maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2011 Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 MATTI RAG PAANANEN LUOVII SYKSYN LÄPI METSÄSTÄJÄT LIIKKEELLÄ Virve Myllymäki viihtyy Satavassa kotona NORA GRANLUNDIN LOKAKUU ja tien päällä maininki 1

2 Harmaata ja muita värejä! lokakuu 2011 "#$%&'()*!+#(&!,-!./,%$-!0#1#-!(//(2/1#3!4566&!7!1$!,-!8//9#!(&5--#1'5-5'!6,(2(//:! ;,-$112!+//112(#-!(//112!,-!<=!0&#.&&*!+/''2!6,(2(//!.$-55!.#$6&!'/--#-!+/#'2! 0#%$++&(1#!($1&2821'2!0,#1'/+#1$-!'2(#2:!>,(2(//-!6,0/112?2-!02(#'$'22-!($66,82! '221!'/--#-!.$992-!($1&&-!0&#-: +$:!>$?'#0/#%$-!(2-112!.&9#((55%$1'&!(#602#6$.2'!621'$-!(/920/./'!82!(/+# '! -$$'!82!$9&6##.#'!.#6#1'&.&'!1229'$++$!+$'1#11&!82!0/1#(,#112!(/-!+$'1&1'51(2/1#!26(22:! '51$6&+5(1#66&&-!1&&'$6$$!'&&66&!8/,(1$-'$6$.#$-!0#$-0$',8$-!82!?#9.#$-!+&&9&&3!>#1&&! +$'1&1'511$/92-!(//6/+#1#2!-&$'!1#./6'2!(2?%$(12-: '$-!.,#'!-&?%&!1#./2!(&&-'&+&66&: D&9#&!0,1(##-E Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella 8 LUETTAVAA tässä numerossa 4 Taiteilija Matti Rag Paananen 8 Saarilta löytyy oma metsästysseura 11 Haarlan koululaisten energiaa Minä satavalainen, Virve Myllymäki 19 Wäiskin koulun retki 22 Nora Granlundin lokakuu 2 maininki maininki 3

3 Taiteilija, Paanasen näkemys Hirvensalosta. Maalauksen alaosa on taiteellinen visio Hirvensalon Venetsiasta. joka ei määrittelyjä kaipaa Vuoden luotolaiseksi valitun Matti Rag Paanasen mukaan syksy on viheliäistä vuodenaikaa taiteilijan luovuudelle. Hirvensaloa hän pitää silti mitä parhaimpana miljöönä työnteolleen. - Syksy ei sovi taiteilijalle ollenkaan. U1$2'!#?+#1$'!0#'&.&'!15(151'&!+//-!+/2112! 1#(1#*!$''&!1$!'/,!.##6$5''&!022?'2.2-!($1&-! 12!+2#1$+##-:!;#(&6#!'2#'$#6#82!!"##$%&"'%("")")*)% 4$.&'(#-!6/,:!A$!6/,!6$?%$'!0/#?#-!82!(/((21$'!$1##-:! 4$.&'!,-! #1'2!(/#-!'2#'$#6#82-!$6&+&:!A5(1566&! '#62:!A5(15!$#!1,.#!'2#'$#6#8266$!,66$-(22-*!B22-2-$-! 12-,,: A5(1566&!6/,+#-$-(#-!',(#!'2#'$#6#826'2!,--#1'//*! +22-!/6,1:!C&-!(/#'$-(#-!+5)-'&&*!$''&!$1#+$9(#(1#! 1$!,-!#?2-!.#?,.##+$#1'&!2#(22! '2#'$#6#8266$*!B22-2-$-!-2/922: Kuvassa taiteilija itse, kädessään teos Muna Lisa. HIRVENSALO ON KOTI SIINÄ MISSÄ AFRIKKAKIN B22-2-$-!-$/.,,*!$''&!029?22'!#%$2'!82!#-10#922'#,'! '/6$.2'!#?+#1$-!,+#1'2!(,($+/(1#1'2:!F,1!,-!0268,-! (,($+/(1#2*!,-!0268,-!#%$,#'2:!F2!(,($+/(1#2?2-! B22-21$662!0##122: B22-2-$-!,-!+//-!+/2112!+2'(/1'2-/'!.2#+,-12! +22?2-*!8,(2!1#82#'1$$!4$-#2-!82!"2-12-#2-!26/$$662:! -2#1$-!(2-112!26''29#66$:!",#1#-0&#-!1$!,-(#-!1#''$-! ',#-$-!8/''/:!A22'2-02!?5.#-(#-!,662!+22#6+2-!2#-,2!.26(,#?,#-$-!+212#*!B22-2-$-!0,?'##: GH9#(2112!21/$1122-!B22-2-$-!+5)1!1&.$61#!"?$! %$--&()#1$1'#!5?&!'&-&(#-!0&#.&-&!5+0&9#!+22#6+22:! MATTI RAG PAANANEN vuonna 1939 syntynyt turkulainen säveltäjä, runoilija ja taidemaalari aloitti muusikonuransa 1960-luvulla lisänimi Rag tulee ragtime-musiikista, jota hän soitti bändinsä kanssa säveltänyt useita sinfonioita, LP- ja CD-levyjä sekä musiikkia suomalaisiin dokumenttielokuviin sai valtion taiteilijaeläkkeen vuonna 1999 pitää taidegalleria Ragalaa Hirvensalossa päässyt myös Guinnessin Suureen Ennätyskirjaan 366-osaisella sävellyksellään Vuoden päivät, joka oli yhteen aikaan maailman pisin yksittäinen sävelkokonaisuus K12!26J/+#-!'/,',1'2!+$-$$!IILM66$!.#66#$6&#-'$-! 1/,8$6/-!?5.&(1#: '/--$6+2!.#66#$6&#+#-$$-!(2#((#-$$-!,-!(2%,--/'! 822-!1$(&!GH9#((22-!$''&!C#9.$-126,,-!'/6$$*!6)5'&&! GH9#(2112!,6#!8&--&!'/--$6+2*!(/-!,#($#-!282''$6#*!$''&! 1#$6'&?&-!+#-&!82!+$!(2#((#!+//'!,6$++$!26/-!0$9#-! (,',#1#-:!42#((#$-!#?+#1'$-!0$9/1(,'#!,-!1#$66&:!F2! 62#-$-!,6,*!(/-!'&+&?&-!,-!,#($21'#!(,'#-#*!B22-2-$-! 1$6#''&&: VAIKEASTI LUOKITELTAVA TOIMENKUVA 0292#(22!02#-,112*!82!(,6+21!,12!8/6(2#1'2-$$-!$-1#! Matti Paanasen lisänimi Rag lausutaan Räg. Galleria Ragalan nimeen on siis piilotettu sanaleikki../,--2:!4#982'!(,,1'/.2'!9/-,#1'2!82! 2H,9#1'#((,*!B22-2-$-!'&1+$-'&&: "#$'5#11&!6$?'#8/'/#112!B22-21'2!,-! 6,62#1$-!'2#'$#6#82-!#'1$-1&!+#$6$1'&!,6$!2#.2-!0&'$.&! -$-!($9',,!826,1'2-$$-12!6&0#!$6&+&-1&!$9&&-62#1'2! '2#'$$-!(,6+#-2#1//%$-!#%$22*!8,'2!?&-!#'1$!(/'1//! #)%'*+,-%'./%: 1#-H,-#2,9($1'$9#!1,#''#*!82!12+2-2#(2#1$1'#!,9($1'$9#-! -/'!1#-H,-#2-!(/'2(#-!,122!.29'$-:!>#1&(1#!-&5''$6#8&! +$662!$9#!'2.2662!'9#2-S$6#2(1#*!B22-2-$-!12-,,: EI KOSKAAN HIRVENSALOA EDEMMÄS 9/-!(/6''//9#0&&(2/0/-(#./,%$-!(/--#2(1#:!C&-! ($9',,!,6$.2-12!,'$''/!122+21'22-!'/--/1'/(1$1'2!82! '//*!$-#'$-!+#-/2!'2#%$'22-(#-!29.,1'22!8//9#!'&&66&! (,',0/,6$112:!A#(1#!,6$-!8,1(/1!(#98,#''2-/'!1$662#1$-! Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä - Triangeliassani musiikki, kuvataide ja runous kohtaavat. 4 maininki maininki 5

4 UUSI KERROSTALO UI HIRVENSALOON Lauttarantaan!1220/#!//1#!($99,1'26,!1551(//-! 26/112*!(/-!V$20,!K5M-!92($-'2+2!($99,1'26,!/#'$''##-! '26,!,-!'$?'5!',#+#1','#62(1#!82!,-!+//',#-!'&51#-!.26+#1*! ',,-!.$1#8,?%,'*!6&++#'51!82!.#$+&9)#-'#:! Bonusta pankkiasioinnista. Testaa omat bonuksesi osoitteessa op.fi /bonus Yhdessä hyvä tulee. SILTAKERÄYS Hirvensalopäivien!5?'$5%$11&!0$982-'2#-2!=N:W:! -$#'2!(2-1262#1#2:!A//9(##',1!EE VÄLIPALA KOULU- LAISELLE: MOSO Lukijan 1#/+#2!6/#66$:!"$($+#-$-!,-!(//6$++2!?$60,+022!(/#-!?$#-&-'$(,*!-,0$2+022!(/#-!-&6(&!82!6,00/'/6,1!+2/(21'2! 82!92#(21'2:! Kun sattuu ja tapahtuu Pulssi päivystää joka päivä Tapaturmat Äkilliset sairastumiset Lasten tapaturmat Lasten äkilliset sairastumiset Työtapaturmat Ajanvaraus p. (02) op.fi /turunseutu Kas näin se käy: sekoita iso mukillinen Kaurahiutaleita Kaakaota Kylmää maitoa (Sokeria, jos sitä ei jo kaakaossa ole) Lääkäriasema Pulssi Oy Humalistonkatu 9 11, Turku 6 maininki maininki 7

5 Syksy tuo metsästäjät tullessaan Kakskerran Erä ry:llä on pitkät perinteet saaren omana metsästysseurana. Metsästys käsitetään usein vain ampumistoimintana, mutta siihen liittyy kuitenkin myös paljon muuta. H#9.$-126,*!A2'2.2*!42(1($9'2!82!4/6?,!,.2'! +$'1&1'5126/$#-2!$9#''&#-!0,#(($/(1$66#1#2:! "&1'&!1551'&!+5)1!(2#((#!+$'1&1'51!1229'$-! -2-!262#1$-2:!;$'1&1'5(1$-!2./662!?/,6$?%#'22-*!$''$#! 0&9#1')66$!$#(&!6##($-'$$66$:! 21#2112!1$/92++$!(/#'$-(#-!($1(#''55!055%51'&+&&-! $-#++&(1$$-!0#$-0$',82*!(/'$-!($''/82!82!1/0#(,#9#2*! 8,?'282-2!',#+#-/'!!$-"%./0: +$-#$-!(#6,+$'9#$-!0&&11&!6&?#++&1'&!21/'/(1$1'2:! +$'1&1'&8&'R!6##((/.2'!',#1#-22-!6&?$66&!21/#-26/$#'2*! %$-!(2-112!,.2'!21#,#'2*!8,#'2!$#!.,#!02#-,''22!6##(22: +$'1&1'&&!?#9.#&(#-!.21'2!6,(2(//-!0/,6$1'2.&6#1'&! +#1#&!$1#+$9(#(1#!1#$-$1'&+&11&*!Q6,!($9',,: SOPIVA ELÄMÄNTAPA SYKSYN YSTÄVÄLLE Mika Elon ensimmäinen supikoirasaalis. '&*!82!1$/92!,-!,66/'!',#+#--2112!(/'2(/#-(#-!5?'&! +,-$-!./,%$-!.$992-:!C#9.$-126,62#-$-!1"-"2$%3#45 6""2/"!,-!,66/'!8&1$-$-&!8,!./,%$1'2!=NOW!6&?'#$-:! +#-/2:!"&662#1$66$!1551#?+#1$66$!+$'1&1'51(2/1#?2-!,1//!029?221$$-!./,%$-2#(22-:!K-!?#$-,2*!(/-!122! 62!12-,,: (,($+/(1#2!'2(2-22-!56#!<X!./,''2*!82!?&-! -2:!C&-!?/,+2/''22*!$''&!?$600,2!8&1$-55%$-! 1$-!$9#(,#16/,-'$#1//%$-!./,(1#:!B&&1#-!#'1$! '22!82!9/-1221'#!(,($+/1'2!+$'1&1'5(1$1'&:! B,6##1#'(#-!.26.,.2'!21$#%$-!(&5'')&!-5(5&&-! ',%$662!'29((22-*!Q6,!12-,,: EI PELKKÄÄ JAHTAAMISTA - Missään nimessä ei ammuta, jos turvallisuus ei ole sataprosenttisesti taattu. B29#!./,''2!1#''$-!42(1($992-!Q9&-!8&1$-$(1#! 8&-!./,1#(5++$-$-!282-*!+/''2!+$'1&1'&-5'! 2('##.#1$1'#!21$$-!(2-112!.2#-!-,#-!=X!./,''2:! C&-!+/#1'/''22*!$''&!+$'1&1'5(1$$-!(//6//! ]##1'2-?,#',,-?2-! 6##''55! +5)1! +//-! -,112!6##((/+#-$-!82!$6&#-'$-!1$/922+#-$-! 6$*!"$H($!','$22: D2#((2!42(1($992-!+$'1&1'511$/92112!,-! ',,-:!;#(2!Q6,!+/#1'/''22!+5)1*!$''&!#'1$! $1#+$9(#(1#!8&-#(1$-!.2#-!+$--&!8,6(,''22! 0/2:! "&9($#-'&! '&11&!?29921'/(1$112! $#.&'! 1/#-(22-!,6$!1226##'*!.22-!(,($+/(1$'*!Q6,! 12-,,: Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä, Mika Elon arkistot ja MAF Supikoirat voivat asua jopa yli kaksi metriä syvissä luolissa. Niitä pyydystetään siihen erikoistuneilla luolakoirilla. Mika Elo metsästi kuvassa näkyvän sorsan takapihallaan heti haastattelun jälkeen. 8 maininki maininki 9

6 Lokakuu lopettaa tuhlauksen Lokakuussa vietetään energiansäästöviikkoa. Haarlan koululaisia aihe inspiroi värikkäästi ja hauskasti. Muistathan sinäkin inspiroitua, meidän aikuisten säästämä energia palvelee lapsiamme tulevaisuudessa. Max Haapahovi 3b (voimalaitos) Venny Vuorinen 4a (Venetalo) Tessa Tanner 4a (kuplilla toimiva auto) Julius Källi 3b (voimalaitos) Hirvensalon, HUOMIO! Kakskerran ja Satavan viherpeukalot! Erä hedelmäpuita Mainitse kassalla salasana Maininki! Turku -tulppaanit 4,00 / 10 kpl Rajoitettu erä! 19,50 ALE yli -40% Olivia Numminen 4a (Bussi, joka toimii tuulella, vedellä, lumella ja auringolla) Iines Aho 3b (voimalaitos) VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU, Avoinna ark. 9-19, la 10-17, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 Martinseurakunta 10 maininki maininki 11

7 Helena Lindström valitsi tähän lehteen Virve Myllymäen jututettavaksi. Virve valitsi marraskuulle esiteltäväksi urheutta ja iloa... Livonsaarelaisesta maalaistytöstä kasvoi satavalainen kirjastonhoitaja minä satavalainen Sattumalla on ollut paljon sanottavaa Virve Myllymäen uralla. Alkuperäinen tavoite oli maatalousalalla, mutta se vaihtuikin työhön kirjallisuuden parissa. Kirjastotyössäkin on monta lehteä käännettävänä: työ kirjastoauton ratissa on maanläheistä jos myös ihmisläheistä. '$$66#1$1'&!'#$%$(/--21'2!?&-!.26+#1'/#!2S9,-,+#(1#*! +22'26,/1(#9821',112!'5)11&: C$61#-S#11&!0$9?$$1$$-!$?'#!15-'5&!(,6+$!621'2:! 1$(1#*!!02(2''##-!+//'',(/,9+2!'2(2#1#-!(,'#1$/%/66$:! Myllymäki on syntyjään Askaisten Livonsaarelta, mutta pohtii, ettei nyt oikein tiedä, mistä on kotoisin. Askainen on liittynyt Maskuun, mutta Livonsaari on nykyisin osa Naantalia. -Töissä vitsaillaan, ettei päivää ilman Livonsaarta. Aina jotain tulee jutuissa sieltä D#9.$!;5665+&(#!($9',,:!A$!,6#1#!.,#-/'!,662!+5)1! -/,9#-*!!""2$#*!,-!15-'5-5'!A2'2.2112:!C&-!,-!+5)1! 6201#1'2!.##+$#-$-!8,(2!21//!(,',-2:!^((#&!'#62-'$$'! +//''/.2'*!;5665+&(#!0,?'##:! #'1$-&#1'5-$$'*!(,',-2!,-!.2#-!5(1#!'5'&9:!",#1226'2! '5''&9$-!+2'(2112!,-!(,'##-!+//''2-/'!5(1#!($?9&&.&! +&1'#!.21'22-:! TIETO-OSASTOLLA OMASTA KOULUTUKSESTA ON HYÖTYÄ ;/''2!8,1!6201$'!1//-'22.2'!+22#6+266$*!,-!?$#%&-! &#'#-1&(#-!,12--/'!1//--2'2!,+2112!'5)11&&-!//1#66$! /9#66$:!"/9/-!(2/0/-S#-(#9821',112!;5665+&(#!26,#''#!./,--2!PXX<*!1$!,6#!?&-$66$!?500&51!'#$%$(#9821',1'2! 56$#1$$-!(#9821',,-:! C&-!0,?'##*!$''&!?&-$6'&!0//''//!262-!0$9#-'$#-$-! $'/-12: '26,/1+$'1&'#$'$$66#1$-!,122821'22-: PELKO POIS - JA KUORMA-AUTON RATTIIN D#9.$!;5665+&(#!0&&'5#!(/#'$-(#-!'$($+&&-!.#$6&! %,112!,6#*!$''&!1#66,#-!0#'&#1#!,662!.26+#/1!282+#1$$-:! 5(1#!(#9821',-?,#'282!$6&()#'5#*!02#((2!.202/'/#: +591(5&!/?+2'$-!1220/-$$-!21#2((22-!21#2((22-! (#9821',2/',-!(55'##-:!B2#-2.2'!(#982(211#'!?&-!-,1'22! (55'##-!9,/.2-!2./(1#: %&&-!0268,6'#!+5)1!1,1#226#'5)'&*!D#9.$!;5665+&(#! 2/',!,-!.&?&-!-##-!(/#-!6&?#(2/002:! A#$6'&!6)5'&&!(#982'(#-!?$60,1'#: 4#9821',2/',-!051&((#(29''2!$6&&*! 1#2!'#621',82*!+#(&!,-!.#6(21*!+#?#-! (2--2''2#1#!.292'2!$-$++&-!2#(22*! 155%$11&*!$1#+$9(#(1#!C : AIHEITA RIITTÄÄ - OMAAN NÄYTELMÄÄN 821',2/',-!+,,'',9#!12++//!'5)0&#.&-!0&&''$$(1#: 6#662:!G#,-!(,($#662!+5)1!8,'2(#-!//''2!8/+0022:! 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN maininki 13

8 Kuka: Virve Myllymäki, agronomi sekä kirjastonhoitaja ja kirjastoautonkuljettaja. Parasta saarilla: Hyvä pyörätie vie kaupunkiin, ollaan lähellä keskustaa, mutta samalla löytyy luonnon rauhaa ja meri. Lähiruokaa voi kerätä kesäaikaan, hakea marjat ja sienet metsästä. Elämään kuuluu myös tietynlainen läheisyys naapureiden ja tuttujen kanssa. Voi harrastaa pientä vaihdantataloutta, jossa toinen antaa omenoita, toinen vastalahjaksi jotain muuta. Löytyy toimiva kyläkauppa, se on hyvä juttu. Harrastukset: Niitä ovat arjen hyötyliikunta, kuntosali, metsäluonnossa liikkuminen, teatteri ja lukeminen -totta kai. Oma saarihistoria: Esikoisen koulunkäynti houkutteli takaisin kotiseuduille, Satavasta löytyi passeli 1&!82!+29((#-,#--#112:!D##+$!($.&&-&!,6#!'&662#-$-! 0$6#/(1$-!'$(1'#&!6&0#!-&5'$6+&&!.29'$-: 1#-!(#98,#''2+22-!,+2-!-&5'$6+&-:!!G98$112!9##''&&! %#2*!;5665+&(#!-2/922: 4#98266#1//1,0#-',82!'2#!$#*!(#98266#1//1!,-!(#$',-/'! ;5665+&$-!'&51#-!1,9+$-12!5+0&9#: (2#66$!8,'2#-:! 4#9821',262662!$#!'2,'2!.#?9$&&!(/6'22*!262662!$#!$?(&! (#-!,.2'!2.,#+#2!(2#(#66$:!! KIIRE ON AINA SUHTEELLISTA ;5665+&(#!#'1$!+#$''##*!+#(1#!//'//(1#$-!0$9&&-!,-! -##-!(,.2!(##9$:!4#9821',112!//'//%$'!0#1'$'&&-!',(#! +2?%,66#1#++2-!0#2-!$1#66$: 1#66&!62#662!.2-?$-$:! $6&+&-(,($+/1'2*!8,'2#-!'922S#1'2(#-!,-!'202?'/-/'! $6&+&-!.299$662:!4##9$!(566&!1#''$-!8,112#-!'#62-'$$112!?$66#''&&:! Virve lukee paljon ja aina jotain sieltä myyntimenestysten syrjästä, jotta voisi suositella asiakkaille 8,(/!21#2!8&&!?/,+#1$$-:! SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN A$/922.2-!(//(2/%$-!1229$62#-$-!,-!-/,9#!-2#-$-*! 8,662!,-!6201#2!5+0&9#66&&-!1$(&!(,',-2!$''&!')#11&:!F,!?&-$-!-#+$1'&&-!.,#!0&&'$66&*!$''$#!?&-!,6$!1/9/66#1'2! (#66&!+5)?&&-!15(155-:! Teksti ja kuvat: Sini Silvàn KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE RAIMO VÄSTINSALO HELENA LINDSTRÖM VIRVE MYLLYMÄKI Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Kotiteatterit Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 kanssiaiset Hinnat rumbaillaan alas ma-su ! on tarjoustanssiaiset! on Skanssissa ympäristöviikko! Tiedossa paljon tapahtumaa lapsille ja aikuisille to-la! Paikalla mm. vaihtotori, Turku Energia, sähköpyörä ja -auto, Ekotori sekä paljon kierrätystapahtumaa lapsille! Miten kauppakeskus voi olla vihreämpi? Kerro meille ideasi ja voit voittaa! Klikkaa Skanssin facebook-sivulle tai Tarkkaile Skanssin nettiä, löydät tarjoukset mm. sieltä. R JONATHAN Muhkein valikoima ulkoiluvaatteita Jesper Juniorista! Jesper JUNIOR SKANSSI Ark la su (02) maininki Helsinki Espoo Vantaa Lahti Turku Lempäälä Jyväskylä Oulunsalo maininki 17

10 Ajanvaraus (02) Turun Hammaslääkärikeskus on palvellut ammattitaidolla jo 40 vuotta! Joukkoomme on liittynyt uusi hammaslääkäri, Kristiina Kalev. Kristiina on koko perheen yleishammaslääkäri. Wäiskiläinen koulupäivä Maanpäässä Wäinö Aaltosen koulun 3 6 luokat tekivät syyskuun puolessavälissä pyöräretken Maanpään komeisiin maisemiin. Liikkeellä oli opettajien mukana noin 300 oppilasta. Tässä retken tunnelmia kuvina. HML KRISTIINA KALEV Meillä on aina aikaa Sinulle! Hämeenkatu 2, Turku KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) maininki maininki 19

11 TALLETUS & RAHASTO Syystarjous Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 Turku-Kauppatori, Yliopistonkatu 17 Talletuskorko 3,5 % Vuotuinen 3,5 % korko 6 kk:n talletukselle, kun sijoitat puolet summasta talletukseen ja puolet Handelsbankenin osake- tai yhdistelmärahastoon. Vähimmäissijoitus euroa. Esitteet ja lisätietoja konttorista sekä osoitteesta Tarjous on voimassa asti. Rahaston tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Rahastomerkinnästä veloitetaan hinnaston mukaiset palkkiot. Rahastoja hallinnoi Handelsbanken Rahastoyhtiö. Lokakuussa tapahtuu Huippuvuorten jäällä Jäätikkövaellukset jatkuvat, Grönlannin vaelluksen jälkeen Huippuvuoret Huippuvuorten jäällä v.2011 kuvin, tarinoin ja varustein. Lauantaina klo 15 ja 18 Satavan Seuraintalolla Samppaantie 98. Tilaisuudessa myynnissä saarten puista valmistamiani yksilöllisiä lahja- ja käyttöesineitä. Tuotteisiini voit tutustua blogissani Tilaisuuden pääsymaksu 5 " sisältää kahvin ja pikkuleivän. Terveisin Retki-Rami Seurakunta Taidekappeli Su klo 17 Sanan ja rukouksen ilta Martinkirkossa, mukana Pirkko Jalovaara Ma klo Soppatykki Haarlan K-kaupan pihassa Ti klo 18 Hengellisten laulujen karaoke Merikarinassa. Mukana laulattajana Petri "Pedro" Laitinen Ke klo 13 Toivon siivillä - kaikille avoin laulu- ja kahvihetki Villa Hirvensalossa, mukana Kakskerran koulun oppilaita To klo 18 Martinkirkon kuoron konsertti Taidekappelissa La klo 11 Koko perheen luontopolku Hennalassa Kakskerran kirkko Su klo 12 Sadonkorjuun kiitoskirkko. Kirkkokahvit. La klo 19 "Kastepisara" - Elina Vettenrannan konsertti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Keskiviikkoisin Musiikkivartti klo 12 Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred keskiviikkona klo opastettu tutustuminen taidekappeliin. Hinta 10 "/ aikuinen Kappeli soi - musiikkia sunnuntaisin klo 12 su klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan yhdessä Konsertit su klo 16, Musiikkia kappeleissa, kamarimusiikkia, Turun Konservatorio, vapaa pääsy su klo 16 Pyhän Martin Laulajat, liput 10 eruoa su klo 16 Jenni Lappalainen, piano, liput 10 euroa Tekstiilitaiteilija Katja Sandberg, tekstiiliveistoksia Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Hirvensalon Kirjasto Kirjasto auki: ma ja to ti, ke ja pe MARRASKUUN LEHTEEN EHDIT LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MEILLE MENNESSÄ! Hirvensalon kirkko klo 8-9 Aamurukous Ke klo 10 ja klo 11 Hiiohoi - ja lapsia näkyvissä! jättikirkkomuskari Ke klo 17 Nuorten ilta, mukana Pekka Simojoki To klo 18 "Mitä tänään opit, Pikku-Kala?" Nukketeatteri Kas Kummaa! ja lyhyt lauluhetki Su klo 17 Toivon Missiomessu klo alkaa kristinuskon perusasioita käsittelevä Alfa-kurssi Lapsille samaan aikaan pyhäkoulu. Ohjelmassa ruokailu, alustus ja keskustelua. Kysy lisää ja ilmoittaudu: tai puh Haravointijäte Puutarhajätteen maksuton vastaanotto alkaa Haravointijätteen maksuton vastaanotto alkaa lokakuussa. Topinojan jätekeskuksessa vastaanotetaan kotipihan haravointijätettä maksutta Haravointijätteiden henkilöauto- ja peräkärrykuormat (esim. lehdet, havun neulaset,ruoho) otetaan vastaan maksutta Muina aikoina vastaanottomaksu on 1 euro/200 litran säkki tai 5 euroa/kuutio. Ohjeet puutarhajätteen tuomiselle: Pidä risut ja puujäte erillään haravointijätteestä Älä sekoita kuormaan muita jätteitä (esim. muovia, metallia), maksuton vastaanotto koskee vain hyvin lajiteltuja kuormia Mikäli haravointijäte on pakattu säkkeihin pitää säkit tyhjentää jätekeskuksessa. Ota yhteyttä henkilökuntaan saapuessasi jätekeskukseen. Topinojalla avataan uusi kulkureitti puutarhajätteiden tuontia varten. Topinojan jätekeskus palvelee arkisin klo HOROSKOOPPI Lokakuussa juhlii Vaaka ( ) Vaaka on teräväpäinen ja tarkkasilmäinen paitsi silloin kun on kyse ihmisistä. Silloin hän on kuin Syvälahden navetan tietämillä poukkoileva lepakko, ei oikein näe ja tokkopa kuuleekaan. Ilahduta kauneutta arvostavaa ja synttäreitään juhlivaa Vaaka-ystävääsi lahjoittamalla hänelle musiikkia koko konsertillinen! LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki maininki 21

12 Noran lokakuu Valoa pimeyteen! Koiria siellä, koiria täällä Hanki nyt lämmikettä ja näkyvyyttä pimeneviin syysiltoihin. Hyvät ulkoilutuotteet tekevät kurakeleilläkin lenkkeilystä mukavaa! Tervetuloa tutustumaan laajaan valikoimaamme! Hurtta-manttelit alk. 46,90 Hurtta Lifeguard Storm -huppari Hurttaulkoiluhaalari Noran Laku-koira on espanjalainen löytökoira. Lämpimiin ilmoihin nuorena tottunut otus ei pidä lenkkeilystä talvisaikaan, vaan se köllii mielellään takan edessä lampaantaljan päällä. Avoinna: ark la mustijamirri.fi EXIGENTruuat Kaksi yhden hinnalla! (2 x 400 g) Musti ja Mirri Kupittaa Kurjenmäenkatu 3, Turku Puh , /kauppias Johanna Alkaen Alkaen eri väriä Eri värejä Musti ja Mirri Kaarina, Hovirinnantie 5, Kaarina Puh , /kauppias Johanna Nora Granlund hoitaa sekä ihmisiä että eläimiä. ',-2!A2'2.2112!(&5!6,(2(//112!.#61($:!"/''2.2-!(,6+$! 6/,./'/1#(&#1'&!(,#92-0$-'/2!,.2'!'/6,112!'26,,-!?,#',,-! 0$9?$$-!(2?%$-!,+2-!(,#92-!6#1&(1#:! "&+&!$#!(/#'$-(22-!,6$!'2.2'',+2-!1//9#!62/+2!(29.2'/99$82*! 1#66&!.##+$#1$-!=P!./,%$-!2#(2-2!V,92-!(,',-2!,-!+282#66/'!,66/'! *!+/''2!(/-!?,++2!(&.#!'/'/(1#*! 26,#++$!'$?%&!9$#11/82!(,6+$1'22-! &#'#-#!82!51'&.&-#!(2-112: APUA NELIJALKAISILLE >,(2(//112!,-! 8&66$$-! 2#(2!.#$%&! Kuvassa on muutaman kilon painoinen Nuppu Rakveren koiratarhalta Virosta. Nuppu on tänä päivänä onnellinen pikkuhirmu; hän pääsi huolehtivaan ja rakastavaan kotiin kolmen kissan keskelle. 8,#'/(1#2!'/6$$!-##-!6&?#0##9#6'&*!(/#-!V,92-!21#2((2#6'2(#-: >)5')$6&#-'29?,#1'2!?&-!,-!,''2-/'!(,'##-12!6&?#--&!.2-?,82! (,#9#2*!8,'(2!$#.&'!+//'$-!6)5%&!?$60,1'#!//''2!,+#1'2822: +$#1$'!0&#.&-1&!,--$66#1#-2:!D2#((2!-##'&!,-!(,?%$6'/!2#$++#-! (26',#-*!-$!,.2'!',%$662!/1(,66#1#2!51'&.#&: 92#'2*!?&-'&!055%$'&&-!.&6#66&!'$($+&&-!?$++,''$6/?,#',82!+5)1! 122'',?,#',(,'##-: K-!$'/,#($/1!0&&1'&!'5)1($-'$6$+&&-!1#--$:!42/-$/%$-!82! (,1($'/(1$-!(2#0//!1&#655!#?+#1#11&!6,00//-!21'#: Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä katsot televisiosta? Ehdin katsoa vain vähän tv:tä, mutta mieluiten seuraan dokumentteja ja ajankohtaisohjelmia. Sarjoista Raja eli the Border on ollut koukuttava. Mitä luet? Viimeksi luin kirjan Pitkä matka paratiisiin. Se kertoo nuoresta äidistä, joka pakenee Ruandan kansanmurhaa. Naiskohtalot ja naisten asemasta esimerkiksi Afganistanissa ja Pakistanissa kertovat kirjat kiinnostavat, niin fakta kuin fiktiokin. Työn puolesta minulle tulee naistenlehtiä, niistä mieluisimpia ovat sisustuslehdet. Mitä kuuntelet? Kuuntelen musiikkia lähinnä autossa. Jos valitsen sen itse, se voi olla esimerkiksi Michael Bublén musiikkia, mutta jos tyttäreni valitsee musiikin, se on the Baseballsia tai Lauri Tähkää. Nyt kuuntelemme myös Mamma Mia -musikaalilevyä, koska lähdemme katsomaan sen ja Chicago-musiikalin lokakuussa syyslomalla Lontooseen. HIRVENSALON Liittyminen Hirvensalon apteekin kantaasiakkaaksi kannattaa. Pystymme seuraamaan lääkkeidesi yhteisvaikutuksia ja siten parantamaan lääkehoitosi turvallisuutta. Saat myös apteekin tarjoamat palvelut, kuten reseptin uusimisen, edullisempaan kanta-asiakashintaan. Vapaan kaupan tuotteista saat 5 % alennusta, sekä uutena etuna 5 % lisäalennuksen kuukauden tarjoustuotteista. Saat siis tämänkin Priorinin entistäkin edullisemmin. Tule kysymään lisää kanta-asiakaseduistamme! Tervetuloa! Anne Kanerva!"#$$%!"#$%&'()**+,-)'(+./012%3 APTEEKKI BC848DD;&84E54;F46DC67 Priorin 90 kapselia Priorin antaa voimaa hiusjuurille sisältäpäin. Se aktivoi tehokkaasti hiusten kasvua ja estää niiden ohenemista. Priorinin vaikutus perustuu luonnollisiin ravintoaineisiin kuten vehnänalkioöljyyn ja hirssiuutteeseen. 6GHG2HG&$GIJI!&H0#K"G/2II!&L0MNO""/I220) /"HI2IPGIQQ0&H0I&01HNN/I220A Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la maininki maininki 23

13 24 maininki

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma

Korson asukaspuisto syksyn 2017 ohjelma syksyn 2017 ohjelma Puisto on avoinna: ma-to klo 8-16 sekä pe klo 8-15 WC:t ja Pöllönpesä (=eväshuone) käytössä puiston aukioloaikoina. Tilat suljetaan siistimisen vuoksi 15 min. ennen sulkemisaikaa. Pihalelut

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3.

TALVI- PÄIVÄT TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI- PÄIVÄT ESPOONTORILLA 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Tervetuloa talviostoksille Espoontorille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos auringonpaisteella, mutta viihtyy

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2013 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI

Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Timo Parvela - Minna-Stiina Saaristo ELLA JA JÄTTIPOTTI Kaarinan nuorisoteatterin Ella & kumppanit: Ella ja Jättipotti esitykset Skanssissa la 27.3. klo 11, 13 ja 15 Tule Skanssiin vaikka joka päivä! Kauppakeskus

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015

TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 48/ Liite TIKKAKOSKEN ALUESEURAKUNTA KESÄÄ JA SYKSYÄ 2015 KESÄKUU VIIKKO 23 1.-12.6. PÄIVÄRIPPIKOULU, RISTO, MIKKO, (SIRPA) 1.-2. 6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 1 SARPATTI 3.-4.6. LASTEN PÄIVÄLEIRI 2 SARPATTI KE

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017

PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 PISPAN PALVELUKESKUKSESSA tapahtuu marraskuulla 2017 30.10. maanantai klo 12.30 Yhteislaulua; Jorma Peltola & Hannu Hiironmäki klo 14 Asiakasohjaajan info- ja keskustelutilaisuus ryhmätilassa 31.10. tiistai

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE?

NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? NO ONKOS TULLUT JOULU, NYT ESPOONTORILLE? Kyllä on! Lahjat, koristeet ja kattaukset, mitä ikinä jouluusi tarvitset! Tervetuloa jouluostoksille Espoontorille! EI ITKEÄ SAA, EI STRESSATA SAA, JOULU ON TULLUT

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta

Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta Joulu on taas, joulu on taas MYLLYPURON OstarilLa! Tervetuloa vastaanottamaan joulua lauantaina 1.12. Myllypuron Ostarille! Muitta mutkitta VILINÄÄ, VILSKETTÄ, RÄTINÄÄ, RÄISKETTÄ Joulu alkaa Ostarilta!

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

2.12.2011. Titta Hänninen

2.12.2011. Titta Hänninen 2.12.2011 Titta Hänninen Kotitehtävätekstit! Palauta viimeistään, viimeistään, viimeistään ensi viikolla (koska meillä on viimeinen tunti)! OHJE JEŠTĔ JEDNOU: 1. Etsi internetistä jokin suomenkielinen

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

01510 Vantaa 09 759 7730 www.hammasportti.fi 00100 Helsinki 09 607 566 www.hammassairaala.fi 00100

01510 Vantaa 09 759 7730 www.hammasportti.fi 00100 Helsinki 09 607 566 www.hammassairaala.fi 00100 Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen hyväksymät palvelun tuottajat palvelusetelitoimintaan Hammaslääkäri Vastaanotto Katuosoite Peltokallio Topi Oma Hammaslääkärisi - Vantaa Robert Huberintie 2

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12

Kuukausitiedote huhtikuu 2013. Turuntie 12 Kuukausitiedote huhtikuu 2013 Turuntie 12 Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014

Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014 Helsingin tuomiokirkko Kesä 2014 Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa kiitostaan, julistaa kunniaasi.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta

TALVI- PÄIVÄT TALVI LÖYTÖJÄ. Muitta mutkitta TALVI- PÄIVÄT Martinlaakson Ostarilla 27.2. 3.3. TALVI ON OIKEA AIKA TEHDÄ LÖYTÖJÄ Muitta mutkitta Tervetuloa talviostoksille Martinlaakson ostarille! Kyllä nykytalvistakin selviää, kun pistää nenän ulos

Lisätiedot

00100 Helsinki 020 7862080 www.hammaspeikko.fi 00100. 01510 Vantaa 09 759 7730 www.hammasportti.fi 01510

00100 Helsinki 020 7862080 www.hammaspeikko.fi 00100. 01510 Vantaa 09 759 7730 www.hammasportti.fi 01510 Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen hyväksymät palvelun tuottajat palvelusetelitoimintaan Hammaslääkäri Vastaanotto Katuosoite Peltokallio Topi Oma Hammaslääkärisi - Vantaa Robert Huberintie 2

Lisätiedot

lasten kuhmo O le lapsena! Ole lapsen kanssa! Ollaan yhdessä! K U H M O S S A!

lasten kuhmo O le lapsena! Ole lapsen kanssa! Ollaan yhdessä! K U H M O S S A! lasten kuhmo 7 O le lapsena! Ole lapsen kanssa! Ollaan yhdessä! K U H M O S S A! kuhmo lasten 7 koe Kuhmon hilpeä heinäkuu Kuhmon HILPEÄ HEINÄKUU tarjoaa joka päivä iloa, unelmia, ääniä, hiljaisuutta,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset

KIVISTÖN VISIOPAJA. Aurinkokiven koulu tulokset KIVISTÖN VISIOPAJA Aurinkokiven koulu 30.5.2017 tulokset Kivistön visio ja kaavarunko 021600 I Kivistön asemakaavayksikkö I Vantaan kaupunkisuunnittelu ESITTELYKIERROS KERRO NIMESI JA MIKÄ ON KIVOINTA

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen seurakuntatyö NÄKÖVAMMAISTYÖ Kesäohjelma 2016 Helsingin Seurakuntayhtymä Näkövammaistyö Seurakuntien talo, 4 krs. Kolmas linja 22, 00530 Helsinki Toimisto 09-2340 2538

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo

kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 olo kevätpäivät 27.2. 3.3.2013 HAnki ihana olo uutta valoa uutta iloa Unohda kevätväsymys ja nakkaa talviturkki ullakolle, nyt on aika herätä kevääseen. Tule kanssamme viettämään Hyvän Olon teemapäiviä 27.2.

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE

SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE SYYSKUUN 2017 TAITOLUISTELUN KUUKAUSITIEDOTE Jaoston terveiset; SalPa taitoluistelun kausi on käynnissä The Swans-logon alla. Kausi on taitoluistelujaoston 40-vuosi. Jaosto on perustettu 1978. Tervetuloa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017 YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla heinäkuu 2017 Lauantai 1.7. 12.00-13.00 Iloa musiikista Ohjaajana Marjatta Aarne Sunnuntai 2.7. Maanantai 3.7. 9.30 10.15 Voimaa ja tasapainoa ryhmä

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009

LATTOMERI 2/2009. Lattomeren Kyläyhdistys ry 2/2009 LATTOMERI :n sääntömääräinen Lattomeren koululla keskiviikkona 4.11.2009 klo 18.00 Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. TERVETULOA! Länsi-Porin seurakunnan perhekerho Lattomeren kirkko

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS VILLA ARTTU KEVÄT 2017 OHJELMA Susanna K. Lehto. Lasten ja nuorten taidekeskuksen arkisto Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja tapahtumiin! Pelattava näyttely

Lisätiedot

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017

YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017 Maanantai 1.5. Vapunpäivä Tiistai 2.5. YHDESSÄ VIREÄ ARKI Keinupuistokeskuksen Lähitorilla toukokuu 2017 9.30-10.15 Voimaa ja tasapainoa ryhmä seisten 3 ohjaajana Hanna Nikander 10.30-11.15 Liikettä niveliin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA

SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA 1 SENTRAALI -IKÄIHMISTEN KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli HELMIKUU 2016 OHJELMA VESIVAHINGON VUOKSI OHJELMA JÄRJESTETÄÄN HELMIKUUN AJAN SENTRAALIN VIEREISESSÄ TILASSA, RYHMÄT KOKOONTUVAT

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Jo joutui armas aika ja suvi suloinen Kesäajan 2016 jumalanpalvelukset pyhäpäivisin Tuusniemen alueseurakunnassa Kesäajan tapahtumat Tuusniemen alueseurakunnassa kesä-syyskuu 2016 www.kuopionseurakunnat.fi

Lisätiedot

www.loimaanseudundiabetes.net loimaanseudundiabetes@gmail.com Yhdistyksen puh.nro 0400-169046 Löydät meidät myös facebookista! Jäsentiedote syksy 2017 Tule mukaan yhdistyksen toimintaan! Jäseneksi voit

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

Jäsenkirje / Kevät 2016

Jäsenkirje / Kevät 2016 Jäsenkirje / Kevät 2016 Hei MLL Kaarinan jäsen! Kiitos, että kuulut paikallisyhdistykseemme. Uusi jäsenyyskausi on startattu käyntiin osittain uudella hallituksella. Uusien ja vanhojen jäsenten yhteystiedot

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Kevät 2018 VILLA ARTTU KEVÄT 2018 OHJELMA TERVETULOA VILLA ARTUN NÄYTTELYIHIN, TYÖPAJOIHIN JA TAPAHTUMIIN! Keväällä 2018 Villa Artussa on monenlaisia näyttelyitä,

Lisätiedot

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta

Pääsiäisaika. Kirkkonummen suomalainen seurakunta Pääsiäisaika 2013 Kirkkonummen suomalainen seurakunta Hartaudet ja jumalanpalvelukset Kirkkonummen Pyhän Mikaelin kirkko, Tallinmäki 1 Su 24.3. klo 10 Palmusunnuntain messu Tiellä ken vaeltaa? Suomen Lähetysseuran

Lisätiedot

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa

Atopialiiton avoin valokuvauskilpailu facebookissa puheenjohtaja ja vertaistukihenkilö varapuheenjohtaja ja vertaistukihenkilö sihteeri rahastonhoitaja varsinainen jäsen Varajäsen varajäsen varajäsen YHDISTYKSEN HALLITUS KAUDELLA 2013 Tony Kallioinen Pia

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot