SePen tila, käyttö ja HRI. Seudullisen perusrekisterin väliarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SePen tila, käyttö ja HRI. Seudullisen perusrekisterin väliarviointi 2011-2012"

Transkriptio

1 SePen tila, käyttö ja HRI Seudullisen perusrekisterin väliarviointi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Copyright Graafit ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY Edita Prima Oy Helsinki 2012

3 Esipuhe Seudullinen perusrekisteri SePe on seudullinen tietovarasto, jota hallinnoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). SePen tietojen tuottaminen ja jakelu perustuu pääkaupunkiseudun kuntien ja HSY:n väliseen rekisteriyhteistyösopimukseen. SePen ylläpitoa ja kehittämistä seuraa rekisteriyhteistyöryhmä, johon kuuluu jäseniä pääkaupunkiseudun kuntien eri hallinnonaloilta sekä seudullisia toimijoita. Sopijaosapuolten tehtävänä rekisteriyhteistyöryhmässä on valvoa Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen toteutumista. Lisäksi Seudullisen perusrekisterin sopimusosapuolet sopivat käyttöoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja kustannuksista. HSY:n hallitus päätti kokouksessaan (1) jatkaa Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmän toimikautta, (2) hyväksyä Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen ja (3) antaa rekisteriyhteistyöryhmälle tehtäväksi tehdä väliarviointi Seudullisen perusrekisterin tilasta ja käytöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsinki Region Infoshare -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä asetti kokouksessaan pienryhmän toteuttamaan kohdassa kolme kuvattua arviointityötä. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Tuomas Frösén Espoon kaupungilta. Lisäksi työryhmään nimettiin Vantaan edustajaksi Kirsi Vatén, Helsingin edustajiksi Jussi Mäkinen ja Eeva-Kaisa Peuranen, Kauniaisten edustajaksi Mauri Liimatainen ja HSY:n edustajiksi Maria Kuula ja Tuija Höysniemi (sihteeri). Vuonna 2012 sihteerinä on toiminut Sirpa Joukainen. Tässä raportissa kuvataan arviointityön tuloksia. Raportin sisältö perustuu keväällä 2011 laadittuun työsuunnitelmaan, jossa määriteltiin arviointityön toteutusvaiheet ja aikataulu. Arviointia varten tehtiin laajat kyselyt ja haastattelut sidosryhmille ja tiedon käyttäjille. Tuloksena voidaan todeta, että Seudullisen perusrekisterinen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä tai operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Sidosryhmät arvostavat pääkaupunkiseudun harmonisoitua ja yhtenäistä paikkatietopohjaa ja -tuotteita. Sidosryhmiltä ja tiedon käyttäjiltä koottiin myös ajatuksia Seudullisen perusrekisterin ja siihen pohjautuvien tietotuotteiden ja -palveluiden kehittämistarpeista. Merkittävin uudistustarve liittyy tietopohjan maantieteelliseen laajentamiseen. Yhtenäinen ja harmonisoitu tietopohja tarvittaisiin koko toiminnallisesti yhtenäiseltä Helsingin seudulta. HSY on myös aktiivisesti selvittänyt HRI:n tarjoamia mahdollisuuksia paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen ja avannut seudullisia aineistojaan yleistettyinä ruutuaineistoina. Laadukasta ja seudullisesti yhtenäistä tietopohjaa on ilo tarjota myös virkakäytön ulkopuolelle, vaikka tietosuoja osaltaan asettaa rajoitteita tietojen tarjoamiselle kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. Raimo Inkinen toimitusjohtaja

4 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä sai vuoden 2010 lopulla HSY:n hallitukselta tehtäväksi laatia väliarviointi Seudullisen perusrekisterin tilasta ja käytöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimeksiannossa tarkennettiin, että arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsinki Region Infoshare -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Helsingin tietokeskus käynnisti yhdessä Forum Viriumin ja yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa Helsinki Region Infoshare -hankkeen (HRI) vuonna 2009 laadittujen seututietoselvityksen ja seututietovision pohjalta. HRI-hankkeessa edistetään kuntien tietojen avaamista kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi avoimeksi dataksi. Eri toimijoiden avaama data linkitetään HRI-verkkopalvelusivustolle (www.hri.fi) ja kuvataan, jotta tiedon haku sivuston kautta on helppoa. Seudullinen perusrekisteri (SePe) otettiin käyttöön vuonna 2006 ja sen uudistettu käyttöliittymä SeutuRuutu avattiin lokakuussa Seudulliset rakennusmaavarantotiedot (SeutuRAMAVA) on tuotettu SePen tiedoista joulukuusta 2010 alkaen. Seudullisen perusrekisterin pohjalta kootaan vuosittain myös keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävä SeutuCD. Tässä raportissa kuvataan ja arvioidaan Seudullisen perusrekisterin ja siihen pohjautuvien tietotuotteiden nykytilaa ja käyttöä seudulla. Raportissa selostetaan myös SePen teknistä toteutusta. Arvioinnin mukaan Seudullinen perusrekisteri on teknisesti toimiva järjestelmä, jonka seudullinen laajentaminen on mahdollista. Seudullinen yhteistyösopimus velvoittaa kehittämään Seudullista perusrekisteriä tarve- ja käyttäjälähtöisesti ottaen huomioon sopijakuntien, seudun ja kansallisen tason muut toimintaympäristöön, tarpeisiin ja tavoitteisiin mahdollisesti vaikuttavat hankkeet, erityisesti Helsinki Region Infoshare -hanke. Raportissa on arvioitu myös Seudullisen perusrekisterin kehittämisen suhdetta muihin seudulla ajankohtaisiin kehityshankkeisiin kuten Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimuksen seurantaan, Inspire-direktiiviin, KuntaGML/KRYSP-hankkeeseen, valtionhallinnon sähköisen asioinnin edistämiseen SADe-hankkeessa sekä näiden hankkeiden SePeen mahdollisesti tuomia vaikutuksia. Lisäksi on lyhyesti tarkasteltu uutta tietohallintolakia ja kokonaisarkkitehtuuria. Niin ikään on tarkasteltu lyhyesti KUUMA-kuntien paikkatietopurkin kehitystyötä Helsingin seudun yhtenäisen tietopohjan näkökulmasta. Arviointia varten tehtiin laajat sidosryhmäkyselyt ja -haastattelut sekä käyttäjäkyselyt ja -haastattelut. Niiden tuloksena voidaan todeta, että SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä tai operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asema- ja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalvelussa, yrityspalvelussa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä sekä HSY:ssä. Sidosryhmät arvostavat pääkaupunkiseudun harmonisoitua ja yhtenäistä paikkatietopohjaa ja -tuotteita. Julkaisija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Päivämäärä Julkaisun nimi SePen tila, käyttö ja HRI Seudullisen perusrekisterin väliarviointi Avainsanat Avoin data, Helsinki Region Infoshare (HRI), Seudullinen perusrekisteri (SePe), paikkatieto, harmonisoitu tietovaranto, Helsingin seutu, pääkaupunkiseutu, Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 13/2012 issn l isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Kieli: suomi Sivuja: 32 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY puhelin , faksi Sidosryhmiltä ja tiedon käyttäjiltä koottiin myös ajatuksia kehittämistarpeista. Merkittävin uudistus liittyy tietopohjan maantieteelliseen laajentamiseen. Yhtenäinen ja harmonisoitu tietopohja tarvitaan koko toiminnallisesti yhtenäiseltä Helsingin seudulta tai pääkaupunkiseudun kuntien näkökulmasta edes rajanaapurikuntien alueelta. Tietojen hyödyntäjät toivovat esittely- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä. HSY:n järjestämät paikkatietoseminaarit ovat saaneet kiitosta. HSY on pyrkinyt aktiivisesti selvittämään HRI:n tarjoamia mahdollisuuksia paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. HSY on avannut seudullisia aineistojaan ja aikasarjojaan yleistettyinä ruutuaineistoina. Tietosuojasyistä yksikkötasoisten paikkatietojen julkaiseminen ei ole ollut mahdollista. 4

5 Sammandrag Registersamarbetsgruppen för huvudstadsregionen fick i slutet av år 2010 i uppgift att utarbeta en mellanutvärdering av läget och användningen av det regionala basregistret (SePe) före utgången av år Vid uppdragsgivningen poängterades att de möjligheter projektet Helsinki Region Infoshare erbjuder att distribuera och utnyttja geodata ska beaktas i utvärderingen. Helsingfors stads faktacentral inledde projektet Helsinki Region Infoshare (HRI) i samarbete med Forum Virium samt Esbo och Vanda städerna. Projektet sattes igång 2009 på grund av regionala datautredningar och en regional datavision. Med projektet HRI främjas fri tillgång till olika kommunala datakällor. Öppna data från olika aktörer länkas till HRIs webbtjänst (www.hri.fi). Sökvägarna beskrivs för att underlätta att hitta information på sidorna. Det regionala basregistret togs i bruk år 2006 och dess förnyade användargränssnitt SeutuRuutu öppnades i oktober Regionala uppgifter om byggnadsmarkreserven (SeutuRAMAVA) har sedan december 2010 producerats utgående från uppgifter från SePe. På basen av det regionala dataregistret sammanställs årligen också SeutuCD, som är en geodatasamling med centrala uppgifter för planeringen. I denna rapport beskrivs och utvärderas det regionala basregistrets nuläge och hur dataprodukterna i registret utnyttjas i regionen. En redogörelse för det tekniska förverkligandet av SePe ingår också i rapporten. Enligt utvärderingen är det regionala basregistret ett tekniskt fungerande system med kapacitet till att utvidgas i regionen. Det regionala samarbetsavtalet förpliktar att utveckla det regionala basregistret utgående från behoven och användarna med beaktande av andra projekt som eventuellt påverkar verksamhetsmiljöerna, behoven och målen i avtalskommunerna samt på region- och riksnivå. Detta gäller isynnerhet projektet Helsinki Region Infoshare. I rapporten utvärderas också utvecklingen av det regionala basregistret i förhållande till andra aktuella utvecklingsprojekt i regionen. Till dessa hör uppföljningen av intentionsavtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik, Inspire-direktivet, projektet KuntaGML/ KRYSP, projektet SADe för främjande av elektronisk skötsel av ärenden inom statsförvaltningen samt de konsekvenser som dessa projekt eventuellt medför för SePe. Ytterligare har gjorts en kort granskning av den nya informationsförvaltningslagen och helhetsarkitekturen. På samma sätt granskas utvecklingen av KUUMA-kommunernas s.k. Paikkatietopurkki (Geodataburk) utgående från perspektivet för den samlade informationen för Helsingforsregionen. För utvärderingen genomfördes omfattande enkäter och intervjuer med intressegrupper samt användarenkäter och -intervjuer. Utgående från resultaten av dessa kan konstateras att basregistret SePe i sina olika former utnyttjas flitigt i planering och forskning eller för operativt bruk i huvudstadsregionens kommuner och samkommuner. Informationen används inom ett flertal olika branscher, exempelvis inom detalj- och generalplanering, räddningsverksamhet, social- och Utgivare Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Datum Publikationens namn Mellanutvärdering av läget och användningen av det regionala basregistret (SePe) Nyckelord Öppna data, Helsinki Region Infoshare (HRI), regionala basregistret (SePe), geodata, harmoniserade och enhetliga geodatabase, Helsingforsregionen, huvudstadsregion, Registersamarbetsgruppen för huvudstadsregionen Publikationsseriens titel och nummer: HRM:s publikationer 13/2012 issn l isbn (hft) isbn (pdf) issn (hft) issn (pdf) Språk: finska Sidor: 32 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY telefon , fax hälsovårdstjänster, företagstjänster och Samkommunen för Helsingforsregionens trafik samt inom HRM. Intressenterna uppskattar den harmoniserade och enhetliga geodatabasen för huvudstadsregionen liksom också databasens produkter. Också tankar om behov av utveckling samlades in från intressegrupperna och användarna. Den mest betydande förnyelsen ansluter sig till en geografisk utvidgning av SePe. Ett enhetligt och harmoniserat dataregister behövs över den funktionellt sammanhängande Helsingforsregionen eller när det gäller kommunerna i huvudstadsregionen åtminstone över grannkommunernas områden. De som utnyttjar informationen önskar att presentationer och kurser anordnas. De geodataseminarier som ordnats av HRM har fått beröm. HRM har strävat till att aktivt utreda de möjligheter HRI erbjuder att distribuera och utnyttja geodata. HRM har öppnat sitt regionala material och sina tidsserier i form av generaliserat rutmaterial. En publicering av geodata på enhetsnivå var inte möjlig på grund av integritetsskyddet. 5

6 Abstract At the end of 2010 the Board of HSY instructed the Helsinki Metropolitan Area registry co-operation task force to prepare an interim assessment by the end of 2012 of the condition and use of the Regional Base Register (SePe). This assignment specified that the assessment must give consideration to opportunities for sharing and applying geographic data provided by the Helsinki Region Infoshare project. Together with Forum Virium and the cities of Espoo and Vantaa, Helsinki Urban Facts launched the Helsinki Region Infoshare (HRI) project on the basis of a regional information report and regional information vision compiled in The HRI project promotes free public access to local government information from various operators, which is linked to the HRI network service website (www.hri.fi) together with descriptions facilitating online data retrieval through the portal. Originally introduced in 2006, SePe was augmented with the new SeutuRuutu user interface in October Details of available construction land in the Helsinki Metropolitan Area (SeutuRAMAVA) have been prepared from SePe data since December SePe is also the basis for an annual SeutuCD publication providing the principal geographic data required in planning. This report describes and assesses SePe and the current state and use of SePe-based information products in the region. It also outlines the technical implementation of SePe. The assessment finds that SePe is a technically sound system that is open to regional enlargement. A regional partnership agreement requires enhancements in SePe to meet needs and user requirements, having regard to other projects that may affect local, regional and national operating conditions, needs and objectives, and to the Helsinki Region Infoshare project in particular. The report also assesses the enhancement of SePe in relation to other ongoing development projects in the region, such as the follow-up to the Helsinki Region MAL letter of intent on land use, housing and transport, the Inspire Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe), the KuntaGML/KRYSP project to adapt GML for use by local authorities, the SADe project promoting electronic transactions with national government authorities, and any impacts that these projects could have for SePe. There is also a brief examination of the new Data Administration Act and the overall architecture, together with a concise review of work to develop the joint geographic data service for the KUUMA group of local authorities (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula and Vihti) from the perspective of the integrated knowledge base for the Helsinki Region. Published by Helsinki Region Environmental Services Authority Author Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Date of publication Title of publication Interim assessment of Regional Base Register (SePe) - condition, use and relation to Helsinki Region infoshare project Keywords Open data, Helsinki Region Infoshare (HRI), Regional Base Register (SePe), geographic data, harmonised and integrated geographic data, Helsinki Metropolitan Area registry co-operation task force Publication series title and number: HSY publications 13/2012 issn l isbn (print) isbn (pdf) issn (print) issn (pdf) Language: Finnish Pages: 32 Helsinki Region Environmental Services Authority PO Box 100, HSY Tel , Fax The assessment involved extensive surveys and interviews of stakeholders and service users, indicating that the SePe knowledge base is widely used in various forms for planning and research work or in the operations of local authorities and joint municipal boards in the Helsinki Metropolitan Area. The information is used in several fields, including land-use planning, rescue services, social welfare and health services, public information and business services, and in the work of Helsinki Regional Transport Authority and HSY. The stakeholders appreciate their access to harmonised and integrated geographic data and products for the Helsinki Metropolitan Area. The study of stakeholders and information users also canvassed their ideas for improving the service. The principal enhancement proposals concerned enlarging the geographical scope of the knowledge base. A uniform, harmonised knowledge base is required for the entire functionally integrated Helsinki Region, or even for neighbouring administrative districts from the perspective of local government in the Helsinki Metropolitan Area. Information users were keen to see demonstration and training sessions, and expressed gratitude for the geographic data seminars organised by HSY. HSY has been actively investigating the opportunities provided by HRI for sharing and applying geographic data. It has made its regional information and historical data series available in the form of generalised geographic datasets. Detailed individual geographic data cannot be published for privacy reasons. 6

7 Sisällys 1 Johdanto Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen SeutuRuutu ajantasaiset rekisteri- ja paikkatiedot selaimella SeutuCD keskeiset paikkatietoaineistot vuosittaisena pakettina SeutuSuora omalla sovelluksella suoraan seudullisen perusrekisterin tietoihin SeutuRAMAVA seudulliset rakennusmaavarannot paikkatietona Seudullinen tietopalvelu Julia-projekti Ilmastostrategian seuranta (ilmastoindikaattorit) Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaan liittyvät analyysit Ilmanlaatuanalyysit katukuilujen ja vilkasliikenteisten katujen varsilla Analyysit jätehuollon tarpeisiin HSY:n raportit HSY:n jätehuoltojärjestelmä MAL-aiesopimuksen seurantaa palvelevan aineistopohjan valmistelutyö SeutuRuudun ja SeutuCD-tietojen käyttö kunnissa ja HSL:ssä HSL Asema- ja yleiskaavoitus Tietopalvelu Pelastustoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut Muut toimialat Tietosuojakysymykset HSY:n avoin data Seudullisen perusrekisterin käyttäjätilastot SeutuRuudun käyttö SeutuCD:n käyttöluvat Tekniset selvitykset Käytettävä teknologia Tietokannan hallinta Käyttöoikeuksien ja käyttäjäroolien hallinta 16 2 Seudullisen perusrekisterin kehittämisehdotukset Käyttäjäkyselyiden ja haastatteluiden tulokset Käyttäjäkysely Käyttäjähaastattelut keväällä HSY:n sidosryhmäkyselystä saadut kehittämisehdotukset Sidosryhmähaastattelut syksyllä HSY paikkatietotuotteita pidetään pääasiassa hyödyllisinä Aluelaajennus tärkeä, mutta vaatii kuntien sitoutumista Erilaiset aineistotarpeet HSY:n paikkatietopalveluiden kehittäminen Yhteistyö HRI-hankkeen kanssa Tekninen kehittäminen HSY:n rajapintaselvitys Seudullisen perusrekisterin tietokannan kehittämisselvitys keväällä Seudullisen perusrekisterin käytön laajentaminen Yhteydet muihin järjestelmiin ja hankkeisiin Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyön MAL-aiesopimuksen seuranta Yhteydet muihin valtion ja kuntien kehittämishankkeisiin KRYSP ja Inspire Uusi tietohallintolaki ja kokonaisarkkitehtuuri SADe-hanke KUUMA-yhteistyö 24 3 Yhteydet HRI-hankkeeseen HRI:n kuvaus ja toimintaperiaatteet Tietosisältö Tekninen toteutus Tietosuojakysymykset 25 4 Johtopäätökset 26 5 Termistö 27 6 Haastatellut 28 7 Liitteet Käyttäjähaastattelujen kysymykset SeutuRuutu Käyttö Kokemukset Kehittäminen SeutuCD Käyttö Kokemukset Kehittäminen Seudullinen perusrekisteri yleisesti Sidosryhmähaastattelujen kysymykset HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tietoyhteistyöyksikön sidosryhmäkyselyyn vastanneet organisaatiot Seudullisen perusrekisterin tietoihin pohjautuvia HSY:n julkaisuja 31

8 1 Johdanto Seudullinen perusrekisteri (SePe) on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n hallinnoima tietovarasto, joka sisältää Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen kuntien perusrekisteritiedot. Lisäksi SePessä on Väestörekisterikeskuksen väestötietoja, HSY:n ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottama yritys- ja toimipaikkatietoaineisto pääkaupunkiseudulta sekä ajantasaiset kiinteistögeometriatiedot Maanmittauslaitokselta. Kaavojen ja kaavayksiköiden geometriatiedot poimitaan osasta kuntia erikseen, kun taas osassa ne sisältyvät perusrekisteritietojen poimintoihin. SePe otettiin käyttöön vuonna 2006 ja SePen uudistettu käyttöliittymä SeutuRuutu julkaistiin lokakuussa SeutuRAMAVAtiedot tuotettiin ensimmäisen kerran Seudullisen perusrekisterin tiedoista joulukuussa Kuntarekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset päivitetään SePeen kahden viikon välein muutossanomina. Rekisteritiedot ovat seudullisesti yhtenäiset ja ajantasaiset. Kuntien koodistoja sisältävät rekisteritiedot harmonisoidaan vastaamaan SePen yhteistä koodistoa, jolloin aineisto on käytettävissä yhtenäisenä koko seudulta. SePen tietokanta on Oracle Spatial -pohjainen, mikä tarkoittaa, että rekisterikohteet ovat aitoa paikkatietoa ja niistä voidaan tehdä paikkatietopohjaisia analyysejä. 1.1 Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen Seudullisessa perusrekisterissä (SePe) ylläpidetään pääkaupunkiseudun ajantasaisia ja yhtenäisiä rekisteri- ja paikkatietoja. Vuonna 2012 laaditun selvityksen mukaan SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä sekä operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asema- ja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalvelussa, yrityspalvelussa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä sekä HSY:n sisäisessä käytössä. SePen tietoja käytetään HSY:ssä taustatietoina esimerkiksi pääkaupunkiseudun ilmastotyöhön liittyvissä hankkeissa, ilmanlaadun seurannan altistumislaskelmissa ja leviämismalleissa, asunto- ja yritysraportoinnissa, toimintaympäristökuvauksissa, jätehuoltojärjestelmässä ja jätehuollon asiakaspalvelussa sekä vesihuollossa vedenjakelun keskeytysten vaikutusten arvioinnissa. SePen aineiston pohjalta lasketaan rakennusmaavarantoja kuvaavat SeutuRAMAVA-tiedot. Rakennusmaavarantojen yksikkökohtaista laskentaa on kehitetty yhteistyössä seudun kuntien kanssa. SeutuRAMAVA-tietoja hyödynnetään mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurannassa. Keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot julkaistaan vuosittain SeutuCD-tietokokoelmana, joka palvelee paikkatieto-ohjelmiston käyttäjiä mahdollistaen tietojen monipuolisen analysoinnin. SeutuCD-tietojen jakelutapaa kehitetään latauspalveluksi. Seudullisen perusrekisterin tietopohjan hyödyntämistä muiden seudullisten järjestelmien käyttöön pyritään edelleen laajentamaan mm. pilotoimalla rajapintatekniikoiden käyttöönottoa. Ajantasaisia seudullisia paikkatietoja hyödynnetään Se- Pen helppokäyttöisen selainpohjaisen käyttöliittymän SeutuRuudun kautta. SePen paikkatietoja on avattu aikasarjana yleistetyssä muodossa koko SeutuCD:n 15-vuotisen historian ajalta. Tietojen avaamisessa on tehty yhteistyötä Helsinki Region Infoshare (HRI) -hankkeen kanssa ja avatut tiedot linkitetään HRI -verkkopalvelusivustolle. Avatun tiedon jalostamisessa jatketaan yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston kanssa. Lähdeaineistot HSY Tuotteet ja palvelut Espoo Helsinki Vantaa Kirkkonummi Kauniainen Muut rekisteri- ja karttatiedot: VRK, MML, HSY, Tilastokeskus jne. Seudullinen perusrekisteri SePe Tiedonsiirto & harmonisointi SeutuRuutu SeutuCD SeutuRAMAVA SeutuSuora Tietopalvelu Avoin data Kuva 1. Seudullisen perusrekisterin tietojen harmonisointi. Lähdeaineistot siirretään ja harmonisoidaan yhtenäisiksi Seudulliseen perusrekisteriin, jonka pohjalta on mahdollista tuottaa erilaisia tuotteita ja palveluita. Kuvassa on lueteltuna nykyisin tarjolla olevat HSY:n paikkatietotuotteet. 8

9 SePen tietoja avataan ja jalostetaan entistä käyttäjäystävällisemmiksi sekä kehitetään tarvepohjaisesti uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Seudullisten paikkatietojen käyttöä edistetään järjestämällä kohdennettuja esittely- ja koulutustilaisuuksia eri käyttäjäryhmille ja järjestämällä vuosittainen HSY Paikkatietoseminaari. tä. Rekisterikohteiden hakuja voidaan tehdä kohteen tunnistetietojen, ominaisuustietojen tai sijainnin perusteella. Lisäksi SeutuRuudulla voidaan tehdä teemakarttoja ja analyysejä esimerkiksi pääkaupunkiseudun väestöstä, huoneistoaloista ja toimipaikoista. SeutuRuutu toimii extranet-ympäristössä. HSY:n näkyvimmät SePeen pohjaavat palvelut ovat SeutuRuutu, SeutuCD, SeutuRAMAVA ja HSY:n avoimet paikkatiedot. Lisäksi SePen paikkatietoja hyödynnetään säännöllisten poimintojen välityksellä sekä HSY:n sisäisessä että kuntien käytössä. Kohteiden tarkastelun kartalla mahdollistavat eri mittakaavaiset ja eri kartantuottajien toimittamat taustakartat sekä pääkaupunkiseudun ortoilmakuva. Eri ilmiöiden tarkastelun tueksi SeutuRuutuun on viety myös muita paikkatietoaineistoja, kuten Helsingin seudun liikenteen ja ympäristöhallinnon aineistoja SeutuRuutu ajantasaiset rekisterija paikkatiedot selaimella SeutuRuutu on selainpohjainen karttakäyttöliittymä, joka tarjoaa ajantasaisen näkymän Seudullisen perusrekisterin tietoihin. Sen avulla voidaan tarkastella yksittäisten rekisterikohteiden tietoja Seudullisesta perusrekisteris SeutuCD keskeiset paikkatietoaineistot vuosittaisena pakettina SeutuCD on HSY:n tuottama keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävä tietokokoelma, joka jul- Kuva 2. Esimerkkikuva Seudullisen perusrekisterin selainpohjaisesta karttakäyttöliittymästä SeutuRuudusta. Mellunmäen metroaseman ympärille määritellyltä puskurialueelta on poimittu tietoja metroaseman läheisyydessä asuvasta väestöstä. 9

10 kaistaan vuosittain. SeutuCD on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. SeutuCD sisältää monipuolisia paikkatietoaineistoja pääkaupunkiseudusta ja kartta-aineistoja myös sen ympäristöstä. SeutuCD:n sisältöä kehitetään vuosittain vastaamaan seudullisen suunnittelun ja tutkimuksen tarpeita. SeutuCD Rekisterit -osio sisältää Seudullisesta perusrekisteristä poimitut poikkileikkausaineistot pääkaupunkiseudun rakennuksista, kaavoista, kaavayksiköistä ja kiinteistöistä. SeutuCD Rekisterit sisältää myös HSY:n ja Tilastokeskuksen laatiman toimipaikka-aineiston ja kuntien rakennustasoisen väestöaineiston. SeutuCD Kartat sisältää eri kartantuottajien taustakartta-aineistoja, jotka soveltuvat tarkasteluun eri mittakaavoissa korttelitasosta seudulliselle tasolle. HSY on sopinut kartantuottajien kanssa julkaisuehdoista sekä aineistojen jakelusta SeutuCD:llä kuntien virkatyöhön. Kartta-aineistot on HSY:ssä muokattu SeutuCD:n käyttäjien toiveiden mukaiseen muotoon. SeutuCD Suunnittelu -osioon on koottu käyttäjien toivomia suunnittelua palvelevia paikkatietoaineistoja. Vuonna 2011 suunnitteluosio sisälsi HSY:n tuottamat pääkaupunkiseudun rakennusmaavarantotiedot SeutuRAMA- VAn, seudulliset väestöennusteet, työssäkäyntitilaston, palvelukartan (www.hel.fi/palvelukartta/) kunnalliset palvelupisteet, joukkoliikennelinjat ja -pysäkit sekä jätteiden kierrätyspisteet. SeutuCD:n ohjekirjassa kuvataan aineistojen tekijänoikeuskysymyksiä yleisesti ja ohjeistetaan SeutuCD:n karttaaineistojen julkaisulupakysymyksissä. Lisäksi ohjekirja sisältää rekisteri- ja suunnittelutietojen tietokuvaukset ja karttatuotteiden yleiskuvauksen. Kunkin ominaisuustiedon kattavuus, luotettavuus ja käsittelysäännöt on kuvattu kuntakohtaisesti. Oma suunnitteluvaiheessa oleva tuotteensa on SeutuCD Infra, joka on karsittu versio SeutuCD:stä. SeutuCD Infra sisältää rekisteriaineistot (ilman väestö- ja yritys- ja toimipaikka-aineistoja), SeutuRAMAVAn sekä maksuttomat kartta-aineistot. SeutuCD-Infra on maksullinen tuote, jota voidaan myydä yhteiskunnan kannalta merkittävien palveluverkkojen (palvelujen ja toiminnan) ylläpitoon ja suunnitteluun. Käyttöehdoissa painotetaan, että tietoja saa käyttää vain määriteltyyn suunnittelutarkoitukseen, ei esimerkiksi markkinointiin SeutuSuora omalla sovelluksella suoraan seudullisen perusrekisterin tietoihin Käyttöönottovaiheessa oleva SeutuSuora mahdollistaa tietojen hakemisen paikkatieto-ohjelmaan (esim. MapInfo, ArcGIS, GeoMedia) suoraan Seudullisen perusrekisterin tietokannasta. Käytettävässä ohjelmistossa tulee olla tuki Oracle Spatial -tietokantayhteyksille. Suorakäyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan SePen tietokantaan. Yhteys muodostetaan suojattuna VPN-yhteytenä (Virtual Private Network). Suojatun yhteyden muodostuksessa käytetään matkapuhelinnumeroon perustuvaa käyttäjätunnistusta ja kertakäyttösalasanaa. Tietojen käyttöoikeuksien hallinta on kuvattu kappaleessa Käyttöoikeuksien ja käyttäjäroolien hallinta SeutuRAMAVA seudulliset rakennusmaavarannot paikkatietona HSY tuottaa vuosittaisen laskennan pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannosta (SeutuRAMAVA). Laskennat pohjautuvat Seudullisen perusrekisterin (SePe) kaava-, kaavayksikkö- ja rakennustietoihin. SeutuRAMAVA sisältää kaavayksikkökohtaisesti tiedon yksikön nykyisestä rakentamisasteesta sekä laskennallisesta rakentamisen varannosta. Lisäksi SeutuRAMAVA sisältää 40-luokkaisen omistajaluokituksen, joka on johdettu kiinteistön pääosan omistajan nimitiedosta. SeutuRAMAVA on tarkoitettu suunnittelua, hallintoa ja tutkimusta palvelevaksi työkaluksi. Se tarjoaa laajat mahdollisuudet esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen, yhdyskuntarakenteen, kiinteistöpolitiikan, infrastruktuurin sekä ilmastomuutokseen sopeutumisen analyyseihin ja suunnitteluun. SeutuRAMAVA jaetaan osana SeutuCDaineistokokoelmaa vuosittain. Lisäksi noin kaksi kertaa vuodessa päivittyvät tiedot ovat tarkasteltavissa Seudullisen perusrekisterin käyttöliittymän SeutuRuudun kautta Seudullinen tietopalvelu SePen tietovarastoa käytetään HSY:ssä moniin tietopalvelutehtäviin. Seudulliset yhtenäiset rekisteriaineistot ovat tärkeää taustamateriaalia ilmanlaadun tutkimuksessa, ilmastotyössä sekä kaupunkiympäristöön liittyvässä tutkimuksessa ja suunnittelussa. Uusia hankkeita, joissa seudullisia paikkatietoja hyödynnetään, ovat mm. ILK- KA Ilmaston kestävä kaupunki ja ASIAA! energianeuvontahanke, jotka käynnistyivät Vastaavia hankkeita, joissa säästytään SePen ansiosta mittavalta tietopohjan keräämiseltä hankkeen käynnistyessä, on HSY:n seudullisen tietopalvelun piirissä vuosittain useita Julia-projekti HSY:n seutu- ja ympäristötieto koordinoi Julia 2030 hanketta (Ilmastonmuutos Helsingin seudulla - hillintä ja sopeutuminen) jossa olivat mukana HSY:n lisäksi Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Suomen ympäristökeskus ja HSL. Yksi vuonna 2011 päättyneen hankkeen projekteista oli Julian kaupunki, jossa tarkasteltiin erityyppisten yhdyskuntarakenteiden ja maankäytön ilmastovaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia. Tutkimusalueiden taustatiedot (väestö, työpaikat, rakennuskanta) poimittiin SeutuCD:n rekisteriaineistoista. 10

11 Ilmastostrategian seuranta (ilmastoindikaattorit) Pääkaupungin ilmastostrategia 2030 on laadittu vuonna 2007 silloisen YTV:n (nyk. HSY), Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken. Osapuolet ovat sitoutuneet päästövähennyksiin ja niiden toteutumista seurataan sovituin indikaattorein. Osa indikaattoritiedosta lasketaan SePen tiedoista esim. väestö- ja työpaikkakehitys ja niiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa, aluetehokkuus ja sen muutokset, palveluiden saavutettavuus (eli väestön sijoittuminen suhteessa palveluihin) Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaan liittyvät analyysit Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategialuonnosta varten HSY:n seutu- ja ympäristötiedossa on tehty paljon taustaselvityksiä ja -analyyseja. SePen väestö- ja rakennustietoja sekä SeutuRAMAVA-tietoja on käytetty arvioitaessa vedenpinnan nousun vaikutuksia. Erilaiset skenaariot mallintavat vedenpinnan nousua 0,5 ja 4 metrin välillä. Näille skenaarioille on määritetty tulvaherkät riskialueet, joille sijoittuvan väestön, rakennuskannan ja rakennusmaavarannon määrät on laskettu Ilmanlaatuanalyysit katukuilujen ja vilkasliikenteisten katujen varsilla HSY:n ilmanlaadun seuranta käyttää altistumislaskelmien ja leviämismallien tekoon Seudullisen perusrekisterin väestö- ja rakennustietoja. Tätä tarkoitusta varten tehdään mm. analyysi siitä, miten paljon väestöä, etenkin herkkiä väestöryhmiä (lapsia ja vanhuksia), asuu sadan metrin säteellä katukuiluista ja/tai vilkasliikenteisistä väylistä Analyysit jätehuollon tarpeisiin HSY:n Jätehuolto tarvitsee analysoituja tietoja ja tietopoimintoja kiinteistöistä ja rakennuksista esimerkiksi biojätteen keräysvelvoitteen selvittämistä ja sakokaivojen tyhjennysvelvoitteen valvontaa varten. Jäteneuvonnan kohdentamiseen puolestaan tarvitaan väestötietoihin liittyviä analyysejä, esimerkiksi tietoja alueista, joilla asuu runsaasti lapsiperheitä HSY:n raportit Viime vuosina on ilmestynyt seuraavia HSY:n (ja YTV:n) raportteja, joissa on taustatietoina käytetty SePen tietoja: Helsingin seudun asuntoraportti 2010 (RAMAVA, työpaikat) Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla (toimipaikat ja rakennusten tiedot) Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu. Sopeutumisstrategian taustaselvityksiä. (RAMAVA, väestö, rakennukset) Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010 (väestö, työpaikat, rakennukset) Seudullisena yhteistyönä toteutetut toimintaympäristökuvaukset, jotka on julkaistu seutuportaalissa SeutuRAMAVA Laskenta ja tulokset Helsingin seudun asuntoraportti 2012 (ilmestyy loppuvuodesta 2012) HSY:n jätehuoltojärjestelmä HSY:n jätehuolto tarvitsee seudullisia paikka- ja karttatietoja operatiiviseen toimintaansa. Tämä on otettu huomioon SePen kehittämisessä. Kirkkonummen tiedot ovat osana Seudullista perusrekisteriä siksi, että HSY:n Jätehuollon toiminta-alue kattaa sopimusperusteisesti myös Kirkkonummen kunnan alueen. HSY:n Jätehuollon asiakaspalvelijat käyttävät jätehuollon tarpeisiin räätälöityä SeutuRuudun sivustoa, jolla he pystyvät näkemään asiakkaan hallinnoiman rakennuksen omistajatiedot ja muut rekisteritiedot sekä siihen liittyvän kiinteistön ja hallintayksikön tiedot. Rakennusten ja kiinteistöjen omistajatiedot henkilötunnuksineen on lisätty seudullisen perusrekisterin tietoihin vain HSY:n Jätehuollon käyttöön. SePestä tehdään jokaisen kuntarekisteripäivityksen jälkeen jätehuoltopoiminta (JHL-poiminta), joka kerää rekisterissä tapahtuneet muutokset hallintayksiköissä, rakennuksissa ja kiinteistöissä sekä näiden omistaja-, haltija- tai osoitetiedoissa. Tiedot viedään HSY:n jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltoon toimitetaan lisäksi tilastointiin tarkoitettu poiminta 1-2 kertaa vuodessa MAL-aiesopimuksen seurantaa palvelevan aineistopohjan valmistelutyö Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat solmineet uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen. HSY:n seutu- ja ympäristötieto on koordinoinut sopimusvalmistelun aikana seuranta- ja muutosryhmää, jonka tehtäviin kuului mm. tiedon tuottaminen sopimuksen valmistelun pohjaksi sekä aiesopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden seurannan valmistelu. Näitä seurantatietoja tuotettaessa keskeisessä asemassa ovat pääkaupunkiseudun osalta SePen tiedot mm. rakennuksista, kaavoista ja rakennusmaavarannosta. HSY valmistelee MAL-aiesopimuksen seurantaa yhteistyössä kuntien, HSL:n, Uudenmaan liiton ja muiden sidosryhmien kanssa SeutuRuudun ja SeutuCD-tietojen käyttö kunnissa ja HSL:ssä Seudullisen perusrekisterin ja SeutuCD:n tietojen käyttö vaatii luvan. Käyttölupaa haettaessa luvan hakijan on 11

12 Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Tietopalvelu ja tutkimustehtävät Liikenne- ja joukkoliikennesuunnittelu Vesihuolto Jätehuolto Ympäristöpalvelut Mittaustoimi Katu- ja puistosuunnittelu Pelastustoimi Muu suunnittelu Sosiaali- ja terveystoimen suunnittelu Asuminen ja asuntopolitiikka Yritystietojen haku SePe-luvat SeutuCD-luvat Kuva 3. SeutuRuudun ja SeutuCDn lupien pääasialliset käyttötarkoitukset ( ). (Sisältää myös HSY:n käytön) ilmoitettava mihin käyttötarkoitukseen hän tietoja työssään tarvitsee. Lupia on haettu moniin eri käyttötarkoituksiin. Kuvassa 3 on esitetty pääasialliset käyttötarkoitukset, joihin SeutuCD- ja SePe-lupia on haettu (tilanne ). Vuonna 2012 laaditun selvityksen mukaan SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä sekä operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asemaja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalveluissa, elinkeino- ja yrityspalveluissa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä. Karkeasti voidaan arvioida, että SePe- tai SeutuCD-käyttöoikeuden haltijoista noin 75 % hyödyntää tietoja suunnittelu-, asiantuntija- sekä tiedonjalostustehtävissä ja noin 25 % operatiivisessa toiminnassa. SePeen pohjautuvia suunnitelmia ja asiantuntija-arvioita hyödynnetään edelleen päätöksenteossa, jolloin välillisesti SePen tiedoista hyötyvien määrä on suurempi kuin käyttöluvan haltijoiden. Päätöksenteko Suunnittelu, asiantuntijat jalostajat 75 % Operatiivinen käyttö 25 % Kuva 4. Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen HSL HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Tämän suunnittelun yhtenä merkittävänä pohjaaineistona on pitkään ollut seudullisen perusrekisterin kautta saatavat rakennuskohtaiset väestö- ja työpaikkatiedot. 12

13 Asema- ja yleiskaavoitus Asema- ja yleiskaavoituksessa käytetään runsaasti sekä SeutuCD-aineistoja että SeutuRuutua kaavoituksen taustatietoina. Erityisesti yleiskaavoituksessa seudulliset aineistot ovat välttämättömiä. Myös asemakaavoitus tarvitsee kuntarajojen läheisyydessä työskenneltäessä tietoja naapurikunnan puolelta Tietopalvelu SeutuRuutua ja SeutuCD-aineistoja käytetään aktiivisesti kuntien tietopalvelussa ja tutkimustehtävissä. SeutuCDaineistot ovat näissä tehtävissä keskeisessä asemassa ja seudullisten tietojen saanti on tärkeää. Tietopalvelussa työskentelevät vastaavat myös sellaisten toimialojen tietopyyntöihin, jotka eivät omatoimisesti tällä hetkellä hyödynnä SePen tietoja Pelastustoimi Pelastustoimessa käytetään sekä SeutuCD-aineistoja että SeutuRuutua riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä, suunnittelussa ja palotarkastajien työssä. Esimerkkeinä sovelluskohteista ovat väestösuojien sijoittamisen suunnittelu, evakuointisuunnitelmien tekeminen, riskialttiiden kohteiden ympäristön kartoittaminen ja suurten yleisötapahtumien riskienhallinta. Seudullinen tietopohja on tarpeellista näissä tehtävissä, joten Seudullinen perusrekisteri on keskeinen työssä käytettävä tietolähde Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluissa on muutamia aktiivisia käyttäjiä, jotka hyödyntävät SeutuRuutua vanhus- ja perhepalveluiden suunnittelutyössä. Palvelupistesuunnittelussa on hyötyä myös naapurikuntien aineistoista Muut toimialat SePen tietoja hyödynnetään kunnissa myös muilla toimialoilla esimerkiksi asuntotuotannon seurannassa, yritysneuvonnassa, koulu- ja päiväkotisuunnittelussa sekä erilaisissa hallinnollisissa, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, joihin tarvitaan tietoa esimerkiksi väestö- ja kaupunkirakenteesta Tietosuojakysymykset SeutuCD:n tietoaineistot luovutetaan vain alkuperäistä allekirjoitettua käyttöoikeuslomaketta vastaan. SeutuCD- Rekisterit sisältää kuntien omistamaa rekisteritietoa, joka on tietosuojanäkökulmasta osittain arkaluontoista, ja osittain maksullista muuhun kuin kuntien virkakäyttöön. HSY:llä on lupa luovuttaa rakennustasoista väestöaineistoa ainoastaan erikseen sovittujen tietojen luovutusehtojen puitteissa. Kiinteistöt, rakennukset, kaavat ja kaavayksiköt ovat yksikkökohtaisina ulkopuolisille myytävissä olevaa tietoa ja sen hinnoittelussa sovelletaan pääkaupunkiseudun kuntien yhdessä laatimaa tietopalveluhinnastoa. SeutuCD:n maksuttoman luovutuksen käyttöoikeuslomakkeessa painotetaan käyttöoikeuden henkilökohtaisuutta ja lomakkeessa on lueteltu Tilastokeskuksen asettamat tietosuojaehdot väestö- ja rakennusaineistojen julkaisemiselle. Kartta-aineistojen julkaisussa noudatetaan SeutuCD-ohjekirjassa kuvattuja aineistokohtaisia julkaisulupaehtoja. SeutuCD:n rekisteriaineistojen pohjalta tehtyjä analyysejä julkaistaessa on lähde aina mainittava. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat linjanneet, että oppilaitosten opetuskäyttöön voidaan luovuttaa vanhoja SeutuCD-aineistoja HSY:n avoin data HSY julkaisi avoimia, seudullisia paikkatietoaineistoja ensimmäisen kerran marras-joulukuussa 2011 sivuillaan Avoimina paikkatietoaineistoina julkaistiin rakennustietoruudukko, väestötietoruudukko sekä kaupunginosittainen ja tilastoalueittainen SeutuRA- MAVA. Tiedot perustuivat SeutuCD 10-tietotuotteeseen. Sivun sisältö on linkitetty myös Helsinki Region Infoshare -portaaliin. Aineistojen julkaisua samoista teemoista jatkettiin keväällä 2012, ja maaliskuussa julkaistiin aikasarjatiedot perustuen aiempiin SeutuCD-aineistoihin. Tällä hetkellä HSY tarjoaa avointa dataa aikasarjoina vuosilta ja Aikasarjaa jatketaan jatkossa SeutuCD:n ilmestymistahdissa. Lisäksi keväällä 2012 avattiin vuosittain ylläpidettävä kuntien opaskartta-aineistoista suunnittelutarpeisiin yleistetty 1: mittakaavainen seutukartta-aineisto, joka sisältää hallinnolliset aluejaot, liikenneväylät, nimistötiedot, maankäyttötietoja sekä vesistö- ja rantaviivan. Avoimien paikkatietoaineistojen tiedot on tietosuojasyistä yleistetty ruutu-, kaupunginosa- tai tilastoaluetasolle. Aineistot sisältävät summatietoja mm. rakennusten lukumääristä ja käyttötarkoituksista, väestön lukumäärästä ja ikärakenteesta, sekä rakennusoikeudesta ja rakennusmaavarannon määrästä asumiseen ja muun tyyppiseen rakentamiseen. Avattujen aineistojen sisältö perustuu neuvotteluihin seudullisen rekisteriyhteistyöryhmän kanssa sekä yhteistyötapaamisiin HRI:n puitteissa toimivien Helsingin Tietokeskuksen ja Forum Viriumin henkilöiden kanssa. Aineiston tuotannossa noudatettiin näissä neuvotteluissa esille tuotuja näkökohtia ja sopimuksia. 13

14 1.2 Seudullisen perusrekisterin käyttäjätilastot SeutuRuudun käyttö Saadakseen käyttäjätunnuksen SeutuRuutu-käyttöliittymään hakijan tulee hakea SePe-lupaa, jonka myöntää HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja. Hakemuksessa tulee määritellä aineistojen käyttötarkoitus ja hakijan työtehtävät. SePe-lupia oli lokakuussa 2012 voimassa yhteensä 304 kappaletta pääkaupunkiseudun kuntien eri hallintokunnissa sekä Uudenmaan liitossa. Kaikkiaan SeutuRuutuun on vuosina kirjautunut syyskuuhun 2012 mennessä yhteensä 309 käyttäjää, joista 249 on kirjautunut SePeen useammin kuin kerran ja 129 useammin kuin 5 kertaa. Alla olevassa taulukossa on lueteltu SePe-luvan haltijat organisaatioittain. Taulukko 1. SeutuRuudun käyttöluvan, eli ns. SePeluvan haltijat organisaatioittain (tilanne ). Yhteensä 304 Helsingin kaupunki 109 Espoon kaupunki 31 Vantaan kaupunki 31 Kauniaisten kaupunki 3 Uudenmaan liitto 2 HSL 41 HSY 87 SeutuRuudun käyttö on kasvanut viime vuosina tasaista tahtia. Kuvassa 5 on esitetty SeutuRuudun kirjautumismäärät vuosittain. Syyskuun 2012 lukujen perusteella näyttää siltä, että vuonna 2012 kirjautumisten kokonaismäärä tulee taas kasvamaan edellisvuodesta SeutuCD:n käyttöluvat SeutuCD:n käyttölupa on henkilökohtainen ja käyttöluvan saa vain allekirjoitettua käyttöoikeuslomaketta vastaan. Käyttöoikeuslomakkeessa on lueteltu SeutuCD:n käytön rajoitukset, tietosuojasäädökset ja julkaisulupaehdot. SeutuCD tuotetaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kuntien suunnittelu- ja tutkimustyöhön ja käyttäjät ovat pääosin kuntien työntekijöitä. Uudenmaan liitolle voidaan luovuttaa muut tiedot paitsi rakennustasoisen väestön tiedot. HSY voi luovuttaa SeutuCD-aineistot myös konsultille kunnan toimeksiannosta tehtävään konsulttityöhön. Tällöin käyttöluvan allekirjoittaa kunnassa työskentelevä toimeksiantaja. Lisäksi HSY:llä on mahdollisuus luovuttaa SeutuCD:n muita kuin Tilastokeskuksen tuottamia tietoja ei-kaupalliseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. SeutuCD:tä voidaan erikoistapauksissa luovuttaa myös teknisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi SeutuCD:n rakenteen tutkimista varten, jolloin käyttölupaa itse aineistoihin ei luovuteta. Kuntakäytössä SeutuCD:tä voidaan käyttää joko omalta CD:ltä tai palvelimelta. SeutuCD:n palvelinkäytössä hallintokunnan nimetty palvelinyhdyshenkilö vastaa siitä, että palvelimen SeutuCD kansioon on pääsy ainoastaan käyttöoikeuslomakkeen HSY:lle palauttaneilla työntekijöillä. Palvelinkäytössä käyttäjien lupa on jatkuva ja palvelinyhdyshenkilön tulee allekirjoittaa käyttöoikeuslupa vuosittain. Palvelinkäyttäjiä on pääkaupunkiseudun eri hallintokunnissa yhteensä 250 henkeä. SeutuCD:n CD-käytössä käyttäjien tulee hakea vuosittain uusi lupa uuden aineiston saadakseen. CD-käyttö on vähentynyt palvelinkäytön yleistyessä, mikä on ollut toivottava kehitys materiaalikulutuksen vähentämiseksi. Laajentuneen palvelinkäytön ansiosta SeutuCD 10 jaettiin CD:nä enää 61 käyttäjälle, joista 24 oli konsultti- tai tutkimuskäyttöön. Syksystä 2012 alkaen SeutuCD-tiedot jaetaan ensisijaisesti tiedostolatauspalveluna. Seuraavassa taulukossa on lueteltu SeutuCD 11:n käyttöluvan saaneet organisaatioittain Kuva 5. SeutuRuudun kirjautumismäärät vuosittain. Vuoden 2012 kirjautumismäärä on arvio syyskuun 2012 tilanteen perusteella. 14

15 Taulukko 2. SeutuCD 11 käyttöluvan saaneet organisaatioittain (tilanne ). Yhteensä 333 Helsingin kaupunki 137 Espoon kaupunki 62 Vantaan kaupunki 27 HSL 52 HSY 38 Opiskelu ja tutkimus Tekniset selvitykset Käytettävä teknologia Seudullisen perusrekisterijärjestelmän toimittajana toimii Tieto Oyj. Kuntarekisteripoiminnat toimittavat Helsingin, Vantaan ja Kirkkonummen osalta Logica Suomi Oy ja Espoon ja Kauniaisten osalta Tekla Oyj. Seudullisen perusrekisterin tietokanta- ja sovelluspalvelimet on erotettu toisistaan. Järjestelmän perustietovarastona toimii relaatiotietokanta (Oracle Spatial 10g). Kaikki SePe-järjestelmän tiedot, niin ohjaustiedot kuin itse Se- Pe-sisältökohteet, on sijoitettu samaan tietovarastoon. Kantaan viedään myös kaikki geometriatiedot. Sovelluspalvelimena on Oracle Application Server 10g (9.0.4), joka pyörittää SePe-sovellusta ja GIS-moottoria (Mapxtreme Java 4.7). Sovellusarkkitehtuurin lähtökohtana on kolmitasoinen arkkitehtuuriratkaisu, jossa erotetaan käyttöliittymä-, käsittelysääntö- ja tiedonhallintakerrokset toisistaan. Tämä malli mahdollistaa parhaiten uudet järjestelmäliitokset ja tiedon uudet jakelukanavat. 1. Tietojen kokoaminen lähtöjärjestelmistä tietojen sisäänluku (import), tehdään tiedostopohjaisesti xml-sanomat kuntarekistereistä kahden viikon välein muut rekisteritiedot, kuten Tilastokeskuksen yritystiedot kerran vuodessa ja Väestörekisterikeskuksen aineistosta muodostettu rakennustasoinen väestö neljä kertaa vuodessa. geometriatiedot, kuten Facta-kuntien Helsingin, Vantaan ja Kirkkonummen kiinteistö-, kaavaja kaavayksikkörajat kahdesta neljään kertaa vuodessa ja Tekla GIS -kuntien Espoon ja Kauniaisten joka toinen viikko osana kuntarekisteripoimintoja aluejaot päivitetään kerran vuodessa SeutuRAMAVA, jonka tiedot tallennetaan SePeen valmiiksi laskettuina tuloksina noin kaksi kertaa vuodessa. 2. Tiedon käyttö ja analysointi www-sovellus SeutuRuutu SeutuSuora: suorakäyttöyhteys, esim. MapInfo. SeutuCD: tietojen kokoaminen materialisoitujen näkymien avulla muut käyttötavat: SeutuRAMAVA, jätehuoltopoiminta jne. 3. Sovellus-sovellus yhteydet ja rajapinnat WMS/WFS-rajapintoja pilotoidaan SePeen syksyn 2012 aikana. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella päätetään SePen rajapintasovellusten jatkokehityksestä. Rajapintoja voidaan hyödyntää jatkossa mm. SePen tietoja hyödyntävien käyttöliittymien kehittämisessä. SePen arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 6. Käyttäjille suunnattu suorakäyttö on toteutettu sovellus-palvelimen kautta. Ylläpito Selailu Suorat yhteydet (esim. MapInfo, SQL*Plus) Tietokannan hallinta PALVELINALUSTA GIS-moottori Toiminnallisesti osajärjestelmät jakaantuvat kolmeen kategoriaan: WWWpalvelin SePeylläpitosovellus Selailusovellus SePe tietokanta Oracle 10g Kuva 6. Seudullisen perusrekisterin arkkitehtuuri SePe-järjestelmä sisältää testi- ja tuotantoympäristöt, jotka on hajautettu sovellus- ja kanta-palvelimille (kuva 7). Kuntarekisteriaineistojen poimintojen muut vastuut on esitetty kuvassa 8. TESTIYMPÄRISTÖ Testin sovelluspalvelin Käyttöliittymä testikantaan Testin kantapalvelin Testikanta TUOTANTOYMPÄRISTÖ Tuotannon sovelluspalvelin Käyttöliittymä tuotantokantaan Tuotannon kantapalvelin Tuotantokanta Kuva 7. Seudullisen perusrekisterin palvelinympäristöt 15

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset

SeutuCD'14. Ohjeet ja kuvaukset SeutuCD'14 Ohjeet ja kuvaukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntoraportti 2012

Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTORAPORTTI 2010. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN ASUNTORAPORTTI 2010. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN ASUNTORAPORTTI 2010 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN ASUNTORAPORTTI 2010 1 HELSINGIN SEUDUN ASUNTORAPORTTI 2010 2 HELSINGIN SEUDUN ASUNTORAPORTTI 2010 HSY Helsingin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

Helsingin seudun yritysraportti

Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 23 2013 HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HSL

Lisätiedot

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia 32 5.12.2012 HLJ 2011 Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma HLJ 2011 Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS

Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS 23 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä Infran tietovarantojen hallinta SELVITYS Infran tietovarantojen hallinta Selvitys Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta

Julkishallinnon. tietoluovutusten. periaatteet. käytännöt 2/2012. ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt 2/2012 ICT-toiminta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän rooli liikkumisen ohjauksessa laajentuvalla pääkaupunkiseudulla,

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän rooli liikkumisen ohjauksessa laajentuvalla pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän rooli liikkumisen ohjauksessa laajentuvalla pääkaupunkiseudulla, strateginen selvitys Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän rooli liikkumisen ohjauksessa laajentuvalla

Lisätiedot

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

JULIAN KAUPUNKI 2035. Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset. Helsingin seudun ympäristöpalvelut JULIAN KAUPUNKI 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut Julian kaupunki 2035 Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen ilmastovaikutukset

Lisätiedot

YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 2016

YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 2016 YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016 YTV:n ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 2016 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA 28 20.9.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA www.hsl.fi HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin

Lisätiedot

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi 21 1.9.2011 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla www.hsl.fi Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla HSL Helsingin

Lisätiedot

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla 21 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla www.hsl.fi Yhdyskuntarakenteen kehityksen

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus

Lisätiedot

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL

Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL 18 2013 Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL Toinen, tarkistettu laitos (21.11.2013) HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät 32 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHANI BÄCKSTRÖM OLLI KANERVA JUKKA LÄHESMAA JULIUS TELARANTA Joukkoliikenteen tietojärjestelmät ESISELVITYS JOUKKOLIIKENNETOIMIJAT Tiedon toimittaminen

Lisätiedot

SADe palveluja hankeselvitys

SADe palveluja hankeselvitys SADe palveluja hankeselvitys 2009 Ut pratisit prat ilit verosto eumsandreet lum 3/2010 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde)

Lisätiedot

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen

Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 64/2004 Esiselvitys multimodaalin liikennetiedotusportaalin toteuttamisesta Suomeen VIKING MIP 2004: The realisation of a multimodal travel information web

Lisätiedot

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II)

Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Osoiterekisterin avoimuus Työryhmän raportti (osa II) Julkaisuja 18/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa 2 2015 Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TOMI LAINE HEIDI SAARINEN TAPANI MOILANEN TEEMU KÄNSÄKANGAS

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TOMI LAINE HEIDI SAARINEN TAPANI MOILANEN TEEMU KÄNSÄKANGAS 6 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ TOMI LAINE HEIDI SAARINEN TAPANI MOILANEN TEEMU KÄNSÄKANGAS Selvitys Digitraffic-palvelun käyttäjätarpeista ja kehittämiskohteista Tomi Laine, Heidi

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin

Lisätiedot

Yhteenveto... 3. 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4. 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen...

Yhteenveto... 3. 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4. 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen... Paikkatietohanke 2014 Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1 Seudullisen paikkatietohankkeen vaiheet vuonna 2014... 4 1.1 Käynnistyminen, organisoituminen ja eteneminen... 4 1.2 Nykytilan kartoitus... 5 1.3

Lisätiedot