Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa"

Transkriptio

1 Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen Moduuli 3: Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa Prosessilaitoksen käytön ja kunnossapidon keskeisiä turvallisuusnäkökohtia Luento 12 Turvallisuustarkastelu käynnissä olevalla tehtaalla - Tarkoitus Varmistetaan, että aikaisemmin mm. suunnittelun aikana tehdyt riskikartoitukset on asianmukaisesti dokumentoitu ja arkistoitu. Varmistetaan tähänastisen käyttökokemuksen perusteella, että suunnitellut turvallisuus-, terveys ja ympäristövaatimukset on saavutettu. Varmistetaan, että aiemmissa turvallisuusanalyyseissä tehdyt olettamukset pitävät paikkansa. Havaituista ongelmista annetaan palautetta suunnitteluosastolle. Lähde: J T Illidge, ICI 1994

2 Turvallisuustarkastelun toteutus Tarkistuslistaa käyttäen tarkastellaan saatuja käyttökokemuksia varmistetaan, että käynnistyksen aikana tehdyt muutokset on päivitetty laitoksen dokumentaatioon varmistetaan kytkinten ja hälytysjärjestelmien toiminta tarkastellaan työterveysnäkökohtia pohjautuen käyttökokemuksiin sekä ohjeisiin turvallisista menettelytavoista. Lähde: J T Illidge, ICI 1994 Esimerkkitapauksia (1) "Kylmätilassa olevaa ammoniakkihöyrystintä sulatettiin lämpimällä vedellä. Lämmityksen johdosta paine nousi muusta verkosta erotetussa osassa yli varoventtiilin avautumispaineen ja ammoniakkia purkautui ulos varoventtiilistä. Varoventtiilin ulostuloputkessa oli reikä, josta ammoniakkia pääsi konehuoneeseen. " "Ammoniakkia vuoti syöttöventtiilin tiivisteestä. Alumiinitiiviste rikkoutui, koska sitä oli kiristetty liikaa. " "Kompressorin tiiviste oli asennettu virheellisesti ja se oli katkennut." Esimerkkitapauksia (2) 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Esimerkkejä sattu- neista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen "Ammoniakkisäiliön öljynerottimen tyhjennyksen yhteydessä huoltomies sulki yhteessä olleen venttiilin poistaakseen öljynpoistoletkun huoltoa varten. Venttiili jäi kuitenkin osittain auki aiheuttaen ammoniakkivuodon konehuoneeseen. " Ammoniakkiputki oli syöpynyt puhki kylmätilan ja yläpuolisen putkihuoneen läpiviennin kohdalta ulkopuolisen syöpymän vuoksi. Syynä korroosioon oli putken eristyksen puuttuminen läpiviennin kohdalta sekä putkiston huurteen sulatuksesta johtuvat toistuvat lämpötilamuutokset. "

3 Esimerkkitapauksia (3) "Kylmälaitoksen sulatusta suoritettiin kuumakaasumenetelmällä, ja osittain sulanutta jäätä naputeltiin irti putkista kiintoavaimella. Kiintoavain osui jäähdytysputkeen aiheuttaen putkeen repeämän ja ammoniakkivuodon. Paniikkitilanteesta johtuen kompressoreita ei saatu heti pysäytettyä ja ammoniakkia pääsi leviämään ympäristöön. "Ammoniakkia pääsi vuotamaan pumpun laipan tiivisteen välistä. Laipan kiinnitys oli löysä, koska juuri asennetun laipan kiinnityksiä ei tarkistettu käyttölämpötilassa. " Esimerkkitapauksia (5) "Trukki törmäsi huoneen katon rajassa olevaan ripaputkihöyrystimeen, joka murtui aiheuttaen nestemäisen ammoniakin vuodon." "Lumikuorma aiheutti katon romahtamisen putkiston päälle, jolloin putkilinja katkesi synnyttäen ammoniakkivuodon." "Siirtolava putosi jäähdytyslaitteen pisaraerottimen öljynpoistoputken päälle aiheuttaen murtuman ja ammoniakkivuodon. " Esimerkkitapauksia (4) Esimerkkitapauksia (6) "Kylmäkoneen huollon yhteydessä todettiin, että pääventtiili vuotaa. Painepuolen ammoniakkiputkistoa ja siihen liittyvää öljynerotussäiliötä ryhdyttiin tyhjentämään. Tyhjennysventtiilin pienen koon vuoksi putkisto jäätyi tukkoon, jolloin asentaja luuli putkiston olevan tyhjä ja aloitti pääventtiilin kannen avaamisen. Koska putkistossa oli kuitenkin edelleen painetta, venttiilin kara lautasineen lensi pois ja nestemäinen ammoniakki purkautui ulos." "Jäätelötehtaassa leikattiin metallilevyä polttoleikkaamalla. Alla ollut polystyreenieriste syttyi palamaan. Puolet m 2 :n varastosta tuhoutui 16 tuntia kestäneessä tulipalossa. Koska kylmälaitoksessa oli kg ammoniakkia, palokunta evakuoi ympäristön 500 m:n säteellä. Ammoniakkia yritettiin sitoa vesiverholla, mutta sitä pääsi ilmaan pieniä määriä. "

4 Kylmälaitoksen käyttöohjeet standardin SFS 5096 mukaan Kylmälaitoksen käyttöohjeen tulee sisältää mm. seuraavat tiedot: kylmäaineen nimi ja kylmäainetäytös normaalikäytössä lyhyt ohje laitoksen tai yksikön käynnistämisestä ja pysäyttämisestä suurin käyttöpaine varoitus väärän kylmäaineen täyttämisestä varoitus veden jäätymisestä lauhduttimessa, höyrystimessä jne. ympäristön lämpötilan ollessa liian alhainen tai järjestelmän paineen ja lämpötilan epänormaalista laskusta johtuen huomautus suojalaitteiden (henkilönsuojainten) käyttämisestä ensiapuohjeet henkilön vahingoittuessa varoitus painemittarin virheellisestä osoituksesta viittaus käyttöohjekirjaan varoitus, että konehuoneessa ei saa säilyttää irtoastioissa kylmäainetta enempää kuin 20 % kylmäainetäytöksestä, ei kuitenkaan yli 100 kg. 1. Luennon aihesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen Kylmälaitoksen käyttöohjekirjan sisältö standardin SFS 5096 mukaan Kylmälaitoksen käyttöohjekirjan tulee sisältää vähintään seuraavaa: tarkemmat selvitykset käyttöohjeissa mainituista asioista selvitys laitoksen käyttötarkoituksesta selvitys koneista ja laitteista mieluiten putki- ja sähkökaavioin tarkka selvitys laitoksen käynnistämisestä ja pysäyttämisestä selvitys käyttöhäiriöistä, niiden syistä ja korjauksista selvitys huoltotoimenpiteistä, mieluiten huoltosuunnitelma ensiapuohjeet henkilövahinkojen sattuessa huomautus siitä, että kylmäainetta ei saa vaihtaa toiseen ilman etukäteen saatua hyväksymistä asianomaisilta viranomaisilta, käyttäjältä, toimittajalta tai asennusliikkeeltä. Käytönvalvoja Asetuksen 59/1999 mukaisesti vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava yksi tai useampi käytönvalvoja. Tehtävänä on (yhdessä onnettomuuksien ehkäisemisperiaatteista vastaavan henkilön kanssa) huolehtia, että tuotantolaitoksessa toimitaan kemikaaleja koskevien säännösten ja määräysten sekä lupaehtojen mukaisesti.

5 Vaatimukset käytönvalvojalle (1) Painelaitteiden määräaikaistarkastukset (1) Käytönvalvojan ja hänen sijaisensa on tunnettava käsiteltäviä kemikaaleja koskevat säädökset ja määräykset oltava kyseisen toiminnanharjoittajan palveluksessa ja työpaikan oltava kyseisessä toimipaikassa suoritettava pätevyyskoe TUKESissa. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteiden käyttöturvallisuus ehkäistään onnettomuuksia, jotka johtuvat käyttöolosuhteiden, sisällön tai ympäristön materiaalin heikkenemisestä tarkastetaan painelaitteen käytön valvojan, varavalvojien ja käyttäjien pätevyys, turvallisuuslaitteiden ja -järjestelmien ratkaisut ja toimintavarmuus sekä ulkoisten rakenteiden kunto. Vaatimukset käytönvalvojalle (2) Toiminnanharjoittajan on nimettävä käytönvalvoja kirjallisesti, käytävä ilmi vastuualueen laajuus sekä siihen liittyvät tehtävät ja vastuut varmistettava, että käytönvalvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä määriteltävä käytönvalvojan ja onnettomuuksien ehkäisemisperiaatteista vastaavan henkilön tehtävä- ja vastuurajat (ellei sama henkilö) Painelaitteiden määräaikaistarkastukset (2) Painelaitteen omistaja ja haltija ovat vastuussa siitä, että painelaitteelle tehdään määräaikaistarkastukset vähintään niin usein kuin kuin on säädetty. Määräaikaistarkastuksen saa tehdä TUKESin hyväksymä tarkastuslaitos.

6 Painelaitteiden määräaikaistarkastukset (3) Sisäpuolinen tarkastus Määräaikainen painekoe Ensimmäinen määräaikaistarkastus Käyttötarkastus Muutostarkastus Toimenpide Tavallinen aikaväli Painesäiliöt Tarkastetaan, että painelaite Käyttöönoton voidaan ottaa turvallisesti käyttöön. yhteydessä Käyttöä vastaavissa olosuhteissa tarkastetaan, että painelaitteen ja käytön osalta asiat ovat kunnossa. Laite tyhjennetään, puhdistetaan ja kunto tarkastetaan perusteellisesti. Tehdään painekoe ja tutkitaan mahdollisia vuotoja ja muodonmuutoksia. Kunto ja turvallisuus tarkastetaan korjausten ja erilaisten muutosten yhteydessä. Kattilat Käyttöönoton yhteydessä 4 vuotta 2 vuotta 4 vuotta 4 vuotta 8 vuotta 8 vuotta Tarvittaessa Tarvittaessa Henkilönsuojaimet (2) Henkilönsuojaimia ovat mm. hengityksensuojaimet kuulonsuojaimet päänsuojaimet silmiensuojaimet käsiensuojaimet jalkojensuojaimet putoamissuojaimet. Suojavaatteet ovat henkilönsuojaimia, jos ne suojaavat mekaanisilta tai kemiallisilta haittavaikutuksilta, säteilyltä taikka poikkeukselliselta kylmyydeltä, lämmöltä tai kosteudelta. Henkilönsuojaimet (1) Mikäli tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei työpaikalla voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, on työnantajan hankittava työntekijän käyttöön vaatimusten mukaiset henkilönsuojaimet. Henkilönsuojaimet (3) Perusteina henkilönsuojainten valinnassa ovat työpaikalla esiintyvien vaarojen kartoitus ja niiden riskien arviointi, joiden välttämiseksi tai rajoittamiseksi henkilönsuojainten käyttö on tarpeen henkilönsuojaimilta vaadittavien suojausominaisuuksien määrittely niiden vaarojen arviointi, joita itse suojaimesta voi aiheutua suojainten vertailu niiltä vaadittaviin ominaisuuksiin huomioon ottaen työntekijöiden terveydentila.

7 Hengityksensuojaintyypit Suodattavat naamarit epäpuhdas ilma suodatetaan puhallin helpottaa hengittämistä happea oltava ilmassa riittävästi Paine- ja raitisilmanaamarit letkulla ohjataan puhdasta ilmaa kasvo-osaan joko paineilmasäiliöstä tai paikasta, jossa ilmassa ei esiinny epäpuhtauksia Happinaamarit kasvo-osaan tulee selässä kannettavista säiliöistä happea Putkistojen tunnusmerkintä (1) Antaa putkiston sisällöstä tietoja, jotka ovat tarpeen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön tehtävien suorittamisen ja uuden henkilöstön kouluttamisen kannalta. Standardi SFS 3701 sisältää putkistoissa virtaavien aineiden tunnusvärien määrittelyt, tunnusmerkintöjen soveltamisohjeet ja tunnuskilpien rakenteet. Suodatinluokka A2 B2 A2B2 E2 K2 B2K2 A2B2E2K2 AX Kaasunsuodattimet Suojausalue Orgaaniset höyryt, kuten maalien, liimojen, lakkojen ja torjunta-aineiden liuotinhöyryt Epäorgaaniset kaasut ja höyryt esim. kloori, rikkivety, syaanivety Orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut Happamat kaasut kuten rikkidioksidi ja kloorivety Ammoniakki Epäorgaaniset kaasut ja ammoniakki Orgaaniset ja epäorgaaniset kaasut ja höyryt ja kiinteät ja nestemäiset vaaralliset hiukkaset Orgaaniset kaasut ja höyryt, joiden kiehumispiste on alle 65 C Putkistojen tunnusmerkintä (2) Putkistossa virtaavan aineen täydellinen tunnusmerkintä käsittää perustunnusvärin tarvittaessa turvallisuusvärin virtaavan aineen nimen täydentävät tekstit virtaussuuntaa osoittavan nuolen.

8 Esimerkki venttiilien ja putkiston oikeista merkinnöistä Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Vaarallisia aineita sisältävien säiliöiden merkintä (2) Vaarallisen aineen säiliöön tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan tauluun on merkittävä vaarallisen aineen nimi ja varoitusmerkki. Vaarallisen aineen nimi on yksilöitävä siten, että vaaralliset ominaisuudet voidaan nimen perusteella tunnistaa. Jos säiliössä pidetään erilaisten vaarallisten aineiden seoksia, voidaan merkitä yhteinen ryhmänimi. Säiliöihin, jotka on väliseinillä jaettu osastoihin, merkintä tehdään kunkin osaston kohdalle. Vaarallisia aineita sisältävien säiliöiden merkintä (1) Vnp 421/89 mukaisesti merkitään (yli 1m 3 ) kiinteät säiliöt, joissa säilytetään vaarallisia aineita siirrettävät säiliöt, jos niitä käytetään vaarallisten aineiden säilyttämiseen. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että edellä mainitut säiliöt on merkitty asianmukaisesti. Nesteiskun esiintyminen Nesteisku voi esiintyä seuraavissa olosuhteissa: nesteputkiston venttiilin äkillinen sulkeminen nestetulpan kiihtyminen suureen nopeuteen höyryvirran vaikutuksesta höyryn äkillinen tiivistyminen nesteeksi putkistossa, mikä puolestaan aiheuttaa ympäröivän nesteen nopeuden kasvun pitkä ja mutkikas putkisto, johon kertyy helposti nestettä.

9 Nesteiskun havaitseminen Sähkölaitteet ja tulipalot (1) Nesteiskujen esiintyminen voidaan havaita erilaisista oireista, kuten esimerkiksi: putkistosta kuuluvista paukahduksista ja kolinasta eristysten löystymisestä painemittarin neulan pyörähtämisestä asteikon yli (neula mahdollisesti jää yli asentoon) vuodoista. Sähkölaitteet aiheuttavat palo- ja räjähdysvaaran kolmesta eri syystä: kipinöinnistä valokaaresta ylikuumentumisesta Kipinäsuojaamatonta sähkökojetta ei saa käyttää paikassa, jossa voi syntyä tai esiintyä syttyviä kaasu-, höyry- tai pölypitoisuuksia. Nesteiskun ehkäiseminen Nesteiskujen muodostumista ja iskujen seurauksia voidaan ehkäistä esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä: hitaasti avautuvat ja sulkeutuvat venttiilit kaasun hidas paineen nosto ja lasku rakennetaan putkisto sellaiseksi, että nestettä ei pääse kerääntymään varmistetaan hitsaussaumojen lujuus. Sähkölaitteet ja tulipalot (2) Lisäksi on varmistuttava mm. siitä, ettei sähkölaitteesta tapahdu virran ylilyöntejä ettei vaihdettava, uusi sulake ole tarkoitettu suuremmalle virralle kuin mille johdot on mitoitettu ettei kojeen katkaisija kipinöi että johdot ja johtojen eristeet ovat ehjät ja johtojen liitokset ja päät ovat tinatut että laite on maadoitettu ja että se voidaan yhdistää maadoitettuun rasiaan että kontaktipisteissä ei ole korroosiosta johtuvaa huonoa johtokykyä.

10 Kohteiden suojaus (1) Mekaaniset vauriot Esimerkki kohteesta, jossa pumput tulisi suojata törmäyksiltä. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Jään irrottamista mekaanisesti tällaisista kohteista tulee välttää, laitteiden rikkoutumisvaaran vuoksi. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Kohteiden suojaus (2) Esimerkki TOT 22/99 Laitteiden lisäksi kulkureitit ja kulkureiteillä (ja muuallakin) olevat aukot, pudotukset ja muut vaarapaikat tulee suunnitella, toteuttaa ja suojata siten, ettei turvallinen liikkuminen vaarannu. TOT 1/00: Ennakkohuoltomies NN:n tehtävänä oli tarkistaa reaktorin sekoittajan vaihteiston öljymäärä vaihteiston mittalasista. Kohteeseen mennessään NN astui säiliön päällä aukkoa peittävän kannen reunalle. NN ja kansi putosivat säiliöön, jossa oli 64 C:ista reaktorilietettä. Meijerityöntekijän tehtävänä oli siirtää muovitarjotinpinot kuljettimelle. Kuljetin siirsi pinon automaattisesti toiseen kerrokseen nostavaan nostimeen. Toisesta kerroksesta muovitarjotinpinot siirtyivät kuljettimella pinonpurkajalle, jonka jälkeen yksittäiset tarjottimet menevät pesukoneelle ja kuivaukseen. Nostimessa on saattanut olla häiriö, jonka poistaakseen meijerityöntekijä oli mennyt turvaportin ohi kuljetinradan kautta nostolaitteen alla olevaan tilaan. Nostin oli silloin hänen huomaamattaan tullut alaspäin, jolloin hän puristui nostimen ja kuljettimen väliin.

11 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnistysten estäminen Esimerkki TOT 12/99 Levyseppä valmisti aihioita vannesahalla. Vieressä nostettiin kuljettimen runkoa pukeilta (korkeus 1,2 m). Nostossa runkorakenne lipesi sivulle, kaatui vannesahaan päin ja puristi metallimiehen sitä vasten. Nostotapahtumasta tulee laatia etukäteen nostotyösuunnitelma. Noston vaikutusalue tulee suunnitella ja eristää siten, että työhön osallistumattomat eivät joudu noston vaara-alueelle. Turvallisen kunnossapitotyön edellytyksiä Kunnon seuranta huolto- ja kunnossapitotöiden ennakkosuunnittelu oikeiden ja turvallisten työtapojen ja -menetelmien noudattaminen toimivat työlupakäytännöt katkeamaton tiedonkulku Vettyneen polyuretaanieristeen alla syöpynyt kuumakaasuputki Kuva: Kimmo Virolainen, VTT

12 Esimerkki kunnonseurannan merkityksestä Esimerkki oikeaoppisesta putken kannakoinnista Lääkkeitä valmistettiin reaktorissa. Tarkoitus oli pitää lämpötila noin sadassa asteessa. Lämpötila-anturi sijaitsi reaktorin pohjalla, ja oli peittynyt lialla niin, ettei se mitannut reaktorin lämpötilaa oikein. Lämpötila nousi 140 C:een aiheuttaen eksotermisen reaktion ja raaka-aineista muodostui myrkyllisiä kaasuja, jotka vapautuivat reaktorihalliin. Kannatus on eristeen ulkopuolella, ja putki riippuu kannatuspannan varassa siten, että sillä on mahdollisuus liikkua vapaasti esim. lämpölaajenemisen seurauksena. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT Mikä meni vikaan ja miten se olisi voitu estää Putkien läpivienti Lämpötila-anturia ei oltu huollettu määrävälein käyttö- ja kunnossapito-ohjeet Vaatimusmäärittely puutteellinen ympäristöolosuhteiden huomiointi laitteiden suojaus Putket on viety seinän läpi suuresta aukosta eristyksen jatkuessa katkeamattomana. Tämän lisäksi seinän aukko on täytetty eristeellä ja pellitetty. Kuva: Kimmo Virolainen, VTT

13 Työlupia Tulitöiden turvallisuus tulityölupa säiliötyölupa sähkötyölupa putkistotyölupa vaarallisten aineiden käsittelylupa testauslupa maankaivulupa nostotyölupa Työluvan sisällöstä tarkka työkohdemäärittely selvitys tehtävästä työstä työtä koskevat turvallisuusmääräykset ja toimenpiteet ennen työn aloittamista työn aikana työn päätyttyä työluvan voimassaoloaika selvitykset erillisistä ohjeista ja määräyksistä työluvan antoon liittyvät tarkastus-, valvontaja hyväksymismerkinnät asianomaisten allekirjoituksella Esimerkki TOT 30/00 Silikaattitehtaalla asennettiin lämmitysvesijärjestelmän ensiölinjaa prosessiputkistoon. Tapaturmahetkellä työntekijät olivat yrittäneet nostaa 5,2 metriä pitkää putkea alemmalta tasolta ylemmälle. Putki ei kuitenkaan mahtunut nostamisen kannalta sopivaan asentoon. Tällöin alemmalla tasolla työskennellyt työntekijä irrotti lattiaritilän, jonka aukosta putki mahtui kääntymään. Samaan aikaan paikalle tullut ja asennusryhmään kuulunut sähköasentaja käveli suoraan suojaamattomaan aukkoon. Hän putosi 5 metriä alemmalle lattiatasolle ja menehtyi kahden vuorokauden kuluttua.

14 Esimerkki TOT 5/00 1. Luennon aihesta yleistä 2. Esimerkkejä sattuneista vahingoista 3. Turvallisesta käytöstä 4. Kunnossapitoa turvallisesti 5. Vahinkokäynnis- tysten estäminen Vanerin ladontalinja käynnistettiin huollon ja mitanvaihdon jälkeen. Yksi liimoittimen jälkeinen ohjauspelti irtosi, linja pysäytettiin ja vuorottaja asetti pellin paikoilleen. Samalla latoja NN huomasi toisenkin pellin puuttuvan, löysi sen pesualtaasta ja meni linjalle asentamaan pellin paikalleen. Linja käynnistettiinkin ja NN kaatui saaden vammoja päähänsä, jotka johtivat vuorokauden kuluttua kuolemaan. Tapaturman mahdollistavia tekijöitä Käynnistäjä ei tiedä meneillään olevista huolto-, kunnossapito-, siivous- tai häiriönpoistotöistä. Laitteita siivotaan käytön aikana. Suojalaitteita on pois paikoiltaan. Turvakytkimiä ei käytetä. Käynnistyshälytin ei toimi tai sitä ei käytetä. Ei tiedetä mitä laitteita hälytyksen jälkeen käynnistyy. Käynnistyspaikalta ei ole näköyhteyttä käynnistyvän laitteiston vaikutusalueelle. Pysähdyksissä olevia laitteita puhdistetaan tai huolletaan tietämättä, mitä vaaroja syntyy viereisen laitteen käynnistyessä. Vahinkokäynnistymisistä aiheutuneiden tapaturmien estäminen Normaalissa käytössä: toiminnassa olevien järjestelmien vaaravyöhykkeelle pääsyn estäminen järjestelmän käynnistämisen estäminen tai pysäyttäminen vaaravyöhykkeelle jouduttaessa käynnistyvän järjestelmän vaaravyöhykkeen pakkotoiminen puhdistaminen

15 Vahinkokäynnistymisistä aiheutuneiden tapaturmien estäminen Lähde: Rouhiainen, R., Reunanen, M., Suokas, J Vahinkokäynnistymisten estäminen. VTT Tiedotteita 32/1981, VTT. Huolto- ja kunnossapitotöiden aikana: koko järjestelmän toimintavalmiuksien poistaminen tai vaaravyöhykkeen erottaminen järjestelmän käyttöenergian syötön katkaisu (varmistaminen) energian siirron katkaisu (varmistaminen) käsiteltävän materiaalin työkohteeseen pääsyn estäminen (varmistaminen) Vahinkokäynnistyksen estäminen Estomenettely Ilmoita pysäyttämisestä. Selvitä energiasyötöt. Selvitä muut käynnistysmahdollisuudet. Pysäytä laitteisto. Erota ja varmista. Pura turvatoimet työn päätyttyä - turvatoimet saa purkaa vain ne laittanut henkilö!

16 Estoperiaatteet huolto- ja kunnossapitotoiminnassa sähköenergian erottaminen turvakytkin vahinkokäynnistymisen estokytkin sulakkeiden poistaminen virtaavien aineiden erottaminen sulkuventtiili ja sokeointi kaksi venttiiliä ja poisto välitilasta mekaanisen energian erottaminen käyttölaitteelta lähtevän voimansiirron katkaisu (kytkin, voimansiirtoakseli, hihnat ja ketjut) asemaenergian erottaminen (jarru, säppipyörä, salpa, tukilaite) Putken eristäminen Putken sokeointilevy Estoperiaatteet normaalitoiminnassa suojalaitteet lukituksin varustetut suojukset tuntopysäyttimet muut laitteet ja menetelmät

17 Käynnistyksen estäminen lukolla Esimerkki hätävirtapiiristä Vaatimukset turvakytkimelle päävirtapiiristä asennon osoitus lukittavuus Tekijänoikeudet Tämä aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin.tekijät toivovat materiaalia käytettäessä noudatettavan hyvää viittaustapaa. Jos materiaaliin tehdään muutoksia, ei ole suotavaa käyttää ALARP-logoa. Aineistossa esitetyt tulkinnat ovat tekijöiden omia näkemyksiä, ellei toisin ole mainittu. Tekijät eivät vastaa aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palaute Otamme mielellämme vastaan palautetta tästä materiaalista. Kysymyksiin vastaavat Anna-Mari Heikkilä ja Yngve Malmén. VTT Tuotteet ja tuotanto, Tampere Kiitos!

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa Moduuli 3: Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa Moduuli 2: Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa PI-kaavio poikkeamatarkastelun

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES

ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE PISTON SERIES Kiitos valinnastasi. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Niissä opastetaan laitteen oikea asennus, käyttö ja huolto. Ohjeita noudattaen maksimoit laitteen luotettavuuden,

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

Kuljetussäiliön räjähdys

Kuljetussäiliön räjähdys Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT

OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta

Lisätiedot

Suojauskerroin. Suodattava puolinaamari. Puolinaamari Kokonaamari Puhaltimella varustettu hengityksensuojain. Paineilmajärjestelmät

Suojauskerroin. Suodattava puolinaamari. Puolinaamari Kokonaamari Puhaltimella varustettu hengityksensuojain. Paineilmajärjestelmät Suojauskerroin Suodattava puolinaamari EN 49:99 EN 49:00 uolinaamari Kokonaamari uhaltimella varustettu hengityksensuojain ja kypärä tai huppu EN 40:999 EN 4:990 EN 4:000 EN 6:998 EN 4:990 EN 4:000 EN

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014. Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2014 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala

Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala 22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa

Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Paineastiaan liittyvien kaasuputkien määräaikaistarkastukset sairaalassa Marko Vuorinen VSSHP, TYKS, käyttöpäällikkö 7.2.2013 Esityksen sisältö Esityksen rajaus; lääk.happi & hengitys/instr.ilma Lainsäädännöllistä

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit

Lainsäädäntö. HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki. Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit HENRI- hanke, loppuseminaari 14.02.2008, Tukes, Helsinki Räjähdysvaara erilaisilla toimialoilla- haasteet ja tulevaisuuden trendit Lainsäädäntö Neuvotteleva virkamies Hannu Alén Sosiaali- ja terveysministeriö,

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Prosessiteollisuus TOT 30/00. Sähköasentaja putosi kulkutasoon tehdystä tilapäisestä aukosta, josta oli poistettu ritilä.

Prosessiteollisuus TOT 30/00. Sähköasentaja putosi kulkutasoon tehdystä tilapäisestä aukosta, josta oli poistettu ritilä. TOT-RAPORTTI 30/00 Sähköasentaja putosi kulkutasoon tehdystä tilapäisestä aukosta, josta oli poistettu ritilä Tapahtumakuvaus Ammatti Toimiala Työmenetelmä tai tehtävä Koneet ja laitteet TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi

Toyota Material Handling. Työturvallisuus. www.toyota-forklifts.fi Toyota Material Handling Työturvallisuus www.toyota-forklifts.fi Trukkien turvallisuus -Ei mikään pieni asia Yrityksen vastuu trukkien työturvallisuudesta: Suomessa on aktiivikäytössä noin 30 000 trukkia.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

BT6 terminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BT6 terminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1800060/5 IM-P180-04 ST Issue 5 BT6 terminen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohje 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P180-04

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta

Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin

Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoitus 4 Nokka-akselin hammashihnan vaihto Volvon B4204T moottorin Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nykyaikaisen, kahdella sylinterikannen yläpuolisella nokka-akselilla varustetun ottomoottorin

Lisätiedot

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG TOIMENPITEET. 5.PAINEMITTARIN TARKASTUS JA PAINEEN MITTAAMINEN. 5.1 PAINEMITTARINNEULAN PITÄÄ OLLA VIHREÄLLÄ ALUEELLA PIENEN MITTARIIN NAPUTTELUN JÄLKEENKIN. 5.2 TARKISTUSMITTARILLA MITATAAN SÄILIÖN PAINE

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Turvallinen Pirkanmaa

Turvallinen Pirkanmaa Maatilatyöryhmä 2009 Tavoitteena saada tietoa kentälle ELY-keskus Tukes Maataloustuottajain (MTK)Pirkanmaa liitto ProAgria Pirkanmaa Tampereen kaupungin ympäristöpalvelut Farmarisäiliön tyyppikilpi KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja TOT-RAPORTTI Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin 3/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Tyhjennettäessä jätteitä tilavuudeltaan kuuden kuutiometrin jätekontista jäteajoneuvon

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.2: Palamattomat, myrkyttömät kaasut. Etiketti 5.1: Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet O: Hapettava 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia

Maatalous YTOT 3/00. YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia TOT-RAPORTTI YTOT-sarjassa raportoidaan muille kuin työsuhteisille sattuneita työkuolemia YTOT 3/00 Maanviljelijä jäi renkaanvaihdossa tuelta pudonneen leikkuupuimurin alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen

Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen PÄÄTÖS 1 (5) Osuuskunta Maitomaa Kuopiontie 2 77600 SUONENJOKI Hakemuksenne 29.8.2008 Asia Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Kohde ja sen sijainti Osuuskunta Maitomaan osoitteessa Kuopiontie 2 (kiinteistötunnus

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT

KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT Kaasuverkosto KAASUNJAKELUJÄRJESTELMÄT Sa-Van kaasunjakelujärjestelmiä on toimitettu laajalti Suomen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin jo yli kymmenen vuoden ajan. Lääkkeellisten kaasujen jatkuva saatavuus

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta

Kotitalouksien sähköpalojen torjunta Suojeluohje 3/2008 Sisältö 1. Suojeluohjeen tarkoitus... 1 2. Suojeluohjeen velvoittavuus... 1 3. Sähköasennusten määräaikaistarkastukset... 1 4. Sähköasennukset... 1 5. Sulakkeen palaminen tai johtosuojan

Lisätiedot

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:

FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia: Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO

Lisätiedot

ISO/DIS 45001 kommenttipuheenvuoro

ISO/DIS 45001 kommenttipuheenvuoro ISO/DIS 45001 kommenttipuheenvuoro Kari Mäkelä Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 SFS 14.12.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, EVO/Kari Mäkelä, www.teamliitto.fi 1 Kaukoviisaus, harkinta, etukäteen

Lisätiedot

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Käyttöohje 6 720 641 730 (2010/04) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset................. 3 1.2 Turvallisuusohjeet...................

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot