URAKOITSIJAN TURVAOHJE. Sisällys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKOITSIJAN TURVAOHJE. Sisällys"

Transkriptio

1 URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 JOHDANTO UPM:N TURVALLISUUSPERIAATTEET JA TAVOITTEET OHJEEN TARKOITUS LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET JA LAINSEURANTA MÄÄRITELMÄT SEKÄ ROOLIT JA VASTUUT URAKOITSIJAN VASTUUT Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työntekijän vastuu UPM:N VELVOLLISUUDET JA VASTUUT UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM:n yhteyshenkilöt UPM:N YLEISET TOIMINTAOHJEET ALKOHOLI JA MUUT PÄIHTEET VALO- JA VIDEOKUVAAMINEN SEKÄ MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ TUPAKOINTI RUOKAILU KARTAT LIIKENNE, KULKULUPA, KULUNVALVONTA, AJOLUVAT JA PYSÄKÖINTI SYRJINTÄ JA KIUSAAMINEN URAKOITSIJOILLE JAETTAVA TURVALLISUUSMATERIAALI JÄRJESTYS JA SIISTEYS JÄTEHUOLTO TIETOTURVA HENKILÖSUOJAIMET TYÖSKENTELY JÄTEVEDEN JA LIETTEEN KÄSITTELYLAITTEISTOILLA TYÖVAATETUS VAATIMUKSET URAKOITSIJAN TYÖVÄLINEILLE URAKOITSIJAN EDELLYTYKSET TYÖN ALOITTAMISEKSI UPM:N TILOISSA ILMOITUKSET TEHTAALLE TULEVASTA TYÖVOIMASTA ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN AMMATTITAIDON TOTEAMINEN PEREHDYTYKSET Yleisperehdytys Työkohdeperehdytys Ajoneuvon kuljettajat TYÖN ALOITUS- JA LOPETUSKÄYTÄNNÖT SEKÄ LUVANVARAISET TYÖT Ilmoittautumismenettelyt Työlupamenettely Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Työn lopetus Luvanvaraiset työt TEHDASALUEEN VAARAT JA RISKIT ULKOMAALAISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA UPM:N JA URAKOITSIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA... 12

2 8.1 YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ TURVAOHJEEN MUUTOKSIEN JALKAUTTAMINEN VAARATILANNEILMOITUKSET JA TURVALLISUUSHAVAINNOT TAPATURMAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUS JA TUTKINTA AUDITOINNIT UPM:N TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖ ILMOITUSVELVOLLISUUS MATERIAALIVAHINGOISTA TURVAOHJEEN KOULUTUS JA VALVONTA OHJEEN KOULUTUS JA SÄÄNTÖJEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖASIAT UPM:N TUOTTEIDEN TUOTETURVALLISUUSVAATIMUKSET ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET TURVAOHJEEN TIEDOTUS OHJEESTA POIKKEAMINEN LIITTEET Liite 1 UPM vierailijaohje Liite 2 UPM resurssiluettelo Liite 3 UPM Työkohteen turvallisuusperehdytyksen tarkistuslista Liite 4 Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset Liite 5 Turvaerotustoimenpiteet Liite 6 Työskentely suljetuissa tiloissa Liite 7 Korkealla tehtävä työ Liite 8 Ohje urakoitsijalle ulkomaisen työvoiman käyttö Liite 9 Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet Liite 10 Tapaturmien tutkinta ja raportointi Suomiohje versio Liite 11 Toimittaja-auditointi No Päiväys Muutoshistoria versio

3 1 1 Johdanto 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet UPM:llä kaikkien työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden toimintamme vaikutuspiirissä olevien terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tavoitteenamme on olla alan johtava toimija turvallisuusasioissa. UPM:n turvallisuusperiaatteet ovat: turvallisuus ensin turvallisuus alkaa minusta voimme estää kaikki tapaturmat Oman henkilöstömme lisäksi edellytämme myös toimipisteissämme työskentelevien liikekumppaneiden ja heidän työntekijöidensä noudattavan UPM:n turvallisuussääntöjä ja turvallisuusperiaatteita. 2 Ohjeen tarkoitus UPM varmistaa, että kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat sekä näiden työntekijät toimivat turvallisesti sekä ymmärtävät laitoksen säännöt ja noudattavat niitä työskennellessään UPM:n tiloissa. Haluamme varmistaa, että työntekijöitä ei altisteta vaaroille, että he tuntevat ja ymmärtävät turvallisuussäännöt ja sen, mihin laitoksen osiin he saavat ja eivät saa mennä. 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta Työturvallisuuslaki luo pohjan työsuojelulle. Jokaisen on noudatettava sitä. Urakoitsijalla on oltava olemassa oma lainsäädännön seurantajärjestelmä, joka varmennetaan kaupallisen sopimuksenteon yhteydessä tai urakoitsijan tiloissa suoritettavan auditoinnin aikana. 4 Määritelmät sekä roolit ja vastuut Tilaajalla (UPM) tarkoitetaan työturvallisuuslain pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Rakennustyömailla puhutaan yleensä pääurakoitsijasta tai rakennuttajasta. Urakoitsijalla (toimittajalla) tarkoitetaan yhteisellä työpaikalla tilaajan laskuun työtä tekevää työnantajaa. Tässä ohjeessa toimittaja (urakoitsija) -käsite kattaa myös itsenäisen työnsuorittajan. Urakoitsija on toimija, joka tekee laitoksessa fyysistä työtä. Vastuun jakautuminen työturvallisuusasioissa on määritelty työturvallisuuslaissa. Urakoitsijan turvaohjeen pohjalta on laadittu yksiköiden turvaohjeet ja -oppaat, jotka sisältävät tarkennuksia ja lisäyksiä tämän ohjeen vaatimuksiin.

4 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan on tiedotettava seuraavista asioista: tiedottaminen UPM:lle niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita hänen työnsä voi muille aiheuttaa UPM:n antamien tietojen välittäminen omille työntekijöille UPM:n antamien tietojen välittäminen omille toimittajille Urakoitsija vastaa aina omien työntekijöidensä ammattitaidosta ja tarvittavasta suojainten käytöstä. Urakoitsija vastaa myös oman työkohteensa siisteydestä UPM:n ohjeiden mukaisesti Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työnjohto vastaa oman henkilöstönsä työnjohdosta sekä UPM:n turvallisuusohjeiden noudattamisesta Urakoitsijan työntekijän vastuu Työntekijän vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia siisteydestä ja järjestyksestä työssään. Työntekijän tulee myös ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuden vaarantavista vioista esimiehelleen ja UPM:n edustajalle ja poistaa vaaraa aiheuttavat elementit, jos se on mahdollista. Työntekijä ei saa poistaa tai kytkeä pois päältä turvallisuus- tai suojalaitteita tai ohje- tai varoitusmerkintöjä. 4.2 UPM:n velvollisuudet ja vastuut Laadittaessa urakoitsijan kanssa palvelusopimusta, on palvelusopimusten liitteissä (13.1, 13.2) määritetty turvallisuuteen liittyviä periaatteita, joita urakoitsijan tulee noudattaa. UPM on laatinut yhteisen työpaikan turvallisuusohjeet. Ohjeessa kerrotaan, miten työpaikalla toimitaan ja käyttäydytään. UPM välittää urakoitsijalle tiedot turvallisuusohjeista UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM huolehtii siitä, että tuotantolaitoksen turvallisuuteen liittyvät johdon ja henkilöstön tehtävät ja vastuualueet on selkeästi määritelty organisaation kaikilla tasoilla. Vastuut lainsäädännön, viranomaismääräysten ja teknisten määräysten tiedon hankinnassa ja muutosten seurannassa: Maakaasukäytönvalvojat: Painelaitteiden käytönvalvojat: Maakaasuturvallisuus Painelaiteturvallisuus - painelaitelaki - lupa- ja ilmoitusasiat

5 3 Kemikaalivalvojat ja varavalvojat: Sähkötöiden johtajat ja käytön valvojat: Säteilyturvallisuudesta vastaava johtaja: Työsuojelupäällikkö: Kemikaalien käsittely - kemikaalilaki - lupa- ja ilmoitusasiat Sähköturvallisuus Säteilyturvallisuus Työsuojelu - työturvallisuuslaki UPM:n yhteyshenkilöt UPM:n yhteyshenkilöt määritetään aina urakoitsijan kanssa työtä suunniteltaessa. 5 UPM:n yleiset toimintaohjeet 5.1 Alkoholi ja muut päihteet Alkoholin ja huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen tehdasalueella sekä näiden hallussapito on kiellettyä. UPM:llä on oikeus alueellaan suorittaa päihdetestauksia. Päihtyneet poistetaan välittömästi tehdasalueelta. 5.2 Valo- ja videokuvaaminen sekä matkapuhelimen käyttö UPM:n tehdasalueella on valokuvaaminen kielletty. Matkapuhelimen käyttöä voidaan rajoittaa tietyillä alueilla. 5.3 Tupakointi Tupakointi on sallittua vain erikseen merkityillä tupakointipaikoilla, jotka UPM:n edustajat osoittavat. 5.4 Ruokailu Henkilöstöravintolat sekä juoma- ja kahviautomaatit ovat kaikkien tehtaalla työskentelevien käytössä. Tehdasalueella saa ruokailla vain sitä varten tarkoitetuissa tiloissa. 5.5 Kartat Tehdasalueella liikkumista varten UPM antaa toimittajien käyttöön tarvittavat kartat. Suojapaikkojen ja muiden vastaavien sijainti käydään läpi tehtaan yleisperehdytystilaisuuksissa. 5.6 Liikenne, kulkulupa, kulunvalvonta, ajoluvat ja pysäköinti Saavuttaessa tehdasalueelle ilmoittaudutaan pääportilla. Urakoitsijan aiemmin ilmoittamiin tietoihin nojaten saavat urakoitsijan työntekijät kulkemiseen oikeuttavat luvat ja opastuksen työkohteeseen. Vieraiden osalta noudatetaan UPM:n vierailuohjetta (Liite 1).

6 4 Ulkopuoliset urakoitsijat saavat huoltoautoihinsa tilapäisen ajoluvan, jolla voidaan kuljettaa tarvittavat laitteet ja työkalut kohteeseen. Tavaran kuljetus työkohteisiin ja pois: Tavaran kuljetukseen työkohteisiin ja pois noudatetaan UPM:n liikkumissääntöjä sekä ajolupakäytäntöjä Tavarat viedään työkohteisiin, jonka jälkeen ajoneuvot pysäköidään UPM:n ohjeiden mukaisesti Tavaran poiskuljetukseen tarvitaan tavaran luovuttajan valtuuttaman henkilön erillinen kirjallinen lupa. Kuljetuslupa tai työvälineiden lainaustosite jätetään erikseen määriteltyyn paikkaan. Urakoitsija vastaa omien tavaroidensa poisviennistä. Tarvittaessa poistuvia ajoneuvoja ja henkilöitä tarkastetaan UPM:n omaisuuden luvattoman poisviennin estämiseksi. UPM:n tuotantoyksiköiden perusperiaatteisiin kuuluu, että urakoitsijoiden ajoneuvot pysäköidään tehdasalueen ulkopuolelle niille osoitetuille pysäköintipaikoille (autot, moottoripyörät, polkupyörät). Useimmissa yksiköissä on urakoitsijoille varattu oma pysäköintialue, jolloin pysäköinti UPM:n henkilökunnan pysäköintialueelle ei ole sallittua. Tilapäisillä ajoneuvojen lastaus- ja purkausalueilla tulee huomioida, etteivät ajoneuvot aiheuta vaaraa muulle liikenteelle, ohikulkijoille ja että pelastusajoneuvoilla on mahdollisuus liikkua alueella haluttuun kohteeseen. Ovien, muuntajien ja rakennuspalopostien edustat tulee jättää kaikissa tilanteissa vapaiksi. Ajolupa tulee sijoittaa siten, että tunnistetiedot ovat helposti nähtävissä ajoneuvon ulkopuolelta. Asuntovaunuissa ja -autoissa yöpyminen ei ole sallittua tehdasalueella eikä pysäköintipaikoilla. UPM ei korvaa urakoitsijoiden väärin pysäköidyille ajoneuvoille sattuneita vahinkoja. 5.7 Syrjintä ja kiusaaminen Urakoitsijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikenlainen työssä ilmenevä syrjintä, kiusaaminen ja häirintä sekä epäasiallinen kohtelu tai epäilys siitä käsitellään välittömästi. 5.8 Urakoitsijoille jaettava turvallisuusmateriaali Urakoitsija saa sopimusasiakirjojen yhteydessä UPM:n Urakoitsijan turvaohjeen sekä tehdaskohtaisen turvaoppaan, johon on koostettu tehtaalla käytössä olevat turvallisuusnormit ja -käytännöt. 5.9 Järjestys ja siisteys Työmaasiisteys on yksi työturvallisuuden peruspilareista. Kulkutiet, ulosmenokäytävät, hätäsuihkujen, kytkinkaappien, sähkökeskusten ja sammutuskalustojen edustat tulee pitää vapaina. Asennusten aikana ja töiden valmistuttua on työpaikalta heti poistettava ylimääräiset työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Urakoitsijan on hyväksytettävä työn jälkisiivous UPM:n edustajalla ennen poistumistaan työmaalta. Jälkisiivous koskee myös hänen käyttämiään varasto- ym. tiloja. Ellei urakoitsija

7 5 huolehdi siivousvelvollisuudestaan, siivous teetetään UPM:n toimesta urakoitsijan kustannuksella. Jos UPM tarjoaa urakoitsijan ja tämän työntekijöiden käyttöön sosiaalitilat, tulee urakoitsijan käyttää vain osoitettuja sosiaalitiloja Jätehuolto UPM edellyttää, että kaikessa toiminnassa tulee toimia niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön ja toissijaisesti käyttää energiana. Jätteet on lajiteltava. Mikäli urakoitsija laiminlyö velvoitteensa tai lajittelee jätteet väärin, on UPM:llä oikeus laskuttaa toimittajalta laiminlyönnistä tai virhetoiminnasta syntyneet kustannukset. Jätehuollon osalta noudatetaan tehtaan paikallista ohjeistusta Tietoturva Urakoitsijan tulee toimia niin, että luottamuksellista tietoa ja aineistoa ei joudu ulkopuolisten käsiin. Urakoitsijan työaseman tai ulkoisten muistivälineiden liittäminen UPM:n tietoliikenneverkkoon vaatii UPM IT:n luvan Henkilösuojaimet Urakoitsijan työvoiman edellytetään käyttävän UPM:n tiloissa ja alueella vähintään seuraavia suojaimia: turvallinen tehtäväkohtainen työasu, näkyvä vaatetus tehdasalueella suojakäsineet, kun suoritettava työ sitä vaatii viiltosuojakäsineet töissä, joissa on viiltovaara (esim. teränvaihtotöissä) kolhusuojalakki tai vaadittaessa suojakypärä merkityillä alueilla ja seisokeissa turvajalkineet kuulonsuojaimet merkityillä alueilla silmäsuojaimet (suojalasit, hitsausmaskit, kokonaamarit jne.) muut henkilökohtaiset suojaimet (esim. hengityssuojaimet, huomioliivi) valitaan aina suoritettavan tehtävän mukaan turvavaljaita on käytettävä korkealla ja nostokoreissa työskenneltäessä erityistä riskiä sisältävät työt vaativat oman suojainsuunnitelmansa Tarvittava henkilösuojainten käyttö on huomioitava myös ulkoalueella liikuttaessa. Mikäli suojainten käytössä esiintyy laiminlyöntejä, voidaan kyseinen henkilö poistaa työpaikalta Työskentely jäteveden ja lietteen käsittelylaitteistoilla Työskenneltäessä jäteveden biologisella puhdistamolla tai lietteenkäsittelyssä, on noudatettava tehtaan yleis- ja työkohdeperehdytyksessä annettuja erityisohjeita Työvaatetus Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. Vaatteiden tulee olla ehjät ja suojata työntekijää.

8 6 Vaatetuksessa ja jalkineissa tulee huomioida työn erityistarpeet ja vaatimukset. Työvaatteiden on oltava huomiovärisiä tai tarvittaessa heijastavia (esim. standardin xxxx mukaiset). Urakoitsijoiden tulee huolehtia, että UPM:n tiloissa työskentelevillä henkilöillä on työasuissa selvästi erottuva yritystunniste ja nimellä varustettu kuvallinen henkilökortti Vaatimukset urakoitsijan työvälineille Työmaalla käytettävien koneiden, nosto- ja kuljetusvälineiden sekä sähkö- ja muiden laitteiden on oltava turvallisuusmääräysten mukaisia. Laitteet on tarkastettava asianmukaisesti ennen käyttöönottoa. Viallisen laitteen käyttö on kiellettyä. Työvälinettä saa käyttää ainoastaan niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Työvälineen suojalaitteen tai varoitusmerkintöjen poisto on kielletty. Käytettäessä sähkötyökaluja ja/tai jatkoroikkia on käytettävä vikavirtasuojia. Metallisissa säiliöissä, siiloissa ja kanavissa on käytettävä paineilmatyökaluja tai pienoisjännitteisiä sähkötyökaluja tai suojaerotusmuuntajaa, johon saa kytkeä vain yhden laitteen. Myös valaisinten tulee olla pienoisjännitteisiä kyseisissä tiloissa. Työskenneltäessä räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa, työvälineet tulee olla määräysten mukaisesti kyseisiin tiloihin soveltuvia. Kaasupullojen vienti säiliöön tai ahtaaseen tilaan, lukuun ottamatta hengityslaitteisiin liittyviä kaasusäiliöitä, on kiellettyä. Työmaa-aikaiset paineilmakeskukset on sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. 6 Urakoitsijan edellytykset työn aloittamiseksi UPM:n tiloissa 6.1 Ilmoitukset tehtaalle tulevasta työvoimasta Jokainen UPM:n tehdasalueelle työhön saapuva urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa kaksi viikkoa etukäteen työalueensa tilaajan yhdyshenkilölle ja tehtaan nimeämälle UPM:n edustajalle tehtaalle saapuvien resurssiensa tiedot erilliselle lomakkeelle täytettynä ja pitämään tiedot ajan tasalla. (Liite 2 UPM resurssiluettelo). 6.2 Ulkopuolisen työvoiman ammattitaidon toteaminen UPM:n laitoksille tai tehtaille työhön tulevan urakoitsijoiden työvoiman tulee olla kyseiseen, tilattuun toimitukseen tai toimeksiantoon riittävän ammattitaitoinen ja omata työn suorittamisen edellyttämät pätevyydet. Yleiset vaatimukset, jotka koskevat UPM:n yksiköissä työskenteleviä urakoitsijoita: Kuvallinen henkilökortti Henkilöllä on voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä Työturvallisuuskortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava työturvallisuuskortti Henkilöllä on voimassa oleva UPM:n tehdaskohtainen turvallisuuden yleisperehdytys

9 Henkilö ymmärtää riittävästi suomenkieltä tai työskentely suomenkieltä osaavan henkilön työparina varmistettu UPM:llä on tavoitteena, että 5 % UPM:n tiloissa työskentelevistä urakoitsijan henkilöistä olisi ensiaputaitoisia Tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava tulityökortti Työkohteen työkohtainen perehdyttäminen on annettu ja dokumentoitu. 6.3 Perehdytykset Yleisperehdytys Voimassa olevan valtakunnallisen työturvallisuuskortin lisäksi ennen tilaajan tehdasalueelle siirtymistä tulee suorittaa yleinen turvallisuusperehdytys, joka on voimassa kaksi vuotta. Urakoitsijan on varmistettava henkilökuntansa yleisperehdytyskoulutuksen voimassaolo ennen tehdasalueelle tuloa. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä koulutustilaisuuteen Työkohdeperehdytys Töitä ei saa aloittaa UPM:n työkohteissa ennen kuin turvallisuusasiat on käyty työkohteessa läpi. Mikäli työkohde käydään läpi vain urakoitsijan työnjohdon kanssa, on tämä velvoitettava käymään samat asiat urakoitsijan työntekijöiden kanssa ennen työn alkua käyttäen apunaan samaa muistilistaa. Suosituksena on, että työkohdeperehdytyksessä olisi mukana urakoitsijan työntekijät. Työkohdeperehdytys dokumentoidaan ja allekirjoitetaan Urakoitsija pyytää allekirjoitukset työntekijöiltään Lomake oltava työntekijällä työkohteessa Lomake on säilytettävä vähintään yksi kuukausi työn valmistumisen jälkeen Sama toimintamalli siirryttäessä työkohteesta toiselle. Liite 3 UPM:n työkohteen turvallisuusperehdytyksen tarkistuslista Lisäksi ennen yksittäisen työn aloitusta on urakoitsijan tehtävä työkohtainen vaaranarviointi. Jos vaaranarviointi on tehty kirjallisena, vaaranarvioinnista toimitetaan kopio UPM:n edustajalle. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä työkohdeperehdytykseen. Säännöllisesti tehdasalueella toimivien toimittajien, kuten mm. siivous- ja ateriapalveluiden sekä vastaavien, työkohdeperehdytys voidaan antaa määritellyillä alueilla osastokohtaisesti. Tässä tapauksessa perehdytys on voimassa korkeintaan kaksi vuotta, jonka ajan urakoitsija säilyttää lomakkeet. Perehdytys on suoritettava uudelleen, jos työskentelykohteen työolosuhteet merkittävästi muuttuvat Ajoneuvon kuljettajat Saapuvien ja lähtevien toimitusten kuljettajat eivät tarvitse urakoitsijoilta vaadittavaa yleisperehdytystä eivätkä työkohdeperehdytystä. Heidän on kuitenkin noudatettava yleisiä toimintasääntöjä ja kunkin UPM:n laitoksen erityissääntöjä. Ajoneuvojen kuljettajat noudattavat myös UPM:n turvaohjetta Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset (Liite 4). 7

10 8 6.4 Työn aloitus- ja lopetuskäytännöt sekä luvanvaraiset työt Työn aloituksen edellytyksenä on aina suoritetut perehdytykset ja riskienarviointi Ilmoittautumismenettelyt Liikkuminen ja työskentely tehtaan prosessialueilla edellyttävät aina lupaa. Jokaisen prosessialueella työskentelevän tai siellä liikkuvan tulee ilmoittautua prosessivalvomoon kirjallisesti ja suullisesti ennen ja jälkeen työskentelyn tai liikkumisen, ellei asiasta ole erikseen muuta sovittu Työlupamenettely UPM:n alueella tehtävät työt, joihin sisältyy erityisen suuri tapaturma- ja onnettomuusvaara, ovat luvanvaraisia. Työlupakäytännön tavoitteena on varmistaa edellytykset työn turvalliselle suorittamiselle. Työluvan voi myöntää ainoastaan UPM:n työstä vastaava henkilö. Turvaerotukset tehdään UPM:n turva-ohjeen Turvaerotustoimenpiteet mukaisesti (Liite 5). Työn valmistuttua työlupa on aina palautettava UPM:n yhteyshenkilölle Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Ennen töiden aloittamista tulee selvittää työssä mahdollisesti esiintyvät ympäristöriskit. Ympäristöriskeinä saattavat olla päästöt veteen, maaperään, ilmaan sekä ympäristömelu. Ympäristöpäästöihin tulee varautua siten, että mahdollista päästöä voidaan välittömästi rajoittaa tai estää se kokonaan (esim. öljynimeytysturve) Työn lopetus Valmistunut työ on aina raportoitava. Töiden valmistuttua työpaikalta on heti poistettava työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Poista asettamasi lukot ja varoituskilvet ja ilmoita työn valmistumisesta työstä vastaavalle UPM:n henkilölle. Huom! Varoituskilpiä, magneettikoteloita tai lukkoja ei saa poistaa kukaan muu kuin ne asentanut henkilö! Työn valmistuttua on varmistettava, että kaikki koneen suojalaitteet on asennettu paikoilleen. Jälkien siivous kuuluu jokaiseen työhön ja on edellytys työn valmistumiselle. UPM pidättää itselleen oikeuden teettää siivouksen toimittajan kustannuksella, mikäli työkohteen loppusiivousta ei ole tehty Luvanvaraiset työt Luvanvaraisissa töissä työn suorittajilta vaaditaan standardien ja määräysten mukainen riittävä ammattitaito ja pätevyys kyseiseen työtehtävään. a) Säteilyturvallisuus ja työt säteilylähteillä UPM:n tehtailla on käytössä radioaktiiviseen säteilyyn pohjautuvia mittalaitteita. Jos työkohde sijaitsee säteilylähteen läheisyydessä, tulee varmistaa, että UPM:n asiantuntija on sulkenut lähteen ja antanut ohjeet turvalliseen työskentelyyn. b) Sähkötyöt

11 9 Vaativissa työmaadoituksen edellyttävissä sähkötöissä UPM:n sähkötöiden valvoja kirjoittaa luvan sähkötöiden suorittamiseksi. Muissa tapauksissa UPM:n työn valvoja kirjoittaa luvan työn suorittamiseksi. Urakoitsijan Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan pitää olla Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (SFS /1996)11 mukaisesti itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö. c) Työskentely Ex-tiloissa Ex-merkityissä räjähdysvaarallisissa tiloissa tai kohteissa työskentely on luvanvaraista. Luvan myöntää alueen käytönvalvoja. Työskenneltäessä on käytettävä Ex-tiloihin hyväksyttyjä työkaluja. Räjähdysvaaralliset alueet on merkitty Ex-tilasta varoittavalla kyltillä. d) Kemikaali- ja putkistotyöt Putkistotöissä menetellään kuten säiliötöissä. (Liite 6). Työluvan myöntää alueelle nimetty käytönvalvoja. Kemikaalilinjan työlupaan merkitään myös, mistä korjattavana oleva linja alkaa ja päättyy ja mitä työtä tehdään. Myös esimerkiksi varoventtiilille tehtävät toimenpiteet kirjataan, mikäli se tehdään toimimattomaksi tai poistetaan. Merkintä tästä tehdään myös paikan päällä kohteeseen. Kaikki linjaan tehtävät sokeoinnit kirjataan. e) Nosturi- ja hissityöt Nosturien ja hissien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt ovat aina luvanvaraisia töitä. Työskentelyluvan myöntää UPM:n yhteyshenkilö. f) Maakaasu- ja nestekaasulaitteistot Maakaasu- sekä nestekaasulaitteilla ja -putkistoilla tehtävät työt vaativat aina työluvan. Työluvan myöntää alueelle nimetty käytönvalvoja. Lisäksi työskentely maa- ja nestekaasuputkistojen ja laitteistojen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä ilman käytönvalvojan lupaa. g) Tehdasalueella suoritettavat maanrakennus-, kaivuu- ja räjäytystyöt Kaivuutyöt tehdasalueella ja maakaasulinjojen läheisyydessä voidaan aloittaa vasta, kun kyseisen alueen käytönvalvoja on myöntänyt työluvan. Luvan edellytyksenä on, että alueella olevat rakenteet ovat selvillä. Huom! Maankaivuutyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä ovat kiellettyjä ilman putkiston käytönvalvojan lupaa. Luvan myöntää alueen käytönvalvoja. Työkohteessa tehdään aina kaapeli- ja putkistonäytöt ennen työn aloittamista. h) Luvanvaraiset nostotyöt

12 10 Jokainen nostotyö on suunniteltava huolellisesti. Nostotyöhön eri vaiheisiin liittyvät vaarat on tunnistettava ja poistettava mahdollisuuksien mukaan. Turvallisuuden varmistamiseksi raskaista ja hankalista nostoista, sekä aina kun nosto tapahtuu useammalla kuin yhdellä nosturilla, on laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. Ajoneuvonosturin pystytystarkastuksen tekee ajoneuvonosturin kuljettaja ja tarkastuksen hyväksyy UPM:n työnjohtaja. Käytettäessä tilaajan luvalla silta- ja huoltonostimia vaaditaan käyttäjältä kyseiselle nostimelle nosturikohtainen perehdytys. i) Työt, joissa hygienian osalta erityisvaatimuksia (talousvesi jne.) Työskenneltäessä elintarvikkeisiin, ruuanvalmistukseen tai juomaveteen liittyvissä töissä vaaditaan tekijöiltä hygienia- ja/tai vesihygieniapassi sekä soveltuva vaatetus. Työskenneltäessä talousveden valmistuslaitoksella on erityisesti huomioitava, että talousveden käsittelyssä tai jakelussa käytetyistä aineista tai uusissa laitteissa käytetyistä materiaaleista ei saa joutua talousveteen epäpuhtauksia suurempia määriä kuin niiden käytön mahdollistamiseksi on välttämätöntä, eivätkä ne saa vaarantaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä. Työskentelystä talousveden ja vastaavien kohteiden osalta annetaan tarkempia ohjeita tehtaan yleisperehdytyksessä. j) Trukit ja muu liikkuva kalusto Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. k) Paloilmaisinlaitteiden ja muiden turvalaitteiden irtikytkennät Turvalaitteiden irtikytkeminen vaatii aina luvan. Paloilmoituslaitteistojen irtikytkemiselle antaa luvan paloilmoituslaitteiston hoitaja. Irtikytkennästä on ilmoitettava tehtaan hälytyskeskukseen sekä alueen valvomoon ja vuoromestarille. Paloilmoitinjärjestelmän testauksia saavat suorittaa vain siihen koulutuksen saaneet henkilöt. l) Suljetut tilat (säiliötyöt, työskentely kanaaleissa ja kaivannoissa) Työskenneltäessä säiliöissä, kanaaleissa tai ahtaissa tiloissa on noudatettava UPM:n säiliötyöohjeita (Liite 6). Kopio säiliötyöluvasta sijoitetaan työkohteeseen. Säiliössä työskentelyn turvallisuutta valvoo aina nimetty henkilö säiliön ulkopuolella. m) Tuli-, hitsaus- ja kattotulityöt Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöintiä käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa käytetään kuumailmapuhallinta Tehdasalueella tehtävä tulityö edellyttää aina tulityösuunnitelman mukaista kirjallista tulityölupaa. Ennen tulitöiden aloitusta tulee tulitöitä tekevän perehtyä työkohteeseen luvan antajan johdolla.

13 11 Voimassa oleva tulityökortti vaaditaan kaikilta tulitöiden tekoon osallistuvilta sekä myös valvontaa tai jälkivartiointia suorittavilta henkilöiltä. Katto- ja vedeneristysalan tulityöluvan saa antaa vain kyseisen kortin omaava henkilö. Työnsuorittajalla tulee olla voimassaoleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. n) Asbestityöt Asbestitöissä on urakoitsijalla oltava asianmukaiset luvat. o) Korkealla työskentely Ennen telinetyöskentelyn aloittamista telineet on tarkastettava ja varustettava telinetyökortilla. Telineet tulee tarkastaa aina telineeseen tehdyn muutoksen jälkeen ja lisäksi vähintään kerran viikossa. Vain tarkastettua telinettä saa käyttää. Telineitä rakennettaessa on pidettävä huolta, etteivät telineet estä pääsyä ulko-oville, paloposteille, ensiapukaapeille, hätäpysäyttimille tai -suihkuille jne. Rakennettaessa telineitä liikenneväylille on huolehdittava tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja varoitusvaloista pimeän ajaksi. Jos joudut poistamaan asennustyön takia tason, ritilän tai kaiteen, eristä vaara-alue kiinteällä suojalla tai muulla luotettavalla tavalla. Telinetöissä ja korkealla työskentelyssä noudatetaan UPM:n turvaohjetta Korkealla tehtävä työ (Liite 7). 6.5 Tehdasalueen vaarat ja riskit UPM:n tehtaiden järjestelmälliseen turvallisuusjohtamiseen sisältyy riskien tunnistaminen, arviointi, ehkäisy ja seuranta. Riskien koskiessa urakoitsijoita heidän tulee osallistua riskinarviointiin. Tehdasalueilla voi esiintyä mm. seuraavia vaaroja ja riskejä: myrkylliset ja räjähtävät kaasut kuumat aineet ja pinnat puristumisvaara putoamisvaara veden varaan joutuminen putoavat esineet nostotyöt telinetyöt tikastyöskentely vahinkokäynnistys trukkityöskentely säteilyvaarat palovaarat vaarat työskenneltäessä rajoitetuissa tiloissa sähkötöihin liittyvät vaarat painelaitteisiin liittyvät vaarat kemikaalivaarat liukastumisvaarat

14 Ulkomaalaisen työvoiman käyttö Ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on laadittu erillinen toimintaohje nimellä Ohje urakoitsijalle: ulkomaisen työvoiman käyttö. Ohjeessa käsitellään, millaisia velvoitteita toimittajalla on käyttäessään ulkomaista työvoimaa UPM:n hallitsemilla alueilla (Liite 8). Projekteissa noudatetaan ohjetta Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet (Liite 9). 7 Toiminta hätätilanteessa UPM:ssä noudatetaan tehtaan yleisperehdytyksessä annettuja hälytysohjeita. 8 UPM:n ja urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta 8.1 Yhteistyö ja tiedottaminen sekä turvaohjeen muutoksien jalkauttaminen Yhteistyö eri osapuolien välillä yhteisellä työpaikalla auttaa parantamaan kaikkien alueella työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta. Eri urakoitsijat ja UPM sopivat yhdessä, miten työt sovitetaan ajan ja paikan suhteen turvallisesti toisiinsa. UPM:n osto-organisaatio tiedottaa keskitetysti sidosryhmille muutoksista UPM:n Urakoitsijan turvaohjeessa. Lisäksi muutokset käydään läpi urakoitsijoille ja palveluntoimittajille suunnatuissa perehdyttämistilaisuuksissa. UPM:llä perehdyttämistilaisuuksia järjestetään säännöllisesti erillisen aikataulun mukaisesti. Voimassa olevat UPM:n turvaohjeet löytyvät myös UPM:n internet-sivuilta. UPM:n yhteyshenkilöt pyrkivät järjestämään kerran vuodessa yhdessä urakoitsijan kanssa palautetilaisuuden, jossa myös turvallisuuteen liittyvät asiat käydään läpi. Tarvittaessa sovitaan myös urakoitsijan toimintaan liittyvä turvallisuusauditointi. 8.2 Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot Urakoitsijan on raportoitava kaikki työpaikalla omalle henkilöstölle sattuneet vaaratilanteet. Vaaratilanteet raportoidaan UPM:n turvallisuustietokantaan. Raportin kirjaa UPM:n kyseiseen työhön liittyvä yhteyshenkilö. Turvallisuushavainnolla voidaan ilmoittaa sekä positiivisia asioita että mahdollisen vaaratilanteen aiheuttajia. Urakoitsijoita kannustetaan tekemään myös turvallisuushavaintoja, jotta yhteisen työpaikan turvallisuustasoa voidaan edelleen parantaa. Havainnot kirjataan UPM:n turvallisuustietokantaan ja UPM:n henkilöstö avustaa havainnon kirjaamisessa. 8.3 Tapaturman ilmoittamisvelvollisuus ja tutkinta Urakoitsijan yhdyshenkilön on ilmoitettava kaikista työpaikalla omalle henkilöstölleen sattuneista tapaturmista ja vahingoista UPM:n yhdyshenkilölle. Tapaturmat tutkitaan UPM:n erillisen tapaturman tutkintaohjeen mukaisesti (Liite 10). Urakoitsija on velvollinen osallistumaan omalla kustannuksellaan tapaturman tutkintaan. 8.4 Auditoinnit

15 UPM on sitoutunut 0-tapaturmaa tavoitteeseen ja vaatii sitä myös alihankkijoiltaan. UPM tekee turvallisuusauditointeja liittyen alihankkijoidensa toimintaan (Liite 11). 8.5 UPM:n työvälineiden käyttö UPM:n työvälineiden käyttö / lainaus vaatii aina UPM:n luvan. Työvälineiden lainaus tapahtuu kirjausta vastaan. Työvälineet palautetaan heti käytön jälkeen ja niiden kunto tarkastetaan ja mahdolliset vauriot ilmoitetaan. 8.6 Ilmoitusvelvollisuus materiaalivahingoista Mikäli urakoitsijan tai palvelun toimittajan toiminnasta aiheutuu materiaalivahinkoja, on niistä välittömästi ilmoitettava UPM:n työnvalvojalle Turvaohjeen koulutus ja valvonta 9.1 Ohjeen koulutus ja sääntöjen valvontajärjestelmä Koulutus Vaadittujen perehdytyskoulutusten lisäksi urakoitsijoiden tehtävänä on opastaa ja kouluttaa henkilöstöään siten, että kaikki tämän turvaohjeen ohjeet ja määräykset ovat henkilöstön tiedossa ja noudatettavissa. Valvonta Turvaohjeeseen liittyvä valvonta käsittää yleisiin työtapoihin ja menetelmiin liittyvät työluvat (lupamenettely). Toiminnan valvontaan liittyy myös ohjeiden ja käytäntöjen noudattaminen sekä asianmukaisten työolosuhteiden seuraaminen. UPM:n henkilöstö tekee tarkastuksia liittyen tämän ohjeen määräysten valvomiseksi. Kaikkien alueella työskentelevien velvollisuus on puuttua epäkohtiin ja väärinkäytöksiin. Henkilöt, jotka eivät noudata turva-ohjeen määräyksiä, voidaan poistaa tehdasalueelta. 10 Ympäristöasiat 10.1 UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimukset Urakoitsijan tulee huolehtia, että se ei omalla toiminnallaan aiheuta ongelmia UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimuksille. Käytettävien kemikaalien tulee olla yleisesti hyväksyttäviä ja täyttää olemassa olevat kriteerit. Tarvittaessa kemikaalit tulee hyväksyttää ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työpaikalla on urakoitsijan käyttämistä kemikaaleista käyttöturvatiedotteet Ulkopuolisen työvoiman ympäristönsuojelumääräykset Työssä syntyneiden vesien johtamisesta viemäriverkkoihin tai kanaaleihin tulee pyytää lupa työn tilaajalta ja varmistua, että vedet eivät sisällä haitallisia aineita puhdistusprosessille tai vesistöön.

16 14 Kemikaaleja, palavia nesteitä, polttoaineita sekä jäteöljyjä on varastoitava ja käsiteltävä lainsäädännön määräämällä tavalla. Merkittävästä ympäristömelua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista, kuten rakentamisesta, räjäytystyöstä, liikenteestä, putkistojen puhalluksesta tai muusta vastaavasta, on ennakkoon ilmoitettava tilaajan edustajalle ja ympäristösuojelun edustajille. 11 Turvaohjeen tiedotus Urakoitsijan turvaohje jaetaan UPM:n osto-organisaation toimesta urakoitsijalle solmittaessa hankintasopimuksia. Turvaohjeen pohjalta on laadittu UPM:n Urakoitsijan turvallisuusopas, jossa on tiivistetysti kuvattu ohjeen sisältö. Turvaohjeen pohjalta on myös laadittu kunkin UPM:n yksikön omat paikalliset turvallisuusohjeet ja oppaat. Ohjeet käydään läpi urakoitsijoiden ja palvelun toimittajien osalta yksiköiden perehdyttämistilaisuuksissa. Ohjeet ovat saatavilla UPM:n yhteyshenkilöiltä ja UPM:n internet-sivuilta sekä tehtaiden porteilta. 12 Ohjeesta poikkeaminen Jos työssä esiintyy tarvetta poiketa tässä ohjeessa esitetyistä toimintatavoista tai määräyksistä, voidaan asiasta sopia UPM:n yhteyshenkilön kanssa edellyttäen, että turvallisuudesta ei tingitä. Tästä on saatava kirjallinen lupa UPM:n edustajalta eikä työn turvallista suorittamista saa missään olosuhteissa vaarantaa.

URAKOITSIJAN TURVAOHJE

URAKOITSIJAN TURVAOHJE URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet... 1 2 Ohjeen tarkoitus... 1 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta... 1 4 Määritelmät sekä roolit ja

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Urakoitsijaturvallisuus

Urakoitsijaturvallisuus Urakoitsijaturvallisuus TYÖTERVEYTTÄ JA -TURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Sisällys Urakoitsijaturvallisuus... 1 1. Johdanto... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Soveltamisala... 2 4. Määritelmät... 3 5. Yhtiön

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA VIRRAN ALISTUS SUUNTAPORAAMALLA 1 Turvallisuusasia kirjan soveltaminen Tämä turvallisuusasiakirja on tarkoitettu noudettavaksi Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen tilaamassa suuntaporausurakassa,

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu Espoon kaupungin 100 % omistama yhtiö Suomen toiseksi suurin kunnallinen vuokrataloyhtiö Kiinteistöjä 275 kpl Asuntoja 14.400 Asukkaita n. 32.000 Espoon Asunnot Oy / Espoonkruunu

Lisätiedot

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on:

Kunnallistekniikan yksikön turvallisuushallinnan tavoitteena on: 1 (5) 1.2.2012 URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT LAHDEN KAUPUNGIN TEKNISEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN KUNNALLISTEKNIIKAN YKSIKÖN RAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ 1. Yleistä Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA

Tilaaja: Kauniaisten kaupunki. Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN, KOKONAISURAKKA KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Datum Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu Tilaaja: Kauniaisten kaupunki Hanke: KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen

Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Varkaudenmäentien kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 8.3.2017 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 Tilaaja: Oriveden kaupunki Keskustie 23 35300 ORIVESI Hanke: Oriveden kaupungin aseman seudun talvikunnossapidon alueurakka 2017 2020 ALUEURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/9 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali

BOHA vuosihuolto toimittajainfo turvayksikön materiaali BOHA vuosihuolto 2016 toimittajainfo turvayksikön materiaali ALKU- sovellus käyttäjätunnukset opastus Jori Saine ISS Security Oy 040-7026501 jori.saine@iss.fi Omien työntekijöiden henkilötietojen tarkastaminen

Lisätiedot

Neitsytmäen kunnallistekniikka

Neitsytmäen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Neitsytmäen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Turvallisuusasiakirja 1 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 KOIVIKKO D, RIVITALON PERUSKORJAUS, KVR TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.5.2017 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuusasiakirjan laadinta ja ylläpito...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Sisältö 1 YYTERI BEACH JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 3 1.1 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ASUMISTA VARTEN... 3 1.1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.2 VELVOITTAVUUS... 3 1.1.3 YHTEISET ALUEET... 3 1.1.4 JÄTEHUOLTO... 3 1.1.5 PYSÄKÖINTI... 3

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana

Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Opiskelijan työturvallisuus työssäoppimisen aikana Eri osapuolten tehtävät ja vastuut Opettaja varmistaa työpaikan sopivuuden ennen työssäoppimissopimuksen allekirjoittamista (työturvallisuuslain 10:n

Lisätiedot

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen

Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen EURAN KUNTA Yrittäjäntien alueen kunnallistekniikan rakentaminen Turvallisuusasiakirja Vitomittaus Oy 19.2.2014 1 Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 2 1.2 Työsuojelusäädöksiä...

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi

Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vaasa Yhteinen työpaikka ja perehdyttäminen ABB Oy Jukka Peltola April 29, 2015 Slide 1 ABB Vaasassa globaali liiketoiminta Liikevaihto yli 700 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA KAJAANIN KAUPUNKI Ympäristötekninen toimiala Tilakeskus TURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖKOHDE: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt TURVALLISUUSASIAKIRJA: Menninkäisen päiväkodin liikennejärjestelyt, KAJAANI

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.2 Kuorma-autojen, linja-autojen, työkoneiden ja teollisuuskoneiden rengastyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA

TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 17.9.2015 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 8 TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS Työturvallisuuslaki, pelastustoimilaki ja kemikaalilaki

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN LIITE 5. SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN Maallikolle annettava opastus ennen sähkölaboratoriotiloihin pääsyä Käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Laitteisiin, kytkimiin yms. koskeminen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA NURMIJÄRVI, KIRKONKYLÄN LIIKUNTAPUISTON MAANRAKENNUSURAKKA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 ERI OSAPUOLTEN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Parikkalan vesitornin peruskorjaus

Parikkalan vesitornin peruskorjaus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA Parikkalan vesitornin peruskorjaus Turvallisuusasiakirja URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25076 Turvallisuusasiakirja 1 (7) Lomperi Kari

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot