SePen tila, käyttö ja HRI. Seudullisen perusrekisterin väliarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SePen tila, käyttö ja HRI. Seudullisen perusrekisterin väliarviointi 2011-2012"

Transkriptio

1 SePen tila, käyttö ja HRI Seudullisen perusrekisterin väliarviointi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Copyright Graafit ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY Edita Prima Oy Helsinki 2012

3 Esipuhe Seudullinen perusrekisteri SePe on seudullinen tietovarasto, jota hallinnoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). SePen tietojen tuottaminen ja jakelu perustuu pääkaupunkiseudun kuntien ja HSY:n väliseen rekisteriyhteistyösopimukseen. SePen ylläpitoa ja kehittämistä seuraa rekisteriyhteistyöryhmä, johon kuuluu jäseniä pääkaupunkiseudun kuntien eri hallinnonaloilta sekä seudullisia toimijoita. Sopijaosapuolten tehtävänä rekisteriyhteistyöryhmässä on valvoa Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen toteutumista. Lisäksi Seudullisen perusrekisterin sopimusosapuolet sopivat käyttöoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja kustannuksista. HSY:n hallitus päätti kokouksessaan (1) jatkaa Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmän toimikautta, (2) hyväksyä Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen ja (3) antaa rekisteriyhteistyöryhmälle tehtäväksi tehdä väliarviointi Seudullisen perusrekisterin tilasta ja käytöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsinki Region Infoshare -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä asetti kokouksessaan pienryhmän toteuttamaan kohdassa kolme kuvattua arviointityötä. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Tuomas Frösén Espoon kaupungilta. Lisäksi työryhmään nimettiin Vantaan edustajaksi Kirsi Vatén, Helsingin edustajiksi Jussi Mäkinen ja Eeva-Kaisa Peuranen, Kauniaisten edustajaksi Mauri Liimatainen ja HSY:n edustajiksi Maria Kuula ja Tuija Höysniemi (sihteeri). Vuonna 2012 sihteerinä on toiminut Sirpa Joukainen. Tässä raportissa kuvataan arviointityön tuloksia. Raportin sisältö perustuu keväällä 2011 laadittuun työsuunnitelmaan, jossa määriteltiin arviointityön toteutusvaiheet ja aikataulu. Arviointia varten tehtiin laajat kyselyt ja haastattelut sidosryhmille ja tiedon käyttäjille. Tuloksena voidaan todeta, että Seudullisen perusrekisterinen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä tai operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Sidosryhmät arvostavat pääkaupunkiseudun harmonisoitua ja yhtenäistä paikkatietopohjaa ja -tuotteita. Sidosryhmiltä ja tiedon käyttäjiltä koottiin myös ajatuksia Seudullisen perusrekisterin ja siihen pohjautuvien tietotuotteiden ja -palveluiden kehittämistarpeista. Merkittävin uudistustarve liittyy tietopohjan maantieteelliseen laajentamiseen. Yhtenäinen ja harmonisoitu tietopohja tarvittaisiin koko toiminnallisesti yhtenäiseltä Helsingin seudulta. HSY on myös aktiivisesti selvittänyt HRI:n tarjoamia mahdollisuuksia paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen ja avannut seudullisia aineistojaan yleistettyinä ruutuaineistoina. Laadukasta ja seudullisesti yhtenäistä tietopohjaa on ilo tarjota myös virkakäytön ulkopuolelle, vaikka tietosuoja osaltaan asettaa rajoitteita tietojen tarjoamiselle kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. Raimo Inkinen toimitusjohtaja

4 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä sai vuoden 2010 lopulla HSY:n hallitukselta tehtäväksi laatia väliarviointi Seudullisen perusrekisterin tilasta ja käytöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimeksiannossa tarkennettiin, että arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsinki Region Infoshare -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Helsingin tietokeskus käynnisti yhdessä Forum Viriumin ja yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa Helsinki Region Infoshare -hankkeen (HRI) vuonna 2009 laadittujen seututietoselvityksen ja seututietovision pohjalta. HRI-hankkeessa edistetään kuntien tietojen avaamista kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi avoimeksi dataksi. Eri toimijoiden avaama data linkitetään HRI-verkkopalvelusivustolle (www.hri.fi) ja kuvataan, jotta tiedon haku sivuston kautta on helppoa. Seudullinen perusrekisteri (SePe) otettiin käyttöön vuonna 2006 ja sen uudistettu käyttöliittymä SeutuRuutu avattiin lokakuussa Seudulliset rakennusmaavarantotiedot (SeutuRAMAVA) on tuotettu SePen tiedoista joulukuusta 2010 alkaen. Seudullisen perusrekisterin pohjalta kootaan vuosittain myös keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävä SeutuCD. Tässä raportissa kuvataan ja arvioidaan Seudullisen perusrekisterin ja siihen pohjautuvien tietotuotteiden nykytilaa ja käyttöä seudulla. Raportissa selostetaan myös SePen teknistä toteutusta. Arvioinnin mukaan Seudullinen perusrekisteri on teknisesti toimiva järjestelmä, jonka seudullinen laajentaminen on mahdollista. Seudullinen yhteistyösopimus velvoittaa kehittämään Seudullista perusrekisteriä tarve- ja käyttäjälähtöisesti ottaen huomioon sopijakuntien, seudun ja kansallisen tason muut toimintaympäristöön, tarpeisiin ja tavoitteisiin mahdollisesti vaikuttavat hankkeet, erityisesti Helsinki Region Infoshare -hanke. Raportissa on arvioitu myös Seudullisen perusrekisterin kehittämisen suhdetta muihin seudulla ajankohtaisiin kehityshankkeisiin kuten Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimuksen seurantaan, Inspire-direktiiviin, KuntaGML/KRYSP-hankkeeseen, valtionhallinnon sähköisen asioinnin edistämiseen SADe-hankkeessa sekä näiden hankkeiden SePeen mahdollisesti tuomia vaikutuksia. Lisäksi on lyhyesti tarkasteltu uutta tietohallintolakia ja kokonaisarkkitehtuuria. Niin ikään on tarkasteltu lyhyesti KUUMA-kuntien paikkatietopurkin kehitystyötä Helsingin seudun yhtenäisen tietopohjan näkökulmasta. Arviointia varten tehtiin laajat sidosryhmäkyselyt ja -haastattelut sekä käyttäjäkyselyt ja -haastattelut. Niiden tuloksena voidaan todeta, että SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä tai operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asema- ja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalvelussa, yrityspalvelussa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä sekä HSY:ssä. Sidosryhmät arvostavat pääkaupunkiseudun harmonisoitua ja yhtenäistä paikkatietopohjaa ja -tuotteita. Julkaisija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Päivämäärä Julkaisun nimi SePen tila, käyttö ja HRI Seudullisen perusrekisterin väliarviointi Avainsanat Avoin data, Helsinki Region Infoshare (HRI), Seudullinen perusrekisteri (SePe), paikkatieto, harmonisoitu tietovaranto, Helsingin seutu, pääkaupunkiseutu, Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 13/2012 issn l isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Kieli: suomi Sivuja: 32 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY puhelin , faksi Sidosryhmiltä ja tiedon käyttäjiltä koottiin myös ajatuksia kehittämistarpeista. Merkittävin uudistus liittyy tietopohjan maantieteelliseen laajentamiseen. Yhtenäinen ja harmonisoitu tietopohja tarvitaan koko toiminnallisesti yhtenäiseltä Helsingin seudulta tai pääkaupunkiseudun kuntien näkökulmasta edes rajanaapurikuntien alueelta. Tietojen hyödyntäjät toivovat esittely- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä. HSY:n järjestämät paikkatietoseminaarit ovat saaneet kiitosta. HSY on pyrkinyt aktiivisesti selvittämään HRI:n tarjoamia mahdollisuuksia paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. HSY on avannut seudullisia aineistojaan ja aikasarjojaan yleistettyinä ruutuaineistoina. Tietosuojasyistä yksikkötasoisten paikkatietojen julkaiseminen ei ole ollut mahdollista. 4

5 Sammandrag Registersamarbetsgruppen för huvudstadsregionen fick i slutet av år 2010 i uppgift att utarbeta en mellanutvärdering av läget och användningen av det regionala basregistret (SePe) före utgången av år Vid uppdragsgivningen poängterades att de möjligheter projektet Helsinki Region Infoshare erbjuder att distribuera och utnyttja geodata ska beaktas i utvärderingen. Helsingfors stads faktacentral inledde projektet Helsinki Region Infoshare (HRI) i samarbete med Forum Virium samt Esbo och Vanda städerna. Projektet sattes igång 2009 på grund av regionala datautredningar och en regional datavision. Med projektet HRI främjas fri tillgång till olika kommunala datakällor. Öppna data från olika aktörer länkas till HRIs webbtjänst (www.hri.fi). Sökvägarna beskrivs för att underlätta att hitta information på sidorna. Det regionala basregistret togs i bruk år 2006 och dess förnyade användargränssnitt SeutuRuutu öppnades i oktober Regionala uppgifter om byggnadsmarkreserven (SeutuRAMAVA) har sedan december 2010 producerats utgående från uppgifter från SePe. På basen av det regionala dataregistret sammanställs årligen också SeutuCD, som är en geodatasamling med centrala uppgifter för planeringen. I denna rapport beskrivs och utvärderas det regionala basregistrets nuläge och hur dataprodukterna i registret utnyttjas i regionen. En redogörelse för det tekniska förverkligandet av SePe ingår också i rapporten. Enligt utvärderingen är det regionala basregistret ett tekniskt fungerande system med kapacitet till att utvidgas i regionen. Det regionala samarbetsavtalet förpliktar att utveckla det regionala basregistret utgående från behoven och användarna med beaktande av andra projekt som eventuellt påverkar verksamhetsmiljöerna, behoven och målen i avtalskommunerna samt på region- och riksnivå. Detta gäller isynnerhet projektet Helsinki Region Infoshare. I rapporten utvärderas också utvecklingen av det regionala basregistret i förhållande till andra aktuella utvecklingsprojekt i regionen. Till dessa hör uppföljningen av intentionsavtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik, Inspire-direktivet, projektet KuntaGML/ KRYSP, projektet SADe för främjande av elektronisk skötsel av ärenden inom statsförvaltningen samt de konsekvenser som dessa projekt eventuellt medför för SePe. Ytterligare har gjorts en kort granskning av den nya informationsförvaltningslagen och helhetsarkitekturen. På samma sätt granskas utvecklingen av KUUMA-kommunernas s.k. Paikkatietopurkki (Geodataburk) utgående från perspektivet för den samlade informationen för Helsingforsregionen. För utvärderingen genomfördes omfattande enkäter och intervjuer med intressegrupper samt användarenkäter och -intervjuer. Utgående från resultaten av dessa kan konstateras att basregistret SePe i sina olika former utnyttjas flitigt i planering och forskning eller för operativt bruk i huvudstadsregionens kommuner och samkommuner. Informationen används inom ett flertal olika branscher, exempelvis inom detalj- och generalplanering, räddningsverksamhet, social- och Utgivare Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Datum Publikationens namn Mellanutvärdering av läget och användningen av det regionala basregistret (SePe) Nyckelord Öppna data, Helsinki Region Infoshare (HRI), regionala basregistret (SePe), geodata, harmoniserade och enhetliga geodatabase, Helsingforsregionen, huvudstadsregion, Registersamarbetsgruppen för huvudstadsregionen Publikationsseriens titel och nummer: HRM:s publikationer 13/2012 issn l isbn (hft) isbn (pdf) issn (hft) issn (pdf) Språk: finska Sidor: 32 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY telefon , fax hälsovårdstjänster, företagstjänster och Samkommunen för Helsingforsregionens trafik samt inom HRM. Intressenterna uppskattar den harmoniserade och enhetliga geodatabasen för huvudstadsregionen liksom också databasens produkter. Också tankar om behov av utveckling samlades in från intressegrupperna och användarna. Den mest betydande förnyelsen ansluter sig till en geografisk utvidgning av SePe. Ett enhetligt och harmoniserat dataregister behövs över den funktionellt sammanhängande Helsingforsregionen eller när det gäller kommunerna i huvudstadsregionen åtminstone över grannkommunernas områden. De som utnyttjar informationen önskar att presentationer och kurser anordnas. De geodataseminarier som ordnats av HRM har fått beröm. HRM har strävat till att aktivt utreda de möjligheter HRI erbjuder att distribuera och utnyttja geodata. HRM har öppnat sitt regionala material och sina tidsserier i form av generaliserat rutmaterial. En publicering av geodata på enhetsnivå var inte möjlig på grund av integritetsskyddet. 5

6 Abstract At the end of 2010 the Board of HSY instructed the Helsinki Metropolitan Area registry co-operation task force to prepare an interim assessment by the end of 2012 of the condition and use of the Regional Base Register (SePe). This assignment specified that the assessment must give consideration to opportunities for sharing and applying geographic data provided by the Helsinki Region Infoshare project. Together with Forum Virium and the cities of Espoo and Vantaa, Helsinki Urban Facts launched the Helsinki Region Infoshare (HRI) project on the basis of a regional information report and regional information vision compiled in The HRI project promotes free public access to local government information from various operators, which is linked to the HRI network service website (www.hri.fi) together with descriptions facilitating online data retrieval through the portal. Originally introduced in 2006, SePe was augmented with the new SeutuRuutu user interface in October Details of available construction land in the Helsinki Metropolitan Area (SeutuRAMAVA) have been prepared from SePe data since December SePe is also the basis for an annual SeutuCD publication providing the principal geographic data required in planning. This report describes and assesses SePe and the current state and use of SePe-based information products in the region. It also outlines the technical implementation of SePe. The assessment finds that SePe is a technically sound system that is open to regional enlargement. A regional partnership agreement requires enhancements in SePe to meet needs and user requirements, having regard to other projects that may affect local, regional and national operating conditions, needs and objectives, and to the Helsinki Region Infoshare project in particular. The report also assesses the enhancement of SePe in relation to other ongoing development projects in the region, such as the follow-up to the Helsinki Region MAL letter of intent on land use, housing and transport, the Inspire Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe), the KuntaGML/KRYSP project to adapt GML for use by local authorities, the SADe project promoting electronic transactions with national government authorities, and any impacts that these projects could have for SePe. There is also a brief examination of the new Data Administration Act and the overall architecture, together with a concise review of work to develop the joint geographic data service for the KUUMA group of local authorities (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula and Vihti) from the perspective of the integrated knowledge base for the Helsinki Region. Published by Helsinki Region Environmental Services Authority Author Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Date of publication Title of publication Interim assessment of Regional Base Register (SePe) - condition, use and relation to Helsinki Region infoshare project Keywords Open data, Helsinki Region Infoshare (HRI), Regional Base Register (SePe), geographic data, harmonised and integrated geographic data, Helsinki Metropolitan Area registry co-operation task force Publication series title and number: HSY publications 13/2012 issn l isbn (print) isbn (pdf) issn (print) issn (pdf) Language: Finnish Pages: 32 Helsinki Region Environmental Services Authority PO Box 100, HSY Tel , Fax The assessment involved extensive surveys and interviews of stakeholders and service users, indicating that the SePe knowledge base is widely used in various forms for planning and research work or in the operations of local authorities and joint municipal boards in the Helsinki Metropolitan Area. The information is used in several fields, including land-use planning, rescue services, social welfare and health services, public information and business services, and in the work of Helsinki Regional Transport Authority and HSY. The stakeholders appreciate their access to harmonised and integrated geographic data and products for the Helsinki Metropolitan Area. The study of stakeholders and information users also canvassed their ideas for improving the service. The principal enhancement proposals concerned enlarging the geographical scope of the knowledge base. A uniform, harmonised knowledge base is required for the entire functionally integrated Helsinki Region, or even for neighbouring administrative districts from the perspective of local government in the Helsinki Metropolitan Area. Information users were keen to see demonstration and training sessions, and expressed gratitude for the geographic data seminars organised by HSY. HSY has been actively investigating the opportunities provided by HRI for sharing and applying geographic data. It has made its regional information and historical data series available in the form of generalised geographic datasets. Detailed individual geographic data cannot be published for privacy reasons. 6

7 Sisällys 1 Johdanto Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen SeutuRuutu ajantasaiset rekisteri- ja paikkatiedot selaimella SeutuCD keskeiset paikkatietoaineistot vuosittaisena pakettina SeutuSuora omalla sovelluksella suoraan seudullisen perusrekisterin tietoihin SeutuRAMAVA seudulliset rakennusmaavarannot paikkatietona Seudullinen tietopalvelu Julia-projekti Ilmastostrategian seuranta (ilmastoindikaattorit) Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaan liittyvät analyysit Ilmanlaatuanalyysit katukuilujen ja vilkasliikenteisten katujen varsilla Analyysit jätehuollon tarpeisiin HSY:n raportit HSY:n jätehuoltojärjestelmä MAL-aiesopimuksen seurantaa palvelevan aineistopohjan valmistelutyö SeutuRuudun ja SeutuCD-tietojen käyttö kunnissa ja HSL:ssä HSL Asema- ja yleiskaavoitus Tietopalvelu Pelastustoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut Muut toimialat Tietosuojakysymykset HSY:n avoin data Seudullisen perusrekisterin käyttäjätilastot SeutuRuudun käyttö SeutuCD:n käyttöluvat Tekniset selvitykset Käytettävä teknologia Tietokannan hallinta Käyttöoikeuksien ja käyttäjäroolien hallinta 16 2 Seudullisen perusrekisterin kehittämisehdotukset Käyttäjäkyselyiden ja haastatteluiden tulokset Käyttäjäkysely Käyttäjähaastattelut keväällä HSY:n sidosryhmäkyselystä saadut kehittämisehdotukset Sidosryhmähaastattelut syksyllä HSY paikkatietotuotteita pidetään pääasiassa hyödyllisinä Aluelaajennus tärkeä, mutta vaatii kuntien sitoutumista Erilaiset aineistotarpeet HSY:n paikkatietopalveluiden kehittäminen Yhteistyö HRI-hankkeen kanssa Tekninen kehittäminen HSY:n rajapintaselvitys Seudullisen perusrekisterin tietokannan kehittämisselvitys keväällä Seudullisen perusrekisterin käytön laajentaminen Yhteydet muihin järjestelmiin ja hankkeisiin Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyön MAL-aiesopimuksen seuranta Yhteydet muihin valtion ja kuntien kehittämishankkeisiin KRYSP ja Inspire Uusi tietohallintolaki ja kokonaisarkkitehtuuri SADe-hanke KUUMA-yhteistyö 24 3 Yhteydet HRI-hankkeeseen HRI:n kuvaus ja toimintaperiaatteet Tietosisältö Tekninen toteutus Tietosuojakysymykset 25 4 Johtopäätökset 26 5 Termistö 27 6 Haastatellut 28 7 Liitteet Käyttäjähaastattelujen kysymykset SeutuRuutu Käyttö Kokemukset Kehittäminen SeutuCD Käyttö Kokemukset Kehittäminen Seudullinen perusrekisteri yleisesti Sidosryhmähaastattelujen kysymykset HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tietoyhteistyöyksikön sidosryhmäkyselyyn vastanneet organisaatiot Seudullisen perusrekisterin tietoihin pohjautuvia HSY:n julkaisuja 31

8 1 Johdanto Seudullinen perusrekisteri (SePe) on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n hallinnoima tietovarasto, joka sisältää Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen kuntien perusrekisteritiedot. Lisäksi SePessä on Väestörekisterikeskuksen väestötietoja, HSY:n ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottama yritys- ja toimipaikkatietoaineisto pääkaupunkiseudulta sekä ajantasaiset kiinteistögeometriatiedot Maanmittauslaitokselta. Kaavojen ja kaavayksiköiden geometriatiedot poimitaan osasta kuntia erikseen, kun taas osassa ne sisältyvät perusrekisteritietojen poimintoihin. SePe otettiin käyttöön vuonna 2006 ja SePen uudistettu käyttöliittymä SeutuRuutu julkaistiin lokakuussa SeutuRAMAVAtiedot tuotettiin ensimmäisen kerran Seudullisen perusrekisterin tiedoista joulukuussa Kuntarekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset päivitetään SePeen kahden viikon välein muutossanomina. Rekisteritiedot ovat seudullisesti yhtenäiset ja ajantasaiset. Kuntien koodistoja sisältävät rekisteritiedot harmonisoidaan vastaamaan SePen yhteistä koodistoa, jolloin aineisto on käytettävissä yhtenäisenä koko seudulta. SePen tietokanta on Oracle Spatial -pohjainen, mikä tarkoittaa, että rekisterikohteet ovat aitoa paikkatietoa ja niistä voidaan tehdä paikkatietopohjaisia analyysejä. 1.1 Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen Seudullisessa perusrekisterissä (SePe) ylläpidetään pääkaupunkiseudun ajantasaisia ja yhtenäisiä rekisteri- ja paikkatietoja. Vuonna 2012 laaditun selvityksen mukaan SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä sekä operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asema- ja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalvelussa, yrityspalvelussa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä sekä HSY:n sisäisessä käytössä. SePen tietoja käytetään HSY:ssä taustatietoina esimerkiksi pääkaupunkiseudun ilmastotyöhön liittyvissä hankkeissa, ilmanlaadun seurannan altistumislaskelmissa ja leviämismalleissa, asunto- ja yritysraportoinnissa, toimintaympäristökuvauksissa, jätehuoltojärjestelmässä ja jätehuollon asiakaspalvelussa sekä vesihuollossa vedenjakelun keskeytysten vaikutusten arvioinnissa. SePen aineiston pohjalta lasketaan rakennusmaavarantoja kuvaavat SeutuRAMAVA-tiedot. Rakennusmaavarantojen yksikkökohtaista laskentaa on kehitetty yhteistyössä seudun kuntien kanssa. SeutuRAMAVA-tietoja hyödynnetään mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurannassa. Keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot julkaistaan vuosittain SeutuCD-tietokokoelmana, joka palvelee paikkatieto-ohjelmiston käyttäjiä mahdollistaen tietojen monipuolisen analysoinnin. SeutuCD-tietojen jakelutapaa kehitetään latauspalveluksi. Seudullisen perusrekisterin tietopohjan hyödyntämistä muiden seudullisten järjestelmien käyttöön pyritään edelleen laajentamaan mm. pilotoimalla rajapintatekniikoiden käyttöönottoa. Ajantasaisia seudullisia paikkatietoja hyödynnetään Se- Pen helppokäyttöisen selainpohjaisen käyttöliittymän SeutuRuudun kautta. SePen paikkatietoja on avattu aikasarjana yleistetyssä muodossa koko SeutuCD:n 15-vuotisen historian ajalta. Tietojen avaamisessa on tehty yhteistyötä Helsinki Region Infoshare (HRI) -hankkeen kanssa ja avatut tiedot linkitetään HRI -verkkopalvelusivustolle. Avatun tiedon jalostamisessa jatketaan yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston kanssa. Lähdeaineistot HSY Tuotteet ja palvelut Espoo Helsinki Vantaa Kirkkonummi Kauniainen Muut rekisteri- ja karttatiedot: VRK, MML, HSY, Tilastokeskus jne. Seudullinen perusrekisteri SePe Tiedonsiirto & harmonisointi SeutuRuutu SeutuCD SeutuRAMAVA SeutuSuora Tietopalvelu Avoin data Kuva 1. Seudullisen perusrekisterin tietojen harmonisointi. Lähdeaineistot siirretään ja harmonisoidaan yhtenäisiksi Seudulliseen perusrekisteriin, jonka pohjalta on mahdollista tuottaa erilaisia tuotteita ja palveluita. Kuvassa on lueteltuna nykyisin tarjolla olevat HSY:n paikkatietotuotteet. 8

9 SePen tietoja avataan ja jalostetaan entistä käyttäjäystävällisemmiksi sekä kehitetään tarvepohjaisesti uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Seudullisten paikkatietojen käyttöä edistetään järjestämällä kohdennettuja esittely- ja koulutustilaisuuksia eri käyttäjäryhmille ja järjestämällä vuosittainen HSY Paikkatietoseminaari. tä. Rekisterikohteiden hakuja voidaan tehdä kohteen tunnistetietojen, ominaisuustietojen tai sijainnin perusteella. Lisäksi SeutuRuudulla voidaan tehdä teemakarttoja ja analyysejä esimerkiksi pääkaupunkiseudun väestöstä, huoneistoaloista ja toimipaikoista. SeutuRuutu toimii extranet-ympäristössä. HSY:n näkyvimmät SePeen pohjaavat palvelut ovat SeutuRuutu, SeutuCD, SeutuRAMAVA ja HSY:n avoimet paikkatiedot. Lisäksi SePen paikkatietoja hyödynnetään säännöllisten poimintojen välityksellä sekä HSY:n sisäisessä että kuntien käytössä. Kohteiden tarkastelun kartalla mahdollistavat eri mittakaavaiset ja eri kartantuottajien toimittamat taustakartat sekä pääkaupunkiseudun ortoilmakuva. Eri ilmiöiden tarkastelun tueksi SeutuRuutuun on viety myös muita paikkatietoaineistoja, kuten Helsingin seudun liikenteen ja ympäristöhallinnon aineistoja SeutuRuutu ajantasaiset rekisterija paikkatiedot selaimella SeutuRuutu on selainpohjainen karttakäyttöliittymä, joka tarjoaa ajantasaisen näkymän Seudullisen perusrekisterin tietoihin. Sen avulla voidaan tarkastella yksittäisten rekisterikohteiden tietoja Seudullisesta perusrekisteris SeutuCD keskeiset paikkatietoaineistot vuosittaisena pakettina SeutuCD on HSY:n tuottama keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävä tietokokoelma, joka jul- Kuva 2. Esimerkkikuva Seudullisen perusrekisterin selainpohjaisesta karttakäyttöliittymästä SeutuRuudusta. Mellunmäen metroaseman ympärille määritellyltä puskurialueelta on poimittu tietoja metroaseman läheisyydessä asuvasta väestöstä. 9

10 kaistaan vuosittain. SeutuCD on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. SeutuCD sisältää monipuolisia paikkatietoaineistoja pääkaupunkiseudusta ja kartta-aineistoja myös sen ympäristöstä. SeutuCD:n sisältöä kehitetään vuosittain vastaamaan seudullisen suunnittelun ja tutkimuksen tarpeita. SeutuCD Rekisterit -osio sisältää Seudullisesta perusrekisteristä poimitut poikkileikkausaineistot pääkaupunkiseudun rakennuksista, kaavoista, kaavayksiköistä ja kiinteistöistä. SeutuCD Rekisterit sisältää myös HSY:n ja Tilastokeskuksen laatiman toimipaikka-aineiston ja kuntien rakennustasoisen väestöaineiston. SeutuCD Kartat sisältää eri kartantuottajien taustakartta-aineistoja, jotka soveltuvat tarkasteluun eri mittakaavoissa korttelitasosta seudulliselle tasolle. HSY on sopinut kartantuottajien kanssa julkaisuehdoista sekä aineistojen jakelusta SeutuCD:llä kuntien virkatyöhön. Kartta-aineistot on HSY:ssä muokattu SeutuCD:n käyttäjien toiveiden mukaiseen muotoon. SeutuCD Suunnittelu -osioon on koottu käyttäjien toivomia suunnittelua palvelevia paikkatietoaineistoja. Vuonna 2011 suunnitteluosio sisälsi HSY:n tuottamat pääkaupunkiseudun rakennusmaavarantotiedot SeutuRAMA- VAn, seudulliset väestöennusteet, työssäkäyntitilaston, palvelukartan (www.hel.fi/palvelukartta/) kunnalliset palvelupisteet, joukkoliikennelinjat ja -pysäkit sekä jätteiden kierrätyspisteet. SeutuCD:n ohjekirjassa kuvataan aineistojen tekijänoikeuskysymyksiä yleisesti ja ohjeistetaan SeutuCD:n karttaaineistojen julkaisulupakysymyksissä. Lisäksi ohjekirja sisältää rekisteri- ja suunnittelutietojen tietokuvaukset ja karttatuotteiden yleiskuvauksen. Kunkin ominaisuustiedon kattavuus, luotettavuus ja käsittelysäännöt on kuvattu kuntakohtaisesti. Oma suunnitteluvaiheessa oleva tuotteensa on SeutuCD Infra, joka on karsittu versio SeutuCD:stä. SeutuCD Infra sisältää rekisteriaineistot (ilman väestö- ja yritys- ja toimipaikka-aineistoja), SeutuRAMAVAn sekä maksuttomat kartta-aineistot. SeutuCD-Infra on maksullinen tuote, jota voidaan myydä yhteiskunnan kannalta merkittävien palveluverkkojen (palvelujen ja toiminnan) ylläpitoon ja suunnitteluun. Käyttöehdoissa painotetaan, että tietoja saa käyttää vain määriteltyyn suunnittelutarkoitukseen, ei esimerkiksi markkinointiin SeutuSuora omalla sovelluksella suoraan seudullisen perusrekisterin tietoihin Käyttöönottovaiheessa oleva SeutuSuora mahdollistaa tietojen hakemisen paikkatieto-ohjelmaan (esim. MapInfo, ArcGIS, GeoMedia) suoraan Seudullisen perusrekisterin tietokannasta. Käytettävässä ohjelmistossa tulee olla tuki Oracle Spatial -tietokantayhteyksille. Suorakäyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan SePen tietokantaan. Yhteys muodostetaan suojattuna VPN-yhteytenä (Virtual Private Network). Suojatun yhteyden muodostuksessa käytetään matkapuhelinnumeroon perustuvaa käyttäjätunnistusta ja kertakäyttösalasanaa. Tietojen käyttöoikeuksien hallinta on kuvattu kappaleessa Käyttöoikeuksien ja käyttäjäroolien hallinta SeutuRAMAVA seudulliset rakennusmaavarannot paikkatietona HSY tuottaa vuosittaisen laskennan pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannosta (SeutuRAMAVA). Laskennat pohjautuvat Seudullisen perusrekisterin (SePe) kaava-, kaavayksikkö- ja rakennustietoihin. SeutuRAMAVA sisältää kaavayksikkökohtaisesti tiedon yksikön nykyisestä rakentamisasteesta sekä laskennallisesta rakentamisen varannosta. Lisäksi SeutuRAMAVA sisältää 40-luokkaisen omistajaluokituksen, joka on johdettu kiinteistön pääosan omistajan nimitiedosta. SeutuRAMAVA on tarkoitettu suunnittelua, hallintoa ja tutkimusta palvelevaksi työkaluksi. Se tarjoaa laajat mahdollisuudet esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen, yhdyskuntarakenteen, kiinteistöpolitiikan, infrastruktuurin sekä ilmastomuutokseen sopeutumisen analyyseihin ja suunnitteluun. SeutuRAMAVA jaetaan osana SeutuCDaineistokokoelmaa vuosittain. Lisäksi noin kaksi kertaa vuodessa päivittyvät tiedot ovat tarkasteltavissa Seudullisen perusrekisterin käyttöliittymän SeutuRuudun kautta Seudullinen tietopalvelu SePen tietovarastoa käytetään HSY:ssä moniin tietopalvelutehtäviin. Seudulliset yhtenäiset rekisteriaineistot ovat tärkeää taustamateriaalia ilmanlaadun tutkimuksessa, ilmastotyössä sekä kaupunkiympäristöön liittyvässä tutkimuksessa ja suunnittelussa. Uusia hankkeita, joissa seudullisia paikkatietoja hyödynnetään, ovat mm. ILK- KA Ilmaston kestävä kaupunki ja ASIAA! energianeuvontahanke, jotka käynnistyivät Vastaavia hankkeita, joissa säästytään SePen ansiosta mittavalta tietopohjan keräämiseltä hankkeen käynnistyessä, on HSY:n seudullisen tietopalvelun piirissä vuosittain useita Julia-projekti HSY:n seutu- ja ympäristötieto koordinoi Julia 2030 hanketta (Ilmastonmuutos Helsingin seudulla - hillintä ja sopeutuminen) jossa olivat mukana HSY:n lisäksi Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Suomen ympäristökeskus ja HSL. Yksi vuonna 2011 päättyneen hankkeen projekteista oli Julian kaupunki, jossa tarkasteltiin erityyppisten yhdyskuntarakenteiden ja maankäytön ilmastovaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia. Tutkimusalueiden taustatiedot (väestö, työpaikat, rakennuskanta) poimittiin SeutuCD:n rekisteriaineistoista. 10

11 Ilmastostrategian seuranta (ilmastoindikaattorit) Pääkaupungin ilmastostrategia 2030 on laadittu vuonna 2007 silloisen YTV:n (nyk. HSY), Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken. Osapuolet ovat sitoutuneet päästövähennyksiin ja niiden toteutumista seurataan sovituin indikaattorein. Osa indikaattoritiedosta lasketaan SePen tiedoista esim. väestö- ja työpaikkakehitys ja niiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa, aluetehokkuus ja sen muutokset, palveluiden saavutettavuus (eli väestön sijoittuminen suhteessa palveluihin) Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaan liittyvät analyysit Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategialuonnosta varten HSY:n seutu- ja ympäristötiedossa on tehty paljon taustaselvityksiä ja -analyyseja. SePen väestö- ja rakennustietoja sekä SeutuRAMAVA-tietoja on käytetty arvioitaessa vedenpinnan nousun vaikutuksia. Erilaiset skenaariot mallintavat vedenpinnan nousua 0,5 ja 4 metrin välillä. Näille skenaarioille on määritetty tulvaherkät riskialueet, joille sijoittuvan väestön, rakennuskannan ja rakennusmaavarannon määrät on laskettu Ilmanlaatuanalyysit katukuilujen ja vilkasliikenteisten katujen varsilla HSY:n ilmanlaadun seuranta käyttää altistumislaskelmien ja leviämismallien tekoon Seudullisen perusrekisterin väestö- ja rakennustietoja. Tätä tarkoitusta varten tehdään mm. analyysi siitä, miten paljon väestöä, etenkin herkkiä väestöryhmiä (lapsia ja vanhuksia), asuu sadan metrin säteellä katukuiluista ja/tai vilkasliikenteisistä väylistä Analyysit jätehuollon tarpeisiin HSY:n Jätehuolto tarvitsee analysoituja tietoja ja tietopoimintoja kiinteistöistä ja rakennuksista esimerkiksi biojätteen keräysvelvoitteen selvittämistä ja sakokaivojen tyhjennysvelvoitteen valvontaa varten. Jäteneuvonnan kohdentamiseen puolestaan tarvitaan väestötietoihin liittyviä analyysejä, esimerkiksi tietoja alueista, joilla asuu runsaasti lapsiperheitä HSY:n raportit Viime vuosina on ilmestynyt seuraavia HSY:n (ja YTV:n) raportteja, joissa on taustatietoina käytetty SePen tietoja: Helsingin seudun asuntoraportti 2010 (RAMAVA, työpaikat) Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla (toimipaikat ja rakennusten tiedot) Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu. Sopeutumisstrategian taustaselvityksiä. (RAMAVA, väestö, rakennukset) Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010 (väestö, työpaikat, rakennukset) Seudullisena yhteistyönä toteutetut toimintaympäristökuvaukset, jotka on julkaistu seutuportaalissa SeutuRAMAVA Laskenta ja tulokset Helsingin seudun asuntoraportti 2012 (ilmestyy loppuvuodesta 2012) HSY:n jätehuoltojärjestelmä HSY:n jätehuolto tarvitsee seudullisia paikka- ja karttatietoja operatiiviseen toimintaansa. Tämä on otettu huomioon SePen kehittämisessä. Kirkkonummen tiedot ovat osana Seudullista perusrekisteriä siksi, että HSY:n Jätehuollon toiminta-alue kattaa sopimusperusteisesti myös Kirkkonummen kunnan alueen. HSY:n Jätehuollon asiakaspalvelijat käyttävät jätehuollon tarpeisiin räätälöityä SeutuRuudun sivustoa, jolla he pystyvät näkemään asiakkaan hallinnoiman rakennuksen omistajatiedot ja muut rekisteritiedot sekä siihen liittyvän kiinteistön ja hallintayksikön tiedot. Rakennusten ja kiinteistöjen omistajatiedot henkilötunnuksineen on lisätty seudullisen perusrekisterin tietoihin vain HSY:n Jätehuollon käyttöön. SePestä tehdään jokaisen kuntarekisteripäivityksen jälkeen jätehuoltopoiminta (JHL-poiminta), joka kerää rekisterissä tapahtuneet muutokset hallintayksiköissä, rakennuksissa ja kiinteistöissä sekä näiden omistaja-, haltija- tai osoitetiedoissa. Tiedot viedään HSY:n jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltoon toimitetaan lisäksi tilastointiin tarkoitettu poiminta 1-2 kertaa vuodessa MAL-aiesopimuksen seurantaa palvelevan aineistopohjan valmistelutyö Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat solmineet uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen. HSY:n seutu- ja ympäristötieto on koordinoinut sopimusvalmistelun aikana seuranta- ja muutosryhmää, jonka tehtäviin kuului mm. tiedon tuottaminen sopimuksen valmistelun pohjaksi sekä aiesopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden seurannan valmistelu. Näitä seurantatietoja tuotettaessa keskeisessä asemassa ovat pääkaupunkiseudun osalta SePen tiedot mm. rakennuksista, kaavoista ja rakennusmaavarannosta. HSY valmistelee MAL-aiesopimuksen seurantaa yhteistyössä kuntien, HSL:n, Uudenmaan liiton ja muiden sidosryhmien kanssa SeutuRuudun ja SeutuCD-tietojen käyttö kunnissa ja HSL:ssä Seudullisen perusrekisterin ja SeutuCD:n tietojen käyttö vaatii luvan. Käyttölupaa haettaessa luvan hakijan on 11

12 Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Tietopalvelu ja tutkimustehtävät Liikenne- ja joukkoliikennesuunnittelu Vesihuolto Jätehuolto Ympäristöpalvelut Mittaustoimi Katu- ja puistosuunnittelu Pelastustoimi Muu suunnittelu Sosiaali- ja terveystoimen suunnittelu Asuminen ja asuntopolitiikka Yritystietojen haku SePe-luvat SeutuCD-luvat Kuva 3. SeutuRuudun ja SeutuCDn lupien pääasialliset käyttötarkoitukset ( ). (Sisältää myös HSY:n käytön) ilmoitettava mihin käyttötarkoitukseen hän tietoja työssään tarvitsee. Lupia on haettu moniin eri käyttötarkoituksiin. Kuvassa 3 on esitetty pääasialliset käyttötarkoitukset, joihin SeutuCD- ja SePe-lupia on haettu (tilanne ). Vuonna 2012 laaditun selvityksen mukaan SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä sekä operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asemaja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalveluissa, elinkeino- ja yrityspalveluissa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä. Karkeasti voidaan arvioida, että SePe- tai SeutuCD-käyttöoikeuden haltijoista noin 75 % hyödyntää tietoja suunnittelu-, asiantuntija- sekä tiedonjalostustehtävissä ja noin 25 % operatiivisessa toiminnassa. SePeen pohjautuvia suunnitelmia ja asiantuntija-arvioita hyödynnetään edelleen päätöksenteossa, jolloin välillisesti SePen tiedoista hyötyvien määrä on suurempi kuin käyttöluvan haltijoiden. Päätöksenteko Suunnittelu, asiantuntijat jalostajat 75 % Operatiivinen käyttö 25 % Kuva 4. Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen HSL HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Tämän suunnittelun yhtenä merkittävänä pohjaaineistona on pitkään ollut seudullisen perusrekisterin kautta saatavat rakennuskohtaiset väestö- ja työpaikkatiedot. 12

13 Asema- ja yleiskaavoitus Asema- ja yleiskaavoituksessa käytetään runsaasti sekä SeutuCD-aineistoja että SeutuRuutua kaavoituksen taustatietoina. Erityisesti yleiskaavoituksessa seudulliset aineistot ovat välttämättömiä. Myös asemakaavoitus tarvitsee kuntarajojen läheisyydessä työskenneltäessä tietoja naapurikunnan puolelta Tietopalvelu SeutuRuutua ja SeutuCD-aineistoja käytetään aktiivisesti kuntien tietopalvelussa ja tutkimustehtävissä. SeutuCDaineistot ovat näissä tehtävissä keskeisessä asemassa ja seudullisten tietojen saanti on tärkeää. Tietopalvelussa työskentelevät vastaavat myös sellaisten toimialojen tietopyyntöihin, jotka eivät omatoimisesti tällä hetkellä hyödynnä SePen tietoja Pelastustoimi Pelastustoimessa käytetään sekä SeutuCD-aineistoja että SeutuRuutua riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä, suunnittelussa ja palotarkastajien työssä. Esimerkkeinä sovelluskohteista ovat väestösuojien sijoittamisen suunnittelu, evakuointisuunnitelmien tekeminen, riskialttiiden kohteiden ympäristön kartoittaminen ja suurten yleisötapahtumien riskienhallinta. Seudullinen tietopohja on tarpeellista näissä tehtävissä, joten Seudullinen perusrekisteri on keskeinen työssä käytettävä tietolähde Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluissa on muutamia aktiivisia käyttäjiä, jotka hyödyntävät SeutuRuutua vanhus- ja perhepalveluiden suunnittelutyössä. Palvelupistesuunnittelussa on hyötyä myös naapurikuntien aineistoista Muut toimialat SePen tietoja hyödynnetään kunnissa myös muilla toimialoilla esimerkiksi asuntotuotannon seurannassa, yritysneuvonnassa, koulu- ja päiväkotisuunnittelussa sekä erilaisissa hallinnollisissa, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, joihin tarvitaan tietoa esimerkiksi väestö- ja kaupunkirakenteesta Tietosuojakysymykset SeutuCD:n tietoaineistot luovutetaan vain alkuperäistä allekirjoitettua käyttöoikeuslomaketta vastaan. SeutuCD- Rekisterit sisältää kuntien omistamaa rekisteritietoa, joka on tietosuojanäkökulmasta osittain arkaluontoista, ja osittain maksullista muuhun kuin kuntien virkakäyttöön. HSY:llä on lupa luovuttaa rakennustasoista väestöaineistoa ainoastaan erikseen sovittujen tietojen luovutusehtojen puitteissa. Kiinteistöt, rakennukset, kaavat ja kaavayksiköt ovat yksikkökohtaisina ulkopuolisille myytävissä olevaa tietoa ja sen hinnoittelussa sovelletaan pääkaupunkiseudun kuntien yhdessä laatimaa tietopalveluhinnastoa. SeutuCD:n maksuttoman luovutuksen käyttöoikeuslomakkeessa painotetaan käyttöoikeuden henkilökohtaisuutta ja lomakkeessa on lueteltu Tilastokeskuksen asettamat tietosuojaehdot väestö- ja rakennusaineistojen julkaisemiselle. Kartta-aineistojen julkaisussa noudatetaan SeutuCD-ohjekirjassa kuvattuja aineistokohtaisia julkaisulupaehtoja. SeutuCD:n rekisteriaineistojen pohjalta tehtyjä analyysejä julkaistaessa on lähde aina mainittava. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat linjanneet, että oppilaitosten opetuskäyttöön voidaan luovuttaa vanhoja SeutuCD-aineistoja HSY:n avoin data HSY julkaisi avoimia, seudullisia paikkatietoaineistoja ensimmäisen kerran marras-joulukuussa 2011 sivuillaan Avoimina paikkatietoaineistoina julkaistiin rakennustietoruudukko, väestötietoruudukko sekä kaupunginosittainen ja tilastoalueittainen SeutuRA- MAVA. Tiedot perustuivat SeutuCD 10-tietotuotteeseen. Sivun sisältö on linkitetty myös Helsinki Region Infoshare -portaaliin. Aineistojen julkaisua samoista teemoista jatkettiin keväällä 2012, ja maaliskuussa julkaistiin aikasarjatiedot perustuen aiempiin SeutuCD-aineistoihin. Tällä hetkellä HSY tarjoaa avointa dataa aikasarjoina vuosilta ja Aikasarjaa jatketaan jatkossa SeutuCD:n ilmestymistahdissa. Lisäksi keväällä 2012 avattiin vuosittain ylläpidettävä kuntien opaskartta-aineistoista suunnittelutarpeisiin yleistetty 1: mittakaavainen seutukartta-aineisto, joka sisältää hallinnolliset aluejaot, liikenneväylät, nimistötiedot, maankäyttötietoja sekä vesistö- ja rantaviivan. Avoimien paikkatietoaineistojen tiedot on tietosuojasyistä yleistetty ruutu-, kaupunginosa- tai tilastoaluetasolle. Aineistot sisältävät summatietoja mm. rakennusten lukumääristä ja käyttötarkoituksista, väestön lukumäärästä ja ikärakenteesta, sekä rakennusoikeudesta ja rakennusmaavarannon määrästä asumiseen ja muun tyyppiseen rakentamiseen. Avattujen aineistojen sisältö perustuu neuvotteluihin seudullisen rekisteriyhteistyöryhmän kanssa sekä yhteistyötapaamisiin HRI:n puitteissa toimivien Helsingin Tietokeskuksen ja Forum Viriumin henkilöiden kanssa. Aineiston tuotannossa noudatettiin näissä neuvotteluissa esille tuotuja näkökohtia ja sopimuksia. 13

14 1.2 Seudullisen perusrekisterin käyttäjätilastot SeutuRuudun käyttö Saadakseen käyttäjätunnuksen SeutuRuutu-käyttöliittymään hakijan tulee hakea SePe-lupaa, jonka myöntää HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja. Hakemuksessa tulee määritellä aineistojen käyttötarkoitus ja hakijan työtehtävät. SePe-lupia oli lokakuussa 2012 voimassa yhteensä 304 kappaletta pääkaupunkiseudun kuntien eri hallintokunnissa sekä Uudenmaan liitossa. Kaikkiaan SeutuRuutuun on vuosina kirjautunut syyskuuhun 2012 mennessä yhteensä 309 käyttäjää, joista 249 on kirjautunut SePeen useammin kuin kerran ja 129 useammin kuin 5 kertaa. Alla olevassa taulukossa on lueteltu SePe-luvan haltijat organisaatioittain. Taulukko 1. SeutuRuudun käyttöluvan, eli ns. SePeluvan haltijat organisaatioittain (tilanne ). Yhteensä 304 Helsingin kaupunki 109 Espoon kaupunki 31 Vantaan kaupunki 31 Kauniaisten kaupunki 3 Uudenmaan liitto 2 HSL 41 HSY 87 SeutuRuudun käyttö on kasvanut viime vuosina tasaista tahtia. Kuvassa 5 on esitetty SeutuRuudun kirjautumismäärät vuosittain. Syyskuun 2012 lukujen perusteella näyttää siltä, että vuonna 2012 kirjautumisten kokonaismäärä tulee taas kasvamaan edellisvuodesta SeutuCD:n käyttöluvat SeutuCD:n käyttölupa on henkilökohtainen ja käyttöluvan saa vain allekirjoitettua käyttöoikeuslomaketta vastaan. Käyttöoikeuslomakkeessa on lueteltu SeutuCD:n käytön rajoitukset, tietosuojasäädökset ja julkaisulupaehdot. SeutuCD tuotetaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kuntien suunnittelu- ja tutkimustyöhön ja käyttäjät ovat pääosin kuntien työntekijöitä. Uudenmaan liitolle voidaan luovuttaa muut tiedot paitsi rakennustasoisen väestön tiedot. HSY voi luovuttaa SeutuCD-aineistot myös konsultille kunnan toimeksiannosta tehtävään konsulttityöhön. Tällöin käyttöluvan allekirjoittaa kunnassa työskentelevä toimeksiantaja. Lisäksi HSY:llä on mahdollisuus luovuttaa SeutuCD:n muita kuin Tilastokeskuksen tuottamia tietoja ei-kaupalliseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. SeutuCD:tä voidaan erikoistapauksissa luovuttaa myös teknisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi SeutuCD:n rakenteen tutkimista varten, jolloin käyttölupaa itse aineistoihin ei luovuteta. Kuntakäytössä SeutuCD:tä voidaan käyttää joko omalta CD:ltä tai palvelimelta. SeutuCD:n palvelinkäytössä hallintokunnan nimetty palvelinyhdyshenkilö vastaa siitä, että palvelimen SeutuCD kansioon on pääsy ainoastaan käyttöoikeuslomakkeen HSY:lle palauttaneilla työntekijöillä. Palvelinkäytössä käyttäjien lupa on jatkuva ja palvelinyhdyshenkilön tulee allekirjoittaa käyttöoikeuslupa vuosittain. Palvelinkäyttäjiä on pääkaupunkiseudun eri hallintokunnissa yhteensä 250 henkeä. SeutuCD:n CD-käytössä käyttäjien tulee hakea vuosittain uusi lupa uuden aineiston saadakseen. CD-käyttö on vähentynyt palvelinkäytön yleistyessä, mikä on ollut toivottava kehitys materiaalikulutuksen vähentämiseksi. Laajentuneen palvelinkäytön ansiosta SeutuCD 10 jaettiin CD:nä enää 61 käyttäjälle, joista 24 oli konsultti- tai tutkimuskäyttöön. Syksystä 2012 alkaen SeutuCD-tiedot jaetaan ensisijaisesti tiedostolatauspalveluna. Seuraavassa taulukossa on lueteltu SeutuCD 11:n käyttöluvan saaneet organisaatioittain Kuva 5. SeutuRuudun kirjautumismäärät vuosittain. Vuoden 2012 kirjautumismäärä on arvio syyskuun 2012 tilanteen perusteella. 14

15 Taulukko 2. SeutuCD 11 käyttöluvan saaneet organisaatioittain (tilanne ). Yhteensä 333 Helsingin kaupunki 137 Espoon kaupunki 62 Vantaan kaupunki 27 HSL 52 HSY 38 Opiskelu ja tutkimus Tekniset selvitykset Käytettävä teknologia Seudullisen perusrekisterijärjestelmän toimittajana toimii Tieto Oyj. Kuntarekisteripoiminnat toimittavat Helsingin, Vantaan ja Kirkkonummen osalta Logica Suomi Oy ja Espoon ja Kauniaisten osalta Tekla Oyj. Seudullisen perusrekisterin tietokanta- ja sovelluspalvelimet on erotettu toisistaan. Järjestelmän perustietovarastona toimii relaatiotietokanta (Oracle Spatial 10g). Kaikki SePe-järjestelmän tiedot, niin ohjaustiedot kuin itse Se- Pe-sisältökohteet, on sijoitettu samaan tietovarastoon. Kantaan viedään myös kaikki geometriatiedot. Sovelluspalvelimena on Oracle Application Server 10g (9.0.4), joka pyörittää SePe-sovellusta ja GIS-moottoria (Mapxtreme Java 4.7). Sovellusarkkitehtuurin lähtökohtana on kolmitasoinen arkkitehtuuriratkaisu, jossa erotetaan käyttöliittymä-, käsittelysääntö- ja tiedonhallintakerrokset toisistaan. Tämä malli mahdollistaa parhaiten uudet järjestelmäliitokset ja tiedon uudet jakelukanavat. 1. Tietojen kokoaminen lähtöjärjestelmistä tietojen sisäänluku (import), tehdään tiedostopohjaisesti xml-sanomat kuntarekistereistä kahden viikon välein muut rekisteritiedot, kuten Tilastokeskuksen yritystiedot kerran vuodessa ja Väestörekisterikeskuksen aineistosta muodostettu rakennustasoinen väestö neljä kertaa vuodessa. geometriatiedot, kuten Facta-kuntien Helsingin, Vantaan ja Kirkkonummen kiinteistö-, kaavaja kaavayksikkörajat kahdesta neljään kertaa vuodessa ja Tekla GIS -kuntien Espoon ja Kauniaisten joka toinen viikko osana kuntarekisteripoimintoja aluejaot päivitetään kerran vuodessa SeutuRAMAVA, jonka tiedot tallennetaan SePeen valmiiksi laskettuina tuloksina noin kaksi kertaa vuodessa. 2. Tiedon käyttö ja analysointi www-sovellus SeutuRuutu SeutuSuora: suorakäyttöyhteys, esim. MapInfo. SeutuCD: tietojen kokoaminen materialisoitujen näkymien avulla muut käyttötavat: SeutuRAMAVA, jätehuoltopoiminta jne. 3. Sovellus-sovellus yhteydet ja rajapinnat WMS/WFS-rajapintoja pilotoidaan SePeen syksyn 2012 aikana. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella päätetään SePen rajapintasovellusten jatkokehityksestä. Rajapintoja voidaan hyödyntää jatkossa mm. SePen tietoja hyödyntävien käyttöliittymien kehittämisessä. SePen arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 6. Käyttäjille suunnattu suorakäyttö on toteutettu sovellus-palvelimen kautta. Ylläpito Selailu Suorat yhteydet (esim. MapInfo, SQL*Plus) Tietokannan hallinta PALVELINALUSTA GIS-moottori Toiminnallisesti osajärjestelmät jakaantuvat kolmeen kategoriaan: WWWpalvelin SePeylläpitosovellus Selailusovellus SePe tietokanta Oracle 10g Kuva 6. Seudullisen perusrekisterin arkkitehtuuri SePe-järjestelmä sisältää testi- ja tuotantoympäristöt, jotka on hajautettu sovellus- ja kanta-palvelimille (kuva 7). Kuntarekisteriaineistojen poimintojen muut vastuut on esitetty kuvassa 8. TESTIYMPÄRISTÖ Testin sovelluspalvelin Käyttöliittymä testikantaan Testin kantapalvelin Testikanta TUOTANTOYMPÄRISTÖ Tuotannon sovelluspalvelin Käyttöliittymä tuotantokantaan Tuotannon kantapalvelin Tuotantokanta Kuva 7. Seudullisen perusrekisterin palvelinympäristöt 15

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää?

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Uudistettu SeutuRuutu- seudulliset rekisteri- ja paikkatiedot helposti käyttöön Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY 28.5.2015

Lisätiedot

SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta. HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY

SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta. HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY Esityksen sisältö Seudullisten aineistojen lähtökohdat SeutuPerhe Käyttöesimerkkejä Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Paikkatiedot yritystoiminnan sijoittumisen analyysissä Helsingin seutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä 25 % väestöstä

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n seurantaa Kehitetty yhteistyössä

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen havainnollistaminen paikkatiedolla Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön -seminaari

Yhdyskuntarakenteen havainnollistaminen paikkatiedolla Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön -seminaari Yhdyskuntarakenteen havainnollistaminen paikkatiedolla Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön -seminaari Arja Salmi 10.3.2011 Vesi- ja viemäriverkostot KUHA Pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Avointa dataa Helsingin seudulta

Avointa dataa Helsingin seudulta Avointa dataa Helsingin seudulta Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 23.5.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Mikä on HRI? Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa,

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home. Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki

HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home. Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Helsinki Region Infoshare Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa,

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Helsinki Region Infoshare - Yhteenveto Avataan Helsingin

Lisätiedot

Rakennuksista Renessanssiin paikkatiedot Helsingin kaupunkisuunnittelussa

Rakennuksista Renessanssiin paikkatiedot Helsingin kaupunkisuunnittelussa Rakennuksista Renessanssiin paikkatiedot Helsingin kaupunkisuunnittelussa Jussi Mäkinen, yleiskaavasuunnittelija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto, tutkimustoimisto HSY:n paikkatietoseminaari

Lisätiedot

Rakennusmaatietojen hyödyntäminen suunnittelussa Helsingin seudulla

Rakennusmaatietojen hyödyntäminen suunnittelussa Helsingin seudulla Rakennusmaatietojen hyödyntäminen suunnittelussa Helsingin seudulla Kuntien paikkatietoseminaari 7-8.2.2012 Arja Salmi ja Suvi Mikkola, HSY Seutu- ja ympäristötieto 25.1.2012 Esityksen sisältö Mikä on

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Sisältö Mihin LCLIP iä tarvittiin - Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen

Lisätiedot

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen Helsingin seudun MALaiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa Arja Salmi MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen Maankäytön, Asumisen

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen Näin julkaiset dataa Kuntien avoin data - miten liikkeelle 11.11.2014 Hami Kekkonen Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Avoimen datan palvelu, datakatalogi, jossa olevia pääkaupunkiseutua tai sen osia

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut

Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Projektin tavoitteet asemanseutuja koskevan tietopohjan parantaminen asemanseutujen potentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki Rakennusvalvonnan rajapintojen käyttöönotto ja toteutuksessa olevat palvelut Historiaa: Seudullinen perusrekisteriyhteistyö

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Tietokeskus paikkatietojen hyödyntäjänä

Tietokeskus paikkatietojen hyödyntäjänä Tietokeskus paikkatietojen hyödyntäjänä Paikkatietoseminaari Helsingin kaupunki ja ProGIS ry 29.9.2016 Ari Jaakola, Helsingin kaupungin tietokeskus Esityksen rakenne Tietokeskus kaupunkitiedon tuottajana

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2.

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä Tietovarannot Anna Eteläaho Intressiryhmän 2. kokous 27.2.2014 AVARAS 1.8.2013 31.12.2014 www.tut.fi/avaras Taustaa Apps4Finland

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille

ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille ELIAS- Elinvoimaa asemanseuduille Helsingin seudulla ja Uudellamaalla Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina 19.5.2016 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY Lähtökohtana seudun hiilineutraaliustavoite Liikenne

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Mikko Viitala Sisältö WMS rajapintapalvelun toteuttaminen Teklan sovelluksilla Katselupalvelujen hyödyntäminen Teklan sovelluksissa WFS suorasaantipalvelun toteuttaminen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 8 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa,Vantaalla,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto

Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat. Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Muut ilmastonmuutoshankkeet ja tapahtumat Lotta Mattsson Asiantuntija Kuntaliitto Esityksen sisältö Ilmastohankkeet CCCRP Julia 2030 HINKU Kokonainen VACCIA ISTO Kuntien ilmastonsuojelukampanja Kuntien

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija

Ilmanlaatu paikkatietona Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija Ilmanlaatu paikkatietona 4.11.2009 -Tilannekuva ilmanlaadun heikennyttyä Maria Myllynen, ilmansuojeluasiantuntija YTV vastaa ilmanlaadun seurannasta pääkaupunkiseudulla YTV huolehtii Helsingin, Espoon,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2010 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi kesäkuussa 2010 Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa,

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI KUUMA PAIKKATIETOPURKKI Liiketoimintasuunnitelman periaatteista KUUMA tietohuoltoryhmä / Ilkka Holmila 29.3.2012 HSY:n paikkatietoseminaari KUUMA seutu Kuuma- seutu kattaa Helsingin metropolialueella 10

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin 09 156 11 faksi 09 1561 2011 www.hsy.fi HSY:n vesihuollon toiminta-alueen sanallinen määrittely HSY:n vesihuollon

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

SeutuCD'15. Ohjeet ja kuvaukset

SeutuCD'15. Ohjeet ja kuvaukset SeutuCD'15 Ohjeet ja kuvaukset Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Seutukartan aineistokuvaus

Seutukartan aineistokuvaus 1 Seutukartan aineistokuvaus Tuotetiedot Nimi suomeksi Nimi ruotsiksi Nimi englanniksi Tuottaja Ylläpitäjä Tiedostomuoto Spatiaalinen geometriatyyppi Mittakaava, erotuskyky Seutukartta Karta över Helsingforsregionen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

KRYSP-tietojenhyödyntäminen ympäristöhallinnossa

KRYSP-tietojenhyödyntäminen ympäristöhallinnossa RYSP-tietojenhyödyntäminen ympäristöhallinnossa RYSP-seminaari 24.11.2011 Päivi Malmi SYE / Ympäristöpolitiikkakeskus / Rakennetun ympäristön yksikkö Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät ympäristöhallinnossa

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 297. Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 1 2952/02.02.00/2011 296 Määrärahan siirtoja vuoden 2012 talousarvioon Valmistelijat / lisätiedot: Tuppurainen Anja, puh. (09) 816 22621 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015. Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen 24.1.2014 Hallitusohjelman kärkihanke Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten

Lisätiedot

Kestävän vihreän kasvun palvelut

Kestävän vihreän kasvun palvelut Helsingin seudun ilmastoseminaari,12.2.2015 Pörssitalo, Helsinki Kestävän vihreän kasvun palvelut Helsinki Region EcoHUB Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Tarvitaan

Lisätiedot

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi

Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä Kalevi Luoma, energiainsinööri, DI kalevi.luoma@kuntaliitto.fi Kuntien ilmastoaktivointia Kuntien ilmastokonferenssit 1997, 2000, 2005 ja 2008; seuraava 5.-6.5.

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Espoon kaupungin kehittyminen - paikkatietotyökalu johtamisen tukena. Alueraportointi

Espoon kaupungin kehittyminen - paikkatietotyökalu johtamisen tukena. Alueraportointi Espoon kaupungin kehittyminen - paikkatietotyökalu johtamisen tukena Alueraportointi / Paikkatietomarkkinat Tiina Järvinen ja Ari Purhonen Espoon kaupungin kehitystyö 2011-2013 Suomessa alansa ensimmäinen

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi

Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Ilmasto-opas.fi Klimatguide.fi Climateguide.fi Juha A. Karhu, Ilmatieteen laitos (IL) fmi.fi/cccrp Juha A. Karhu, IL: Climate Change Community Response 1 Esityksen sisältö 1. Perustietoja hankkeesta 2.

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kampanjat ja uudet tuotteet. Road Show 2015

Kampanjat ja uudet tuotteet. Road Show 2015 Kampanjat ja uudet tuotteet Road Show 2015 CGI Group Inc. 2015 Sisältö 1. Facta Kartta 2. Facta Maaomaisuuden kirjanpito KuntaNet-kunnille 3. Facta Ympäristöterveys ja -suojelu 4. FactaMap Yleiskaavoitus

Lisätiedot