Vastattava Liikkeessä olevat setelit..

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit.."

Transkriptio

1 11 10 Kertomusvuonna jatkettiin rahalaitosten kanssa lyhytaikaisia termiinikauppoja val tion vuoden 1962 ensimmäisen 8 % : n raha laitoslainan obligaatioilla. Niitä oli pankin omistuksessa vuoden lopussa 28.5 milj. mk. Nämä, enempää kuin pitempiaikaisin termiiniehdoin rahalaitoksilta ostetut obligaatiot, eivät sisälly asetelmaan. Vuoden alussa Suomen Pankki antoi ra hanvaihtoa nopeuttaakseen rahalaitoksille lai naksi uutta seteli- ja metallirahaa yhteensä milj. markan arvosta. Sopimuksen mu kaisesti rahalaitokset maksoivat luoton takai sin vanhoina rahoina, puolet tammikuun 8 ja toisen puolen tammikuun 15 päivänä. osan rahakassoistaan Suomen Pankkiin. Tammikuun ensimmäisenä arkipäivänä sete listön määrä heti nousi jyrkästi, kun raha laitokset liittivät ylempänä mainitut Suomen Pankilta luotoksi saamansa uudet rahat kas soihinsa. Tammikuun 3 päivästä, jolloin setelistö oli huipussaan eli 1015 milj. mk, se alkoi alentua vanhojen rahojen virratessa Suomen Pankkiin, ja alenemista jatkui aina tammikuun 29 päivään, jolloin saavutettiin pohjalukema 746 milj. mk. Tämän jälkeen rahanvaihto tuskin enää vaikutti setelistön määrään, vaan sen nouseva suunta johtui maksuvälineiden tarpeen kasvusta. Kun setelistö joulukuussa jälleen kausiluonteisestikin kasvoi, sen määrä oli vuoden lopussa 944 milj. mk. Setelistä Liikkeessä olevan setelistön määrä oli ker tomusvuoden alussa vain 774 milj. mk, mikä johtui siitä, että rahalaitokset olivat rahan vaihdon jouduttamiseksi tyhjentäneet pää Setelinanto-oikeus ja sen käyttö Setelinanto-oikeutta ja sen käyttöä valaisee seuraava asetelma. Setelinantotase milj. mk Setelinanto-oikeus Ensisijainen kate... Toissijainen kate ms Muutos Setelinanto-oikeuden käyttö Liikkeessä olevat setelit... Lyhytaikaiset velat... Shekkiluotoista nostamatta... Setelinantovara Setelinanto-oikeus kasvoi 63.6 milj. mk, mikä johtui ensisijaiseksi katteeksi hyväksyt tävien ulkomaisten valuuttojen lisääntymi sestä. Setelinanto puolestaan lisääntyi milj. mk. Varsinainen setelistö kasvoi tosin paljon enemmän, mutta samanaikaisesti vä henivät muut setelinannoksi luetut lyhytai kaiset velat lähinnä pankkien shekkitilien su pistumisen vuoksi. Setelinantovara pieneni m ilj. mk Vastaava Kulta... Ulkomaiset valuutat... Ulkomaiset vekselit... Ulkomaiset obligaatiot.... Ensisijainen setelinkate.. Diskontatut kotim. vekselit Ulk. rahan määräiset.. Markkamääräiset... Rediskontatut vekselit.... Toissijainen setelinkate.. Kotimaiset obligaatiot.... Metalliraha... Muut saatavat Pankin näkyvien omien varojen suuruus ilman tilivuoden voittoa oli täten tilinpäätök sen mukaan milj. mk. Varat olivat kas vaneet edellisestä vuodesta 11.6 milj. mk eli sen määrän, joka vuoden 1962 voitosta siir rettiin vararahastoon. Näiden varojen lisäksi pankilla on huomattavia omaisuuseriä, jotka rr,, Ulkomaiset valuuttatilit.. Ulkomaiset markkatilit... Valtion shekkitili... Pankkien shekkitilit... Muut shekkitilit... Muut lyhytaikaiset velat.. Lyhytaikaiset velat Ulkom. pitkäaikaiset velat Kotim. pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset v e la t ArvonjärjestelytUit Kantarahasto Tulostili Tilinpäätös Tiliaseman tarkastelun täydennykseksi esi tetään seuraavassa pankin omaisuustase ko konaisuudessaan eivät näy pankin omaisuustaseesta. Niihin kuuluvat pääkonttorin ja haarakonttorien toimitalot sekä eräät muutkin pankin tarvit semat kiinteistöt samoin kuin osakkeet, lä hinnä Tervakoski Oy:n osake-enemmistö. Suomen Pankin tulostase ja sen kehitys on esitetty alla olevassa asetelmassa., Tuotot Korot kotimaisesta lainausliikkeestä... Korot ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta... Korot obligaatioista... Provisiot... Agiot... Muut tuotot näin ollen 53.8 milj. mk ja oli vuoden lo pussa milj. mk milj. mk Vastattava Liikkeessä olevat setelit mk 1963 mk , , , , , , , , , , , ,21 Kulut Palkat ja palkkiot... Eläkkeet ja avustukset... Perhe-eläkkeet... Pankkivaltuusmiesten palkkiot ja k u lu t ----Haarakonttorien valvojain palkk iot... Lapsilisä- ja kansaneläkemaksuosuudet.... Korot kassavarantotileistä... Setelien valmistus... Poistot... Muut k u lu t... Tilivuoden voitto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 812/64

2 13 12 Pankin kokonaistulot vähenivät edellisestä vuodesta 3.3 milj. mk, mikä johtui kotimai sesta lainausliikkeestä saatujen korkojen sa moin kuin agioiden pienenemisestä. Pankin kokonaiskulut olivat 11.4 milj. mk eli 2.4 milj. mk pienemmät kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtui melkein yksinomaan siitä, että kuluina ei enää esiintynyt kassavarantotileille maksettavia korkoja. Pankin voitto oli 22.3 milj. mk. Varara hastoon on nettovoitosta pankin ohjesäännön mukaisesti siirretty puolet eli ,63 mk. Voiton toinen puoli on siirretty käyt tämättömien voittovarojen tilille ja sen käy töstä päättää eduskunta. Pankkivaltuusmiehet ehdottavat, että mainittu määrä, ,63 mk, siirrettäisiin valtiovarastoon. Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita Tilintarkastus Vuoden 1962 valtiopäivillä valitut varsi naiset tilintarkastajat, taloudenhoitaja Erkki Kivimäki, talousneuvos Lauri Laine, kirjan pitäjä Sylvi Siltanen, varatuomari Erkki Huurtamo ja varatuomari Per Lauren toi mittivat viime vuoden helmikuun päivinä pankin vuoden 1962 tilintarkastuk sen. Tilintarkastajain lausunnon mukaisesti pankkivaltuusmiehet myönsivät johtokun nalle vastuuvapauden pankin hallinnosta vuodelta Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusmiehet ovat vuoden aikana toimittaneet johtosääntönsä määräämän pan kin lainausliikkeen ja muiden sijoitusten sekä valuuttakaupan tarkastuksen seuraavina ai koina: tammikuun 30, maaliskuun 26, touko kuun 29, kesäkuun 5, elokuun 21, lokakuun 23 ja joulukuun 17 päivänä. Inventtaukset ja haarakonttorien tarkastukset a) Pääkonttorissa Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankki valtuusmiehet ovat toimittaneet pääkonttorin kassojen ja kassaholvien sekä laina- ja vakuuskirjojen ynnä panttien ja talletusten inventtauksen. Inventtauksessa ei havaittu aihetta muistutuksiin. b) Haarakonttoreissa Pankkivaltuusmiehet ovat valvoneet, että konttorien valvojat ovat inventoineet haara konttorien käsikassat ja holvit kerran kuu kaudessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähintään kolmasti vuodessa. Kaikissa haarakonttoreissa on toimitettu pankin johtosäännön 2 :ssä säädetty tar kastus. Pankkivaltuusmiesten valvonnan alaiset rahastot Pankkivaltuusmiehet ovat hyväksyneet Längmanin ja Rosenbergin rahastojen tilit vuodelta 1962 ja lähettäneet jäljennökset tileistä eduskunnan pankkivaliokunnalle. Pankkivaltuusmiesten kokouksessa helmi kuun 22 päivänä johtokunta ilmoitti, että eduskunta oli vuoden 1950 valtiopäivillä, sa malla kun se määräsi Längmanin A-rahastosta siirrettäväksi E. J. Längmanin kunnallisrahastoon määrätyn summan, päättä nyt että Suomen Pankin tulee vastedes, niin pian kuin A-rahasto jälleen saavuttaa E. J. Längmanin testamentissa siirtoa varten mää rätyn suuruuden, testamentissa mainittuihin osarahastoihin siirtää niille tulevat määrät. Koska Längmanin A-rahaston varat olivat vuoden 1962 lopulla yli 48 milj. vmk, pankki oli edellä mainitun eduskunnan päätöksen mukaisesti sekä noudattaen eduskunnan päätöksen perusteena olevan pankkivaliokun nan mietinnön n :o 2/1950 liitteenä olevaa taulukkoa A siirtänyt joulukuun 31 päivänä 1962 Längmanin rahastojen alarahastoon n :o 2 taulukon mukaiset 8 milj. vmk. Tes tamentin määräysten mukaan rahaston n :o 2 korkotuotto on käytettävä avustuksiin nälkä-, kato- ja ruttovuosien, tulipalon ja muunlaatuisten luonnon vaikuttamain vahin kojen ja onnettomuuksien, niin kuin vesitulvain, maanvyörymäin, raesateiden ja muiden tähden. Johtokunta pyysi, että pankkival tuusmiehet saattaisivat edellä olevan edus-

3 14 15 kunnan pankkivaliokunnan tietoon ja pyytäisivät valiokuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, että eduskunta vahvistaisi ohjeet avustusten jakamiseksi rahastosta n :o 2. Pankkivaltuusmiesten tehtyä johtokunnan pyytämän ehdotuksen eduskunta oli touko kuun 29 päivänä pankkivaltuusmiehille lä hettämässään kirjelmässä n:o 153 ilmoitta nut pankkivaliokunnan mietinnön n :o 4/1963 nojalla päättäneensä, että Längmanin Arahaston alarahastosta n:o 2 on ryhdyttävä jakamaan korkovaroja apurahoina niin pian kuin eduskunta on vahvistanut ohjeet täl laista jakoa varten sekä että pankkivaltuus miesten tulee laatia ehdotus mainituiksi oh jeiksi. Kokouksessaan kesäkuun 5 päivänä pankkivaltuusmiehet päättivät saattaa edus kunnan kirjelmän ja pankkivaliokunnan mietinnön johtokunnan tietoon ja kehottaa johtokuntaa asettamaan toimikunnan laati maan ehdotuksen mainituiksi ohjeiksi. Suostumus ulkomaisen lainan ottamiseen Mortgage Bank of Finland Oydle Nojautuen pankkivaltuusmiesten marras kuun 23 päivänä 1955 tekemään päätökseen, jonka mukaan Mortgage Bank of Finland O y:n obligaatio- ja muiden lainojen otolle on hankittava pankkivaltuusmiesten suostu mus, johtokunta pyysi helmikuun 22 päivänä lähettämässään kirjelmässä, että Mortgage Bank saisi ottaa Kreditanstalt fiir \Viederaufbau-nimiseltä pankkilaitokselta Frank furt am Mainista 25 milj. DM:n suuruisen lainan edelleen lainattavaksi maamme pie nelle ja keskisuurelle teollisuudelle. Lainan korko olisi 6 3 /4 %, laina-aika 10 vuotta ja kuoletus tapahtuisi vuosien joulu kuun 31 päivänä yhtä suurin kuoletuksin. Pankkivaltuusmiehet antoivat suostumuk sensa samana helmikuun 22 päivänä. Kiinteistön osto ja myynti Mikkelin kaupungissa Sen johdosta, että Mikkelin konttorin viime vuosisadalla xakennettu toimitalo, joka si jaitsee pankin omistamalla m2:n suu ruisella tontilla n :o 45 Mikkelin kaupungin I kaupunginosan korttelissa n :o 3, on täy sin sopimaton nykyaikaiseksi pankkiraken- nukseksi mutta tontti kokonsa ja keskeisen asemansa vuoksi liikerakennuksen paikaksi soveltuva, johtokunta oli päätynyt siihen, että pankki ostaa toisen, kooltaan pienemmän tontin, jolle rakennetaan toimitalo vain Mikkelin konttorin tarvetta varten, ja. myy nykyisen tontin. Tämän mukaisesti johto kunta oli kesäkuun 1 päivänä 1963 tehdyllä kauppakirjalla ostanut Hilma ja Helvi Ter holta Mikkelin kaupungin I kaupunginosan korttelissa n :o 13 sijaitsevan m2:n suuruisen tontin n : o 18 b markan kauppahinnasta. Pankkivaltuusmiehet antoi vat suostumuksensa kiinteistökauppaan kesä kuun 5 päivänä. Kokouksessaan elokuun 21 päivänä pank kivaltuusmiehet hyväksyivät johtokunnan ehdotuksen, että Mikkelin konttorin nykyisen toimitalon kiinteistö myydään KansallisOsake-Pankille markan kauppahin nasta ja muilla ostajan kanssa sovittavilla ehdoilla. todettu, että eräissä valtion laitoksissa, jotka palkkajärjestelyissä on aina rinnastettu Suo men Pankkiin, vuoden 1962 lopulla toimite tuissa palkkatarkistuksissa korotus ylempien virkamiesten kohdalla oli suurempi kuin 13.9 %, ja koska johtokunnan mielestä oli kohtuullista, että Suomen Pankin ylempien toimenhaltijain palkat saatettaisiin samalle tasolle edellä viitattujen laitosten vastaa vassa asemassa oleville virkamiehille maksa mien palkkojen kanssa, se ehdotti, että pan kin niille toimenhaltijoille, jotka palkkauk sessa on rinnastettava B-palkkausasteikkoon kuuluviin valtion virkamiehiin, myönnettäi siin heinäkuun alusta lukien 2.9 % :n suu ruinen korotus, mikä saattaisi heidän palk kauksensa samaan tasoon edellä mainittujen virkamiesten palkkausten kanssa. Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johtokun nan ehdotukset kokouksessaan huhtikuun 24 päivänä ja määräsivät, että korotetut palk kaukset tulevat voimaan heinäkuun 1 päi vänä. Toimenhaltijain palkkauksen korottaminen Eduskunnan huhtikuun 17 päivänä hyväk symällä lailla valtion viran tai toimen halti jain palkkauksesta annetun lain muuttami sesta korotettiin A-palkkausasteikon virkamiespalkkauksia heinäkuun 1 päivästä siten, että koi*otusprosentti oli alimman, A 1-palkkausluokan kohdalla noin 5 ja aleni ylöspäin mentäessä siten, että se palkkausasteikon ylimmän eli A 30-luokan kohdalla oli noin 1. Tämän johdosta johtokunta huhtikuun 20 päivänä pankkivaltuusmiehille lähettämäs sään kirjelmässä ehdotti, että niitä pankin vakinaisten ja ylimääräisten toimenhaltijain palkkauksia, jotka vastaavat tai lähinnä vas taavat valtion A-palkkausasteikon palkkoja, korotettaisiin heinäkuun alusta noin 5 1 % samojen perusteiden mukaan kuin valtiolla. Kirjeessään johtokunta lisäksi mainitsi, että vuoden 1962 lokakuun alusta lukien saivat B-palkkausasteikkoon kuuluvat val tion virkamiehet palkkoihinsa korotuksen, joka vaihteli 18.2 % :sta 40.1 % :iin, kun sen sijaan palkkauksessaan sanottuihin valtion virkamiehiin rinnastettavat pankin toimen haltijat saivat samasta ajankohdasta lukien palkkoihinsa korotuksen, joka kaikkien sa nottujen pankin toimenhaltijain kohdalla oli vain 13.9 %. Kim myöhemmin kuitenkin oli Suomen Pankin palkkaussäännön 3 ja 4 :n muuttaminen Marraskuun 15 päivänä pankkivaltuusmie hille lähettämässään kirjelmässä johtokunta lausui, ettei pankin voimassa oleva palkkaus järjestelmä anna liittäviä mahdollisuuksia asettaa kunkin toimenhaltijan palkka vastaa maan hänen tehtäviensä laatua, vastuutaan, pätevyyttään ja kokemustaan eikä näissä ta pahtuvia muutoksia. Tästä syystä olisi pan kin palkkausjärjestelmä saatava joustavam maksi, mihin päästäisiin siten, että tiettyjen toimenhaltijaryhmien kohdalla pankkival tuusmiehet vahvistaisivat vain ryhmiin kuu luvien toimenhaltijain yhteisen lukumäärän ja heille maksettavan ylimmän ja alimman peruspalkan sekä oikeuttaisivat johtokunnan päättämään, miten peruspalkat näin anne tuissa rajoissa porrastetaan ja kuinka monta toimenhaltijaa kuuluu kuhunkin portaaseen. Tämän uudistuksen tulisi koskea seuraavia toimenhaltijaryhmiä: pääkonttorissa sihtee rit, osastopäälliköt, taloustieteellisen tutki muslaitoksen osastopäälliköt ja tutkijat, kam reerit, kirjanpitäjät, taloustieteellisen tutki muslaitoksen aktuaarit, kanslistit, kassanhoi tajat, konttoriapulaiset, vahtimestarit, auton kuljettajat, lämmittäjät ja vartijat sekä haa rakonttoreissa: kirjanpitäjät, kassanhoitajat, konttoriapulaiset ja vahtimestarit. Tointen osalta luovuttaisiin käyttämästä nykyisiä lisänimityksiä vanhempi, nuorempi ja apulais-, samoin kuin nimitystä kassa-apulainen, josta viimeksi mainitusta myös käytettäisiin nimi tystä konttoriapulainen. Ylin ja alin peruspalkka, jonka pankkival tuusmiehet vahvistaisivat kullekin asianomai selle toimenhaltijaryhmälle, olisi, taloustie teellisen tutkimuslaitoksen tutkijain korotet tavaksi ehdotettua ylintä peruspalkkaa lu kuun ottamatta, sama kuin näihin ryhmiin kuuluville toimenhaltijoille kertomusvuonna maksettu ylin ja alin peruspalkka. Johto kunta ehdotti lisäksi perustettavaksi seuraavat uudet pysyvät toimet : pääkonttoriin 2 sihteerin, 2 taloustieteellisen tutkimuslaitok sen aktuaarin, 10 kanslistin, 20 konttoriapu laisen, 2 vahtimestarin ja 3 vartijan tointa ja haarakonttoreihin 2 kanslistin, 14 kontto riapulaisen ja 2 vahtimestarin tointa sekä samalla lakkautettavaksi 3 pääkonttorin kir jeenvaihtajan tointa ja yhden haarakontto rin talonmiehen toimen. Uusien toimien pe rustaminen tulisi merkitsemään sitä, että runsaasti puolet pankin ylimääräisistä naisvirkailijoista voitaisiin vakinaistaa, jolloin heidän lukumääränsä vähenisi pääkonttorissa 1 5 % :iin ja haarakonttoreissa 8 % :iin. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät johtokun nan ehdotuksen kokouksessaan marraskuun 26 päivänä ja päättivät muuttaa Suomen Pankin palkkaussäännön 3 :ää siten, että se sisältää johtokunnan ehdottamat muutok set pankin palkkausjärjestelmään, sekä mää räsivät, että muutos tulee voimaan tammi kuun 1 päivänä Marraskuun 6 päivänä pankkivaltuusmie hille lähettämässään kirjelmässä johtokunta ilmoitti katsovansa, että pankin palkkaussäännön 4 :ään sisältyvien määräysten pe rusteella ikälisiin oikeuttavaa palvelusaikaa pankissa määrättäessä ei voida riittävästi ot taa huomioon niitä erityistehtäviä, jotka Suo men Pankilla on maan keskuspankkina, eikä näitä tehtäviä hoitavilta pankin toimenhalti joilta vaadittavaa erityiskoulutusta. Näin ollen olisi pankin toimenhaltijain ikälisien määräämisperusteita muutettava siten, että sellainen palvelusaika, joka katsotaan tär keäksi nimenomaan keskuspankin toimenhal tijan koulutuksessa, voitaisiin ottaa huo

4 17 16 mioon ikälisiä laskettaessa. Tässä tarkoituk sessa johtokunta ehdotti, että pankin palkkaussäännön 4 :ään, sellaisena kuin se on voimassa pankkivaltuusmiesten huhtikuun 25 päivänä 1947 tekemän päätöksen nojalla, li sättäisiin kolmas ja neljäs momentti, joissa määrättäisiin että ikälisän saamiseksi otetaan se aika, jonka asianomainen 21 vuotta täytet tyään on ollut kotimaisen raha- tai luottolai toksen palveluksessa tai Yhdistyneiden Kan sakuntien, sen yhteydessä toimivan erityis järjestön taikka tähän verrattavan kansain välisen järjestön tai laitoksen palveluksessa, joko kokonaan tai osaksi huomioon sen mu kaan kuin johtokunta määrää ja että johtokunta voi oikeuttaa toimenhalti jan lukemaan hyväkseen ikälisää varten muunkin kuin edellä ehdotetun ja voimassa olevassa 4 :n 2 momentissa tarkoitetun pal velusajan, jos sen voidaan katsoa lisäävän hänen pätevyyttään Suomen Pankin palve lukseen, kuitenkin enintään 8 vuotta. Pankkivaltuusmiehet käsittelivät ehdotusta marraskuun 26 ja joulukuun 17 päivänä pi tämissään kokouksissa sekä viimeksi maini tussa päättivät lisätä pankin palkkaussäännön 4 :ään johtokunnan ehdottamat 3 ja 4 momentin määräten samalla, että muutos tu lee voimaan tammikuun 1 päivänä Myönnetyt eläkkeet, perhe-eläkkeet, avustuk set ja hautausavut Pankkivaltuusmiehet ovat kuluneen vuo den aikana myöntäneet kymmenen eläkesään nön mukaista eläkettä, kolme perhe-eläke säännön mukaista perhe-eläkettä, viisi avus tusta ja kolme hautausapua. Eläkkeiden yh teinen määrä oli , perhe-eläkkeiden ja avustusten mk vuodessa. Hau tausapujen yhteismäärä oli mk. Johtokunta Kokouksessaan tammikuun 30 päivänä pankkivaltuusmiehet määräsivät johtokun nan vt. jäseneksi helmikuun 1 päivästä lu kien toistaiseksi ja enintään siksi ajaksi, jonka pankinjohtaja Ahti Karjalainen on valtioneuvoston jäsenenä, taloustieteellisen tutkimuslaitoksen johtajan Heikki Valvanteen. Haarakonttorien valvojat Pankin haarakonttorien valvojina ja hei dän varamiehinään ovat vuonna 1964 pank kivaltuusmiesten päätöksen nojalla seuraavat henkilöt: Joensuun konttori: valvojat toimitusjoh taja Aleksanteri Vornanen ja henkikirjoit taja, varatuomari Mauno Moilanen sekä va ramiehet kauppias Aulis Ei*kki Tahvo Aho ja rehtori, filosofian maisteri Aulis Olavi Waldemar Koivusalo; Jyväskylän konttori: valvojat poliisimes tari, varatuomari Eino Ilmari Karpio ja pormestari Aaro Tapio Häkkinen sekä vara miehet johtaja, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Veikko Verner Varesmaa ja lääninasessori, varatuomari Uuno Osmo Voi man Aarnio; Kotkan konttori: valvojat kaupunginsih teeri, varatuomari Kustaa Ilmari Laaksonen ja tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Mauno Sopanen sekä varamiehet oikeusneuvosmies Heikki Pajari ja poliisimestari Eero Johan nes Kettunen; Kuopion konttori: valvojat pormestari Al var Hjalmar Mikael Hurtta ja toimiston johtaja Vilho Ruotsalainen sekä varamiehet hovioikeudenneuvos Toimi Tulikoura ja agro nomi Lauri Arvid Pekkarinen; Lahden konttori: valvojat johtaja Esko Bruno Kunnas ja oikeusneuvosmies Timo Johannes Tuori sekä varamiehet kunnallispormestari, varatuomari Hans-Olof Paul Wallenius ja rehtori, voimistelunopettaja Ilmari Johannes Vartiainen; Mikkelin konttori: valvojat hovioikeudenasessori Jaakko Armas Kinnunen ja lääninkamreeri, varatuomari Veikko Armas Jäntti sekä varamiehet rehtori Pauli Veli Vainio ja tuomiokapitulinasessori, varatuomari Mauri Pertti Toiviainen; Oulun konttori: valvojat oikeuspormestari Jyrki Jalo Unto Tuominen ja tullinhoitaja, lainopin kandidaatti Torsten Wilhelm Öberg sekä varamiehet konttorinjohtaja Mauno Ensio Niemistö ja kaupungintaloustarkastaja, ekonomi Ville Kalevi Matturi; Porin konttori: valvojat johtaja Yrjö Edvard Nurmi ja pormestari Väinö Wilhelm Hahta sekä varamiehet kaupunginsihteeri, varatuomari Olavi Einar Koivisto ja toimi tusjohtaja Heimo Kalervo Kaitila; Eskola, Kustaa Oskari, maanviljelijä, Wiherheimo, Toivo Antero, filosofian mais teri, Aaltonen, Aimo Anselm, puolueen puheen johtaja, Kokkola, reeri, Veikko Johan, kaupunginkam Kinnunen, Toivo Henrik, kunnallisneuvos, Rovaniemen konttori: valvojat konttori päällikkö, ekonomi Juho Kalervo Lahtinen ja lääninsihteeri, varatuomari Vilho Johan nes Haataja sekä varamiehet kaupungin sihteeri, varatuomari Aarne Johannes Kopo nen ja verotarkastaja, lainopin kandidaatti Erkki Emanuel Ollila; Tampereen konttori: valvojat kauppaneu vos Alpo Pesonen ja oikeuspormestari Aarne Erkki Palomäki sekä varamiehet konsuli, toi mitusjohtaja, insinööri Lauri Veikko Virk kunen ja kaupunginsihteeri, varatuomari Reino Markus Lindroos; Turun konttori: valvojat toimitusjohtaja Väinö Johannes Jylhä ja lääninneuvos Yrjö Hemminki Aliharmi sekä varamiehet toimi tusjohtaja, maanviljelysneuvos Frans Einari Karvetti ja rehtori, professori Auvo Armo Säntti; Vaasan konttori: valvojat lääninneuvos Alfred Leskinen ja liikevaihtoverotoimiston johtaja, lainopin kandidaatti Äke Johannes Helanko sekä varamiehet tehtaanjohtaja Ralf-Erik Klockars ja toimitusjohtaja Jaakko Heimo Laakso. Pankkivaltuusmiehet Pankkivaltuusmiehinä toimivat vuonna 1963 eduskunnan valitsijamiesten sanottuun tehtävään valitsemat seuraavat henkilöt: Teir, Grels Olof, varatuomari, Lehto, Oiva, toimitsija, Salo, Tuure Olavi, varatuomari, Paasio, Kustaa Rafael, päätoimittaja. Näistä kolme ensin mainittua muodostavat suppeamman valtuuston. Puheenjohtajana toimi koko vuoden pankkivaltuusmies Eskola ja varapuheenjohtajana pankkivaltuusmies Wiherheimo. Tilintarkastajat Pankin tilintarkastajiksi vuoden 1963 ti lejä tarkastamaan valitsijamiehet valitsivat seuraavat henkilöt: Kivimäki, Erkki Antero, taloudenhoitaja, hänen varamiehensä Mäkinen, Kaarlo Au gust, toimitsija; Laine, Lauri, agrologi, talousneuvos, hänen varamiehensä Sinkkonen, Yrjö, maanvilje lijä; Siltanen, Sylvi Cecilia, kirjanpitäjä, hä nen varamiehensä Kalavainen, Meeri Sirkka, opintosihteeri;

5 18 Huurtamo, Erkki Kalervo, varatuomari, Lauren, Per Fredrik, varatuomari, hänen hänen varamiehensä Liinamaa, Tauno Matti, varamiehensä Wainio, Weijo Werner, valagrologi; tiotieteen tohtori. Helsingissä helmikuun 26 päivänä KUSTI ESKOLA T. A. Wiherheimo Aimo Aaltonen Veikko Kokkola T. H. Kinnunen Grels Teir Oiva Lehto Tuure Salo Rafael Paasio Pertti Tammivuori

6 IVA5a Eduskunnan Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus

Asetelmaan eivät sisälly pankkien Suomen Pankille termiiniehdoin myymät kassaobligaatiot, joita pankin omistuksessa oli vuoden

Asetelmaan eivät sisälly pankkien Suomen Pankille termiiniehdoin myymät kassaobligaatiot, joita pankin omistuksessa oli vuoden 10 11 Valtio lunasti maaliskuussa vuoden 1953 vakauttani islainan viimeisen 1250 milj. vmk:n obligaation, jolloin laina tuli koko naisuudessaan loppuun suoritetuksi. Suomen Pankki myönsi samassa kuussa

Lisätiedot

943.7 1 002.7. Yksityisten tilit. Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. miljj. mk

943.7 1 002.7. Yksityisten tilit. Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. miljj. mk 10 11 Yksityisten tilit Setelinanto-oikeus ja sen käyttö milj. mk Setelinanto-oikeutta ja sen käyttöä valaisee seuraava asetelma. 31. 12. 1963 31. 12. 1964 Markkamääräiset vekselit... Shekkitilit... Ulkomaanrahan

Lisätiedot

--- 2 535 190. Suhde rahalaitoksiin

--- 2 535 190. Suhde rahalaitoksiin 10 11 hellivät 596 milj. markkaa luottojen lyhen nysten johdosta. Kun vielä otetaan huomioon eräät muut luotot sekä toisaalta vastattavien puolella esiintyvät velat, voidaan todeta pan kin koko nettoluotonannon

Lisätiedot

Valuuttatilanne milj. mk. Yksityisten tilit. milj. mk

Valuuttatilanne milj. mk. Yksityisten tilit. milj. mk 12 13 Valuuttatilanne Yksityisten tilit Varanto 30. 12. 1967 Varanto 31. 12. 1968 Muutos Suomen Muut Suomen Muut Suomen Muut Pankki Pankki Pankki K u lta... 189 189 190 190 + 1 + 1 Vaihdettavat valuutat..

Lisätiedot

Suhde yksityisiin asiakkaisiin

Suhde yksityisiin asiakkaisiin 13 12 miinikauppojen johdosta lainan "kotimaisiin obligaatioihin kirjattuja velkakirjoja oli pankin hallussa vuoden päättyessä vain 10 milj. mar kan arvosta. Suhde yksityisiin asiakkaisiin Pankin tilisuhteet

Lisätiedot

den suurten lyhennysten johdosta muiden vekseliasiakkaiden yhteenlaskettu velka väheni Suhde valtioon

den suurten lyhennysten johdosta muiden vekseliasiakkaiden yhteenlaskettu velka väheni Suhde valtioon 13 12 Suhde valtioon Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraavassa asetelmassa. Valtion tilit Vastaavat: IBRD-vekseli... 11.5 8.3 3.2 S h ek k itili... Vientim aksutilit... Vastattavat... 39.8 1.1

Lisätiedot

Arvonjärjestelytilit... Setelinanto-oikeus. Muut varat. Oma pääoma... Setelinanto-oikeuden käyttö. Tilinpäätös. Kulta ja ulkomaiset saatavat

Arvonjärjestelytilit... Setelinanto-oikeus. Muut varat. Oma pääoma... Setelinanto-oikeuden käyttö. Tilinpäätös. Kulta ja ulkomaiset saatavat 14 15 Setelinantotase Kotimaiset obligaatiot.... Metalliraha... Markkaosuus Kansainvälises sä Valuuttarahastossa... Muut saatavat... milj Setelinanto-oikeus 3 1.1 2.1 9 7 0 Ensisijainen k a t e... Toissijainen

Lisätiedot

Yksityisten tilit milj. mk. oltuaan edellisenä vuonna 57 437 milj. mark. Setelistä. kaa.

Yksityisten tilit milj. mk. oltuaan edellisenä vuonna 57 437 milj. mark. Setelistä. kaa. 10 11 Yksityisten tilit oltuaan edellisenä vuonna 57 437 milj. mark kaa. Setelistä 81. 12. 58 31. 12. 59 Muutos Markkamääräiset vekselit... Shekkitilit... Ulkomaanrahan määräiset vekselit....... Muita

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1960 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1961 SISÄLTÖ Sivu Suomen Fankin toiminta... 3 Taloudellinen kehitys vuoden 1960 aikana.. 3 Suomen Pankin rahapolitiikka...

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita

Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita 14 Suomen Vankin soveltamien korkojen korottaminen Pankkivaltuusmiesten käsittelemiä asioita Tilintarkastus Vuoden 1972 valtiopäivillä valitut tilintar kastajat, kansanedustaja Mikko Kaarna, kan sanedustaja

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle.

Lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiof Anteli vain a j an testamenttaamia kokoelmia. kokoelmia hoitamaan asetettu. Valtuuskunnalle. 1907. - Edusk. Kirj. - H. F. Antellin kokoelmat. Suomen Eduskunnan kirjelmä sen kertomuksen johdosta, minkä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamia kokoelmia hoitamaan asetettu

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Setelinanto-oikeus ja sen käyttö.

Setelinanto-oikeus ja sen käyttö. 14 15 sui ylittäen elokuun lopussa ensimmäistä ker taa 34 miljardin pyykin. Kertomusvuoden päättyessä seteleitä oli liikkeessä 34 383 milj. markan arvosta eli 4 777 miljoonaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lisätiedot

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu "määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin".

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin. 12 Vaihdettavien valuuttojen nettovähennys oli yh- Suhde valtioon teensä 306 m ilj. mk, kun taas sidottujen va- Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraa - luuttojen kohdalla tilanne parani 29. vassa

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suomen Pankin luotonannon eri lajien kuukautisia vaihteluita valaisevat seuraavan asetelman lukusarjat.

Suomen Pankin luotonannon eri lajien kuukautisia vaihteluita valaisevat seuraavan asetelman lukusarjat. 14 15 lian alimman kohdan elokuussa. Kertomus vuoden päättyessä näiltä tileiltä oli nostettu 394 milj. markkaa eli 162 miljoonaa vähem män Imin vuotta aikaisemmin. Suomen Pankin luotonannon eri lajien

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. H. F. Anteilta kokoelmat Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä lääketieteen lisensiaatti H. F. Anteli vainajan testamenttaamien kokoelmain hoidosta. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari

Lisätiedot

Käytetty määrä: Setelinanto vara:

Käytetty määrä: Setelinanto vara: 14 15 aleni siten 7 % : sta 5 % % : iin j a muut ko rot vastaavasti. Vuoden vaihteesta muutkin luottolaitokset noudattivat tätä merkinantoa. Setelistä. Kertomusvuoden aikana liikkeessä oleva setelistö

Lisätiedot

Suomen Pankin tase ja tuloslaskelma

Suomen Pankin tase ja tuloslaskelma 15 jyn maailmanmarkkinahinnan lähes 50 prosentin laskun johdosta Suomen tuonnin arvo Neuvosto liitosta aleni noin kolmanneksen edellisvuotises ta. Vaikka tuonnin arvon aleneminen näkyi jo vuoden 1986 viennin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

1938 J oulukuu 1,042.2 62.8 72.i 1,177.1. 1939 Tammikuu

1938 J oulukuu 1,042.2 62.8 72.i 1,177.1. 1939 Tammikuu 14 senä päivänä ja Reichsmarkka : sta 1,945: :aan 1,982:. Muutokset olivat siten yleensä sangen pienet. Suomen Pankin valuuttavarasto pysyi suurimman osan vuotta sillä korkealla tasolla, jolle se jo vuonna

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8

47.4 49.3 17.7 12.8 21.9 0.2 10.9 0.8 12 16 857 miljoonaa ja joulukuussa 12 719 milj. markkaa. Valtion velka keskuspankille, joka elokuun puolivälissä oli noussut 24 687 milj. markkaan, oli siten, melkoisten vaihteluiden jälkeen, kertomusvuoden

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

949.5 976.0 1.051.1 1.085.2 1.129.5 1.134.5 1.113.6 1.035.6 985.6 1.013.7 1.015.7 1,019.5 1.079.7

949.5 976.0 1.051.1 1.085.2 1.129.5 1.134.5 1.113.6 1.035.6 985.6 1.013.7 1.015.7 1,019.5 1.079.7 14 15 1936 Suomen Pankin kotimainen luotonanto vuonna 1937. Kuukauden loppu Vekselit Hypot. lainat kreditiivit konttaukset Joulukuu... 823.0 59.8 66.7 Yhteensä 949.5 Kertomusvuoden päättyessä diskontatut

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Nettotaseen erät milj. mk + 3 649

Nettotaseen erät milj. mk + 3 649 15 14 SKOP) osuus kassavarantotalletuksista kasvoi 42 prosentista 43 prosenttiin, osuuspankkien (ml. OKO) osuus pysyi 21 prosenttina ja säästöpank kien (ml. SKOP) osuus 25 prosenttina. Vuoden lopussa kassavarantotalletuksia

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

Nettotaseen erät. Tase milj. mk. Setelinantotase. milj. mk. Vastattavaa. Vastaavaa + 748 + 82 + 749

Nettotaseen erät. Tase milj. mk. Setelinantotase. milj. mk. Vastattavaa. Vastaavaa + 748 + 82 + 749 6 7 Nettotaseen erät Tase milj. mk milj. mk 3.. 976 Nettosaamiset Liikepankkien Nettosaamiset Nettosaamiset ulkomailta... keskuspankkirahoitus... yrityksiltä... julkiselta sektorilta... = Nettosaamiset

Lisätiedot

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 9 N :o 9. Kiertokirje lisäyksistä valtion, viran toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta annettuihin määräyksiin. Vuoden 1951 kiertokirjeessä

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

+ 188 + 33 + 32 11 + 242 + 456

+ 188 + 33 + 32 11 + 242 + 456 15 u Rahoituslaitossektoriin sisältyvät liikepank markkaa. Tämän eron Suomen Pankki kattoi kien, Postipankin sekä eräiden erityisrahoitus- omilla sijoituksillaan markkinoille. Edellisen laitosten tilit.

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

K ä y te tty määrä: Käytetty setelinantooikeus 12,207.2

K ä y te tty määrä: Käytetty setelinantooikeus 12,207.2 14 15 maksettavien sitoumusten määrästä, sen jälkeen tämä suhdeluku vähän aleni saa vuttaen vuoden alimman määrän, 100.1 %, toukokuun päättyessä. Kesällä katesuhde jälleen parani, ja vuoden päättyessä

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896 14 15 vuoden viimeisenä päivänä. Nämä muu tokset, jotka viikosta viikkoonkin saattoi vat olla huomattavan jyrkät, johtuivat pää asiallisesti kausiluontoisista syistä, mutta ilmeisesti vientisuhdanteiden

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä maaliskuuta 2016 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (3) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 13.00 1 (3) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2004. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Pankin suhde valtioon.

Pankin suhde valtioon. 13 Vientiteollisuus... Kotimarkkinateollisuus... Kauppaliikkeet... Muut... Korkomäärät. Suomen Pankki ei kertomusvuoden ai kana katsonut olevan syytä muuttaa ylei sessä luotonannossaan soveltamiaan korkomääriä.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot