Nuoriso ja vapaa ajanohjauksen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuoriso ja vapaa ajanohjauksen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena"

Transkriptio

1 2012 Nuoriso ja vapaa ajanohjauksen perustutkinto ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2012/ Tutkinnon perusteet 2009 Hyväksytty Johtokunnan kokouksessa 3/2012

2 LUKIJALLE SEURAKUNTAOPISTON ARVOT JA OPPIMISKULTTUURI Seurakuntaopiston arvopohja Oppimiskulttuuri ja oppimiskäsitys AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Ammatillisen koulutuksen yleiset tavoitteet Yhteiset painotukset ja niiden toteutuminen Työelämälähtöisyys Joustavuus, yksilöllisyys ja valinnaisuus Kansainvälisyys Elinikäisen oppimisen avaintaidot KOULUTUKSEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEEET Koulutuksen yleinen kulku Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaperiaatteet Opintojen tarjonta ja valinta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa Oppimisympäristöt Ammattiosaamisen näytöt OPISKELIJAN ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Oppimisen ja osaamisen arviointi Arvosanat ja todistukset Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi Arvosanan uusiminen, korottaminen ja oikaiseminen OPISKELIJAHUOLTO JA OPINTOJEN OHJAUS Opintojen ohjaus ja sen tavoitteet ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN Erityisopetuksen tarpeen arviointi Erityisopetuksen toteuttaminen Arviointi erityisopetuksena järjestettävässä nuorten perustutkintokoulutuksessa PERIAATTEET OPISKELUOIKEUDEN PERUUTTAMISESTA JA PALAUTTAMISESTA MAAHANMUUTTAJIEN JA ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon tavoitteet

3 10.2 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, muodostuminen AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Ohjaajuus 20 ov Minä työvälineenä 4 ov Ohjaustyön osaajana 5 ov Nuoriso- ja vapaa-aika-alan ammattilaisena 4 ov Työssäoppiminen 7 ov Ohjaus eri toimintaympäristöissä 30 ov Toimintaa eri sektoreilla 7 ov Näkökulmia yhteiskuntaan 6 ov Täydentävät opinnot 5 ov Työssäoppiminen 12 ov Ohjauksen menetelmät 20 ov Menetelmien perusteet 5ov Valinnainen menetelmä 5 ov Täydentävät menetelmäopinnot 3 ov Työssäoppiminen 7 ov Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus 10 ov Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 10 ov Palvelujen tuottaminen 10 ov Kristillinen kasvatus10 ov Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 10 ov Tutkinnon osat muista ammatillisista tutkinnoista AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Äidinkieli, Suomi 4 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi, 1 ov Vieras kieli, Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 3 ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Liite 1 Ammatillisten tutkinnon osien arviointisuunnitelmat

4 Liite 2 Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arviointisuunnitelmat LIITE 3 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ammattialan kuvaus ja arvoperusta

5 LUKIJALLE Oppiminen ja opiskelu suuntautuvat aina kohti jotain uutta. Jokainen oppimistilanne on retki uusien asioiden keskelle tai uusien löytöjen tekemistä tuttujen asioiden ympäriltä. Opetussuunnitelma on kartta, jonka avulla suunnistetaan eteenpäin kohti suoritettavia tutkintoja ja hyvää ammatillista osaamista. Oppiminen tapahtuu välillä hitaasti, lähes huomaamattomasti. Joskus oppiminen tuottaa oivaltamisen iloa ja silloin voi todeta että asia onkin helpompi kuin miltä se aluksi näytti. Lähes jokainen tuntee usein opintojen aikana olevansa eksyksissä ja oppiminen tuntuu työläältä. Oppiminen vaatii aina aikaa ja joskus myös paljon työtä. Opiskelu tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja kokeilla, oppia uutta ja kehittää vanhaa. Tärkeä osa opintoja on myös että oppii kantamaan vastuuta itsestä, lähimmäisistä ja ympäristöstä. Opetussuunnitelma kuvaa koulutuksen kokonaisuutta ja tavoitteita. Opetussuunnitelma ohjaa opettajien ja opiskelijoiden toimintaa sekä auttaa työelämän edustajia tunnistamaan ja tukemaan oman alansa osaamisen kehittämistä. Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät ne asiat ja kokonaisuudet, jotka opiskelijan on osattava voidakseen toimia oman alansa ammattilaisena. Seurakuntaopistolla järjestettävän koulutuksen lähtökohdat, periaatteet ja menettelytavat on koottu Seurakuntaopiston opetussuunnitelman yhteiseen osaan. Oppimiskäsitys, arvot, keskeiset käsitteet sekä kaikille tutkinnoille yhteiset asiat määrittelevät sen, miten oppimista tuetaan ja opetus toteutetaan. Seurakuntaopiston opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat sisältävät kuhunkin tutkintoon liittyvät käytännön asiat. Opetusmenetelmät, tavoitteet ja ammattitaitovaatimukset kuvaavat sen, miten tutkinnot suoritetaan. Ammatillista koulutusta kehitetään koko ajan vastaamaan aikaisempaa paremmin työelämän muuttuvia tarpeita. Uudet opetussuunnitelmat perustuvat uudistuneisiin opetusalan ohjeisiin ja säädöksiin, joissa työelämävastaavuutta, suoritusmahdollisuuksien monipuolisuutta ja joustavuutta on lisätty. Samalla on yhdenmukaistettu avaintaitojen määritelmiä ja koulutuksen käsitteitä eurooppalaisten suositusten mukaisesti. Myös opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimisympäristöjen yhteisöllisyyden vahvistamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Onnea opintoihin! Hannu Harri rehtori 5

6 1 SEURAKUNTAOPISTON ARVOT JA OPPIMISKULTTUURI 1.1 Seurakuntaopiston arvopohja Seurakuntaopisto on kirkollinen oppimis- ja kehittämiskeskus, joka kouluttaa ammattiosaajia kirkon ja yhteiskunnan tarpeisiin. Seurakuntaopisto tarjoaa sosiaali- ja terveysalan sekä humanistisen ja kasvatusalan ammatillisen koulutuksen lisäksi yleissivistävää koulutusta ja työelämän kehittämispalveluja. Ammatillista koulutusta järjestetään perustutkintoina ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoina. Seurakuntaopisto toimii myös oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä vastaavana oppisopimuspalveluiden tarjoajana. Seurakuntaopisto kuuluu useisiin yhteistyöverkostoihin, joista merkittävin on Diakoniaopistot -verkosto (www.diakoniaopistot.fi). Verkoston tavoitteena on toteuttaa kristillisestä arvopohjasta lähtevää laadukasta opetusta ja työelämäpalvelua. Yhteistoiminnalla pyritään vahvistamaan ja syventämään oppilaitosten kristillistä kasvatustehtävää, diakonista missiota ja näihin liittyvää alueellista ja valtakunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä. Verkoston yhteisenä painoalueena on huolehtia syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten koulutuspoluista. Diakoniaopistot -verkostossa diakonia ymmärretään palvelutyönä, joka on erottamaton osa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Se on käytännöllistä ja konkreettista toimintaa ihmisten kanssa. Seurakuntaopistolla kiinnitetään erityisesti huomiota kristilliseen kasvatukseen ja yhteisöjen kautta ihmisen kasvuun. Kuvio 1. Diakonisen työn ulottuvuudet toimintaamme ohjaavina periaatteina 6

7 Seurakuntaopiston koulutusajattelu perustuu kristillisiin ja sosiaalieettisiin arvoihin. Näiden arvojen mukaan ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa jokaisen oikeutta hyvään elämään ja jatkuvaan kasvuun sekä vastuuta syrjäytymisen ehkäisystä. Seurakuntaopiston arvopohjasta nousevat yksilöllisyyden ja erilaisuuden arvostaminen, lähimmäisyys, suvaitsevaisuus ja osallisuus yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kiinnitetään huomiota opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa. Yhdenvertainen kohtelu koskee kaikkia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammasta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Monenlaisten elämänkatsomusten kunnioittaminen ja suvaitsevaisuuteen kasvaminen kuuluu opiston monikulttuuriseen ilmapiiriin. Oppijoiden erilaisuutta ja erityistarpeita pyritään tunnistamaan ja tukemaan jokaisen mahdollisuuksia opintojen eteenpäin saattamiseen. Esteettömyys on huomioitu osassa opetustiloja. Seurakuntaopiston kanssa samalla kampusalueella toimivat Diakoniaammattikorkeakoulun Järvenpään toimipaikka, Kirkon Koulutuskeskus ja Eteva kuntayhtymä. Kampusalueella toimii vammaisalan kehittämisklinikka, johon on keskitetty vammaisalan palvelu-, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Se tuottaa ja kehittää perheiden kanssa työskentelyn toimintamalleja vuorovaikutuksessa asiakkaiden, alan työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden kesken. Kuvio 2. Kampusalueen toimijat. 1.2 Oppimiskulttuuri ja oppimiskäsitys Oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaisena prosessina, jossa oppijan tiedot, kokemukset ja ajatukset rakentuvat ja muotoutuvat vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Oppija kasvaa ja kehittyy monipuolisesti, sillä ammatillisen kasvun ja oppimisen lisäksi olennaista on myös oppijan persoonallisuuden kasvu. Tavoitteena on, että jokaisella Seurakuntaopiston opiskelijalla on mahdollisuus löytää ja kehittää omia voimavarojansa ja tiedostaa oma arvonsa ihmisenä. Lisäksi tavoitteena on, että jokainen opiskelija kokee olevansa vastuussa myös toisista ja että hänelle välittyy kokemus toivosta ja uusista mahdollisuuksista. Oppiminen on aina tilanne- ja kulttuurisidonnaista. Seurakuntaopistolla on keskeistä välittämisen kulttuuri. Sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys henkilökohtaisen kehittymisen ja kasvun tukijoina. Sosiaalisten taitojen kehittymisessä painotetaan kykyä ilmaista itseään, kuunnella toisia, kunnioittaa erilaisia mielipiteitä ja ajattelutapoja sekä kykyä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta. Erilaisissa sosiaalisissa toimintatilanteissa, kuten ryhmätöissä, yhteisprojekteissa ja keskusteluissa, opiskelijalla on mahdollisuus oman ja muiden toiminnan reflektointiin ja sitä kautta uuden tiedon tuottamiseen. Yhdessä jaetaan myös käytännön työtilanteisiin liittyviä kokemuksia, havaintoja ja tilanteita. n, opiskelijaryhmän ja opettajan keskinäisellä vuorovaikutuksella on ratkai- 7

8 seva merkitys oppimisen tuloksellisuudelle. Opettaja on oppimisprosessin ohjaaja ei yksinomaan tiedonjakaja. Opetuksessa painotetaan tiimityöskentelyn, ammatillisen vuorovaikutuksen ja monialaisen yhteistyön merkitystä keskeisenä osana ammattitaitoa. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia tunnistaa ja tiedostaa erilaisia arvoja sekä käsitellä eettisiä ongelmia. Monikulttuurisuuden edistämiseksi järjestetään opetusta mm. vieraista uskonnoista, nuorisokulttuureista, vähemmistöryhmistä ja vammaisuudesta sekä pyrimme huomioimaan ne luonnollisella tavalla osana monipuolisia oppimisympäristöjämme. Pyrimme siihen, että opiskelija osaa toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Keskeistä opinnoissa on myös ammattieettisiin kysymyksiin perehtyminen. Koulutuksessa käsitellään erilaisia kauneuskäsityksiä sekä erilaisia viihtymiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Perinteiden vaaliminen on tärkeä osa oppilaitoksen elämää. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan osallistamalla opiskelijoita järjestämään juhla- ja kulttuuritilaisuuksia. Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat yhä enemmän oppilaitoksen ulkopuolella. Elämään kuuluvien tilanteiden kohtaaminen ja niiden yhteinen käsittely auttaa ymmärtämään ilmiöiden taustalla vaikuttavia yksilöllisiä, sosiaalisia, kulttuurisia sekä yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelussa korostuu prosessikeskeisyys ja oppiminen nähdään ongelmaratkaisuprosessina, joka perustuu työelämästä ja yhteiskunnasta nouseviin ajankohtaisiin tarpeisiin ja kysymyksiin. Useissa tutkinnoissa edellytetään oman työn kehittämishankkeen suunnittelua, toteutusta ja arviointia opintojen aikana. Jokaisen opiskelijan oppimisen tarpeet ovat henkilökohtaisia. Olemassa olevaan osaamiseen vaikuttavat aikaisemmat opinnot, työkokemus, vapaa-ajan harrastustoiminta ja elämänkokemukset. Oppijan omat havainnot, ajattelu sekä tiedon valikointi, tulkinta ja jäsentäminen vaikuttavat myös merkittävästi oppimiseen. Oppimiskulttuurimme korostaa opiskelijan omaa aktiivista roolia oppimisprosessinsa suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana. Myös kuva itsestä oppijana rakentuu prosessin aikana. Tärkeää on kunkin omien voimavarojen tunnistaminen, tukeminen ja käyttö. Seurakuntaopisto kouluttaa ammatteihin, joissa itseohjautuvuus eli vastuu omista tavoitteista, toiminnasta ja niiden arvioinnista, on keskeinen osa ammattitaitoa. Itseohjautuvan työ- tai opiskelutavan oppiminen vie aikaa. Itseohjautuva oppiminen on toimintatapa, joka edellyttää vuorovaikutusta opiskelijan, opettajien ja ohjaajien välillä oppimisprosessin kaikissa vaiheissa suunnittelusta arviointiin. Opettajilta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaajilta tämä edellyttää ohjauksen suhteuttamista opiskelijan itseohjautuvuuden taitoihin. Opiskelijoiden ja opettajien ammatilliselle kasvulle luo haasteen jatkuvasti kasvavan tietomäärän käsittely ja jäsentäminen. Itsenäisen tiedonhankinnan ja oman työn kehittämisessä kirjaston ja tietoverkkojen merkitys oppimisympäristönä on keskeinen. Samalla kun mahdollisuudet tiedon vastaanottamiseen ovat lisääntyneet, korostuu tiedon kriittisen arvioinnin merkitys. Oppimiseen kuuluvat myös erilaiset tunteet kuten onnistuminen, tyytyväisyys, hämmennys ja jopa pelko, pettymys tai neuvottomuus. Muutosprosessia ja sen myötä tapahtuvaa kasvamista arvostetaan ja sitä tuetaan opiskelijoiden ja opettajien välisissä tutor-keskusteluissa, oppimispäiväkirjatyöskentelyssä, portfolion kokoamisessa, itsearvioinneissa sekä palautteissa. Oppimisen esteiden tunnistamisessa ja ehkäisemisessä opiskelijan tukena on vastuuopettajan lisäksi opiskelijahuoltoryhmän antama ohjaus ja tuki koko opiskeluprosessin ajan (ks. luku 5 ja 6). 8

9 2 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 2.1 Ammatillisen koulutuksen yleiset tavoitteet Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. Seurakuntaopistossa on mahdollista suorittaa seuraavat ammatilliset perustutkinnot ammatillisena peruskoulutuksena (nuorisoaste) ja näyttötutkintona: - Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja) - Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja). Seurakuntaopiston ammatillinen peruskoulutus toteutetaan peruskoulupohjaisena koulutuksena. Näyttötutkinnon (ns. aikuisten monimuoto) suorittaminen on tarkoitettu ylioppilaille, toisen asteen tutkinnon suorittaneille tai alan työkokemusta hankkineille. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimuskoulutukseen osallistumisen alaikäraja on 15 vuotta. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella erikseen säädetään ja yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää. Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen kuuluu ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista, ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinto-ohjausta. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen yhdellä tai useammalla tutkinnon osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto (lastenohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, lähihoitaja) Ammatillinen peruskou lutus Oppisopimuskoulutus tutkintotilaisuuksien suorittaminen ilman valmistavaa koulutusta Näyttötutkinto Valmistava koulutus Monimuotoinen (lähi, etä, työssäoppiminen) koulutus Toisen asteen tutkinto ja/tai työkokemus Peruskoulu Kuvio 3. Ammatillisen perustutkinnon koulutusmuodot. 9

10 Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja antaa valmiuksia itsenäiseen ammatin harjoittamiseen tukea opiskelijoiden persoonallista kasvua vastuullisiksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja tukea elinikäistä oppimista. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on myös edistää demokratiaa, miesten ja naisten tasa-arvoa kaikilla yhteiskunnan aloilla sekä yleistä tasa-arvoa työelämässä ja yhteiskunnassa. Sen tähden opinnoissa ovat keskeisellä sijalla yhteiskunnan järjestelmien ja vaikuttamismahdollisuuksien tunteminen sekä osallistumiseen kannustus. Ammatillisen koulutuksen toteuttamista ohjaavat valtakunnalliset tutkinnon perusteet, niissä määritellyt ammattitaitovaatimukset sekä oppilaitoskohtainen opetuksen toteuttamissuunnitelma. Lisäksi jokaiselle opiskelijalle on laadittava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jota päivitetään koko opintojen ajan (ks. luku 3.3). kuvio 4. n ammatillisen kasvun prosessi. 10

11 2.2 Yhteiset painotukset ja niiden toteutuminen 2.2.1Työelämälähtöisyys Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyys on Seurakuntaopiston koulutustoiminnan ydinasioita. Vuonna 2006 Seurakuntaopisto sai Opetusministeriöltä pysyvän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Oppilaitoksemme työelämäyhteistyön suuntia ja käytäntöjä on linjattu Koulutuksen työelämälähtöisessä kehittämisstrategiassa Strategisesti merkittäviä työelämäkumppaneita ovat muun muassa Järvenpään kaupunki, Järvenpään Sosiaalisairaala, Eteva sekä Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat. Seurakuntaopistolla toimii työelämän neuvottelukunta, jonka tehtävänä on lisätä ja kehittää työnantajien, työntekijöiden sekä oppilaitoksen välistä yhteistyötä koulutusja kehittämistoiminnassa. Siihen on valittu eri alojen työnantajien, työntekijöiden, opiskelijoiden ja Seurakuntaopiston edustajia. Opetussuunnitelmatyötä on tehty tutkintokohtaisissa ryhmissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Näin on voitu ottaa huomioon työelämässä tarvittava osaaminen. Arviointia on uudistettu siten, että arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessien, -tehtävien, -välineiden, -menetelmien ja -materiaalien hallintana. Lisäksi arvioidaan työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Myös työelämän neuvottelukunta ja nuorten näyttötoimikunta ovat osallistuneet opetussuunnitelmatyöhön. Seurakuntaopistolla on työelämäryhmä, joka koordinoi ja kehittää työelämälähtöistä toimintaa oppilaitoksessa. Työryhmä arvioi eri vastuualueiden koulutusten työelämälähtöisyyden toteutumista ja työssäoppimisen laatua. Työryhmän tavoitteena on myös kehittää työelämän kanssa tehtävää koulutusyhteistyötä ja ideoida työelämälähtöisiä hankkeita sekä seurata niiden toteutumista. Nuorten näyttötoimikuntaan kuuluu oppilaitos- ja opiskelijaedustuksen lisäksi työ- ja elinkeinoelämän edustajia jokaiselta koulutusalalta. Toimielimen tehtävänä on valvoa nuorten ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista. (Ks. luku ) Joustavuus, yksilöllisyys ja valinnaisuus Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka yhteydessä aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta laaditaan koko opiskeluajalle ja sitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Yksilöllisten oppimispolkujen toteutumista tuetaan ja ohjataan henkilökohtaisten opinto- ja työssäoppimisen suunnitelmien pohjalta. saa yksilöityä palautetta oppimistehtävistä, työssäoppimisesta ja näytöistä. Häntä tuetaan itsearviointitaitojen ja oman oppimisen asiantuntijuuden kehittymisessä. Joustavuus mahdollistaa opiskelijalle henkilökohtaisten ja yksilöllisten oppimispolkujen hyödyntämisen. Nuorisoasteen koulutuksen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien pakollisia ja valinnaisia (4 ov) sekä tutkintoon kuuluvia vapaasti valittavia opintoja (10 ov) voi suorittaa oppilaitoksen tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi myös muissa oppilaitoksissa, työelämässä, harrastustoiminnassa tai muuten erikseen sovittavalla tavalla. Opiskeli- 11

12 ja voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. valitsee toisen opiskeluvuoden keväällä kolmanteen opiskeluvuoteensa kuuluvia valinnaisia opintoja täydentääkseen erikoistuvampaa osaamistaan. Kaikille valinnaisia ammatillisia tutkinnonosia sisältyy opintoihin yhteensä 20 ov. Näistä 10 ov valitaan suoritettavan tutkinnon vaihtoehdoista. Toiset 10 ov voi valita joko suoritettavan tutkinnon vaihtoehdoista tai jostain muusta ammatillisesta tutkinnosta Seurakuntaopistosta tai muusta ammatillisesta oppilaitoksesta. Tarkempaa tietoa tutkintokohtaisista valinnaisuussäännöistä kerrotaan opetussuunnitelman tutkintokohtaisissa osissa. Periaatteena on, että valinnaisten opintojen tulee lisätä ja täydentää ammattipätevyyttä ja liittyä oleellisesti opiskeltavaan alaan. Seurakuntaopiston tarjoamista mahdollisuuksista suorittaa osia eri ammatillisista tutkinnoista tiedotetaan erikseen lukuvuosittain. n on mahdollista syventää ammattiosaamistaan myös valitsemalla tutkintoonsa enemmän tutkinnon osia kuin peruslaajuuteen (120 ov) kuuluu. Nämä lisäosat voivat olla erikseen suunniteltuja tai perusteissa määriteltyjä tutkinnon osia. Myös tässä yhteydessä opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osia muista ammatillisista perustutkinnoista tai ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Tutkinto on mahdollista suorittaa tutkinnon osa kerrallaan, mikäli opiskelija työllistyy opintojen aikana tai hänen elämäntilanteensa sitä muutoin edellyttää. Myös koko tutkinto on mahdollista suorittaa myöhemmin opintojen keskeytyessä. Näissä tilanteissa laaditaan opiskelijalle suunnitelma koko tutkinnon suorittamisesta. Ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin aina suorittaa koko tutkinto yhtäjaksoisesti Kansainvälisyys Kansainvälisyys Seurakuntaopistolla on toimimista kansainvälisissä verkostoissa diakonian, kristillisen kasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä maahanmuuttajien koulutuksen alueilla. Seurakuntaopisto osallistuu aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen Euroopan Unionin tasolla ja sitoutuu EU:n elinikäisen oppimisen periaatteisiin sekä ohjelmiin. Työperäinen maahanmuutto, mutta myös pakolaisuus muuttaa yhteiskuntaamme yhä moniarvoisemmaksi. Ammattilaisilta vaaditaan yhä enemmän vieraiden kulttuurien ymmärtämistä ja kykyä toimia moniarvoisessa ja monikulttuurisessa ympäristössä. Työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen on myös osa yhdentyvää Eurooppaa. Seurakuntaopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen monikulttuurisuusopinnoissa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa työssä oppimisjakso opintojen loppuvaiheessa kansainvälisissä työ- ja toimintaympäristöissä yhteistyökumppaneittemme ja yhteistyöverkostojemme kautta mm. Saksassa, Hollannissa, Virossa, Ruotsissa, Belgiassa, Australiassa ja Kanadassa. Seurakuntaopisto tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi joilla on valmiudet osallistua ja vaikuttaa oman alansa, yhteisönsä ja koko yhteiskunnan päätöksentekoon. Kansainvälistyminen haastaa ammattilaisia aktiivisen kansalaisuuden lisäksi globaaliin kansalaisuuteen, jossa kansallisen ja alueellisen päätöksenteon merkitykset ymmärretään osana kansainvälisiä yhteyksiä. 12

13 2.2.4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät sekä ammatillisten että ammattitaitoa täydentävien opintojen tavoitteisiin ja ne arvioidaan osaamisen arvioinnin yhteydessä. Erillinen arvosana annetaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista 1-4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ja niiden kuvaukset: Oppiminen ja ongelmanratkaisu tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa elinikäinen oppiminen ja halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen on tärkeää. saa opiskelunsa aikana valmiudet hankkia, jäsentää ja arvioida tietoa sekä soveltaa aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. n oppimistaidot kehittyvät opintojen aikana, mutta niihin kiinnitetään erityistä huomiota opintojen alussa. Oppimistehtävien vaatimustaso kasvaa vähitellen. Työssäoppimisessa ja erilaisissa projekteissa korostuvat luovuus ja innovatiivisuus. Vuorovaikutus ja yhteistyö tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Seurakuntaopiston koulutusaloilla tehdään työtä ihmisten parissa, joten vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat avainasemassa. Opinnoissa kehitetään ammatillista vuorovaikutusta ja monialaista yhteistyötä keskeisenä osana ammattitaitoa. Oppilaitoksen oppimiskäsityksessä keskeistä on myös yhteistoiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Ammattietiikka tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia tunnistaa ja tiedostaa omat arvonsa sekä käsitellä eettisiä ongelmia. osaa toimia vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. Keskeistä opinnoissa on myös ammattieettisiin kysymyksiin perehtyminen. 13

14 Koulutuksen aikana korostuvat Seurakuntaopiston kristilliset ja sosiaaliset arvot kuten lähimmäisyys, suvaitsevaisuus, vastuu, yksilöllisyyden ja erilaisuuden hyväksyminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä tasa-arvoisuus. Omien tunteiden tunnistaminen ja niiden ammatillinen käsittely korostuvat vammaisten ja tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaaaikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Opiskelijoiden hyvinvointia tuetaan järjestämällä mm. liikunnallista vapaa-ajan toimintaa sekä talviliikuntapäivä. Seurakuntaopiston liikuntahalli ja kuntosali on opiskelijoiden käytössä lähes päivittäin. Tupakoinnin ja päihteiden käytön haittoja käsitellään opetuksessa terveystiedon tunneilla, erillisillä terveysteemapäivillä, hyvinvointiviikoilla, sekä asuntolan te loissa. Tavoitteena on mahdollisimman monen opiskelijan savuttomuus. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana suorittaa ammattiosaajan työkykypassi. Aloitekyky ja yrittäjyys tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Henkilökohtaiseen yrittäjyyteen kasvua tuetaan korostamalla laaja-alaista ammattitaitoa ja yrittäjyyden tuomia mahdollisuuksia. Julkisen sektorin työllistymismahdollisuuksien vaihdellessa yrittäjyys ja työllistyminen ns. kolmannelle sektorille nousevat vahvemmin esille Seurakuntaopiston koulutusaloilla. Kestävä kehitys tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeitä Seurakuntaopistossa. Oppilaitoksessamme on laadittu ympäristöohjelma, johon pohjaavat arkikäytännöt näkyvät mm. hankinnoissa, siivouksessa ja kiinteistön hoidossa, jätteiden lajittelussa sekä ympäristön puhtaudesta huolehtimisessa. Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, syrjäytymisen ehkäisy sekä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi ovat Seurakuntaopistolla keskeisiä toimintaa ohjaavia tavoitteita. Opistoympäristön kulttuuriperinnön vaaliminen on tärkeä opiskelijoille välitettävä asia. 14

15 Estetiikka tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Seurakuntaopiston koulutuksissa käsitellään erilaisia kauneuskäsityksiä sekä viihtymiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Juhla- ja kulttuuritilaisuuksien järjestämisen taito ja perinteiden vaaliminen ovat tärkeä osa oppilaitoksen elämää. Viestintä- ja mediaosaaminen tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Opinnoissa korostuu itsenäinen työskentely ja siihen liittyvä tietojen omatoiminen hakeminen, joka tapahtuu pitkälti tietotekniikkaa ja internetiä käyttäen. Ohjauksessa kiinnitetään huomiota myös tietojen luotettavuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen ja tietolähteiden kriittiseen tarkasteluun. Matematiikka ja luonnontieteet tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Seurakuntaopiston matematiikan opinnoissa painotus on peruslaskujen hyvässä hallitsemisessa ja ammatin kannalta relevanttien laskutoimitusten ja aihepiirien läpikäymisessä. Luonnontieteellisten aineiden opetus pyrkii painottamaan ilmiöiden käsitteellistä ulottuvuutta ja asioiden taustalla olevien syiden ymmärtämistä. Opetuksellisissa tilanteissa pyritään tuomaan myös oppilaiden omia ajatuksia ja ideoita mukaan. Matemaattisten aineiden opetus tapahtuu uudenaikaisissa tiloissa tietoteknillisiä apuvälineitä hyväksi käyttäen. Teknologia ja tietotekniikka tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Seurakuntaopiston tietotekniikan opetus pohjautuu oppilaitoksen tieto- ja viestintästrategiaan. Siinä on linjattu mm. ajantasaisen laitteiston ja opettajien tietoteknisen osaamisen varmistaminen ja verkko-opetuksen kehittäminen. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 15

16 Erilaisten kulttuurien tunteminen ja kyky toimia eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa on keskeistä kasvatuksen ja ohjauksen ammateissa nyky-suomessa. Monikulttuurisuuden edistämiseksi järjestämme opetusta mm. vieraista uskonnoista, nuorisokulttuureista, vähemmistöryhmistä ja vammaisuudesta sekä pyrimme huomioimaan ne luonnollisella tavalla osana kampusalueen toimijoita ja monipuolisia oppimisympäristöjä. 3 KOULUTUKSEN JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERI- AATTEEET 3.1 Koulutuksen yleinen kulku Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon tavallinen suoritusaika on kolme lukuvuotta, mutta suoritusajat vaihtelevat henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Lukuvuoden keskimääräinen pituus on 38 työviikkoa, jona aikana opiskelijat suorittavat noin 40 opintoviikkoa. Opinnot sisältävät lähiopetusta, erilaisia työelämäprojekteja, työssäoppimisen jaksoja, etätyöskentelyä, ohjausta ja itsenäistä työskentelyä. lla on oikeus riittävään opetukseen ja ohjaukseen sekä tarvittaessa myös tukiopetukseen. Toisaalta opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jota toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä ja erilaisin menetelmin. Nuorisoasteen koulutukseen liittyvät keskeisesti ammattiosaamisen näytöt, jotka ovat osa tutkinnon osien arviointia. Nuorisoasteen koulutus toteutetaan lukuvuosittain viidessä jaksossa. Osa jaksoista on kokonaan ammatillisia ja osa ammattitaitoa täydentäviä opintoja tai lukio-opintoja. Jaksojärjestelmän ajoituksessa noudatetaan pääpiirteittäin Keski-Uudenmaan toisen asteen koulutuksen yhteistä aikataulua. Tämä mahdollistaa oppilaitosten välisen yhteistyön ja myös yhdistelmätutkinnon suorittamisen. 3.2 Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaperiaatteet Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops) on henkilökohtainen opiskelijan kehityssuunnitelma, joka tukee urasuunnittelua ja itsearviointia. Hops on avoin opiskelijan työväline, jota käyttävät tutoropettaja, opinto-ohjaaja ja opiskelija. Suunnitelmassa kartoitetaan lähtötaso, työkokemus, aiemmat opinnot (osaamisen tunnistaminen), valinnaisuus sekä tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet. Laadinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden oppimistyylit, terveydentila, toimintakyky, yksilölliset voimavarat ja mahdollisen erityisen tuen tai apuvälineiden tarve. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää mm. opiskelijan yksilölliset valinnat, opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt. Tutoropettaja ohjaa opiskelijan henkilökohtaista tavoitteiden asettelua ja itsearviointia esim. oppimispäiväkirjatyöskentelyn avulla. Opinto-ohjaaja, tutoropettaja ja opiskelija seuraavat ja arvioivat hopsia koulutuksen kuluessa. Muutokset opintojen aikaisessa elämäntilanteessa tai oppimisvaikeudet voivat vaikuttaa opintojen etenemiseen, jolloin hopsia päivitetään. Tällaisissa tilanteissa tehdään yhteistyötä opiskelijahuolto- 16

17 ryhmän, opiskelijan huoltajien ja muun tukiverkoston kanssa. valmistelee oman henkilökohtaisen työllistymis- ja jatkokoulutussuunnitelmansa hopsin liitteeksi. Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella pyritään välttämään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentämään opiskeluaikaa. Muualla suoritettuja opintoja, työkokemusta ja harrastustoimintaa on mahdollista tarkastella osana osaamisen tunnistamista, mikäli ne ovat tavoitteiltaan ja sisällöiltään Seurakuntaopiston opetussuunnitelmien mukaisia. Opinto-ohjaaja tiedottaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteistä opintojen alussa. Aiempien opintojen ja työkokemuksen tunnustamista haetaan ja siitä päätetään opintojen alussa yksilöllisesti. Tarvittaessa voidaan käyttää osaamista täydentäviä oppimistehtäviä, työssäoppimista tai osoittaa osaaminen erilaisin näytöin. Opintojen aikaisten muualla kuin omassa oppilaitoksessa tapahtuvien opintojen tai työkokemuksen tunnustaminen suunnitellaan, haetaan ja hyväksytään ennen ko. opintojen tai työn alkua. Ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien ja vapaasti valittavien opintojen tunnustamista haetaan suoraan nuorisoasteen opinto-ohjaajalta. Ammatillisten aineiden tunnustamista anotaan hyväksiluku -lomakkeella todistusliitteineen ammatillisen aineen opettajalta hyvissä ajoin ennen opintokokonaisuuden, opintojakson tai kurssin alkamista. Opinto-ohjaaja hyväksyy lopullisesti hyväksilukemisen. Opinto-ohjaaja merkitsee hyväksiluettujen opintojen arvosanat opintokorttiin tarvittaessa muunnettuna asteikolle 1 3. Opintokorttiin tulee merkintä siitä, missä oppilaitoksessa arvosana on suoritettu. Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen vaatii aina ohjausta ja keskustelua ainetta opettavan kouluttajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa. 3.3 Opintojen tarjonta ja valinta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa Seurakuntaopisto on osa Keski-Uudenmaan toisen asteen koulutuksen oppilaitosverkkoa. Verkostoon kuuluvien oppilaitosten kesken järjestetään yhteistyötä, jonka tarkoitus on mahdollistaa opiskelijoille valita opintoja myös muista oppilaitoksista. Valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja voi myös suorittaa kansalais- ja työväenopistoissa ja aikuislukioissa. Näistä opinnoista sovitaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Seurakuntaopistolla on mahdollista suorittaa yhdistelmätutkinto. Tällöin opiskelijalle laaditaan yksilöllinen opiskelupolku, jonka aikana hän voi suorittaa jaksoja lukiossa ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Yhdistelmätutkintona opinnot kestävät yleensä 3-4 vuotta. 3.4 Oppimisympäristöt Tässä yhteydessä oppimisympäristöllä tarkoitetaan paikkaa, tilaa, yhteisöä tai toimintakäytäntöä, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. Tässä opetussuunnitelmassa oppimisympäristön käsitettä käytetään ensisijaisesti opetuksen ja koulutuksen suunnittelua ohjaavana pedagogisena mallina. Oppimisen tulisi tapahtua luonnostaan, jolloin oppimisympäristön Seurakuntaopistolla tulisi tarjota opiskelijalle: 1) Kirkolliset tilat ja palvelut 2) Oppimisprosessin käynnistäviä innostavia asioita 17

18 3) Oppimista vaativia haasteita ja ongelmia 4) Ongelmanratkaisuun tarvittavaa informaatiota ja ratkaisumalleja 5) Oppimista tukevia rakenteita ja välineitä 6) Harjoittelu- ja kokeilumahdollisuuksia 7) Sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuden (vrt. Teatteriharrastusmotiivit!) 8) Yhdessä oppimisen ja asiantuntijuuden jakamisen foorumin 9) Opitun testaus- ja soveltamismahdollisuuksia Oppimisympäristöjä tulee voida arvioida niiden hyödyllisyyden, toimivuuden ja opetussuunnitelma- sekä työelämävastaavuuden näkökulmasta kuin myös ammattitaitovaatimusten, työelämän odotusten, yhteiskunnallisten tarpeiden, hyvinvoinnin, arvojen, ihanteiden, sekä maailmankuvallisten ja kristillisyyden näkökulmasta. Oppimisympäristöt tukevat hengelliseen elämään liittyvää ymmärrystä sekä erilaista oppimista ja edistävät sosiaalista vuorovaikutusta. Lähiopetus Tiedollinen osaaminen on välttämätöntä asiantuntijuuden kehittymisessä, joka muodostaa perustan jatkuvalle oppimiselle. Lähiopetus on opettajan ohjaamaa työskentelyä ja oppitunteja kampuksella, tutustumiskäynneillä, leireillä jne. Lähiopetukseen sisältyy myös opiskelijaryhmän vastuuopettajan tutorointia sekä ryhmäkohtaista ja yksilöllistä ohjausta. Suurimmassa osassa opetustiloja on ajantasainen opetusteknologinen varustus. Erityisvarusteltuja luokkia opistolla ovat kieliluokka, luonnontieteen luokka, ilmaisutaitojen luokka, musiikkiluokka, hoito- ja ensiapuluokka varusteineen, kristillisen kasvatuksen luokka, käden taitojen luokka, urheiluhalli ja kuntosali sekä kolme atk-luokkaa. Opetustiloissa on mahdollisuus harjoitella aitoja ja autenttisia työelämän tilanteita. Toimivat, tilavat, viihtyisät ja turvalliset opetustilat tukevat opiskelijan oppimista ja lisäävät opiskelijan opiskelumotivaatiota ja sitoutumista opiskeluun. Tuusulanjärven rannalla sijaitsevaa opiston piha-aluetta ja lähiympäristöä hyödynnetään myös opetusten järjestämisessä. Kampusalueen yhteiset tilat ja puutarhamainen pihapiiri vahvistavat opiskelijoiden sosiaalisia taitoja toimien kohtauspaikkana erilaisille opiskelijoille. Erilaisuutta kohdataan erilaisten fyysisten ominaisuuksien, eri kulttuurien, eri tavalla ajattelevien ja toimivien kautta. Luonnon monimuotoisuus tarjoaa lajintunnistukselle hyvät mahdollisuudet osana ympäristökasvatusta. Kaunis ympäristö toimii innovaatioiden ja inspiraation herättäjänä sekä esteettisen kasvun mahdollistajana. Vuosittain toteutettavat puutarhajuhlat toimivat merkittävänä kohtauspaikkana Seurakuntaopiston ja työelämän sekä muiden sidosryhmien toimijoille. Asuntolassa toimiminen opettaa yhteisvastuullisuutta, siisteyttä sekä sosiaalisia taitoja ja auttaa opiskelijaa itsenäistymään. Voidaan jopa puhua internaattipedagogiikasta. Seurakuntaopiston arjessa korostuvat myös esteettisyyden sekä kestävän kehityksen periaatteet, joiden kautta opiskelijat oppivat tärkeitä perusvalmiuksia työelämää varten. Opetuksen sisältötarpeet nousevat tämän päivän ja erityisesti tulevaisuuden työelämän tarpeista. Seurakuntaopistolle on tärkeää olla ns. aikaansa edellä. Tärkeää on laadun varmistus ja tavoitteellisuus. 18

19 Itsenäinen työskentely ja etätyöskentely Opintoviikko (40 tuntia) sisältää lähiopetusta ja sen lisäksi ohjausta ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Itsenäinen työskentely on mm. tietoaineiston etsimistä ja siihen perehtymistä sekä yksilö-, pari- tai ryhmätyöskentelyä tietopuolisten tai käytännöllisten tehtävien suorittamiseksi. Kampuksella sijaitsee Diakoniaammattikorkeakoulun ja Seurakuntaopiston yhteinen kirjasto, jossa järjestetään tiedonhankintakoulutusta ja työpajatyöskentelyä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa t perehdytetään opintojen alussa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin opiskelun välineenä. Kaikille nuorisoasteen ryhmille toteutetaan 1 ov tietotekniikan perusteiden opetusta ensimmäisen opiskeluvuoden alussa. Vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla 1-4 ov atk-ajokortti-opintoja. Opintojen alussa perehdytään myös kirjaston sähköisen tietokannan käyttöön. Opetuksen tukena käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä. Tutkintoryhmillä on omat kurssialueet, joissa on jaksoihin liittyviä opintomateriaaleja, tehtäviä ja keskustelufoorumeita sekä linkkejä tutkinnon osaan liittyville erillisille verkkokursseille esim. monikulttuurisuus, varhaiskasvatus, kristillinen kasvatus jne. Moodlea käytetään myös työssäoppimisjaksoilla vuorovaikutukseen opettajan ja muiden ryhmäläisten kanssa. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijat kirjoittavat oppimispäiväkirjaa Moodleen. Tutkintoalueiden lisäksi Moodleen on rakennettu lukuisia erisisältöisiä kursseja, jotka soveltuvat useampien eri ryhmien opetukseen. Yleensä erilliset kurssit toimivat lähiopetuksen tukena, mutta niillä olevia tehtäviä voidaan myös antaa soveltaen rästitehtävinä esim. jos opiskelija on estynyt osallistumaan lähiopetukseen. Moodlea käytetään myös osana henkilökohtaistamista. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa verkkokursseja KUUMA -kuntien yhteisestä verkko-opetusportaalista erillisen kurssitarjottimen mukaan. Osa verkkoopetuksesta tullaan lähitulevaisuudessa toteuttamaan hyödyntäen sosiaalisen median mahdollisuuksia, esimerkiksi Second Lifea. Työssäoppiminen Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Seurakuntaopiston ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 28 opintoviikkoa. Työssäoppiminen muodostuu useammasta työssäoppimisen jaksosta opiskelun kuluessa. Työssäoppiminen voi toteutua myös pitkäkestoisina työelämäprojekteina työpaikoilla. Työssäoppimispaikat toimivat pääsääntöisesti myös ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamispaikkoina. Kampusalueella toimivia yksiköitä, Seurakuntaopiston asuntolaa ja päiväkoti Satakieltä sekä vammaisalan perhepalvelukeskusta, käytetään myös työssäoppimispaikkoina. Työssäoppimisen suunnittelun ja arvioinnin lähtökohtana ovat valtakunnalliset tutkinnon perusteet, niissä määritellyt ammattitaitovaatimukset sekä oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma. Jokaista työssäoppimisjaksoa varten laaditaan suunnitelma yhdessä työssäoppimisesta vastaavan opettajan, opiskelijan sekä työpaikkaohjaajan kanssa. Tässä suunnitelmassa määritellään työssäoppimisen henkilökohtaiset ja yleiset jaksokohtaiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden lisäksi työssäoppimisen arvioinnin kohteena ovat myös elinikäisen oppimisen avaintaidot sekä sisällölliset painotukset. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, liittyykö työssäoppimisjaksoon myös ammat- 19

20 tiosaamisen näyttö. Työssäoppiminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty silloin, kun siihen liittyy ammattiosaamisen näyttö. Mikäli työssäoppimiseen ei liity ammattiosaamisen näyttöä, jakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-3. Työssäoppimisen yleisenä tavoitteena on osaaminen, joka koostuu mm. työelämässä tarvittavista vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista motivaatiotekijöistä, tehtäviin sitoutumisesta ja joustavuudesta oman työn jäsentymisestä osana kokonaisuutta tiedon hankinta-, analysointi- ja soveltamiskyvyistä taloudellisuudesta ja vaikuttavuudesta asiakaslähtöisyydestä arvoperustasta suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisvalmiuksista työhön liittyvien taitojen ja tietojen hallinta. Työpaikka on oppimisympäristö, jossa työelämäosaaminen ja ohjaaminen kohtaavat. pääsee mukaan asiantuntijatyöskentelyyn, jossa opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja toimivat kukin tasavertaisena asiantuntijana oman roolinsa kautta. Työssäoppimisjakson aikana hiljainen tieto välittyy opiskelijalle oman ja muiden toiminnan reflektoinnin sekä tekemisen kautta. Ryhmän vastuuopettaja tai opettaja, joka on erikseen nimetty työssäoppimisjakson ohjaavaksi opettajaksi, ohjaa työssäoppimista joko puhelimitse, sähköpostitse tai työpaikkakäyntien avulla. Tarvittaessa erityisopettaja tai joku muu opiskelijahuollon edustaja tukee työssäoppimista. Työelämäprojektit voivat korvata tavanmukaisen yhtenäisen työelämäjakson vakiintuneessa työpaikassa. Projekti voi olla esim. nuorten kerran viikossa kokoontuvan harrastuspiiriin ohjelman suunnittelu, toteutus ja arviointi -kokonaisuus tai vaikka kampukselle tulevan ulkomaisen opiskelijaryhmän vierailun suunnittelu ja käytännön toteutus yhteistyössä vastuuopettajan kanssa. Seurakuntaopisto tekee työnantajien kanssa kirjallisen sopimuksen työssäoppimisesta ja ylläpitää työssäoppimispaikoista rekisteriä. Ammatillista koulutuksesta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja työssäoppimisesta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä työssäoppimispaikan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Kansainvälinen työssäoppiminen Seurakuntaopiston opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa työssäoppimisen jakso myös ulkomailla, jos hänen opintonsa ovat edenneet hyvin ja muutkin ammatilliset ja henkilökohtaiset edellytykset vaihtoon ovat olemassa. Kansainvälinen työssäoppimisjakso on osa opintoja ja siihen pätevät samat säännöt kuin työssäoppimiseen yleensäkin. Mikäli työssäoppimiseen ei liity ammattiosaamisen näyttöä, työssäoppiminen arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-3. Kansainvälisestä työssäoppimisjaksosta sovitaan etukäteen ryhmän vastuuopettajan sekä kv-koordinaattorin kanssa. Seurakuntaopistolla on hyvät kontaktit Pohjoismai- 20

21 hin, Viroon, Hollantiin, Tsekin tasavaltaan ja Saksaan. Seurakuntaopiston verkostoyhteistyön kautta mahdollisia työssäoppimispaikkoja on myös Espanjassa, Kanadassa, Australiassa ja joissakin Afrikan ja Aasian maissa. voi myös itse etsiä työssäoppimispaikan ulkomailta. Hänen tulee ilmoittaa asiasta vastuuopettajalleen ja kv-koordinaattorille, jolloin oppilaitos huolehtii sopimuksista ja varmistaa, että kontakti on sopiva työssäoppimistavoitteita ajatellen. Vapaasti valittavissa opinnoissa on tarjolla kansainväliseen työssäoppimiseen valmentava 1 ov kurssi, mikä on vaihtoon lähdön edellytys. Seurakuntaopistolla on opiskelijoiden kansainvälinen Leonardo da Vinci liikkuvuusprojekti yhteistyössä Hollannin, Tanska ja Saksan yhteistyöoppilaitosten kanssa.. Työssäoppimisjakson rahoitus muodostuu opintotuesta, työssäoppimisen ruokarahasta, oppilaitoksen avustuksesta sekä opiskelijan omasta rahoituksesta. Tukien määrät riippuvat siitä, kuuluuko työssäoppiminen liikkuvuusporjektiin vai ei. lla on kuitenkin aina omarahoitusosuus, joka vaihtelee riippuen oleskelun pituudesta. Jos työssäopppimisjakso kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahden kuukauden ajan, voi saada ulkomaan asumislisää, opintorahaa ja opintolainatakauksen. Lisistä ja korotuksista saa enemmän tietoa lähimmästä KELAn toimistosta. Tuettu työssäoppiminen Tuettu työssäoppiminen tarkoittaa, että opiskelija saa tarvittaessa tehostettua ohjausta ja tukea työssäoppimiseen. Tuen tarkoituksena on vähentää tuen tai ohjauksen puutteesta tapahtuvia opintojen keskeytymisiä tai viivästymisiä. Tuetun työssäoppimisen tarpeen arvioi opiskelijahuolto yhdessä opiskelijan ja ryhmän vastuuopettajan kanssa. Tuetun työssäoppimisen syitä voivat olla mm. huomiot työhöntutustumisjaksolta tai aiemmilta työssäoppimisjaksoilta oppimisen vaikeudet vuorovaikutuksen ja sosiaalisen käyttäytymisen vaikeudet pelot ja jännitystilat elämänhallinnan vaikeudet Vapaa-ajan toiminta Vapaa-ajallaan Seurakuntaopistolla opiskelijat voivat osallistua ohjattuun toimintaan esimerkiksi liikunnan, asuntolailtojen, oppilaskunnan ja kampusteatterin muodossa. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat perusedellytyksiä kaikelle oppimiselle. Ohjattu vapaa-ajan toiminta kasvattaa opiskelijaa aktiiviseen kansalaisuuteen ja harrastuneisuuteen sekä luo edellytyksiä työssäjaksamiseen osana yleisiä työelämävalmiuksia. 3.2 Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näyttöjen avulla opiskelija osoittaa käytännön työtehtävien yhteydessä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman ammatillisten opintojen tavoitteiden mukaisen keskeisen osaamisen. Ammattiosaamisen näytöt liittyvät tiiviisti työssäoppimisjaksoihin ja sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. 21

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto näyttötutkintona

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto näyttötutkintona 2012 Lapsi- ja perhetyön perustutkinto näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2012/ Tutkinnon perusteet 2009 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 3/2012 0 Sisällys 1 SEURAKUNTAOPISTON ARVOT

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 LIITTEET Liite 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot