Perusturvaltk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaltk 30.01.2008"

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk AIKA klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 LÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSKORVAUKSET 5 4 ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA 5 PERUSTURVAKESKUKSEN VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 6 LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON, SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VASTAANOTON JA HAMMASLÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON JONOTILANNE 7 OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJEET V ITSEHOITOTARVIKKEIDEN JAKELUN OHJEET 16 9 SELVITYS PÄIHDEHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTÖSTÄ KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TYÖPAJA APAJAN LASKUTUSPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN 11 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN AUTON HANKINTA-AVUSTUS SOSIAALITYÖN TILANNEKATSAUS VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN INVESTOINTILISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS / LAITOSPESUKONE TERVEYSKESKUKSEEN 15 LAUTAKUNNAN HELMIKUUN ILTAKOULUN AJANKOHDAN MUUTTAMINEN 16 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ

2 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vikström Katja 18:00-20:15 puheenjohtaja Hopeavirta-Hanhinen Sirkku 18:00-20:15 varapuheenjohtaja Huovinen Riitta 18:00-19:30 jäsen Keskinen Tuure 18:00-20:15 jäsen Kopo Johanna 18:00-20:15 jäsen Loukusa Sulo 18:00-20:15 jäsen Määttä Rainer 18:00-20:15 jäsen Syrjänen Vesa 18:00-20:15 jäsen Wilén Mauno 18:00-20:15 jäsen Palenius Tuula 18:00-20:15 varajäsen Purhonen Mikko 18:05-18:52 johtava lääkäri asiantunt. 3 ja 4 POISSA Kunttu Jari jäsen Pelkonen Kirsi-Marja jäsen MUUT OSALLISTUJAT Hynynen Pirkko 18:00-20:15 ptj, esittelijä Salonen Sinikka 18:00-20:15 hallinnon sihteeri pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Katja Vikström puheenjohtaja Sinikka Salonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila Tuure Keskinen Johanna Kopo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perusturvatoimiala klo Sinikka Salonen hallinnon sihteeri

3 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 3

4 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 1 Ehdotus: Perusturvalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvil la on enemmän kuin puolet perusturvalautakunnan jäsenistä. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 2 Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Riitta Huovinen ja Tuure Keskinen. Perusturvalautakunta va litsee kaksi pöytäkirjantar kastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuure Keskinen ja Johanna Kopo.

6 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk Perusturvaltk LÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSKORVAUKSET 498/0/022/2007 Perusturvaltk Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: johtava lääkäri Mikko Pur honen, puh. (09) tai sähköposti Syksyn 2007 aikana on saatu muodostettua yhteinen lääkäreiden päivystysrinki ja on voitu luopua ostopalvelutoiminnasta päivystyksessä. Vuosia sitten päivystysringistä jouduttiin luopumaan, kun päivystyksestä kiinnostuneita lääkäreitä ei ollut enää mahdollista saada palkattua. Useiden vuosien ajan luvulla päivys tys on ollut ulkoistettu. Nyt kuitenkin Karkkilassa järjestettävään päivystykseen on ollut mahdollista palkata itse lääkärityövoimaa, mikä parantaa päivystyksen ohjausvaikutusta ja vähentää perehdyttämistarvetta. Oman päivystysringin käyttö helpottaa logistiikkaa ja luo joustomahdollisuuksia poikkeustapauksissa. Kokeneet ja tunnetut lääkärit vastaavat päivystyksestä ja tämä helpottaa erityisesti potilaiden päivystyksessä käyntiä. Lisäksi etuina voi daan todeta hoitohenkilökunnan työn helpottuminen, kun päivys tyjiä ei tarvitse yhä uudelleen perehdyttää työhönsä. Myös tar peettomien erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä vähenee. Lääkärirekrytoinnissa itse järjestetty päivystystoiminta helpottaa lääkäreiden rekrytointia myös muihin lääkäritehtäviin. Päivystystä järjestetään Karkkilassa edelleen ar kisin ma - pe klo saakka viikolla ja vii konlopun aikana lau antaina. Johtava lääkäri Mikko Purhonen on valmistellut päivys tyksistä maksetta via korvauksia ja päivystyskorvausasia käsitellään ennen lauta kunnan kokousta val mis te le vassa työ ryh mässä, jo hon kuuluvat työnantajan edus ta jat ja työn teki jöiden edustajana pääluottamus mies. Esityslistan liite: Päätös päivystyskorvauksista Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätöksen päivystyskorvauksista. Käsittely: Keskustelun kuluessa Vesa Syrjänen esitti Rainer Määtän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi tammikuun 2008 kokoukseen. Lautakunta oli yksimielisesti esityksen kannalla. Ehdotus hyväksyttiin.

7 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Johtava lääkäri Mikko Purhonen ja perusturvalautakunta Perusturvaltk 3 Perusturvalautakunta kutsui kokoukseen asiaa esittelemään joh tava lääkäri Mikko Purhosen. Perusturvalautakunta pyysi lisäsel vityksenä tar kem paa kuvausta/laskelmaa pää tök sen kustannus vaikutuksista, jota esittelee tässä kokouksessa johtava lääkäri. Esityslistan liite: Päätös päivystyskorvauksista Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätöksen päivystyskorvauksista. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että johtava lääkäri Mikko Purhonen oli esittelemässä asiaa lautakunnalle. Pöytäkirjan liite: Päätös päivystyskorvauksista (liite 1) johtava lääkäri Mikko Purhonen

8 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk Perusturvaltk Perusturvaltk ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA Perusturvaltk Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: johtava lääkäri Mikko Pur honen, puh. (09) tai sähköposti Lähes kahden vuoden ajan Karkkilan sairaankulje tus on ylläpitä nyt kahden sairaankuljetusauton valmiutta omin voi min. Touko kuussa 2007 selvitettiin yhteistyömallia terveyskeskuk sen kanssa ja tästä tehtiin myös kirjallinen suunnitelma (Kotiutus sairaanhoi tajan toimenkuva ja ambulanssitoiminnan yhteistyö, Kati Sinervä ). Toiminta oli ajateltu aloitettavaksi syksyl lä Väliaikainen sopimus ajalle tehtiin siten, että terveyskeskus maksaa Karkkilan sairaankuljetukselle varalla oloon toisen henkilön. Kesän aikana toiminnalle oli erityinen tar ve, sillä esim. vähentynyt päivystystoiminta puolsi parempaa sai raankuljetusvalmiutta. Suunnitelman suoranaiset kustannukset ovat Kati Sinervän laskelman mukaan euroa vuodessa. Lisäksi sairaankuljetuksen kulut hieman lisäänty vät tehostetun kotihoidon kotikäyntien vuoksi. Edellä mainittua summaa vähentävät Karkkilan sairaankuljetuksen maksamat pal kat sairaankuljetustehtävien ajalta. Suunnitelman tulopuoli muo dostuu seuraavista asioista: Kahden auton valmius säilyy, jolloin myös hoidon taso on korkea ja kaupunki on itsenäinen sairaan kuljetuksen suhteen. Karkkilan kaupunki pystyy edelleen myymään Karkkilan sairaankuljetusvalmiut ta ja siir to kulje tuk sia myös Nummi-Pusulalle. Potilaiden kotiutus saadaan järke väm mäksi, kun yksi työntekijä koordinoi toimintaa ja toimii linkki nä sairaalan, sairaankuljetuksen ja terveyskeskuk sen välillä. Li säksi kotiutussairaanhoitajan työ panosta voidaan käyttää päi vys tys poliklinikalla ja osastolla virka-aikana. Ongelmalliseksi toiminnan muodostaa sen linkittyminen muuhun terveys keskuksen toimin taan. Omaa henkilökuntaa on vaikea ir rottaa sai raankuljetus tehtäviin, sillä oma työ jää kesken ja vahvuuteen tulee vajaus. Li säksi ongelmia aiheuttaa nk. kotiutussairaanhoita jan työn nivou tuminen osaksi muuta kotihoitoa. Työntekijän läh tiessä potilasta kuljettamaan, tulisi hänen tilalleen saada jo ku toi nen jat ka maan kesken jäänyt potilaan hoito loppuun saakka. Karkkilassa ei ole määritelty korkeampaa sairaankuljetusvalmiutta, kuin mitä nyt voimassa olevin sopimuksin on säädetty. Voimassa oleva sairaankuljetussopimus päättyy vuoden 2010 lopussa. Toi sen sai raan kul je tus ajo neu von käyt töön ot to jat ku vaan val miu teen edellyt tää vä hin tään pe rustur va lauta kun nan te kemää

9 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ pää töstä. Selvittä mät tä on vielä täl lä het kellä, miten lähi kuntien sai raan kuljetus valmius vai kuttaa Karkki lan val miusta soon nykyisten sopi musten osalta. Nk. kak kosauton tarve on kas vanut jatkuvasti vii me vuosi na van hus väes tön mää rän kas vaessa ja tä mä aiheut taa pai nei ta tur vata riit tävä valmius kaupunkilaisille. Sairaankuljetuksen toisen auton käyttöönotto jatkuvaan valmiu teen ja kyseisen toiminnan linkittyminen potilaiden kotiutustoimin taan on ollut kokeilussa lyhyen aikaa kesällä Toimintamal lilla on ollut tarkoitus saada aikaan nykyistä parempaa vastetta sekä potilaiden hoitoonpääsyyn kiireellisissä tapauksissa että tehostetumpaa mallia potilaiden kotiuttamiseen erikoissairaanhoidosta. Jotta asiasta voidaan tehdä päätös, tulee päätöksenteon tueksi saada vielä tarkempi selvitys toiminnan kustannuksista, kustannusten kattamisesta nykyisen/tulevan vuoden 2008 talousarvion määrärahoista, toiminnan riskeistä (mm. henkilöstön saatavuus, mahdollisuus irrottautua nykytehtävistä, vastuukysymykset), vaikutuksista potilaiden kotiuttamiseen ja kyseisten potilai den hoidon jatkuvuuden turvaamiseen/nivoutuminen kotihoidon toimintaan sekä selvitys alueellisen muun sairaankuljetuksen todel li sis ta mahdollisuuksista vastata karkkilalaisten kiireellisen sairaan kulje tuksen tarpeisiin nk. ykkösauton ollessa varattuna. Sel vitys tu lee saa da mah dolli sim man pian pe rusturvalautakunnan käsitte lyyn, jotta päätök sen teossa voi daan edetä. Esityslistan liitteet: Toisen sairaankuljetusauton valmiustilanne Karkkilassa / Teuvo Ranta Kotiutussairaanhoitajan toimenkuva ja ambulanssitoiminnan yhteistyö Perusturvalautakunta päättää antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle tehtäväksi selvittää välittömästi esittelytekstissä mainitut asiat, jotta perusturvalautakunta voi tehdä päätöksen sairaankuljetusvalmiuden tasosta. Käsittely: Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan kuuluvaksi: Perusturvalautakunta päättää antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle tehtäväksi selvittää välittömästi esittelytekstissä mainitut asiat. Perusturvalautakunta valtuuttaa johtavan lääkärin valmistelemaan sopimuksen toisen sairaankuljetusauton käytöstä marraskuun kokoukseen, jotta perusturvalautakunta voi tehdä päätök sen sairaankul jetusvalmiuden tasosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Irene Brofeldt poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (perusteena hallintolain kohta)

10 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvaltk Johtava lääkäri Mikko Purhonen on valmistellut sekä väliaikaisen sopimuksen että määräaikaisen Karkkilan kaupungin ter veyskeskuksen ja Karkkilan Sairaankuljetus Oy:n välisen yhteistyösopimuksen toisen sairaankuljetusauton valmiuden ylläpitämiseksi. Esityslistan liitteet: Väliaikainen sopimus toisen sairaankuljetusauton valmiuden yl läpitämiseksi / Karkkilan kau pun gin terveyskeskus ja Karkkilan Sairaan kul je tus Oy Määräaikainen sopimus toisen sairaankulje tus au ton val miu den ylläpitämiseksi / Karkkilan kaupungin terveyskeskus ja Karkki lan Sairaankul jetus Oy Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat sopimukset. Käsittely: Keskustelun kuluessa Johanna Kopo esitti Jorma Snellmanin kannattamana seuraavaa: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan väliaikaisen sopimuksen ja lähettää määräaikaisen sopimuksen uudel leen valmisteltavaksi ja velvoittaa valmistelijan ottaamaan henki lökunnan mukaan asian suunnitteluun. Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan kuuluvaksi Johanna Kopon esittämällä tavalla. Perusturvajohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite: Väliaikainen sopimus toisen sairaankuljetusauton valmiuden yl läpitämiseksi / Karkkilan kau pun gin terveyskeskus ja Karkkilan Sairaan kul je tus Oy (liite 29) Perusturvalautakunta Perusturvaltk 4 Karkkilan sairaankuljetuksen II-au ton valmiu desta on käyty neuvotteluja Teuvo Rannan (Kark kilan sai raankuljetus) ja johtava lääkäri Mikko Pur hosen (Karkkilan kaupun ki) välillä. Lisäksi kotiu tussai raan hoitajan tehtävä on ollut haettavana ja sitä on hakenut 2 henkilöä, joista toi nen veti kuitenkin hakemuksensa pois. Yk si hakija on haas ta teltu. Asia on viivästynyt monen seikan vuoksi: Alun perin kotiu tussai-

11 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ raanhoitajan toimesta / kokeiluhankkeesta kiinnostunut henkilö hakeutuikin muihin tehtäviin. Li säk si va ral la olo rin gistä oli johtaval la lääkärillä ja Kark kilan sai raan kulje tuk sella vää rää tietoa; hankkeesta kiin nostu neita ei Karkkilan ter veys kes kuk sessa ole tällä hetkellä kuin yk si henki lö. Varallaoloon oli välttämätöntä hankkia toi sen lainen henkilöstö ja asiaa on nyt valmisteltu. Käytyjen neuvottelujen pohjalta johtava lääkäri esittää, että yksi päi vys tys po li klinikan toi mista muutetaan kotiutussai raanhoi tajan toi meksi. Ko. toimi on täytetty sijaisella, joka ei ole kiinnostu nut vakinai sesta toi mesta. Kotiutussairaanhoitaja vastaa II-auton toi sen sai raan kul jettajan virka-ajan varalla olosta. Karkkilan sai raan kul jetus vas taa toisen sairaankul jettajan virka-ajan varalla olosta ja palkasta. Vir ka-ajan ulkopuolisen varallaolon järjestää Karkki lan sairaankuljetus. Karkki lan kaupunki maksaa mo lem pien sai raankuljettajien vir ka-ajan ulkopuolisen varallaolo kor vauk sen Kark kilan sairaankuljetukselle. Karkkilan sairaankuljetus korvaa Karkkilan kaupungille kotiutussairaanhoitajan sairaankuljetukselle te ke män ak tiivi työ ajan palkan virka-aikana sopimuksen mukaan. Vir ka-ajan ul ko puo li sen ak tiivi työ ajan pal kan mak saa Kark kilan sairaankuljetus. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sairaankuljetuksen II -auton varallaolon valmistelutilanteen ja valtuuttaa johtava lääkäri Mikko Purhosen hyväksymään määräaikaisen sopimuksen Karkkilan sai raan kuljetus Oy:n kanssa sairaankuljetuksen II -auton varalla olosta esittelytekstissä mainitulla tavalla. Perusturvalautakunta antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle valtuudet muuttaa määräajaksi vuoden 2008 loppuun saakka yhden päivystyspoliklinikan sairaanhoitajan toimen kotiutussairaanhoitajan toimeksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösesitystään kuuluvaksi: Käytyjen neuvottelujen pohjalta perusturvajohtaja esittää, että yk si päi vys tys po li klinikan toi mista muutetaan kotiutussai raanhoi ta jan toi meksi. Ko tiu tus sai raan hoi taja vas taa II-au ton toi sen sai raan kuljet tajan vir ka-ajan varalla olosta. Karkki lan sai raan kul je tus vas taa toisen sai raankul jettajan vir ka-ajan va ral la olosta ja pal kasta. Virka-ajan ul kopuo lisen varal laolon järjes tää Karkki lan sai raan kuljetus. Kark ki lan kaupunki maksaa mo lem pien sai raan kuljet tajien virka-ajan ul kopuolisen varallaolo kor vauk sen Kark ki lan sai raankuljetukselle. Karkkilan sairaankuljetus korvaa Karkki lan kau pungille kotiutus sairaan hoitajan sairaankul jetukselle te ke män ak tiivityö ajan pal kan vir ka-aikana sopimuksen mukaan. Vir ka-ajan ul kopuo li sen ak tiivi työ ajan pal kan mak saa Kark kilan sai raankulje tus. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sairaankuljetuksen II -auton varallaolon valmistelutilanteen ja valtuuttaa johtava lääkäri Mikko Purhosen hyväksymään määräaikaisen sopimuksen Karkkilan sai raan kuljetus Oy:n kanssa sairaankuljetuksen II -auton va-

12 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ralla olosta esittelytekstissä mainitulla tavalla. Perusturvalautakunta antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle valtuudet muuttaa määräajaksi vuoden 2008 loppuun saakka yhden päivystyspoliklinikan sairaanhoitajan toimen kotiutussairaanhoitajan toimeksi. Tominnan kustannuksia ja käy tän nön to teu tu mista tar kas tel laan lautakunnan elokuun 2008 kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että johtava lääkäri Mikko Purhonen oli esittelemässä asiaa lautakunnalle. johtava lääkäri Mikko Purhonen ja perusturvajohtaja Pirkko Hynynen

13 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk PERUSTURVAKESKUKSEN VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 5 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Hallintosäännön 67 :n mu kaan val tuusto hy väk syy ta lous ar vios sa lautakun nalle tehtävä aluekoh tai set toi min nalli set ta voit teet, nii den edellyt tä mät määrä ra hat ja tuloarviot. Lautakunta hyväksyy tehtäväalueensa talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Lautakunta voi siirtää käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2008 ta lousarvion. Perusturvalautakunnalle on hyväksytty määrärahat ja tuloarviot: KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET Perusturvatoimen hallinto toimintatuotot 0 toimintakulut toimintakate Avoterveydenhuolto toimintatuotot toimintakulut toimintakate Hoitotyö toimintatuotot toimintakulut toimintakate Hammashuolto toimintatuotot toimintakulut toimintakate Erikoissairaanhoito toimintatuotot toimintakulut toimintakate

14 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaalityö toimintatuotot toimintakulut toimintakate Perusturvalautakunta yhteensä toimintatuotot toimintakulut toimintakate Talousarvion sitovuus on määritelty niin, että käyttötalousosassa tulosalueen menojen ja tu lojen ero tus, netto (toimintakate), on sitova valtuustoon nähden. Liitteessä on tulosalueiden määrärahat jaettu kustannuspaik katasolle, joiden toimintakatteet ovat perusturvalautakuntaan näh den si to via. Esityslistan liitteet: Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitel man kustannuspaikoittain ja oikeuttaa yksiköistä vastaavat viran haltijat hyväksymään tarkemmat käyttösuunnitelmat. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain (liite 2) Rahatoimisto, yksiköistä vastaavat viranhaltijat

15 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON, SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VASTAANOTON JA HAMMASLÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON JONOTILANNE Perusturvaltk 6 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti esimiehet seuraavat jono tilannetta tulosalueillaan. Jonotilanteesta raportoidaan tarpeen mu kaan perusturvalautakunnalle, erityisesti mikäli jonotilanteissa ta pahtuu oleellisia muutoksia. Jonotilanteissa ei ole tapahtunut mer kittäviä muutoksia vuoden 2007 syksyn aikana muutoin kuin jono jen lyhentymisenä lääkäreiden vastaanotoilla verrattuna vuoden 2007 kevätkauden tilanteeseen. Lääkärien rekrytointi on onnistu nut syksyn 2007 osalta ja jonoja on saatu lyhenemään. Perustur valautakunnan ko kouk sessa mar ras kuus sa 2007 so vittiin, että vuo den 2007 lo put tua lautakun nalle toi mite taan ra portti jono tilan teista ajanva raus asiak kaiden osalta. Esityslistan liite: Raportit jonotilanteista Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi jonotilanteet lääkärei den, sosiaalityöntekijöiden ja hammaslääkäreiden vastaanotoilta. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Raportit jonotilanteista (liite 3) johtava lääkäri, sosiaalityön päällikkö, vastaava hammaslääkäri

16 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJEET V Perusturvaltk 7 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: va. johtava hoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai sähköposti Omaishoidon tuen alarajoja on tarkistettu vuodelle Omaishoidon tuen päätöksistä vastaava viranhaltija, palveluohjaaja Lei la Saarela, on valmistellut ohjeet omaishoidon tuen myöntämises tä vuonna Tukia myönnetään edelleen 2 eri luokkaa hoidet tavan hoitoisuusasteen perusteella. Omaishoidon tuki on mää rä rahasidonnainen etuus eli hakijoille voidaan voimassa olevien kri teerien perusteella myöntää omaishoidon tukea valtuuston myön tämän määrärahan puitteissa. Esityslistan liite: Omaishoidon tuen soveltamisohjeet v Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat omaishoidon tuen so vel ta mis oh jeet vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Omaishoidon tuen soveltamisohjeet v (liite 4) palveluohjaaja Leila Saarela

17 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk ITSEHOITOTARVIKKEIDEN JAKELUN OHJEET Perusturvaltk 8 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: va. johtava hoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai sähkö posti Karkkilan perusturvan hoitotarvikeoh jeistus on laa dittu Terveyskeskuksen johtoryhmä antoi pienryh mälle tehtäväk si päi vit tää it se hoitotarvikkeiden jakeluohjeet. Ryh mään valittiin sairaanhoitaja An ni Siren poliklinikalta, diabeteshoitaja Leena Alan ko, sairaanhoitaja Si ni Sahl stedt ko tihoidosta ja Aila Ollila koolle kut sujaksi. Tu le vaa kun ta yhtymää ajatellen pyydettiin Vihdistä ja Nummi-Pusu lasta hei dän vastaavat ohjeensa. Niiden perusteella muokat tiin luon nos uu deksi itsehoitotarvikkeiden jakeluohjeeksi. Terveys kes kuksen johto ryhmä tar kisti ohjeluon noksen ja hyväk syi sen dia betek sen käypä hoi to-ohjeilla lisättynä. Esityslistan liite: Ohje ja tarvikelupapäätös Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan itsehoitotarvikkeiden jakeluohjeen ja tarvikelupapäätöksen Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Ohje ja tarvikelupapäätös (liite 5) va. johtava hoitaja Aila Ollila

18 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk Perusturvaltk Perusturvaltk SELVITYS PÄIHDEHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTÖSTÄ Perusturvaltk Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Päihdehuollon jär jestämistä säätelee päihdehuoltolaki, jonka 3 :ssä tode taan, että kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjes tetään si sällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa esiintyvä tar ve edellyt tää. Huollon tarve määritellään lain 7 :ssä siten, että päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liitty viä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Pal veluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheis tensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Lain 6 :n mukaan palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuol lon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. Karkkilassa päihdehuollon ongelmia on paljon ja sitä kautta myös tarvetta päihdekuntoutukselle. Alkoholijuomien myyntitilastojen mukaan Karkkilassa alkoholijuomien myynti on suurempaa kuin Hiiden alueen kunnissa ja koko maassa ja Uudellamaalla keskimäärin. Avohuollollisina päihdepalveluina Karkkilassa annetaan päihdetyöntekijän tukikäyntejä ja avokatkaisuhoitoa ai na kun se on riittävää ja mahdollista. Myös työpaja Apaja tekee omalta osal taan päihdetyötä kuntouttavan työn muodossa. Päihdehuollon laitoshoidon ja asumispalveluiden kustannukset koos tu vat pää sään töi sesti kah den erilaisen asiakaskunnan hoitokus tan nuk sis ta. En sik si on noin 10 kroonisen päihdeongelmaisen jouk ko, jotka tar vitse vat ongel man sa aiheuttaman asumiskyvyttömyy den vuok si ympä ri vuoro kauti sesti tuettua asumista. Koska tällais ta palve lua ei Kark kilan kau pungilla ole omana toimintana, on asiak kaita jou dut tu si joitta maan eri mittaisiksi ajoiksi yksityisiin asumis palve lu yksi köi hin mennessä erilaisista asumispalveluyksiköistä ostettujen palveluiden kustannukset ovat ,56 euroa. Toiseksi on aina muutamia raskaan hoidon tarpeessa olevia nuoria ja perheellisiä aikuisia, joiden hoito on järjestettävä asianmu kai-

19 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ses ti mennessä erilaisista asumispalveluyksiköistä ostettujen palveluiden kustannukset ovat ,55 euroa. Päihdekuntoutukseen varattu määräraha talousarviossa on kokonaisuudessaan euroa ja käyttö on ollut euroa. Päihdekuntoutuksesta tekee päätöksen sosiaalityöntekijä silloin kun ei ole kyse tahdonvas taisesta hoidosta, josta päättää lääkäri. Aloitteen päihdekuntou tukseen ohjaamisesta tekee yleensä päihdetyöntekijä silloin kun hän arvioi, että avohuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä tai mah dollisia. Pää tök sistä kes kus tel laan usein mui den kin asiak kaan asiois sa mu ka na ole vien tahojen kanssa. Meil lä toi mii myös päih de työ ryhmä, jos sa käy dään läpi yh tei siä asiak kai ta. Päihdeongelmasta seuraa monia sosiaalisia ongelmia ja kyvyttömyyttä huolehtia omista ja perheen asioista. Kokemuksen mukaan hoi ta ma ton päih de on gel ma ai heut taa myös mui ta sai rauk sia (esim. mie len ter veys on gel mat, maksa kirroosi, hai ma tu leh dus) ja päih de on gel mai set ovat alt tii ta sai raa la hoi toa vaa ti ville ta pa tur mille (esim. myrky tykset, pahoinpi telyt, kaatumi set). Lohjan sairaanhoitoalueella päihdediagnoosilla hoidettujen karkkilalaisten kustannukset vuonna 2005 olivat euroa ja vuonna euroa. Päihdehuollon laitoshoitopaikkojen ja asumispalveluyksiköiden hintatietoja: Kaislakoti Suojapoiju Kymen Stoppari Järvenpään sos.sairaala Kankaanpään A-koti Ridasjärvi 75 /vrk ja raskashoit. 97,50 /kk 45 /vrk 316 /vrk 134 /vrk 114 /vrk 62 /vrk Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta keskustelee päihdehuollon tilanteesta ja antaa ohjeet päihdehuollon toteuttamisesta jatkossa. Käsittely: Sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen ja päihdetyöntekijä Johan na Örn mark olivat selostamassa päihdetyön tilannetta. Keskustelun kuluessa Mauno Wilén esitti, että hoitoon lä he te tään ne, jot ka vilpit tömästi itse haluavat läh teä ha ke maan pa rempaa elä mää. Lähet teen allekirjoittajana olisi pe rus turva joh taja. Esitys raukesi kannattamattomana. Katja Vikstöm esitti Rainer Määtän kannattamana, että sosiaali työn päällikkö valmistelee seuraavaan kokoukseen selkeät kritee rit hoi toon lä het tä mi ses tä. Perusturvalautakunta kannatti yksimielisesti Katja Vikströmin esi-

20 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tystä. Hyväksyttiin puheenjohtaja Katja Vikströmin esitys. Perusturvaltk Sosiaalityön tulosalueella on syksyllä suoritettu erityistilintarkastus, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia kustannus ten hillitsemiseen. Päihdehuollon osalta tarkastuksessa todettiin, että kaupungin tulisi pikaisesti laatia ohjeet päihdehuollon hoi toon ohjauksen periaatteista. Lautakunta oli jo aiemmin päättänyt niiden laatimisesta. Tarkastajien mukaan ohjeissa tulee määritellä ensisijaiset ja toissijaiset hoitolaitokset. Ensisijaiseksi hoitolaitokseksi on ohjeluonnoksessa esitetty Hyvinkään huoltolaa, joka on kustannuksiltaan edullinen. Erityisryhmien osalta hoitolaitos valittaisiin tarpeiden mukaan. Tarkastuksessa esitetään myös, että tietyn euromäärän (esim. 100 /vrk) ylittävät hoitojaksot myönnettäisiin perusturvalautakunnan päätöksellä samoin kuin tietyn vuorokausimäärän ylittävät hoitojaksot (esim. yli 30 vrk). Euro- ja vuorokausirajat lisätään ohjeistukseen lautakunnan päätöksen perusteella. Tarkastuksen pohjalta suositeltiin myös panostamista ehkäisevään avohuoltoon, jotta jatkossa voitaisiin vähentää tarvetta raskaisiin päihdehuollon toimenpiteisiin. Tämä tarkoittaisi uuden päihdetyöntekijän palkkaamista. Esityslistan liite: Luonnos päihdehuollon ohjeistukseksi. Perusturvalautakunta hyväksyy ohjeistuksen. Käsittely: Keskustelun kuluessa lautakunta päätti yksimielisesti Jo han na Kopon esityksestä palauttaa asian uu del leen kä sit te lyyn sel keäm piä kri tee rejä var ten. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa ohjeistuksen vielä tarkempaan valmisteluun. Perusturvalautakunta Perusturvaltk 9 Päihdehuollon palveluiden myöntämiskriteereitä on tarkennettu lautakunnan toivomuksen mukaisesti. Ohjeistuksesta on jätetty

21 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ pois strategiaosuus, joka käsitellään tarvittaessa myöhemmin. Esityslistan liite: Karkkilan kaupungin päihdehoidon kriteerit Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan ohjeistuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Karkkilan kaupungin päihdehoidon kriteerit (liite 6) perusturvalautakunta

22 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TYÖPAJA APAJAN LASKUTUSPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 10 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Työpaja Apajan kautta myydään palveluita kaupungin hallin tokuntien lisäksi yksityisille yrityk sille ja henkilöille. Apajan teke mien töiden tuntiveloitushinnat on määritelty perusturvalautakun nassa eikä niitä olen tar kistettu sen jälkeen. Jotta hin nat vastaisivat tämänhetkistä kus tannustasoa, on taksat syytä tarkistaa. Hinnoissa on huomioitu kaupungin muiden yksiköiden käyttämät taksat, työntekijöiden va jaakuntoisuus sekä valtion antama tuki työtoiminnan järjestämi seen. Esityslistan liite Hinnoitteluesitys ja nykyi sin käytössä olevat lasku tusperusteet Perusturvalautakunta vahvistaa kuntouttavan työtoiminnan työpa ja Apajan laskutusperusteet liitteen mukaisesti. Uudet hinnat ote taan käyttöön alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Hinnoitteluesitys ja nykyi sin käytössä olevat laskutusperusteet (liite 7) Harri Romakkaniemi, laskuttajat

23 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN AUTON HANKINTA-AVUSTUS Perusturvaltk 11 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Autoavustusta on mahdollista myöntää vammaispalvelulain 9 :n ja vammaispalveluasetuksen 17 :n mukaisena tukitoimena sellai selle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee sitä vammansa tai sai rautensa johdosta liikkumisessa. Korvauksen määrä on puolet au ton hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista. Kyseessä on niin sanottu määrärahasidonnainen tukitoimi, jolloin sitä voidaan myöntää kaupungin tähän tarkoituk seen varaamien määrärahojen puitteissa. Koska vammaisavustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pieni, tulee kaupunkilaisten yh den ver tai sen koh te lun turvaami sek si määritellä selkeät kriteerit avustuksen myöntämistä varten. Esityslistan liite: Vammaispalvelulain mukainen auton hankinta-avustus -ohje Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan ohjeen vam maispal velulain mukaisen auton hankinta-avustuksen myöntämis tä varten. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Vammaispalvelulain mukainen auton hankinta-avustus -ohje (liite 8) sosiaalityön päällikkö

24 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk SOSIAALITYÖN TILANNEKATSAUS Perusturvaltk 12 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Sosiaalityön tulosalueella on viimeisen parin vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutok sia niin kaupunkilaisten palvelutarpeiden kuin palveluita tuottavan henkilöstön osalta. Muutokset asiakkaiden palvelutarpeissa ovat johtaneet kus tannusten nousuun. Erityisen rajua nousu on ollut päihdehuollon ja toimeentulotuen osalta, mutta kasvua on ollut myös lastensuo jelussa ja vammaispalveluissa. Kustannusten ennakoimaton nousu johti sosiaaltyön tulosalueen erityistilintarkastukseen syksyllä 2007, jonka avulla pyrittiin kar toitta maan kus tannusten nousun syitä ja löytämään mahdolli suuksia kustan nus ten hillitsemiseksi. Tilintarkastuksen johdosta on päihdehuollon palveluihin laadittu myöntämiskriteereitä, jotka ohjaavat palveluiden käyttöä edullisempaan suuntaan. Toimeentulotuessa on jo ollutkin käytössä kattava ohjeistus, jota edelleen tarkistetaan ja tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi helmikuussa Toimeentulotukea myönnettäessä yhteisen ohjeistuksen noudattaminen on asiakkaiden yhdenvertaisuuden vuoksi ensiarvoisen tärkeää. Vammaispaveluiden osalta on käynnissä Nummi-Pusulan, Karkkilan ja Vihdin yhteiden hanke, jossa palveluiden myöntämiskäytännöt yhtenäistetään 2009 vuoden alkuun mennessä, jolloin aloittaa toimintansa yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen. Lastensuojelussa tilintarkastajat painottivat ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Se edellyttää panostamista palveluihin, joita lapset ja heidän perheensä käyttävät kuten päivähoito, koulu ja neuvolat. Tätä edellyttää myös voimaan tullut uusi lastensuojelulaki. Sosiaalityön henkilöstä on kokenut sukupolven vaihdoksen, joka aiheutti pitkäaikaisen käymistilan sosiaalityön yksikössä. Tällä hetkellä sosiaalityön henkilöstötilanne on hyvä ja vakanssit on täytet ty tois ta per he työn te ki jän toin ta lu kuunottamatta, johon työntekijä on kui ten kin jo va lit tu ja aloit taa työnsä helmikuussa. Sosiaalityön yk si kön henkilös töra kenne on seuraavanlainen: sosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä, toimeetulot. sosiaalityöntekijä, lastensuoj. sosiaalityöntekijä, lastensuoj. pätevä, vakinainen pätevä, vakinainen pätevä, vakinainen epäpätevä, määräaikainen

25 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ sosiaalityöntekijä, vamm.palv. pätevä, vakinainen päihdetyöntekijä vakinainen perhetyöntekijä vakinainen perhetyöntekijä avoin, aloittaa psyk.sairaanhoitaja, typ vakinainen työnjohtaja, Apaja vakinainen ohjaaja, Apaja naisten ohjaajat, Apaja projektipäällikkö, Sosku sosiaaliohjaaja, Sosku ½ tstotyöntekijä, Sosku määräaikainen saakka määräaik. yht. 20 t/vko määräaikainen saakka määräaikainen saakka määräaikainen saakka Sosiaalityö on luonteeltaan paljolti asiakkaiden ja muiden asian tunti joi den muodostamissa verkostoissa työskentelyä. Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyökumppaneiden asiantuntemuksen hyödyntäminen asiakkaiden hyväksi on sosiaalityössä keskeistä. Karkkilan kaupungilla työskentelee eri sektoreilla paljon sellaisia työntekijöitä, joiden asiakaskunta on osittain yhteistä sosiaalityön kanssa. Henkilöstön kehittämishanke Hehkun kyselyn tulosten perusteella hallintokuntien välisessä yhteistyössä on kuitenkin pal jon pa rantamisen mahdollisuuksia ja tulevaisuutta aja tel len avain ky symys on, mi ten hy vät yh teis työ käy tännöt saa daan luotua ja tur vattua myös perus turva kun tayh tymän ja kau pungin yksiköi den välil lä. Tätä ajatellen olisi tarpeen järjestää yhteinen tapaami nen/tapaamisia, joissa käydään läpi ja sovitaan saumattomista yhteistyömenettelyistä. Esityslistan liite: Sosiaalityön yhteistyöverkosto Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaalityön tilanne katsauksen ja esittää sivistyslautakunnalle, et tä yh teis työn ke hittä misek si ja var mis ta mi seksi järjestetään ke väällä toimi alojen yhtei nen se mi naari. Pe rusturvalautakunta esit tää, että kau pungin halli tus mer kit see tä män pykälän tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Sosiaalityön yhteistyöverkosto (liite 9) perusturvalautakunta, sivistyslautakunta

26 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Perusturvaltk 13 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungin vastaavan hammaslääkärin tehtäviä on hoitanut pitkään terveyskeskushammaslääkäri Antoine Chatta. Vastaa va hammaslääkäri Chatta on toistuvasti ilmaissut halukkuutensa siir tyä terveyskeskushammaslääkärin tehtävään. Vuoden 2007 lo pul la hammashuollon yksikössä käytyjen neuvottelujen tuloksena ter veyskeskushammaslääkäri Kari Zetterman on ilmoittanut ha luk kuu tensa hoitaa vastaavan hammaslääkärin tehtäviä. Asiasta käy ty jen neuvottelujen perusteella Zetterman voisi aloittaa teh tävässä alkaen. Perusturvatoimiala siirtyy uu teen or ga nisaatioon , johon mennessä määritellään ham mas huollon johtami nen yhteistyössä Nummi-Pusulan ja Vihdin kun tien kanssa. päälliköt Hallintosäännön 4 :n mukaan kaupunginhallitus ja lautakun nat nimeävät alaisensa vastuualueen ja osavastuualueen ja heidän va rahenki lönsä toistaiseksi tai määräajak si. Perusturvalautakunta päättää, että vastaavan hammaslääkärin tehtäviä hoitaa terveyskeskushammaslääkäri Kari Zetterman Ehdotus hyväksyttiin. perusturvajohtaja Pirkko Hynynen, Kari Zetterman ja Antoine Chatta

27 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk INVESTOINTILISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS / LAITOSPESUKONE TERVEYSKESKUKSEEN Perusturvaltk 14 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: va. johtava hoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai sähköposti Joulukuussa 2007 terveyskeskuksen pesulassa rikkoutui isoin pesukone. Kone on han kittu 1980-luvulla, eikä sitä ole enää mah dollista korjata. Nykyisen pyykkimäärän sujuva käsittely ja käsit telyajan riittävyys, jotta ei tarvittaisi lisävaatehankintoja, vaatii uu den koneen hankinnan rik koutuneen tilalle. Pesulatoiminnan epä varman tulevaisuuden takia pesulaan ei ole suunniteltu uusia in vestointeja. Tulevassa kunta yhtymä Karviaisessa on nyt suunni teltu kuitenkin pesulatoiminnan jatkamista ja mahdollisesti lisää mistä koko kuntayhtymän alueel le. Nummi-Pusulassa ja Vihdissä ei ole tällä hetkellä omaa pesu latoimintaa. Koneesta on pyydetty tarjouksia kolmelta eri toimittajalta. Hintavertailussa halvin vaihtoehto on euroa + asennus. Pesulassa on jo saman toimittajan kone, johon on oltu tyytyväisiä. Hoitotyön muista investoinneista ei ole tarkoituksenmukaista siirtää määrärahaa pesukoneen hankintaan. Va. johtava hoitaja Aila Ollila esittää pesukoneen hankintaan lisämäärärahaa euroa. Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahaa euroa pe sukoneen hankintaan terveyskeskukseen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus

28 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk LAUTAKUNNAN HELMIKUUN ILTAKOULUN AJANKOHDAN MUUTTAMINEN Perusturvaltk 15 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan kahdesta iltakoulusta, joista ensimmäinen päätettiin pitää helmikuun 12. päivänä. Ajankohtaa on kuitenkin tarpeen muuttaa päällekkäisten tapahtumien takia. Perusturvalautakunta päättää uuden ajankohdan kevään 2008 ensimmäiselle iltakoululle. Iltakoulun ajankohdaksi sovittiin torstai klo hallinnon sihteeri Sinikka Salonen

29 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ Perusturvaltk 16 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Perusturvajohtajan henkilöstöpäätös: :Projektipäällikkö Harri Romakka niemi toi mii työ toiminnat -yksikön esimiehenä toistaiseksi. Työtoiminnat -yk sik köön kuuluvat seuraavat yksi köt: tukityöllistämi nen, kun tout tava työtoimin ta, työ voi man palvelukeskus sekä kun tout ta van so siaa li työn ke hit tä mishan ke. Pro jekti pääl likkö Har ri Ro mak ka nie men esi mies on so si aali työn pääl lik kö Satu Karppa nen : Päätös vastaava hammaslääkäri Antoine Chatan pal kan tarkistamisesta maksamalla henkilökohtaista lisää : Päätös valita perhetyöntekijän avoi meen teh tä vään so sionomi Leena Mero. Työsuhteessa nou da tetaan 4 kk:n koe aikaa. Valitun on toimitettava nähtäväksi ri kos rekis teriote lain 524 / 2002 edellyttämällä tavalla ja toimitetta va hyväksyttävä lää kärintodistus ennen valinnan vahvistamista. Perusturvajohtajan yleispäätös: :Päätös tehtävänimikkeiden muuttami sesta hoitoalan ammattitehtävissä ja peruspalvelutehtävissä. Johtavan hoitajan henkilöstöpäätös: : Myönnetty Arja Sinkkoselle ero lähihoitajan toimes ta alkaen omasta pyynnöstään : Myönnetty Oili Narkiniemelle ero lai tosapulai sen teh tävästä alkaen. Viimeinen työpäivä on Johtavan hoitajan yleispäätös: : Marjaanakoti Oy hoivapalvelumaksujen tarkistaminen alkaen. Sosiaalityön päällikön henkilöstöpäätös: : Valittu sosiaaltiyöntekijän määräaikaiseen vir kaan amk-sosionomi Päivi Poutiainen Koe ai ka on 6 kk : Valittu etuuskäsittelijän mää rä ai kai seen vir kaan Kalervo Salo ajalle Tehtä vä on osa-ai kai nen (50 % toi mistotyöajasta 36 t 15 min/vko).

30 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaalityön päällikön hankintapäätös: Päätös Pro Consona ohjelmiston hankinnasta/ vammaispalveluiden sovellus vammaispalvelun sosiaalityönteki jän käyt töön. Hankintaan on varattu määräraha investointeihin. Kertahin ta 1985 euroa, ylläpito 41 euroa/kuukausi ja asennus maksu 210 euroa. Hintoihin lisätään alv. 22%. Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Ehdotus hyväksyttiin.

31 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET koskee :ää/ :iä 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 Se, johon perusturvalautakunnan päätös on kohdis tet tu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mai nituista pää tök sistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaatimuksen teki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan kaupungin perusturvalautakunnalle os. PL 50, KARKKILA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93, 95 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91. ): :t 1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niis tä tehdään suoraan hallintovalitus Helsingin hallinto-oikeudelle/etelä-suomen lääninhalli tuk sel le (Kuntalaki 88 ) :t ****

32 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin perusturvalautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin hae taan muu tosta kunnallisvalituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisu vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutosta kunnal lisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ). :t *** Muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). Valitusviranomainen Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle PL HELSINKI (käyntiosoite: Ratapihantie 9, HKI) Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk si; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

33 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): :t 1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 ): :t 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13

34 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/

ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA

ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA Perusturvaltk 92 24.10.2007 Perusturvaltk 105 21.11.2007 Perusturvaltk 4 30.01.2008 Perusturvaltk 70 27.08.2008 ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA PELAJ

Lisätiedot

Perusturvaltk 25.06.2008

Perusturvaltk 25.06.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2008 134 Perusturvaltk 25.06.2008 AIKA 25.06.2008 klo 18:00-18:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 14:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos

Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 67 Tarkastuslautakunta 10.12.2014 AIKA 10.12.2014 klo 10:00-12:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone/kpa-lämpölaitos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 18.02.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:00-16:23 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot