Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta AIKA klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN 53 LEVÄNIEMEN TOIMINTAKESKUKSEN MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN HEINÄVEDEN KUNNALLE 29 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN 55 AVUN OSTOSOPIMUS 30 LÄÄKÄRIEN VASTAANOTON JA HAMMASHOITOLAN 57 KASSATOIMINNAT 31 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-MAALISKUU /PERUSTURVA 32 PIRKKO MIETTISEN IRTISANOUTUMINEN 59 PERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 33 LEENA HEINÄSEN IRTISANOUTUMINEN 60 PERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 34 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT VÄKIVALTATYÖN YHDYSHENKILÖN JA 63 VÄKIVALTATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 37 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE TOIMINTAVUODESTA

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KOKOUSAIKA klo 18:00-20:25 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Hartikainen Veli-Pekka 18:00-20:25 puheenjohtaja Puustinen Jani 18:00-20:25 varapuheenjohtaja Burman Tauno 18:00-20:25 jäsen Hokka Mervi 18:00-20:25 jäsen Jaakkila Esko 18:00-20:25 jäsen Piironen Outi 18:00-20:25 jäsen Simelius Ulla-Maija 18:00-20:25 jäsen POISSA Pakarinen Jari jäsen Vauhkonen Anna jäsen MUU Gustafsson Auvo 18:00-20:25 kh pj Mujunen Anna-Liisa 18:00-20:25 kh edustaja Tilus Riitta A. 18:00-20:25 kunnanjohtaja Ekberg Enni 18:00-20:25 perusturvajohtaja, esittelijä Pakarinen Riitta 18:00-18:35 sosiaalityöntekijä Rönkkö Mariitta 18:00-20:25 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Anna Vauhkonen ja Tauno Burman. Valittiin Jani Puustinen ja Tauno Burman. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Veli-Pekka Hartikainen Pöytäkirjanpitäjä Mariitta Rönkkö PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Jani Puustinen Tauno Burman PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: klo kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta KUNTOUTUS-, KOULUTUS- JA ASUNTOSÄÄTIÖN LEVÄNIEMEN TOIMINTAKESKUKSEN MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN HEINÄVEDEN KUNNALLE 122/ /2011 PETU 28 Valmistelija sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Heinäveden kunnanjohtaja Riitta A. Tilus on saanut Leväniemen johtajalta Matti Turtiaiselta kirjelmän, jossa on todettu, että Heinäveden kunnan ja Leväniemen kesken on olemassa erimielisyys alennusprosenteista, jotka kunta on Leväniemelle maksamistaan laskuista vähentänyt. Kunnanjohtaja on pyytänyt perusturvalautakunnalta selvitystä asiassa: lisälistan liite no 1. Leväniemen toimintakeskus teki kesällä 2007 palvelutuotekuvaukset tarjoamistaan palveluista, jotka toimitettiin Heinäveden perusturvalautakunnalle lokakuussa Säätiö määritteli asumispalvelujen uudet hinnat em. palvelukuvausten ja asukkaiden hoitoisuuden perusteella. Hinnat nou sivat jopa 65 eurosta 120 euroon/päivä/asukas. Hintojen korotukset olivat lautakunnan käsittelyssä ja lautakunta päätti pyytää tarkempia selvityksiä ja perusteita hintojen korotuksille. Perusturvajohtaja Anneli Malmstedt ja Leväniemen johtaja Enni Ekberg neuvottelivat asiasta ja sovittiin, että Heinäveden kunta saa ns. kotikuntaetuna alennusta kolmen vuoden ajan seuraavasti: v %, v % ja v %. Lisäksi sovittiin, että vuoden 2011 hinnoista neuvotellaan ennen kunnan talousarvion laadintaa vuodelle Perusturvajohtaja Anneli Malmstedt on käynnistänyt tästä neuvottelut kesällä 2010 ja lähettänyt talousarvion laadintaan liittyen asiasta sähköpostikyselyn , jossa hän on kysynyt, säi lyy kö 10 % alennus hoitopäivähinnoista myös vuonna Neuvottelussa Anneli Malmstedtin kanssa Leväniemen johtaja Enni Ek berg il moitti, että alennusprosentti on edelleen 10 % vuonna 2011 kunkin asiak kaan hoitoisuuden perusteella määritellystä hinnasta. Leväniemisäätiön johtajana toimineen Liisa Hallikkaan aikana hoitopäivän hinnoista tuli kirjallinen ilmoitus perusteluineen, silloin kun hintoja oli tarve korottaa. Johtajana toimineen Sirkka Mathesonin aikana kirjallista ilmoituskäytäntöä ei ollut, vaan hoitopäivien hinta trkistetiin häneltä suullisesti tai kirjallisesti kunnan talousarvion laadintavaiheessa. Asumispalveluista tehdyssä puitesopimuksessa (Asumispalveluiden ostosopimus, kohta 10) todetaan, että Leväniemi tekee esitykset hintojen tarkis tamisesta viimeistään edellisen vuoden syyskuun loppuun mennessä. Hin tojen muutokset perustuvat olennaisiin muutoksiin palvelujen tuotantokustannuksissa. Puitesopimus on lisälistan liitteenä no 2. Tähän asti perusturvajohtaja on voinut luottaa siihen, mitä hoitopäivien hinnoista ja alennusprosenteista on sovittu Leväniemisäätiön johtajan kanssa joko kirjallisesti (kirje tai sähköpostiviesti) tai suullisesti (puhelinkeskustelu tai tapaaminen). Vuonna 2011 Leväniemisäätiöltä tulleet laskut, joissa ei ole huomioitu 10

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ % alennusta, eivät ole neuvotellun sopimuksen mukaisia. Heinäveden kunnan vuoden 2011 talousarvio on myös laadittu sovitun hinnan mukaisena. Perusturvajohtaja Anneli Malmstedtin selvitys maksujen määräytymisestä on lisälistan liitteenä no 3. Toimialapäällikön varahenkilö 1. perusturvalautakunta toteaa, että Leväniemen toimintakeskuksen laskutus ei vastaa tehtyä sopimusta 2. kunnanjohtajalle toimitetaan edellä oleva selvitys Leväniemen kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiön maksujen määräytymisestä Heinäveden kunnalle Merkitään pöytäkirjaan, että toimialapäällikkö Enni Ekberg poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.. Merkitään pöytäkirjaan, että asian esitteli sosiaalityöntekijä Riitta Pakarinen. Toimeenpano: kunnanjohtaja

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOSOPIMUS 114/ /2011 PETU 29 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) mukaan henkilökohtainen apu kuuluu kunnan erityisen jär jes tämisvastuun piiriin eli on nk. subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle. Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämä töntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun järjestämisessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Päätöksen siitä, onko henkilö tässä tarkoitettu vaikeavammainen, teke vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä. Sairaanhoidollinen apu ei kuulu henkilökohtaisen avun piiriin. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua joko järjestämällä palvelun itse tai hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Tähän asti Heinäveden kunta on järjestänyt palvelun itse ja korvannut vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avus tajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Toukokuun alussa palvelun piirissä oli 8 vaikeavammaista. Honkalampi-säätiön vuonna 2001 toimintansa aloittanut Avustajakeskus tarjoaa henkilökohtaisen avun palveluja ostopalveluina kunnille ja yksityisille tahoille. Avustajakeskuksesta välitetään avustajia lyhyt- ja pitkäaikaiseen avustajatarpeeseen sekä mahdollisuuksien mukaan sijaisia avustajien sairaus- ja vuosilomien ajaksi. Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimii avustajaa tarvitseva henkilö tai hänen edunvalvojansa. Palveluihin kuuluu avustajarekrytointi, palkanmaksu sekä työsopimusasioihin liittyvät tehtävät. Avustajakeskus toimii sijaismaksajana hoitaen lakisääteiset työnantajavelvoitteet sekä tarjoaa neuvontaa palvelun käyttäjille. Toimintaa on tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Savossa. Esityslistan liite no 1: Honkalampi-säätiön Avustajakekuksen ostosopimus hintaliitteineen. Esityslistan liite no 2: sosiaalityöntekijä Martti Leppä sen pe rus te lut avus taja palvelun järjes tämiselle ostopalveluna Honkalam pi-sää tiön Avustaja keskukselta.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta päättää hyväksyä henkilökohtaisen avun ostosopimuksen Honkalampi-säätiön Avustajakeskuksen kanssa takautuvasti alkaen. Toimeenpano: toimialapäällikkö Enni Ekberg, sosiaalityöntekijä Martti Leppänen Honkalampi-säätiön avustajakeskus

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LÄÄKÄRIEN VASTAANOTON JA HAMMASHOITOLAN KASSATOIMINNAT 107/ /2011 PETU 30 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heiäveden kunnan rahasaatavien laskutus- ja perintäohjeiden (kh , 64 ) tavoitteiden mukaan kunnan saatavat pyritään perimään ensisijaisesti käteisellä. Ohjeiden mukaan kunnanhallitus voi erityisistä syis tä yk sit täis ta pauk sissa antaa näistä ohjeista poikkeavia määräyksiä. Kuntaan hankittiin 1999 Computer Program Unit (CPU) -kassapankkijärjes te lä. Kassapisteitä on nyt neljä: lääkärien vastaanotossa, päiväkeskukses sa, ham mashoitolassa ja kunnanvirastolla. Ylläpitomaksut on maksettu kaikis ta vuoden 2011 loppuun. Ylläpitomaksuista ei ole mahdollista saada pa lau tusta, vaik ka osasta kassatoimintoja luovuttaisiinkin. Terveyskeskus on liittymässä maakunnalliseen yhteiseen potilastietojärjestelmään. Järjestelmästä ei ole yhteyttä CPU -kassapankkijärjestelmään. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskuksen (PKTTK) mukaan yhteyden rakentaminen maksaisi n euroa. CPU:n mukaan linkitys on jo olemassa eikä nykyisten kassapisteiden säilyttäminen lääkärien vastaanotossa ja hammashoitolassa ole on gel ma. Terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja ja vastaava hammaslääkäri ovat esittäneet, että lääkärien vastaanotolla ja hammashoitolassa luovuttaisiin saatavien käteisperinnästä. Tämä säästäisi kustannuk sia, kun yhteyttä järjestelmien välille ei rakennettaisi. Lisäksi näin menetellen vapau tuisi hoitajien työ aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Järjestely toisi myös lisää turvallisuutta toi min taan, kun käteistä rahaa ei enää käsiteltäisi toimipisteissä. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lääkärien vastaanotossa ja hammashoitolassa luovutaan saatavien käteisperinnästä alkaen. Mahdollisuus maksaa laskuja päiväkeskuksen kassaan säilyy. Esi tyk sen pe rus te lui na ovat kus tan nus sääs töt ja tur valli suusnä kö koh dat. Toimeenpano: kunnanhallitus

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-MAALISKUU 2011/PERUSTURVA PETU 31 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjei den mu kaan kirjanpidosta tulostettavat talousarvion toteutumat osastota solla 04/kustannuspaikoittain tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle vähintään nel jä kertaa vuodessa. Perusturvalautakunnan toimintatuotot vuoden ensimmäisellä vuosineljännek sel lä ovat ,65 (17,4 %), toimintakulut ,61 (18,1 %) ja toimintakate ,96 (18,2 % ). Tasaisen ker ty män mu kai nen käyt tö tam mi-maa lis kuussa on 25 %. Osastotasojen 04 toimintakulujen käyt tö-%:t vaihtelevat 25,3 %:sta (toimeentulotuki) 11,3 %:iin (täydentävät pal velut). Huomattava kuitenkin on, että asiakaspalvelujen ostoihin sisältyy pääsääntöisesti vain kahden kuukauden toimintakulut. Esityslistan liitteenä no 3 on talousarvion to teutumisvertailu perusturva lautakunnan alaisista toimin noista kustannus paikoittain Perusturvalautakunta 1. merkitsee talousarvion toteutumisvertailun perusturvalautakunnan alaisten toimin to jen osalta tietoonsa saa te tuksi 2. tarvittaessa käy toteutumasta evästyskeskustelun. Toimeenpano: kunnanhallitus, kirjanpito

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta PIRKKO MIETTISEN IRTISANOUTUMINEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 117/ /2011 PETU 32 Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Pirkko Miettinen on perusturvalautakunnalle saapuneessa kirjeessään ilmoittanut ir ti sa nou tu vansa per he päi vä hoi tajan teh tä västä al kaen. Perusturvalautakunta myöntää Pirkko Miettiselle eron perhepäi vä hoi ta jan teh tävästä alkaen. Toimeenpano: palkanlaskenta Pirkko Miettinen

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta LEENA HEINÄSEN IRTISANOUTUMINEN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TEHTÄVÄSTÄ 115/ /2011 PETU 33 Valmistelija päivähoidon ohjaaja Paula Ukkonen, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , Leena Heinänen on perusturvalautakunnalle saapuneessa kirjees sään il moit ta nut irtisanoutuvansa perhepäivähoitajan tehtävästä al kaen. Perusturvalautakunta myöntää Leena Heinäselle eron perhepäivähoitajan tehtävästä alkaen. Toimeenpano: palkanlaskenta Leena Heinänen

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 34 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no 4: vs. perusturvajohajan, vs. kotihoidon johtajan ja terveyskeskuksen vs. osas tonhoitajan päätösluettelot. Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen. Toimeenpano: ao. viranhaltijat

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 35 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Kansaneläkelaitoksen tarkastus- ja ratkaisuryhmän päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta ti likaudelta Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös kor vauk sesta lääkärin pe rus ter vey den huollon li sä kou lutuk sesta ai heu tuviin kustannuksiin 3. Valtiokonttorin päätös Dno: 897/2009: Valtiokonttorin kor vaus Heinäveden kun nal le sotilasvamma lain ja kansanterveyslain mukai sista so siaali- ja ter vey den huollon palveluista vuodelta 2010, korvaus yh teensä ,07 eu roa 4. Leväniemen toimintakeskuksen toimintakertomus vuodelta Terveyskeskuksen vs. osastonhoitajan tiedote: Ilmoitusasioiden liite no 1. Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta VÄKIVALTATYÖN YHDYSHENKILÖN JA VÄKIVALTATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 121/ /2011 PETU 36 Valmistelija vs. perusturvajohtaja Enni Ekberg, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja on lähettämässään kirjeessä pyytänyt lautakuntaa nimeämään väkivaltatyön yhdyshenkilön ja edellyttää, että kuntaan perustetaan työryhmä väkivaltatyön koordinoimista varten. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, lääninhallituksien ja kuntien edustajien kanssa vuonna 2008 lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset (STM:n julkaisuja 2008:9). Heinäveden kunta on ollut seutukunnallisessa Seula-hankkeessa, jonka tavoitteeksi asetettiin perhe- ja lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen vahvistaminen palveluverkossa sekä paikallisten ja seudullisten toimintamallien kehittäminen perhe- ja lähisuhdeväkivalta-asiakkaiden auttamiseksi. Seula-työryhmään kuuluivat Heinävedeltä perhe- ja lähisuhdeväkivalta yhdyshenkilöt Erja Hottinen ja Riitta Pakarinen. Hankkeeseen kuuluvan Heinävesi-ryhmän tavoitteena oli työstää lähisuhdeväkivaltatyön yhteistyökysymyksiä. Ryhmän jäsenet toimivat oman työyksikkönsä yhdyshenkilöinä. Kunnassa on jo työstetty asiaa yhteistyön ja toimintamallien rakentamiseksi. On tarkoituksenmukaista, että jatkossakin asiaa hoidetaan samojen taho jen toimesta. Väkivaltatyöryhmää voidaan tarvittaessa täydentää muilla vi ranomaistahoilla, esim. poliisin edustajalla. Perusturvalautakunta päättää 1. nimetä väkivaltatyön yhdyshenkilöksi Riitta Pakarisen ja varahenkilöksi Erja Hottisen 2. nimetä väkivaltatyöryhmän jäseniksi perusturvan toimialalta seuraavat henkilöt: Erja Hottinen, Sirpa Mikkonen, Susanna Hottinen, Niina Hiitola, Paula Kotilainen, Helena Kervinen, Päivi Tiippana, Riitta Pakarinen ja Martti Leppänen. Toimeenpano: Toimeenpano Riitta Pakarinen ao. työryhmään nimetyt

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESTEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE TOIMINTAVUODESTA / /2011 PETU 37 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta ostaa Joensuun kaupungilta sosiaali- ja potilasasiamiesten palvelut, joiden järjestämisvastuu on säädetty kuntien tehtäväksi sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain perusteella. Palvelun tuottaa kaksi päätoimista asiamiestä Pohjois-Karjalan kaikille kunnille Hei nä ve den lisäksi, joukolle yksityisiä terveydenhuollon palveluja tuottavia yri tyk siä ja Joensuun Työterveys -liikelaitokselle. Väestöpohja oli asu kas ta. Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluvan neuvonnan ja asiakkaiden oikeuksien seurannan lisäksi tulee asiamiehen antaa vuosittain selvitys kunnanhallitukselle asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehityksestä kunnassa. Potilasasiamiehen tehtävät on määritelty potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa ja ne ovat lähes samanlaiset kuin sosiaaliasiamiehenkin tehtävät lukuun ottamatta selvityksen antovelvollisuutta. Potilasasiamiehet ovat kuitenkin Pohjois-Karjalassa laatineet jo vuodesta 2002 lähtien myös perusterveydenhuoltoa koskevan selvityksen sosiaaliasiamiesten selvitykseen liitettynä osiona. Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys kunnanhallitukselle toimintavuodesta 2010 on lisälistan liitteenä no 4. Selvitys pohjautuu pääasiassa asiakasta pauksiin ja asiamiesten itse tekemiin havaintoihin. Asiamiehet toivovat kuntien kiinnittävän huomiota erityisesti selvityksen sivulla 3 kirjattuihin viiteen toivomukseen ja antavan palautetta selvityk sen si sällön kehittämiseksi entistä paremmin kunnan tarpeita vastaavaksi. Perusturvalautakunta 1. merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksen vuodelta 2010 tietoonsa saatetuksi 2. antaa tulosyksiköiden esimiesten tehtäväksi arvioida selvityksessä esitettyjen viiden toivomuksen toteutuminen kunnassamme 3. esittää, että kunnanhallitus käsittelisi selvityksen erillisenä asiana. Toimeenpano: kunnanhallitus, tulosyksiköiden esimiehet

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 28, 30, 31, 34, 35, 37 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 29, 32, 33, 36 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 29, 32, 33, 36 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO Fax (017) Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN

Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET JA 3 PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2015 2 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 22.01.2015 AIKA 22.01.2015 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632

Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 632 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2011 630 Kunnanhallitus 14.11.2011 AIKA 14.11.2011 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 2.000.000 EURON TALOUSARVIOLAINAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot