KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Aika klo 16:00-18:00 Paikka Perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 3 Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna Perusturvan palvelualueiden esimiehet ja vastuuhenkilöt Perusturvalautakunnan päätösvallan delegointi Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2014 / Perusturvapalvelut 8 Perusturvapalveluiden talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen 9 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden 2012 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin hyväksyminen 10 Ympäristöterveydenhuollon erityislakien toimivallan siirto viranhaltijoille 11 Lastensuojelulain vaatimat toimenpiteet ja toimivalta Sovittelijoiden nimeäminen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoasiassa 13 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannustenkorvaus Lasten päivähoitomaksut alkaen Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna Elatusapujen ja elatustukien määrät vuonna Huoneen vuokraaminen Kylpylähotelli Sani Oy:ltä Pesulapalvelujen hankinta Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen / Tmi Touche Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaminen / Muruvana Oy Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Valtuustoaloite / pitkäaikaistyöttömien ja kansaneläkkeen perusosalla olevien henkilöiden terveyskeskuksen käyntimaksu

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ jen poistaminen 24 Ennalta ehkäisevän toiminnan käynnistäminen Wellmed -konseptilla 25 Tiedoksi saatettavat asiat Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset 45 42

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Murtoniemi Alpo puheenjohtaja Valikainen Esko varapuheenjohtaja Alaranta Juhani jäsen Merijärvi Alho Päivi jäsen Heikkilä Eeva-Liisa jäsen Myllylahti Terttu jäsen Mäntymäki Ritva jäsen Nevalainen Tuomas jäsen Tallila Ismo jäsen Nivala Kirsti jäsen kh pj. Merijärvi, ympth Merijärvi Pekkala Sari jäsen ympth Raahe. Läsnä klo Pirkola Ari jäsen ympth Pyhäjoki. Läsnä klo :25 Yrjänä Tarja jäsen ympth Siikajoki. Läsnä klo Tilvis Päivi varajäsen Tuliniemi Juha kh:n edustaja Alajoki Roosa nuorisovalt. edustaja Mäki-Leppilampi Anne perusturvajohtaja POISSA Peltola Matti jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT 1-26 ALLEKIRJOITUKSET Alpo Murtoniemi Puheenjohtaja Anne Mäki-Leppilampi Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Alaranta ja Päivi Alho. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Juhani Alaranta Päivi Alho PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kalajoen perusturvakeskuksessa laskentasihteerin huoneessa Laskentasihteeri Suvi-Päivi Typpö

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PetuLtk 1 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Perusturvalautakunnan puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta PetuLtk 2 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvalautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjan tarkastajina olivat Ismo Tallila ja Esko Valikainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Alaranta ja Päivi Alho.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna / /2012 PetuLtk 3 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kaupungin hallintosäännön 2. luvun 3-4 :n mukaan kokoukset pidetään toimielimien päättäminä aikoina. Sen lisäksi toimielin kokoontuu, kun sen käsiteltäväksi tarkoitettujen asioiden on tarpeen, tai kun enemmän kuin puolet jäsenistä tekee esityksen puheenjohtajalle ilmoittamaansa asiaa varten. Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka ja mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä jäsenille toimielimen määräämällä tavalla. Merijärven kunnalla on yksi jäsen perusturvalautakunnassa. Raahen kaupungilla, Siikajoen, Merijärven ja Pyhäjoen kunnilla on kullakin yksi lautakunnan jäsen ympäristöterveydenhuollon asioiden käsittelyssä. Kokouksesta on samalla tavoin ilmoitettava kaupunginhallituksen toimielimen valitsemalle edustajalle, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle sekä lisäksi Merijärven kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. Perusturvalautakunta päättää, että perusturvalautakunnan kokoukset pi detään pääsääntöisesti kuu kau den viimeisenä keskiviikkona lukuun ottamatta heinäkuuta. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna / /2012 PetuLtk 4 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kaupungin hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla sekä pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Perusturvalautakunta päättää, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kulloinkin kaksi lautakunnan jäsentä. Tarkastus suoritetaan kahden päivän kuluessa kokouksen pitopäivästä lukien. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä perusturvakeskuksessa perusturvan hallinnon laskentasih teerin huoneessa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tiistaille osuu py hä päivä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvan palvelualueiden esimiehet ja vastuuhenkilöt / /2010 PetuLtk 5 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kalajoen kaupungin hallintosäännön 9 mukaan lautakunnat nimeävät vastuuhenkilöt palvelualueisiin ja tarvittaessa palveluyksiköihin. Perusturvapalveluihin kuuluvat palvelualueet: varhaiskasvatuspalvelut, terveyspavelut. hyvinvointipalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto. Palveluvastaavan ja pe rus turva joh tajan sijai sen ni meää kau pun ginhal li tus. VARHAISKASVATUS palvelualuejohtaja HYVINVOINTIPALVELUT palvelualuejohtaja sosiaalityö vammaispalvelut kotiin annettavat palvelut TERVEYSPALVELUT palvelualuejohtaja perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito suun terveydenhuolto Osviitta päivähoidon ohjaaja Tuula Haapala vara päiväkodin johtaja Sari Liias johtava sosiaalityöntekijä Kirsti Rahkola vara palveluohjauspäällikkö Merja Gronoff palve lupäällikkö, joh tava sosiaali työntekijä Kirsti Rahkola vara sosiaalityöntekijä Satu Rättyä palvelupäällikkö, kehitysvammahuollon johta ja Päivi Siironen vara vastaava ohjaaja Saija Heikkilä palvelupäällikkö, palveluohjauspäällikkö Merja Gronoff vara osastonhoitaja Martti Jokinen terveyspalvelujohtaja Anna-Liisa Hannula-Tu kiainen terveyspalvelujohtaja Anna-Liisa Hannula-Tukiainen vara nimetään erikseen vastaava hammaslääkäri Kauno Salminen vara hammaslääkäri Airi Kääntä palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä Sari Ängeslevä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO palvelualuejohtaja ympäristöterveydenhuollon johtaja Inkeri Ero nen vara terveystarkastaja Anu Räsänen

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta vara eläinlääkäri Ulla Mertaniemi-Hannus Perusturvalautakunta nimeää perusturvapalveluiden vastuuhenkilöt yllä esi te tyn mu kai ses ti. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan päätösvallan delegointi / /2013 PetuLtk (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kalajoen kaupungin hallintosäännössä ja lautakuntien johto säännöissä on määritelty valtuuston, kau punginhallituksen ja lautakuntien keskinäinen toimivalta karkealla tasolla. Kussakin palvelussa toimivalta on tarkemmin määrittelemätön ja palvelus sa käsitellään ja ratkaistaan kaikki toimialaan kuuluvat asiat lukuun otta matta niitä, jotka erikseen on joko lais sa, asetuksissa, hallintosäännössä tai muissa kaupungin sisäisissä ohjeis sa määritelty kaupunginhallituksen tai -valtuuston käsiteltäviksi. Perusturvapalvelut jakautuvat neljään palvelualueeseen: varhaiskasva tus-, hyvinvointi- ja ter veyspalvelut se kä ym pä ris tö ter vey den huolto. Hyvinvointipalvelut jakautu vat neljään palveluyksikköön: sosiaalityö, vammaispalvelut, ko tiin an nat ta vat palvelut sekä ikääntyneiden palveluasuminen. Terveyspal velut ja kau tu vat neljään palveluyksikköön: perusterveyden huol toon, erikoissairaanhoi toon, Osviittaan ja suun ter vey den huoltoon. Lau ta kun nan on mää ri teltä vä ko. pal velun si säi nen toi mivalta ja yksityis kohtai sesti pää tettävä minkä asioi den ratkai su vallan lau takunta toi mialal laan an taa alais tensa vi ranhalti joi den tehtä väksi. Dele gointiluettelo pitää antaa tie dok si kaupunginhallitukselle. Kaupunginvaltuusto on hallintosäännössä mää ritellyt joita kin yleisiä toimivalta-asioita henkilöstö asioissa. Lautakunnan päätökset ei vät voi olla ristiriidassa hallintosäännön kanssa. Joissakin eri tyislaeissa on säädetty, mikä toimielin kaupungissa ratkaisee ko. asian, sellaisessa asiassa ei toimivaltaa voi siirtää. Hallintosäännössä on määritelty menettelytapa kaupungin hallituksen ja lautakunnan otto-oikeudesta. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä toimi vallan de legoimisen alaisilleen viranhaltijoille liitteenä olevan esityksen mu kaisesti ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin. PetuLtk 6 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Delegoinnit on hyväksytty valtuustokaudeksi. Delegointeihin esitetään toiminnan muutoksista johtuvat seu raavat lisäykset ja muutokset:

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Hyvinvointipalvelujen palvelualue: Kuntouttavan työ toi min nan ohjaaja: - toimeentulotuen myöntemäinen ad kuntoutta van työtoiminnan päätet. Sosiaalityöntekijä: - lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tehtyjen sopi musten vahvistaminen sekä elatussopimusten vahvistaminen - toimeksiantosopimukset ja tukiperhesopimukset Vammaispalvelujen palveluohjaaja - toimeentulotuen myöntäminen ad 3300 Terveyspalvelujen palvelualue: Vastaava fysioterapeutti - apuvälineiden myöntäminen (max ) - terapiat omana toimintana - terapia-arviot, ostopalvelu(1-2x) Osviitan palvelupäällikkö - maksusitoumukset ostopalveluterapioihin Perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevat lisäykset delegointiin. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2014 / Perusturvapalvelut 21/ /2013 PetuLtk 7 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kalajoen kaupunginhallitus on talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeessa antanut lautakunnille tehtäväksi määrätä ne henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä tulo- ja menotositteet. Tavaran ja palvelun vastaanottaja ei saa hyväksyä laskua. Henkilön ollessa estynyt tai esteellinen laskun hyväksyy tai vastaanottaa se henkilö, joka on hänen sijaisensa muutoinkin. Vastaanotto/tarkistusmerkinnän voi tehdä myös toimistosihteeri. Ostolaskut käsitellään sähköisessä kierrätyksessä, tositteiden tulee olla yksilöityjä, joten niistä on käyttävä selville mm. tavaran tai palvelun määrä ja hinta, syy miksi kaupunki maksaa laskun; jos se ei käy ilmi selvästi saapuneesta laskusta, tositteeseen on merkittävä, miten se liittyy kaupungin omaisuuteen ja/tai toimintaan sekä edustus- yms. tarjoilulaskuista on käytävä ilmi tarjoilun syy ja osallistuja(t). Hankinnoissa laskun hyväksyy hankintapäätöksen tehnyt henkilö. Matkalaskut hyväksyy lähiesimies. Perusturvajohtajan estyneenä ollessa laskut hyväksyy hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtaja. Perusturvajohtajan laskut hyväksyy kaupunginjohtaja. Liitteenä laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä laskujen hyväksymisvastuut liitteen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväkyjät 2014 / Perusturvapalvelut

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvapalveluiden talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen 202/ /2013 PetuLtk 8 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Rakenta misohjelma käsittää vuodet Määrärahat ja tuloarviot on käyttö taloudessa hyväksytty osastokartalla tasolle 2. Määrärahat ja tuloarviot käyttötaloudessa ovat sitovia palveluittain. Investoinneissa määrärahat ovat hankekohtaisia investointiohjelman mukaisena lukuun ottamatta irtai miston hankintaa. Valtuuston hyväksyttyä talousarvion vuodelle 2014 kaupun ginhallitus ja lau takunnat päättävät käyttö suunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioeh dotukseen sisältynyt alustava käyt tösuunnitelma valtuuston päätöstä vas taavaksi sekä päättää omalta osal taan tehtävien toteuttamisesta ja määrä rahojen käytöstä. Käyttösuunnitel malla toimieli met asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloar viot seuraavien tasojen yksiköille (käyttö talousosa) ja kohteille (investointi osa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi Investoinnit/talonrakennus suunni tel massa valtuusto on hyväksynyt vuodelle 2014: Seniorikeskus Mäntyrinteen saneeraus / osahanke vesikaton uusiminen Himangan uusi ryhmäkoti Investointiosassa olevan irtaimiston määrärahan kaupungin hallitus jakaa käyttösuunnitelmassaan. Käyttösuunnitelma on saatettava kaupunginhal litukselle tiedoksi mennessä. Perusturvan talousarvion käyttö suunnitelma vuodelle 2014 palvelu-aluetasolla on oheismateriaalina. Perusturvalautakunta päättää hyväksyä perus turvan talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja käyttö suunnitelman vuodelle 2014 ja antaa sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden 2012 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin hyväksyminen 258/11.02/2010 PetuLtk PetuLtk (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Elintarvikelain, kemikaalilain, terveydensuojelulain, tupakkalain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva valvontasuunnitelma siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja estävää. Valtioneuvoston asetuksen (665/2006) mukaan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään tarkastusten sisältö, valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheydet, tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika, kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi. Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. Kunnan tulee arvioida valvontasuunnitelman toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä arviointiraportti. Raportti laaditaan tämän ohjelman toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annettujen ohjeiden mukaan. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointia hyödynnetään paikallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan toimivuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan valvontakohdetyypeittäin. Lautakunnassa käsitelty valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee lähettää AVIin maaliskuun loppuun mennessä. Toteutumisen arviointi lähetettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon maaliskuun loppuun mennessä ennen lautakunnan käsittelyä. Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen vuoden 2012 valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnin. Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että jäsen Ritva Mäntymäki saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja)

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kunnan tulee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä arviointiraportti. Lautakunnassa käsitelty valvonta suunnitelman toteutumisen arviointi tulee lähettää aluehallintovirastoon maaliskuun loppuun mennessä. Toimintavuoden 2012 arviointiraportti toimitettiin Pohjois- Suomen aluehallintovirastoon oh jeiden mu kaisesti Perusturvalautakunta hy väksyi arviointira portin ko kouksessaan Pohjois-Suomen aluehal lintovirasto on päiväämässään kirjeessään (PSA VI/1556/ /2013) katsonut, että saatujen selvitysten perusteella, Ka lajoen kaupungin perusturvalautakunta on onnistunut kohtuullisesti sekä eläinlääkäripalveluiden että eläinlääkintähuollon valvontatehtävien suunni telmallisessa tuottamisessa. Jatkossa aluehallintovirasto pyytää kiinnittämään huomiota päivystävien eläinlääkäriresurssien riittä vyyteen, keskitettyyn yhteydenottomahdollisuuteen päivystyksessä, yhteis vastaanottomahdollisuuksien selvittämiseen sekä valvontaeläinlääkärire surssin varmistamiseen. Aluehallintoviraston kirje liitteenä. Ympäristöterveydenhuollon johtaja: Perusturvalautakunta merkitsee ar viointiraportin tiedoksi Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöterveyden huollon johtajan esityksen Merkittiin tiedoksi. PetuLtk 9 (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Kunnan tu lee arvioida ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumista toimintavuoden päätyttyä ja laatia siitä arviointiraportti. Lautakunnassa kä sitelty valvonta suunnitelman toteutumisen arviointi tulee lähettää aluehal lintovirastoon maaliskuun loppuun mennessä. Toimintavuoden 2012 arviointiraportti toimitettiin Pohjois- Suomen aluehallintovirastoon oh jeiden mu kaisesti Perusturvalautakunta hyväksyi arviointirapor tin kokouk sessaan (PetuLtk ). Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päiväämässään kirjeessään (PSA VI/2651/ /2013) katsonut, että Kalajoen perusturvalautakunnan hy väksymä arviointiraportti on kattava ja täyttää arvioinnille asetetut vaatimukset.

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Aluehallintoviraston laskemat toteutumaprosentit (ra portissa suluissa olevat prosentit) poikkeavat Ka lajoen kaupungin laske mista luvuista. Aluehallintoviraston laskema luku kuvaa tarkastettujen koh teiden toteutumaa suhteessa valtakunnallisen ter veydensuojeluohjelman ja tupakkalain mukaisen valvontaohjelman tavoit teisiin, jos kaikki asian omaiset valvontakohteet jaettaisiin tasaisesti eri vuosille tavoitteen saavuttamiseksi. Terveydensuojelulain mukaisia tarkastuksia tehdään resurssien mukaan ja keskittyen valtakunnalli sen valvontaohjelman antamiin painopisteisiin. Vähittäismyy mälöiden elin tarvikelain mukaisten tarkastusten yhteydessä valvotaan aina myös tupak katuotteiden myyntiä. Vanhusten huollon yksiköiden valvonta kytkettiin pe sutilojen siivoustoimenpiteiden riittävyyden valvontaan (pinta puhtausnäy te-projekti). Edellä mainitut seikat selittävät eriäviä lukuja. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomiota resurssien arvioimi seen. Kalajoen kaupunki on arvioinut, että vajausta olisi ennen kaikkea elintarvikevalvonnassa. Aluehallintoviras to haluaa muistuttaa, että myös terveydensuojeluvalvontaan tarvitaan re sursseja. Kaikki valvontahan ei ole suunnitelmallista valvontaa (esim. asuntotarkastukset). Aluehallintovirasto toteaa, että isojen vesilaitosten sekä vanhushuollon yksiköiden valvonta on toteu tunut hyvin. Aluehallintovirasto esittää, että ar vioinnissa valvonnan tulojen kohdentuminen ympäristöterveyden huoltoon tulisi esittää tarkemmin. Perusturvalautakunta merkitsee arvioinnin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Ympäristöterveydenhuollon erityislakien toimivallan siirto viranhaltijoille 22/ /2013 PetuLtk 10 (Valmistelija: Inkeri Eronen, ympäristöterveydenhuollon johtaja) Päätös- ja toimivallan siirto koskee terveydensuojelulakia (763/1994), elintarvikelakia (23/2006) ja lakia elintarvikelain muuttamisesta (352/2011), kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011), tupakkalakia (693/1976), lääkelain (359/1987) muutosta (22/2006) sekä kemikaalilakia (744/1989). TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994) 6 Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) (SopS 51/2007) 20 ja 39 artiklassa tarkoitettujen todistusten myöntämisestä säännöstön liitteessä 3 olevan mallin mukaisesti. Laivojen saniteettitoimenpiteistä määrääminen/ vapauttaminen ja todistusten anto. 15 Ilmoituksenvaraisen toiminnan ilmoitusten käsittely ja päätös ten an taminen 18 Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen 20 talousveden laadun valvonta ja talousveden käyttöä koske vat päätökset 20a Talousveden välityksellä leviävän taudin ehkäiseminen 27 Asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleva ter veyshaitta, määräysten anto terveydellisen haitan poistamiseksi 29 Uimaveden säännöllinen valvonta ja uimaveden käytön kiel täminen 30 Käymälät, määräys käymälän rakentamisesta yleiselle alu eelle tai suureen yleisötilaisuuteen 31 Mikrobit ja vahinkoeläimet, määräys vahinkoeläinten hävittämisestä 43 Asetuksenantovaltuus, päätös haudatun ruumiin siirtämisestä (Tsa 1280/1994, 42 ) 44 Tiedonsaantioikeus 45 Tarkastusoikeus 47 Tiedonsaanti toiselta viranomaiselta 49 Ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden osoittaminen ELINTARVIKELAKI (23/2006) JA LAKI ELINTARVIKELAIN MUUTTAMI- SESTA (352/2011) 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely 15 Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi 36 Ulkopuolisen asiantuntijan käyttöoikeus 45 Ruokamyrkytysten selvittäminen 49 Tarkastusoikeus ja läsnäolo-oikeus (viranomaistehtävään pe rehdytettävän harjoittelijan läsnäolo-oikeus) 50 Näytteenotto-oikeus 51 Tiedonsaantioikeus 52 Ilmoitus - ja tiedonantovelvollisuus 53 Ohjausvelvollisuus

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Elintarvikemääräysten vastaisuuden poistaminen 56 Kielto 57 Elintarvikkeen markkinoilta poistaminen ja ylei nen tiedottami nen 58 Haltuunotto 59 Elintarvikkeen käyttöä ja hävittämistä koskeva päätös 60 Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläi mistä saatavien elintarvikkeiden hylkääminen ensisaapumispai kassa KULUTTAJATURVALLISUUSLAKI (920/2011) 6 Kuluttajapalvelusta koskevan ilmoituksen käsittely 7 Turvallisuusasiakirjan esittämisvaatimus tarvittaessa 9 Toiminnanharjoittajan velvoittaminen antamaan kuluttajille vaaran torjumiseen tai ehkäisemiseen tarvittavia tarpeellisia käyttö- ja toimintaohjeita, varoituksia tai muuta tietoa 27 Tiedonsaantioikeus 28 Tarkastusoikeus 29 Näytteenotto-oikeus 30 Ulkopuolisen asiantuntijan käyttöoikeus 34 Korjaus- ja oikaisutoimenpiteistä määrääminen 35 Väliaikaisen kiellon antaminen 36 Kiellon antaminen 37 Toiminnan keskeyttäminen 38 Toimenpiteen teettäminen 44 Tiedottamisvelvoitteen määrääminen toiminnanharjoittajalle 10 mukaisesta vaarasta ja kuluttajan oikeuksista TUPAKKALAKI (693/1976) 10 b Tupakkatuotteiden vähittäismyynti luvan myöntäminen 17 Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden varastoinnin ja myynnin tarkastukset ja valvonta, myynnin omavalvonnan valvonta, mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan valvonta ja tupakkakieltojen ja - rajoitusten valvonta LÄÄKELAIN (359/1987) MUUTOS (22/2006) 54 a Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntäminen 54 c Nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastus ja valvominen Terveystarkastajan sijaisena toimivalla ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian tai elintarviketeknologian opiskelijalla on elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994) ja kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) tiedoksisaanti-, tarkastus- ja näytteenotto-oikeus ja tupakkalain (693/1976) 17 sekä lääkelain (359/1987) muutoksen (22/2006) 54 c tarkastus- ja valvontaoikeus. Opiskelija ei voi käyttää hallinnollisia pakkokeinoja. Ympäristöterveydenhuollon johtaja: Päätösvallan delegointi hyväksytään yllä esitetyn mukaisesti. Perusturvalautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon johtajan esityk-

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta sen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin tiedoksi, että perusturvalautakunnan jäsenet Sari Pekkala, Ari Pirkola ja Tarja Yrjänä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16:25.

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Lastensuojelulain vaatimat toimenpiteet ja toimivalta 23/ /2013 PetuLtk 11 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / hyvinvointipalvelut) Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee laatia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunnan valtuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Huostaanottoa ja sijaishuoltoa, huostassapidon lopettamista sekä erityisen huolenpidon aloittamista ja jatkamista koskevissa asioissa päätöksentekovaltaa käyttää kunnan johtosäännön mukaan määräytyvä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain mukainen kelpoisuus. Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3 mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. Kelpoisuuslain 12 :n mukaan voidaan poiketa tilapäisesti kelpoisuusvaatimuksista, jos sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävään ei saada henkilöä, jolla on säädetty kelpoisuus. Tehtävään voidaan ottaa enintään vuodeksi henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen Lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevat asiat valmistelee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhteistyössä toisen työntekijän kanssa. Huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekee 13 1 mom mukaan määräytyvä viranhaltija lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän valmistelusta mikäli huoltaja tai lapsi ei sitä vastusta. Ko. johtava viranhaltija mm. tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle vastentahtoisesta sijaishuoltoon sijoittamisesta lapsen oman sosiaalityöntekijän esittelystä. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta päättää nimetä 1. lastensuojelulain 13 :n 1 momentin lastensuojelutoi men pi teistä päättä viksi viranhaltijoiksi Helena Sepän, Satu Rättyän ja Kirsti Rah kolan. 2. lastensuojelulain 13 :n 2 momentin lastensuojelutoi men pi teistä päättä väksi viranhaltijaksi Kirsti Rahkolan. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Sovittelijoiden nimeäminen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoasiassa 18/05.06/2014 PetuLtk 12 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / hyvinvointipalvelut) Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun päätöksen täytäntöönpanolain 9 :n mukaan sosiaalihuollon viranomaisten tulee nimetä riittävä määrä henkilöitä hoita maan ko. lain 6-8 :n tarkoittamia sovittelutehtäviä kunnassa. Sovittelijaksi voidaan nimetä ainoastaan lasten ja perheiden kanssa tehtävään psykolo giseen, psykiatriseen taikka lastensuojeluun perehtynyt henkilö. Nimeämi sestä ja sen peruuttamisesta on ilmoitettava käräjäoikeudelle. Erotilanteessa vanhemmat sopivat alaikäisten lastensa huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta tai tuomioistuin antaa asiassa päätöksen. Päätöksen täytäntöönpanoa haetaan kirjallisesti käräjäoikeudelta, joka ratkaisee sopimuksen tai tuomion täytäntöönpanoa koskevat riita-asiat. Kun täytäntöön panoa koskeva hakemus on saapunut käräjäoikeudelle, sen on annettava sovittelun toimittaminen yhden tai useamman sovittelijan tehtäväksi. Sovit telun tarkoituksena on edistää asianosaisten yhteistoimintaa lapsen edun, oikeuksien ja hyvinvoinnin toteuttamiseksi täytäntöön pantavana olevan päätöksen edellyttämällä tavalla. Vuonna 2011 Kalajoelle on nimetty sovittelijoiksi Helena Seppä, Pirkko Nygård, Irma Lahola, Kirsti Isokoski, Sari Lehtinen ja Jussi Tukiainen. Työntekijöitä on vaihtunut ja tarpeen on nimetä uudet sovittelijat. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta 1. nimeää sovittelijoiksi toistaiseksi seuraavat henkilöt: Helena Seppä, Satu Rättyä, Sari Ängeslevä, Jussi Tukiainen ja Kirsti Rahkola. 2. ilmoittaa päätöksen käräjäoikeudelle Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kunnallisen perhepäivähoidon kustannustenkorvaus / /2013 PetuLtk 13 (Valmistelija: Tuula Haapala, palvelualuejohtaja/varhaiskasvatuspalvelut ) Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessä 27/80/2013 antanut suositukset kunnallisenperhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset KVTES:n perhepäivähoitajia koskevan liitteen :n mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäi vähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella. Kustan nusten korvauksia tarkasteltaessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulu kuuhun 2013 kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 0,10% ja elintarvikkei den ja alkoholittomien juomien kasvuksi 0,40%. Vuoden 2014 kuluttajahin tojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,6%. Elintarvikkeiden ja alko holittomien juomien kasvuna on käytetty 2,0%. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kunnallisessa perhepäivä hoidossa suoritetaan ajalla omassa kodissaan työskente leville perhepäivähoitajille seuraa via yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia: alle kouluikäinen / koululainen aamiainen tai välipala tai iltapala 0,75 / 0,97 lounas tai päivällinen 1,77 / 2,31 muu kustannus 1,78 / 1,78 Muun kustannuksen osuus muussa kuin ko kopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäi sen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen. Osapäivähoidossa 3-5 tuntia korvaus on 50% ja alle 3 tunnin hoidossa 20% kokopäiväkorvauksesta. Erityisruokavalio järjestetään lapselle tervey dellisistä ja päivähoitolain 2 a :stä johtuvista syistä. Hoi tosopimuksessa määritellään erityisruokavalioiden tarve ja toteuttaminen ja arvioidaan mahdolliset lisäkustannukset. Tavallisempiin erityisruokava lioihin lisätään kustannuksiin enintään 30 %: vähälaktoosinen ruokavalio 5% laktoositon 0-10% gluteeniton (keliakia) 30% maidoton 0-15% vilja-allergia 5-30% Korotusprosentti vaihtelee sen mukaan, kuinka tiukasta dieetistä on kyse ja mitä tuotteita käytetään korvaavina tuotteina. Kustan nuksiltaan kalliiden ruokavalioiden, esim. ke liakia tai usean eri sairauden aiheuttama erityis-

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta ruokavalion osalta lisäkus tannukset määritellään tapaus kohtaisesti. Tällöin ruokavalion tulee olla lääkärin ja/tai ravitsemusterapeu tin määrittelemä. Kansallisen allergiaoh jelman Päivähoidon al lergiaohje -työryhmän laatiman Allergi nen lapsi päivähoidossa -ohjeen mu kaan pääsääntö on, että allerginen lapsi syö päivähoidossa samaa ruokaa kuin muut lapset, jollei allergiaruo kavalion välttämättömyydestä ole lääkärinlausun toa. Kuntaliitto suosittelee, että niissä tapauksissa, joissa perhepäivähoito ryhmässä on jollakin lapsella vä hälaktoosinen ruokavalio, kustannuskor vaus maksetaan niin, että koko ryhmälle voidaan työn säästämiseksi val mistaa vähälaktoosinen ateria. Kustannuskorvaussuositus ei koske muuta perhe päivähoitoa kuin perhepäivähoitajan omassa kodis saan antamaa hoitoa. Muita kuin elintarvikekustannuksia ei päivähoitolain mukaan edellytetä per heille korvattavaksi. Järjestettäessä perhepäivähoi toa saman perheen lap sille heidän omassa kodissaan ei elintarvikekor vausta suoriteta. Elintarvi kekorvaus maksetaan ruokailusta vastaavalle perheelle/perheille kaikista hoidossa olevista lapsista silloin, kun kaikki lap set eivät ole saman per heen lapsia. Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisältää korvauk sen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista menoista ku ten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askartelutarvik keista, lapsen hoi toon liittyvistä puheluista yms. menoista. Palvelualuejohtaja: Esitän, että Kalajoen sote-yh teis toi min ta-alu eella käy te tään per he päi vä hoidossa kuntaliiton suosittele mia kus tan nus ten kor vauksia edellä esitetyn mu kaisesti. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Lasten päivähoitomaksut alkaen 48/ /2010 PetuLtk 14 (Valmistelija: Tuula Haapala, palvelualuejohtaja / varhaiskasvatuspalvelut) Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992) 2 :n 2 momentin perusteella. Elokuun 2014 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta on annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (829/2013). Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksu prosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Tuloina huomioi daan avioliitossa sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien henkilöiden veronalai set ansio - ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Korkein päivähoidon kuukausimaksu on 283 euroa ja alin perittä vä maksu on 26 euroa. Saman per heen toisen päivähoidossa olevan lap sen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Kustakin seuraa vasta lapsesta määrättävä kuukausi maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollosta anne tun lain 7 a :n 3 momentissa tar koitatut päivähoidon määräämisessä käy tettävät tulorajat alkaen: Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa / kk Korkein maksuprosentti , , , , ,9 Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulo rajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Osa-aikaisesta päivähoidosta peritään kunnan päät tämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäi vähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti an nettavasta päivähoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan

26 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta päättämä maksu. Päivähoitopaikkaan haettaessa perheille on annettu mahdollisuus varata hoitopäivien lukumäärä seu raavasti 1-10, tai yli 15 arkipäivä/ kuukausi. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta päättää ottaa uudet lasten päi vähoidon maksut käyt töön alkaen. Perusturvalautakunta päättää päivähoitomaksuiksi: - kokopäivähoito (hoi to aika yli 5 tuntia/pv) korkein maksu 283 euroa - osapäivähoito (hoitoaika alle 5tuntia/pv) korkein hoitomaksu 60 % kokopäi vähoitomaksusta (euroa) - tilapäisestä hoidosta peritään päivämaksuna kokopäivähoidosta 18 eu roa/päivä ja osapäivähoidosta 10,50 euroa/päivä. Päivähoitopaikkaan haettaessa perheille annetaan mahdolli suus varata hoitopäivien lu kumäärä seu raavasti :1-10 pv/kk, pv/kk tai yli 15 pv/kk. Hoitopäivät / kk enintään Maksu-% ja korkein maksu Kokopäivähoito Maksu-% ja korkein maksu Osapäivähoito % / 141,50 30 % / 84, % / 212,25 45 % / 127,35 yli % / 283,00 60 %/ 169,80 Jos ennalta sovitut hoitopäivät ylittyvät, peritään ko. päiviltä tilapäisen hoidon maksu. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna /05.11/2010 PetuLtk 15 (Valmistelija: Merja Gronoff, palveluohjauspäällikkö) Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä- Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin on 1,327 ja vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 381,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 761,99 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoitopalk kioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pie nimmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voimassa ollee seen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2014 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 1,73 prosentin korotusta vuoteen 2013 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 1,73 prosentin korotus tehdään lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Perusturvalautakunta päättää, että alkaen uusien omaishoidon tuen hoitopalkkioiden vähimmäismäärä on 381,00. Jo voimassaolevia so pi muksia tarkistetaan 1,73 %. Raskaan siirtymävaiheen aikana hoitopalk kio uusissa sopimuksissa on 761,99. Perusturvalautakunta hyväksyy palveluohjauspäällikön esityksen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

28 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna / /2013 PetuLtk 16 (Valmistelija: Kirsti Rahkola, palvelualuejohtaja / hyvinvointipalvelut) Perhehoidon palkkiot ja korvaukset nousevat lukien. Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 679,71 euroon kalenterikuukau dessa lu kien. Kunnat voivat maksaa myös vähimmäismäärää suurempia hoitopalk kioita tai se voidaan erityisestä syystä sopia maksetta vaksi säädettyä vä himmäismäärää pienemmäksi. Saman lain mu kaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on lukien 406,58 euroa kuukaudessa. Perhehoitajalain 3 :n 6 momentin mukaan käynnistämiskorvauksen lähtötaso oli 2440 euroa. Käyn nistämiskorvauk sen enimmäismäärä on noussut lukien 2.887,51 euroa perhehoi dossa olevaa henkilö kohti. Palvelualuejohtaja: Perusturvalautakunta merkitsee lakimuutoksen tiedoksi. Perusturvalautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen. Merkittiin tiedoksi.

29 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Elatusapujen ja elatustukien määrät vuonna /05.05/2013 PetuLtk 17 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin anne tun lain (583/2008) mukaan eräiden elatus apujen, korvausten ja elatus tuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusin deksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusin deksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliitto lain, lapsen elatuksesta annetun lain ja vahingon korvauslain tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähenty misestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina makset tavat korvaukset sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki. Elinkustannusindeksin pisteluku oli 1875 lokakuussa 2012 ja 1897 lokakuussa Elinkustan nusin deksin nousu lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 oli 1,17 prosenttia. Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuk siin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, kor vauksia ja elatustukia korotetaan 1,17 prosenttia lukien. Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatukses ta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapuso pimuksia niiden vahvistamispäi vämäärästä riippumatta. Täysimääräisen elatustuen määrä on lukien 153,63 eu roa kuukaudessa lasta kohden. Elatusapujen indeksikorotustaulukko Korotus alkaen Korotus -% Mitä elatusapua koskee % ennen vahvistettu % ennen vahvistettu % ennen vahvistettu % ennen vahvistettu % ennen vahvistettu ,297 % kaikkiin sopimuksiin ,38 % kaikkiin sopimuksiin ,57 % kaikkiin sopimuksiin ,63 % kaikkiin sopimuksiin ,17 % kaikkiin sopimuksiin Elatusapuohjeen rahamäärien indeksitarkistus Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi valmisteltiin oikeusministeriön ja sosiaali- ja ter veys ministeriön yhteistyönä vuosina Se annettiin kunnille sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedotteella 7/2007. Ohje on julkaistu oikeusministeriön julkaisuna 2007:2 ja se on se-

30 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta kä suomen- että ruotsinkie lisenä löydettävissä oikeusministeriön Internet-sivuilta. Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuntien sosiaaliviran omaisten toimintaa, kun ne opastavat vanhempia elatusavun oikean mää rän arvioimisessa ja harkitsevat, voi daanko vanhempien tekemä sopimus elatusavusta vahvistaa. Ohje perus tuu lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) säännöksiin. Sillä ei kuiten kaan ole viranomaisten toimintaa sitovaa vaikutusta, vaan se on oikeudelli selta luonteeltaan elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus. Ohjeessa olevat rahamäärät pe rustuvat sen valmisteluajan tilanteeseen. Jotta ohje säilyttäisi ajanmu kai suutensa, ohjeessa olevia rahamääriä tarkistetaan kalenterivuosittain vuo den alusta prosenttimäärällä, joka vastaa elatusapuihin tulevaa indek si korotusta. Elatusavut nousevat vuoden 2014 alusta 1,17 prosenttia. Muutoksen laskemisen jälkeen tulos on pyöristetty lähimpään tasaeuroon. Ohjeen kohdassa 4.2. ole vat luonapitovähennysten summat on kuitenkin pyöristetty lähimpään 50 senttiin. Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat lukien seuraa vat: Kohta Yleisten kustannusten määränä pidetään: lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa vuotias 460 euroa kuukaudessa. Kohta : Yleisten elinkustannusten määränä pidetään: yksin asuvan henkilön tai yk sinhuoltajan osalta 590 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton-omai sessa suh teessa tai muussa parisuhteessa elävän henki lön osalta 496 euroa kuukaudessa. Kohta Jos vanhemman avio puoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhem man ela tuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustan nuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyk sen enim mäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 496 eu roa kuu kaudessa ja asumiskustannusten osalta kohdan 1-5 kappa leen mu kaan laskettu määrä. Kohta Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi koko naan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähen tää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 247 euroa kuukaudessa. Kohta Lapsen ta paamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huo mioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen mat kustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähen nyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 118 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 118 euroa kuukaudessa lasta kohden.

31 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Kohta Luonapitovähennyksen määrä ilmenee seuraavasta taulukosta: Luonapidon mää rä kes kimäärin 0-6 -vuotias lap si vuotias lap si vuotias lap si alle 7 yötä kuukau dessa ei vähennystä ei vähennystä ei vähennystä 7-9 yötä kuukaudes sa 31,00 33,00 36, yötä kuukau dessa 41,50 e 44,50 50, yötä kuukau dessa 53,50 57,50 63,00 Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

32 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Huoneen vuokraaminen Kylpylähotelli Sani Oy:ltä 19/06.01/2014 PetuLtk 18 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvapalveluiden strategiassa on kirjattu, että palvelujen kehittämises sä hyö dyn netään uusia innovatiivisia ratkaisuja, ennaltaehkäisevällä, kuntouttavalla ja terveyttä edistävällä toimintatavalla vahvistetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä kannustetaan, tuetaan ja aktivoidaan väes tön vastuunottoa omasta ja lä heisten hyvinvoinnista. Toiminta terveyskeskuksen ja palvelukeskuksen tiloissa on hyvä sairauksis ta toipuville. Li säksi toimitilojen osalta on kasvaneeseen toimintaan nähden li sätilan tarvet ta. Kun hae taan en nal ta eh käi se viä toi mia, oli si hy vä kytkeä ne eri lai seen ym päris töön ja tu kea sa mal la oma toi mista har joit telua tervey den edistämi sek si. Kuntoutus järjestää kuntoneuvolatoimintaa ja täl läkin hetkellä. Kuntoneuvolakäynti on fysioterapeutin vastaanottokäynti, jo hon voi ohjautua lääkärin tai terveydenhoitajan toimesta tai omasta aloitteesta. Kuntoneuvo lasta saa ohjeita toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen/parantamiseen. Ta voitteena on asiakkaan itse hoitovalmiuksien lisääntyminen ja motivaation säilyminen/"herääminen" oman kunnon hoitoon. Kuntoneuvola on tar koitettu kaiken ikäisille tuki-ja liikuntaelinvaivoista kärsiville tai yksilöllistä liikunta neuvontaa tarvitseville asiak kaille. Ei kuitenkaan työterveyshuollon asiak kaille. Ohjattaessa asiakas kunto neu vo lakäynnille asiakkaan oma motivaa tio omahoitoon on ehdottoman tärkeä. Kalajoen kylpylähotelli Sani Oy:n yhteydessä on vapaana toi mitila, joka sovel tui si erin omaisesti tähän toimintaa. Terveyden edistämi sen ympäristö on toimintaan soveltuvampi kuin nykyiset tilat. Perusturvalautakunta päättää vuokrata toimiti lan Kala joen kylpylähotelli Sani Oy:ltä kuntoutuksen käyttöön. Toimitiloissa tuote taan kuntoneuvo laja ennaltaehkäisevää työtä tukevaa toimintaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

33 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Pesulapalvelujen hankinta 258/ /2013 PetuLtk 19 (Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, laskentasihteeri) Kalajoen kaupungin perusturvapalvelujen terveyskeskuksen, Seniorikeskus Mäntyrinteen, Palvelukeskus Salmenrannan, Himangan osaston 2:n ja Mainingin sekä Ryhmäkoti Ankkurin pe su la pal ve luis ta on ol lut avoin kilpailumenettely ajalle (+ mahdollinen optiovuosi ). Hankinnasta on ilmoitettu Hilma -palvelussa julkaistulla hankintailmoituksella osoitteessa osoitteessa ja Kalajoen kaupungin internetsivuilla Määräaikaan klo mennessä tarjouksen antoivat: Kannuksen Keskuspesula Oy Pattijoen Pesula Oy SEB Partners Oy Arvioitu vuotuinen pesulapalvelujen tarve yksiköittäin on: Toimipiste Potilas- ja lii na vaat teet Henkilökunnan suojavaatteet kg / vuosi kg / vuosi Kalajoen terveyskeskus Seniorikeskus Mäntyrinne Palvelukeskus Salmenranta Osasto 2, Maininki ja terveysasema Himanka Ryhmäkoti Ankkuri Yhteenveto tarjouksista on liitteenä. Tarjouksissa esitetyt hinnat ovat voi mas sa saakka. Hintaa voidaan tarkistaa aikaisintaan alkaen kuluttajahintaindeksiä vastaavalla tavalla. Mahdollinen hinnankorotusilmoitus on tehtävä mennessä. Hyväksytyn pal ve lu tuot ta jan kans sa laa di taan pal ve lu sopi mus. Tarjouspyynnön mukaan hyväksytyksi tulee tarjous, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksen kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavasti: - hinta 60 % - referenssit 5 % - laatu 20 % - ympäristövaikutukset 5 % - toimintavarmuus 10 % Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi SEB Partners Oy.

34 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää hyväksyä SEB Partners oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 2 Pesulapalvelutarjousten yhdistelmä

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu?

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu? LAUKAAN KUNTA Sivistysosasto Päivähoitopalvelut PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.

Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3. Keurusselän ympäristölautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristölautakunta 18.3.2015, 6 Ympäristöterveyspäällikölle ja ympäristöterveystarkastajalle delegoitavat

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8.

Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tulorajat 1.8. Sivistyslautakunta 17 15.05.2014 PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Sivltk 17 Lasten päivähoidosta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveyden huollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Pirkkalan kunta Sivistysosasto Varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN 1. KOKOPÄIVÄHOITO... 2 2. HOITOMAKSU USEASTA LAPSESTA... 3 3.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Ympäristöterveysjaosto 30.8.2011 113 1. Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Kunnanviraston kokoushuone

Kunnanviraston kokoushuone ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2012 Sivistyslautakunta 07.08.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 07.08.2012 klo 18.00 19.10 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 21 Vanhusneuvosto 10.09.2014 AIKA 14:00-15:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 23 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Liite opetustoimen ltk 152 /1,1.12.2014 Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Perusturvaltk 25.2.2015 17 PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hallintosäännöllä valtuusto delegoi valtaansa kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Johtosäännöllä kunnanhallitus ja lautakunta subdelegoivat

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot