Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa"

Transkriptio

1 Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen Moduuli 3: Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa Prosessilaitoksen käytön ja kunnossapidon keskeisiä turvallisuusnäkökohtia Luento 12 Turvallisuustarkastelu käynnissä olevalla tehtaalla - Tarkoitus Varmistetaan, että aikaisemmin mm. suunnittelun aikana tehdyt riskikartoitukset on asianmukaisesti dokumentoitu ja arkistoitu. Varmistetaan tähänastisen käyttökokemuksen perusteella, että suunnitellut turvallisuus-, terveys ja ympäristövaatimukset on saavutettu. Varmistetaan, että aiemmissa turvallisuusanalyyseissä tehdyt olettamukset pitävät paikkansa. Havaituista ongelmista annetaan palautetta suunnitteluosastolle. Lähde: J T Illidge, ICI 1994

2 Turvallisuustarkastelun toteutus Tarkistuslistaa käyttäen tarkastellaan saatuja käyttökokemuksia varmistetaan, että käynnistyksen aikana tehdyt muutokset on päivitetty laitoksen dokumentaatioon varmistetaan kytkinten ja hälytysjärjestelmien toiminta tarkastellaan työterveysnäkökohtia pohjautuen käyttökokemuksiin sekä ohjeisiin turvallisista menettelytavoista. Lähde: J T Illidge, ICI 1994 Esimerkkitapauksia (1) "Kylmätilassa olevaa ammoniakkihöyrystintä sulatettiin lämpimällä vedellä. Lämmityksen johdosta paine nousi muusta verkosta erotetussa osassa yli varoventtiilin avautumispaineen ja ammoniakkia purkautui ulos varoventtiilistä. Varoventtiilin ulostuloputkessa oli reikä, josta ammoniakkia pääsi konehuoneeseen. " "Ammoniakkia vuoti syöttöventtiilin tiivisteestä. Alumiinitiiviste rikkoutui, koska sitä oli kiristetty liikaa. " "Kompressorin tiiviste oli asennettu virheellisesti ja se oli katkennut." Esimerkkitapauksia (2) 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Esimerkkejä sattu- neista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen "Ammoniakkisäiliön öljynerottimen tyhjennyksen yhteydessä huoltomies sulki yhteessä olleen venttiilin poistaakseen öljynpoistoletkun huoltoa varten. Venttiili jäi kuitenkin osittain auki aiheuttaen ammoniakkivuodon konehuoneeseen. " Ammoniakkiputki oli syöpynyt puhki kylmätilan ja yläpuolisen putkihuoneen läpiviennin kohdalta ulkopuolisen syöpymän vuoksi. Syynä korroosioon oli putken eristyksen puuttuminen läpiviennin kohdalta sekä putkiston huurteen sulatuksesta johtuvat toistuvat lämpötilamuutokset. "

3 Esimerkkitapauksia (3) "Kylmälaitoksen sulatusta suoritettiin kuumakaasumenetelmällä, ja osittain sulanutta jäätä naputeltiin irti putkista kiintoavaimella. Kiintoavain osui jäähdytysputkeen aiheuttaen putkeen repeämän ja ammoniakkivuodon. Paniikkitilanteesta johtuen kompressoreita ei saatu heti pysäytettyä ja ammoniakkia pääsi leviämään ympäristöön. "Ammoniakkia pääsi vuotamaan pumpun laipan tiivisteen välistä. Laipan kiinnitys oli löysä, koska juuri asennetun laipan kiinnityksiä ei tarkistettu käyttölämpötilassa. " Esimerkkitapauksia (5) "Trukki törmäsi huoneen katon rajassa olevaan ripaputkihöyrystimeen, joka murtui aiheuttaen nestemäisen ammoniakin vuodon." "Lumikuorma aiheutti katon romahtamisen putkiston päälle, jolloin putkilinja katkesi synnyttäen ammoniakkivuodon." "Siirtolava putosi jäähdytyslaitteen pisaraerottimen öljynpoistoputken päälle aiheuttaen murtuman ja ammoniakkivuodon. " Esimerkkitapauksia (4) Esimerkkitapauksia (6) "Kylmäkoneen huollon yhteydessä todettiin, että pääventtiili vuotaa. Painepuolen ammoniakkiputkistoa ja siihen liittyvää öljynerotussäiliötä ryhdyttiin tyhjentämään. Tyhjennysventtiilin pienen koon vuoksi putkisto jäätyi tukkoon, jolloin asentaja luuli putkiston olevan tyhjä ja aloitti pääventtiilin kannen avaamisen. Koska putkistossa oli kuitenkin edelleen painetta, venttiilin kara lautasineen lensi pois ja nestemäinen ammoniakki purkautui ulos." "Jäätelötehtaassa leikattiin metallilevyä polttoleikkaamalla. Alla ollut polystyreenieriste syttyi palamaan. Puolet m 2 :n varastosta tuhoutui 16 tuntia kestäneessä tulipalossa. Koska kylmälaitoksessa oli kg ammoniakkia, palokunta evakuoi ympäristön 500 m:n säteellä. Ammoniakkia yritettiin sitoa vesiverholla, mutta sitä pääsi ilmaan pieniä määriä. "

4 Kylmälaitoksen käyttöohjeet standardin SFS 5096 mukaan Kylmälaitoksen käyttöohjeen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot: kylmäaineen nimi ja kylmäainetäytös normaalikäytössä lyhyt ohje laitoksen tai yksikön käynnistämisestä ja pysäyttämisestä suurin käyttöpaine varoitus väärän kylmäaineen täyttämisestä varoitus veden jäätymisestä lauhduttimessa, höyrystimessä jne. ympäristön lämpötilan ollessa liian alhainen tai järjestelmän paineen ja lämpötilan epänormaalista laskusta johtuen huomautus suojalaitteiden (henkilönsuojainten) käyttämisestä ensiapuohjeet henkilön vahingoittuessa varoitus painemittarin virheellisestä osoituksesta viittaus käyttöohjekirjaan varoitus, että konehuoneessa ei saa säilyttää irtoastioissa kylmäainetta enempää kuin 20 % kylmäainetäytöksestä, ei kuitenkaan yli 100 kg. 1. Luennon aihesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen Kylmälaitoksen käyttöohjekirjan sisältö standardin SFS 5096 mukaan Kylmälaitoksen käyttöohjekirjan tulee sisältää vähintään seuraavaa: tarkemmat selvitykset käyttöohjeissa mainituista asioista selvitys laitoksen käyttötarkoituksesta selvitys koneista ja laitteista mieluiten putki- ja sähkökaavioin tarkka selvitys laitoksen käynnistämisestä ja pysäyttämisestä selvitys käyttöhäiriöistä, niiden syistä ja korjauksista selvitys huoltotoimenpiteistä, mieluiten huoltosuunnitelma ensiapuohjeet henkilövahinkojen sattuessa huomautus siitä, että kylmäainetta ei saa vaihtaa toiseen ilman etukäteen saatua hyväksymistä asianomaisilta viranomaisilta, käyttäjältä, toimittajalta tai asennusliikkeeltä. Käytönvalvoja Asetuksen 59/1999 mukaisesti vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava yksi tai useampi käytönvalvoja. Tehtävänä on (yhdessä onnettomuuksien ehkäisemisperiaatteista vastaavan henkilön kanssa) huolehtia, että tuotantolaitoksessa toimitaan kemikaaleja koskevien säännösten ja määräysten sekä lupaehtojen mukaisesti.

5 Vaatimukset käytönvalvojalle (1) Painelaitteiden määräaikaistarkastukset (1) Käytönvalvojan ja hänen sijaisensa on tunnettava käsiteltäviä kemikaaleja koskevat säädökset ja määräykset oltava kyseisen toiminnanharjoittajan palveluksessa ja työpaikan oltava kyseisessä toimipaikassa suoritettava pätevyyskoe TUKESissa. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteiden käyttöturvallisuus ehkäistään onnettomuuksia, jotka johtuvat käyttöolosuhteiden, sisällön tai ympäristön materiaalin heikkenemisestä tarkastetaan painelaitteen käytön valvojan, varavalvojien ja käyttäjien pätevyys, turvallisuuslaitteiden ja -järjestelmien ratkaisut ja toimintavarmuus sekä ulkoisten rakenteiden kunto. Vaatimukset käytönvalvojalle (2) Toiminnanharjoittajan on nimettävä käytönvalvoja kirjallisesti, käytävä ilmi vastuualueen laajuus sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut varmistettava, että käytönvalvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä määriteltävä käytönvalvojan ja onnettomuuksien ehkäisemisperiaatteista vastaavan henkilön tehtävä- ja vastuurajat (ellei sama henkilö) Painelaitteiden määräaikaistarkastukset (2) Painelaitteen omistaja ja haltija ovat vastuussa siitä, että painelaitteelle tehdään määräaikaistarkastukset vähintään niin usein kuin kuin on säädetty. Määräaikaistarkastuksen saa tehdä TUKESin hyväksymä tarkastuslaitos.

6 Painelaitteiden määräaikaistarkastukset (3) Sisäpuolinen tarkastus Määräaikainen painekoe Ensimmäinen määräaikaistarkastus Käyttötarkastus Muutostarkastus Toimenpide Tavallinen aikaväli Painesäiliöt Tarkastetaan, että painelaite Käyttöönoton voidaan ottaa turvallisesti käyttöön. yhteydessä Käyttöä vastaavissa olosuhteissa tarkastetaan, että painelaitteen ja käytön osalta asiat ovat kunnossa. Laite tyhjennetään, puhdistetaan ja kunto tarkastetaan perusteellisesti. Tehdään painekoe ja tutkitaan mahdollisia vuotoja ja muodonmuutoksia. Kunto ja turvallisuus tarkastetaan korjausten ja erilaisten muutosten yhteydessä. Kattilat Käyttöönoton yhteydessä 4 vuotta 2 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 8 vuotta 8 vuotta Tarvittaessa Tarvittaessa Henkilönsuojaimet (2) Henkilönsuojaimia ovat mm. hengityksensuojaimet kuulonsuojaimet päänsuojaimet silmiensuojaimet käsiensuojaimet jalkojensuojaimet putoamissuojaimet. Suojavaatteet ovat henkilönsuojaimia, jos ne suojaavat mekaanisilta tai kemiallisilta haittavaikutuksilta, säteilyltä taikka poikkeukselliselta kylmyydeltä, lämmöltä tai kosteudelta. Henkilönsuojaimet (1) Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei työpaikalla voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on työnantajan hankittava työntekijän käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Henkilönsuojaimet (3) Perusteina henkilönsuojainten valinnassa ovat työpaikalla esiintyvien vaarojen kartoitus ja niiden riskien arviointi, joiden välttämiseksi tai rajoittamiseksi henkilönsuojainten käyttö on tarpeen henkilönsuojaimilta vaadittavien suojausominaisuuksien määrittely niiden vaarojen arviointi, joita itse suojaimesta voi aiheutua suojainten vertailu niiltä vaadittaviin ominaisuuksiin huomioon ottaen työntekijöiden terveydentila.

7 Hengityksensuojaintyypit Suodattavat naamarit epäpuhdas ilma suodatetaan puhallin helpottaa hengittämistä happea oltava ilmassa riittävästi Paine- ja raitisilmanaamarit letkulla ohjataan puhdasta ilmaa kasvo-osaan joko paineilmasäiliöstä tai paikasta, jossa ilmassa ei esiinny epäpuhtauksia Happinaamarit kasvo-osaan tulee selässä kannettavista säiliöistä happea Putkistojen tunnusmerkintä (1) Antaa putkiston sisällöstä tietoja, jotka ovat tarpeen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön tehtävien suorittamisen ja uuden henkilöstön kouluttamisen kannalta. Standardi SFS 3701 sisältää putkistoissa virtaavien aineiden tunnusvärien määrittelyt, tunnusmerkintöjen soveltamisohjeet ja tunnuskilpien rakenteet. Suodatinluokka A2 B2 A2B2 E2 K2 B2K2 A2B2E2K2 AX Kaasunsuodattimet Suojausalue Orgaaniset höyryt, kuten maalien, liimojen, lakkojen ja torjunta-aineiden liuotinhöyryt Epäorgaaniset kaasut ja höyryt esim. kloori, rikkivety, syaanivety Orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut Happamat kaasut kuten rikkidioksidi ja kloorivety Ammoniakki Epäorgaaniset kaasut ja ammoniakki Orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut ja höyryt ja kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset Orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on alle 65 C Putkistojen tunnusmerkintä (2) Putkistossa virtaavan aineen täydellinen tunnusmerkintä käsittää perustunnusvärin tarvittaessa turvallisuusvärin virtaavan aineen nimen täydentävät tekstit virtaussuuntaa osoittavan nuolen.

8 Esimerkki venttiilien ja putkiston oikeista merkinnöistä Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Vaarallisia aineita sisältävien säiliöiden merkintä (2) Vaarallisen aineen säiliöön tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan tauluun on merkittävä vaarallisen aineen nimi ja varoitusmerkki. Vaarallisen aineen nimi on yksilöitävä siten, että vaaralliset ominaisuudet voidaan nimen perusteella tunnistaa. Jos säiliössä pidetään erilaisten vaarallisten aineiden seoksia, voidaan merkitä yhteinen ryhmänimi. Säiliöihin, jotka on väliseinillä jaettu osastoihin, merkintä tehdään kunkin osaston kohdalle. Vaarallisia aineita sisältävien säiliöiden merkintä (1) Vnp 421/89 mukaisesti merkitään (yli 1m 3 ) kiinteät säiliöt, joissa säilytetään vaarallisia aineita siirrettävät säiliöt, jos niitä käytetään vaarallisten aineiden säilyttämiseen. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että edellä mainitut säiliöt on merkitty asianmukaisesti. Nesteiskun esiintyminen Nesteisku voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa: nesteputkiston venttiilin äkillinen sulkeminen nestetulpan kiihtyminen suureen nopeuteen höyryvirran vaikutuksesta höyryn äkillinen tiivistyminen nesteeksi putkistossa, mikä puolestaan aiheuttaa ympäröivän nesteen nopeuden kasvun pitkä ja mutkikas putkisto, johon kertyy helposti nestettä.

9 Nesteiskun havaitseminen Sähkölaitteet ja tulipalot (1) Nesteiskujen esiintyminen voidaan havaita erilaisista oireista, kuten esimerkiksi: putkistosta kuuluvista paukahduksista ja kolinasta eristysten löystymisestä painemittarin neulan pyörähtämisestä asteikon yli (neula mahdollisesti jää yli asentoon) vuodoista. Sähkölaitteet aiheuttavat palo- ja räjähdysvaaran kolmesta eri syystä: kipinöinnistä valokaaresta ylikuumentumisesta Kipinäsuojaamatonta sähkökojetta ei saa käyttää paikassa, jossa voi syntyä tai esiintyä syttyviä kaasu-, höyry- tai pölypitoisuuksia. Nesteiskun ehkäiseminen Nesteiskujen muodostumista ja iskujen seurauksia voidaan ehkäistä esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: hitaasti avautuvat ja sulkeutuvat venttiilit kaasun hidas paineen nosto ja lasku rakennetaan putkisto sellaiseksi, että nestettä ei pääse kerääntymään varmistetaan hitsaussaumojen lujuus. Sähkölaitteet ja tulipalot (2) Lisäksi on varmistuttava mm. siitä, ettei sähkölaitteesta tapahdu virran ylilyöntejä ettei vaihdettava, uusi sulake ole tarkoitettu suuremmalle virralle kuin mille johdot on mitoitettu ettei kojeen katkaisija kipinöi että johdot ja johtojen eristeet ovat ehjät ja johtojen liitokset ja päät ovat tinatut että laite on maadoitettu ja että se voidaan yhdistää maadoitettuun rasiaan että kontaktipisteissä ei ole korroosiosta johtuvaa huonoa johtokykyä.

10 Kohteiden suojaus (1) Mekaaniset vauriot Esimerkki kohteesta, jossa pumput tulisi suojata törmäyksiltä. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Jään irrottamista mekaanisesti tällaisista kohteista tulee välttää, laitteiden rikkoutumisvaaran vuoksi. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Kohteiden suojaus (2) Esimerkki TOT 22/99 Laitteiden lisäksi kulkureitit ja kulkureiteillä (ja muuallakin) olevat aukot, pudotukset ja muut vaarapaikat tulee suunnitella, toteuttaa ja suojata siten, ettei turvallinen liikkuminen vaarannu. TOT 1/00: Ennakkohuoltomies NN:n tehtävänä oli tarkistaa reaktorin sekoittajan vaihteiston öljymäärä vaihteiston mittalasista. Kohteeseen mennessään NN astui säiliön päällä aukkoa peittävän kannen reunalle. NN ja kansi putosivat säiliöön, jossa oli 64 C:ista reaktorilietettä. Meijerityöntekijän tehtävänä oli siirtää muovitarjotinpinot kuljettimelle. Kuljetin siirsi pinon automaattisesti toiseen kerrokseen nostavaan nostimeen. Toisesta kerroksesta muovitarjotinpinot siirtyivät kuljettimella pinonpurkajalle, jonka jälkeen yksittäiset tarjottimet menevät pesukoneelle ja kuivaukseen. Nostimessa on saattanut olla häiriö, jonka poistaakseen meijerityöntekijä oli mennyt turvaportin ohi kuljetinradan kautta nostolaitteen alla olevaan tilaan. Nostin oli silloin hänen huomaamattaan tullut alaspäin, jolloin hän puristui nostimen ja kuljettimen väliin.

11 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen Esimerkki TOT 12/99 Levyseppä valmisti aihioita vannesahalla. Vieressä nostettiin kuljettimen runkoa pukeilta (korkeus 1,2 m). Nostossa runkorakenne lipesi sivulle, kaatui vannesahaan päin ja puristi metallimiehen sitä vasten. Nostotapahtumasta tulee laatia etukäteen nostotyösuunnitelma. Noston vaikutusalue tulee suunnitella ja eristää siten, että työhön osallistumattomat eivät joudu noston vaara-alueelle. Turvallisen kunnossapitotyön edellytyksiä Kunnon seuranta huolto- ja kunnossapitotöiden ennakkosuunnittelu oikeiden ja turvallisten työtapojen ja -menetelmien noudattaminen toimivat työlupakäytännöt katkeamaton tiedonkulku Vettyneen polyuretaanieristeen alla syöpynyt kuumakaasuputki Kuva: Kimmo Virolainen, VTT

12 Esimerkki kunnonseurannan merkityksestä Esimerkki oikeaoppisesta putken kannakoinnista Lääkkeitä valmistettiin reaktorissa. Tarkoitus oli pitää lämpötila noin sadassa asteessa. Lämpötila-anturi sijaitsi reaktorin pohjalla, ja oli peittynyt lialla niin, ettei se mitannut reaktorin lämpötilaa oikein. Lämpötila nousi 140 C:een aiheuttaen eksotermisen reaktion ja raaka-aineista muodostui myrkyllisiä kaasuja, jotka vapautuivat reaktorihalliin. Kannatus on eristeen ulkopuolella, ja putki riippuu kannatuspannan varassa siten, että sillä on mahdollisuus liikkua vapaasti esim. lämpölaajenemisen seurauksena. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Mikä meni vikaan ja miten se olisi voitu estää Putkien läpivienti Lämpötila-anturia ei oltu huollettu määrävälein käyttö- ja kunnossapito-ohjeet Vaatimusmäärittely puutteellinen ympäristöolosuhteiden huomiointi laitteiden suojaus Putket on viety seinän läpi suuresta aukosta eristyksen jatkuessa katkeamattomana. Tämän lisäksi seinän aukko on täytetty eristeellä ja pellitetty. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT

13 Työlupia Tulitöiden turvallisuus tulityölupa säiliötyölupa sähkötyölupa putkistotyölupa vaarallisten aineiden käsittelylupa testauslupa maankaivulupa nostotyölupa Työluvan sisällöstä tarkka työkohdemäärittely selvitys tehtävästä työstä työtä koskevat turvallisuusmääräykset ja toimenpiteet ennen työn aloittamista työn aikana työn päätyttyä työluvan voimassaoloaika selvitykset erillisistä ohjeista ja määräyksistä työluvan antoon liittyvät tarkastus-, valvontaja hyväksymismerkinnät asianomaisten allekirjoituksella Esimerkki TOT 30/00 Silikaattitehtaalla asennettiin lämmitysvesijärjestelmän ensiölinjaa prosessiputkistoon. Tapaturmahetkellä työntekijät olivat yrittäneet nostaa 5,2 metriä pitkää putkea alemmalta tasolta ylemmälle. Putki ei kuitenkaan mahtunut nostamisen kannalta sopivaan asentoon. Tällöin alemmalla tasolla työskennellyt työntekijä irrotti lattiaritilän, jonka aukosta putki mahtui kääntymään. Samaan aikaan paikalle tullut ja asennusryhmään kuulunut sähköasentaja käveli suoraan suojaamattomaan aukkoon. Hän putosi 5 metriä alemmalle lattiatasolle ja menehtyi kahden vuorokauden kuluttua.

14 Esimerkki TOT 5/00 1. Luennon aihesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnis- tysten estäminen Vanerin ladontalinja käynnistettiin huollon ja mitanvaihdon jälkeen. Yksi liimoittimen jälkeinen ohjauspelti irtosi, linja pysäytettiin ja vuorottaja asetti pellin paikoilleen. Samalla latoja NN huomasi toisenkin pellin puuttuvan, löysi sen pesualtaasta ja meni linjalle asentamaan pellin paikalleen. Linja käynnistettiinkin ja NN kaatui saaden vammoja päähänsä, jotka johtivat vuorokauden kuluttua kuolemaan. Tapaturman mahdollistavia tekijöitä Käynnistäjä ei tiedä meneillään olevista huolto-, kunnossapito-, siivous- tai häiriönpoistotöistä. Laitteita siivotaan käytön aikana. Suojalaitteita on pois paikoiltaan. Turvakytkimiä ei käytetä. Käynnistyshälytin ei toimi tai sitä ei käytetä. Ei tiedetä mitä laitteita hälytyksen jälkeen käynnistyy. Käynnistyspaikalta ei ole näköyhteyttä käynnistyvän laitteiston vaikutusalueelle. Pysähdyksissä olevia laitteita puhdistetaan tai huolletaan tietämättä, mitä vaaroja syntyy viereisen laitteen käynnistyessä. Vahinkokäynnistymisistä aiheutuneiden tapaturmien estäminen Normaalissa käytössä: toiminnassa olevien järjestelmien vaaravyöhykkeelle pääsyn estäminen järjestelmän käynnistämisen estäminen tai pysäyttäminen vaaravyöhykkeelle jouduttaessa käynnistyvän järjestelmän vaaravyöhykkeen pakkotoiminen puhdistaminen

15 Vahinkokäynnistymisistä aiheutuneiden tapaturmien estäminen Lähde: Rouhiainen, R., Reunanen, M., Suokas, J Vahinkokäynnistymisten estäminen. VTT Tiedotteita 32/1981, VTT. Huolto- ja kunnossapitotöiden aikana: koko järjestelmän toimintavalmiuksien poistaminen tai vaaravyöhykkeen erottaminen järjestelmän käyttöenergian syötön katkaisu (varmistaminen) energian siirron katkaisu (varmistaminen) käsiteltävän materiaalin työkohteeseen pääsyn estäminen (varmistaminen) Vahinkokäynnistyksen estäminen Estomenettely Ilmoita pysäyttämisestä. Selvitä energiasyötöt. Selvitä muut käynnistysmahdollisuudet. Pysäytä laitteisto. Erota ja varmista. Pura turvatoimet työn päätyttyä - turvatoimet saa purkaa vain ne laittanut henkilö!

16 Estoperiaatteet huolto- ja kunnossapitotoiminnassa sähköenergian erottaminen turvakytkin vahinkokäynnistymisen estokytkin sulakkeiden poistaminen virtaavien aineiden erottaminen sulkuventtiili ja sokeointi kaksi venttiiliä ja poisto välitilasta mekaanisen energian erottaminen käyttölaitteelta lähtevän voimansiirron katkaisu (kytkin, voimansiirtoakseli, hihnat ja ketjut) asemaenergian erottaminen (jarru, säppipyörä, salpa, tukilaite) Putken eristäminen Putken sokeointilevy Estoperiaatteet normaalitoiminnassa suojalaitteet lukituksin varustetut suojukset tuntopysäyttimet muut laitteet ja menetelmät

17 Käynnistyksen estäminen lukolla Esimerkki hätävirtapiiristä Vaatimukset turvakytkimelle päävirtapiiristä asennon osoitus lukittavuus Tekijänoikeudet Tämä aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.tekijät toivovat materiaalia käytettäessä noudatettavan hyvää viittaustapaa. Jos materiaaliin tehdään muutoksia, ei ole suotavaa käyttää ALARP-logoa. Aineistossa esitetyt tulkinnat ovat tekijöiden omia näkemyksiä, ellei toisin ole mainittu. Tekijät eivät vastaa aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palaute Otamme mielellämme vastaan palautetta tästä materiaalista. Kysymyksiin vastaavat Anna-Mari Heikkilä ja Yngve Malmén. VTT Tuotteet ja tuotanto, Tampere Kiitos!

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta

opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta opas Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta julkaisutiedot Tekstit: Tukes ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Kuvat: Lauri Mannermaa, sivun 18 kuva Kari Rissa Ulkoasu & taitto Print Line

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Vaaran arviointi selvityksen laatiminen kaukolämmön öljy- ja kaasukattilalaitoksille

Vaaran arviointi selvityksen laatiminen kaukolämmön öljy- ja kaasukattilalaitoksille Vaaran arviointi selvityksen laatiminen kaukolämmön öljy- ja kaasukattilalaitoksille Suositus H19/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9277 Sky-kansio 4/1 ESIPUHE Suosituksessa on esitetty ohjeistus

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS

KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS KIINTEÄN POLTTOAINEEN LÄMMITYS - KATTILOIDEN TURVALLISUUS Sisältö Johdanto...2 Onnettomuustilastot...3 Eri kattilatyypit ja niihin liittyvät riskit...4 Klapikattilajärjestelmä...5 Hake- ja pellettilämmitysjärjestelmät...6

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä

ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje ML Plus Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MLP-D1310 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietoja tästä käyttöohjeesta...

Lisätiedot

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi

TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Hapen turvallinen käsittely ja varastointi TUKES OPAS HAPEN TURVALLINEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI Hapen turvallinen käsittely ja varastointi 1 2 Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallinen käsittely ja varastointi Hapen turvallista

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin

Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Riskien arviointityökalu perusopetuksen käsitöihin Perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaan (2003) Riskien arviointi työpaikalla työkirjaan MERVI MURTONEN (VTT) Koonti ja muokkaus: Helena

Lisätiedot

ATEX-starttipaketti pk-yrityksille

ATEX-starttipaketti pk-yrityksille 1 ATEX-starttipaketti pk-yrityksille Sisältö 0. ATEX-starttipaketista 1. Johdanto 2. Räjähdyssuojausasiakirja 3. Syttyvien aineiden tunnistaminen 4. Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen 5. Tilaluokituksen

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Onnettomuustutkintaraportti Dnro 11573/06/2010. Arizona Chemical Oy:n säiliöräjähdys 15.9.2010

Onnettomuustutkintaraportti Dnro 11573/06/2010. Arizona Chemical Oy:n säiliöräjähdys 15.9.2010 Onnettomuustutkintaraportti Dnro 11573/06/2010 Arizona Chemical Oy:n säiliöräjähdys 15.9.2010 Tutkijaryhmä: Taimo Tihinen Aki Ijäs 2 Sisällysluettelo Tutkimusraportin tiivistelmä... 3 Määritelmiä... 4

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS

LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Muovi- ja elastomeeritekniikka LUJITEMUOVITEOLLISUUDEN PALOTURVALLISUUS Pauli Reuhkala Jyrki Vuorinen 2007 Alkulause Tämä lujitemuovialan yritysten paloturvallisuutta ja lujitemuovituotannon paloriskejä

Lisätiedot

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE

SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE SÄHKÖKAAPIN JÄÄHDYTINLAITTEET MALLIT: EVE - EHE STULZ SpA - via Torricelli, 3 37067 Valeggio sul Mincio (VR) - Italy Puh: +39 045 6331600 - faksi: +39 045 6331635 - www.cosmotec.it SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Joel Korhonen SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Opinnäytetyö Sähkötekniikkan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Joel Korhonen

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot