YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue ASIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue ASIA"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Nro 56/2010/1 Dnro LSSAVI/184/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan, energiantuotantolaitoksen toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta. HAKIJA Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM LAITOS Lk 75 Hankkija-Maatalous Oy Seinäjoen tehdas Varastotie SEINÄJOKI LAITOKSEN SIJAINTI JA TOIMINTA HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus koskee olemassa olevaa energiantuotantolaitoksen toimintaa Seinäjoen kaupungin Kapernaumin kaupunginosassa korttelissa 19 tontilla 6 osoitteessa Varastotie 13. Tontin omistaa Hankkija-Maatalous Oy. Energiantuotantolaitos tuottaa prosessihöyryä ja kiinteistöjen lämmitysenergiaa Hankkija-Maatalous Oy Seinäjoen tehtaan tarpeeseen. Ympäristölupahakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristökeskukseen LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh Vaasan päätoimipaikka fax Wolffintie 35 PL 200, Vaasa

2 2 VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 2 :llä on kumottu ympäristöhallinnosta annettu laki (55/1995). Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 4 :n 1 momentin 5 kohdan mukaan aluehallintovirastot hoitavat ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat. Laki tuli voimaan , minkä jälkeen ympäristökeskusten toiminta päättyi. Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 4 :n mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastosta annetun lain nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyvät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 1 :n nojalla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Valtioneuvoston asetuksen 2 :n mukaan aluehallintovirastossa on ympäristölupavastuualue, joka hoitaa aluehallintovirastoista annetun lain 4 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä. Ympäristölupavastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueiden laajentamisesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (984/2009) 1 :n mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa on valtioneuvoston asetuksessa 906/2009 tarkoitettu ympäristölupavastuualue. Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA AIKAISEMMAT LUVAT Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 3 b mukaan, koska kyseessä on öljyä käyttävä energiantuotantolaitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 5 MW. Aluehallintovirasto ratkaisee asian, koska Fortum Power and Heat Oy energiantuotantolaitos nro 75 ja Hankkija-Maatalous Oy muodostavat ympäristönsuojelulain 35 :ssä tarkoitetun teknisen ja toiminnallisen yhteyden. Samanaikaisesti annetaan eri päätöksellä (55/2010/1 LSSA- VI/83/04.08/2010) Hankkija-Maatalous Oy:n rehutehtaan ympäristölupa. (YSL 40 ) Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Länsi-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan Fortum Lämpö Oy:lle (Dnro LSU-2002-

3 3 Y-1696), jonka mukaan toiminnanharjoittajan tuli mennessä jättää hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. SIJAINTIPAIKKA JA YMPÄRISTÖ LAITOKSEN TOIMINTA Energiantuotantolaitos sijaitsee Hankkija-Maatalous Oy:n Seinäjoen tehtaan yhteydessä Kapernaumin teollisuusalueella. Hankkija-Maatalous Oy omistaa tontin. Energiantuotantolaitoksen ja rehutehtaan kanssa samalla tontilla toimii myös yksi vuokralainen rehutehtaan omistamassa varastohallissa. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi merkinnällä T. Energiantuotantolaitoksen naapuritontit on kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi. Lähimmät asuintalot sijaitsevat energiantuotantolaitoksesta noin 500 m päässä. Seinäjoen keskustaan energiantuotantolaitokselta on matkaa noin 1,7 km. Tehdasalue ei sijaitse pohjavesialueella. Energiantuotantolaitos Energiantuotantolaitoksessa on kaksi raskasöljykäyttöistä höyrykattilaa, joita käytetään Hankkija-Maatalous Oy:n Seinäjoen tehtaan energiatarpeen mukaan. Nykyinen laitos on rakennettu rehutehtaan yhteyteen. Energiantuotantolaitoksella tuotetaan höyryä tehtaan toiminnan tarpeisiin, lämpöä tehdaskiinteistölle ja tehtaan tarvitseman lämpimän veden. Laitos on saneerattu vuonna 1996 lähes kokonaan. Saneerauksessa uusittiin mm. kattilat ja öljyjärjestelmä. Laitoksen toiminnassa ei ole ympäristöluvan myöntämisen jälkeen tapahtunut muutoksia. Fortum selvittää mahdollisuuksia investoida kiinteän polttoaineen kattilaan energiantuotantolaitoksen yhteyteen. Kattilan tuotanto korvaisi nykyisten öljykattiloiden tuotantoa ja nykyiset kattilat jäisivät käyttöön vara- ja huippukapasiteetiksi. Asiaan liittyviä selvityksiä ja neuvotteluja jatketaan vuoden 2010 aikana ja uutta kattilaa koskeva ympäristöluvan muutoshakemus laaditaan erikseen. Energian vuosituotanto on yhteensä noin 12 GWh. Energiasta noin 80 % tuotetaan 3,25 MW:n päähöyrykattilalla (K1) ja loput 1,92 MW:n vara- ja huippukattilalla (K2). Energiamäärä vaihtelee kuukausittain tehtaan tuotantotilanteen ja vuodenajan mukaan ollen MWh/kk. Kattiloilla on yhteiset polttoaine-, syöttövesi-, lauhde- ja höyryjärjestelmät. Pääkattila on tuliputki-tulitorvikattila ja siinä on ilmahajotteinen öljypoltin. Energiantuotantolaitos tuottaa kylläistä vesihöyryä, jonka paine on noin 10 bar ja lämpötila 180 C. Rehutehdas kuluttaa noin t höyryä vuodessa. Lauhdetta palautuu pieni osa, suurimman osan jäädessä kypsytettävään rehuun.

4 Poltto- ja käyttöaineet ja niiden varastointi 4 Polttoaineena käytetään vähärikkistä raskasta polttoöljyä. Öljyn kulutus on vuosittain noin 1200 tonnia. Polttoöljy varastoidaan 50 m 3 maanpäällisessä säiliössä, jolla on 100 % valuma-allas. Öljysäiliön ylitäyttö on estetty ylitäytönestimellä. Kattilalaitoksella käytettäviä kemikaaleja ovat pesuliuotin, kattilaveden käsittelyaine ja ioninvaihtohartsin elvytyssuola. Veden hankinta ja viemäröinti Energiantuotantolaitoksen raakavedenkulutus on noin m 3 /a. Kattilalaitos saa tarvitsemansa veden rehutehtaan kautta. Rehutehdas on liittynyt Seinäjoen kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Laitoksen päästötaso vastaa toiminnanharjoittajan mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia pienten kattilalaitosten päästötasoja (Suomen ympäristökeskus julkaisu No. 649 vuodelta 2003). Energian tehokas käyttö on energiantuotannossa keskeinen toiminnan talouteen vaikuttava tekijä, joten siihen kiinnitetään toiminnassa jatkuvasti huomiota. Fortum Power and Heat Oy on liittynyt Energiateollisuus ry:n ja TEM:n väliseen energiatehokkuussopimukseen joulukuussa Kattiloiden palamista säädetään jatkuvatoimisesti savukaasun jäännöshappipitoisuuden perusteella. Tämän lisäksi mitataan savukaasujen lämpötilaa, josta ATK-tallennus. K1 on varustettu ekonomaiserilla eli savukaasulla toimivalla syöttöveden esilämmittimellä. Laitteella saadaan parannettua energiantuotannon tehokkuutta. K1:n polttimen palamisilmapuhallinta säädetään taajuusmuuttajan avulla säädön tarkkuuden ja energiantehokkuuden vuoksi. Energiaa tuotetaan 88 % hyötysuhteella ja sähköenergian käyttö energiantuotantoon on 20 kwh /tuotettu höyry MWh. Toiminnasta aiheutuva liikenne Energiantuotantolaitoksella käy vuosittain noin 29 täysperävaunurekkaa ja huoltohenkilöstöä paketti- tai henkilöautolla noin 75 kertaa vuodessa. Lisäksi rehutehtaalla käy vuorokaudessa noin täysperävaunurekkaa ja noin 5 10 traktoria. Rehutehtaan alueella on myös henkilökuntaliikennettä. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä Fortum Power and Heat Oy:llä on ISO standardin mukainen ympäristöasioiden laatujärjestelmä, ja viimeisin auditointi on tehty marraskuussa 2009.

5 5 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt ilmaan Laitoksen toiminnassa syntyvät savukaasut johdetaan 56 m korkeaan tiilipiippuun (1m x 1m x 56m). Laitoksella ei ole savukaasujen puhdistuslaitteita. Ilmapäästömittaus tehtiin , jolloin mittausten aikana vallitsi normaali tuotantotilanne. Päästömittauksen tulokset ovat seuraavat: K1 (3,25 MW) K2 (1,95 MW) minimi normaalituotannon maksimiteho minimi normaalituotannon maksimiteho CO ppm <1 NO x (NO 2 :na) mg/mj NO x (NO 2 :na) mg/m 3 n (3%) SO 2 mg/mj SO 2 mg/m 3 n (3%) Hiukkaset mg/mj Hiukkaset mg/m 3 n (3%) Laitoksen päästöt ilmaan vaihtelevat tuotantomäärän mukaan ollen noin: hiukkasia 3,5 t/a, rikkidioksidi 21,5 t/a, typen oksidit 9,3 t/a, hiilidioksidi 3700 t/a. Jätteet ja niiden hyödyntäminen ja käsittely Kattilat vesipestään huoltoseisakkeissa kerran vuodessa. Energiantuotantolaitoksessa on Vahti-tietojärjestelmään vuosina ilmoitettujen tietojen mukaan muodostunut nuohoustuhkaa 0,40 1,26 t vuodessa. Ilmoituksen mukaan se toimitetaan käsiteltäväksi Ekokem Oy:lle nuohousliikkeen toimesta. Öljyistä jätettä muodostuu vuodessa n. 0 0,02 t ja se toimitetaan Pesmet Oy:lle. Paristot, akut ja loisteputket hakija toimittaa kunnalliseen ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Ympäristömelu Toiminnanharjoittajan mukaan energiantuotantolaitos on suunniteltu ja rakennettu siten, että energiantuotantolaitoksesta aiheutuva melutaso 100 m etäisyydellä on alle 55 db (A). Seinäjoen seudun terveysyhtymän ympäristöosaston edustajat suorittivat energiantuotantolaitoksen ja rehutehtaan alueella melumittauksia. Mittausraportin mukaan asuntoalueille annetut ohjearvot (993/1992) eivät ylittyneet.

6 6 Energiantuotantolaitoksen ja rehutehtaan alueella melua tuottaa myös alueen liikenne. Päästöt vesiin ja viemäriin Vesiin ei ole hakemuksessa esitetty aiheutuvan päästöjä. Energiantuotantolaitos on liitetty Hankkija-Maatalous Oy:n rehutehtaan vesi- ja viemäriverkkoon. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN JA ARVIO TOIMINTAAN LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Toiminnanharjoittajan mukaan Seinäjoen ilmoitusvelvollisten laitosten päästöistä Fortum Power and Heat Oy:n energiantuotantolaitoksen päästöt ovat hiukkasten osalta n. 4 %, rikin oksidien osalta 1 %, typen oksidien osalta <1% ja hiilidioksidin osalta < 0,5%. Tulipalo: Laitoksessa on tulipaloriskiä vähennetty rakenteellisella palosuojauksella. Kattilahuonetiloihin on asennettu savu- ja lämpötilatunnistimet sekä palosulakkeet, jotka on kytketty Fortum Power and Heat Oy:n kaukovalvomoon Espooseen sekä Seinäjoen kaupungin palolaitokselle. Palolaitokselta tehtaalle on matkaa n. 3 km. Öljyvuoto: Vuonna 1997 maanpäällinen 50 m 3 öljysäiliö tarkastettiin ja öljyputkistot ja öljynpumppauskeskus uusittiin. Putkistot on asennettu pinta-asennuksina helposti valvottaviin tiloihin. Öljyn kulutuskohteisiin on asennettu vuotovalvontalaitteistot. Lattiakaivot on suljettu kansin, jotka voidaan poistaa normaalin siivoustyön ajaksi. Kattilalaitoksen hyötysuhdetarkastelu tehdään kuukausittain inventoimalla öljysäiliö ja vertaamalla sitä energiantuotantoon. Painelaitteen vuoto tai räjähdys: Kattilalaitos on suunniteltu ja rakennettu voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Sille on tehty käyttöönottotarkastukset. Sitä käyttää pätevöitynyt henkilökunta paineastiamääräysten mukaisesti. Painelaitteet tarkastetaan viranomaisten toimesta niille määrättyinä määräaikoina. Kattilahuoneeseen on asennettu höyryja vesivuotoilmaisimet. Kaikissa em. tilanteissa Fortum Power and Heat Oy:n valvomo kutsuu paikalle laitoksen käyttäjän ja käytönvalvojan/käyttöpäällikön, soittaa rehutehtaan nimetyille yhteyshenkilöille ja kutsuu paikalle palokunnan ja poliisin. Varolaitteilla kattilalaitos ohjataan turvalliseen tilaan. Kattilalaitos on suljettu, lukittu tila, johon on pääsy vain Fortum Power and Heat Oy:n ja sen asiakkaan valtuuttamalla henkilökunnalla. Laitoksella on kulunvalvonta. Energiantuotannon häiriötapauksissa Fortum Power and Heat Oy:n valvomo käynnistää laitoksen tai kutsuu käyttäjän paikalle. Häiriöistä laaditaan raportti. Häiriöraportti tulostetaan viikoittain, kuukausittain tai vuosittain koosteina.

7 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu 7 Kattilat ovat kaukokäytössä Espoossa sijaitsevasta kaukovalvomosta. Tuotantoa valvotaan 24 h/vrk. Energiantuotantolaitoksella pidetään päiväkirjaa poikkeuksellisista tapahtumista. Huolto- ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan Fortum Power and Heat Oy:n laatujärjestelmän mukaisesti. Päästötarkkailu Fortum Power and Heat Oy on mukana Seinäjoen ilmanlaadun seurantatyöryhmässä. Energiantuotantolaitoksen savukaasupäästöjä mitataan viiden vuoden välein. Edellinen mittaus on suoritettu vuonna Suoritettavilla mittauksilla toiminnanharjoittaja varmistaa laitoksen hiukkaspäästöjen olevan alle 40 mg/mj. Fortum Power and Heat Oy osallistui myös Seinäjoen seudun ilmanlaadun bioindikaattoritutkimukseen, joka toteutettiin vuosina LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen tiedottaminen Tarkastus Lausunto Lupahakemus on kuulutettu ajalla Kuulutus on ollut nähtävillä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla osoitteessa Wolffintie 35, Vaasa sekä Seinäjoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kirkkokatu 6, Seinäjoki. Hakemusasiakirjat ovat kuulutuksen ajan olleet nähtävillä Seinäjoen kaupungin ympäristöosaston toimistolla osoitteessa Keskuskatu 32 I, Seinäjoki. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Seinäjoen kaupunginhallitukselta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelta. Lisäksi hakemuksesta on lähetetty erikseen tieto niille, joita asian on erityisesti katsottu koskevan. Vesihuoltolaitosta (Seinäjoen Vesi) on kuultu suullisesti ympäristönsuojeluasetuksen 36a :n mukaisesti. Lupahakemuksen johdosta on tehty tarkastus Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty lupahakemusasiakirjoihin. Seinäjoen kaupungin ympäristölautakunta on siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijalle, joka on esittänyt hakemuksesta lausunnon. Vs. ympäristötarkastaja Mika Yli-Petäys esittää, että voimassa olleen käytännön mukaisesti päästöjen vuosiraportit ja tieto poikkeuksellisista tilanteista tulee toimittaa tiedoksi Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristöluvan ei tulisi estää kattilalaitoksen kytkemistä Seinäjoen kaupungin kaukolämpöverkkoon kriisitilanteiden varalta. Kattilalaitoksen toi-

8 8 minnasta ei ole tullut valituksia ympäristönsuojelun toimistoon. Ympäristöluvan myöntämistä puolletaan Fortum Power and Heat Oy:lle haetussa laajuudessa. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen teollisuuden ympäristönsuojeluryhmä on esittänyt hakemuksesta lausunnon. Katsotaan että laitoksen tulee jatkossakin osallistua Seinäjoen seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä. Hakijan kuuleminen Hakijalle on kirjeellä annettu mahdollisuus vastineen antamiseen hakemuksesta jätettyjen lausuntojen johdosta. Hakija on ilmoittanut, ettei ole mitään lisättävää. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkistaa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Fortum Lämpö Oy:n kattilalaitokselle nro 75 myöntämän ympäristöluvan määräykset. Ympäristöluvan ( ) lupamääräykset 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15 ja 17 säilyvät sisällöltään ennallaan. Lupamääräykset 9 ja 11 yhdistetään. Lupamääräyksiä 3, 7, 12 ja 16 muutetaan. Lisäksi aluehallintovirasto antaa kokonaan uuden määräyksen 17. Aluehallintovirasto on päätöksessään ottanut huomioon annetut lausunnot ja muistutukset lupamääräyksissä tarkemmin ilmenevällä tavalla. Ympäristöluvan tarkistetut lupamääräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti: LUPAMÄÄRÄYKSET Päästöt ilmaan 1. Polttoaineena käytettävä raskas polttoöljy saa sisältää enintään 1,00 painoprosenttia rikkiä. (YSL 43, YSA 19, VNA 689/2006) 2. Energiantuotantolaitoksen hiukkaspäästöt saavat olla enintään 140 mg/m 3 n. Päästöraja koskee normaalia käyttötilannetta, jolloin kattilan käynnistys- ja pysäytysjaksoa ei lueta tähän kuuluvaksi. Päästöraja katsotaan saavutetuksi, jos kolmen peräkkäisen lyhytaikaisen päästömittauksen keskiarvo alittaa edellä esitetyn päästörajan. (YSL 4, 43, YSA 19 )

9 9 Melutorjunta 3. Energiantuotantolaitoksen toiminta tulee järjestää siten, että asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei ylitä ulkona A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 db. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnan aiheuttamat melutasot laitoksen ympäristössä. Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 43, 46, YSA 19, VNp 993/1992) Jätehuolto 4. Laitoksen toiminta tulee järjestää niin, että tuotannossa syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Jätteitä on varastoitava ja käsiteltävä alueella siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa tai maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Toiminnassa syntyvä jäte on lajiteltava kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti ja toimitettava paikkaan, jolla on voimassa oleva lupapäätös vastaanottaa kyseistä jätettä. (YSL 7, 8, 43, JL 6, 19, JA 3 ) 5. Ongelmajätteet kuten kattilatuhka ( ), nuohousvedet ( ), öljyiset jätteet ( ) ja loisteputket ( ) on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanotto. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Ongelmajätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ne on ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään, pohja- ja pintavesiin sekä viemäriin on estettävä. (YSL 43, JL 6, 15, JA 3a, 6, VNp 659/1996, YMA 1129/2001) 6. Jätekuljetusten suorittajien tulee olla merkittyinä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon. (JäteL 15 ) Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely 7. Polttoaineet ja kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä laitosalueella niin ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle tai ainepäästöjä veteen tai viemäriin eikä muutakaan haittaa ympäristölle. (YSL 7, 8, 43 ) 8. Polttoöljysäiliö on sijoitettava tiivisrakenteiseen suoja-altaaseen niin, että maaperän pilaantuminen polttoöljysäiliön mahdollisen rikkoutumisen seurauksena estyy. (YSL 7, 43 )

10 10 Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen 9. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että häiriö- ja muut poikkeukselliset tilanteet pyritään suunnitelmallisesti etukäteen estämään. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet on kerättävä välittömästi talteen. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle tulee laitosalueella olla riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa polttoainetta tai muita aineita pääsee maaperään tai viemäriin, on ilmoitettava viipymättä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävistä päästöistä on lisäksi raportoitava kirjallisesti kuukauden kuluessa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 62, YSA 19) Tarkkailu ja raportointi 10. Laitokselle tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluu varmistaa laitoksen asianmukainen hoito ja käyttö sekä niihin liittyvä toiminnan tarkkailu. Vastaavan henkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, YSA 19 ) 11. Raskasöljykattiloiden savukaasujen hiukkaspitoisuutta tulee seurata ulkopuolisen asiantuntijan suorittamalla päästömittauksella vähintään 5 vuoden välein. Seuraava savukaasujen hiukkasmittaus on tehtävä mennessä. Mittaus tulee suorittaa kattiloiden suurimmalla ja pienimmällä käytettävällä tehotasolla, niin että ne edustavat mahdollisimman hyvin kattilan normaalia toimintaa. Kaikki mittaukset on tehtävä CEN-, ISO- tai muun vastaavan kansallisen standardin mukaisesti taikka muutoin yleisesti käytössä olevien ohjeiden mukaisesti ulkopuolista mittaajaa käyttäen. Mittaajalla tulee olla käyttämiensä mittausmenetelmien akkreditointi. Tulosten yhteydessä on ilmoitettava käytetty standardi ja arvioitava menetelmän kokonaisepävarmuus. Päästömittausten tulokset tulee esittää mg/mj, mg/nm 3 redusoituna 3 %:n happipitoisuuteen, g/h ja kg/a. Mittaussuunnitelma tulee esittää kaksi kuukautta ennen mittauksia Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Mittaussuunnitelmassa tulee esittää mittausten ajankohta, mittausten suorittaja, mitattavat suureet, mittauskohdat ja mittaustavat. Suunnitelman perusteella ELY-keskus voi antaa mittausta koskevia tarkennuksia. Mittaustulokset tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta. (YSL 5, 43, 46, YSA 19 ) 12. Toiminnanharjoittajan tulee jatkossakin osallistua Seinäjoen seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun tarkkailusta laadittavan erillisen sopimuksen mukaisesti. (YSL 46, YSA 19 ) 13. Energiantuotantolaitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Käyttöpäiväkirjaan on merkittävä tavanomaisten käyttötietojen lisäksi mm. tiedot savukaasumittauksista ja mittalaitteiden kalibroinneista, mahdollisista kattilan käyntihäiriöistä, niiden kestosta, syistä ja korjaustoimenpiteistä.

11 11 Käyttöpäiväkirjaan tulee merkitä myös muodostuneiden jätteiden määrät jätelajeittain, edelleen toimittaminen, kuljettajat, toimituskohteet ja päivämäärät. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaisille. (YSL 5, 43, 46, YSA 19, JL 51 ) 14. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi muun muassa seuraavat tiedot: kattiloiden käyntiajat (h/a) tuotantomäärä (GWh/a) polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot kattiloittain (t/a) mitatut tai laskennalliset rikkidioksidipäästöt (t/a), typen oksidien päästöt (t/a), hiilidioksidipäästöt (t/a) ja hiukkaspäästöt (t/a), päästöjen laskentatavat ja mittausmenetelmät ja arvio tulosten luotettavuudesta laitoksen toiminnasta muodostuneet jätteet ja ongelmajätteet, niiden laatu, määrä, sijoitus ja vastaanottaja. Jätteet tulee luokitella ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukaan. käytetyt kemikaalit ja niiden määrät mahdolliset häiriötilanteet ja toimenpiteet mahdolliset ympäristönsuojelutoimenpiteet. Tiedot, joita ei voida ilmoittaa sähköisesti tulee toimittaa kirjallisena. (YSL 46, YSA 19, JL 51, 52 ) Muut lupamääräykset 15. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4, 5, 43, 58 ) 16. Laitoksen toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 28 ) 17. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitettävä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 43, 81, 90 ) RATKAISUN PERUSTELUT Perustelut lupamääräysten tarkistamiselle Ympäristöluvan tarkistamishakemuksen mukaan energiantuotantolaitoksen toiminta ei ole ympäristöluvan myöntämisen jälkeen muuttunut olennaisesti siten, että ympäristökuormitus olisi lisääntynyt tai muuttunut entistä haitallisemmaksi. Lupamääräysten perustelut Valtioneuvosto on antanut asetuksen raskaan polttoöljyn rikkipitoisuudesta. Kyseisen asetuksen mukaan Suomessa käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 p-%. Rikkidioksidipäästöjen rajoittamista koskeva määräys on annettu paikallisen ilmanlaadun pilaan-

12 12 tumisen ja happamoittavan laskeuman vähentämiseksi. Määräys 1 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 1. Määräys hiukkaspäästöistä on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi. Päästöraja-arvo 140 mg/m 3 n, joka vastaa 40 mg/mj, on pienten (5-50 MW) polttolaitosten kansallisen BAT-selvityksen mukainen. Sama päästöraja-arvo on annettu 1-5 MW:n olemassa oleville kattiloille valtioneuvoston asetuksessa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Energiantuotantolaitoksen 56 metriä korkea savupiippu on Hankkija-Maatalous Oy:n tuotantorakennuksen katon korkeudella. Savupiippu kohoaa ympäröivien rakennusten ja viereisen maanpinnan yläpuolelle moninkertaisesti. Määräys 2 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 2. Melupäästöraja-arvot päivä- ja yöaikaiselle melulle asumiseen käytettävillä alueilla on annettu valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisesti. Mikäli toiminnasta ilmenee melua koskevia valituksia, valvontaviranomainen voi määrätä melutilanteen selvitettäväksi mittauksin tai laskennallisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Jos annettujen meluohjearvojen todetaan ylittyvän, tulee toiminnanharjoittajan viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melun vähentämiseksi lupamääräyksessä vaaditulle tasolle. Lähin asutus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä. Määräyksen viimeinen lause koskien toimenpiteitä meluhaitan vähentämiseksi on lisätty edelliseen lupaan nähden. Määräys 3 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 3. Jätelain mukaan jätehuolto on järjestettävä mm. siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän, ja ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain tavoitteena on jätteiden hyötykäytön tehostaminen. Määräys on täydennetty nykykäytännön mukaisesti. Määräys 4 vastaa osaksi ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 7. Ongelmajätteen asianmukainen hyödyntäminen tai hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jolla on lupa käsitellä ongelmajätteitä tai jonka hyväksytyssä ympäristöluvassa kyseisen ongelmajätteen vastaanotto on hyväksytty. Jätelain nojalla ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteiden kulkua asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Määräys 5 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräyksiä 4 ja 5. Jätelain tarkoittamien jätteiden kuljettajien tulee olla merkitty Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätetiedostoon. Määräys 6 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 6. Polttoaineiden ja kemikaalien asianmukaisella varastoinnilla ja käsittelyllä estetään maaperän ja vesien pilaantuminen sekä estetään varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvat ympäristö-, terveys- ja viihtyisyyshaitat. Lupamääräys on annettu, jotta varmistetaan ympäristön kannalta parhaan käytännön huomioon ottaminen toiminnassa. Edellisessä ympäristöluvassa määräykseen kuuluivat myös jätteet, joille on nyt annettu oma määräys. Määräys 7 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 7.

13 13 Polttoainesäiliön sijoitusta ja laitoksella säilytettävää imeytysmateriaalia koskevat määräykset on annettu polttoaineesta ympäristölle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Polttoainesäiliön turvallisella sijoittamisella estetään maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantuminen. Polttoainesäiliö on sijoitettu suoja-altaaseen, jolla on 100 % valuma-allas säiliön alla. Öljysäiliön ylitäyttö on estetty ylitäytönestimellä. Päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä onnettomuuksia koskeva ilmoitusvelvollisuus on annettu viranomaisten tiedonsaannin ja oikeiden toimintatapojen turvaamiseksi ympäristöä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa. Määräykset 8 ja 9 vastaavat ympäristöluvan ( ) lupamääräyksiä 8, 9 ja 11. Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen käyttö, kunnossapito ja tarkkailu. Määräys 10 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 14. Määräys energiantuotantolaitoksen savukaasujen hiukkaspitoisuuden päästömittauksista on annettu valvonnallisista syistä. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Mittaussuunnitelman toimittamisella voidaan ennakolta varmistua mittausten pätevästä suorittamisesta. Mittausmenettelystä on nykyisessä määräyksessä annettu tarkentavia tietoja. Määräys 11 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 12. Toiminnanharjoittaja osallistuu Seinäjoen seudun ilmanlaadun yhteistarkkailuun, joka toteutetaan erillisellä sopimuksella. Toiminnanharjoittaja osallistui lisäksi vuosina toteutettuun bioindikaattoriselvitykseen, joka on tarkoitus toistaa muutaman vuoden välein. Määräys 12 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 13. Kirjanpidosta ja ympäristönsuojelun vuosiyhteenvetoraportin esittämisestä on annettu määräykset laitoksen toiminnan valvonnan järjestämiseksi. Vuosiraportit tehdään sähköisesti TYVI-operaattorin välityksellä. Edellisessä ympäristöluvassa oli määräys kuukausittaisten käyntiaikojen ja tuotantomäärien raportoimisesta, josta nyt siirrytään vastaaviin vuositietoihin. Määräykset 13 ja 14 vastaavat ympäristöluvan ( ) lupamääräyksiä 15 ja 16. Toiminnanharjoittaja on ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan velvollinen käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Määräys 15 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 10. Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee riittävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksen perusteella viranomainen voi tarkastella muutoksen vaikutusta ympäristöön ja laitoksen lupamääräyksiä sekä arvioida, vastaako ilmoitettu toiminta ympäristöluvan lupamääräyksiä. Määräys 16 vastaa ympäristöluvan ( ) lupamääräystä 17.

14 14 Mikäli toiminta päättyy, toiminnanharjoittajaa koskevat myös toiminnan lopettamisen jälkeiset ympäristönsuojeluvelvoitteet, joihin on varauduttava etukäteissuunnittelulla. Nykykäytännön mukaan annetaan lupamääräys myös toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Määräys 17 on uusi. LUPAMÄÄRÄYKSIÄ ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava. (YSL 56 ) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on lainvoimainen. (YSL 55 ) Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä, ellei laitoksen toiminta sitä ennen muutu olennaisesti. Hakemuslomake täytetään pääosin kuten ympäristölupaa haettaessa. Hakemukseen on lisäksi liitettävä yhteenveto toiminnan tarkkailusta (mm. ilmapäästöjen mittausraportti) ja seurannasta sekä tiedot toiminnan vaikutuksista ympäristöön. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4, 5, 6, 7, 8, 28, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 55, 56, 58, 62, 81 ja 90 Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 19 ja 36a Jätelaki (JL 1072/1993) 6, 15, 19, 51 ja 52 Jäteasetus (JA 1390/1993) 3, 3a ja 6 Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (VNA 689/2006) Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtion maksuperustelaki (150/1992)

15 15 Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy hakemuksen vireilletulopäivän mukaisesti. Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista perittävistä maksuista esitetyn maksutaulukon mukaan. Maksu määräytyy sen liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 5. mukaisesti tuntiveloituksella (43 euroa/h). Asian käsittelyyn on kulunut 53 tuntia. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Fortum Power and Heat Oy Jäljennös päätöksestä Seinäjoen kaupunginhallitus Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Suomen ympäristökeskus Ilmoitus päätöksestä Asianosaiset, joille on annettu erikseen tieto ympäristölupahakemuksesta Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti Seinäjoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla Vaasassa.

16 16 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 :n mukaan valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Ratkaisija Riitta Reijonen Esittelijä Maj-Britt Axell Liite Valitusosoitus

17 17 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa postiosoite: PL 200, Vaasa puhelin: telekopio: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vara- ja huippulaitokset:

Vara- ja huippulaitokset: Ympäristölautakunta 74 09.10.2012 Ympäristölupa lämpöenergian valmistukselle ja jakelulle / Viitasaaren Lämpö Oy 437/610/2012 Ympltk 74 Viitasaaren Lämpö Oy hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mu kaista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012

Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 62/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA Valio Oy:n Tampereen meijerin yhteydessä olevan kylmä- ja lämpölaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1

Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012. Liike- ja yhteisötunnus: 0208201-1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 65/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/177/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2012 ASIA Romuajoneuvojen purkutoiminta, Jyväskylä HAKIJA Jyväskylän Ammattiopisto Viitaniementie

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2011 ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013

PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 1 VESILAHDEN KUNTA PÄÄTÖS LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Rakennus- ja ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 :n mukainen ympäristölupamääräysten

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 ASIA Kattilalaitosten ympäristölupa ja ympäristölupapäätöksen muuttaminen voimalaitoksella käytettävän polttoaineen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA

BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 45/11.3.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot