Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI"

Transkriptio

1 Numero 3/2012 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: To get there - together Työsuojelupäällikkö avustaa, vastuu pysyy linjajohdossa Työsuojelutarkastusten vaikuttavuustutkimus: Asioita saatiin kuntoon - mutta mitä asioita? Ajankohtaista

2 Anna Melleri, Head of occupational safety and insurances Finnair Kuva: Finnair To get there - together Ilmailualalla turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Turvallisuutta on säädelty niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Ilmailualan töissä myös työturvallisuutta on kehitetty viime vuosina ja yhteistyöhön lentoasemalla panostettu monella tavoin. Ilmailussa kiehtovat erityisesti toimialan monipuolisuus ja sen erityispiirteet sekä monenlaiset yhteistyön haasteet. Ollaan eri toimijoiden ja firmojen kanssa saman prosessin äärellä ja halutaan saattaa asiakas turvallisesti ja tyytyväisenä paikasta A paikkaan B. Työturvallisuudessa haasteina ovat perinteiset kysymykset töiden yhteensovittamisesta, ergonomiasta, lentokoneessa tehtävien töiden yllättävältäkin kuulostavat haasteet fyysisestä toimintaympäristöstä ja matkustamon tunnelman hallinnasta sekä turvaproseduurien tuomista työvaiheista. Lentokentät ovat nykyään kuin olohuoneita, ja sillä on varjopuolensakin työntekijöiden näkökulmasta. Uhkaavat asiakastilanteet voivat olla päivittäisiä, kun osa asiakkaista ajautuu ristiriitaan esimerkiksi kanssamatkustajien tai viranomaisten kanssa. Onneksi ammattilaisten taidoilla tilanteet saadaan yleensä laantumaan ja harva case päätyy edes tilastoon. Työturvallisuus on yhteistyötä ja yhteistä työtä Laadukas lentotoiminta perustuu työntekijöiden sujuvaan yhteistyöhön kulisseissa, ja myös työturvallisuudessa on oltava yhteiset tavoitteet. Työturvallisuudessa onkin jo useamman vuoden ajan ollut käytössä arvostamani teema lentoasema yhteisenä työpaikkana. 2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012

3 Lentoasema on useiden toimijoiden yhteinen työpaikka. Finavia hallinnoi sitä ja lentoyhtiöt verkostoineen toimivat siellä operaattoreina Finavian luvalla. Ilman Finavian toimilupaa ja henkilökunnan kattavaa perehdytystä kenelläkään ei ole asiaa muualle kuin yleisille asiakasvyöhykkeille. Toisaalta lentoasemalla esim. teknillinen alue on päävuokralaisen eli Finnairin toimivallassa, ja me määräämme siellä säännöt. Samoin kukin operaattori määrittää omia toimintatapoja esimerkiksi koneen laskeutumisen jälkeisiin toimintoihin. Yhteisiä ratkaisuja ja kohti syksyä Terminaalissa ja lentoaseman asematasolla liikuttaessa on käytössä yhteisiä työturvallisuuden pelisääntöjä, ja niitä kehitetään entistä paremmiksi tänäkin syksynä Finavian koordinoimassa lentoaseman työturvallisuuden kehitysryhmässä. Tärkeitä sidosryhmiä on myös lentoaseman ulkopuolella, esimerkiksi ilmailualan työturvallisuuden kehittämisryhmä, jota koordinoi Työturvallisuuskeskus. Sillä porukalla on työn alla rento opetusvideo yhteisen työpaikan asioista lentoasemalta. Anna Melleri Aloitti Finnairissa työturvallisuuspäällikkönä syksyllä 2005 ja vastuualueena tällä hetkellä myös konsernin vakuutusohjelmat. Sitä ennen toimi If Vahinkovakuutusyhtiössä riskienhallinnan asiantuntijana neljä vuotta. Peruskoulutus on DI, Tampereen Teknillisestä yliopistosta, pääaineena Turvallisuustekniikka. Kutsuttiin Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmään keväällä Olen molemmissa kehitysryhmissä mukana, ja on kiva päästä vaikuttamaan sisältöön. Finnairilla on teemana tälle vuodelle mm. työturvallisuuden mittaristojen kehittäminen sekä tilastojen raportoinnin ja tietoisuuden lisääminen niin johdolle kuin omalle henkilöstölle. Lisäksi valmistellaan kovaa häkää toimihenkilöille uusia toimitiloja, se on tosi HOTT (House Of Travel and Transportation), ja siinäkin ilokseni saan olla mukana. Turvallista syksyä ja hyvää marjasatoa! Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012 3

4 Päivi Haavisto vapaa toimittaja Työsuojelupäällikkö avustaa, vastuu pysyy linjajohdossa Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnasta ja tarjoaa asiantuntemusta. Linjajohdolle kuuluu vastuu siitä, että työympäristö on turvallinen ja terveellinen. Työsuojelupäällikön ja linjajohdon vastuut ja työnjako eivät ole selviä kaikilla työpaikoilla. Olen kuullut useita tapauksia, joissa työnantaja on nimennyt työsuojelupäällikön tyyliin hoida sinä nämä työsuojeluasiat ja kuvitellut homman olevan sillä selvä, kertoo koulutuspäällikkö Markku Kämäräinen Työterveyslaitoksesta. Linjaorganisaatiossa työsuojeluvastuu perustuu päätöksenteko- ja toimivaltuuksiin. Työsuojelupäällikkyys ei sisällä koko työpaikkaa koskevaa päätäntävaltaa eikä niin muodoin vastuutakaan. Jos työskentelyolot ovat turvattomat ja jotakin sattuu, vastuu on linjajohdon esimiehillä. Usein työsuojelupäällikkö hoitaa tehtäviä oman toimensa ohessa, ja jos hän työskentelee linjajohdossa, hän on vastuussa silloin omien alaistensa työturvallisuudesta. Työnantaja eli ylin johto on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen organisaationsa on työsuojelumielessä kunnossa. Tämä edellyttää sitä, että eri tasoille on määritelty vastuut, velvollisuudet ja toimivaltuudet, Kämäräinen sanoo. Päällikkö toimii asiantuntijana Työsuojelupäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että työsuojelun yhteistoiminta sujuu. Hän on linkkinä yhteistoimintaosapuolten, työnantajan ja työntekijöiden, välillä. Yhteistoiminnan myötä työntekijät voivat osallistua turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoiminta tarkoittaa esimerkiksi työsuojelutoimikuntaa ja sen säännöllisiä kokouksia, kehittämissuunnitelmien laadintaa yhdessä ja päällikön ja valtuutetun yhteydenpitoa. Yhteistoimintahenkilönä työsuojelupäällikkö on tekemisissä myös viranomaisten kanssa. Päällikön tärkeä tehtävä on olla myös johdon apuna ja tukena työsuojelutiedon hankinnassa, Kämäräinen painottaa. Työsuojelupäällikkö seuraa esimerkiksi lainsäädäntöä ja selvittää ulkopuolisten asiantuntijoiden tarvetta. Tätä työsuojelupäällikön asiantuntijaroolia vahvistettiin vuonna 2006 uudistuneessa laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Linjaan tiedotettava turvallisuuspuutteista Vastuukysymyksistä johtuen työsuojelupäällikkö ei vastaa oikeudessa työsuojelurikoksista. Markku Kämäräinen tietää kuitenkin pari harvinaislaatuista poikkeusesimerkkiä oikeusprosesseista. Toisessa katsottiin, että työsuojelupäälliköllä on tiedotustyyppistä vastuuta linjaorganisaation suuntaan ja toisessa sakkotuomio tuli varatoimitusjohtajalle, joka toimi työsuojelupäällikkönä tehtävänsä ohessa. Tiedottamista koskenut tapaus liittyi tapaturmaan työkoneella, jonka korjaamisvelvoite oli kirjattu jo aiemmin työsuojelutarkastuspöytäkirjaan. Korjauksia ei ollut kuitenkaan tehty, ja kun taustaa selvitettiin, havaittiin, että työsuojelupäällikkö ei ollut antanut eteenpäin työsuojelutarkastuspöytäkirjan ohjeita linjajohdon esimiehille. Tässä yhteydessä päällikkö sai tuomion tiedottamisen laiminlyönnistä. Toinen oikeustapaus on vuodelta 2007 ja se koski tamperelaista lihanjalostustehdasta. Työntekijälle sattui sormitapaturma, kun hän selvitti häiriötilannetta tyhjiöpakkauskoneella, jonka suojaukset olivat puutteelliset. Tehtaalla oli ollut aiemmin ainakin neljä vastaavantyyppistä työtapaturmaa. Niiden tutkinnan yhteydessä tarkastajat olivat antaneet työnantajalle ohjeita huolehtia vaarallisten koneiden suojaamisesta. 4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012

5 Uuden tapaturman oikeuskäsittelyssä tehtaan varatoimitusjohtaja tuomittiin sakkoihin koneturvallisuuden laiminlyönnistä. Hän sai tuomion linjajohdon edustajana, mutta uutisointi aiheutti väärinkäsityksiä, koska otsikoissa kerrottiin, että työsuojelupäällikkö tuomittiin. Työnantaja päättää päällikön koulutuksesta Valvontalain mukaan työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen riittävän pätevä. Lisäksi hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja työpaikan olosuhteisiin. Koulutusta tehtäviin ei ole mitenkään mainittu laissa, eikä Suomessa ole muutenkaan yhdenmukaista pätevyysvaatimusten listaa työsuojelupäällikölle. Tällainen avoin määrittely katsottiin lain valmisteluvaiheessa tarkoituksenmukaiseksi, koska työpaikat ja niiden olosuhteet ovat niin erilaisia, sanoo säädösyksikön johtaja Pertti Siiki STM:n työsuojeluosastolta. Markku Kämäräisen mukaan tämä on jossain määrin ongelmallista. Työsuojelupäällikkö on omissa koulutusasioissa työnantajan armoilla, kun hänellä ei ole lainsäädännöllistä ja sopimuksellista tukea lähteä kehittämään itseään, hän toteaa. Kämäräinen kertoo, että EU-tasolla työsuojelupäällikön asiantuntijuutta on kyllä määriteltykin ja sitä varten on vapaaehtoinen järjestely, eurooppalainen työsuojelupäälliköiden sertifiointi (EurOSHM). TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ -huolehtii työsuojelun yhteistoiminnasta -auttaa asiantuntemuksellaan ylintä johtoa -tukee esimiehiä tiedottamalla lainsäädännön vaatimuksista ja havaitsemistaan puutteista LINJAJOHTO -ylin johto määrittelee turvallisuusjohtamisen linjat, huolehtii toimintaedellytyksistä ja turvallisuuden hallintajärjestelmistä sekä valvoo työsuojelutoimintaa -keskijohto laatii työturvallisuusohjeita ja tiedottaa niistä, hankkii ja valvoo laitteita, organisoi välitöntä työturvallisuusvalvontaa, tukee esimiehiä ja raportoi ylöspäin Markku Kämäräinen. Kuva: Birgitta Kaprali Suomessa tämä ei ole vielä lyönyt itseään läpi, mutta Keski-Euroopan maissa siitä ollaan kiinnostuttu. Työsuojelupäälliköille kursseja järjestää muun muassa Työterveyslaitos. Peruskoulutus on kolmipäiväinen ja järeämpi työsuojelupäällikkökurssi on neljän viikon pituinen. Neljässä jaksossa järjestettäviä pitkiä kursseja on vuodessa kaksi ja niillä on yhteensä noin 50 työsuojelupäällikköä. Koulutus on monipuolista, sillä työsuojelupäällikkö on monen alan yleisasiantuntija. Hän voi erikoistua johonkin alueeseen, mutta tarvitsee yleiskuvan voidakseen suhteuttaa asioita. -lähiesimiehet vastaavat muun muassa työympäristön, koneiden, laitteiden ja työmenetelmien valvonnasta sekä työntekijöiden opastuksesta TYÖNTEKIJÄ -työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja toimintaohjeita, käyttää annettuja turvavarusteita ja ilmoittaa vaaroista ja epäkohdista MUUT -työturvallisuuslaki velvoittaa myös muita tahoja, kuten koneiden tarkastajia ja suunnittelijoita; lisäksi yhteisillä työpaikoilla työsuojelutoiminnat on koordinoitava Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012 5

6 PÄÄLLIKKÖ AINA REKISTERIIN Työsuojelupäällikkö tulee olla jokaisella työpaikalla. Työnantajan on nimettävä joku henkilö työsuojelupäälliköksi tai sitten hän toimii itse työsuojelupäällikkönä. Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstönsä tiedot joko Työturvallisuuskeskuksen (yksityiset ja kunnalliset työpaikat) tai Valtiokonttorin rekisteriin. Suomessa on erilaisissa rekistereissä työsuojelupäällikköä. Rekisterissä olevat saavat koulutustietoa ja muuta työsuojelumateriaalia. Jatkuvaa koulutusta riskien hallitsemiseksi Alstom-konsernissa työsuojeluvastuut on selkeytetty. Niitä kerrataan turvallisuuskampanjoiden ja esimiesten jatkuvan koulutuksen avulla. Alstom Powerin kunnossapitoyksikkö Suomessa eli Thermal Services liiketoimintayksikkö käynnisti tähän asti laajimman työturvallisuuskampanjansa vuonna Yhtiö oli puoli vuotta aikaisemmin tehnyt yrityskaupan, ja turvallisuusjohtamisen tavat haluttiin yhtenäistää. Voimalaitosten ja teollisuuden modernisointi-, vuosihuolto- ja kunnossapitoprojekteja toteuttavassa yhtiössä selkeytettiin ensimmäiseksi linjajohdon työsuojeluvastuut. Kaikille tehtäville laadittiin vastuun kuvaus ja vastuut tiedotettiin organisaatiolle erilaisten koulutusten yhteydessä. Koulutuksiin osallistuivat ylin johto, keskijohto, työmaapäälliköt, työnjohto ja työntekijät. Varsinkin työnjohto tarvitsi erityistä tukea siirryttäessä perheyrityksestä Alstomin maailmaan, työturvallisuusja laatuasioista vastaava päällikkö Satu Anttila kertoo. Tehtävien vastuukuvausten laadinnassa Anttilalla ja työsuojeluorganisaatiolla oli tärkeä osa. Anttila työskentelee EHS and Quality Managerina Alstom Finlandin teollisuudelle ja voimalaitoksille kunnossapitopalveluja myyvässä Power-yksikössä. Toimenkuvaan sisältyy työsuojelupäällikkyys ja yhteistoiminnasta huolehtiminen. Hän toimii Alstom Finlandissa myös EHS asioiden maakoordinaattorina. EHS and Quality Manager Satu Anttila, Alstom Finland Oy:n Thermal Power -yksikkö. Kuva: Alstom. Yhtiö kehittänyt EHS-turvallisuuspassin Kahden yrityksen fuusiovaiheessa turvallisuusjohtamisen yhtenäistämisessä avaintekijä on ollut organisaation koulutus. Koulutukset aloitettiin ylimmästä johdosta ja edettiin eri ryhmien täsmäkoulutuksilla. Erityinen Alstomin oma EHS-passikoulutus suunnattiin operatiiviselle tasolle projektipäälliköistä työntekijöihin. EHS-passin edellyttämä kaksipäiväinen koulutus pohjautuu konsernin turvallisuusjohtamisjärjestelmän ohjeisiin ja menettelytapoihin. Koulutus koostuu osioista, joissa käsitellään ennen kaikkea korkean riskin töitä, kuten nostot, korkealla työskentely, suljetun tilan työskentely, sähkötyökalut, kemikaalien käsittely ja työskentely aliurakoitsijoiden kanssa. Kaikki koulutuksen käyneet osallistuvat monivalintatestiin, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat turvallisuuspassin. Passi on voimassa kerrallaan kolme vuotta. 6 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012

7 Projektipäälliköt ja työnjohtajat osallistuvat lisäksi erityisiin heidän vastuualueet huomioiviin koulutuksiin kerran vuodessa. Teemme jatkuvasti korkean riskin töitä, siksi meidän on todellakin varmistettava, että esimiehillä ja työntekijöillä on tiedossa ohjeet ja turvallisuussäännöt ja että he tiedostavat Alstomin nollatoleranssilinjan säännöistä poikkeamiselle, Satu Anttila painottaa. Hän pitää itsekin passi- ja muita työturvallisuuskoulutuksia. Vuodesta 2008 alkanut tehokampanja on tuottanut tulosta: Suomen Alstomin Thermal Services -yksikössä tuli elokuussa 2012 täyteen päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Suora tiedonkulku johtoryhmään Satu Anttilan työnkuvaan kuuluvat työturvallisuuden johtamisjärjestelmän ylläpitäminen sekä linjaorganisaation ja johtoryhmän tukeminen työturvallisuusasioissa. Hän kuuluu johtoryhmään, joten tiedonkulku on suoraa. Johtoryhmän kokouksissa käsitellään aina aluksi työturvallisuuden ajankohtaiset asiat. Anttila tuo kokouksessa erityisesti esille sellaisia työturvallisuusasioita, joihin haluaa johtoryhmän ottavan kantaa. Työsuojelu- ja laatuorganisaatio huolehtii, että operatiivinen taso on tietoinen lakisääteisistä vaatimuksista. Samoin se valvoo mm. työmaaauditointien avulla, että kentällä toimitaan toiminnanhallintajärjestelmän, lakien ja Alstomin omien direktiivien mukaan. Valvonnan välineenä ovat sisäiset tarkastukset, ja lisäksi työsuojeluorganisaatio saa vaaratilanneraportit, joita se analysoi ja joiden pohjalta se määrittelee ehkäiseviä toimenpiteitä. Anttila on tiiviisti yhteydessä myös asiakasyrityksiin; asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa järjestetään säännöllisiä EHS-tapaamisia. Asiakkaat ovat hyvin kiinnostuneita Alstomin työturvallisuustoiminnasta ja arvostavat siihen paneutumista Alstomin työmailla. Tiedottaminen on tärkeä osa Anttilan työtä. Hän varmistaa, että koko organisaatio on tietoinen toiminnanhallintajärjestelmän ohjeista ja säännöistä. Hän on itse mukana aineistojen kokoamisessa. Työsuojelu- ja laatuorganisaatio kääntää konsernin ohjeistuksia suomeksi ja laatii omia sisäisiä ohjeistuksia eri toiminnoille. Uusi kampanja turvasäännöistä Parhaillaan Anttilaa on työllistänyt yhtiön Nolla poikkeamaa -ohjelma, jota tehdään tutuksi työmailla. Taustalla ovat vuoden sisällä yhtiön muissa maissa alihankkijoille tai urakoitsijoille sattuneet tapaturmat. Ohjelmaan kuuluu, että työnjohtajien pitämien turvallisuustuokioiden aikana kerrataan Alstomin yhdeksän turvallisuusdirektiiviä yleisestä riskien hallinnasta koneturvallisuuteen ja nostoihin. Turvallisuustuokiot kuuluvat työmaiden käytäntöihin vähintään kerran kuussa. Työnjohdolle on toimitettu turvatuokioita varten aineisto, jolla heitä tuetaan kertomaan näistä säännöistä työntekijöille ja urakoitsijoille. Työmaapäälliköt ja työnjohtajat vastaavat, että työturvallisuuteen liittyvät käytännöt toteutetaan työmailla. Kunkin projektin työnjohtajista yksi nimetään EHS-vastaavaksi, ja hän koordinoi esimerkiksi perehdytykset, riskien arvioinnin, työturvallisuuskierrokset ja läheltä piti -tapausten analysoinnit. Suomen Alstomin Thermal Services -yksikkö huoltaa teollisuus- ja voimalaitoksia. Tavallisia töitä on esimerkiksi hiukkaspäästöjä rajoittavan letkusuodattimen kunnossapito. Kuva: Alstom. Jatkuva kontrolli työmailla edellyttää, että työnjohtajat tekevät viikoittain myös työsuojelukierroksen. Johtoryhmän jäsenet ovat kukin muutaman kerran vuodessa mukana tällaisella kierroksella. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012 7

8 Hanna Uusitalo, tutkija Riikka Ruotsala, tutkija Työterveyslaitos Työsuojelutarkastusten vaikuttavuutta on tutkittu: Asioita saatiin kuntoon mutta mitä asioita? Muistatko työpaikkasi työsuojelutarkastuksen? Mitä tarkastuksella tapahtui ja varsinkin sen jälkeen? Millaisia muutoksia tarkastuksilla saadaan aikaan työpaikan turvallisuudessa ja turvallisuustoiminnassa? Miten työsuojelun yhteistoiminta toteutuu työpaikoilla? Näihin kysymyksiin haluttiin vastauksia Työterveyslaitoksen ja sosiaali-ja terveysministeriön tutkimushankkeessa. Työsuojelutarkastuksia arvioitiin pääosin positiivisesti. Työpaikoilla pidettiin tarkastuksia ammattitaitoisesti tehtyinä. Yleisesti hyvänä pidettiin sitä, että ulkopuolinen asiantuntija käy säännöllisin väliajoin tarkastamassa työolosuhteiden tilaa ja puutteita. Omat silmät tahtovat sokeutua työympäristön vaaroihin. Valvontalaki (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikkojen työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006) antaa työsuojelutarkastajalle mahdollisuuden käyttää erilaisia toimivallan välineitä. Toimintaohje annetaan, kun työolosuhteen puute on vähäinen. Kehotus, jonka noudattamiseen annetaan määräaika, annetaan, kun työolosuhteen puute on vakava. Tulosten mukaan työpaikat eivät koe eroa toimintaohjeen ja kehotuksen välillä, vaan työpaikoilla pyritään laittamaan kaikki tarkastuskertomuksessa mainitut asiat kuntoon. Työpaikat haluavat työolosuhteensa olevan lain vaatimalla tasolla Useimmin tarkastus johti korjaamaan yksittäisiä työympäristöön liittyviä puutteita, kuten koneiden suojauksia, sosiaalitiloja, sammutinlaitteita, siisteyttä ja järjestystä, ilmastoinnin korjausta ja suojainten käyttöä. Lisäksi tarkastuksen kerrottiin lisänneen työsuojelutietoisuutta ja tietoa lain vaatimuksista. Osa vastanneista kertoi tarkastuksen johtaneen työsuojelutoiminnan aktivoitumiseen kuten työsuojelutoimikunnan järjestäytymiseen tai muutoin kehittämään työturvallisuuden hallintaa järjestelmällisemmin. Kirjallisten asiakirjojen, esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelman, henkilönostinten käyttöönottotarkastuksen, kirjallisen perehdytyksen tai kemiallisten aineiden riskinarvioinnin merkitys ymmärrettiin työpaikoilla hyvin. Asiakirjojen tarkastamisen lisäksi työpaikat kuitenkin odottivat tarkastajan käyttävän aikaa varsinaisten työolojen tarkastamiseen eli työntekijöiden työn ja työympäristön tarkastuskierrokseen. Tutkijoita jäikin askarruttamaan, mikä on kirjallisten asiakirjojen turvallisuuden hallintajärjestelmien yhteys konkreettiseen työhön ja työntekijöiden tapaan ja mahdollisuuteen tehdä töitä turvallisesti. Ovatko kunnossa olevat asiakirjat tae turvallisesta työstä ja työympäristöstä? Erityisesti työpaikat arvostivat tarkastajan antamia neuvoja. Työsuojelutarkastusten kehittämistä koskevissa vastauksissa korostettiin tarkastajan ja työpaikan välistä yhteistyötä sekä ennalta ehkäisevän työsuojelun merkitystä. Työturvallisuuden parantamiseksi ja työsuojelutoiminnan kehittämiseksi tarkastuksilta odotettiin kannustusta ja tietoa hyvistä käytännöistä, joilla lain vaatimukset saavutetaan. Työsuojelun yhteistoiminta on työturvallisuuden ydin Työsuojelun yhteistoiminnan merkitys työpaikan turvallisuuteen oli toinen tutkimusteema. Vastausten mukaan työpaikkojen työsuojelun yhteistoiminta oli järjestäytynyttä: valtuutetut on valittu ja koulutettu ja etenkin isoilla työpaikoilla työsuojelupäälliköt ovat tehtäviensä tasalla. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään työtekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen 8 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012

9 välittömästi vaikuttavia asioita, joskin toimenpiteiden seuranta vaikuttaa puutteelliselta. Tutkimuksessa kysyttiin yhteistoiminnan aikaansaannoksia. Yli 50 henkilön työpaikoilla yhteistoiminnan aikaansaannokset liittyivät työturvallisuuden ja työsuojelutoiminnan kehittämiseen kuten riskinarvioinnin toteuttamiseen, yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa, varhaisen tuen mallin kehittämiseen, ylimmän johdon näkyvyyteen kentällä, läheltä piti -ilmoitusten seurannan parantamiseen ja työturvallisuuskoulutuksiin. Tutkimuksen vastauksissa tuli esiin, että kunhan ylin johto ja esimiehet saadaan innostumaan ja sitoutumaan työturvallisuuteen, asiat alkavat edistyä. Toisaalta vastaajat myös työsuojeluvaltuutetut olivat huolissaan työntekijöiden sitoutumisesta, kuten turvallisista työtavoista, suojainten käytöstä ja ohjeiden noudattamisesta. Oheinen sitaatti, joka on poimittu kyselyn avoimista vastauksista, kiteyttää työturvallisuuden yhteistoiminnan: työnantaja vastaa, työsuojeluorganisaatio auttaa ja työyhteisö tekee. Jos työnantajat tuntisivat työsuojelu- ja yhteistoimintalain, sitoutuisivat ylintä johtoa myöten noudattamaan näitä, mitään työsuojeluongelmia ei olisi. Työsuojeluorganisaatio voisi toimia työpaikoilla avittamassa työyhteisöjen kehittämisessä ja muussa ennalta ehkäisevässä työssä. Asioita saatiin kuntoon. Työsuojelun valvontalain vaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan. Työsuojelutarkastuksia ja työsuojelun yhteistoimintaa tutkittiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa helmikuussa 2011 lähetettiin kysely työpaikoille, joihin oli tehty tarkastus toukokuussa Kyseisistä työpaikoista tavoitettiin noin puolet ja niistä vajaa kolmasosa vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista 75 % oli työsuojelupäälliköitä tai muita esimiesasemassa olevia. Työsuojeluvaltuutettuja tai muita työntekijöiden edustajia oli neljäsosa vastaajista. Kyselyn vastausten analysoinnin jälkeen tutkijat haastattelivat viiden työpaikan työsuojelupäälliköitä ja -valtuutettuja kesällä Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille. Hankkeen raportti: H. Uusitalo, R. Ruotsala ja T. Niskanen 2012 Asioita saatiin kuntoon. Työsuojelun valvontalain vaikutus työpaikkojen työsuojelutoimintaan. Raportin voi ladata STM:n verkkosivuilta julkaisu/ #fi Hanke on jatkoa työsuojelun valvontalain vaikutuksia tutkivaan kokonaisuuteen. Ensimmäisessä osassa tutkittiin työsuojelun valvontalain vaikutuksia työsuojelutarkastuksiin. Tutkija Hanna Uusitalo. Kuva: Maija-Leena Merivirta Raportin voi ladata STM:n verkkosivulta julkaisu/ #fi Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012 9

10 Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Yhteyshenkilötapaaminen 2012 Järjestämme jälleen tapaamisen jäsentyöpaikkojen yhteyshenkilöille. Teemana on tänä vuonna yhteyshenkilön rooli ja henkilöstön aktivoiminen. Tapaaminen pidetään klo 9-16 Tampereella, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ilmestyvät lähiaikoina. Luvassa on hyödyllistä tietoa ja avointa keskustelua, joten varaa päivä jo kalenteriisi! Turvallisuusmessut Turvallisuus-, Security- ja Työhyvinvointi-messut kokoavat jälleen turvallisuuden ja työhyvinvoinnin ammattilaiset Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. Nolla tapaturmaa foorumin löydät messuosastolta A920. Poikkea osastolle katsomaan esimerkiksi miltä näyttää foorumin uunituore kalenteri vuodelle 2013! Lisätietoja Uudet jäsentyöpaikat Syksyn 2012 teemakoulutukset Nolla tapaturmaa -foorumilaisille on tarjolla syksyllä 2012 neljä koulutusta. Koulutukset löydät Työterveyslaitoksen koulutuskalenterista. Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenet saavat näistä koulutuksista 10 %:n alennuksen, jonka saa merkitsemällä ilmoittautumislomakkeessa kentän, jossa kysytään Nolla tapaturmaa -foorumin jäsenyyttä. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Vahingoista oppiminen - tapaturma ja vaaratilannetutkinta, Helsinki Työturvallisuuden mittaaminen - tavoitteista tuloksiin!, Tampere Tunnetko turvallisuusviestinnän?, Helsinki (HUOM! muuttunut ajankohta!) Osallistavat toimintatavat työturvallisuuden kehittämisessä, Helsinki STX Finland Oy, Rauma Dextra Oy STX Finland Oy, Turku Turun seudun puhdistamo Oy Metallisorvaamo M. Hakala Oy Tervetuloa mukaan! Muuta ajankohtaista Metsätalouden työhyvinvoinnin kehittämisohjelman aluekierros Joensuu, Metla-talo Helsinki, Työterveyslaitos Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra Rovaniemi, Lapin matkailuopisto Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tapahtumat Seinäjoki, Sisäilma - Teematilaisuus Jyväskylä, Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen Jyväskylä, Sisäilma - Teematilaisuus Work goes happy -työhyvinvointikiertue , Tampere, Tampere Talo , Lahti, Lahti Halli , Turku, Sokos Hotel Caribia , Jyväskylä, Jyväskylän Paviljonki Hyvää työtä! 59.Työterveyspäivät , Helsingin Messukeskus, Kongressi-siipi 10 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/2012

11 Nolla tapaturmaa -foorumin kalenteri vuodelle 2013 Foorumin vuoden 2013 kalenterin päähenkilönä seikkailee kaikille tuttu toimiston antisankari B. Virtanen yhdessä Oy Firma Ab:n muiden työntekijöiden kanssa. Kalenterikuukausien teemat käsittelevät työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä ja niistä on helppo napata esimerkiksi joka kuukauden oma turvallisuusteema työpaikalle. Hinta 9 (+alv. 23 %) Hintaan lisätään posti- ja toimituskulut Tilaa seinällesi annos B. Virtasen ryydittämää Nolla tapaturmaa -ajattelua tai osta kalenteri vaikka lahjaksi tai palkinnoksi! Tilausohjeet löydät osoitteesta Nolla tapaturmaa -foorumi puh (vaihde) MESSUTARJOUS! Turvallisuusmessujen ajan tilaa 9 kpl saat 1 kpl kaupan päälle Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 3/

12 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa -foorumin internet-sivulta osoitteesta Julkaisija Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh (vaihde) faksi Toimitus Susanna Mattila Työterveyslaitos Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitos Vastaava päätoimittaja Mika Liuhamo Työterveyslaitos Jakelu 1428 Kannen kuva stock.xchng Julkaisupaikka Helsinki, 2012 ISSN

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Arja Äyräväinen Hyvinvointia työstä Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa. tapaturmat

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot Yrityksen turvallisuusorganisaatioita 1 Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille, ei vain turvallisuuden tai riskienhallinnan henkilöstölle ja organisaatioille. Kokonaisturvallisuus

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumin

Nolla tapaturmaa foorumin Nolla tapaturmaa foorumin käytännön toiminta Foorumi työpaikoille, jotka haluavat kehittyä työturvallisuuden edelläkävijöiksi. Lähtökohdat Foorumin toiminnan perusta Nolla tapaturmaa ajattelun omaksuminen,

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä Lainsäädäntö hyvän johtamisen ja

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35. Työsuojeluhallinto. Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluhallinto Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 ISBN 952-479-006-8 ISSN 1456-257X Multiprint

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2002 Esipuhe Turvallisuusriskien hallinnasta ja johtamisesta

Lisätiedot

Henkilöstöjaosto 51 04.09.2013. Selvitys vakituisen työsuojelupäällikön tarpeesta 16/01.01.00/2013. Henkilöstöjaosto 51

Henkilöstöjaosto 51 04.09.2013. Selvitys vakituisen työsuojelupäällikön tarpeesta 16/01.01.00/2013. Henkilöstöjaosto 51 Henkilöstöjaosto 51 04.09.2013 Selvitys vakituisen työsuojelupäällikön tarpeesta 16/01.01.00/2013 Henkilöstöjaosto 51 Selvityksen on tehnyt henkilöstön kehittämispäällikkö Anu Karkinen. Vuoden 2013 talousarvioon

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 1. 5.2.2016, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK

Työturvallisuuskeskus TTK Työturvallisuuskeskus TTK Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa TSR:n toiminta-avustus 3,1 miljoonaa euroa Toiminnan rahoitus pääosin tapaturmavakuutusmaksuilla Työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen

Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia. Työsuojeluinsinööri Ville Lappalainen Vuoden 2014 kilpailu ja vuoden 2013 tuloksia Turvallisesti 2000 luvulla työturvallisuuskilpailu 2014 Uudellamaalla Esittely ja säännöt Uudenmaan alueellinen työturvallisuuskilpailu Pidempiä työuria työsuojelulla

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Taustatietoja Perustettu 1.4.1970 Liikevaihto n. 5,9 miljoonaa euroa Päärahoitus 3,1 miljoonaa euroa tapaturmavakuutusmaksuista TSR:n kautta

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion uusi työsuojelun yhteistoimintasopimus Sovittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite

Sisällysluettelo. 1. Johdanto. 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta. 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta 3. Työntekijän ilmoittamis- ja huomauttamisvelvoite 4. Työsuojelu ja työturvallisuus työpaikalla yleisesti 5. Työsuojelu ja työturvallisuus

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista

Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Työyhteisön pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista Jyväskylän kaupunki Henkilöstöhallinto Sisältö: 1. Henkilöstötyön keskeiset sisällöt 2. Miksi työyhteisön pelisäännöt? 3. Työhyvinvoinnin määritelmä

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Hannu Stålhammar Sosiaali- ja terveysministeriö

Hannu Stålhammar Sosiaali- ja terveysministeriö Yhteistyöllä riskit hallintaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla Terveellinen työ - Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanja 2012-2013 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot