjojen sekä Aittalahdenmaan porotila-alueen avustusprosentti on 70 % ja Vuollikan RM alueen 30 %. Vesihuoltoyhtiön omarahoituksen osuus on noin euroa. Investointilaina on kilpailutettu eri rahalaitoksilla. Ehdotus: Enontekiön Vesihuolto Oy:n hallitus pyytää Enontekiön kunnanvaltuustolta omavelkaista takausta vesihuoltotöiden investointien rahoitukseen euron lainalle. Laina-aika on 10 vuotta. Lainatarjousten perusteella laina otetaan Kuntien eläkevakuutukselta. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa Enontekiön kunnanhallitus Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää Enontekiön kunnanvaltuustolle omavelkaisen takauksen myöntämistä Enontekiön vesihuolto Oy:lle vesihuoltoyhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

15 Kunnanvaltuusto Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen päätösesityksen yksimielisesti

16 Kvalt 52 ILMOITUSASIAT JA VALTUUSTOALOITTEET - Kunnanjohtaja ilmoitti kunnanvaltuustolle, että pidetään Ylläksellä kolmannet Tunturi-Lapin aluekehityspäivät. Kunnanjohtaja toivoi tilaisuuteen mahdollisimman laajaa osanottoa. - Kunnanjohtaja ilmoitti valtuustolle, että perusturva-osasto tulee ylittämään vuoden 2011 määrärahansa noin eurolla ja sivistysosaston ylitys tulee olemaan noin euroa. Ylitykset tuodaan valtuuston seuraavaan kokoukseen käsiteltäviksi. Ylitykset eivät tule yllätyksenä ja asiaa on sivuttu jo , jolloin valtuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen ottamaan talousarviolainaa miljoona euroa. - Kunnanjohtaja kertoi valtuustolle sähköyhtiön myyntineuvotteluista Pellon Sähkö Oy:n kanssa. Neuvottelut ovat monimutkaistuneet ja ehdotettu yhtiöjärjestys on monimutkaistunut. Kunnanhallitus on tämän vuoksi käynnistänyt neuvottelut myös toisen osapuolen kanssa ja nyt valmistellaan rinnan kahta vaihtoehtoa, joista valtuusto tulee aikanaan päättämään. - Hilkka Joki teki valtuustoaloitteen vanhusten palvelutalon rakentamisesta Hettaan. - Antti Tonteri teki valtuustoaloitteen Paljasselän tutka-aseman rivitalojen lunastamisesta kunnan omistukseen. - Helinä Hautamäki esitti, että valtuuston kokouksien aikatauluista sovittaisiin hyvissä ajoin etukäteen. - Berit-Ellen Juuso teki valtuustoaloitteen asuntojen rakentamisesta Karesuvantoon. - Ulla Keinovaara teki valtuustoaloitteen kylille talousarviossa myönnettävästä euron määrärahasta. - Birgitta Eira teki valtuustoaloitteen, jossa esitetään sivukylien ja kyläyhdistysten toimintaan budjetoitavaksi euroa vuosittain. - Sari Keskitalo teki valtuustoaloitteen, jossa kuntaa vaaditaan ottamaan kantaa vapaan metsästysoikeuden säilyttämisen puolesta valtion maille; myös suojelu- ja erämaa-alueilla. - Helinä Hautamäki teki valtuustoaloitteen, jossa esitetään aikataulujen laatimista valtuuston kokouksista aina vuodeksi eteenpäin. - Jaakko Alamattila esitti, että pikkujoulut pidetään viimeisen valtuuston yhteydessä. Kirjalliset valtuustoaloitteet on esitetty pöytäkirjan LIITTENÄ 2. Puheenjohtaja päätti valtuuston kokouksen klo Enontekiön kunta Valitusosoitus 1 (2)

17 Kunnanvaltuusto 17 Kunnanvaltuusto Muutoksenhakukiellot Kokouspäivämäärä Pykälät Liite Kiellon perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: pykälät 46,47,52 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, telefax ja sähköposti: Rovaniemen hallinto-oikeus Oikeustalo, Valtakatu 17, PL 8112, Rovaniemi Kunnallisvalitus pykälät 48,49,50,51,53 Hallintovalitus valitusaika 30 päivää valitusaika pykälät Muut valitusviranomainen,osoite ja postiosoite pykälät valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivä ei oteta lukuun. pj pkt pkt Enontekiöllä / Pöytäkirjanpitäjä

18 Kunnanvaltuusto 18 Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle pj pkt pkt Enontekiöllä / Pöytäkirjanpitäjä

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

77 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Torstai 20.10.2011 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 76 Kokouksen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2014 57 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 10.11.2014 klo 18:00-19:00 Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuuden toteaminen 59 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 VUODEN 2012 TALOUSARVIO 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 Kokousaika 26.9.2011 klo 18.00-20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2012 Kokousaika 10.9.2012 klo 18.00 20.53 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009. Kunnanvaltuusto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009. Kunnanvaltuusto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 16.11.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvaltuuston istuntosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 91 145 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen

Kunnanhallituksen kokous 29.4.2014. 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kunnanhallituksen kokous 106 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 107 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Muonion kunta Esityslista/ 6/2014 168 Kunnanhallituksen kokous Aika ti klo 18.00 19.15 Paikka kunnantalo,

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE) 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 VUODEN 2013 TALOUSARVIO (LIITE) 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 15.10.2012 klo 18.05-19.53 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot