maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maininki Satavassa kotona ja tien päällä Virve Myllymäki viihtyy Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 elämää saarissa"

Transkriptio

1 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2011 Koululaiset aktiivisina sivuilla 11 ja 19 MATTI RAG PAANANEN LUOVII SYKSYN LÄPI METSÄSTÄJÄT LIIKKEELLÄ Virve Myllymäki viihtyy Satavassa kotona NORA GRANLUNDIN LOKAKUU ja tien päällä maininki 1

2 Harmaata ja muita värejä! lokakuu 2011 "#$%&'()*!+#(&!,-!./,%$-!0#1#-!(//(2/1#3!4566&!7!1$!,-!8//9#!(&5--#1'5-5'!6,(2(//:! ;,-$112!+//112(#-!(//112!,-!<=!0&#.&&*!+/''2!6,(2(//!.$-55!.#$6&!'/--#-!+/#'2! 0#%$++&(1#!($1&2821'2!0,#1'/+#1$-!'2(#2:!>,(2(//-!6,0/112?2-!02(#'$'22-!($66,82! '221!'/--#-!.$992-!($1&&-!0&#-: +$:!>$?'#0/#%$-!(2-112!.&9#((55%$1'&!(#602#6$.2'!621'$-!(/920/./'!82!(/+# '! -$$'!82!$9&6##.#'!.#6#1'&.&'!1229'$++$!+$'1#11&!82!0/1#(,#112!(/-!+$'1&1'51(2/1#!26(22:! '51$6&+5(1#66&&-!1&&'$6$$!'&&66&!8/,(1$-'$6$.#$-!0#$-0$',8$-!82!?#9.#$-!+&&9&&3!>#1&&! +$'1&1'511$/92-!(//6/+#1#2!-&$'!1#./6'2!(2?%$(12-: '$-!.,#'!-&?%&!1#./2!(&&-'&+&66&: D&9#&!0,1(##-E Saaresta, Pirjo Huttunen!""#$%&%##'(' maininki HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI myynti Tuomas Salo, juttuvinkit ja palaute Maininki, Palokulmantie 8, Turku kustantaja ja julkaisija Maininki-lehti Oy päätoimittaja Pirjo Huttunen taitto Mainoskioski, Mia Honka kansikuva Sini Silván paino Newprint Oy paperi G-Print 100 g painosmäärä 3900 kpl jakelu Kotitaloudet ja yritykset Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan alueella 8 LUETTAVAA tässä numerossa 4 Taiteilija Matti Rag Paananen 8 Saarilta löytyy oma metsästysseura 11 Haarlan koululaisten energiaa Minä satavalainen, Virve Myllymäki 19 Wäiskin koulun retki 22 Nora Granlundin lokakuu 2 maininki maininki 3

3 Taiteilija, Paanasen näkemys Hirvensalosta. Maalauksen alaosa on taiteellinen visio Hirvensalon Venetsiasta. joka ei määrittelyjä kaipaa Vuoden luotolaiseksi valitun Matti Rag Paanasen mukaan syksy on viheliäistä vuodenaikaa taiteilijan luovuudelle. Hirvensaloa hän pitää silti mitä parhaimpana miljöönä työnteolleen. - Syksy ei sovi taiteilijalle ollenkaan. U1$2'!#?+#1$'!0#'&.&'!15(151'&!+//-!+/2112! 1#(1#*!$''&!1$!'/,!.##6$5''&!022?'2.2-!($1&-! 12!+2#1$+##-:!;#(&6#!'2#'$#6#82!!"##$%&"'%("")")*)% 4$.&'(#-!6/,:!A$!6/,!6$?%$'!0/#?#-!82!(/((21$'!$1##-:! 4$.&'!,-! #1'2!(/#-!'2#'$#6#82-!$6&+&:!A5(1566&! '#62:!A5(15!$#!1,.#!'2#'$#6#8266$!,66$-(22-*!B22-2-$-! 12-,,: A5(1566&!6/,+#-$-(#-!',(#!'2#'$#6#826'2!,--#1'//*! +22-!/6,1:!C&-!(/#'$-(#-!+5)-'&&*!$''&!$1#+$9(#(1#! 1$!,-!#?2-!.#?,.##+$#1'&!2#(22! '2#'$#6#8266$*!B22-2-$-!-2/922: Kuvassa taiteilija itse, kädessään teos Muna Lisa. HIRVENSALO ON KOTI SIINÄ MISSÄ AFRIKKAKIN B22-2-$-!-$/.,,*!$''&!029?22'!#%$2'!82!#-10#922'#,'! '/6$.2'!#?+#1$-!,+#1'2!(,($+/(1#1'2:!F,1!,-!0268,-! (,($+/(1#2*!,-!0268,-!#%$,#'2:!F2!(,($+/(1#2?2-! B22-21$662!0##122: B22-2-$-!,-!+//-!+/2112!+2'(/1'2-/'!.2#+,-12! +22?2-*!8,(2!1#82#'1$$!4$-#2-!82!"2-12-#2-!26/$$662:! -2#1$-!(2-112!26''29#66$:!",#1#-0&#-!1$!,-(#-!1#''$-! ',#-$-!8/''/:!A22'2-02!?5.#-(#-!,662!+22#6+2-!2#-,2!.26(,#?,#-$-!+212#*!B22-2-$-!0,?'##: GH9#(2112!21/$1122-!B22-2-$-!+5)1!1&.$61#!"?$! %$--&()#1$1'#!5?&!'&-&(#-!0&#.&-&!5+0&9#!+22#6+22:! MATTI RAG PAANANEN vuonna 1939 syntynyt turkulainen säveltäjä, runoilija ja taidemaalari aloitti muusikonuransa 1960-luvulla lisänimi Rag tulee ragtime-musiikista, jota hän soitti bändinsä kanssa säveltänyt useita sinfonioita, LP- ja CD-levyjä sekä musiikkia suomalaisiin dokumenttielokuviin sai valtion taiteilijaeläkkeen vuonna 1999 pitää taidegalleria Ragalaa Hirvensalossa päässyt myös Guinnessin Suureen Ennätyskirjaan 366-osaisella sävellyksellään Vuoden päivät, joka oli yhteen aikaan maailman pisin yksittäinen sävelkokonaisuus K12!26J/+#-!'/,',1'2!+$-$$!IILM66$!.#66#$6&#-'$-! 1/,8$6/-!?5.&(1#: '/--$6+2!.#66#$6&#+#-$$-!(2#((#-$$-!,-!(2%,--/'! 822-!1$(&!GH9#((22-!$''&!C#9.$-126,,-!'/6$$*!6)5'&&! GH9#(2112!,6#!8&--&!'/--$6+2*!(/-!,#($#-!282''$6#*!$''&! 1#$6'&?&-!+#-&!82!+$!(2#((#!+//'!,6$++$!26/-!0$9#-! (,',#1#-:!42#((#$-!#?+#1'$-!0$9/1(,'#!,-!1#$66&:!F2! 62#-$-!,6,*!(/-!'&+&?&-!,-!,#($21'#!(,'#-#*!B22-2-$-! 1$6#''&&: VAIKEASTI LUOKITELTAVA TOIMENKUVA 0292#(22!02#-,112*!82!(,6+21!,12!8/6(2#1'2-$$-!$-1#! Matti Paanasen lisänimi Rag lausutaan Räg. Galleria Ragalan nimeen on siis piilotettu sanaleikki../,--2:!4#982'!(,,1'/.2'!9/-,#1'2!82! 2H,9#1'#((,*!B22-2-$-!'&1+$-'&&: "#$'5#11&!6$?'#8/'/#112!B22-21'2!,-! 6,62#1$-!'2#'$#6#82-!#'1$-1&!+#$6$1'&!,6$!2#.2-!0&'$.&! -$-!($9',,!826,1'2-$$-12!6&0#!$6&+&-1&!$9&&-62#1'2! '2#'$$-!(,6+#-2#1//%$-!#%$22*!8,'2!?&-!#'1$!(/'1//! #)%'*+,-%'./%: 1#-H,-#2,9($1'$9#!1,#''#*!82!12+2-2#(2#1$1'#!,9($1'$9#-! -/'!1#-H,-#2-!(/'2(#-!,122!.29'$-:!>#1&(1#!-&5''$6#8&! +$662!$9#!'2.2662!'9#2-S$6#2(1#*!B22-2-$-!12-,,: EI KOSKAAN HIRVENSALOA EDEMMÄS 9/-!(/6''//9#0&&(2/0/-(#./,%$-!(/--#2(1#:!C&-! ($9',,!,6$.2-12!,'$''/!122+21'22-!'/--/1'/(1$1'2!82! '//*!$-#'$-!+#-/2!'2#%$'22-(#-!29.,1'22!8//9#!'&&66&! (,',0/,6$112:!A#(1#!,6$-!8,1(/1!(#98,#''2-/'!1$662#1$-! Teksti ja kuvat: Esa Töykkälä - Triangeliassani musiikki, kuvataide ja runous kohtaavat. 4 maininki maininki 5

4 UUSI KERROSTALO UI HIRVENSALOON Lauttarantaan!1220/#!//1#!($99,1'26,!1551(//-! 26/112*!(/-!V$20,!K5M-!92($-'2+2!($99,1'26,!/#'$''##-! '26,!,-!'$?'5!',#+#1','#62(1#!82!,-!+//',#-!'&51#-!.26+#1*! ',,-!.$1#8,?%,'*!6&++#'51!82!.#$+&9)#-'#:! Bonusta pankkiasioinnista. Testaa omat bonuksesi osoitteessa op.fi /bonus Yhdessä hyvä tulee. SILTAKERÄYS Hirvensalopäivien!5?'$5%$11&!0$982-'2#-2!=N:W:! -$#'2!(2-1262#1#2:!A//9(##',1!EE VÄLIPALA KOULU- LAISELLE: MOSO Lukijan 1#/+#2!6/#66$:!"$($+#-$-!,-!(//6$++2!?$60,+022!(/#-!?$#-&-'$(,*!-,0$2+022!(/#-!-&6(&!82!6,00/'/6,1!+2/(21'2! 82!92#(21'2:! Kun sattuu ja tapahtuu Pulssi päivystää joka päivä Tapaturmat Äkilliset sairastumiset Lasten tapaturmat Lasten äkilliset sairastumiset Työtapaturmat Ajanvaraus p. (02) op.fi /turunseutu Kas näin se käy: sekoita iso mukillinen Kaurahiutaleita Kaakaota Kylmää maitoa (Sokeria, jos sitä ei jo kaakaossa ole) Lääkäriasema Pulssi Oy Humalistonkatu 9 11, Turku 6 maininki maininki 7

5 Syksy tuo metsästäjät tullessaan Kakskerran Erä ry:llä on pitkät perinteet saaren omana metsästysseurana. Metsästys käsitetään usein vain ampumistoimintana, mutta siihen liittyy kuitenkin myös paljon muuta. H#9.$-126,*!A2'2.2*!42(1($9'2!82!4/6?,!,.2'! +$'1&1'5126/$#-2!$9#''&#-!0,#(($/(1$66#1#2:! "&1'&!1551'&!+5)1!(2#((#!+$'1&1'51!1229'$-! -2-!262#1$-2:!;$'1&1'5(1$-!2./662!?/,6$?%#'22-*!$''$#! 0&9#1')66$!$#(&!6##($-'$$66$:! 21#2112!1$/92++$!(/#'$-(#-!($1(#''55!055%51'&+&&-! $-#++&(1$$-!0#$-0$',82*!(/'$-!($''/82!82!1/0#(,#9#2*! 8,?'282-2!',#+#-/'!!$-"%./0: +$-#$-!(#6,+$'9#$-!0&&11&!6&?#++&1'&!21/'/(1$1'2:! +$'1&1'&8&'R!6##((/.2'!',#1#-22-!6&?$66&!21/#-26/$#'2*! %$-!(2-112!,.2'!21#,#'2*!8,#'2!$#!.,#!02#-,''22!6##(22: +$'1&1'&&!?#9.#&(#-!.21'2!6,(2(//-!0/,6$1'2.&6#1'&! +#1#&!$1#+$9(#(1#!1#$-$1'&+&11&*!Q6,!($9',,: SOPIVA ELÄMÄNTAPA SYKSYN YSTÄVÄLLE Mika Elon ensimmäinen supikoirasaalis. '&*!82!1$/92!,-!,66/'!',#+#--2112!(/'2(/#-(#-!5?'&! +,-$-!./,%$-!.$992-:!C#9.$-126,62#-$-!1"-"2$%3#45 6""2/"!,-!,66/'!8&1$-$-&!8,!./,%$1'2!=NOW!6&?'#$-:! +#-/2:!"&662#1$66$!1551#?+#1$66$!+$'1&1'51(2/1#?2-!,1//!029?221$$-!./,%$-2#(22-:!K-!?#$-,2*!(/-!122! 62!12-,,: (,($+/(1#2!'2(2-22-!56#!<X!./,''2*!82!?&-! -2:!C&-!?/,+2/''22*!$''&!?$600,2!8&1$-55%$-! 1$-!$9#(,#16/,-'$#1//%$-!./,(1#:!B&&1#-!#'1$! '22!82!9/-1221'#!(,($+/1'2!+$'1&1'5(1$1'&:! B,6##1#'(#-!.26.,.2'!21$#%$-!(&5'')&!-5(5&&-! ',%$662!'29((22-*!Q6,!12-,,: EI PELKKÄÄ JAHTAAMISTA - Missään nimessä ei ammuta, jos turvallisuus ei ole sataprosenttisesti taattu. B29#!./,''2!1#''$-!42(1($992-!Q9&-!8&1$-$(1#! 8&-!./,1#(5++$-$-!282-*!+/''2!+$'1&1'&-5'! 2('##.#1$1'#!21$$-!(2-112!.2#-!-,#-!=X!./,''2:! C&-!+/#1'/''22*!$''&!+$'1&1'5(1$$-!(//6//! ]##1'2-?,#',,-?2-! 6##''55! +5)1! +//-! -,112!6##((/+#-$-!82!$6&#-'$-!1$/922+#-$-! 6$*!"$H($!','$22: D2#((2!42(1($992-!+$'1&1'511$/92112!,-! ',,-:!;#(2!Q6,!+/#1'/''22!+5)1*!$''&!#'1$! $1#+$9(#(1#!8&-#(1$-!.2#-!+$--&!8,6(,''22! 0/2:! "&9($#-'&! '&11&!?29921'/(1$112! $#.&'! 1/#-(22-!,6$!1226##'*!.22-!(,($+/(1$'*!Q6,! 12-,,: Teksti: Esa Töykkälä Kuvat: Esa Töykkälä, Mika Elon arkistot ja MAF Supikoirat voivat asua jopa yli kaksi metriä syvissä luolissa. Niitä pyydystetään siihen erikoistuneilla luolakoirilla. Mika Elo metsästi kuvassa näkyvän sorsan takapihallaan heti haastattelun jälkeen. 8 maininki maininki 9

6 Lokakuu lopettaa tuhlauksen Lokakuussa vietetään energiansäästöviikkoa. Haarlan koululaisia aihe inspiroi värikkäästi ja hauskasti. Muistathan sinäkin inspiroitua, meidän aikuisten säästämä energia palvelee lapsiamme tulevaisuudessa. Max Haapahovi 3b (voimalaitos) Venny Vuorinen 4a (Venetalo) Tessa Tanner 4a (kuplilla toimiva auto) Julius Källi 3b (voimalaitos) Hirvensalon, HUOMIO! Kakskerran ja Satavan viherpeukalot! Erä hedelmäpuita Mainitse kassalla salasana Maininki! Turku -tulppaanit 4,00 / 10 kpl Rajoitettu erä! 19,50 ALE yli -40% Olivia Numminen 4a (Bussi, joka toimii tuulella, vedellä, lumella ja auringolla) Iines Aho 3b (voimalaitos) VIHERLASSILA Alakyläntie 2-4, TURKU, Avoinna ark. 9-19, la 10-17, su Meille pääset busseilla nr. 20 ja 420 Martinseurakunta 10 maininki maininki 11

7 Helena Lindström valitsi tähän lehteen Virve Myllymäen jututettavaksi. Virve valitsi marraskuulle esiteltäväksi urheutta ja iloa... Livonsaarelaisesta maalaistytöstä kasvoi satavalainen kirjastonhoitaja minä satavalainen Sattumalla on ollut paljon sanottavaa Virve Myllymäen uralla. Alkuperäinen tavoite oli maatalousalalla, mutta se vaihtuikin työhön kirjallisuuden parissa. Kirjastotyössäkin on monta lehteä käännettävänä: työ kirjastoauton ratissa on maanläheistä jos myös ihmisläheistä. '$$66#1$1'&!'#$%$(/--21'2!?&-!.26+#1'/#!2S9,-,+#(1#*! +22'26,/1(#9821',112!'5)11&: C$61#-S#11&!0$9?$$1$$-!$?'#!15-'5&!(,6+$!621'2:! 1$(1#*!!02(2''##-!+//'',(/,9+2!'2(2#1#-!(,'#1$/%/66$:! Myllymäki on syntyjään Askaisten Livonsaarelta, mutta pohtii, ettei nyt oikein tiedä, mistä on kotoisin. Askainen on liittynyt Maskuun, mutta Livonsaari on nykyisin osa Naantalia. -Töissä vitsaillaan, ettei päivää ilman Livonsaarta. Aina jotain tulee jutuissa sieltä D#9.$!;5665+&(#!($9',,:!A$!,6#1#!.,#-/'!,662!+5)1! -/,9#-*!!""2$#*!,-!15-'5-5'!A2'2.2112:!C&-!,-!+5)1! 6201#1'2!.##+$#-$-!8,(2!21//!(,',-2:!^((#&!'#62-'$$'! +//''/.2'*!;5665+&(#!0,?'##:! #'1$-&#1'5-$$'*!(,',-2!,-!.2#-!5(1#!'5'&9:!",#1226'2! '5''&9$-!+2'(2112!,-!(,'##-!+//''2-/'!5(1#!($?9&&.&! +&1'#!.21'22-:! TIETO-OSASTOLLA OMASTA KOULUTUKSESTA ON HYÖTYÄ ;/''2!8,1!6201$'!1//-'22.2'!+22#6+266$*!,-!?$#%&-! &#'#-1&(#-!,12--/'!1//--2'2!,+2112!'5)11&&-!//1#66$! /9#66$:!"/9/-!(2/0/-S#-(#9821',112!;5665+&(#!26,#''#!./,--2!PXX<*!1$!,6#!?&-$66$!?500&51!'#$%$(#9821',1'2! 56$#1$$-!(#9821',,-:! C&-!0,?'##*!$''&!?&-$6'&!0//''//!262-!0$9#-'$#-$-! $'/-12: '26,/1+$'1&'#$'$$66#1$-!,122821'22-: PELKO POIS - JA KUORMA-AUTON RATTIIN D#9.$!;5665+&(#!0&&'5#!(/#'$-(#-!'$($+&&-!.#$6&! %,112!,6#*!$''&!1#66,#-!0#'&#1#!,662!.26+#/1!282+#1$$-:! 5(1#!(#9821',-?,#'282!$6&()#'5#*!02#((2!.202/'/#: +591(5&!/?+2'$-!1220/-$$-!21#2((22-!21#2((22-! (#9821',2/',-!(55'##-:!B2#-2.2'!(#982(211#'!?&-!-,1'22! (55'##-!9,/.2-!2./(1#: %&&-!0268,6'#!+5)1!1,1#226#'5)'&*!D#9.$!;5665+&(#! 2/',!,-!.&?&-!-##-!(/#-!6&?#(2/002:! A#$6'&!6)5'&&!(#982'(#-!?$60,1'#: 4#9821',2/',-!051&((#(29''2!$6&&*! 1#2!'#621',82*!+#(&!,-!.#6(21*!+#?#-! (2--2''2#1#!.292'2!$-$++&-!2#(22*! 155%$11&*!$1#+$9(#(1#!C : AIHEITA RIITTÄÄ - OMAAN NÄYTELMÄÄN 821',2/',-!+,,'',9#!12++//!'5)0&#.&-!0&&''$$(1#: 6#662:!G#,-!(,($#662!+5)1!8,'2(#-!//''2!8/+0022:! 12 maininki KUUKAUDEN SAARELAINEN JETHRO ROSTEDT ARJA TUOMI KITTY ENBOM LIISA SEPPÄNEN TEIJO MÄKELÄ JARMO LAIVORANTA ERKKI ÄÄRITALO JUHA LAMMI JYRKI LATVA TAINA JA JARI SALONEN maininki 13

8 Kuka: Virve Myllymäki, agronomi sekä kirjastonhoitaja ja kirjastoautonkuljettaja. Parasta saarilla: Hyvä pyörätie vie kaupunkiin, ollaan lähellä keskustaa, mutta samalla löytyy luonnon rauhaa ja meri. Lähiruokaa voi kerätä kesäaikaan, hakea marjat ja sienet metsästä. Elämään kuuluu myös tietynlainen läheisyys naapureiden ja tuttujen kanssa. Voi harrastaa pientä vaihdantataloutta, jossa toinen antaa omenoita, toinen vastalahjaksi jotain muuta. Löytyy toimiva kyläkauppa, se on hyvä juttu. Harrastukset: Niitä ovat arjen hyötyliikunta, kuntosali, metsäluonnossa liikkuminen, teatteri ja lukeminen -totta kai. Oma saarihistoria: Esikoisen koulunkäynti houkutteli takaisin kotiseuduille, Satavasta löytyi passeli 1&!82!+29((#-,#--#112:!D##+$!($.&&-&!,6#!'&662#-$-! 0$6#/(1$-!'$(1'#&!6&0#!-&5'$6+&&!.29'$-: 1#-!(#98,#''2+22-!,+2-!-&5'$6+&-:!!G98$112!9##''&&! %#2*!;5665+&(#!-2/922: 4#98266#1//1,0#-',82!'2#!$#*!(#98266#1//1!,-!(#$',-/'! ;5665+&$-!'&51#-!1,9+$-12!5+0&9#: (2#66$!8,'2#-:! 4#9821',262662!$#!'2,'2!.#?9$&&!(/6'22*!262662!$#!$?(&! (#-!,.2'!2.,#+#2!(2#(#66$:!! KIIRE ON AINA SUHTEELLISTA ;5665+&(#!#'1$!+#$''##*!+#(1#!//'//(1#$-!0$9&&-!,-! -##-!(,.2!(##9$:!4#9821',112!//'//%$'!0#1'$'&&-!',(#! +2?%,66#1#++2-!0#2-!$1#66$: 1#66&!62#662!.2-?$-$:! $6&+&-(,($+/1'2*!8,'2#-!'922S#1'2(#-!,-!'202?'/-/'! $6&+&-!.299$662:!4##9$!(566&!1#''$-!8,112#-!'#62-'$$112!?$66#''&&:! Virve lukee paljon ja aina jotain sieltä myyntimenestysten syrjästä, jotta voisi suositella asiakkaille 8,(/!21#2!8&&!?/,+#1$$-:! SEURAAVA KUUKAUDEN SAARELAINEN A$/922.2-!(//(2/%$-!1229$62#-$-!,-!-/,9#!-2#-$-*! 8,662!,-!6201#2!5+0&9#66&&-!1$(&!(,',-2!$''&!')#11&:!F,!?&-$-!-#+$1'&&-!.,#!0&&'$66&*!$''$#!?&-!,6$!1/9/66#1'2! (#66&!+5)?&&-!15(155-:! Teksti ja kuvat: Sini Silvàn KAROLIINA JA MIKKO LEHTO ANJA HYYSALO HEIKKI MUURINEN JAANA MAJATIE RAIMO VÄSTINSALO HELENA LINDSTRÖM VIRVE MYLLYMÄKI Aktia Suomalainen pankki Aktia on Suomen vanhin suomalaisomisteinen pankki. Aktian perustukset valettiin jo yli 180 vuotta sitten, kun vanhin Suomessa nykyisin toimivista talletuspankeista perustettiin. Kotimainen Aktia korostaa paikallisen läsnäolon ja asiakaslähtöisen päätöksenteon tärkeyttä. Asiakkaamme saavat laadukkaita pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalveluja. Sovitaan treffit! VIIHDY KOTONASI, OTA ÄÄNI JA KUVA OSAKSI KODIN SISUSTUSTA Kotiteatterit Minna Lehto puh Maritta Virtanen puh Aktia Pankki Oyj Turku Kauppatori, Yliopistonkatu 15, Turku Jaana Kakko puh maininki maininki 15

9 kanssiaiset Hinnat rumbaillaan alas ma-su ! on tarjoustanssiaiset! on Skanssissa ympäristöviikko! Tiedossa paljon tapahtumaa lapsille ja aikuisille to-la! Paikalla mm. vaihtotori, Turku Energia, sähköpyörä ja -auto, Ekotori sekä paljon kierrätystapahtumaa lapsille! Miten kauppakeskus voi olla vihreämpi? Kerro meille ideasi ja voit voittaa! Klikkaa Skanssin facebook-sivulle tai Tarkkaile Skanssin nettiä, löydät tarjoukset mm. sieltä. R JONATHAN Muhkein valikoima ulkoiluvaatteita Jesper Juniorista! Jesper JUNIOR SKANSSI Ark la su (02) maininki Helsinki Espoo Vantaa Lahti Turku Lempäälä Jyväskylä Oulunsalo maininki 17

10 Ajanvaraus (02) Turun Hammaslääkärikeskus on palvellut ammattitaidolla jo 40 vuotta! Joukkoomme on liittynyt uusi hammaslääkäri, Kristiina Kalev. Kristiina on koko perheen yleishammaslääkäri. Wäiskiläinen koulupäivä Maanpäässä Wäinö Aaltosen koulun 3 6 luokat tekivät syyskuun puolessavälissä pyöräretken Maanpään komeisiin maisemiin. Liikkeellä oli opettajien mukana noin 300 oppilasta. Tässä retken tunnelmia kuvina. HML KRISTIINA KALEV Meillä on aina aikaa Sinulle! Hämeenkatu 2, Turku KUN AUTO ON LISÄVARUSTE t h e w o r l d ' s f i n e s t d r i v i n g s u n g l a s s Yliopistonkatu 27 b, Stockmannin pääovea vastapäätä. Puh. (02) maininki maininki 19

11 TALLETUS & RAHASTO Syystarjous Turku-Hämeenkatu, Hämeenkatu 2 Turku-Kauppatori, Yliopistonkatu 17 Talletuskorko 3,5 % Vuotuinen 3,5 % korko 6 kk:n talletukselle, kun sijoitat puolet summasta talletukseen ja puolet Handelsbankenin osake- tai yhdistelmärahastoon. Vähimmäissijoitus euroa. Esitteet ja lisätietoja konttorista sekä osoitteesta Tarjous on voimassa asti. Rahaston tuotto määräytyy markkinatilanteen mukaan. Rahastomerkinnästä veloitetaan hinnaston mukaiset palkkiot. Rahastoja hallinnoi Handelsbanken Rahastoyhtiö. Lokakuussa tapahtuu Huippuvuorten jäällä Jäätikkövaellukset jatkuvat, Grönlannin vaelluksen jälkeen Huippuvuoret Huippuvuorten jäällä v.2011 kuvin, tarinoin ja varustein. Lauantaina klo 15 ja 18 Satavan Seuraintalolla Samppaantie 98. Tilaisuudessa myynnissä saarten puista valmistamiani yksilöllisiä lahja- ja käyttöesineitä. Tuotteisiini voit tutustua blogissani Tilaisuuden pääsymaksu 5 " sisältää kahvin ja pikkuleivän. Terveisin Retki-Rami Seurakunta Taidekappeli Su klo 17 Sanan ja rukouksen ilta Martinkirkossa, mukana Pirkko Jalovaara Ma klo Soppatykki Haarlan K-kaupan pihassa Ti klo 18 Hengellisten laulujen karaoke Merikarinassa. Mukana laulattajana Petri "Pedro" Laitinen Ke klo 13 Toivon siivillä - kaikille avoin laulu- ja kahvihetki Villa Hirvensalossa, mukana Kakskerran koulun oppilaita To klo 18 Martinkirkon kuoron konsertti Taidekappelissa La klo 11 Koko perheen luontopolku Hennalassa Kakskerran kirkko Su klo 12 Sadonkorjuun kiitoskirkko. Kirkkokahvit. La klo 19 "Kastepisara" - Elina Vettenrannan konsertti Torstaisin klo 18 Hartaus, Martinseurakunta Keskiviikkoisin Musiikkivartti klo 12 Pyhän kosketus - a Touch of the Sacred keskiviikkona klo opastettu tutustuminen taidekappeliin. Hinta 10 "/ aikuinen Kappeli soi - musiikkia sunnuntaisin klo 12 su klo 12 Kappeli soi - Toivevirsiä laulamaan yhdessä Konsertit su klo 16, Musiikkia kappeleissa, kamarimusiikkia, Turun Konservatorio, vapaa pääsy su klo 16 Pyhän Martin Laulajat, liput 10 eruoa su klo 16 Jenni Lappalainen, piano, liput 10 euroa Tekstiilitaiteilija Katja Sandberg, tekstiiliveistoksia Maininki Aiemmin ilmestyneet Maininki-lehdet voit lukea osoitteessa maininkilehti.fi Netin välityksellä voit myös lähettää! tapahtumatiedot! mielipidekirjoitukset! Ostetaan / Myydään / Vaihdetaan osastoon kuuluvat asiat. Hirvensalon Kirjasto Kirjasto auki: ma ja to ti, ke ja pe MARRASKUUN LEHTEEN EHDIT LÄHETTÄMÄLLÄ TIEDOT MEILLE MENNESSÄ! Hirvensalon kirkko klo 8-9 Aamurukous Ke klo 10 ja klo 11 Hiiohoi - ja lapsia näkyvissä! jättikirkkomuskari Ke klo 17 Nuorten ilta, mukana Pekka Simojoki To klo 18 "Mitä tänään opit, Pikku-Kala?" Nukketeatteri Kas Kummaa! ja lyhyt lauluhetki Su klo 17 Toivon Missiomessu klo alkaa kristinuskon perusasioita käsittelevä Alfa-kurssi Lapsille samaan aikaan pyhäkoulu. Ohjelmassa ruokailu, alustus ja keskustelua. Kysy lisää ja ilmoittaudu: tai puh Haravointijäte Puutarhajätteen maksuton vastaanotto alkaa Haravointijätteen maksuton vastaanotto alkaa lokakuussa. Topinojan jätekeskuksessa vastaanotetaan kotipihan haravointijätettä maksutta Haravointijätteiden henkilöauto- ja peräkärrykuormat (esim. lehdet, havun neulaset,ruoho) otetaan vastaan maksutta Muina aikoina vastaanottomaksu on 1 euro/200 litran säkki tai 5 euroa/kuutio. Ohjeet puutarhajätteen tuomiselle: Pidä risut ja puujäte erillään haravointijätteestä Älä sekoita kuormaan muita jätteitä (esim. muovia, metallia), maksuton vastaanotto koskee vain hyvin lajiteltuja kuormia Mikäli haravointijäte on pakattu säkkeihin pitää säkit tyhjentää jätekeskuksessa. Ota yhteyttä henkilökuntaan saapuessasi jätekeskukseen. Topinojalla avataan uusi kulkureitti puutarhajätteiden tuontia varten. Topinojan jätekeskus palvelee arkisin klo HOROSKOOPPI Lokakuussa juhlii Vaaka ( ) Vaaka on teräväpäinen ja tarkkasilmäinen paitsi silloin kun on kyse ihmisistä. Silloin hän on kuin Syvälahden navetan tietämillä poukkoileva lepakko, ei oikein näe ja tokkopa kuuleekaan. Ilahduta kauneutta arvostavaa ja synttäreitään juhlivaa Vaaka-ystävääsi lahjoittamalla hänelle musiikkia koko konsertillinen! LIITY FACEBOOKISSA MAININGIN FANIKSI. (MAININKILEHTI) KAVERISI OVAT JO SIELLÄ maininki maininki 21

12 Noran lokakuu Valoa pimeyteen! Koiria siellä, koiria täällä Hanki nyt lämmikettä ja näkyvyyttä pimeneviin syysiltoihin. Hyvät ulkoilutuotteet tekevät kurakeleilläkin lenkkeilystä mukavaa! Tervetuloa tutustumaan laajaan valikoimaamme! Hurtta-manttelit alk. 46,90 Hurtta Lifeguard Storm -huppari Hurttaulkoiluhaalari Noran Laku-koira on espanjalainen löytökoira. Lämpimiin ilmoihin nuorena tottunut otus ei pidä lenkkeilystä talvisaikaan, vaan se köllii mielellään takan edessä lampaantaljan päällä. Avoinna: ark la mustijamirri.fi EXIGENTruuat Kaksi yhden hinnalla! (2 x 400 g) Musti ja Mirri Kupittaa Kurjenmäenkatu 3, Turku Puh , /kauppias Johanna Alkaen Alkaen eri väriä Eri värejä Musti ja Mirri Kaarina, Hovirinnantie 5, Kaarina Puh , /kauppias Johanna Nora Granlund hoitaa sekä ihmisiä että eläimiä. ',-2!A2'2.2112!(&5!6,(2(//112!.#61($:!"/''2.2-!(,6+$! 6/,./'/1#(&#1'&!(,#92-0$-'/2!,.2'!'/6,112!'26,,-!?,#',,-! 0$9?$$-!(2?%$-!,+2-!(,#92-!6#1&(1#:! "&+&!$#!(/#'$-(22-!,6$!'2.2'',+2-!1//9#!62/+2!(29.2'/99$82*! 1#66&!.##+$#1$-!=P!./,%$-!2#(2-2!V,92-!(,',-2!,-!+282#66/'!,66/'! *!+/''2!(/-!?,++2!(&.#!'/'/(1#*! 26,#++$!'$?%&!9$#11/82!(,6+$1'22-! &#'#-#!82!51'&.&-#!(2-112: APUA NELIJALKAISILLE >,(2(//112!,-! 8&66$$-! 2#(2!.#$%&! Kuvassa on muutaman kilon painoinen Nuppu Rakveren koiratarhalta Virosta. Nuppu on tänä päivänä onnellinen pikkuhirmu; hän pääsi huolehtivaan ja rakastavaan kotiin kolmen kissan keskelle. 8,#'/(1#2!'/6$$!-##-!6&?#0##9#6'&*!(/#-!V,92-!21#2((2#6'2(#-: >)5')$6&#-'29?,#1'2!?&-!,-!,''2-/'!(,'##-12!6&?#--&!.2-?,82! (,#9#2*!8,'(2!$#.&'!+//'$-!6)5%&!?$60,1'#!//''2!,+#1'2822: +$#1$'!0&#.&-1&!,--$66#1#-2:!D2#((2!-##'&!,-!(,?%$6'/!2#$++#-! (26',#-*!-$!,.2'!',%$662!/1(,66#1#2!51'&.#&: 92#'2*!?&-'&!055%$'&&-!.&6#66&!'$($+&&-!?$++,''$6/?,#',82!+5)1! 122'',?,#',(,'##-: K-!$'/,#($/1!0&&1'&!'5)1($-'$6$+&&-!1#--$:!42/-$/%$-!82! (,1($'/(1$-!(2#0//!1&#655!#?+#1#11&!6,00//-!21'#: Teksti ja kuvat: Minna Uusivirta Mitä katsot televisiosta? Ehdin katsoa vain vähän tv:tä, mutta mieluiten seuraan dokumentteja ja ajankohtaisohjelmia. Sarjoista Raja eli the Border on ollut koukuttava. Mitä luet? Viimeksi luin kirjan Pitkä matka paratiisiin. Se kertoo nuoresta äidistä, joka pakenee Ruandan kansanmurhaa. Naiskohtalot ja naisten asemasta esimerkiksi Afganistanissa ja Pakistanissa kertovat kirjat kiinnostavat, niin fakta kuin fiktiokin. Työn puolesta minulle tulee naistenlehtiä, niistä mieluisimpia ovat sisustuslehdet. Mitä kuuntelet? Kuuntelen musiikkia lähinnä autossa. Jos valitsen sen itse, se voi olla esimerkiksi Michael Bublén musiikkia, mutta jos tyttäreni valitsee musiikin, se on the Baseballsia tai Lauri Tähkää. Nyt kuuntelemme myös Mamma Mia -musikaalilevyä, koska lähdemme katsomaan sen ja Chicago-musiikalin lokakuussa syyslomalla Lontooseen. HIRVENSALON Liittyminen Hirvensalon apteekin kantaasiakkaaksi kannattaa. Pystymme seuraamaan lääkkeidesi yhteisvaikutuksia ja siten parantamaan lääkehoitosi turvallisuutta. Saat myös apteekin tarjoamat palvelut, kuten reseptin uusimisen, edullisempaan kanta-asiakashintaan. Vapaan kaupan tuotteista saat 5 % alennusta, sekä uutena etuna 5 % lisäalennuksen kuukauden tarjoustuotteista. Saat siis tämänkin Priorinin entistäkin edullisemmin. Tule kysymään lisää kanta-asiakaseduistamme! Tervetuloa! Anne Kanerva!"#$$%!"#$%&'()**+,-)'(+./012%3 APTEEKKI BC848DD;&84E54;F46DC67 Priorin 90 kapselia Priorin antaa voimaa hiusjuurille sisältäpäin. Se aktivoi tehokkaasti hiusten kasvua ja estää niiden ohenemista. Priorinin vaikutus perustuu luonnollisiin ravintoaineisiin kuten vehnänalkioöljyyn ja hirssiuutteeseen. 6GHG2HG&$GIJI!&H0#K"G/2II!&L0MNO""/I220) /"HI2IPGIQQ0&H0I&01HNN/I220A Pitkäpellonkatu 2, Turku Puh. (02) Avoinna ma-pe 9-19 la 9-15, heinäkuussa ma-pe 9-17 la maininki maininki 23

13 24 maininki

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9!

maininki kotiseutunsa puolesta Satavalainen Jaana Majatie liputtaa Kakskertapäivät lauantaina 2.7. elämää saarissa Katso ohjelma sivulta 9! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI KESÄKUU 2011 Kakskertapäivät lauantaina 2.7. Katso ohjelma sivulta 9! JAANA JA MIKA ELO NAUTTIVAT PURJEHDUKSESTA ILMAISTA KASVIN- TUNNISTUSAPUA

Lisätiedot

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11

maininki Satavassa Helena Lindström pysyy omavaraisena elämää saarissa Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2011 Äideille ja isille tärkeää luettavaa mielipiteen muodossa sivulla 11 BACSÓJEN ARJESSA JOKAINEN OSALLISTUU KOTITÖIHIN HEIKKI

Lisätiedot

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS

maininki Kakskerran maassa ja ilmassa Heikki Muurisen jalat Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 elämää saarissa LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI TOUKOKUU 2011 Katso Saarten Triennaalin tapahtumia sivulta 9 LAPSILLE HOUKUTUKSIA ULOS AALTOSET KANTAVAT LAJITTELU- VASTUUTA RITA LAPPALAISEN

Lisätiedot

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU

Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena. elämää saarissa. Pienten puolella Matilda ja Joona. MAASEUTUMAISUUS MARKO VILJASEN MAALISKUU maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MAALISKUU 2011 Pienten puolella Matilda ja Joona. Katso sivulle 20. Karoliina ja Mikko Lehto valitsivat Satavan jo nuorena MEDIHELI

Lisätiedot

maininki hoitaa Hirvensalossa muidenkin äitien lapset Satu Leppänen Koulujemme kuulumisia sivulla 18 elämää saarissa

maininki hoitaa Hirvensalossa muidenkin äitien lapset Satu Leppänen Koulujemme kuulumisia sivulla 18 elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! JOULUKUU 2011 Koulujemme kuulumisia sivulla 18 ANTTI JA PIRKKO LEHTISEN TERVEISET SNÄLLSTRÖMIEN JOULUTUNNELMAA MARIKA LAMBERGIN JOULUKUU

Lisätiedot

maininki Hirvensalon siltaa työt eivät ylitä Ilona Hiltusen Isille ja papoille leppoisaa Isänpäivää! elämää saarissa

maininki Hirvensalon siltaa työt eivät ylitä Ilona Hiltusen Isille ja papoille leppoisaa Isänpäivää! elämää saarissa elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MARRASKUU 2011 Isille ja papoille leppoisaa Isänpäivää! HIRVENSALOLAIS- NUORET JOEL JA SONJA MAAILMALLA HANNU KONOLAN PELKISTETTY SISUSTUSSILMÄ

Lisätiedot

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina

maininki Kakskerrassa Janette ja Jari Hörkkö pitävät vauhtia yllä elämää saarissa Hirvensalopäivät Kakskertapäivät kuvina maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! SYYSKUU 2012 Hirvensalopäivät ja Kakskertapäivät kuvina KAAVOITUSASIAT KOSKEVAT MEITÄ KAIKKIA JAANA KAKON SYYSKUU Janette ja Jari

Lisätiedot

maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa

maininki Satavassa Anja ja pojat peruskuntoaan vaalivat Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2011 Jukka Penttilä jossittelupenkissä sivulla 20 MAIJA ARJASMAAN KODISSA PÄÄOSASSA ON ILMAVUUS POLIISI MUISTUTTAA SAARELAISIA

Lisätiedot

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25!

maininki Satavaan Raimo Västinsalo palaa vaelluksiltaan Hirvensalopäivät 19. 21.8. elämää saarissa Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HEINÄ ELOKUU 2011 Hirvensalopäivät 19. 21.8. Katso ja säästä ohjelma sivuilta 24-25! EKVALLAN UIMARANNALLA VIIHTYVÄT KAIKKI FRISBEEGOLF

Lisätiedot

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA

maininki Taina ja Jari Salonen merellä ja Moikoisissa Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 elämää saarissa WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2011 Saarten Triennaalin tapahtumia sivulla 8 WÄISKIN KEITTIÖN PAREMPI RUOKA KOTI LÄMPIMÄKSI MILLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ? JOHANNA

Lisätiedot

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa

maininki Erkki Ääritalo on hirvensalolainen leijona Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 200 Osallistu lukijakilpailuun ja voita lahjakor tti! MAARIT MYLLYMÄKI VAIHTOI MAISEMAA SEURAINTALON KASVOJEN KOHOTUS MARCUS

Lisätiedot

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

maininki Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta elämää saarissa Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI ELOKUU 2010 Hirvensalopäivät 20. 22.8. Katso ohjelma sisäsivuilta! Teijo Mäkelä, tekijämies Hirvensalosta SAARELAISIA SALIBANDYN LUMOISSA

Lisätiedot

maininki Satavan sillan kupeessa Tanja ja Petteri Nevalainen viihtyvät elämää saarissa PETRI RUUSUSEN HUUDI-KESKUS ON VALMISTUNUT

maininki Satavan sillan kupeessa Tanja ja Petteri Nevalainen viihtyvät elämää saarissa PETRI RUUSUSEN HUUDI-KESKUS ON VALMISTUNUT maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaaleissa paikallisella äänellä on painoa. Katso poliitikkojen mietteet saartemme kehittämisestä sivulta 19. PETRI

Lisätiedot

maininki Oriniemessä Jussi Lehtinen nauttii luonnosta ja valmentamisesta Hirvensalon kirjastossa kaavanäyttely 21.6. saakka elämää saarissa

maininki Oriniemessä Jussi Lehtinen nauttii luonnosta ja valmentamisesta Hirvensalon kirjastossa kaavanäyttely 21.6. saakka elämää saarissa elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! KESÄKUU 2012 Hirvensalon kirjastossa kaavanäyttely 21.6. saakka PERINNEVENE PUUSTA SEULUN LAPSET VISIITILLÄ HEIKKI SALMELAN KESÄPARATIISISSA

Lisätiedot

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI?

Meri kutsui. Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! elämää saarissa SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2010 Leppoisaa Joulumieltä Mainingin lukijoille! SATAVALAISTA LÄMPÖÄ ETIOPIAAN MISSÄ KUNNOSSA ON KAIVOVETESI? TOMAS KICHAMUN JOULUKUU

Lisätiedot

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI

maininki odottavat uutta saarelaista Annika ja Petja Raaska Pääsiäispuuhaa elämää saarissa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HUHTIKUU 2012 Pääsiäispuuhaa paikallisväreissä sivulla 17 KEVÄÄN LUONTOÄÄNI: TRAMPOLIINI odottavat uutta Annika ja Petja Raaska saarelaista

Lisätiedot

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa

kodin ja laiturinmaininki Arja Tuomi löysi Haarlan salmesta elämää saarissa Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HUHTIKUU 2010 Mainingin kamera tallensi liikunnan iloa TYÖMARKKINA- SELVITYS TEHTIIN PIENTEN PUOLELLA MARTTI SALOSEN HUHTIKUU ISÄ JA

Lisätiedot

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI

Päivi Pietarin kotimaisema on. Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19. elämää saarissa TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MAALISKUU 2012 Kotiseudun kannustavat aplodit Robinille! s. 19 TOIJAISTEN KARTANON VAATIVA REMONTTI LASKETTELU- RINTEESSÄ RIITTÄÄ

Lisätiedot

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA

maininki Lauttarannan poikia Mikko Koivu on Virven lukuvinkki sivulla 20 elämää saarissa ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! HELMIKUU 2012 Virven lukuvinkki sivulla 20 ARMAS LAHONIITYN ELÄKEPÄIVÄT HIRVENSALOSSA MYRSKYN JÄLKITUNNELMIA DANIELA FURUN RATSASTUS-

Lisätiedot

maininki sporttista elämää Haarlassa Carita Varjonen viettää elämää saarissa Halloween taipui wäiskiläisten käsissä runoiksi. Lue ja kauhistu!

maininki sporttista elämää Haarlassa Carita Varjonen viettää elämää saarissa Halloween taipui wäiskiläisten käsissä runoiksi. Lue ja kauhistu! maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! MARRASKUU 2012 Halloween taipui wäiskiläisten käsissä runoiksi. Lue ja kauhistu! WALDOLINEILLA SAUNAVIERAANA Carita Varjonen viettää

Lisätiedot

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa

kasvattaa saarelaisten lapsiamaininki Maija Hauninen-Kallio Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan elämää saarissa maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2009 Mainingin kamera kurkisti työn maailmaan KAKSKERRAN TIISTAIKERHO TARJOAA SIELULLE SEURAA JUUSO SUONTAMA HUOLTAA LEPPOISTEN

Lisätiedot

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5.

maininki Hirvensalossa Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää elämää saarissa Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI! TOUKOKUU 2012 Metalliromun maksuton keräys Hirvensalossa 16. 22.5. PIHA- SUUNNITELMASTA TODEKSI Petra ja Anssi Määttäsen rintamamiestaloelämää

Lisätiedot

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta

HAARLAAN HEIKE JA KIMMO RAMPP PÄÄTTIVÄT JUURTUA. Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI SYYSKUU 2014 Jenny Lauronen löysi maailmanympärysmatkan jälkeen kodin joogasta ja Hirvensalosta Kakskerran Erä on monipuolinen metsästysseura

Lisätiedot

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen

MOIKOISISSA AULI ELOMAAN JA PERHEEN ARKI ON TAVALLISEN ERIKOISTA. Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2013 Kakskerta on vuoden kaupunginosa ja ihan syystä! Vuoden luotolainen, Jari Hauninen Tommi Sauvonsaaren lokakuu Hiiri pieni pyörii

Lisätiedot

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee

maininki Rami Koskelaisen perhe löytää saaresta lapsuuden tunnelmia elämää saarissa Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee maininki elämää saarissa Hirvensalon, Kakskerran ja Satavan oma lehti marraskuu 2008 Kala tuo makua Kaistaniemen perheen arkeen Haunisen Jarin oppivuodet Kaskimäki kuskaa ja kuuntelee Kaarinan tyttöjen

Lisätiedot

SAARELAIS- MAISEMASTA

SAARELAIS- MAISEMASTA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI JOULUKUU 2014 Heli Saari-Uusimäen joulukuu Flemmingin perheellä on suku lähellä Ansa Oksa taiteilee yhteiseksi iloksi PIRJO JA TANE RYDMAN NAUTTIVAT

Lisätiedot

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua

maininki Mauri Kosonen palasi Hirvensaloon elämää saarissa Mainingin kamera kuvasi talviriemua maininki elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI HELMIKUU 2010 Mainingin kamera kuvasi talviriemua SUOMISET MATKOILLA JA KOTONA LUKUVINKKEJÄ HIRVENSALON KIRJASTOSTA TIMO NIKKILÄN HELMIKUU

Lisätiedot

JÄNESSAARESSA TARJA PELTONIEMEN ASUINYMPYRÄ SULKEUTUU. Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran. retkeläisille

JÄNESSAARESSA TARJA PELTONIEMEN ASUINYMPYRÄ SULKEUTUU. Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran. retkeläisille ELÄMÄÄ SAARISSA HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI MARRASKUU 2013 Latokarin ovet avautuivat hetkeksi Hirvensaloseuran retkeläisille Mari Håkansin merenrantakoti Kakskerrassa Sanna Laajalahti

Lisätiedot

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA

LAPSELLISESSA NAAPURUSTOSSA Elämää saarissa HIRVENSALON, KAKSKERRAN JA SATAVAN OMA LEHTI LOKAKUU 2014 Eklund-Mäkisen perhe on kotiutunut Kakskertaan Pekka Peltomäki talkoilee kotisaarten hyväksi Otto Railan lokakuu SATU JA TONI PAAVOLAN

Lisätiedot

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena

maininki uusi koti syntyy Hirvensalon Illoisiin Michela Fingerroosin Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena elämää saarissa Hirvensalon, K akskerr an ja Satavan oma lehti TOUKOkuu 2009 lehden sivut avattu! www.lehti.fi Aarne Saarisen käsissä puukin taipuu Lautturin päiväkoti 60 vuotta lapsellisena Kakskerran

Lisätiedot