LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, Metsäkansa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, 37850 Metsäkansa"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:30-20:05 PAIKKA Ilolan Maatilamatkailu, Vedentaantie 30, Metsäkansa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN VAMMAISTYÖN JOHTAJALLE 106 PALVELUSETELIT ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIHIN 107 OMAISHOIDON TUKENA MAKSETTAVAT HOITOPALKKIOT VUONNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA VANHUSTYÖN PALVELUIDEN KRITEEREJÄ KOTIPALVELUN ASIAKKAIDEN TURVAPALVELUJEN TUOTTAJAN VALINTA 111 PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN 112 KOTIHOITOYKSIKÖN PERUSTAMISTA SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI LEMPÄÄLÄN HAMMASHOITOLAN RAKENTAMISSELVITYS LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJE VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT 30

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Liuha Tuukka 17:30-20:05 varapuheenjohtaja Blomqvist Lea 17:30-20:05 jäsen Gullstén Usko 17:30-20:05 jäsen Haapajoki Tauno 17:30-20:05 jäsen Hämäläinen Ville 17:30-20:05 jäsen Lahtinen Jarkko 17:30-20:05 jäsen Lehikoinen Hannele 17:30-20:05 jäsen Strömsholm Sari 17:30-20:05 jäsen Antila Paul 17:30-20:05 varajäsen POISSA Kivelä Riikka puheenjohtaja Kallio Kirsi jäsen Päivänen Maria jäsen MUU Söderström Päivi 18:01-20:05 kh:n edustaja Petäkoski-Hult Tuula 17:30-20:05 kh:n puheenjohtaja Helin Vesa 17:30-20:05 esittelijä Päivärinta Anne 17:30-20:05 pöytäkirjanpitäjä Haakana Leila 17:30-20:05 vammaistyön johtaja Porre-Mutkala Päivi 17:30-20:05 vs. vanhustyön johtaja Tommola Sari 17:30-20:05 hoitotyön johtaja Vesander Sisko 17:30-20:05 sosiaalityön johtaja ALLEKIRJOITUKSET Tuukka Liuha Puheenjohtaja Anne Päivärinta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lea Blomqvist Ville Hämäläinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ sosiaali- ja terveystoimen hallintokerroksessa. Anne Päivärinta, hallintosihteeri

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SOSTE 103 Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. SOSTE Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää tös val taisek si. SOSTE /AP/ap

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT SOSTE 104 Ehdotus Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsentä kerrallaan. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Lea Blomqvistin ja Ville Hämäläisen. SOSTE /AP/ap

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN VAMMAISTYÖN JOHTAJALLE 1108/02.00/2014 SOSTE 105 Vammaistyön johtajan virkaan valittu Leila Haakana on ottanut vastaan viran Hänelle tulee myöntää laskujen hyväksymisoikeus. Ostolaskut tarkastetaan ja hyväksytään sähköisen las ku jen kä sit te ly oh jelman avulla. Laskulla tulee olla kaksi käsittelijää, tarkastaja ja hy väk sy jä. Laskun hyväksyjä vastaa laskun ja sen tiliöinnin oikeellisuudesta ja siitä, että menon suorittamiseen on olemassa talousarviossa mää rä ra ha. Tarkastaja vastaa siitä, että tavara tai palvelu on saatu. Käy tän nös sä tarkastaja tekee tiliöintimerkinnän, mutta sen oikeellisuudesta vas taa kuitenkin hyväksyjä. Laskun tarkastajana voi toimia tilanteen mu kaan kuka tahansa henkilö, joka tietää, että laskutettu tavara tai pal ve lu on saatu. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää myöntää Leila Haa kanalle laskujen hyväksymisoikeuden käyttötalouden osalta seu raa vas ti: Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen 2040 Kuntoutuspalvelut Sari Tommola Leila Haakana Tarja Marjamäki Aila Vallikari Marika Otsola 2670 Sosiaalityö ja yhteiset palvelut Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2680 Liikkumispalvelut Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2682 Asumispalvelut (vammaispalv) Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2684 Muut palvelut ja tukitoimet Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2686 Omaishoidontuki Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2900 Avopalvelut (keh.vamm) Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2910 Päivä- ja työtoiminta Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2911 Pesäpuun kahvio Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2915 Toimintakeskus Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2930 Perhehoito Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2950 Asuminen Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola 2960 Laitoshoito (kehitysvammahuolto) Leila Haakana Aila Vallikari Marika Otsola SOSTE Täytäntöönpano: ote taloushallinto Leila Haakana

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PALVELUSETELIT ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUIHIN 1761/ /2014 SOSTE 106 Nokian ja Ylöjärven kaupungit sekä Pirkkalan, Lempäälän ja Kanga sa lan kunnat ovat hankkineet palvelusetelillä erikoissairaanhoidon pal ve lu ja vuodesta 2013 alkaen, osa kunnista jo vuodesta 2011 alkaen. Ko ke mukset ovat olleet myönteisiä. Kustannuksia on kehyskunnissa sääs ty nyt ja lisäksi kuntalaiset ovat saaneet valinnan vapautta hoi to paik kan sa suhteen. Palvelusetelit on myös todettu hyväksi tavaksi tukea oma lää kä rei den konsultaatiotoimintaa, jolloin potilaan hoitopolku pysyy ko ko ajan omalääkärin valvonnassa. Myös SoTe lakiluonnos ko ros taa pal ve lu se telei den käytön lisäämistä. Kehyskuntien yhdessä kilpailuttamat sopimukset lyhytjälkihoitoisten toimen pi tei den osalta päättyvät vuoden 2014 lopussa. Tämän seu rauk se na päätettiin järjestää näiden palveluiden hankinta palveluseteleiden avul la toteutettavaksi ja samalla laajentaa palveluvalikoimaa. Myös avo hoi don konsultaatioiden ja vastaanottotoimenpiteiden tuotevalikoimaa laa jen net tiin samassa yhteydessä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kans sa käydyissä talouden sopeuttamisneuvotteluissa on myös sovittu, että sai raan hoi to piirin klinikoilta siirretään hoidon porrastuksen mukaisesti osa sekä poliklinikkapotilaiden hoidoista että lyhytjälkihoitoisista ki rur gi sis ta hoidoista kuntien kautta järjestettäväksi. Aiemman käytännön mukaisesti palvelusetelin omavastuuosuus on edul lisim mil laan samansuuruinen kuin vastaavan palvelun hankkimisen asiakas mak su Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Jos käytetään ter veys kes kuspäi vys tys tä korvaavaa yleislääkärin vastaanottokäyntiä ruuhkan pur ka miseen, niin siinä omavastuuosuus on edullisimmillaan 0 euroa. Palvelun tuottajille tarjottiin lehti-ilmoituksella mahdollisuutta ilmoittautua pal ve lun tuottajaksi. Ehdoksi asetettiin ilmoittautuminen määräaikaan klo mennessä. Hyväksymisen edellytykseksi asetettiin aina kin yhden tuoteryhmän olennaisten palvelujen tarjoaminen, kel poi suuseh to jen täyttäminen, palvelujen riittävän hyvä laatu sekä palvelujen hin tata so. Hintatason osalta kerrottiin jo ilmoituksessa, että hinta tuo te ryh mittäin voi olla korkeintaan 50 % kalliimpi kuin kyseisen tuoteryhmän tuot teiden edullisin tarjottu hinta. Lyhytjälkihoitoisten toimenpiteiden osal ta vastaava hintaraja katsotaan yksittäisten palvelukorien ja pa ket tien sekä tuotteiden osalta. Ilmoittautumisen tuli tapahtua Nokian kaupungin perusturvakeskuksen kirjaa moon, koska kehyskuntien yhteistä erikoissairaanhoidon kil pai lu tus toimin taa hoitaa Nokian kaupungin johtava ylilääkäri Mauri Jokinen. Pal ve luse te li tuot teet, joista tarjousta pyydettiin, olivat nähtävillä Nokian kau pun gin kotisivuilla. Sieltä löytyvä tuoteluettelo täytettyine hin ta sa rak kei neen piti toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä sekä liittää mukaan il moit tau tu mis lomak kees sa pyydetyt liitteet ja tiedot. Määräaikaan mennessä ilmoittautuivat laajalla palvelujen tarjonnalla Tampe reen Lääkärikeskus Oy / Koskiklinikka (taulukoissa nimellä Kos ki kli nik ka), Mehiläinen Oy (taulukoissa Mehiläinen), Pihlajalinna Oy (tau lu kois sa Dextra) sekä Suomen Terveystalo Oy (taulukoissa Ter veys ta lo) ja vain ortopediaa koskevalla ilmoittautumisella Te ko ni vel sai-

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta raa la Coxa Oy (taulukoissa Coxa) ja vain kartiokeila CT-tutkimuksen osalta Röntgentutka Oy (taulukossa Röntgentutka). Lisäksi ilmoittautui myös Nokian Neurofysio Oy tuottamaan fysioterapiaa. Tällaista tar jous ta ei erikseen pyydetty, vaan fysioterapia on osa tiettyjä leikkauksia ja se sisältyy leikkausten hintaan. Fysioterapiaa ei ollut erillisenä tuot tee na. Tarjoukset ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Liitteet Ilmoittautumislomake, palvelusetelituotteiden lomakkeet, pal ve lu se te li tuottei den tarjotuista hinnoista tehty hintavertailutaulukko sekä näiden pe rusteel la laadittu lomake poissulkemisista hintojen perusteella ovat liit tei nä. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää 1) laajentaa palvelusetelin käyttöä sellaisiin tuotteisiin, joista ei ole ensi vuonna voimassa olevia muita sopimuksia, 2) sulkea pois palvelusetelin tuottajana Nokian Neurofysio Oy:n tarjouk sen, koska se ei vastaa palveluseteliluettelossa pyydettyjä tuottei ta, 3) hyväksyä palvelusetelituottajiksi Lempäälän kun nal le seuraavat tuottajat: - Tampereen Lääkärikeskus Oy / Koskiklinikka, - Mehiläinen Oy, - Pihlajalinna Oy /Dextra Oy, - Röntgentutka Oy, - Suomen Terveystalo Oy, - Tekonivelsairaala Coxa Oy, 4) sulkea pois tuoteryhmittäin sekä lyhytjälkihoitoisten toimenpiteiden osal ta tuotteittain liitteiden mukaisesti ne palveluntuottajat, joiden hin noit te lu ylittää vastaavien edullisimpien tuotteiden tai tuo te ryhmien hintatason enemmän kuin 50 %, 5) vahvistaa palveluseteleiden suuruuden sellaiseksi, että tuotteittain edul li sim man tuotteen osalta omavastuu on sama kuin Pirkanmaan sai raan hoi to pii rin vastaava asiakasmaksu ja yleislääkärikäynnin osal ta omavastuu on edullisimmillaan 0 euroa, 6) antaa ylilääkärille oikeuden päättää siitä, mitä hyväksyttyjen tuot tajien palveluseteleitä otetaan käyttöön omaa toimintaa täy den tämään, 7) antaa ylilääkärille ja sosiaali- ja terveysjohtajalle oikeus täydentää tai karsia palvelusetelituotantoa uusien tuotteiden osalta ja täs mentää käytössä olevien tuotteiden sisältökuvausta. SOSTE

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Täytäntöönpano: ote Tampereen Lääkärikeskus Oy / Koskiklinikka Mehiläinen Oy Pihlajalinna Oy Suomen Terveystalo Oy Tekonivelsairaala Coxa Oy Röntgentutka Oy Nokian Neurofysio Oy Keskustelun aikana puheenjohtaja Tuukka Liuha esitti, että päätökseen lis tä tään uusi kohta: 8) Lautakunnalle raportoidaan edullisimpien palveluiden saa ta vuu desta ja palvelusetelien käytöstä vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhtey des sä. Sosiaali- ja terveyslautakunta kannatti yksimielisesti Tuukka Liuhan esi tystä. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi yksimielisesti eh do tuksen Tuukka Liuhan esittämällä täydennyksellä. SOSTE /AP/ap Liitteet PALVELUSETELITUOTTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN PALVELUSETELITUOTTEET LYHKI-KORITUOTTEIDEN SISÄLTÖJÄ AVAUSPÖYTÄKIRJA PALVELUTUOTTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN PALVELUSETELI HINTAVERTAILU KAIKKI HINNAT POISSULKEMISET, PALVELUSETELIT

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta OMAISHOIDON TUKENA MAKSETTAVAT HOITOPALKKIOT VUONNA / /2014 SOSTE 107 Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoi topalk kiois ta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan ka len te ri vuo sit tain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palk ka ker toi mel la. Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotetaan in dek si tar kistuk sen johdosta lukien. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 384,67 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen ai ka na maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkion määrän tarkistus tehdään lukien myös sellaisiin hoi to palk kioi hin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suu rem mik si tai pienemmiksi ja jotka perustuvat ennen tarkistusajankohtaa voi mas sa olleeseen omaishoitosopimukseen. Vuodelle 2015 vahvistettu palk ka kerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 0,96 prosentin korotusta vuo teen 2014 verrattuna. Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n pe rusteel la toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kans sa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoi to palk kioi den noin 0,96 prosentin korotus tehdään lukien myös omais hoi don tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Vuodelle 2014 vahvistetut omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat Lem pää län kunnassa seuraavat: 385 /kk (hoitoisuusryhmä 1) 623 /kk (hoitoisuusryhmä 2) 900 /kk (hoitoisuusryhmä 3). Vuodelle 2014 vahvistetut omaishoidon sijaishoidosta maksettavat korvauk set ovat Lempäälän kunnassa seuraavat: 65 /vrk (hoitoisuusryhmä 1 80 /vrk (hoitoisuusryhmät 2 ja 3). Lisätiedot: vs. vanhustyön johtaja Päivi Porre-Mutkala, puh , paivi.porre-mutkala(at)lempaala.fi ja vammaistyön johtaja Leila Haa ka na, puh , leila.haakana(at)lempaala.fi Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää, että 1) omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat alkaen seuraavat: 390 /kk (hoitoisuusryhmä 1) 630 /kk (hoitoisuusryhmä 2) 910 /kk (hoitoisuusryhmä 3).

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ) omaishoidon sijaishoidosta maksettavat korvaukset ovat alkaen seuraavat: 66 /vrk (hoitoisuusryhmä 1) 81 /vrk (hoitoisuusryhmät 2 ja 3). SOSTE Täytäntöönpano: ote Päivi Porre-Mutkala Leila Haakana SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA / /2014 SOSTE 108 Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuperusteet ja enim mäismak sut määritellään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja ter vey den huol lon asiakasmaksuista. Sosiaali- ja terveyspalveluista peritään joko sa ma maksu kaikilta tai tulojen ja perhesuhteiden mukaan määräytyvä mak su. Eräät palvelut ovat maksuttomia. Indekseihin sidotut sosiaali- ja ter veyspal ve lu jen asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi. Kunta voi päättää ottaa käyttöön enimmäismaksuja pienemmät maksut tai antaa palvelun maksutta. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuo tan tokus tan nuk sia suurempaa maksua Lempäälän kunta on pää sään töi ses ti perinyt maksut enimmäismaksujen mukaisesti. Julkisten terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen mak su katto. Sen täyttymisen jälkeen asiakasmaksuja ei enää peritä lukuun ot ta matta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua. Kunta voi päättää eräistä tuki- ja muiden palvelujen maksuista vapaasti edel lyt täen, ettei maksu ylitä palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kus tan nuk sia. Valtioneuvoston lokakuussa 2014 antamalla asetuksella eräitä ta sa suu ruisia maksuja korotetaan Korotettavia maksuja ovat eräät ter veyden huol lon palveluista perittävät maksut, lyhytaikaisen lai tos hoi don maksut sekä vammaisten henkilöiden laitoshuoltona taio eri tyis huol to na annettava kuntoutushoito. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitetusta eri tyishuol los ta kunta ei saa periä asiakasmaksuja edellä mainittua kun tou tushoi toa lukuun ottamatta Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan kui ten kin periä maksu. Ylläpidolla tarkoitetaan esimerkiksi ruokailuun, puh tau teen ja viriketoimintaan liittyviä kustannuksia. Lempäälän kunta ei ole aiemmin perinyt ylläpitomaksua. Nyt esillä olevassa esityksessä so si aa li- ja terveydenhuollon palvelumaksuiksi myös ke hi tys vam ma huol toon on määritelty asiakasmaksut. Oheismateriaali STM:n tiedote 228/2014 Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista anne tun asetuksen muuttamisesta Voimassa olevat kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää, että sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksut peritään liitteen mukaisesti. Maksut tu le vat voimaan SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSTE /AP/ap Merkittiin, että Päivi Söderström saapui kokoukseen tämän asian kä sit telyn aikana klo 18:01. Liitteet SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VANHUSTYÖN PALVELUIDEN KRITEEREJÄ 1774/ /2014 SOSTE 109 Liitteet Ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden kriteerit (ko ti pal ve lu ja kotipalvelun tukipalvelut), liite 1, jakso- ja lyhytaikaishoidon kriteerit, liite 2 sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet, liite 3 Kotipalvelu tukee asiakkaan kotona asumista silloin, kun toimintakyky on alentunut siten, ettei hän selviydy säännöllisistä päivittäisistä pe rus toi minnois ta itsenäisesti, omaisten tai muiden palveluja tarjoavien ta ho jen avulla. Kotipalvelu tukee asiakasta henkilökohtaisen hoitoon, huo len pi toon ja toimintakykyyn sekä kodin askareisiin liittyvissä asioissa. Lää ke hoi to ja asiakkaan terveydentilan seuranta ovat osa vanhusten ja pit kä ai kais sai raiden kotipalvelua. Kotipalvelu tarkoittaa so si aa li huol to lain (710/1982) mukaisia kotipalveluja aloittavalle kotihoitoyksikölle laaditaan kotihoidon ja kotihoidon tu ki pal ve lu jen kriteerit kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalvelujen kri tee rien pohjalta. Siinä huomioidaan kotisairaanhoidon osuus, joka tar koit taa terveydenhoitolain (1326/2010) 25 tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Jakso- ja lyhytaikaishoitoa annetaan mm. vanhustyön geriatrisen ja muis tityön yksiköissä. Säännöllisen jaksohoidon edellytyksenä on, että asia kas ei pärjää kotona omaisen tai kotipalvelun/kotisairaanhoidon tur vin. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan järjestämää ko ti hoidon tukipalvelua (sosiaalihuoltolaki 20, sosiaalihuoltoasetus 9). Kul jetus pal ve lu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista asioi den hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mu kai nen kuljetuspalvelu on ensisijainen vammaispalvelulain mu kai seen vaikeavammaisten kuljetuspalveluun nähden. Sosiaalihuoltolain mu kai nen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja se myönnetään käy tet tä vis sä olevan määrärahan puitteissa. Vanhustyö vastaa so si aa li huol to lain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä alkaen. Sii hen saakka palvelun myöntäminen on vammaispalvelun vastuulla. Kotipalvelun ja kotipalvelun tukipalvelujen kriteerit, jakso- ja ly hyt ai kais hoidon kriteerit sekä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myön tä mispe rus teet selkiyttävät palvelujen kohdentamista säännöllistä ko ti pal ve lua tarvitseville. Tavoitteena on järjestää palvelut asiakkaille yh den ver tai sin perustein, ja pyrkiä myös mahdollisimman yhtenäiseen käy tän töön. Ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden kriteerit sekä jak so- ja lyhytaikaishoidon kriteerit tulevat voimaan alkaen. So si aa lihuol to lain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet tulevat voi maan alkaen. Nyt tehdyt kriteerit on tehty ensimmäistä ker taa, joten ne eivät kumoa aikaisempia kriteerejä. Tehdyistä kriteereistä pyydetään lausunto Seniorineuvostolta. Lisätiedot: vs. vanhustyön johtaja Päivi Porre-Mutkala puh , paivi.porre-mutkala(at)lempaala.fi

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää hyväksyä liitteiden 1-3 mu kai set vanhustyön palveluiden kriteerit. SOSTE Täytäntöönpano: ote Päivi Porre-Mutkala Merkittiin, että Seniorineuvoston lausunto jaettiin jäsenille kokouksessa. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap Liitteet IKÄÄNTYNEIDEN KOTONA ASUMISTA TUKEVIEN PALVELUIDEN KRITEERIT (KOTIPALVELU JA KOTIPALVELUN TUKIPALVELUT) JAKSO- JA LYHYTAIKAISHOIDON KRITEERIT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOTIPALVELUN ASIAKKAIDEN TURVAPALVELUJEN TUOTTAJAN VALINTA 1762/ /2014 SOSTE 110 Turvapuhelin ja turva-auttajapalvelut ovat osa kotipalvelun tukipalveluja. Lem pää län kunnan vuonna 2012 tekemä sopimus kotipalvelun asiak kaiden turvapalveluista päättyy Palvelun tuottajana on toi mi nut Esperi Care Oy. Turvapalvelu on sisältänyt asiakkaiden tur va pu he lin hä lytys ten vastaanoton 24 tuntia kaikkina viikonpäivinä. Lisäksi so pi muk seen ovat kuuluneet Esperin toimittamat turva-auttajakäynnit vuo den kaikkina päivinä 24 h. Poikkeuksena ovat olleet Himminnaapuri ta los sa ja Toimela-talossa asuvat turvapuhelinasiakkaat. Him min naa puri talon turva-auttajakäynnit on ohjattu vanhustyön työntekijöille klo Toimela talon turva-auttajakäynnit on ohjattu vanhustyön työn te ki jöil le klo Sopimuksen mukaan turva-auttaja on perillä vii meis tään 45 minuutin kuluessa hälytyksen vastaanotosta auttamistehtävän kii reel li syys huomioiden. Lempäälän kunta kilpailutti kotona asuvien sosiaali- ja ter veys pal ve lui den asukkaiden turvapalvelut vuosille yhdessä Ylöjärven kau pungin, Nokian kaupungin ja Pirkkalan kunnan (yhteistoiminta-alue Pirk ka la ja Vesilahti) kanssa. Ylöjärven kunta valmisteli tarjouspyynnön ja avasi tarjoukset Jokainen kunta toimii tarjousten kä sit te lys sä omana hankintayksikkönään. Turvapalvelut kilpailutettiin ko ko nai suu te na, joka pitää sisällään turvapuhelinlaitteet, hälytyspäivystyksen ja aut ta ja käyn nit. Tarjouspyynnössä edellytettiin, että hälytyksiin on vas taa mas sa henkilökunta, jolla on kyky arvioida hälytyssoittojen edel lyt tä mä avun tarve jatkotoimenpiteiden suorittamiseksi. Turva-auttajilta edel ly tet tiin sosiaali- ja terveysalan koulutusta sekä ensiapukoulutukset ja so vel tu vuus tehtävään. Auttajakäynnit kilpailutettiin 24 h/vrk jokaiselle vii kon päi väl le. Tarjouksen jättivät määräajassa kaksi yhtiötä: Mainio Vire Oy sekä Stel la Turvapuhelin ja Hoiva Oy (Esperi Care Oy:n perustama yhtiö). Mo lem mat tarjoukset olivat asianmukaiset ja olivat mukana vertailussa. Ver tai lu pis teinä käytettiin kuntaa (80 pistettä) ja laatua, joka jakautui hen ki lös tön koulutukseen (10 pistettä), turvalaitteiden laatuun ja tek ni siin sekä toiminnallisiin ominaisuuksiin (7 pistettä) ja käytössä olevaan laa tu jär jes telmään (3 pistettä). Vertailupisteet: Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mainio Vire Oy 100 pistettä 79,25 pistettä Molemmat tarjoukset täyttivät laatuvaatimukset täysimääräisinä. Ero muodos tui tarjotusta palvelun hinnasta/asiakas/kk. Vertailun tekivät vs. vanhustyön johtaja Päivi Porre-Mutkala ja avopalvelujen esimies Annikki Lepola. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon ( alkaen kotihoidon) asiak kai den turvapalvelun tarjoushinta vaikuttaa myös palvelun asia kas mak suun, jota tarvittaessa voidaan tarkistaa tuotantokustannusten tasolle. Liite Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oheismateriaali - tarjouspyyntö - tarjousten avauspöytäkirja Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää valita kotona asuvien sosi aa li- ja terveyspalvelujen asiakkaiden turvapalvelujen tuottajaksi Stel la Turvapuhelin ja Hoiva Oy:n. Sopimus alkaa ja päättyy Sopimusta on mah dol lis ta jatkaa yhden (1) vuoden optiokaudella. SOSTE Täytäntöönpano: ote Mainio Vire Oy Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap Liitteet TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET ALKAEN 894/ /2013 SOSTE 111 Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön järjes tä mi nen yhteistoimintana alkaen sopimus on hy väk syt ty Pirkan maan kuntien lautakunnissa, ja yksikön toimintaohje on tullut voi maan Toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten maa kun nan alueella toteutetaan kehitysvammaisten henkilöiden toi mek si an to so pi mussuh teis ta perhehoitoa. Toimintaohje luo yhtenäisen to teut ta mis mal lin kehitysvammaisten perhehoitoon Pirkanmaan alueella. Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimin nan aikana on noussut esille tarve tehdä toimintaohjeeseen tar ken nuksia. Yksikön ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin näi tä asioita ja päädyttiin siihen, että tarkennukset esitetään voimaan tu le vak si alkaen. Toimintaohjeeseen on kirjattu vuorokausikäsite perhehoitajan vapaiden yh tey teen. Käytännössä perhehoitajien vapaat kertyvät päivinä, joten tä mä käsite vaihdetaan toimintaohjeeseen vastaamaan olemassa ole vaa käytäntöä. Sama tarkennus tehdään toi mek si an to so pi mus lo mak kee seen. Tilapäisestä perhehoidosta maksettava palkkio ja kulukorvaus mää ri tellään toimintaohjeessa vuorokausina, vaikka ne maksetaan hoi to päi vil tä. Vuorokausi-ilmaisu tarkennetaan toimintaohjeeseen hoi to päi väk si. Sama tarkennus tehdään toimeksiantosopimuslomakkeelle. Toimintaohjeeseen on määritelty, että toista perhehoitajaa omassa ko dissaan lomittavalle perhehoitajalle maksetaan vakituisen perhehoitajan hoito palk kio 15 %:lla korotettuna. Perhehoitajan kotiin tulevalle sijaiselle makse taan vastaavasti tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Tämä käy tän tö yhtenäistetään niin, että jatkossa myös lomittavalle perhehoitajalle mak setaan tilapäisen perhehoidon hoitopalkkio. Lomittavan per he hoi ta jan kannalta ei ole merkitystä, tulevatko hoidettavat toisen per he hoi ta jan luota vai omasta kodistaan jaksolle eli palkkiokäytäntö yh te näi ses tään maksettavaksi tilapäisen hoitopalkkion mukaan. Tilapäisessä perhehoidossa perhehoitajalle kertyy vapaata kolme ar ki päivää kutakin kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toi mek si an toso pi muk sen perusteella perhehoitajana vähintään 14 vuorokautta. Ker tyneet vapaapäivät korvataan rahana. Yhtenäistetään vapaapäivien korvaus käy tän tö toimintaohjeeseen siten, että perhehoitajalle kertyneet vapaa päi vät maksetaan tilapäisen perhehoidon palkkiokäytännön mu kaan. Toimintaohjeessa on määritelty pitkäaikaiseen perhehoitoon eri tyis mak suluok ka 4. Maksuluokka on määritelty myönnettäväksi ainoastaan eri tyis tilan teis sa ja määräaikaisesti. Toimintaohjeeseen tar ken ne taan, että eri tyismak su luok kaa 4 voidaan soveltaa ainoastaan eri tyis ti lan teis sa ja pää sääntöi ses ti määräaikaisesti. Joissakin tilanteissa eri tyis mak su luok ka 4 on tarpeen maksaa toistaiseksi, esimerkiksi siir ryt täes sä lai tos hoi dos ta perhehoitoon erittäin vaativan hoivan ja huo len pi don tilanteissa.

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Liite Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimin ta oh je liitteineen alkaen Toimintaohjeen liitteen 1 Perhehoidon maksut tarkastetaan in dek si ko rotuk sil la alkaen ja tarkistetut maksut lisätään KePe:n verk ko si vuille. Lisätiedot: vammaistyön johtaja Leila Haakana puh , leila.haakana(at)lempaala.fi Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää hyväksyä liitteen mu kaisen Pirkanmaan maakunnallisen kehitysvammaisten perhehoidon yk si kön toimintaohjeen alkaen liitteineen. SOSTE Täytäntöönpano: ote Tampereen kaupunki, Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö (KePe) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap Liitteet PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN TOIMINTAOHJE , LIITTEINEEN

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta KOTIHOITOYKSIKÖN PERUSTAMISTA SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1535/05.00/2014 SOSTE Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnitelmassa vuodelle 2014 ase tet tiin yhdeksi tavoitteeksi kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistävän ko ti hoi toyk si kön perustaminen. Perustamista koskevan selvityksen laa ti mi sek si sosiaali- ja terveysjohtaja nimesi viranhaltijapäätöksellään so si aa li- ja terveystoimen edustajista koostuvan työryhmän. Työryhmän teh tä vä nä oli tuottaa suunnitelma ja toimintamalli, jonka mukaisesti uusi ko ti hoi to yk sik kö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta lukien. Pää tök sen mukaan suunnitelmassa tulee olla esitys yksikön tehtäväkentästä, or ga ni saa tio mallis ta, johtamisjärjestelmästä, henkilöstöön liittyvistä muu tos tar peis ta sekä mahdollisista kustannusvaikutuksista ny ky ti lan tee seen nähden. Työryhmän selvitys/raportti valmistui kesäkuussa. Raportissa esitetään uuden toimintamallin päälinjat: - kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetään kotihoitoyksiköksi, joka si joit tuu vanhustyön tehtäväalueelle - kotihoitoyksikössä on kaksi kotihoidon esimiestä, jotka toimivat omien alueidensa esimiehinä vanhustyön johtajan alaisuudessa - kotihoitoyksiköllä on toimipisteet sekä Lempäälän keskustassa että Kul jun alueella - ikäihmisten neuvola- ja muistipoliklinikkatoimintaa ei sisällytetä osak si kotihoitoyksikköä Raportissa esitetty suunnitelma täsmentyy yksityiskohtien osalta syksyn aika na. Esitetyt päälinjat tulee kuitenkin huomioida talousarvion laa din nas sa vuodelle Työryhmän raportti on liitteenä. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää 1) päättää, että kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistetään ko ti hoi to yksi kök si vuoden 2015 alusta lukien 2) oikeuttaa viranhaltijat sosiaali- ja terveysjohtajan johdolla jat ko valmis te le maan kotihoitoyksikön perustamista työryhmän raportissa esi tet ty jen päälinjojen mukaisesti 3) edellyttää, että uuden kotihoitoyksikön tarkempi toimintamalli esi tellään sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa marras- tai jou lukuus sa. SOSTE

21 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Täytäntöönpano: ote Kotihoitoyksikön perustamista suunnitteleva työryhmä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. SOSTE /TT/tt SOSTE 112 Viranhaltijat ovat valmistelleet kotihoitoyksikön perustamista syksyn kulues sa. Valmistelussa päähuomio on ollut organisaation rakenteen ja johta mis jär jes tel män mallintamisessa, tiimien toiminnan suunnittelussa ja henkilöstön tehtäväkuvien tarkentamisessa. Viranhaltijat esittelevät kotihoitoyksikön toimintamallin lautakunnan kokouk ses sa. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee tiedoksi ko ti hoi to yk sikön toimintamallin esittelyn. SOSTE Täytäntöönpano: ote Kotihoitoyksikön perustamista suunnitteleva työryhmä SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

22 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LEMPÄÄLÄN HAMMASHOITOLAN RAKENTAMISSELVITYS 1753/ /2014 KHAL Kunnanhallitus on talousarviokokouksissaan , 294 Lempäälän keskustavision jatkotoimenpiteet, päättänyt sijoittaa uuden hammashoitolarakennuksen tilaelementtiratkaisuna vuokramenettelyllä terveyskeskuksen alueelle. A-insinöörit Oy on tutkinut jatkoselvitystyönä neljä eri sijoittumisvaihtoehtoa A D uudelle rakennukselle. Vaihtoehdot on esitetty rakentamisselvityksen liitteenä olevassa asemapiirroksessa. Vaihtoehto A sijoittuu olemassa olevan hammashoitolan tilalle, B tontin koilliskulman puistoalueen reunaan, C terveyskeskuksen pysäköintipaikalle ja D Himminpolku 5:n tontille. Lisäksi Teijo Rent Oy on tehnyt tilaelementtien asennettavuusselvityksen vaihtoehtoisiin sijoituspaikkoihin. Uusi hammashoitola on tarkoitus saada käyttöön syksyllä Rakentamisselvityksen mukaan vaihtoehto C, eli terveyskeskuksen pysäköintipaikka on sekä maankäytön suunnittelun kannalta että kokonaistaloudellisesti edullisin sijoitusvaihtoehto. Tällöin myös rakennuksen toimitusaika on lyhin ja hammashoitolan käyttökatko saadaan minimoitua. Uudet pysäköintipaikat on mahdollista järjestää vaihtoehdon B alueelle, eli kivetyn puiston eteläreunaan. Teijo Rent Oy suosittelee vaihtoehto C:tä varauksettomasti ja vaihtoehto B:tä varauksin. Hammashoitolan henkilökunnan mukaan logistisesti parhaat vaihtoehdot ovat A ja C. Välinehuollon työntekijä kuljettaa hoitovälineitä puhdistettavaksi terveyskeskukseen muutamia kertoja päivässä, samoin laitoshuoltajat toimivat molemmissa rakennuksissa. Vaihtoehdossa C pysäköintipaikkoja poistuu n. 26 kpl uudelta pysäköintialueelta. Puistoalueen reunaan (B vaihtoehdon kohdalle) saadaan sijoitettua 16 kpl pysäköintipaikkoja puistorakenteita rikkomatta. Loput 10 paikkaa voidaan sijoittaa esim. olemassa olevan hammashoitolan tilalle, jos se puretaan. Hammashoitolaa ei tarvitse purkaa kuin vaihtoehdossa A. Rakennukselle voi olla jopa muuta käyttöä. Kunnanhallituksen jäsenille on jaettu esityslistan oheismateriaalina Lempäälän hammashoitola -rakentamisselvitys ja Teijo Rent Oy -asennettavuusselvitys. Lisätiedot: toimistoarkkitehti Nina Tielinen, puh , nina.tielinen(at)lempaala.fi Ehdotus KUNNANHALLITUS päättää hyväksyä saatujen selvitysten perusteella hammashoitolan rakennuspaikaksi sijoitusvaihtoehdon C eli terveyskeskuksen pysäköintipaikan. TEKN /NT Keskustelun jälkeen esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, esitti, että otsikkoasia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

23 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuultuaan kunnanhallitusta puheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult totesi, että kunnanhallitus oli yksimielinen otsikkoasian palauttamisesta. KUNNANHALLITUS palautti otsikkoasian uudelleen valmisteltavaksi. Merkittiin, että toimistoarkkitehti Nina Tielinen selosti otsikkoasiaa kokouksessa ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/tt SOSTE 113 Hammashoitolan rakentamissuunnitelman yhteydessä on keskusteltu Hakka rin hammashoitolan toiminnan siirtämisestä keskustan alueelle ra kennet ta vaan uudisrakennukseen. Hakkarin koululla toimivassa ham mas hoito las sa työskentelevät hammaslääkäri, hammashoitaja ja suu hy gie nis ti. Hakkarin hammashoitolassa hoidetaan sekä kouluikäisiä että ai kuis väestöä. Valtaosa asiakkaista on lähikoulujen (Moision ja Kuokkalan ala kou lut sekä Hakkarin yläkoulu) oppilaita.oikomishoidossa käy n. 300 po ti las ta (keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa). Henkilöstö kokee viihtyvänsä Hakkarin hammashoitolassa. He eivät kuiten kaan vastusta uuteen hoitolaan siirtymistä, vaikka toisaalta ha lua vat kin pienen yksikkönsä säilyvän. Hakkarissa on kyetty antamaan kii reel li siä hoitoaikoja joustavasti. Osa laitteista ovat uudehkoja. Tilat kui ten kin vaa tivat lähitulevaisuudessa remontoimista; talossa on huono il mas toin ti, eivätkä kipsimallien valmistukseen ja välinehuoltoon va ra tut tilat ei vät täy tä nykyajan vaatimuksia. Hakkarin hammashoitolan siirtämistä uudisrakennukseen puoltavat useat seikat. Pienen yksikön toi min ta on haavoittuvaa sairaus-, lo masijais tustms. tapauksissa. Hen ki lös tön sijaistukset, porrastamiset, kon sul taa tiot tms. toteutuvat pa rem min isommassa yksikössä. Ham mas hoi don toiminnassa pystytään hyö dyn tä mään joitain yhteisiä lait tei ta. Pienen, erillisen yksikön ylläpitäminen laitteineen on taloudellisesti epä tar koi tuksen mu kais ta. Normaalisti suun tarkastusvälit ovat nykyään kaksi, jopa kolmekin vuot ta (ei koske kariesriski- eikä oikomispotilaita). Yhdelle oppilaalle ei siten tu le hammashoidosta johtuvaa koulusta poissaoloa välttämättä kuin al le tun ti kahdessa tai kolmessa vuodessa. Tämä koskee tietenkin vain hy vä hampai sia, mutta niitä iso osa nykylapsista ja nuorista on (3 5 vuo ti ais ta keskimäärin 64 %:lla on täysin ehjä hampaisto). Vaikka oppilaat jou tui sivat kin kulkemaan Kuokkalan, Moision ja Hakkarin kouluilta Lem pää lään keskustaan koulupäivän aikana, ei heidän matkansa pitenisi kuin n. 3 4 km. Lempäälän hammashoitolan henkilökunta, vastaava hammashoitaja, vastaa va ham mas lää kä ri, hoitotyön johtaja ja ylilääkäri puoltavat Hak ka rin hammashoitolan toi min nan siirtämistä Lempäälän keskustan uu teen hoitolaan.

24 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Mikäli Hakkarin hammashoito siirtyy uusiin tiloihin, vapautuvat tilat voi daan ottaa koulun oppilashuollon käyttöön. Viranhaltijat esittelevät asiaa lautakunnan kokouksessa. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää hyväksyä suun ni tel man Hakkarin hammashoitolan toiminnan siirtämisestä uuteen kes kus ta-alu eelle sijoittuvaan hammashoitolaan. SOSTE Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap Liitteet LEMPÄÄLÄN HAMMASHOITOLAN RAKENTAMISSELVITYS/KARTTALIITE

25 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Lähidemokratiatoimikunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJE 1669/ /2014 LÄHDETMK Tampereen ympäristökuntien viestintävastaavien ryhmä valmisteli talven aikana luonnoksen kuntien sosiaalisen median ohjeistukseksi. Tätä ohjeistusta on nyt tarkennettu Lempäälän kunnan omien käytäntöjen mukaiseksi Sosiaalisen median ohjeeksi. Ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä kuntien eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan toimintaa tukevalla tavalla. Ohjeet koskevat soveltuvin osin myös luottamushenkilöitä. Ohjeen avulla pyritään välttämään mahdolliset sosiaalisen median käytön riskit. Sosiaalisen median ohje sisältää sosiaalisen median määritelmän ja arvioi sen hyötyjä ja mahdollisuuksia. Ohje kertoo mitä pitää pohtia ennen sosiaalisen median palvelun avaamista ja mitä pitää muistaa palvelun käyttöönotossa ja ylläpidossa. Lisäksi ohje opastaa työntekijää ja luottamushenkilöä sosiaalisen median käyttäjänä ja muistuttaa keskeisistä tietoturva-asioista. Ehdotus LÄHIDEMOKRATIATOIMIKUNTA päättää esittää kunnanhallitukselle Lempäälän kunnan Sosiaalisen median ohjeen hyväksymistä liitteen mukaisena. HALL /TT/ak LÄHIDEMOKRATIATOIMIKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että toimistosihteeri Tiina Kinnunen esitteli otsikkoasiaa kokouksessa, ja että hän poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn aikana klo Merkittiin myös, että lähidemokratiatoimikunnan varajäsen Katja Korpela poistui kokouksesta otsikkoasian käsittelyn jälkeen klo HALL /TT/ak KHAL Ehdotus KUNNANHALLITUS hyväksyy lähidemokratiatoimikunnan ehdotuksen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

26 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Lähidemokratiatoimikunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSTE 114 Ehdotus Lempäälän kunnan sosiaalisen median ohje on oheismateriaalina. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää merkitä tiedoksi Lem päälän kunnan sosiaalisen median ohjeen. SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

27 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOSTE 115 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään viranhaltijapäätökset ajalta Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse nil le esityslistan oheismateriaalina. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee vi ran hal ti ja pää tök set tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

28 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT 1583/ /2014, 1600/ /2014, 1756/ /2014, 1604/ /2014 SOSTE 116 a) Lempäälän kunta, Seniorineuvosto pöytäkirja b) Lempäälän kunta, Vammaisneuvosto pöytäkirja pöytäkirja c) Aluehallintovirasto Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti Palvelujen tuottaja: T:mi Silja Elonen, Tampere Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti Palvelujen tuottaja: T:mi Päivi Kainulainen, Tampere Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muut ta mi nen Palvelun tuottaja: 9Lives Pirkanmaa Oy, Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muut ta mi nen Palvelun tuottaja: Ikifit Oy (aik. Tampereen Geriatripalvelu Oy), Tampe re valvonta-asiassa Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsy Lempäälän terveys kes kuk ses sa. d) Valvira Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muutta mi nen Palvelun tuottaja: Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Helsinki Ilmoitus Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lo pet ta minen Palveluja tuottava toimipaikka: Valmius Hyvinvointiin Group Oy, Espoo e) Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 4/2014 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2015 Kuntainfo 5/2014 Toimeentulotuki lukien

29 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntainfo 6/2014 Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat Kuntainfo 7/2014 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 f) Ote Tampereen kaupunginhallituksen päätöksestä koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta ja ohjausryhmän nimeä mis tä. g) Kunnanjohtaja Olli Viitasaaren päätös , Lempäälän kun ta or ga ni saa tion Facebook -profiilin perustamisesta. h) YT-menettelyyn osallistuneelle henkilöstölle lähetetty tiedote koskien kun nan val tuus ton päätöstä kiinteistöhuoltoasiassa. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee ilmoitusasiat tie dokseen. SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. SOSTE /AP/ap

30 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUT ASIAT SOSTE 117 Sosiaali- ja terveysjohtaja esitteli vammaispalveluihin liittyvää kul je tus tenoh jaus-toi min ta mal lia. Mallin mahdollista käyttöönottoa koskevat rat kai sut tehdään lautakunnan kokouksessa tammikuussa 2015.

31 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 103, 104, 112, 114,115, 116, 117 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 105, 107, 108, 109, 111, 113 HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lempäälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta Himminpolku 6, 2. krs, Lempäälä puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Pykälät 105, 107, 108, 109, 111, 113 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

32 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna puh , fax , sähköposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: 106, päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh , faksi , sähköposti: Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle sää detään laissa tuomio-is tuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/ hankintaoikaisuohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaa

33 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ HANKINTAOIKAISUOHJEET Valitusviranomainen Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua: 106, 110 Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kulues sa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä rat kaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheis asia kirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jol loin päätök sen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanotta jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämis päivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyh teyksien toimimattomuu desta tai vastaavasta muusta seikasta, jon ka johdosta säh köinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajal le, vas taanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitse mäntenä päi vänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana ai kana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia kos kee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustu vaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoi tuksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos han kintayk sikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 kohdan no jalla noudattamat ta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemises tä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapää töksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olen naisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen kat sotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen si sältävä sähköi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait teessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliiken neyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteel lista tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.09.2015 AIKA 30.09.2015 klo 17:11-17:20 PAIKKA Pesäpuu, Liikekatu 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot