URAKOITSIJAN TURVAOHJE. Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKOITSIJAN TURVAOHJE. Sisällys"

Transkriptio

1 URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 JOHDANTO UPM:N TURVALLISUUSPERIAATTEET JA TAVOITTEET OHJEEN TARKOITUS LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSET JA LAINSEURANTA MÄÄRITELMÄT SEKÄ ROOLIT JA VASTUUT URAKOITSIJAN VASTUUT Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työntekijän vastuu UPM:N VELVOLLISUUDET JA VASTUUT UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM:n yhteyshenkilöt UPM:N YLEISET TOIMINTAOHJEET ALKOHOLI JA MUUT PÄIHTEET VALO- JA VIDEOKUVAAMINEN SEKÄ MATKAPUHELIMEN KÄYTTÖ TUPAKOINTI RUOKAILU KARTAT LIIKENNE, KULKULUPA, KULUNVALVONTA, AJOLUVAT JA PYSÄKÖINTI SYRJINTÄ JA KIUSAAMINEN URAKOITSIJOILLE JAETTAVA TURVALLISUUSMATERIAALI JÄRJESTYS JA SIISTEYS JÄTEHUOLTO TIETOTURVA HENKILÖSUOJAIMET TYÖSKENTELY JÄTEVEDEN JA LIETTEEN KÄSITTELYLAITTEISTOILLA TYÖVAATETUS VAATIMUKSET URAKOITSIJAN TYÖVÄLINEILLE URAKOITSIJAN EDELLYTYKSET TYÖN ALOITTAMISEKSI UPM:N TILOISSA ILMOITUKSET TEHTAALLE TULEVASTA TYÖVOIMASTA ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN AMMATTITAIDON TOTEAMINEN PEREHDYTYKSET Yleisperehdytys Työkohdeperehdytys Ajoneuvon kuljettajat TYÖN ALOITUS- JA LOPETUSKÄYTÄNNÖT SEKÄ LUVANVARAISET TYÖT Ilmoittautumismenettelyt Työlupamenettely Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Työn lopetus Luvanvaraiset työt TEHDASALUEEN VAARAT JA RISKIT ULKOMAALAISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA UPM:N JA URAKOITSIJOIDEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA... 12

2 8.1 YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ TURVAOHJEEN MUUTOKSIEN JALKAUTTAMINEN VAARATILANNEILMOITUKSET JA TURVALLISUUSHAVAINNOT TAPATURMAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUS JA TUTKINTA AUDITOINNIT UPM:N TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖ ILMOITUSVELVOLLISUUS MATERIAALIVAHINGOISTA TURVAOHJEEN KOULUTUS JA VALVONTA OHJEEN KOULUTUS JA SÄÄNTÖJEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ YMPÄRISTÖASIAT UPM:N TUOTTEIDEN TUOTETURVALLISUUSVAATIMUKSET ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET TURVAOHJEEN TIEDOTUS OHJEESTA POIKKEAMINEN LIITTEET Liite 1 UPM vierailijaohje Liite 2 UPM resurssiluettelo Liite 3 UPM Työkohteen turvallisuusperehdytyksen tarkistuslista Liite 4 Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset Liite 5 Turvaerotustoimenpiteet Liite 6 Työskentely suljetuissa tiloissa Liite 7 Korkealla tehtävä työ Liite 8 Ohje urakoitsijalle ulkomaisen työvoiman käyttö Liite 9 Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet Liite 10 Tapaturmien tutkinta ja raportointi Suomiohje versio Liite 11 Toimittaja-auditointi No Päiväys Muutoshistoria versio

3 1 1 Johdanto 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet UPM:llä kaikkien työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden toimintamme vaikutuspiirissä olevien terveys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tavoitteenamme on olla alan johtava toimija turvallisuusasioissa. UPM:n turvallisuusperiaatteet ovat: turvallisuus ensin turvallisuus alkaa minusta voimme estää kaikki tapaturmat Oman henkilöstömme lisäksi edellytämme myös toimipisteissämme työskentelevien liikekumppaneiden ja heidän työntekijöidensä noudattavan UPM:n turvallisuussääntöjä ja turvallisuusperiaatteita. 2 Ohjeen tarkoitus UPM varmistaa, että kaikki urakoitsijat ja aliurakoitsijat sekä näiden työntekijät toimivat turvallisesti sekä ymmärtävät laitoksen säännöt ja noudattavat niitä työskennellessään UPM:n tiloissa. Haluamme varmistaa, että työntekijöitä ei altisteta vaaroille, että he tuntevat ja ymmärtävät turvallisuussäännöt ja sen, mihin laitoksen osiin he saavat ja eivät saa mennä. 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta Työturvallisuuslaki luo pohjan työsuojelulle. Jokaisen on noudatettava sitä. Urakoitsijalla on oltava olemassa oma lainsäädännön seurantajärjestelmä, joka varmennetaan kaupallisen sopimuksenteon yhteydessä tai urakoitsijan tiloissa suoritettavan auditoinnin aikana. 4 Määritelmät sekä roolit ja vastuut Tilaajalla (UPM) tarkoitetaan työturvallisuuslain pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Rakennustyömailla puhutaan yleensä pääurakoitsijasta tai rakennuttajasta. Urakoitsijalla (toimittajalla) tarkoitetaan yhteisellä työpaikalla tilaajan laskuun työtä tekevää työnantajaa. Tässä ohjeessa toimittaja (urakoitsija) -käsite kattaa myös itsenäisen työnsuorittajan. Urakoitsija on toimija, joka tekee laitoksessa fyysistä työtä. Vastuun jakautuminen työturvallisuusasioissa on määritelty työturvallisuuslaissa. Urakoitsijan turvaohjeen pohjalta on laadittu yksiköiden turvaohjeet ja -oppaat, jotka sisältävät tarkennuksia ja lisäyksiä tämän ohjeen vaatimuksiin.

4 Urakoitsijan vastuut Urakoitsijan on tiedotettava seuraavista asioista: tiedottaminen UPM:lle niistä haitta- ja vaaratekijöistä, joita hänen työnsä voi muille aiheuttaa UPM:n antamien tietojen välittäminen omille työntekijöille UPM:n antamien tietojen välittäminen omille toimittajille Urakoitsija vastaa aina omien työntekijöidensä ammattitaidosta ja tarvittavasta suojainten käytöstä. Urakoitsija vastaa myös oman työkohteensa siisteydestä UPM:n ohjeiden mukaisesti Urakoitsijan työnjohtovastuu Urakoitsijan työnjohto vastaa oman henkilöstönsä työnjohdosta sekä UPM:n turvallisuusohjeiden noudattamisesta Urakoitsijan työntekijän vastuu Työntekijän vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia siisteydestä ja järjestyksestä työssään. Työntekijän tulee myös ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuden vaarantavista vioista esimiehelleen ja UPM:n edustajalle ja poistaa vaaraa aiheuttavat elementit, jos se on mahdollista. Työntekijä ei saa poistaa tai kytkeä pois päältä turvallisuus- tai suojalaitteita tai ohje- tai varoitusmerkintöjä. 4.2 UPM:n velvollisuudet ja vastuut Laadittaessa urakoitsijan kanssa palvelusopimusta, on palvelusopimusten liitteissä (13.1, 13.2) määritetty turvallisuuteen liittyviä periaatteita, joita urakoitsijan tulee noudattaa. UPM on laatinut yhteisen työpaikan turvallisuusohjeet. Ohjeessa kerrotaan, miten työpaikalla toimitaan ja käyttäydytään. UPM välittää urakoitsijalle tiedot turvallisuusohjeista UPM:n nimetyt lakisääteiset valvojat UPM huolehtii siitä, että tuotantolaitoksen turvallisuuteen liittyvät johdon ja henkilöstön tehtävät ja vastuualueet on selkeästi määritelty organisaation kaikilla tasoilla. Vastuut lainsäädännön, viranomaismääräysten ja teknisten määräysten tiedon hankinnassa ja muutosten seurannassa: Maakaasukäytönvalvojat: Painelaitteiden käytönvalvojat: Maakaasuturvallisuus Painelaiteturvallisuus - painelaitelaki - lupa- ja ilmoitusasiat

5 3 Kemikaalivalvojat ja varavalvojat: Sähkötöiden johtajat ja käytön valvojat: Säteilyturvallisuudesta vastaava johtaja: Työsuojelupäällikkö: Kemikaalien käsittely - kemikaalilaki - lupa- ja ilmoitusasiat Sähköturvallisuus Säteilyturvallisuus Työsuojelu - työturvallisuuslaki UPM:n yhteyshenkilöt UPM:n yhteyshenkilöt määritetään aina urakoitsijan kanssa työtä suunniteltaessa. 5 UPM:n yleiset toimintaohjeet 5.1 Alkoholi ja muut päihteet Alkoholin ja huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen tehdasalueella sekä näiden hallussapito on kiellettyä. UPM:llä on oikeus alueellaan suorittaa päihdetestauksia. Päihtyneet poistetaan välittömästi tehdasalueelta. 5.2 Valo- ja videokuvaaminen sekä matkapuhelimen käyttö UPM:n tehdasalueella on valokuvaaminen kielletty. Matkapuhelimen käyttöä voidaan rajoittaa tietyillä alueilla. 5.3 Tupakointi Tupakointi on sallittua vain erikseen merkityillä tupakointipaikoilla, jotka UPM:n edustajat osoittavat. 5.4 Ruokailu Henkilöstöravintolat sekä juoma- ja kahviautomaatit ovat kaikkien tehtaalla työskentelevien käytössä. Tehdasalueella saa ruokailla vain sitä varten tarkoitetuissa tiloissa. 5.5 Kartat Tehdasalueella liikkumista varten UPM antaa toimittajien käyttöön tarvittavat kartat. Suojapaikkojen ja muiden vastaavien sijainti käydään läpi tehtaan yleisperehdytystilaisuuksissa. 5.6 Liikenne, kulkulupa, kulunvalvonta, ajoluvat ja pysäköinti Saavuttaessa tehdasalueelle ilmoittaudutaan pääportilla. Urakoitsijan aiemmin ilmoittamiin tietoihin nojaten saavat urakoitsijan työntekijät kulkemiseen oikeuttavat luvat ja opastuksen työkohteeseen. Vieraiden osalta noudatetaan UPM:n vierailuohjetta (Liite 1).

6 4 Ulkopuoliset urakoitsijat saavat huoltoautoihinsa tilapäisen ajoluvan, jolla voidaan kuljettaa tarvittavat laitteet ja työkalut kohteeseen. Tavaran kuljetus työkohteisiin ja pois: Tavaran kuljetukseen työkohteisiin ja pois noudatetaan UPM:n liikkumissääntöjä sekä ajolupakäytäntöjä Tavarat viedään työkohteisiin, jonka jälkeen ajoneuvot pysäköidään UPM:n ohjeiden mukaisesti Tavaran poiskuljetukseen tarvitaan tavaran luovuttajan valtuuttaman henkilön erillinen kirjallinen lupa. Kuljetuslupa tai työvälineiden lainaustosite jätetään erikseen määriteltyyn paikkaan. Urakoitsija vastaa omien tavaroidensa poisviennistä. Tarvittaessa poistuvia ajoneuvoja ja henkilöitä tarkastetaan UPM:n omaisuuden luvattoman poisviennin estämiseksi. UPM:n tuotantoyksiköiden perusperiaatteisiin kuuluu, että urakoitsijoiden ajoneuvot pysäköidään tehdasalueen ulkopuolelle niille osoitetuille pysäköintipaikoille (autot, moottoripyörät, polkupyörät). Useimmissa yksiköissä on urakoitsijoille varattu oma pysäköintialue, jolloin pysäköinti UPM:n henkilökunnan pysäköintialueelle ei ole sallittua. Tilapäisillä ajoneuvojen lastaus- ja purkausalueilla tulee huomioida, etteivät ajoneuvot aiheuta vaaraa muulle liikenteelle, ohikulkijoille ja että pelastusajoneuvoilla on mahdollisuus liikkua alueella haluttuun kohteeseen. Ovien, muuntajien ja rakennuspalopostien edustat tulee jättää kaikissa tilanteissa vapaiksi. Ajolupa tulee sijoittaa siten, että tunnistetiedot ovat helposti nähtävissä ajoneuvon ulkopuolelta. Asuntovaunuissa ja -autoissa yöpyminen ei ole sallittua tehdasalueella eikä pysäköintipaikoilla. UPM ei korvaa urakoitsijoiden väärin pysäköidyille ajoneuvoille sattuneita vahinkoja. 5.7 Syrjintä ja kiusaaminen Urakoitsijan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikenlainen työssä ilmenevä syrjintä, kiusaaminen ja häirintä sekä epäasiallinen kohtelu tai epäilys siitä käsitellään välittömästi. 5.8 Urakoitsijoille jaettava turvallisuusmateriaali Urakoitsija saa sopimusasiakirjojen yhteydessä UPM:n Urakoitsijan turvaohjeen sekä tehdaskohtaisen turvaoppaan, johon on koostettu tehtaalla käytössä olevat turvallisuusnormit ja -käytännöt. 5.9 Järjestys ja siisteys Työmaasiisteys on yksi työturvallisuuden peruspilareista. Kulkutiet, ulosmenokäytävät, hätäsuihkujen, kytkinkaappien, sähkökeskusten ja sammutuskalustojen edustat tulee pitää vapaina. Asennusten aikana ja töiden valmistuttua on työpaikalta heti poistettava ylimääräiset työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Urakoitsijan on hyväksytettävä työn jälkisiivous UPM:n edustajalla ennen poistumistaan työmaalta. Jälkisiivous koskee myös hänen käyttämiään varasto- ym. tiloja. Ellei urakoitsija

7 5 huolehdi siivousvelvollisuudestaan, siivous teetetään UPM:n toimesta urakoitsijan kustannuksella. Jos UPM tarjoaa urakoitsijan ja tämän työntekijöiden käyttöön sosiaalitilat, tulee urakoitsijan käyttää vain osoitettuja sosiaalitiloja Jätehuolto UPM edellyttää, että kaikessa toiminnassa tulee toimia niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäte tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön ja toissijaisesti käyttää energiana. Jätteet on lajiteltava. Mikäli urakoitsija laiminlyö velvoitteensa tai lajittelee jätteet väärin, on UPM:llä oikeus laskuttaa toimittajalta laiminlyönnistä tai virhetoiminnasta syntyneet kustannukset. Jätehuollon osalta noudatetaan tehtaan paikallista ohjeistusta Tietoturva Urakoitsijan tulee toimia niin, että luottamuksellista tietoa ja aineistoa ei joudu ulkopuolisten käsiin. Urakoitsijan työaseman tai ulkoisten muistivälineiden liittäminen UPM:n tietoliikenneverkkoon vaatii UPM IT:n luvan Henkilösuojaimet Urakoitsijan työvoiman edellytetään käyttävän UPM:n tiloissa ja alueella vähintään seuraavia suojaimia: turvallinen tehtäväkohtainen työasu, näkyvä vaatetus tehdasalueella suojakäsineet, kun suoritettava työ sitä vaatii viiltosuojakäsineet töissä, joissa on viiltovaara (esim. teränvaihtotöissä) kolhusuojalakki tai vaadittaessa suojakypärä merkityillä alueilla ja seisokeissa turvajalkineet kuulonsuojaimet merkityillä alueilla silmäsuojaimet (suojalasit, hitsausmaskit, kokonaamarit jne.) muut henkilökohtaiset suojaimet (esim. hengityssuojaimet, huomioliivi) valitaan aina suoritettavan tehtävän mukaan turvavaljaita on käytettävä korkealla ja nostokoreissa työskenneltäessä erityistä riskiä sisältävät työt vaativat oman suojainsuunnitelmansa Tarvittava henkilösuojainten käyttö on huomioitava myös ulkoalueella liikuttaessa. Mikäli suojainten käytössä esiintyy laiminlyöntejä, voidaan kyseinen henkilö poistaa työpaikalta Työskentely jäteveden ja lietteen käsittelylaitteistoilla Työskenneltäessä jäteveden biologisella puhdistamolla tai lietteenkäsittelyssä, on noudatettava tehtaan yleis- ja työkohdeperehdytyksessä annettuja erityisohjeita Työvaatetus Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. Vaatteiden tulee olla ehjät ja suojata työntekijää.

8 6 Vaatetuksessa ja jalkineissa tulee huomioida työn erityistarpeet ja vaatimukset. Työvaatteiden on oltava huomiovärisiä tai tarvittaessa heijastavia (esim. standardin xxxx mukaiset). Urakoitsijoiden tulee huolehtia, että UPM:n tiloissa työskentelevillä henkilöillä on työasuissa selvästi erottuva yritystunniste ja nimellä varustettu kuvallinen henkilökortti Vaatimukset urakoitsijan työvälineille Työmaalla käytettävien koneiden, nosto- ja kuljetusvälineiden sekä sähkö- ja muiden laitteiden on oltava turvallisuusmääräysten mukaisia. Laitteet on tarkastettava asianmukaisesti ennen käyttöönottoa. Viallisen laitteen käyttö on kiellettyä. Työvälinettä saa käyttää ainoastaan niihin töihin ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu. Työvälineen suojalaitteen tai varoitusmerkintöjen poisto on kielletty. Käytettäessä sähkötyökaluja ja/tai jatkoroikkia on käytettävä vikavirtasuojia. Metallisissa säiliöissä, siiloissa ja kanavissa on käytettävä paineilmatyökaluja tai pienoisjännitteisiä sähkötyökaluja tai suojaerotusmuuntajaa, johon saa kytkeä vain yhden laitteen. Myös valaisinten tulee olla pienoisjännitteisiä kyseisissä tiloissa. Työskenneltäessä räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa, työvälineet tulee olla määräysten mukaisesti kyseisiin tiloihin soveltuvia. Kaasupullojen vienti säiliöön tai ahtaaseen tilaan, lukuun ottamatta hengityslaitteisiin liittyviä kaasusäiliöitä, on kiellettyä. Työmaa-aikaiset paineilmakeskukset on sijoitettava rakennuksen ulkopuolelle. 6 Urakoitsijan edellytykset työn aloittamiseksi UPM:n tiloissa 6.1 Ilmoitukset tehtaalle tulevasta työvoimasta Jokainen UPM:n tehdasalueelle työhön saapuva urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittaessa kaksi viikkoa etukäteen työalueensa tilaajan yhdyshenkilölle ja tehtaan nimeämälle UPM:n edustajalle tehtaalle saapuvien resurssiensa tiedot erilliselle lomakkeelle täytettynä ja pitämään tiedot ajan tasalla. (Liite 2 UPM resurssiluettelo). 6.2 Ulkopuolisen työvoiman ammattitaidon toteaminen UPM:n laitoksille tai tehtaille työhön tulevan urakoitsijoiden työvoiman tulee olla kyseiseen, tilattuun toimitukseen tai toimeksiantoon riittävän ammattitaitoinen ja omata työn suorittamisen edellyttämät pätevyydet. Yleiset vaatimukset, jotka koskevat UPM:n yksiköissä työskenteleviä urakoitsijoita: Kuvallinen henkilökortti Henkilöllä on voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä Työturvallisuuskortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava työturvallisuuskortti Henkilöllä on voimassa oleva UPM:n tehdaskohtainen turvallisuuden yleisperehdytys

9 Henkilö ymmärtää riittävästi suomenkieltä tai työskentely suomenkieltä osaavan henkilön työparina varmistettu UPM:llä on tavoitteena, että 5 % UPM:n tiloissa työskentelevistä urakoitsijan henkilöistä olisi ensiaputaitoisia Tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti Ulkomaisilta työntekijöiltä hyväksytään kyseisen maan vastaava tulityökortti Työkohteen työkohtainen perehdyttäminen on annettu ja dokumentoitu. 6.3 Perehdytykset Yleisperehdytys Voimassa olevan valtakunnallisen työturvallisuuskortin lisäksi ennen tilaajan tehdasalueelle siirtymistä tulee suorittaa yleinen turvallisuusperehdytys, joka on voimassa kaksi vuotta. Urakoitsijan on varmistettava henkilökuntansa yleisperehdytyskoulutuksen voimassaolo ennen tehdasalueelle tuloa. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä koulutustilaisuuteen Työkohdeperehdytys Töitä ei saa aloittaa UPM:n työkohteissa ennen kuin turvallisuusasiat on käyty työkohteessa läpi. Mikäli työkohde käydään läpi vain urakoitsijan työnjohdon kanssa, on tämä velvoitettava käymään samat asiat urakoitsijan työntekijöiden kanssa ennen työn alkua käyttäen apunaan samaa muistilistaa. Suosituksena on, että työkohdeperehdytyksessä olisi mukana urakoitsijan työntekijät. Työkohdeperehdytys dokumentoidaan ja allekirjoitetaan Urakoitsija pyytää allekirjoitukset työntekijöiltään Lomake oltava työntekijällä työkohteessa Lomake on säilytettävä vähintään yksi kuukausi työn valmistumisen jälkeen Sama toimintamalli siirryttäessä työkohteesta toiselle. Liite 3 UPM:n työkohteen turvallisuusperehdytyksen tarkistuslista Lisäksi ennen yksittäisen työn aloitusta on urakoitsijan tehtävä työkohtainen vaaranarviointi. Jos vaaranarviointi on tehty kirjallisena, vaaranarvioinnista toimitetaan kopio UPM:n edustajalle. Käyttäessään ulkomaista työvoimaa on urakoitsijan omalla kustannuksellaan huolehdittava tulkkauksen järjestämisestä työkohdeperehdytykseen. Säännöllisesti tehdasalueella toimivien toimittajien, kuten mm. siivous- ja ateriapalveluiden sekä vastaavien, työkohdeperehdytys voidaan antaa määritellyillä alueilla osastokohtaisesti. Tässä tapauksessa perehdytys on voimassa korkeintaan kaksi vuotta, jonka ajan urakoitsija säilyttää lomakkeet. Perehdytys on suoritettava uudelleen, jos työskentelykohteen työolosuhteet merkittävästi muuttuvat Ajoneuvon kuljettajat Saapuvien ja lähtevien toimitusten kuljettajat eivät tarvitse urakoitsijoilta vaadittavaa yleisperehdytystä eivätkä työkohdeperehdytystä. Heidän on kuitenkin noudatettava yleisiä toimintasääntöjä ja kunkin UPM:n laitoksen erityissääntöjä. Ajoneuvojen kuljettajat noudattavat myös UPM:n turvaohjetta Raskaan liikenteen kuljettajien suojavälinevaatimukset (Liite 4). 7

10 8 6.4 Työn aloitus- ja lopetuskäytännöt sekä luvanvaraiset työt Työn aloituksen edellytyksenä on aina suoritetut perehdytykset ja riskienarviointi Ilmoittautumismenettelyt Liikkuminen ja työskentely tehtaan prosessialueilla edellyttävät aina lupaa. Jokaisen prosessialueella työskentelevän tai siellä liikkuvan tulee ilmoittautua prosessivalvomoon kirjallisesti ja suullisesti ennen ja jälkeen työskentelyn tai liikkumisen, ellei asiasta ole erikseen muuta sovittu Työlupamenettely UPM:n alueella tehtävät työt, joihin sisältyy erityisen suuri tapaturma- ja onnettomuusvaara, ovat luvanvaraisia. Työlupakäytännön tavoitteena on varmistaa edellytykset työn turvalliselle suorittamiselle. Työluvan voi myöntää ainoastaan UPM:n työstä vastaava henkilö. Turvaerotukset tehdään UPM:n turva-ohjeen Turvaerotustoimenpiteet mukaisesti (Liite 5). Työn valmistuttua työlupa on aina palautettava UPM:n yhteyshenkilölle Ympäristöturvallisuuden varmistaminen Ennen töiden aloittamista tulee selvittää työssä mahdollisesti esiintyvät ympäristöriskit. Ympäristöriskeinä saattavat olla päästöt veteen, maaperään, ilmaan sekä ympäristömelu. Ympäristöpäästöihin tulee varautua siten, että mahdollista päästöä voidaan välittömästi rajoittaa tai estää se kokonaan (esim. öljynimeytysturve) Työn lopetus Valmistunut työ on aina raportoitava. Töiden valmistuttua työpaikalta on heti poistettava työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Poista asettamasi lukot ja varoituskilvet ja ilmoita työn valmistumisesta työstä vastaavalle UPM:n henkilölle. Huom! Varoituskilpiä, magneettikoteloita tai lukkoja ei saa poistaa kukaan muu kuin ne asentanut henkilö! Työn valmistuttua on varmistettava, että kaikki koneen suojalaitteet on asennettu paikoilleen. Jälkien siivous kuuluu jokaiseen työhön ja on edellytys työn valmistumiselle. UPM pidättää itselleen oikeuden teettää siivouksen toimittajan kustannuksella, mikäli työkohteen loppusiivousta ei ole tehty Luvanvaraiset työt Luvanvaraisissa töissä työn suorittajilta vaaditaan standardien ja määräysten mukainen riittävä ammattitaito ja pätevyys kyseiseen työtehtävään. a) Säteilyturvallisuus ja työt säteilylähteillä UPM:n tehtailla on käytössä radioaktiiviseen säteilyyn pohjautuvia mittalaitteita. Jos työkohde sijaitsee säteilylähteen läheisyydessä, tulee varmistaa, että UPM:n asiantuntija on sulkenut lähteen ja antanut ohjeet turvalliseen työskentelyyn. b) Sähkötyöt

11 9 Vaativissa työmaadoituksen edellyttävissä sähkötöissä UPM:n sähkötöiden valvoja kirjoittaa luvan sähkötöiden suorittamiseksi. Muissa tapauksissa UPM:n työn valvoja kirjoittaa luvan työn suorittamiseksi. Urakoitsijan Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan pitää olla Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (SFS /1996)11 mukaisesti itsenäiseen työhön kykenevä sähköalan ammattihenkilö. c) Työskentely Ex-tiloissa Ex-merkityissä räjähdysvaarallisissa tiloissa tai kohteissa työskentely on luvanvaraista. Luvan myöntää alueen käytönvalvoja. Työskenneltäessä on käytettävä Ex-tiloihin hyväksyttyjä työkaluja. Räjähdysvaaralliset alueet on merkitty Ex-tilasta varoittavalla kyltillä. d) Kemikaali- ja putkistotyöt Putkistotöissä menetellään kuten säiliötöissä. (Liite 6). Työluvan myöntää alueelle nimetty käytönvalvoja. Kemikaalilinjan työlupaan merkitään myös, mistä korjattavana oleva linja alkaa ja päättyy ja mitä työtä tehdään. Myös esimerkiksi varoventtiilille tehtävät toimenpiteet kirjataan, mikäli se tehdään toimimattomaksi tai poistetaan. Merkintä tästä tehdään myös paikan päällä kohteeseen. Kaikki linjaan tehtävät sokeoinnit kirjataan. e) Nosturi- ja hissityöt Nosturien ja hissien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt ovat aina luvanvaraisia töitä. Työskentelyluvan myöntää UPM:n yhteyshenkilö. f) Maakaasu- ja nestekaasulaitteistot Maakaasu- sekä nestekaasulaitteilla ja -putkistoilla tehtävät työt vaativat aina työluvan. Työluvan myöntää alueelle nimetty käytönvalvoja. Lisäksi työskentely maa- ja nestekaasuputkistojen ja laitteistojen välittömässä läheisyydessä on kiellettyä ilman käytönvalvojan lupaa. g) Tehdasalueella suoritettavat maanrakennus-, kaivuu- ja räjäytystyöt Kaivuutyöt tehdasalueella ja maakaasulinjojen läheisyydessä voidaan aloittaa vasta, kun kyseisen alueen käytönvalvoja on myöntänyt työluvan. Luvan edellytyksenä on, että alueella olevat rakenteet ovat selvillä. Huom! Maankaivuutyöt maakaasuputkiston välittömässä läheisyydessä ovat kiellettyjä ilman putkiston käytönvalvojan lupaa. Luvan myöntää alueen käytönvalvoja. Työkohteessa tehdään aina kaapeli- ja putkistonäytöt ennen työn aloittamista. h) Luvanvaraiset nostotyöt

12 10 Jokainen nostotyö on suunniteltava huolellisesti. Nostotyöhön eri vaiheisiin liittyvät vaarat on tunnistettava ja poistettava mahdollisuuksien mukaan. Turvallisuuden varmistamiseksi raskaista ja hankalista nostoista, sekä aina kun nosto tapahtuu useammalla kuin yhdellä nosturilla, on laadittava kirjallinen nostosuunnitelma. Ajoneuvonosturin pystytystarkastuksen tekee ajoneuvonosturin kuljettaja ja tarkastuksen hyväksyy UPM:n työnjohtaja. Käytettäessä tilaajan luvalla silta- ja huoltonostimia vaaditaan käyttäjältä kyseiselle nostimelle nosturikohtainen perehdytys. i) Työt, joissa hygienian osalta erityisvaatimuksia (talousvesi jne.) Työskenneltäessä elintarvikkeisiin, ruuanvalmistukseen tai juomaveteen liittyvissä töissä vaaditaan tekijöiltä hygienia- ja/tai vesihygieniapassi sekä soveltuva vaatetus. Työskenneltäessä talousveden valmistuslaitoksella on erityisesti huomioitava, että talousveden käsittelyssä tai jakelussa käytetyistä aineista tai uusissa laitteissa käytetyistä materiaaleista ei saa joutua talousveteen epäpuhtauksia suurempia määriä kuin niiden käytön mahdollistamiseksi on välttämätöntä, eivätkä ne saa vaarantaa talousveden laatuvaatimusten täyttymistä. Työskentelystä talousveden ja vastaavien kohteiden osalta annetaan tarkempia ohjeita tehtaan yleisperehdytyksessä. j) Trukit ja muu liikkuva kalusto Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan myöntämistä varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. k) Paloilmaisinlaitteiden ja muiden turvalaitteiden irtikytkennät Turvalaitteiden irtikytkeminen vaatii aina luvan. Paloilmoituslaitteistojen irtikytkemiselle antaa luvan paloilmoituslaitteiston hoitaja. Irtikytkennästä on ilmoitettava tehtaan hälytyskeskukseen sekä alueen valvomoon ja vuoromestarille. Paloilmoitinjärjestelmän testauksia saavat suorittaa vain siihen koulutuksen saaneet henkilöt. l) Suljetut tilat (säiliötyöt, työskentely kanaaleissa ja kaivannoissa) Työskenneltäessä säiliöissä, kanaaleissa tai ahtaissa tiloissa on noudatettava UPM:n säiliötyöohjeita (Liite 6). Kopio säiliötyöluvasta sijoitetaan työkohteeseen. Säiliössä työskentelyn turvallisuutta valvoo aina nimetty henkilö säiliön ulkopuolella. m) Tuli-, hitsaus- ja kattotulityöt Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöintiä käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa käytetään kuumailmapuhallinta Tehdasalueella tehtävä tulityö edellyttää aina tulityösuunnitelman mukaista kirjallista tulityölupaa. Ennen tulitöiden aloitusta tulee tulitöitä tekevän perehtyä työkohteeseen luvan antajan johdolla.

13 11 Voimassa oleva tulityökortti vaaditaan kaikilta tulitöiden tekoon osallistuvilta sekä myös valvontaa tai jälkivartiointia suorittavilta henkilöiltä. Katto- ja vedeneristysalan tulityöluvan saa antaa vain kyseisen kortin omaava henkilö. Työnsuorittajalla tulee olla voimassaoleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. n) Asbestityöt Asbestitöissä on urakoitsijalla oltava asianmukaiset luvat. o) Korkealla työskentely Ennen telinetyöskentelyn aloittamista telineet on tarkastettava ja varustettava telinetyökortilla. Telineet tulee tarkastaa aina telineeseen tehdyn muutoksen jälkeen ja lisäksi vähintään kerran viikossa. Vain tarkastettua telinettä saa käyttää. Telineitä rakennettaessa on pidettävä huolta, etteivät telineet estä pääsyä ulko-oville, paloposteille, ensiapukaapeille, hätäpysäyttimille tai -suihkuille jne. Rakennettaessa telineitä liikenneväylille on huolehdittava tarpeellisista varoitusmerkinnöistä ja varoitusvaloista pimeän ajaksi. Jos joudut poistamaan asennustyön takia tason, ritilän tai kaiteen, eristä vaara-alue kiinteällä suojalla tai muulla luotettavalla tavalla. Telinetöissä ja korkealla työskentelyssä noudatetaan UPM:n turvaohjetta Korkealla tehtävä työ (Liite 7). 6.5 Tehdasalueen vaarat ja riskit UPM:n tehtaiden järjestelmälliseen turvallisuusjohtamiseen sisältyy riskien tunnistaminen, arviointi, ehkäisy ja seuranta. Riskien koskiessa urakoitsijoita heidän tulee osallistua riskinarviointiin. Tehdasalueilla voi esiintyä mm. seuraavia vaaroja ja riskejä: myrkylliset ja räjähtävät kaasut kuumat aineet ja pinnat puristumisvaara putoamisvaara veden varaan joutuminen putoavat esineet nostotyöt telinetyöt tikastyöskentely vahinkokäynnistys trukkityöskentely säteilyvaarat palovaarat vaarat työskenneltäessä rajoitetuissa tiloissa sähkötöihin liittyvät vaarat painelaitteisiin liittyvät vaarat kemikaalivaarat liukastumisvaarat

14 Ulkomaalaisen työvoiman käyttö Ulkomaalaisen työvoiman käytöstä on laadittu erillinen toimintaohje nimellä Ohje urakoitsijalle: ulkomaisen työvoiman käyttö. Ohjeessa käsitellään, millaisia velvoitteita toimittajalla on käyttäessään ulkomaista työvoimaa UPM:n hallitsemilla alueilla (Liite 8). Projekteissa noudatetaan ohjetta Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät toimittajan velvollisuudet (Liite 9). 7 Toiminta hätätilanteessa UPM:ssä noudatetaan tehtaan yleisperehdytyksessä annettuja hälytysohjeita. 8 UPM:n ja urakoitsijoiden välinen yhteistoiminta 8.1 Yhteistyö ja tiedottaminen sekä turvaohjeen muutoksien jalkauttaminen Yhteistyö eri osapuolien välillä yhteisellä työpaikalla auttaa parantamaan kaikkien alueella työskentelevien työntekijöiden turvallisuutta. Eri urakoitsijat ja UPM sopivat yhdessä, miten työt sovitetaan ajan ja paikan suhteen turvallisesti toisiinsa. UPM:n osto-organisaatio tiedottaa keskitetysti sidosryhmille muutoksista UPM:n Urakoitsijan turvaohjeessa. Lisäksi muutokset käydään läpi urakoitsijoille ja palveluntoimittajille suunnatuissa perehdyttämistilaisuuksissa. UPM:llä perehdyttämistilaisuuksia järjestetään säännöllisesti erillisen aikataulun mukaisesti. Voimassa olevat UPM:n turvaohjeet löytyvät myös UPM:n internet-sivuilta. UPM:n yhteyshenkilöt pyrkivät järjestämään kerran vuodessa yhdessä urakoitsijan kanssa palautetilaisuuden, jossa myös turvallisuuteen liittyvät asiat käydään läpi. Tarvittaessa sovitaan myös urakoitsijan toimintaan liittyvä turvallisuusauditointi. 8.2 Vaaratilanneilmoitukset ja turvallisuushavainnot Urakoitsijan on raportoitava kaikki työpaikalla omalle henkilöstölle sattuneet vaaratilanteet. Vaaratilanteet raportoidaan UPM:n turvallisuustietokantaan. Raportin kirjaa UPM:n kyseiseen työhön liittyvä yhteyshenkilö. Turvallisuushavainnolla voidaan ilmoittaa sekä positiivisia asioita että mahdollisen vaaratilanteen aiheuttajia. Urakoitsijoita kannustetaan tekemään myös turvallisuushavaintoja, jotta yhteisen työpaikan turvallisuustasoa voidaan edelleen parantaa. Havainnot kirjataan UPM:n turvallisuustietokantaan ja UPM:n henkilöstö avustaa havainnon kirjaamisessa. 8.3 Tapaturman ilmoittamisvelvollisuus ja tutkinta Urakoitsijan yhdyshenkilön on ilmoitettava kaikista työpaikalla omalle henkilöstölleen sattuneista tapaturmista ja vahingoista UPM:n yhdyshenkilölle. Tapaturmat tutkitaan UPM:n erillisen tapaturman tutkintaohjeen mukaisesti (Liite 10). Urakoitsija on velvollinen osallistumaan omalla kustannuksellaan tapaturman tutkintaan. 8.4 Auditoinnit

15 UPM on sitoutunut 0-tapaturmaa tavoitteeseen ja vaatii sitä myös alihankkijoiltaan. UPM tekee turvallisuusauditointeja liittyen alihankkijoidensa toimintaan (Liite 11). 8.5 UPM:n työvälineiden käyttö UPM:n työvälineiden käyttö / lainaus vaatii aina UPM:n luvan. Työvälineiden lainaus tapahtuu kirjausta vastaan. Työvälineet palautetaan heti käytön jälkeen ja niiden kunto tarkastetaan ja mahdolliset vauriot ilmoitetaan. 8.6 Ilmoitusvelvollisuus materiaalivahingoista Mikäli urakoitsijan tai palvelun toimittajan toiminnasta aiheutuu materiaalivahinkoja, on niistä välittömästi ilmoitettava UPM:n työnvalvojalle Turvaohjeen koulutus ja valvonta 9.1 Ohjeen koulutus ja sääntöjen valvontajärjestelmä Koulutus Vaadittujen perehdytyskoulutusten lisäksi urakoitsijoiden tehtävänä on opastaa ja kouluttaa henkilöstöään siten, että kaikki tämän turvaohjeen ohjeet ja määräykset ovat henkilöstön tiedossa ja noudatettavissa. Valvonta Turvaohjeeseen liittyvä valvonta käsittää yleisiin työtapoihin ja menetelmiin liittyvät työluvat (lupamenettely). Toiminnan valvontaan liittyy myös ohjeiden ja käytäntöjen noudattaminen sekä asianmukaisten työolosuhteiden seuraaminen. UPM:n henkilöstö tekee tarkastuksia liittyen tämän ohjeen määräysten valvomiseksi. Kaikkien alueella työskentelevien velvollisuus on puuttua epäkohtiin ja väärinkäytöksiin. Henkilöt, jotka eivät noudata turva-ohjeen määräyksiä, voidaan poistaa tehdasalueelta. 10 Ympäristöasiat 10.1 UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimukset Urakoitsijan tulee huolehtia, että se ei omalla toiminnallaan aiheuta ongelmia UPM:n tuotteiden tuoteturvallisuusvaatimuksille. Käytettävien kemikaalien tulee olla yleisesti hyväksyttäviä ja täyttää olemassa olevat kriteerit. Tarvittaessa kemikaalit tulee hyväksyttää ennen työn aloittamista. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työpaikalla on urakoitsijan käyttämistä kemikaaleista käyttöturvatiedotteet Ulkopuolisen työvoiman ympäristönsuojelumääräykset Työssä syntyneiden vesien johtamisesta viemäriverkkoihin tai kanaaleihin tulee pyytää lupa työn tilaajalta ja varmistua, että vedet eivät sisällä haitallisia aineita puhdistusprosessille tai vesistöön.

16 14 Kemikaaleja, palavia nesteitä, polttoaineita sekä jäteöljyjä on varastoitava ja käsiteltävä lainsäädännön määräämällä tavalla. Merkittävästä ympäristömelua aiheuttavista tilapäisistä toiminnoista, kuten rakentamisesta, räjäytystyöstä, liikenteestä, putkistojen puhalluksesta tai muusta vastaavasta, on ennakkoon ilmoitettava tilaajan edustajalle ja ympäristösuojelun edustajille. 11 Turvaohjeen tiedotus Urakoitsijan turvaohje jaetaan UPM:n osto-organisaation toimesta urakoitsijalle solmittaessa hankintasopimuksia. Turvaohjeen pohjalta on laadittu UPM:n Urakoitsijan turvallisuusopas, jossa on tiivistetysti kuvattu ohjeen sisältö. Turvaohjeen pohjalta on myös laadittu kunkin UPM:n yksikön omat paikalliset turvallisuusohjeet ja oppaat. Ohjeet käydään läpi urakoitsijoiden ja palvelun toimittajien osalta yksiköiden perehdyttämistilaisuuksissa. Ohjeet ovat saatavilla UPM:n yhteyshenkilöiltä ja UPM:n internet-sivuilta sekä tehtaiden porteilta. 12 Ohjeesta poikkeaminen Jos työssä esiintyy tarvetta poiketa tässä ohjeessa esitetyistä toimintatavoista tai määräyksistä, voidaan asiasta sopia UPM:n yhteyshenkilön kanssa edellyttäen, että turvallisuudesta ei tingitä. Tästä on saatava kirjallinen lupa UPM:n edustajalta eikä työn turvallista suorittamista saa missään olosuhteissa vaarantaa.

URAKOITSIJAN TURVAOHJE

URAKOITSIJAN TURVAOHJE URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet... 1 2 Ohjeen tarkoitus... 1 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta... 1 4 Määritelmät sekä roolit ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET ÄÄNEKOSKI TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET JOUTSENO TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET...

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema MIKKELIN VESILIIKELAITOS Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema Urakkaohjelma 4.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet 1(17) Tekninen ja ympäristökeskus kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Vihdin syvästabilointiurakka 2014 27.6.2014 2(17) Sisältö 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...3

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset...

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 URAKKAOHJELMA 10.7.2014 Työ nro: 12055 PUNKALAITUMEN KUNTA 2(12) URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas

Pientalotyömaan työturvallisuus. Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus Tilaajan opas Pientalotyömaan työturvallisuus, tilaajan opas 2. uudistettu painos Ohjausryhmä Olavi Kajasoja Jari Raukko Ahti Junttila Reijo S Lehtinen Rakennusmestarit

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (16) Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 SINETTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot