Perusturvaltk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvaltk 30.01.2008"

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk AIKA klo 18:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 3 LÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSKORVAUKSET 5 4 ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA 5 PERUSTURVAKESKUKSEN VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 6 LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON, SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VASTAANOTON JA HAMMASLÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON JONOTILANNE 7 OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJEET V ITSEHOITOTARVIKKEIDEN JAKELUN OHJEET 16 9 SELVITYS PÄIHDEHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTÖSTÄ KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TYÖPAJA APAJAN LASKUTUSPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN 11 VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN AUTON HANKINTA-AVUSTUS SOSIAALITYÖN TILANNEKATSAUS VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN INVESTOINTILISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS / LAITOSPESUKONE TERVEYSKESKUKSEEN 15 LAUTAKUNNAN HELMIKUUN ILTAKOULUN AJANKOHDAN MUUTTAMINEN 16 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ

2 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vikström Katja 18:00-20:15 puheenjohtaja Hopeavirta-Hanhinen Sirkku 18:00-20:15 varapuheenjohtaja Huovinen Riitta 18:00-19:30 jäsen Keskinen Tuure 18:00-20:15 jäsen Kopo Johanna 18:00-20:15 jäsen Loukusa Sulo 18:00-20:15 jäsen Määttä Rainer 18:00-20:15 jäsen Syrjänen Vesa 18:00-20:15 jäsen Wilén Mauno 18:00-20:15 jäsen Palenius Tuula 18:00-20:15 varajäsen Purhonen Mikko 18:05-18:52 johtava lääkäri asiantunt. 3 ja 4 POISSA Kunttu Jari jäsen Pelkonen Kirsi-Marja jäsen MUUT OSALLISTUJAT Hynynen Pirkko 18:00-20:15 ptj, esittelijä Salonen Sinikka 18:00-20:15 hallinnon sihteeri pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Katja Vikström puheenjohtaja Sinikka Salonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila Tuure Keskinen Johanna Kopo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perusturvatoimiala klo Sinikka Salonen hallinnon sihteeri

3 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2008 3

4 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perusturvaltk 1 Ehdotus: Perusturvalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun saapuvil la on enemmän kuin puolet perusturvalautakunnan jäsenistä. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Perusturvaltk 2 Perusturvalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Tarkastusvuorossa ovat Riitta Huovinen ja Tuure Keskinen. Perusturvalautakunta va litsee kaksi pöytäkirjantar kastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuure Keskinen ja Johanna Kopo.

6 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk Perusturvaltk LÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSKORVAUKSET 498/0/022/2007 Perusturvaltk Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: johtava lääkäri Mikko Pur honen, puh. (09) tai sähköposti Syksyn 2007 aikana on saatu muodostettua yhteinen lääkäreiden päivystysrinki ja on voitu luopua ostopalvelutoiminnasta päivystyksessä. Vuosia sitten päivystysringistä jouduttiin luopumaan, kun päivystyksestä kiinnostuneita lääkäreitä ei ollut enää mahdollista saada palkattua. Useiden vuosien ajan luvulla päivys tys on ollut ulkoistettu. Nyt kuitenkin Karkkilassa järjestettävään päivystykseen on ollut mahdollista palkata itse lääkärityövoimaa, mikä parantaa päivystyksen ohjausvaikutusta ja vähentää perehdyttämistarvetta. Oman päivystysringin käyttö helpottaa logistiikkaa ja luo joustomahdollisuuksia poikkeustapauksissa. Kokeneet ja tunnetut lääkärit vastaavat päivystyksestä ja tämä helpottaa erityisesti potilaiden päivystyksessä käyntiä. Lisäksi etuina voi daan todeta hoitohenkilökunnan työn helpottuminen, kun päivys tyjiä ei tarvitse yhä uudelleen perehdyttää työhönsä. Myös tar peettomien erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä vähenee. Lääkärirekrytoinnissa itse järjestetty päivystystoiminta helpottaa lääkäreiden rekrytointia myös muihin lääkäritehtäviin. Päivystystä järjestetään Karkkilassa edelleen ar kisin ma - pe klo saakka viikolla ja vii konlopun aikana lau antaina. Johtava lääkäri Mikko Purhonen on valmistellut päivys tyksistä maksetta via korvauksia ja päivystyskorvausasia käsitellään ennen lauta kunnan kokousta val mis te le vassa työ ryh mässä, jo hon kuuluvat työnantajan edus ta jat ja työn teki jöiden edustajana pääluottamus mies. Esityslistan liite: Päätös päivystyskorvauksista Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätöksen päivystyskorvauksista. Käsittely: Keskustelun kuluessa Vesa Syrjänen esitti Rainer Määtän kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi tammikuun 2008 kokoukseen. Lautakunta oli yksimielisesti esityksen kannalla. Ehdotus hyväksyttiin.

7 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Johtava lääkäri Mikko Purhonen ja perusturvalautakunta Perusturvaltk 3 Perusturvalautakunta kutsui kokoukseen asiaa esittelemään joh tava lääkäri Mikko Purhosen. Perusturvalautakunta pyysi lisäsel vityksenä tar kem paa kuvausta/laskelmaa pää tök sen kustannus vaikutuksista, jota esittelee tässä kokouksessa johtava lääkäri. Esityslistan liite: Päätös päivystyskorvauksista Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätöksen päivystyskorvauksista. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että johtava lääkäri Mikko Purhonen oli esittelemässä asiaa lautakunnalle. Pöytäkirjan liite: Päätös päivystyskorvauksista (liite 1) johtava lääkäri Mikko Purhonen

8 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk Perusturvaltk Perusturvaltk ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA Perusturvaltk Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: johtava lääkäri Mikko Pur honen, puh. (09) tai sähköposti Lähes kahden vuoden ajan Karkkilan sairaankulje tus on ylläpitä nyt kahden sairaankuljetusauton valmiutta omin voi min. Touko kuussa 2007 selvitettiin yhteistyömallia terveyskeskuk sen kanssa ja tästä tehtiin myös kirjallinen suunnitelma (Kotiutus sairaanhoi tajan toimenkuva ja ambulanssitoiminnan yhteistyö, Kati Sinervä ). Toiminta oli ajateltu aloitettavaksi syksyl lä Väliaikainen sopimus ajalle tehtiin siten, että terveyskeskus maksaa Karkkilan sairaankuljetukselle varalla oloon toisen henkilön. Kesän aikana toiminnalle oli erityinen tar ve, sillä esim. vähentynyt päivystystoiminta puolsi parempaa sai raankuljetusvalmiutta. Suunnitelman suoranaiset kustannukset ovat Kati Sinervän laskelman mukaan euroa vuodessa. Lisäksi sairaankuljetuksen kulut hieman lisäänty vät tehostetun kotihoidon kotikäyntien vuoksi. Edellä mainittua summaa vähentävät Karkkilan sairaankuljetuksen maksamat pal kat sairaankuljetustehtävien ajalta. Suunnitelman tulopuoli muo dostuu seuraavista asioista: Kahden auton valmius säilyy, jolloin myös hoidon taso on korkea ja kaupunki on itsenäinen sairaan kuljetuksen suhteen. Karkkilan kaupunki pystyy edelleen myymään Karkkilan sairaankuljetusvalmiut ta ja siir to kulje tuk sia myös Nummi-Pusulalle. Potilaiden kotiutus saadaan järke väm mäksi, kun yksi työntekijä koordinoi toimintaa ja toimii linkki nä sairaalan, sairaankuljetuksen ja terveyskeskuk sen välillä. Li säksi kotiutussairaanhoitajan työ panosta voidaan käyttää päi vys tys poliklinikalla ja osastolla virka-aikana. Ongelmalliseksi toiminnan muodostaa sen linkittyminen muuhun terveys keskuksen toimin taan. Omaa henkilökuntaa on vaikea ir rottaa sai raankuljetus tehtäviin, sillä oma työ jää kesken ja vahvuuteen tulee vajaus. Li säksi ongelmia aiheuttaa nk. kotiutussairaanhoita jan työn nivou tuminen osaksi muuta kotihoitoa. Työntekijän läh tiessä potilasta kuljettamaan, tulisi hänen tilalleen saada jo ku toi nen jat ka maan kesken jäänyt potilaan hoito loppuun saakka. Karkkilassa ei ole määritelty korkeampaa sairaankuljetusvalmiutta, kuin mitä nyt voimassa olevin sopimuksin on säädetty. Voimassa oleva sairaankuljetussopimus päättyy vuoden 2010 lopussa. Toi sen sai raan kul je tus ajo neu von käyt töön ot to jat ku vaan val miu teen edellyt tää vä hin tään pe rustur va lauta kun nan te kemää

9 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ pää töstä. Selvittä mät tä on vielä täl lä het kellä, miten lähi kuntien sai raan kuljetus valmius vai kuttaa Karkki lan val miusta soon nykyisten sopi musten osalta. Nk. kak kosauton tarve on kas vanut jatkuvasti vii me vuosi na van hus väes tön mää rän kas vaessa ja tä mä aiheut taa pai nei ta tur vata riit tävä valmius kaupunkilaisille. Sairaankuljetuksen toisen auton käyttöönotto jatkuvaan valmiu teen ja kyseisen toiminnan linkittyminen potilaiden kotiutustoimin taan on ollut kokeilussa lyhyen aikaa kesällä Toimintamal lilla on ollut tarkoitus saada aikaan nykyistä parempaa vastetta sekä potilaiden hoitoonpääsyyn kiireellisissä tapauksissa että tehostetumpaa mallia potilaiden kotiuttamiseen erikoissairaanhoidosta. Jotta asiasta voidaan tehdä päätös, tulee päätöksenteon tueksi saada vielä tarkempi selvitys toiminnan kustannuksista, kustannusten kattamisesta nykyisen/tulevan vuoden 2008 talousarvion määrärahoista, toiminnan riskeistä (mm. henkilöstön saatavuus, mahdollisuus irrottautua nykytehtävistä, vastuukysymykset), vaikutuksista potilaiden kotiuttamiseen ja kyseisten potilai den hoidon jatkuvuuden turvaamiseen/nivoutuminen kotihoidon toimintaan sekä selvitys alueellisen muun sairaankuljetuksen todel li sis ta mahdollisuuksista vastata karkkilalaisten kiireellisen sairaan kulje tuksen tarpeisiin nk. ykkösauton ollessa varattuna. Sel vitys tu lee saa da mah dolli sim man pian pe rusturvalautakunnan käsitte lyyn, jotta päätök sen teossa voi daan edetä. Esityslistan liitteet: Toisen sairaankuljetusauton valmiustilanne Karkkilassa / Teuvo Ranta Kotiutussairaanhoitajan toimenkuva ja ambulanssitoiminnan yhteistyö Perusturvalautakunta päättää antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle tehtäväksi selvittää välittömästi esittelytekstissä mainitut asiat, jotta perusturvalautakunta voi tehdä päätöksen sairaankuljetusvalmiuden tasosta. Käsittely: Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan kuuluvaksi: Perusturvalautakunta päättää antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle tehtäväksi selvittää välittömästi esittelytekstissä mainitut asiat. Perusturvalautakunta valtuuttaa johtavan lääkärin valmistelemaan sopimuksen toisen sairaankuljetusauton käytöstä marraskuun kokoukseen, jotta perusturvalautakunta voi tehdä päätök sen sairaankul jetusvalmiuden tasosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Irene Brofeldt poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (perusteena hallintolain kohta)

10 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvalautakunta Perusturvaltk Johtava lääkäri Mikko Purhonen on valmistellut sekä väliaikaisen sopimuksen että määräaikaisen Karkkilan kaupungin ter veyskeskuksen ja Karkkilan Sairaankuljetus Oy:n välisen yhteistyösopimuksen toisen sairaankuljetusauton valmiuden ylläpitämiseksi. Esityslistan liitteet: Väliaikainen sopimus toisen sairaankuljetusauton valmiuden yl läpitämiseksi / Karkkilan kau pun gin terveyskeskus ja Karkkilan Sairaan kul je tus Oy Määräaikainen sopimus toisen sairaankulje tus au ton val miu den ylläpitämiseksi / Karkkilan kaupungin terveyskeskus ja Karkki lan Sairaankul jetus Oy Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat sopimukset. Käsittely: Keskustelun kuluessa Johanna Kopo esitti Jorma Snellmanin kannattamana seuraavaa: Perusturvalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan väliaikaisen sopimuksen ja lähettää määräaikaisen sopimuksen uudel leen valmisteltavaksi ja velvoittaa valmistelijan ottaamaan henki lökunnan mukaan asian suunnitteluun. Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan kuuluvaksi Johanna Kopon esittämällä tavalla. Perusturvajohtajan muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite: Väliaikainen sopimus toisen sairaankuljetusauton valmiuden yl läpitämiseksi / Karkkilan kau pun gin terveyskeskus ja Karkkilan Sairaan kul je tus Oy (liite 29) Perusturvalautakunta Perusturvaltk 4 Karkkilan sairaankuljetuksen II-au ton valmiu desta on käyty neuvotteluja Teuvo Rannan (Kark kilan sai raankuljetus) ja johtava lääkäri Mikko Pur hosen (Karkkilan kaupun ki) välillä. Lisäksi kotiu tussai raan hoitajan tehtävä on ollut haettavana ja sitä on hakenut 2 henkilöä, joista toi nen veti kuitenkin hakemuksensa pois. Yk si hakija on haas ta teltu. Asia on viivästynyt monen seikan vuoksi: Alun perin kotiu tussai-

11 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ raanhoitajan toimesta / kokeiluhankkeesta kiinnostunut henkilö hakeutuikin muihin tehtäviin. Li säk si va ral la olo rin gistä oli johtaval la lääkärillä ja Kark kilan sai raan kulje tuk sella vää rää tietoa; hankkeesta kiin nostu neita ei Karkkilan ter veys kes kuk sessa ole tällä hetkellä kuin yk si henki lö. Varallaoloon oli välttämätöntä hankkia toi sen lainen henkilöstö ja asiaa on nyt valmisteltu. Käytyjen neuvottelujen pohjalta johtava lääkäri esittää, että yksi päi vys tys po li klinikan toi mista muutetaan kotiutussai raanhoi tajan toi meksi. Ko. toimi on täytetty sijaisella, joka ei ole kiinnostu nut vakinai sesta toi mesta. Kotiutussairaanhoitaja vastaa II-auton toi sen sai raan kul jettajan virka-ajan varalla olosta. Karkkilan sai raan kul jetus vas taa toisen sairaankul jettajan virka-ajan varalla olosta ja palkasta. Vir ka-ajan ulkopuolisen varallaolon järjestää Karkki lan sairaankuljetus. Karkki lan kaupunki maksaa mo lem pien sai raankuljettajien vir ka-ajan ulkopuolisen varallaolo kor vauk sen Kark kilan sairaankuljetukselle. Karkkilan sairaankuljetus korvaa Karkkilan kaupungille kotiutussairaanhoitajan sairaankuljetukselle te ke män ak tiivi työ ajan palkan virka-aikana sopimuksen mukaan. Vir ka-ajan ul ko puo li sen ak tiivi työ ajan pal kan mak saa Kark kilan sairaankuljetus. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sairaankuljetuksen II -auton varallaolon valmistelutilanteen ja valtuuttaa johtava lääkäri Mikko Purhosen hyväksymään määräaikaisen sopimuksen Karkkilan sai raan kuljetus Oy:n kanssa sairaankuljetuksen II -auton varalla olosta esittelytekstissä mainitulla tavalla. Perusturvalautakunta antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle valtuudet muuttaa määräajaksi vuoden 2008 loppuun saakka yhden päivystyspoliklinikan sairaanhoitajan toimen kotiutussairaanhoitajan toimeksi. Käsittely: Keskustelun kuluessa perusturvajohtaja muutti päätösesitystään kuuluvaksi: Käytyjen neuvottelujen pohjalta perusturvajohtaja esittää, että yk si päi vys tys po li klinikan toi mista muutetaan kotiutussai raanhoi ta jan toi meksi. Ko tiu tus sai raan hoi taja vas taa II-au ton toi sen sai raan kuljet tajan vir ka-ajan varalla olosta. Karkki lan sai raan kul je tus vas taa toisen sai raankul jettajan vir ka-ajan va ral la olosta ja pal kasta. Virka-ajan ul kopuo lisen varal laolon järjes tää Karkki lan sai raan kuljetus. Kark ki lan kaupunki maksaa mo lem pien sai raan kuljet tajien virka-ajan ul kopuolisen varallaolo kor vauk sen Kark ki lan sai raankuljetukselle. Karkkilan sairaankuljetus korvaa Karkki lan kau pungille kotiutus sairaan hoitajan sairaankul jetukselle te ke män ak tiivityö ajan pal kan vir ka-aikana sopimuksen mukaan. Vir ka-ajan ul kopuo li sen ak tiivi työ ajan pal kan mak saa Kark kilan sai raankulje tus. Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sairaankuljetuksen II -auton varallaolon valmistelutilanteen ja valtuuttaa johtava lääkäri Mikko Purhosen hyväksymään määräaikaisen sopimuksen Karkkilan sai raan kuljetus Oy:n kanssa sairaankuljetuksen II -auton va-

12 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ralla olosta esittelytekstissä mainitulla tavalla. Perusturvalautakunta antaa johtava lääkäri Mikko Purhoselle valtuudet muuttaa määräajaksi vuoden 2008 loppuun saakka yhden päivystyspoliklinikan sairaanhoitajan toimen kotiutussairaanhoitajan toimeksi. Tominnan kustannuksia ja käy tän nön to teu tu mista tar kas tel laan lautakunnan elokuun 2008 kokouksessa. Ehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että johtava lääkäri Mikko Purhonen oli esittelemässä asiaa lautakunnalle. johtava lääkäri Mikko Purhonen ja perusturvajohtaja Pirkko Hynynen

13 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk PERUSTURVAKESKUKSEN VUODEN 2008 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 5 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Hallintosäännön 67 :n mu kaan val tuusto hy väk syy ta lous ar vios sa lautakun nalle tehtävä aluekoh tai set toi min nalli set ta voit teet, nii den edellyt tä mät määrä ra hat ja tuloarviot. Lautakunta hyväksyy tehtäväalueensa talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Lautakunta voi siirtää käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää ratkaisuvaltaansa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2008 ta lousarvion. Perusturvalautakunnalle on hyväksytty määrärahat ja tuloarviot: KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSALUEET Perusturvatoimen hallinto toimintatuotot 0 toimintakulut toimintakate Avoterveydenhuolto toimintatuotot toimintakulut toimintakate Hoitotyö toimintatuotot toimintakulut toimintakate Hammashuolto toimintatuotot toimintakulut toimintakate Erikoissairaanhoito toimintatuotot toimintakulut toimintakate

14 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaalityö toimintatuotot toimintakulut toimintakate Perusturvalautakunta yhteensä toimintatuotot toimintakulut toimintakate Talousarvion sitovuus on määritelty niin, että käyttötalousosassa tulosalueen menojen ja tu lojen ero tus, netto (toimintakate), on sitova valtuustoon nähden. Liitteessä on tulosalueiden määrärahat jaettu kustannuspaik katasolle, joiden toimintakatteet ovat perusturvalautakuntaan näh den si to via. Esityslistan liitteet: Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2008 talousarvion käyttösuunnitel man kustannuspaikoittain ja oikeuttaa yksiköistä vastaavat viran haltijat hyväksymään tarkemmat käyttösuunnitelmat. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain (liite 2) Rahatoimisto, yksiköistä vastaavat viranhaltijat

15 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk LÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON, SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VASTAANOTON JA HAMMASLÄÄKÄREIDEN VASTAANOTON JONOTILANNE Perusturvaltk 6 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti esimiehet seuraavat jono tilannetta tulosalueillaan. Jonotilanteesta raportoidaan tarpeen mu kaan perusturvalautakunnalle, erityisesti mikäli jonotilanteissa ta pahtuu oleellisia muutoksia. Jonotilanteissa ei ole tapahtunut mer kittäviä muutoksia vuoden 2007 syksyn aikana muutoin kuin jono jen lyhentymisenä lääkäreiden vastaanotoilla verrattuna vuoden 2007 kevätkauden tilanteeseen. Lääkärien rekrytointi on onnistu nut syksyn 2007 osalta ja jonoja on saatu lyhenemään. Perustur valautakunnan ko kouk sessa mar ras kuus sa 2007 so vittiin, että vuo den 2007 lo put tua lautakun nalle toi mite taan ra portti jono tilan teista ajanva raus asiak kaiden osalta. Esityslistan liite: Raportit jonotilanteista Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi jonotilanteet lääkärei den, sosiaalityöntekijöiden ja hammaslääkäreiden vastaanotoilta. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Raportit jonotilanteista (liite 3) johtava lääkäri, sosiaalityön päällikkö, vastaava hammaslääkäri

16 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJEET V Perusturvaltk 7 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: va. johtava hoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai sähköposti Omaishoidon tuen alarajoja on tarkistettu vuodelle Omaishoidon tuen päätöksistä vastaava viranhaltija, palveluohjaaja Lei la Saarela, on valmistellut ohjeet omaishoidon tuen myöntämises tä vuonna Tukia myönnetään edelleen 2 eri luokkaa hoidet tavan hoitoisuusasteen perusteella. Omaishoidon tuki on mää rä rahasidonnainen etuus eli hakijoille voidaan voimassa olevien kri teerien perusteella myöntää omaishoidon tukea valtuuston myön tämän määrärahan puitteissa. Esityslistan liite: Omaishoidon tuen soveltamisohjeet v Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevat omaishoidon tuen so vel ta mis oh jeet vuodelle Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Omaishoidon tuen soveltamisohjeet v (liite 4) palveluohjaaja Leila Saarela

17 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk ITSEHOITOTARVIKKEIDEN JAKELUN OHJEET Perusturvaltk 8 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: va. johtava hoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai sähkö posti Karkkilan perusturvan hoitotarvikeoh jeistus on laa dittu Terveyskeskuksen johtoryhmä antoi pienryh mälle tehtäväk si päi vit tää it se hoitotarvikkeiden jakeluohjeet. Ryh mään valittiin sairaanhoitaja An ni Siren poliklinikalta, diabeteshoitaja Leena Alan ko, sairaanhoitaja Si ni Sahl stedt ko tihoidosta ja Aila Ollila koolle kut sujaksi. Tu le vaa kun ta yhtymää ajatellen pyydettiin Vihdistä ja Nummi-Pusu lasta hei dän vastaavat ohjeensa. Niiden perusteella muokat tiin luon nos uu deksi itsehoitotarvikkeiden jakeluohjeeksi. Terveys kes kuksen johto ryhmä tar kisti ohjeluon noksen ja hyväk syi sen dia betek sen käypä hoi to-ohjeilla lisättynä. Esityslistan liite: Ohje ja tarvikelupapäätös Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan itsehoitotarvikkeiden jakeluohjeen ja tarvikelupapäätöksen Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Ohje ja tarvikelupapäätös (liite 5) va. johtava hoitaja Aila Ollila

18 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk Perusturvaltk Perusturvaltk SELVITYS PÄIHDEHUOLLON MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTÖSTÄ Perusturvaltk Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Päihdehuollon jär jestämistä säätelee päihdehuoltolaki, jonka 3 :ssä tode taan, että kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjes tetään si sällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa esiintyvä tar ve edellyt tää. Huollon tarve määritellään lain 7 :ssä siten, että päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liitty viä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Pal veluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheis tensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Lain 6 :n mukaan palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuol lon toimenpitein siten, että ne ovat helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. Karkkilassa päihdehuollon ongelmia on paljon ja sitä kautta myös tarvetta päihdekuntoutukselle. Alkoholijuomien myyntitilastojen mukaan Karkkilassa alkoholijuomien myynti on suurempaa kuin Hiiden alueen kunnissa ja koko maassa ja Uudellamaalla keskimäärin. Avohuollollisina päihdepalveluina Karkkilassa annetaan päihdetyöntekijän tukikäyntejä ja avokatkaisuhoitoa ai na kun se on riittävää ja mahdollista. Myös työpaja Apaja tekee omalta osal taan päihdetyötä kuntouttavan työn muodossa. Päihdehuollon laitoshoidon ja asumispalveluiden kustannukset koos tu vat pää sään töi sesti kah den erilaisen asiakaskunnan hoitokus tan nuk sis ta. En sik si on noin 10 kroonisen päihdeongelmaisen jouk ko, jotka tar vitse vat ongel man sa aiheuttaman asumiskyvyttömyy den vuok si ympä ri vuoro kauti sesti tuettua asumista. Koska tällais ta palve lua ei Kark kilan kau pungilla ole omana toimintana, on asiak kaita jou dut tu si joitta maan eri mittaisiksi ajoiksi yksityisiin asumis palve lu yksi köi hin mennessä erilaisista asumispalveluyksiköistä ostettujen palveluiden kustannukset ovat ,56 euroa. Toiseksi on aina muutamia raskaan hoidon tarpeessa olevia nuoria ja perheellisiä aikuisia, joiden hoito on järjestettävä asianmu kai-

19 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ ses ti mennessä erilaisista asumispalveluyksiköistä ostettujen palveluiden kustannukset ovat ,55 euroa. Päihdekuntoutukseen varattu määräraha talousarviossa on kokonaisuudessaan euroa ja käyttö on ollut euroa. Päihdekuntoutuksesta tekee päätöksen sosiaalityöntekijä silloin kun ei ole kyse tahdonvas taisesta hoidosta, josta päättää lääkäri. Aloitteen päihdekuntou tukseen ohjaamisesta tekee yleensä päihdetyöntekijä silloin kun hän arvioi, että avohuollon toimenpiteet eivät ole riittäviä tai mah dollisia. Pää tök sistä kes kus tel laan usein mui den kin asiak kaan asiois sa mu ka na ole vien tahojen kanssa. Meil lä toi mii myös päih de työ ryhmä, jos sa käy dään läpi yh tei siä asiak kai ta. Päihdeongelmasta seuraa monia sosiaalisia ongelmia ja kyvyttömyyttä huolehtia omista ja perheen asioista. Kokemuksen mukaan hoi ta ma ton päih de on gel ma ai heut taa myös mui ta sai rauk sia (esim. mie len ter veys on gel mat, maksa kirroosi, hai ma tu leh dus) ja päih de on gel mai set ovat alt tii ta sai raa la hoi toa vaa ti ville ta pa tur mille (esim. myrky tykset, pahoinpi telyt, kaatumi set). Lohjan sairaanhoitoalueella päihdediagnoosilla hoidettujen karkkilalaisten kustannukset vuonna 2005 olivat euroa ja vuonna euroa. Päihdehuollon laitoshoitopaikkojen ja asumispalveluyksiköiden hintatietoja: Kaislakoti Suojapoiju Kymen Stoppari Järvenpään sos.sairaala Kankaanpään A-koti Ridasjärvi 75 /vrk ja raskashoit. 97,50 /kk 45 /vrk 316 /vrk 134 /vrk 114 /vrk 62 /vrk Perusturvajohtajan esitys: Perusturvalautakunta keskustelee päihdehuollon tilanteesta ja antaa ohjeet päihdehuollon toteuttamisesta jatkossa. Käsittely: Sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen ja päihdetyöntekijä Johan na Örn mark olivat selostamassa päihdetyön tilannetta. Keskustelun kuluessa Mauno Wilén esitti, että hoitoon lä he te tään ne, jot ka vilpit tömästi itse haluavat läh teä ha ke maan pa rempaa elä mää. Lähet teen allekirjoittajana olisi pe rus turva joh taja. Esitys raukesi kannattamattomana. Katja Vikstöm esitti Rainer Määtän kannattamana, että sosiaali työn päällikkö valmistelee seuraavaan kokoukseen selkeät kritee rit hoi toon lä het tä mi ses tä. Perusturvalautakunta kannatti yksimielisesti Katja Vikströmin esi-

20 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ tystä. Hyväksyttiin puheenjohtaja Katja Vikströmin esitys. Perusturvaltk Sosiaalityön tulosalueella on syksyllä suoritettu erityistilintarkastus, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia kustannus ten hillitsemiseen. Päihdehuollon osalta tarkastuksessa todettiin, että kaupungin tulisi pikaisesti laatia ohjeet päihdehuollon hoi toon ohjauksen periaatteista. Lautakunta oli jo aiemmin päättänyt niiden laatimisesta. Tarkastajien mukaan ohjeissa tulee määritellä ensisijaiset ja toissijaiset hoitolaitokset. Ensisijaiseksi hoitolaitokseksi on ohjeluonnoksessa esitetty Hyvinkään huoltolaa, joka on kustannuksiltaan edullinen. Erityisryhmien osalta hoitolaitos valittaisiin tarpeiden mukaan. Tarkastuksessa esitetään myös, että tietyn euromäärän (esim. 100 /vrk) ylittävät hoitojaksot myönnettäisiin perusturvalautakunnan päätöksellä samoin kuin tietyn vuorokausimäärän ylittävät hoitojaksot (esim. yli 30 vrk). Euro- ja vuorokausirajat lisätään ohjeistukseen lautakunnan päätöksen perusteella. Tarkastuksen pohjalta suositeltiin myös panostamista ehkäisevään avohuoltoon, jotta jatkossa voitaisiin vähentää tarvetta raskaisiin päihdehuollon toimenpiteisiin. Tämä tarkoittaisi uuden päihdetyöntekijän palkkaamista. Esityslistan liite: Luonnos päihdehuollon ohjeistukseksi. Perusturvalautakunta hyväksyy ohjeistuksen. Käsittely: Keskustelun kuluessa lautakunta päätti yksimielisesti Jo han na Kopon esityksestä palauttaa asian uu del leen kä sit te lyyn sel keäm piä kri tee rejä var ten. Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa ohjeistuksen vielä tarkempaan valmisteluun. Perusturvalautakunta Perusturvaltk 9 Päihdehuollon palveluiden myöntämiskriteereitä on tarkennettu lautakunnan toivomuksen mukaisesti. Ohjeistuksesta on jätetty

21 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ pois strategiaosuus, joka käsitellään tarvittaessa myöhemmin. Esityslistan liite: Karkkilan kaupungin päihdehoidon kriteerit Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan ohjeistuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Karkkilan kaupungin päihdehoidon kriteerit (liite 6) perusturvalautakunta

22 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TYÖPAJA APAJAN LASKUTUSPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 10 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Työpaja Apajan kautta myydään palveluita kaupungin hallin tokuntien lisäksi yksityisille yrityk sille ja henkilöille. Apajan teke mien töiden tuntiveloitushinnat on määritelty perusturvalautakun nassa eikä niitä olen tar kistettu sen jälkeen. Jotta hin nat vastaisivat tämänhetkistä kus tannustasoa, on taksat syytä tarkistaa. Hinnoissa on huomioitu kaupungin muiden yksiköiden käyttämät taksat, työntekijöiden va jaakuntoisuus sekä valtion antama tuki työtoiminnan järjestämi seen. Esityslistan liite Hinnoitteluesitys ja nykyi sin käytössä olevat lasku tusperusteet Perusturvalautakunta vahvistaa kuntouttavan työtoiminnan työpa ja Apajan laskutusperusteet liitteen mukaisesti. Uudet hinnat ote taan käyttöön alkaen. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Hinnoitteluesitys ja nykyi sin käytössä olevat laskutusperusteet (liite 7) Harri Romakkaniemi, laskuttajat

23 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN AUTON HANKINTA-AVUSTUS Perusturvaltk 11 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Autoavustusta on mahdollista myöntää vammaispalvelulain 9 :n ja vammaispalveluasetuksen 17 :n mukaisena tukitoimena sellai selle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee sitä vammansa tai sai rautensa johdosta liikkumisessa. Korvauksen määrä on puolet au ton hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvista todellisista kustannuksista. Kyseessä on niin sanottu määrärahasidonnainen tukitoimi, jolloin sitä voidaan myöntää kaupungin tähän tarkoituk seen varaamien määrärahojen puitteissa. Koska vammaisavustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pieni, tulee kaupunkilaisten yh den ver tai sen koh te lun turvaami sek si määritellä selkeät kriteerit avustuksen myöntämistä varten. Esityslistan liite: Vammaispalvelulain mukainen auton hankinta-avustus -ohje Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä olevan ohjeen vam maispal velulain mukaisen auton hankinta-avustuksen myöntämis tä varten. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Vammaispalvelulain mukainen auton hankinta-avustus -ohje (liite 8) sosiaalityön päällikkö

24 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk SOSIAALITYÖN TILANNEKATSAUS Perusturvaltk 12 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: sosiaalityön päällikkö Satu Karppanen, puh. (09) tai sähköposti Sosiaalityön tulosalueella on viimeisen parin vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutok sia niin kaupunkilaisten palvelutarpeiden kuin palveluita tuottavan henkilöstön osalta. Muutokset asiakkaiden palvelutarpeissa ovat johtaneet kus tannusten nousuun. Erityisen rajua nousu on ollut päihdehuollon ja toimeentulotuen osalta, mutta kasvua on ollut myös lastensuo jelussa ja vammaispalveluissa. Kustannusten ennakoimaton nousu johti sosiaaltyön tulosalueen erityistilintarkastukseen syksyllä 2007, jonka avulla pyrittiin kar toitta maan kus tannusten nousun syitä ja löytämään mahdolli suuksia kustan nus ten hillitsemiseksi. Tilintarkastuksen johdosta on päihdehuollon palveluihin laadittu myöntämiskriteereitä, jotka ohjaavat palveluiden käyttöä edullisempaan suuntaan. Toimeentulotuessa on jo ollutkin käytössä kattava ohjeistus, jota edelleen tarkistetaan ja tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi helmikuussa Toimeentulotukea myönnettäessä yhteisen ohjeistuksen noudattaminen on asiakkaiden yhdenvertaisuuden vuoksi ensiarvoisen tärkeää. Vammaispaveluiden osalta on käynnissä Nummi-Pusulan, Karkkilan ja Vihdin yhteiden hanke, jossa palveluiden myöntämiskäytännöt yhtenäistetään 2009 vuoden alkuun mennessä, jolloin aloittaa toimintansa yhteinen perusturvakuntayhtymä Karviainen. Lastensuojelussa tilintarkastajat painottivat ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Se edellyttää panostamista palveluihin, joita lapset ja heidän perheensä käyttävät kuten päivähoito, koulu ja neuvolat. Tätä edellyttää myös voimaan tullut uusi lastensuojelulaki. Sosiaalityön henkilöstä on kokenut sukupolven vaihdoksen, joka aiheutti pitkäaikaisen käymistilan sosiaalityön yksikössä. Tällä hetkellä sosiaalityön henkilöstötilanne on hyvä ja vakanssit on täytet ty tois ta per he työn te ki jän toin ta lu kuunottamatta, johon työntekijä on kui ten kin jo va lit tu ja aloit taa työnsä helmikuussa. Sosiaalityön yk si kön henkilös töra kenne on seuraavanlainen: sosiaalityön päällikkö sosiaalityöntekijä, toimeetulot. sosiaalityöntekijä, lastensuoj. sosiaalityöntekijä, lastensuoj. pätevä, vakinainen pätevä, vakinainen pätevä, vakinainen epäpätevä, määräaikainen

25 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ sosiaalityöntekijä, vamm.palv. pätevä, vakinainen päihdetyöntekijä vakinainen perhetyöntekijä vakinainen perhetyöntekijä avoin, aloittaa psyk.sairaanhoitaja, typ vakinainen työnjohtaja, Apaja vakinainen ohjaaja, Apaja naisten ohjaajat, Apaja projektipäällikkö, Sosku sosiaaliohjaaja, Sosku ½ tstotyöntekijä, Sosku määräaikainen saakka määräaik. yht. 20 t/vko määräaikainen saakka määräaikainen saakka määräaikainen saakka Sosiaalityö on luonteeltaan paljolti asiakkaiden ja muiden asian tunti joi den muodostamissa verkostoissa työskentelyä. Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyökumppaneiden asiantuntemuksen hyödyntäminen asiakkaiden hyväksi on sosiaalityössä keskeistä. Karkkilan kaupungilla työskentelee eri sektoreilla paljon sellaisia työntekijöitä, joiden asiakaskunta on osittain yhteistä sosiaalityön kanssa. Henkilöstön kehittämishanke Hehkun kyselyn tulosten perusteella hallintokuntien välisessä yhteistyössä on kuitenkin pal jon pa rantamisen mahdollisuuksia ja tulevaisuutta aja tel len avain ky symys on, mi ten hy vät yh teis työ käy tännöt saa daan luotua ja tur vattua myös perus turva kun tayh tymän ja kau pungin yksiköi den välil lä. Tätä ajatellen olisi tarpeen järjestää yhteinen tapaami nen/tapaamisia, joissa käydään läpi ja sovitaan saumattomista yhteistyömenettelyistä. Esityslistan liite: Sosiaalityön yhteistyöverkosto Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi sosiaalityön tilanne katsauksen ja esittää sivistyslautakunnalle, et tä yh teis työn ke hittä misek si ja var mis ta mi seksi järjestetään ke väällä toimi alojen yhtei nen se mi naari. Pe rusturvalautakunta esit tää, että kau pungin halli tus mer kit see tä män pykälän tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite: Sosiaalityön yhteistyöverkosto (liite 9) perusturvalautakunta, sivistyslautakunta

26 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Perusturvaltk 13 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungin vastaavan hammaslääkärin tehtäviä on hoitanut pitkään terveyskeskushammaslääkäri Antoine Chatta. Vastaa va hammaslääkäri Chatta on toistuvasti ilmaissut halukkuutensa siir tyä terveyskeskushammaslääkärin tehtävään. Vuoden 2007 lo pul la hammashuollon yksikössä käytyjen neuvottelujen tuloksena ter veyskeskushammaslääkäri Kari Zetterman on ilmoittanut ha luk kuu tensa hoitaa vastaavan hammaslääkärin tehtäviä. Asiasta käy ty jen neuvottelujen perusteella Zetterman voisi aloittaa teh tävässä alkaen. Perusturvatoimiala siirtyy uu teen or ga nisaatioon , johon mennessä määritellään ham mas huollon johtami nen yhteistyössä Nummi-Pusulan ja Vihdin kun tien kanssa. päälliköt Hallintosäännön 4 :n mukaan kaupunginhallitus ja lautakun nat nimeävät alaisensa vastuualueen ja osavastuualueen ja heidän va rahenki lönsä toistaiseksi tai määräajak si. Perusturvalautakunta päättää, että vastaavan hammaslääkärin tehtäviä hoitaa terveyskeskushammaslääkäri Kari Zetterman Ehdotus hyväksyttiin. perusturvajohtaja Pirkko Hynynen, Kari Zetterman ja Antoine Chatta

27 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk INVESTOINTILISÄMÄÄRÄRAHAHAKEMUS / LAITOSPESUKONE TERVEYSKESKUKSEEN Perusturvaltk 14 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: va. johtava hoitaja Aila Ollila, puh. (09) tai sähköposti Joulukuussa 2007 terveyskeskuksen pesulassa rikkoutui isoin pesukone. Kone on han kittu 1980-luvulla, eikä sitä ole enää mah dollista korjata. Nykyisen pyykkimäärän sujuva käsittely ja käsit telyajan riittävyys, jotta ei tarvittaisi lisävaatehankintoja, vaatii uu den koneen hankinnan rik koutuneen tilalle. Pesulatoiminnan epä varman tulevaisuuden takia pesulaan ei ole suunniteltu uusia in vestointeja. Tulevassa kunta yhtymä Karviaisessa on nyt suunni teltu kuitenkin pesulatoiminnan jatkamista ja mahdollisesti lisää mistä koko kuntayhtymän alueel le. Nummi-Pusulassa ja Vihdissä ei ole tällä hetkellä omaa pesu latoimintaa. Koneesta on pyydetty tarjouksia kolmelta eri toimittajalta. Hintavertailussa halvin vaihtoehto on euroa + asennus. Pesulassa on jo saman toimittajan kone, johon on oltu tyytyväisiä. Hoitotyön muista investoinneista ei ole tarkoituksenmukaista siirtää määrärahaa pesukoneen hankintaan. Va. johtava hoitaja Aila Ollila esittää pesukoneen hankintaan lisämäärärahaa euroa. Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahaa euroa pe sukoneen hankintaan terveyskeskukseen. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus

28 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk LAUTAKUNNAN HELMIKUUN ILTAKOULUN AJANKOHDAN MUUTTAMINEN Perusturvaltk 15 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan kahdesta iltakoulusta, joista ensimmäinen päätettiin pitää helmikuun 12. päivänä. Ajankohtaa on kuitenkin tarpeen muuttaa päällekkäisten tapahtumien takia. Perusturvalautakunta päättää uuden ajankohdan kevään 2008 ensimmäiselle iltakoululle. Iltakoulun ajankohdaksi sovittiin torstai klo hallinnon sihteeri Sinikka Salonen

29 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Perusturvaltk PERUSTURVALAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSIÄ Perusturvaltk 16 Esittelijä: perusturvajohtaja Pirkko Hynynen Valmistelija / lisätietojen antaja: perusturvajohtaja Pirkko Hyny nen, puh. (09) tai sähköposti Perusturvajohtajan henkilöstöpäätös: :Projektipäällikkö Harri Romakka niemi toi mii työ toiminnat -yksikön esimiehenä toistaiseksi. Työtoiminnat -yk sik köön kuuluvat seuraavat yksi köt: tukityöllistämi nen, kun tout tava työtoimin ta, työ voi man palvelukeskus sekä kun tout ta van so siaa li työn ke hit tä mishan ke. Pro jekti pääl likkö Har ri Ro mak ka nie men esi mies on so si aali työn pääl lik kö Satu Karppa nen : Päätös vastaava hammaslääkäri Antoine Chatan pal kan tarkistamisesta maksamalla henkilökohtaista lisää : Päätös valita perhetyöntekijän avoi meen teh tä vään so sionomi Leena Mero. Työsuhteessa nou da tetaan 4 kk:n koe aikaa. Valitun on toimitettava nähtäväksi ri kos rekis teriote lain 524 / 2002 edellyttämällä tavalla ja toimitetta va hyväksyttävä lää kärintodistus ennen valinnan vahvistamista. Perusturvajohtajan yleispäätös: :Päätös tehtävänimikkeiden muuttami sesta hoitoalan ammattitehtävissä ja peruspalvelutehtävissä. Johtavan hoitajan henkilöstöpäätös: : Myönnetty Arja Sinkkoselle ero lähihoitajan toimes ta alkaen omasta pyynnöstään : Myönnetty Oili Narkiniemelle ero lai tosapulai sen teh tävästä alkaen. Viimeinen työpäivä on Johtavan hoitajan yleispäätös: : Marjaanakoti Oy hoivapalvelumaksujen tarkistaminen alkaen. Sosiaalityön päällikön henkilöstöpäätös: : Valittu sosiaaltiyöntekijän määräaikaiseen vir kaan amk-sosionomi Päivi Poutiainen Koe ai ka on 6 kk : Valittu etuuskäsittelijän mää rä ai kai seen vir kaan Kalervo Salo ajalle Tehtä vä on osa-ai kai nen (50 % toi mistotyöajasta 36 t 15 min/vko).

30 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sosiaalityön päällikön hankintapäätös: Päätös Pro Consona ohjelmiston hankinnasta/ vammaispalveluiden sovellus vammaispalvelun sosiaalityönteki jän käyt töön. Hankintaan on varattu määräraha investointeihin. Kertahin ta 1985 euroa, ylläpito 41 euroa/kuukausi ja asennus maksu 210 euroa. Hintoihin lisätään alv. 22%. Perusturvalautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Ehdotus hyväksyttiin.

31 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET koskee :ää/ :iä 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 Se, johon perusturvalautakunnan päätös on kohdis tet tu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen voi tehdä yllä mai nituista pää tök sistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oikaisuvaatimuksen teki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan kaupungin perusturvalautakunnalle os. PL 50, KARKKILA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93, 95 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91. ): :t 1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niis tä tehdään suoraan hallintovalitus Helsingin hallinto-oikeudelle/etelä-suomen lääninhalli tuk sel le (Kuntalaki 88 ) :t ****

32 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin perusturvalautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin hae taan muu tosta kunnallisvalituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisu vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutosta kunnal lisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ). :t *** Muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (Kuntalaki 93 ). Valitusviranomainen Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle PL HELSINKI (käyntiosoite: Ratapihantie 9, HKI) Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk si; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

33 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): :t 1, 2, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 16 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (Kuntalaki 89 ): :t 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13

34 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/

Perusturvaltk 23.04.2008

Perusturvaltk 23.04.2008 KARKKILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 65 Perusturvaltk 23.04.2008 AIKA 23.04.2008 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA

ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA Perusturvaltk 92 24.10.2007 Perusturvaltk 105 21.11.2007 Perusturvaltk 4 30.01.2008 Perusturvaltk 70 27.08.2008 ESITYS KOTIUTUSSAIRAANHOITAJAN TOIMESTA JA TOISEN SAIRAANKULJETUSAUTON VALMIUDESTA PELAJ

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Aika 24.08.2010 klo 16:30-20:25 Paikka Simppulankartanon kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Similä Pertti 16:30-20:25 puheenjohtaja Kanniainen Heikki 16:30-19:25 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2015 72 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.01.2010 kello 15:00-18:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:30 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 18 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 20 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 21

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot