EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS. nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa {SEC(2008) 2174} {SEC(2008) 2175}

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS. nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa {SEC(2008) 2174} {SEC(2008) 2175}"

Transkriptio

1 FI FI FI

2 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS Bryssel KOM(2008) 424 lopullinen nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa {SEC(2008) 2174} {SEC(2008) 2175} (komission esittämä) FI FI

3 PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTAA Ehdotuksen perustelut ja tavoitteet Aloitteen tarkoituksena on helpottaa nuorten vapaaehtoisten liikkuvuutta Euroopassa, ja se on osa EU:n uutta sosiaalista ohjelmaa "Mahdollisuudet, väylät ja yhteisvastuu: 2000-luvun Euroopan uusi sosiaalinen visio". Sillä pyritään luomaan nuorille vapaaehtoisille uusia liikkumismahdollisuuksia jäsenvaltioissa sekä kehittämään nuorten koulutusta ja helpottamaan sen hankkimista, sillä vapaaehtoistyö on tärkeä epävirallisen oppimisen muoto. Aloitteella luodaan myös solidaarisuutta yksilöiden ja yhteisöjen välille. Nuorten liikkuvuutta edistetään kehottamalla jäsenvaltioita kehittämään edelleen kansalaisjärjestöjen ja/tai viranomaisten ylläpitämien, vapaaehtoistyötä koskevien kansallisten ohjelmiensa yhteentoimivuutta ja poistamaan rajat ylittävän vapaaehtoistyön viimeisetkin esteet. Vapaaehtoistyöntekijöiden työskentely ulkomailla lisää kansalaisten tietoja muista EUmaista ja niiden työmarkkinoista, edistää sosiaalista osallisuutta ja parantaa työllistyvyyttä. Euroopan kilpailukyky ja yhteisvastuullisuus voivat lisääntyä merkittävästi nuorten vapaaehtoisten kansainvälisen liikkuvuuden ansiosta, ja ennen kaikkea sillä voidaan syventää tunnetta Euroopan kansalaisuudesta. Asettamalla esteitä nuorten vapaaehtoisten kansainväliselle liikkuvuudelle tuhlataan inhimillisiä voimavaroja. Osallistumalla kansainväliseen vapaaehtoistyöhön nuori voi epävirallisen oppimisen kautta parantaa taitojaan, pätevyyksiään ja työllistyvyyttään. Monissa EU-maissa nuorisotyöttömyysluvut ovat korkeat, ja vapaaehtoistyö voi toimia koulun ja työelämän välisenä siltana. Nykypäivän globaaleilla markkinoilla arvostetaan kielitaitoisia ja monikulttuurisia ihmisiä. Jotta luovuus ja innovointi kukoistaisi, EU:n nuorisolle olisi tarjottava mahdollisimman paljon tilaisuuksia avartaa näkemyksiään ja toteuttaa itseään. Uusien mahdollisuuksien luominen koko Euroopan nuorisolle tehdä rajat ylittävää vapaaehtoistyötä edistäisi eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoa ja Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamista. Nuorten vapaaehtoistyöllä voidaan vahvistaa sosiaalista yhteisvastuuta Euroopassa, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muissa yhteisissä pyrkimyksissä: väestönsuojelussa, sosiaalisen osallisuuden lisäämisessä, kulttuurin säilyttämisessä, alueellisessa kehittämisessä ja ympäristönsuojelussa. Nuoriso on myös saatava arvostamaan EU:ta nykyistä enemmän, jotta Euroopan yhdentymishanke voi kehittyä eteenpäin. Tässä aloitteessa EU:n tehtävänä olisi niiden teknisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen, jotka estävät kansalaisia itse toimimasta solidaarisuusaatteen puolesta, mikä on monille nuorille hyvin tärkeää. Samalla myös suojeltaisiin ja hyödynnettäisiin Euroopassa vallitsevaa ja jatkuvasti kehittyvää moninaisten ohjelmien ja perinteiden kirjoa. Yleinen tausta Viime vuosina nuorten vapaaehtoistyöstä on tullut yhä tärkeämpää sekä kansallisesti että koko Euroopan laajuisesti. Vapaaehtoistyön katsotaan yleisesti merkittävästi edistävän nuorten (erityisesti heikommassa asemassa olevien nuorten) sosiaalista, ammatillista ja taloudellista integroitumista yhteiskuntaan ja hyödyttävän yhteisöjä, joissa vapaaehtoistyötä tehdään. Hyödyt ovat vieläkin suurempia, kun vapaaehtoistyö tapahtuu ulkomailla. Kokemus on osoittanut, että toisessa maassa tehty vapaaehtoinen työ vaikuttaa voimakkaasti nuoreen ja FI 2 FI

4 hänen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseensä. Kansainvälisen vapaaehtoistyön hyödyt ovat itse asiassa hyvin selviä niille, jotka ovat siinä mukana: 62 prosenttia Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmaan 1 kuuluvaan eurooppalaisen vapaaehtoistyön (EVS) toimeen osallistuneista katsoo, että kokemus on kohentanut heidän uramahdollisuuksiaan. Vapaaehtoistyöntekijän osallistuminen ja toiminta rikastavat myös hänet vastaanottavaa ulkomaista yhteisöä sekä kulttuurisesti että taloudellisesti. Myös vapaaehtoistyötilaisuuksien kysyntä lisääntyy: vapaaehtoistyöjärjestöjen liitto (Association of Voluntary Organisations, AVSO) teki vuonna 2008 kyselyn 138 vapaaehtoistyöjärjestön keskuudessa ja arvioi, että järjestöillä on vuonna 2008 enemmän vapaaehtoisia kuin vuonna EVS:stä tuettiin vuonna 2007 noin 4 000:ää kansainvälistä vapaaehtoistyöntekijää eli 74:ää prosenttia hakijoista. Tuona vuonna EVS:n talousarviota oli kasvatettava muiden Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman toimien kustannuksella. EVS:lle tulleiden hakemusten määrä on tänä vuonna edelleen kasvanut: toistaiseksi 17 prosenttia. Jäsenvaltioiden nuorison keskuudessa vuonna 2007 suoritetun Eurobarometri-tutkimuksen 3 mukaan mahdollinen kysyntä on vielä suurempi: vaikka vain 16 prosenttia haastatelluista nuorista on osallistunut vapaaehtoistoimintaan, 74 prosenttia olisi kiinnostunut siitä, jos ohjelmia olisi enemmän. Euroopan unionissa on tällä hetkellä 96 miljoonaa vuotiasta nuorta. Vaikka vain yksi prosentti ikäryhmään kuuluvista haluaisi osallistua kansainväliseen vapaaehtoistyöhankkeeseen, ulkomaille lähtisi silti vuosittain nuorta vapaaehtoista. EU:n jäsenvaltioiden välisen kansainvälisen vapaaehtoistyön tärkein este Laajasta kiinnostuksesta huolimatta Euroopan valtioiden välisen vapaaehtoistyön mahdollisuuksista on huutava puute, eivätkä (kansalaisjärjestöjen tai viranomaisten ylläpitämät) kansalliset ohjelmat kykene yksin vastaamaan tähän kysyntään. Kansallisten ohjelmien yhteentoimivuuden puutteen ja saatavana olevan tiedon niukkuuden vuoksi on usein helpompaa lähteä vapaaehtoistyöhön Euroopan ulkopuolelle kehitysavun puitteissa kuin hakeutua vapaaehtoistyöhön toisessa EU-maassa EVS:n tarjoamia rajallisia tilaisuuksia lukuun ottamatta. Ehdotuksen alaa koskevat nykyiset säännökset Ehdotettu suositus on yksi liikkuvuuden edistämistä koskevista EU:n aloitteista. Euroopan parlamentin ja neuvoston vuosina 2001 ja 2006 antamat suositukset 4 poikittaisesta liikkuvuudesta muodostavat kaksi tärkeää viitekohtaa, mutta ne koskevat ensisijaisesti opiskelijoita ja opettajia eivätkä niinkään vapaaehtoistyön tekijöitä. Suosituksissa käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi , EUVL L 327, , s.30. AVSO:n ja Youthnetworksin selvitys, No Borders Foundation, Alankomaat, 28. helmikuuta 2008, "Looking Behind the Figures: The main results of the Eurobarometer 2007 survey on youth", Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, Luxemburg, 2007, ISBN , Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu joulukuun 10 päivänä 2001, opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä, EYVL L 215/30, , s. 30, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja, EUVL L 394, , s. 5. FI 3 FI

5 yleisiä seikkoja, kuten tunnustamista, esteitä ja liikkuvuuden edellytyksiä, mutta niistä puuttuvat nuorten vapaaehtoisten erityistarpeita koskevat ehdotukset. Euroopan parlamentti myönsi, että kansallisten järjestelmien yhteentoimivuuden puute haittaa nuorten vapaaehtoistyötä Euroopassa, ja ehdotti vuoden 2008 talousarviossa valmistelevia toimia tilanteen parantamiseksi. Toimet toteutetaan Amicus-nimisen hankkeen kautta. Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2008 parlamentin jäsenen Marian Harkinin valmisteleman mietinnön vapaaehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä 5. Mietinnössä jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia kehotetaan tunnustamaan vapaaehtoistyön arvo sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä ja suositellaan rajat ylittävien vapaaehtoishankkeiden tukemista. Neuvoston direktiivi 2004/114/EY 6 koskee kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn edellytyksiä opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten. Siinä säädetään mahdollisuudesta myöntää erityisiä oleskelulupia sellaisille kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle vapaaehtoistyötä varten. Eurooppalainen vapaaehtoistyö (EVS) on ollut unionin nuoriso-ohjelmien olennainen osa vuodesta 1996 alkaen, ja sitä kehitetään jatkuvasti. Se voisikin toimia esimerkkinä kansainvälisen vapaaehtoistyön alalla. EVS ei kuitenkaan vielä ole tuotenimenä kovin tunnettu toisin kuin esimerkiksi Erasmus-ohjelma, ja se on siksi määrällisesti rajallinen ja pysyykin sellaisena. Avoimen koordinointimenetelmän käyttöönotto nuorisopolitiikan alalla vuonna 2002 on vaikuttanut merkittävästi siihen, että nuorten vapaaehtoistyö on pysynyt poliittisella asialistalla. Se on myös johtanut yhteisten tavoitteiden hyväksymiseen vuonna 2004 ja neuvoston päätöslauselman antamiseen vuonna Kaikissa näissä aloitteissa vapaaehtoistyön katsotaan tarjoavan nuorille arvokkaan mahdollisuuden itsensä ja työllistyvyytensä kehittämiseen ja muodostavan tehokkaan ja konkreettisen tavan investoida nuorisoon ikääntyvässä yhteiskunnassa. Kaikista näistä myönteisistä tuloksista huolimatta nuorten Euroopassa tekemä vapaaehtoistyö ei vielä ole kovinkaan kansainvälistä, ja tässä ulottuvuudessa onkin ehdottomasti parantamisen varaa. Johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin Tämän suosituksen tavoitteet ovat yhdenmukaisia EU:n koulutuksen alan tavoitteiden sekä elinikäisen oppimisen ja EU:n työllisyyspolitiikan periaatteiden kanssa. Ne ovat myös täysin yhteiskunnallista osallisuutta koskevan EU:n strategian mukaisia ja lujittavat tietoisuutta Euroopan kansalaisuudesta. Oheisvaikutuksia voidaan odottaa myös ulkosuhteiden alalla, sillä parantamalla kansallisten järjestelmien yhteentoimivuutta ja tiedon jakamista voitaisiin innostaa nuoria eurooppalaisia tekemään enemmän vapaaehtoistyötä kolmansissa maissa ja lisätä vaihtoa niiden kanssa. Tämä kohentaisi kuvaa EU:sta maailmanlaajuisena toimijana. Sidosryhmien kuuleminen 5 6 REGI/6/50546, 2007/2149, Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä, EUVL L 375, , s. 12. FI 4 FI

6 Nuoriso- ja vapaaehtoistyöalan Euroopan laajuisten kattojärjestöjen sekä näiden alojen kansallisten järjestöjen kuulemistilaisuus pidettiin helmikuussa Tapaamisessa kävi ilmi, että kansalaisyhteiskunta toivoo komission toimillaan helpottavan ja parantavan nuorten vapaaehtoisten tilannetta. Nuoriso- ja vapaaehtoistyöalan järjestöt antavat tukensa Euroopan valtioiden väliseen toimintaan perustuvalle komission lähestymistavalle ja ovat tyytyväisiä siihen, että komissio aikoo parantaa liikkuvuutta. Ne ovat myös yhtä mieltä komission nimeämistä haasteista. Vapaaehtoistyöjärjestöjen liitto (Association of Voluntary Organisations, AVSO), eurooppalainen vapaaehtoistyökeskus (European Volunteer Centre, CEV) ja eräät muut kokoukseen osallistuneet järjestöt toimittivat myöhemmin kommenttinsa kirjallisina komissiolle. Nämä molemmat kansalaisjärjestöt kannattivat voimakkaasti kansainvälisen vapaaehtoistyön tunnustamista EU:n asiakirjassa. Myös Euroopan nuorisofoorumi kannattaa komission ehdotusta eurooppalaisen lisäarvon liittämisestä nuorten vapaaehtoistoimintaan. Ne katsovat, että uuden aloitteen olisi katettava kansallisen yhteiskuntapalvelutoiminnan lisäksi kaikentyyppiset kansalliset ohjelmat ja luoda puitteet vapaaehtoisten oikeuksille. Ne ehdottivat myös, että laadunvarmistusta varten luotaisiin itsearviointiväline. Jäsenvaltioiden kuuleminen Komissio on suositusta valmistellessaan turvautunut laajasti raportteihin, jotka jäsenvaltiot laativat nuorten vapaaehtoistyöstä vuosina Raporteista käy ilmi, että monissa jäsenvaltioissa EVS on pääasiallinen (tai ainoa) Euroopan valtioiden välistä nuorten vapaaehtoistyötä koskeva väline. Jäsenvaltiot ylistävät EVS-tointa, mutta myöntävät sen suppeuden ja taloudelliset ja organisatoriset rajoitteet, sillä EVS:n tarjoamaa vapaaehtoistyötä ei riitä läheskään kaikille nuorille. Tästä johtuen vain jotkin jäsenvaltiot ovat perustaneet tehokkaita kansainvälisen vapaaehtoistyön muotoja. Komissio järjesti myös kuulemistilaisuuden jäsenvaltioiden korkean tason edustajille maaliskuussa Jäsenvaltiot olivat yksimielisiä siitä, että komission esittämä liikkuvuus- ja yhteentoimivuuskonsepti on tärkeä. Lisäksi joistakin alustavista ajatuksista keskusteltiin huhtikuussa 2008 kansallisten nuorisoasioiden pääjohtajien kanssa. Jäsenvaltioiden edustajat olivat varsin kiinnostuneita nuorten vapaaehtoistyötä koskevien kansallisten ohjelmien yhteentoimivuuden lisäämisestä ja nuorten vapaaehtoisten liikkuvuuden helpottamisesta. He olivat yhtä mieltä myös siitä, että nuorten vapaaehtoistyön sosiaalisiin ja hallinnollisiin esteisiin on puututtava. Jäsenvaltiot ovat itse raportoineet komissiolle joistakin esteistä 7. Näitä ovat muun muassa seuraavat: - Tietämyksen, tiedon, tuen ja väylien puute: vapaaehtoistyöstä olisi saatava syvempää ja laajempaa tietoa, vapaaehtoistyöhön pääsyä olisi helpotettava ja sidosryhmien välistä tiedonvaihtoa parannettava. - Sosiaalis-taloudelliset esteet: puutteellinen terveydenhoito ja työttömyyskorvauksen ja muiden sosiaaliturvaetuuksien mahdollinen menettäminen vapaaehtoistyöjakson ajaksi ovat merkittäviä esteitä; erityisesti heikommassa asemassa olevilla nuorilla on muitakin vaikeuksia osallistua vapaaehtoistyöhön, ja heitä varten tarvitaan nimenomaisia, kohdennettuja ja räätälöityjä edistämistoimia. 7 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja "Analysis of National Reports from the Member States of the European Union Concerning the Implementation of the Common Objectives for Voluntary Activities of Young People", SEC(2007)1084, FI 5 FI

7 - Tunnustamisen puute: vapaaehtoistyöjaksojen asianmukainen tunnustaminen helpottaisi siirtymistä koulusta työelämään ja motivoisi useampia nuoria osallistumaan tähän toimintaan. Joissakin tapauksissa vähemmän myönteinen käsitys vapaaehtoistyöstä voi saada nuoret jättämään hakemisen sikseen. Tällaiset käsitykset perustuvat siihen, että jotkin mahdolliset työnantajat eivät arvosta kansainvälistä vapaaehtoistyötä. Vaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnissa korostetaan lisäarvoa, joka suosituksesta koituisi nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudelle Euroopassa. Siinä määritellään käsillä oleva ongelma ja perustellaan EU:n tasoiset poliittiset toimet. Vaikutusten arvioinnissa käsitellään aloitteen tavoitteita yleisten ja erityisten tavoitteiden kautta, tarkastellaan erilaisia tapoja varmistaa ehdotettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä ehdotetaan sopivinta vaihtoehtoa ja sääntelytapaa. Jos mihinkään toimiin ei ryhdytä, nykyinen epätyydyttävä tilanne jatkuu. Nuorten vapaaehtoisten kansainvälisen liikkuvuuden esteet eivät poistu, ja sidosryhmät sekä lukemattomat eurooppalaiset nuoret pettyvät odotuksissaan. Laajentamalla EVS yhteisön yleiseksi palveluksi saavutettaisiin se etu, että kaikille halukkaille nuorille eurooppalaisille voitaisiin tarjota laadukas tilaisuus tehdä vapaaehtoistyötä Euroopassa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Syyt ovat sekä käytännölliset että taloudelliset: EU:n tasolla tarvittaisiin valtava organisoiva ja hallinnoiva elin sekä huomattavasti suurempi talousarvio, johon käytettävissä olevat taloudelliset resurssit eivät riittäisi ja joka ei sopisi vuosien talousarviokehyksiin. Toinen merkittävä haitta olisi vaara, että tällä hetkellä Euroopassa käytössä olevien ohjelmien kirjo supistuisi. Ohjelmien moninaisuus on kuitenkin yksi niistä vapaaehtoistyön keskeisistä piirteistä, jotka olisi säilytettävä ja joita olisi hyödynnettävä. Perustamissopimus estää alan kansallisten järjestelmien yhdenmukaistamisen. Komissio pitää parhaana kansalaisjärjestöjen tai viranomaisten ylläpitämien jäsenvaltioiden nykyisten ohjelmien yhteentoimivuuden parantamista. Perustamissopimuksen 149 artiklan 4 kohtaan perustuva neuvoston suositus olisi voimakas poliittinen viesti, mutta samalla noudatettaisiin toissijaisuusperiaatetta ja kunnioitettaisiin jäsenvaltioissa vallitsevia erilaisia tilanteita. Tässä vaihtoehdossa EVS pysyisi virikkeitä antavana kansainvälisen vapaaehtoistyön ohjelmana sekä laboratoriona, jossa kokeillaan laatua ja tunnustamista ja tuetaan parannuksia. Ehdotuksen tuoma lisäarvo Ehdotetulla suosituksella ei ole tarkoitus korvata kansallisia ohjelmia. Päinvastoin: suosituksessa ehdotettujen periaatteiden ja toimintatapojen tavoitteena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vahvistaa omia kansallisia järjestelmiään vaihtamalla keskenään hyviä käytäntöjä sekä tarjota väline, jonka avulla jäsenvaltiot voivat entistä paremmin kehittää kahden- tai monenvälisiä sopimuksia ja kumppanuuksia. 2. EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus FI 6 FI

8 Ehdotetulla suosituksella rohkaistaan jäsenvaltioita parantamaan nuorten vapaaehtoistyötä koskevien kansallisten ohjelmien yhteentoimivuutta siten, että nuorten on helpompi osallistua muiden kuin oman maansa vapaaehtoistyön ohjelmiin. Jäsenvaltioita pyydetään toteuttamaan seuraavat toimet: keräämään tietoja alueellaan nykyään toimivista ohjelmista, tiedottamaan käytettävissä olevista mahdollisuuksista, lisäämään kansainvälisen vapaaehtoistyön mahdollisuuksia kansallisten ohjelmien puitteissa, tarjoamaan nuorille vapaaehtoisille kohtuullinen laatutaso, varmistamaan, että nuorten vapaaehtoistyössä saavuttamat oppimistulokset tunnustetaan asianmukaisesti, sekä tarjoamaan räätälöityä tukea sosiaalipedagogiikan alan ohjaajille (joita yleensä kutsutaan nuorisotyöntekijöiksi) ja heikommassa asemassa oleville nuorille. Komissio aikoo myös helpottaa vapaaehtoistyöhön pääsyä kehittämällä edelleen nuorten vapaaehtoistyötä koskevaa portaalia (osana nykyistä nuorisoportaalia) ja käyttämällä välineitä, joiden tarkoituksena on edistää taitojen ja pätevyyksien tunnustamista, kuten eurooppalainen tutkintojen viitekehys, Europassi ja "Youthpass". Oikeusperusta Oikeusperustana on perustamissopimuksen 149 artikla. Toissijaisuusperiaate Ehdotuksessa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, sillä jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa ehdotuksen tavoitteita ja ne voidaan näin ollen toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla. Nuorten vapaaehtoistyön kansainvälisen ulottuvuuden parantaminen on vaikea tehtävä mille tahansa kansalliselle vapaaehtoistyön ohjelmalle. Koska EU tuntee ongelman ja jäsenvaltioiden tarpeet ovat yhteneväiset, EU voi parhaiten antaa kansallisten järjestelmien yhteentoimivuuden parantamista koskevia suosituksia. Suhteellisuusperiaate Ehdotuksessa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, koska siinä ei korvata tai määritellä kansallisia vapaaehtoistyön ohjelmia. Ehdotuksessa ei yhdenmukaisteta niitä, ja suosituksen täytäntöönpano jää jäsenvaltioiden vastuulle. Siinä kunnioitetaan myös Euroopassa käytössä olevia nuorten vapaaehtoistyön eri muotoja. Sääntelytavan valinta Neuvoston suositus 3. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET Ehdotus ei vaikuta yhteisön talousarvioon. FI 7 FI

9 Ehdotus: NEUVOSTON SUOSITUS nuorten vapaaehtoisten liikkuvuudesta Euroopassa EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan 4 kohdan, ottaa huomioon komission ehdotuksen 8, sekä katsoo seuraavaa: (1) Vapaaehtoistoiminta on rikas epävirallinen oppimiskokemus, jolla parannetaan nuorten ammatillisia taitoja ja osaamista, lisätään heidän työllistyvyyttään ja yhteisvastuullisuuttaan, kehitetään sosiaalisia taitoja, helpotetaan yhteiskuntaan integroitumista ja vahvistetaan aktiivista kansalaisuutta. (2) Kansainvälinen liikkuvuus Euroopassa hyödyttää huomattavasti kaikkia, sillä se on keskeinen koulutuksen, työllisyyden sekä alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisen väline, ja se myös lisää keskinäistä ymmärtämystä ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Tämä koskee erityisesti nuoria työmarkkinoilla, joilla arvostetaan yhä enemmän sopeutumiskykyä ja joustavuutta. (3) Vapaaehtoistyöhön viitataan opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2001/613/EY 9 ja joulukuun 18 päivänä 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2006/961/EY 10 koulutukseen liittyvästä valtioiden rajat ylittävästä liikkuvuudesta yhteisössä: Liikkuvuutta koskeva eurooppalainen laatuperuskirja. (4) Nuorten vapaaehtoisten liikkuvuus on osa EY:n perustamissopimuksen 18 artiklassa suojeltua oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. (5) Paikalliset yhteisöt, jotka ottavat vastaan nuoret vapaaehtoiset, hyötyvät suuresti heidän toiminnastaan, joka voi liittyä moniin eri aloihin, esimerkiksi sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, kulttuuriperinnön säilyttämiseen, sukupolvien välisen solidaarisuuden vaalimiseen tai ympäristön suojelemiseen. Samalla he rikastavat vastaanottavien yhteisöjen kulttuurista monimuotoisuutta. (6) Euroopan parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2008 mietinnön 11, joka koskee vapaaehtoistyön roolia taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä ja jossa jäsenvaltioita ja alueellisia ja paikallisia viranomaisia kehotetaan tunnustamaan vapaaehtoistyön arvo sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistäjänä ja suositellaan rajat ylittävien vapaaehtoishankkeiden tukemista EUVL C, s.. EYVL L 215, , s. 30. EUVL L 394, , s. 5. REGI/6/50546, 2007/2149, FI 8 FI

10 (7) Euroopassa harjoitetaan hyvin monenlaista vapaaehtoistoimintaa, jota järjestävät kansalaisjärjestöt ja viranomaiset. Nämä erilaiset toiminnat olisi säilytettävä, niitä olisi kehitettävä edelleen ja niistä olisi tehtävä yhteentoimivia. (8) Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 12 ja siihen liittyvät säännökset kattavat vain vapaaehtoiset, jotka kuuluvat kansallisen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin, ja nuoret voivatkin joskus luopua toisessa jäsenvaltiossa tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä sosiaaliturvaan liittyvien seikkojen vuoksi. (9) Suosituksessa 2001/613/EY jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti ja kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa aiheellisina pitämänsä toimenpiteet, jotta vapaaehtoisia ja heidän perheitään ei heidän liikkuvuutensa vuoksi kohdella asianomaisen sosiaalisen suojelun osalta eriarvoisesti, esimerkiksi terveydenhoidossa ja perheiden hyvinvointia koskevissa politiikoissa. (10) Nuorten vapaaehtoistoimintaa koskevista yhteisistä tavoitteista 15 päivänä marraskuuta 2004 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa asetetaan nuorten vapaaehtoistoiminnalle yhteiset tavoitteet, ja nuorten vapaaehtoistoimintaa koskevien yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanosta 19 päivänä marraskuuta 2007 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa ehdotetaan hyvien toimintatapojen vaihtamista ja vertaisoppimista näiden tavoitteiden täytäntöönpanon tehostamiseksi sekä kehotetaan jäsenvaltioita pohtimaan käytännön keinoja edistymisen mittaamiseksi. Jälkimmäisessä päätöslauselmassa kehotetaan lisäksi komissiota tekemään nuorten vapaaehtoistoiminnan edistämistä ja tunnustamista koskevia uusia ehdotuksia. (11) Vapaaehtoistoiminta on ollut avoimen koordinointimenetelmän painopiste nuorisopolitiikan alalla, ja lukuisia hyviä käytäntöjä on jo nimetty. Tässä yhteydessä EU:n Nuoriso-ohjelmaan vuodesta 1996 alkaen kuulunut eurooppalaisen vapaaehtoistyön toimi on tarjonnut nuorille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistoimintaan eri aloilla. Nykyisellä Youth in Action -nuorisotoimintaohjelmalla vahvistetaan tätä tointa. (12) Kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä 13 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston direktiivissä 2004/114/EY 13 säädetään mahdollisuudesta myöntää erityisiä oleskelulupia kolmansien maiden kansalaisille, jotka hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle vapaaehtoistyötä varten. (13) Näistä toimista huolimatta nuorten vapaaehtoisten Euroopassa tapahtuvalle liikkuvuudelle on yhä esteitä, ja tällä suosituksella pyritään siksi ensisijaisesti luomaan puitteet, joissa jäsenvaltiot voivat tehostaa yhteistyötään, rajoittamatta niiden kansallisten järjestelmien moninaisuutta. (14) Tässä suosituksessa rajat ylittävällä vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan vapaaehtoistyötä, jossa nuori osallistuu muualla kuin asuinmaassaan yleishyödylliseen ja palkattomaan toimintaan yhteisön hyväksi. Tällaisella toiminnalla on seuraavat ominaispiirteet: se on avointa kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja tapahtuu henkilön EYVL L 149, , s. 2. EUVL L 375, , s. 12. FI 9 FI

11 omasta vapaasta tahdosta, sillä on määrätty kesto, selkeät tavoitteet, rakenne ja toimintapuitteet, se on palkatonta, mutta siitä maksetaan taskurahaa ja kulut korvataan. (15) Heikommassa asemassa oleviin nuoriin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vapaaehtoistyö tarjoaa erityisen arvokkaan mahdollisuuden nuorille, jotka eivät muuten voi yhtä paljon tai lainkaan hyödyntää liikkuvuusohjelmia. Näillä nuorilla on erityisiä koulutus- ja mentorointitarpeita, jotka olisi otettava huomioon. Nuorisoon erikoistuneiden sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien ja nuoriso-ohjaajien koulutuksen ja liikkuvuuden tukeminen on tässä yhteydessä suureksi avuksi. (16) Parantamalla kansallisten ohjelmien yhteentoimivuutta ja lisäämällä tiedonvaihtoa voidaan innostaa kaikkia nuoria eurooppalaisia kansalaisuudesta riippumatta tekemään vapaaehtoistyötä kolmansissa maissa. (17) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän suosituksen tavoitteita, vaan ne voidaan tämän suosituksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä nuorten vapaaehtoisten liikkuvuuden edistämiseksi kansallisten ohjelmien yhteentoimivuuden avulla perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä suosituksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen, SUOSITTAA, ETTÄ JÄSENVALTIOT: A edistävät nuorten vapaaehtoisten liikkuvuutta Euroopassa parantamalla kansalaisjärjestöjen ja/tai viranomaisten ylläpitämien, vapaaehtoistyötä koskevien kansallisten ohjelmien yhteentoimivuutta niin, että kaikilla nuorilla, jotka sitä haluavat, on mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä Euroopassa. B kehittävät tätä varten seuraavia toimintalinjoja: 1) tietämyksen lisääminen jäsenvaltion omalla alueella toimivista vapaaehtoistyön ohjelmista ja tämän tiedon siirtäminen Euroopan komissiolle edelleen levitettäväksi; 2) kansainvälisen vapaaehtoistyön mahdollisuuksia koskevan tiedon asettaminen helposti nuorten, nuorisoon erikoistuneiden sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien ja nuoriso-ohjaajien saataville; 3) tiedon levittäminen kaikille, joita asia koskee (viranomaiset, kansalaisjärjestöt, mahdolliset työnantajat sekä nuoret, mukaan lukien EU:ssa laillisesti oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset), oikeuksista ja mahdollisuuksista, jotka johtuvat kansainvälistä vapaaehtoistyötä koskevasta EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännöstä; 4) vapaaehtoistyön mahdollisuuksia koskevan tiedon jakaminen muille jäsenvaltioille ja hakemisprosessin tekeminen mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta nuorten vapaaehtoisten on helpompi osallistua ja hakea pääsyä muiden jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin; 5) kansainvälisen vapaaehtoistyön mahdollisuuksien kehittäminen joustavasti; muista Euroopan maista tulevien vapaaehtoisten vastaanottamiseen liittyvien valmiuksien tukeminen tarvittaessa; yhteyspisteiden luominen nuorille eurooppalaisille vapaaehtoisille yhden luukun periaatteen pohjalta Youth in Action -nuorisotoimintaohjelman kansallisten toimistojen yhteyteen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista; FI 10 FI

12 6) nuorten vapaaehtoisten rajat ylittävää liikkuvuutta haittaavien kielimuurien madaltaminen rohkaisemalla vapaaehtoisia opiskelemaan kieliä; 7) perusluonteisten laatunormien kehittäminen, jotta ulkomaille lähteville vapaaehtoisille voidaan taata kohtuullinen laatutaso ja siten rohkaista ja suojella heitä ja jotta voidaan lisätä luottamusta ja edistää osallistumista rajat ylittäviin ohjelmiin; laatunormit voisivat koskea vapaaehtoisten ja henkilöstön koulutusta, toimien valmistelua, mentorointia, seurantaa ja jatkotoimia; 8) tiedon levittäminen näistä laatunormeista vastaanottaviin ja lähettäviin organisaatioihin ja vapaaehtoistyöntekijöille sekä sen varmistaminen, että organisaatiot noudattavat näitä normeja; 9) asiaa koskevien sosiaaliturvasäännösten tarkasteleminen EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi sekä erityisesti niiden tilanteiden tarkasteleminen, joissa vapaaehtoisilla ei vielä ole riittävää turvaa; 10) toimien toteuttaminen sen varmistamiseksi, että nuorten vapaaehtoistyön aikana syntyneet oppimistulokset tunnustetaan asianmukaisesti pätevyyksiä ja tutkintoja koskevien kansallisten viitekehysten puitteissa sekä mahdollisten yhteisön säännösten mukaisesti; 11) sellaisten EU:n välineiden käyttämisen edistäminen, joilla voidaan helpottaa rajat ylittävää vapaaehtoistyötä varmistamalla tutkintojen ja pätevyyksien avoimuus (esimerkiksi Europass), ja vapaaehtoistyössä hankittujen taitojen ja osaamisen asianmukainen tunnustaminen mieluiten vertailukelpoisella tavalla, joka perustuu "Youthpass"-todistukseen tai vastaavaan; 12) sellaisten nuorisoon erikoistuneiden sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien ja nuoriso-ohjaajien liikkuvuuden lisääminen Euroopassa, jotka toimivat aktiivisesti rajat ylittävän vapaaehtoistyön parissa; 13) järjestöissä, kunnissa ja yhteiskuntapalvelun alalla toimiville nuorisoon erikoistuneille sosiaalipedagogiikan alan ohjaajille sekä nuoriso-ohjaajille tarkoitetun, nuorten vapaaehtoistyötä koskevan tiedottamisen ja koulutuksen kehittäminen; 14) erityisen huomion kiinnittäminen heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja räätälöityjen lähestymistapojen luominen heitä varten, jotta parannetaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua vapaaehtoistoimintaan sekä erityisesti Euroopan valtioiden väliseen vapaaehtoistoimintaan, sekä näiden nuorten koulutukseen ja tukeen liittyvien erityistarpeiden huomioon ottaminen. KANNATTAA KOMISSION AIKOMUSTA 1) tukea jäsenvaltioita edellä mainituissa toimissa nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteita ja erityisesti avointa koordinointimenetelmää ja Youth in Action -ohjelmaa hyödyntäen; 2) tukea ja organisoida yhdessä jäsenvaltioiden kanssa järjestelmällistä tietojen ja kokemusten vaihtoa kansalaisjärjestöjen tai viranomaisten ylläpitämien kansallisten vapaaehtoisohjelmien yhteentoimivuudesta; 3) perustaa nuorten vapaaehtoistyön eurooppalainen portaali, joka perustuu kansallisiin nuorten vapaaehtoistyön portaaleihin, tietokantoihin ja yksittäisiin verkkosivustoihin; FI 11 FI

13 4) antaa neljä vuotta tämän suosituksen antamisesta neuvostolle kertomus sen selvittämiseksi, toimivatko ehdotetut toimenpiteet tehokkaasti, sekä lisätoimien tarpeen arvioimiseksi. Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 12 FI

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman perustamista koskevasta unionin toiminnasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO

(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO 9.6.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 169/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) PÄÄTÖSLAUSELMAT NEUVOSTO Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 25.2.2011 2010/2211(INI) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaoloajan osalta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1126/2016 19.10.2016 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B8-1803/2016 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti eurooppalaisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. huhtikuuta 2015 (OR. en) 7863/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE

OPETUSMINISTERIÖ EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE OPETUSMINISTERIÖ 16.9.2002 EDUSKUNNAN SUURELLE VALIOKUNNALLE Viitaten perustuslain 97 :ään opetusministeriö lähettää kunnioittavasti Eduskunnan suurelle valiokunnalle tiedoksi puheenjohtajavaltion ehdotuksen

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittäminen EUkontekstissa Opetusneuvos Tarja Riihimäki 1 Euroopan unionin strategia 2020 EU2020-strategian ydin muodostuu kolmesta prioriteetista: Älykäs kasvu osaamiseen ja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2015 COM(2015) 411 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus FI FI 1. JOHDANTO Euroopan talousalueesta

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 351 final 2016/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 76 final 2016/0046 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. huhtikuuta 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 ILMOITUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. huhtikuuta 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 ILMOITUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. huhtikuuta 2013 (26.04) (OR. en) 8578/13 JEUN 40 EDUC 114 SOC 255 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen)

Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Komission ehdotus 13 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen (KOM (2016) 815 lopullinen) Parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) 883/2004

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. joulukuuta 2010 (14.12) (OR. en) 17848/1/10 REV 1 STATIS 103 SOC 845 ECOFIN 839 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 22. marraskuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot