SePen tila, käyttö ja HRI. Seudullisen perusrekisterin väliarviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SePen tila, käyttö ja HRI. Seudullisen perusrekisterin väliarviointi 2011-2012"

Transkriptio

1 SePen tila, käyttö ja HRI Seudullisen perusrekisterin väliarviointi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Copyright Graafit ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY Edita Prima Oy Helsinki 2012

3 Esipuhe Seudullinen perusrekisteri SePe on seudullinen tietovarasto, jota hallinnoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). SePen tietojen tuottaminen ja jakelu perustuu pääkaupunkiseudun kuntien ja HSY:n väliseen rekisteriyhteistyösopimukseen. SePen ylläpitoa ja kehittämistä seuraa rekisteriyhteistyöryhmä, johon kuuluu jäseniä pääkaupunkiseudun kuntien eri hallinnonaloilta sekä seudullisia toimijoita. Sopijaosapuolten tehtävänä rekisteriyhteistyöryhmässä on valvoa Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen toteutumista. Lisäksi Seudullisen perusrekisterin sopimusosapuolet sopivat käyttöoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja kustannuksista. HSY:n hallitus päätti kokouksessaan (1) jatkaa Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmän toimikautta, (2) hyväksyä Seudullisen perusrekisterin yhteistyösopimuksen ja (3) antaa rekisteriyhteistyöryhmälle tehtäväksi tehdä väliarviointi Seudullisen perusrekisterin tilasta ja käytöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsinki Region Infoshare -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä asetti kokouksessaan pienryhmän toteuttamaan kohdassa kolme kuvattua arviointityötä. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Tuomas Frösén Espoon kaupungilta. Lisäksi työryhmään nimettiin Vantaan edustajaksi Kirsi Vatén, Helsingin edustajiksi Jussi Mäkinen ja Eeva-Kaisa Peuranen, Kauniaisten edustajaksi Mauri Liimatainen ja HSY:n edustajiksi Maria Kuula ja Tuija Höysniemi (sihteeri). Vuonna 2012 sihteerinä on toiminut Sirpa Joukainen. Tässä raportissa kuvataan arviointityön tuloksia. Raportin sisältö perustuu keväällä 2011 laadittuun työsuunnitelmaan, jossa määriteltiin arviointityön toteutusvaiheet ja aikataulu. Arviointia varten tehtiin laajat kyselyt ja haastattelut sidosryhmille ja tiedon käyttäjille. Tuloksena voidaan todeta, että Seudullisen perusrekisterinen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä tai operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Sidosryhmät arvostavat pääkaupunkiseudun harmonisoitua ja yhtenäistä paikkatietopohjaa ja -tuotteita. Sidosryhmiltä ja tiedon käyttäjiltä koottiin myös ajatuksia Seudullisen perusrekisterin ja siihen pohjautuvien tietotuotteiden ja -palveluiden kehittämistarpeista. Merkittävin uudistustarve liittyy tietopohjan maantieteelliseen laajentamiseen. Yhtenäinen ja harmonisoitu tietopohja tarvittaisiin koko toiminnallisesti yhtenäiseltä Helsingin seudulta. HSY on myös aktiivisesti selvittänyt HRI:n tarjoamia mahdollisuuksia paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen ja avannut seudullisia aineistojaan yleistettyinä ruutuaineistoina. Laadukasta ja seudullisesti yhtenäistä tietopohjaa on ilo tarjota myös virkakäytön ulkopuolelle, vaikka tietosuoja osaltaan asettaa rajoitteita tietojen tarjoamiselle kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi. Raimo Inkinen toimitusjohtaja

4 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä sai vuoden 2010 lopulla HSY:n hallitukselta tehtäväksi laatia väliarviointi Seudullisen perusrekisterin tilasta ja käytöstä vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimeksiannossa tarkennettiin, että arvioinnissa tulee ottaa huomioon Helsinki Region Infoshare -hankkeen tarjoamat mahdollisuudet paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. Helsingin tietokeskus käynnisti yhdessä Forum Viriumin ja yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa Helsinki Region Infoshare -hankkeen (HRI) vuonna 2009 laadittujen seututietoselvityksen ja seututietovision pohjalta. HRI-hankkeessa edistetään kuntien tietojen avaamista kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi avoimeksi dataksi. Eri toimijoiden avaama data linkitetään HRI-verkkopalvelusivustolle (www.hri.fi) ja kuvataan, jotta tiedon haku sivuston kautta on helppoa. Seudullinen perusrekisteri (SePe) otettiin käyttöön vuonna 2006 ja sen uudistettu käyttöliittymä SeutuRuutu avattiin lokakuussa Seudulliset rakennusmaavarantotiedot (SeutuRAMAVA) on tuotettu SePen tiedoista joulukuusta 2010 alkaen. Seudullisen perusrekisterin pohjalta kootaan vuosittain myös keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävä SeutuCD. Tässä raportissa kuvataan ja arvioidaan Seudullisen perusrekisterin ja siihen pohjautuvien tietotuotteiden nykytilaa ja käyttöä seudulla. Raportissa selostetaan myös SePen teknistä toteutusta. Arvioinnin mukaan Seudullinen perusrekisteri on teknisesti toimiva järjestelmä, jonka seudullinen laajentaminen on mahdollista. Seudullinen yhteistyösopimus velvoittaa kehittämään Seudullista perusrekisteriä tarve- ja käyttäjälähtöisesti ottaen huomioon sopijakuntien, seudun ja kansallisen tason muut toimintaympäristöön, tarpeisiin ja tavoitteisiin mahdollisesti vaikuttavat hankkeet, erityisesti Helsinki Region Infoshare -hanke. Raportissa on arvioitu myös Seudullisen perusrekisterin kehittämisen suhdetta muihin seudulla ajankohtaisiin kehityshankkeisiin kuten Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimuksen seurantaan, Inspire-direktiiviin, KuntaGML/KRYSP-hankkeeseen, valtionhallinnon sähköisen asioinnin edistämiseen SADe-hankkeessa sekä näiden hankkeiden SePeen mahdollisesti tuomia vaikutuksia. Lisäksi on lyhyesti tarkasteltu uutta tietohallintolakia ja kokonaisarkkitehtuuria. Niin ikään on tarkasteltu lyhyesti KUUMA-kuntien paikkatietopurkin kehitystyötä Helsingin seudun yhtenäisen tietopohjan näkökulmasta. Arviointia varten tehtiin laajat sidosryhmäkyselyt ja -haastattelut sekä käyttäjäkyselyt ja -haastattelut. Niiden tuloksena voidaan todeta, että SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä tai operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asema- ja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalvelussa, yrityspalvelussa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä sekä HSY:ssä. Sidosryhmät arvostavat pääkaupunkiseudun harmonisoitua ja yhtenäistä paikkatietopohjaa ja -tuotteita. Julkaisija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Päivämäärä Julkaisun nimi SePen tila, käyttö ja HRI Seudullisen perusrekisterin väliarviointi Avainsanat Avoin data, Helsinki Region Infoshare (HRI), Seudullinen perusrekisteri (SePe), paikkatieto, harmonisoitu tietovaranto, Helsingin seutu, pääkaupunkiseutu, Pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 13/2012 issn l isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Kieli: suomi Sivuja: 32 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY puhelin , faksi Sidosryhmiltä ja tiedon käyttäjiltä koottiin myös ajatuksia kehittämistarpeista. Merkittävin uudistus liittyy tietopohjan maantieteelliseen laajentamiseen. Yhtenäinen ja harmonisoitu tietopohja tarvitaan koko toiminnallisesti yhtenäiseltä Helsingin seudulta tai pääkaupunkiseudun kuntien näkökulmasta edes rajanaapurikuntien alueelta. Tietojen hyödyntäjät toivovat esittely- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä. HSY:n järjestämät paikkatietoseminaarit ovat saaneet kiitosta. HSY on pyrkinyt aktiivisesti selvittämään HRI:n tarjoamia mahdollisuuksia paikkatietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen. HSY on avannut seudullisia aineistojaan ja aikasarjojaan yleistettyinä ruutuaineistoina. Tietosuojasyistä yksikkötasoisten paikkatietojen julkaiseminen ei ole ollut mahdollista. 4

5 Sammandrag Registersamarbetsgruppen för huvudstadsregionen fick i slutet av år 2010 i uppgift att utarbeta en mellanutvärdering av läget och användningen av det regionala basregistret (SePe) före utgången av år Vid uppdragsgivningen poängterades att de möjligheter projektet Helsinki Region Infoshare erbjuder att distribuera och utnyttja geodata ska beaktas i utvärderingen. Helsingfors stads faktacentral inledde projektet Helsinki Region Infoshare (HRI) i samarbete med Forum Virium samt Esbo och Vanda städerna. Projektet sattes igång 2009 på grund av regionala datautredningar och en regional datavision. Med projektet HRI främjas fri tillgång till olika kommunala datakällor. Öppna data från olika aktörer länkas till HRIs webbtjänst (www.hri.fi). Sökvägarna beskrivs för att underlätta att hitta information på sidorna. Det regionala basregistret togs i bruk år 2006 och dess förnyade användargränssnitt SeutuRuutu öppnades i oktober Regionala uppgifter om byggnadsmarkreserven (SeutuRAMAVA) har sedan december 2010 producerats utgående från uppgifter från SePe. På basen av det regionala dataregistret sammanställs årligen också SeutuCD, som är en geodatasamling med centrala uppgifter för planeringen. I denna rapport beskrivs och utvärderas det regionala basregistrets nuläge och hur dataprodukterna i registret utnyttjas i regionen. En redogörelse för det tekniska förverkligandet av SePe ingår också i rapporten. Enligt utvärderingen är det regionala basregistret ett tekniskt fungerande system med kapacitet till att utvidgas i regionen. Det regionala samarbetsavtalet förpliktar att utveckla det regionala basregistret utgående från behoven och användarna med beaktande av andra projekt som eventuellt påverkar verksamhetsmiljöerna, behoven och målen i avtalskommunerna samt på region- och riksnivå. Detta gäller isynnerhet projektet Helsinki Region Infoshare. I rapporten utvärderas också utvecklingen av det regionala basregistret i förhållande till andra aktuella utvecklingsprojekt i regionen. Till dessa hör uppföljningen av intentionsavtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik, Inspire-direktivet, projektet KuntaGML/ KRYSP, projektet SADe för främjande av elektronisk skötsel av ärenden inom statsförvaltningen samt de konsekvenser som dessa projekt eventuellt medför för SePe. Ytterligare har gjorts en kort granskning av den nya informationsförvaltningslagen och helhetsarkitekturen. På samma sätt granskas utvecklingen av KUUMA-kommunernas s.k. Paikkatietopurkki (Geodataburk) utgående från perspektivet för den samlade informationen för Helsingforsregionen. För utvärderingen genomfördes omfattande enkäter och intervjuer med intressegrupper samt användarenkäter och -intervjuer. Utgående från resultaten av dessa kan konstateras att basregistret SePe i sina olika former utnyttjas flitigt i planering och forskning eller för operativt bruk i huvudstadsregionens kommuner och samkommuner. Informationen används inom ett flertal olika branscher, exempelvis inom detalj- och generalplanering, räddningsverksamhet, social- och Utgivare Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Datum Publikationens namn Mellanutvärdering av läget och användningen av det regionala basregistret (SePe) Nyckelord Öppna data, Helsinki Region Infoshare (HRI), regionala basregistret (SePe), geodata, harmoniserade och enhetliga geodatabase, Helsingforsregionen, huvudstadsregion, Registersamarbetsgruppen för huvudstadsregionen Publikationsseriens titel och nummer: HRM:s publikationer 13/2012 issn l isbn (hft) isbn (pdf) issn (hft) issn (pdf) Språk: finska Sidor: 32 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY telefon , fax hälsovårdstjänster, företagstjänster och Samkommunen för Helsingforsregionens trafik samt inom HRM. Intressenterna uppskattar den harmoniserade och enhetliga geodatabasen för huvudstadsregionen liksom också databasens produkter. Också tankar om behov av utveckling samlades in från intressegrupperna och användarna. Den mest betydande förnyelsen ansluter sig till en geografisk utvidgning av SePe. Ett enhetligt och harmoniserat dataregister behövs över den funktionellt sammanhängande Helsingforsregionen eller när det gäller kommunerna i huvudstadsregionen åtminstone över grannkommunernas områden. De som utnyttjar informationen önskar att presentationer och kurser anordnas. De geodataseminarier som ordnats av HRM har fått beröm. HRM har strävat till att aktivt utreda de möjligheter HRI erbjuder att distribuera och utnyttja geodata. HRM har öppnat sitt regionala material och sina tidsserier i form av generaliserat rutmaterial. En publicering av geodata på enhetsnivå var inte möjlig på grund av integritetsskyddet. 5

6 Abstract At the end of 2010 the Board of HSY instructed the Helsinki Metropolitan Area registry co-operation task force to prepare an interim assessment by the end of 2012 of the condition and use of the Regional Base Register (SePe). This assignment specified that the assessment must give consideration to opportunities for sharing and applying geographic data provided by the Helsinki Region Infoshare project. Together with Forum Virium and the cities of Espoo and Vantaa, Helsinki Urban Facts launched the Helsinki Region Infoshare (HRI) project on the basis of a regional information report and regional information vision compiled in The HRI project promotes free public access to local government information from various operators, which is linked to the HRI network service website (www.hri.fi) together with descriptions facilitating online data retrieval through the portal. Originally introduced in 2006, SePe was augmented with the new SeutuRuutu user interface in October Details of available construction land in the Helsinki Metropolitan Area (SeutuRAMAVA) have been prepared from SePe data since December SePe is also the basis for an annual SeutuCD publication providing the principal geographic data required in planning. This report describes and assesses SePe and the current state and use of SePe-based information products in the region. It also outlines the technical implementation of SePe. The assessment finds that SePe is a technically sound system that is open to regional enlargement. A regional partnership agreement requires enhancements in SePe to meet needs and user requirements, having regard to other projects that may affect local, regional and national operating conditions, needs and objectives, and to the Helsinki Region Infoshare project in particular. The report also assesses the enhancement of SePe in relation to other ongoing development projects in the region, such as the follow-up to the Helsinki Region MAL letter of intent on land use, housing and transport, the Inspire Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe), the KuntaGML/KRYSP project to adapt GML for use by local authorities, the SADe project promoting electronic transactions with national government authorities, and any impacts that these projects could have for SePe. There is also a brief examination of the new Data Administration Act and the overall architecture, together with a concise review of work to develop the joint geographic data service for the KUUMA group of local authorities (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula and Vihti) from the perspective of the integrated knowledge base for the Helsinki Region. Published by Helsinki Region Environmental Services Authority Author Tuija Höysniemi, Sirpa Joukainen, Maria Kuula ja Suvi Uotila Date of publication Title of publication Interim assessment of Regional Base Register (SePe) - condition, use and relation to Helsinki Region infoshare project Keywords Open data, Helsinki Region Infoshare (HRI), Regional Base Register (SePe), geographic data, harmonised and integrated geographic data, Helsinki Metropolitan Area registry co-operation task force Publication series title and number: HSY publications 13/2012 issn l isbn (print) isbn (pdf) issn (print) issn (pdf) Language: Finnish Pages: 32 Helsinki Region Environmental Services Authority PO Box 100, HSY Tel , Fax The assessment involved extensive surveys and interviews of stakeholders and service users, indicating that the SePe knowledge base is widely used in various forms for planning and research work or in the operations of local authorities and joint municipal boards in the Helsinki Metropolitan Area. The information is used in several fields, including land-use planning, rescue services, social welfare and health services, public information and business services, and in the work of Helsinki Regional Transport Authority and HSY. The stakeholders appreciate their access to harmonised and integrated geographic data and products for the Helsinki Metropolitan Area. The study of stakeholders and information users also canvassed their ideas for improving the service. The principal enhancement proposals concerned enlarging the geographical scope of the knowledge base. A uniform, harmonised knowledge base is required for the entire functionally integrated Helsinki Region, or even for neighbouring administrative districts from the perspective of local government in the Helsinki Metropolitan Area. Information users were keen to see demonstration and training sessions, and expressed gratitude for the geographic data seminars organised by HSY. HSY has been actively investigating the opportunities provided by HRI for sharing and applying geographic data. It has made its regional information and historical data series available in the form of generalised geographic datasets. Detailed individual geographic data cannot be published for privacy reasons. 6

7 Sisällys 1 Johdanto Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen SeutuRuutu ajantasaiset rekisteri- ja paikkatiedot selaimella SeutuCD keskeiset paikkatietoaineistot vuosittaisena pakettina SeutuSuora omalla sovelluksella suoraan seudullisen perusrekisterin tietoihin SeutuRAMAVA seudulliset rakennusmaavarannot paikkatietona Seudullinen tietopalvelu Julia-projekti Ilmastostrategian seuranta (ilmastoindikaattorit) Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaan liittyvät analyysit Ilmanlaatuanalyysit katukuilujen ja vilkasliikenteisten katujen varsilla Analyysit jätehuollon tarpeisiin HSY:n raportit HSY:n jätehuoltojärjestelmä MAL-aiesopimuksen seurantaa palvelevan aineistopohjan valmistelutyö SeutuRuudun ja SeutuCD-tietojen käyttö kunnissa ja HSL:ssä HSL Asema- ja yleiskaavoitus Tietopalvelu Pelastustoimi Sosiaali- ja terveyspalvelut Muut toimialat Tietosuojakysymykset HSY:n avoin data Seudullisen perusrekisterin käyttäjätilastot SeutuRuudun käyttö SeutuCD:n käyttöluvat Tekniset selvitykset Käytettävä teknologia Tietokannan hallinta Käyttöoikeuksien ja käyttäjäroolien hallinta 16 2 Seudullisen perusrekisterin kehittämisehdotukset Käyttäjäkyselyiden ja haastatteluiden tulokset Käyttäjäkysely Käyttäjähaastattelut keväällä HSY:n sidosryhmäkyselystä saadut kehittämisehdotukset Sidosryhmähaastattelut syksyllä HSY paikkatietotuotteita pidetään pääasiassa hyödyllisinä Aluelaajennus tärkeä, mutta vaatii kuntien sitoutumista Erilaiset aineistotarpeet HSY:n paikkatietopalveluiden kehittäminen Yhteistyö HRI-hankkeen kanssa Tekninen kehittäminen HSY:n rajapintaselvitys Seudullisen perusrekisterin tietokannan kehittämisselvitys keväällä Seudullisen perusrekisterin käytön laajentaminen Yhteydet muihin järjestelmiin ja hankkeisiin Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyön MAL-aiesopimuksen seuranta Yhteydet muihin valtion ja kuntien kehittämishankkeisiin KRYSP ja Inspire Uusi tietohallintolaki ja kokonaisarkkitehtuuri SADe-hanke KUUMA-yhteistyö 24 3 Yhteydet HRI-hankkeeseen HRI:n kuvaus ja toimintaperiaatteet Tietosisältö Tekninen toteutus Tietosuojakysymykset 25 4 Johtopäätökset 26 5 Termistö 27 6 Haastatellut 28 7 Liitteet Käyttäjähaastattelujen kysymykset SeutuRuutu Käyttö Kokemukset Kehittäminen SeutuCD Käyttö Kokemukset Kehittäminen Seudullinen perusrekisteri yleisesti Sidosryhmähaastattelujen kysymykset HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tietoyhteistyöyksikön sidosryhmäkyselyyn vastanneet organisaatiot Seudullisen perusrekisterin tietoihin pohjautuvia HSY:n julkaisuja 31

8 1 Johdanto Seudullinen perusrekisteri (SePe) on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n hallinnoima tietovarasto, joka sisältää Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen kuntien perusrekisteritiedot. Lisäksi SePessä on Väestörekisterikeskuksen väestötietoja, HSY:n ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tuottama yritys- ja toimipaikkatietoaineisto pääkaupunkiseudulta sekä ajantasaiset kiinteistögeometriatiedot Maanmittauslaitokselta. Kaavojen ja kaavayksiköiden geometriatiedot poimitaan osasta kuntia erikseen, kun taas osassa ne sisältyvät perusrekisteritietojen poimintoihin. SePe otettiin käyttöön vuonna 2006 ja SePen uudistettu käyttöliittymä SeutuRuutu julkaistiin lokakuussa SeutuRAMAVAtiedot tuotettiin ensimmäisen kerran Seudullisen perusrekisterin tiedoista joulukuussa Kuntarekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset päivitetään SePeen kahden viikon välein muutossanomina. Rekisteritiedot ovat seudullisesti yhtenäiset ja ajantasaiset. Kuntien koodistoja sisältävät rekisteritiedot harmonisoidaan vastaamaan SePen yhteistä koodistoa, jolloin aineisto on käytettävissä yhtenäisenä koko seudulta. SePen tietokanta on Oracle Spatial -pohjainen, mikä tarkoittaa, että rekisterikohteet ovat aitoa paikkatietoa ja niistä voidaan tehdä paikkatietopohjaisia analyysejä. 1.1 Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen Seudullisessa perusrekisterissä (SePe) ylläpidetään pääkaupunkiseudun ajantasaisia ja yhtenäisiä rekisteri- ja paikkatietoja. Vuonna 2012 laaditun selvityksen mukaan SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä sekä operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asema- ja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalvelussa, yrityspalvelussa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä sekä HSY:n sisäisessä käytössä. SePen tietoja käytetään HSY:ssä taustatietoina esimerkiksi pääkaupunkiseudun ilmastotyöhön liittyvissä hankkeissa, ilmanlaadun seurannan altistumislaskelmissa ja leviämismalleissa, asunto- ja yritysraportoinnissa, toimintaympäristökuvauksissa, jätehuoltojärjestelmässä ja jätehuollon asiakaspalvelussa sekä vesihuollossa vedenjakelun keskeytysten vaikutusten arvioinnissa. SePen aineiston pohjalta lasketaan rakennusmaavarantoja kuvaavat SeutuRAMAVA-tiedot. Rakennusmaavarantojen yksikkökohtaista laskentaa on kehitetty yhteistyössä seudun kuntien kanssa. SeutuRAMAVA-tietoja hyödynnetään mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurannassa. Keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot julkaistaan vuosittain SeutuCD-tietokokoelmana, joka palvelee paikkatieto-ohjelmiston käyttäjiä mahdollistaen tietojen monipuolisen analysoinnin. SeutuCD-tietojen jakelutapaa kehitetään latauspalveluksi. Seudullisen perusrekisterin tietopohjan hyödyntämistä muiden seudullisten järjestelmien käyttöön pyritään edelleen laajentamaan mm. pilotoimalla rajapintatekniikoiden käyttöönottoa. Ajantasaisia seudullisia paikkatietoja hyödynnetään Se- Pen helppokäyttöisen selainpohjaisen käyttöliittymän SeutuRuudun kautta. SePen paikkatietoja on avattu aikasarjana yleistetyssä muodossa koko SeutuCD:n 15-vuotisen historian ajalta. Tietojen avaamisessa on tehty yhteistyötä Helsinki Region Infoshare (HRI) -hankkeen kanssa ja avatut tiedot linkitetään HRI -verkkopalvelusivustolle. Avatun tiedon jalostamisessa jatketaan yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston kanssa. Lähdeaineistot HSY Tuotteet ja palvelut Espoo Helsinki Vantaa Kirkkonummi Kauniainen Muut rekisteri- ja karttatiedot: VRK, MML, HSY, Tilastokeskus jne. Seudullinen perusrekisteri SePe Tiedonsiirto & harmonisointi SeutuRuutu SeutuCD SeutuRAMAVA SeutuSuora Tietopalvelu Avoin data Kuva 1. Seudullisen perusrekisterin tietojen harmonisointi. Lähdeaineistot siirretään ja harmonisoidaan yhtenäisiksi Seudulliseen perusrekisteriin, jonka pohjalta on mahdollista tuottaa erilaisia tuotteita ja palveluita. Kuvassa on lueteltuna nykyisin tarjolla olevat HSY:n paikkatietotuotteet. 8

9 SePen tietoja avataan ja jalostetaan entistä käyttäjäystävällisemmiksi sekä kehitetään tarvepohjaisesti uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Seudullisten paikkatietojen käyttöä edistetään järjestämällä kohdennettuja esittely- ja koulutustilaisuuksia eri käyttäjäryhmille ja järjestämällä vuosittainen HSY Paikkatietoseminaari. tä. Rekisterikohteiden hakuja voidaan tehdä kohteen tunnistetietojen, ominaisuustietojen tai sijainnin perusteella. Lisäksi SeutuRuudulla voidaan tehdä teemakarttoja ja analyysejä esimerkiksi pääkaupunkiseudun väestöstä, huoneistoaloista ja toimipaikoista. SeutuRuutu toimii extranet-ympäristössä. HSY:n näkyvimmät SePeen pohjaavat palvelut ovat SeutuRuutu, SeutuCD, SeutuRAMAVA ja HSY:n avoimet paikkatiedot. Lisäksi SePen paikkatietoja hyödynnetään säännöllisten poimintojen välityksellä sekä HSY:n sisäisessä että kuntien käytössä. Kohteiden tarkastelun kartalla mahdollistavat eri mittakaavaiset ja eri kartantuottajien toimittamat taustakartat sekä pääkaupunkiseudun ortoilmakuva. Eri ilmiöiden tarkastelun tueksi SeutuRuutuun on viety myös muita paikkatietoaineistoja, kuten Helsingin seudun liikenteen ja ympäristöhallinnon aineistoja SeutuRuutu ajantasaiset rekisterija paikkatiedot selaimella SeutuRuutu on selainpohjainen karttakäyttöliittymä, joka tarjoaa ajantasaisen näkymän Seudullisen perusrekisterin tietoihin. Sen avulla voidaan tarkastella yksittäisten rekisterikohteiden tietoja Seudullisesta perusrekisteris SeutuCD keskeiset paikkatietoaineistot vuosittaisena pakettina SeutuCD on HSY:n tuottama keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävä tietokokoelma, joka jul- Kuva 2. Esimerkkikuva Seudullisen perusrekisterin selainpohjaisesta karttakäyttöliittymästä SeutuRuudusta. Mellunmäen metroaseman ympärille määritellyltä puskurialueelta on poimittu tietoja metroaseman läheisyydessä asuvasta väestöstä. 9

10 kaistaan vuosittain. SeutuCD on julkaistu vuodesta 1997 alkaen. SeutuCD sisältää monipuolisia paikkatietoaineistoja pääkaupunkiseudusta ja kartta-aineistoja myös sen ympäristöstä. SeutuCD:n sisältöä kehitetään vuosittain vastaamaan seudullisen suunnittelun ja tutkimuksen tarpeita. SeutuCD Rekisterit -osio sisältää Seudullisesta perusrekisteristä poimitut poikkileikkausaineistot pääkaupunkiseudun rakennuksista, kaavoista, kaavayksiköistä ja kiinteistöistä. SeutuCD Rekisterit sisältää myös HSY:n ja Tilastokeskuksen laatiman toimipaikka-aineiston ja kuntien rakennustasoisen väestöaineiston. SeutuCD Kartat sisältää eri kartantuottajien taustakartta-aineistoja, jotka soveltuvat tarkasteluun eri mittakaavoissa korttelitasosta seudulliselle tasolle. HSY on sopinut kartantuottajien kanssa julkaisuehdoista sekä aineistojen jakelusta SeutuCD:llä kuntien virkatyöhön. Kartta-aineistot on HSY:ssä muokattu SeutuCD:n käyttäjien toiveiden mukaiseen muotoon. SeutuCD Suunnittelu -osioon on koottu käyttäjien toivomia suunnittelua palvelevia paikkatietoaineistoja. Vuonna 2011 suunnitteluosio sisälsi HSY:n tuottamat pääkaupunkiseudun rakennusmaavarantotiedot SeutuRAMA- VAn, seudulliset väestöennusteet, työssäkäyntitilaston, palvelukartan (www.hel.fi/palvelukartta/) kunnalliset palvelupisteet, joukkoliikennelinjat ja -pysäkit sekä jätteiden kierrätyspisteet. SeutuCD:n ohjekirjassa kuvataan aineistojen tekijänoikeuskysymyksiä yleisesti ja ohjeistetaan SeutuCD:n karttaaineistojen julkaisulupakysymyksissä. Lisäksi ohjekirja sisältää rekisteri- ja suunnittelutietojen tietokuvaukset ja karttatuotteiden yleiskuvauksen. Kunkin ominaisuustiedon kattavuus, luotettavuus ja käsittelysäännöt on kuvattu kuntakohtaisesti. Oma suunnitteluvaiheessa oleva tuotteensa on SeutuCD Infra, joka on karsittu versio SeutuCD:stä. SeutuCD Infra sisältää rekisteriaineistot (ilman väestö- ja yritys- ja toimipaikka-aineistoja), SeutuRAMAVAn sekä maksuttomat kartta-aineistot. SeutuCD-Infra on maksullinen tuote, jota voidaan myydä yhteiskunnan kannalta merkittävien palveluverkkojen (palvelujen ja toiminnan) ylläpitoon ja suunnitteluun. Käyttöehdoissa painotetaan, että tietoja saa käyttää vain määriteltyyn suunnittelutarkoitukseen, ei esimerkiksi markkinointiin SeutuSuora omalla sovelluksella suoraan seudullisen perusrekisterin tietoihin Käyttöönottovaiheessa oleva SeutuSuora mahdollistaa tietojen hakemisen paikkatieto-ohjelmaan (esim. MapInfo, ArcGIS, GeoMedia) suoraan Seudullisen perusrekisterin tietokannasta. Käytettävässä ohjelmistossa tulee olla tuki Oracle Spatial -tietokantayhteyksille. Suorakäyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan SePen tietokantaan. Yhteys muodostetaan suojattuna VPN-yhteytenä (Virtual Private Network). Suojatun yhteyden muodostuksessa käytetään matkapuhelinnumeroon perustuvaa käyttäjätunnistusta ja kertakäyttösalasanaa. Tietojen käyttöoikeuksien hallinta on kuvattu kappaleessa Käyttöoikeuksien ja käyttäjäroolien hallinta SeutuRAMAVA seudulliset rakennusmaavarannot paikkatietona HSY tuottaa vuosittaisen laskennan pääkaupunkiseudun rakennusmaavarannosta (SeutuRAMAVA). Laskennat pohjautuvat Seudullisen perusrekisterin (SePe) kaava-, kaavayksikkö- ja rakennustietoihin. SeutuRAMAVA sisältää kaavayksikkökohtaisesti tiedon yksikön nykyisestä rakentamisasteesta sekä laskennallisesta rakentamisen varannosta. Lisäksi SeutuRAMAVA sisältää 40-luokkaisen omistajaluokituksen, joka on johdettu kiinteistön pääosan omistajan nimitiedosta. SeutuRAMAVA on tarkoitettu suunnittelua, hallintoa ja tutkimusta palvelevaksi työkaluksi. Se tarjoaa laajat mahdollisuudet esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen, yhdyskuntarakenteen, kiinteistöpolitiikan, infrastruktuurin sekä ilmastomuutokseen sopeutumisen analyyseihin ja suunnitteluun. SeutuRAMAVA jaetaan osana SeutuCDaineistokokoelmaa vuosittain. Lisäksi noin kaksi kertaa vuodessa päivittyvät tiedot ovat tarkasteltavissa Seudullisen perusrekisterin käyttöliittymän SeutuRuudun kautta Seudullinen tietopalvelu SePen tietovarastoa käytetään HSY:ssä moniin tietopalvelutehtäviin. Seudulliset yhtenäiset rekisteriaineistot ovat tärkeää taustamateriaalia ilmanlaadun tutkimuksessa, ilmastotyössä sekä kaupunkiympäristöön liittyvässä tutkimuksessa ja suunnittelussa. Uusia hankkeita, joissa seudullisia paikkatietoja hyödynnetään, ovat mm. ILK- KA Ilmaston kestävä kaupunki ja ASIAA! energianeuvontahanke, jotka käynnistyivät Vastaavia hankkeita, joissa säästytään SePen ansiosta mittavalta tietopohjan keräämiseltä hankkeen käynnistyessä, on HSY:n seudullisen tietopalvelun piirissä vuosittain useita Julia-projekti HSY:n seutu- ja ympäristötieto koordinoi Julia 2030 hanketta (Ilmastonmuutos Helsingin seudulla - hillintä ja sopeutuminen) jossa olivat mukana HSY:n lisäksi Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi, Kerava, Suomen ympäristökeskus ja HSL. Yksi vuonna 2011 päättyneen hankkeen projekteista oli Julian kaupunki, jossa tarkasteltiin erityyppisten yhdyskuntarakenteiden ja maankäytön ilmastovaikutuksia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämismahdollisuuksia. Tutkimusalueiden taustatiedot (väestö, työpaikat, rakennuskanta) poimittiin SeutuCD:n rekisteriaineistoista. 10

11 Ilmastostrategian seuranta (ilmastoindikaattorit) Pääkaupungin ilmastostrategia 2030 on laadittu vuonna 2007 silloisen YTV:n (nyk. HSY), Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken. Osapuolet ovat sitoutuneet päästövähennyksiin ja niiden toteutumista seurataan sovituin indikaattorein. Osa indikaattoritiedosta lasketaan SePen tiedoista esim. väestö- ja työpaikkakehitys ja niiden sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa, aluetehokkuus ja sen muutokset, palveluiden saavutettavuus (eli väestön sijoittuminen suhteessa palveluihin) Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaan liittyvät analyysit Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategialuonnosta varten HSY:n seutu- ja ympäristötiedossa on tehty paljon taustaselvityksiä ja -analyyseja. SePen väestö- ja rakennustietoja sekä SeutuRAMAVA-tietoja on käytetty arvioitaessa vedenpinnan nousun vaikutuksia. Erilaiset skenaariot mallintavat vedenpinnan nousua 0,5 ja 4 metrin välillä. Näille skenaarioille on määritetty tulvaherkät riskialueet, joille sijoittuvan väestön, rakennuskannan ja rakennusmaavarannon määrät on laskettu Ilmanlaatuanalyysit katukuilujen ja vilkasliikenteisten katujen varsilla HSY:n ilmanlaadun seuranta käyttää altistumislaskelmien ja leviämismallien tekoon Seudullisen perusrekisterin väestö- ja rakennustietoja. Tätä tarkoitusta varten tehdään mm. analyysi siitä, miten paljon väestöä, etenkin herkkiä väestöryhmiä (lapsia ja vanhuksia), asuu sadan metrin säteellä katukuiluista ja/tai vilkasliikenteisistä väylistä Analyysit jätehuollon tarpeisiin HSY:n Jätehuolto tarvitsee analysoituja tietoja ja tietopoimintoja kiinteistöistä ja rakennuksista esimerkiksi biojätteen keräysvelvoitteen selvittämistä ja sakokaivojen tyhjennysvelvoitteen valvontaa varten. Jäteneuvonnan kohdentamiseen puolestaan tarvitaan väestötietoihin liittyviä analyysejä, esimerkiksi tietoja alueista, joilla asuu runsaasti lapsiperheitä HSY:n raportit Viime vuosina on ilmestynyt seuraavia HSY:n (ja YTV:n) raportteja, joissa on taustatietoina käytetty SePen tietoja: Helsingin seudun asuntoraportti 2010 (RAMAVA, työpaikat) Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla (toimipaikat ja rakennusten tiedot) Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu. Sopeutumisstrategian taustaselvityksiä. (RAMAVA, väestö, rakennukset) Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2010 (väestö, työpaikat, rakennukset) Seudullisena yhteistyönä toteutetut toimintaympäristökuvaukset, jotka on julkaistu seutuportaalissa SeutuRAMAVA Laskenta ja tulokset Helsingin seudun asuntoraportti 2012 (ilmestyy loppuvuodesta 2012) HSY:n jätehuoltojärjestelmä HSY:n jätehuolto tarvitsee seudullisia paikka- ja karttatietoja operatiiviseen toimintaansa. Tämä on otettu huomioon SePen kehittämisessä. Kirkkonummen tiedot ovat osana Seudullista perusrekisteriä siksi, että HSY:n Jätehuollon toiminta-alue kattaa sopimusperusteisesti myös Kirkkonummen kunnan alueen. HSY:n Jätehuollon asiakaspalvelijat käyttävät jätehuollon tarpeisiin räätälöityä SeutuRuudun sivustoa, jolla he pystyvät näkemään asiakkaan hallinnoiman rakennuksen omistajatiedot ja muut rekisteritiedot sekä siihen liittyvän kiinteistön ja hallintayksikön tiedot. Rakennusten ja kiinteistöjen omistajatiedot henkilötunnuksineen on lisätty seudullisen perusrekisterin tietoihin vain HSY:n Jätehuollon käyttöön. SePestä tehdään jokaisen kuntarekisteripäivityksen jälkeen jätehuoltopoiminta (JHL-poiminta), joka kerää rekisterissä tapahtuneet muutokset hallintayksiköissä, rakennuksissa ja kiinteistöissä sekä näiden omistaja-, haltija- tai osoitetiedoissa. Tiedot viedään HSY:n jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltoon toimitetaan lisäksi tilastointiin tarkoitettu poiminta 1-2 kertaa vuodessa MAL-aiesopimuksen seurantaa palvelevan aineistopohjan valmistelutyö Helsingin seudun kunnat ja valtio ovat solmineet uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen. HSY:n seutu- ja ympäristötieto on koordinoinut sopimusvalmistelun aikana seuranta- ja muutosryhmää, jonka tehtäviin kuului mm. tiedon tuottaminen sopimuksen valmistelun pohjaksi sekä aiesopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden seurannan valmistelu. Näitä seurantatietoja tuotettaessa keskeisessä asemassa ovat pääkaupunkiseudun osalta SePen tiedot mm. rakennuksista, kaavoista ja rakennusmaavarannosta. HSY valmistelee MAL-aiesopimuksen seurantaa yhteistyössä kuntien, HSL:n, Uudenmaan liiton ja muiden sidosryhmien kanssa SeutuRuudun ja SeutuCD-tietojen käyttö kunnissa ja HSL:ssä Seudullisen perusrekisterin ja SeutuCD:n tietojen käyttö vaatii luvan. Käyttölupaa haettaessa luvan hakijan on 11

12 Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Tietopalvelu ja tutkimustehtävät Liikenne- ja joukkoliikennesuunnittelu Vesihuolto Jätehuolto Ympäristöpalvelut Mittaustoimi Katu- ja puistosuunnittelu Pelastustoimi Muu suunnittelu Sosiaali- ja terveystoimen suunnittelu Asuminen ja asuntopolitiikka Yritystietojen haku SePe-luvat SeutuCD-luvat Kuva 3. SeutuRuudun ja SeutuCDn lupien pääasialliset käyttötarkoitukset ( ). (Sisältää myös HSY:n käytön) ilmoitettava mihin käyttötarkoitukseen hän tietoja työssään tarvitsee. Lupia on haettu moniin eri käyttötarkoituksiin. Kuvassa 3 on esitetty pääasialliset käyttötarkoitukset, joihin SeutuCD- ja SePe-lupia on haettu (tilanne ). Vuonna 2012 laaditun selvityksen mukaan SePen tietopohjaa hyödynnetään laajasti eri muodoissaan suunnittelu- ja tutkimustyössä sekä operatiivisessa käytössä pääkaupunkiseudun kunnissa ja kuntayhtymissä. Tiedot ovat käytössä useilla eri toimialoilla, esimerkiksi asemaja yleiskaavoituksessa, pelastustoimessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, tietopalveluissa, elinkeino- ja yrityspalveluissa ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä. Karkeasti voidaan arvioida, että SePe- tai SeutuCD-käyttöoikeuden haltijoista noin 75 % hyödyntää tietoja suunnittelu-, asiantuntija- sekä tiedonjalostustehtävissä ja noin 25 % operatiivisessa toiminnassa. SePeen pohjautuvia suunnitelmia ja asiantuntija-arvioita hyödynnetään edelleen päätöksenteossa, jolloin välillisesti SePen tiedoista hyötyvien määrä on suurempi kuin käyttöluvan haltijoiden. Päätöksenteko Suunnittelu, asiantuntijat jalostajat 75 % Operatiivinen käyttö 25 % Kuva 4. Seudullisen perusrekisterin tietojen hyödyntäminen HSL HSL vastaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Tämän suunnittelun yhtenä merkittävänä pohjaaineistona on pitkään ollut seudullisen perusrekisterin kautta saatavat rakennuskohtaiset väestö- ja työpaikkatiedot. 12

13 Asema- ja yleiskaavoitus Asema- ja yleiskaavoituksessa käytetään runsaasti sekä SeutuCD-aineistoja että SeutuRuutua kaavoituksen taustatietoina. Erityisesti yleiskaavoituksessa seudulliset aineistot ovat välttämättömiä. Myös asemakaavoitus tarvitsee kuntarajojen läheisyydessä työskenneltäessä tietoja naapurikunnan puolelta Tietopalvelu SeutuRuutua ja SeutuCD-aineistoja käytetään aktiivisesti kuntien tietopalvelussa ja tutkimustehtävissä. SeutuCDaineistot ovat näissä tehtävissä keskeisessä asemassa ja seudullisten tietojen saanti on tärkeää. Tietopalvelussa työskentelevät vastaavat myös sellaisten toimialojen tietopyyntöihin, jotka eivät omatoimisesti tällä hetkellä hyödynnä SePen tietoja Pelastustoimi Pelastustoimessa käytetään sekä SeutuCD-aineistoja että SeutuRuutua riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä, suunnittelussa ja palotarkastajien työssä. Esimerkkeinä sovelluskohteista ovat väestösuojien sijoittamisen suunnittelu, evakuointisuunnitelmien tekeminen, riskialttiiden kohteiden ympäristön kartoittaminen ja suurten yleisötapahtumien riskienhallinta. Seudullinen tietopohja on tarpeellista näissä tehtävissä, joten Seudullinen perusrekisteri on keskeinen työssä käytettävä tietolähde Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluissa on muutamia aktiivisia käyttäjiä, jotka hyödyntävät SeutuRuutua vanhus- ja perhepalveluiden suunnittelutyössä. Palvelupistesuunnittelussa on hyötyä myös naapurikuntien aineistoista Muut toimialat SePen tietoja hyödynnetään kunnissa myös muilla toimialoilla esimerkiksi asuntotuotannon seurannassa, yritysneuvonnassa, koulu- ja päiväkotisuunnittelussa sekä erilaisissa hallinnollisissa, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, joihin tarvitaan tietoa esimerkiksi väestö- ja kaupunkirakenteesta Tietosuojakysymykset SeutuCD:n tietoaineistot luovutetaan vain alkuperäistä allekirjoitettua käyttöoikeuslomaketta vastaan. SeutuCD- Rekisterit sisältää kuntien omistamaa rekisteritietoa, joka on tietosuojanäkökulmasta osittain arkaluontoista, ja osittain maksullista muuhun kuin kuntien virkakäyttöön. HSY:llä on lupa luovuttaa rakennustasoista väestöaineistoa ainoastaan erikseen sovittujen tietojen luovutusehtojen puitteissa. Kiinteistöt, rakennukset, kaavat ja kaavayksiköt ovat yksikkökohtaisina ulkopuolisille myytävissä olevaa tietoa ja sen hinnoittelussa sovelletaan pääkaupunkiseudun kuntien yhdessä laatimaa tietopalveluhinnastoa. SeutuCD:n maksuttoman luovutuksen käyttöoikeuslomakkeessa painotetaan käyttöoikeuden henkilökohtaisuutta ja lomakkeessa on lueteltu Tilastokeskuksen asettamat tietosuojaehdot väestö- ja rakennusaineistojen julkaisemiselle. Kartta-aineistojen julkaisussa noudatetaan SeutuCD-ohjekirjassa kuvattuja aineistokohtaisia julkaisulupaehtoja. SeutuCD:n rekisteriaineistojen pohjalta tehtyjä analyysejä julkaistaessa on lähde aina mainittava. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat linjanneet, että oppilaitosten opetuskäyttöön voidaan luovuttaa vanhoja SeutuCD-aineistoja HSY:n avoin data HSY julkaisi avoimia, seudullisia paikkatietoaineistoja ensimmäisen kerran marras-joulukuussa 2011 sivuillaan Avoimina paikkatietoaineistoina julkaistiin rakennustietoruudukko, väestötietoruudukko sekä kaupunginosittainen ja tilastoalueittainen SeutuRA- MAVA. Tiedot perustuivat SeutuCD 10-tietotuotteeseen. Sivun sisältö on linkitetty myös Helsinki Region Infoshare -portaaliin. Aineistojen julkaisua samoista teemoista jatkettiin keväällä 2012, ja maaliskuussa julkaistiin aikasarjatiedot perustuen aiempiin SeutuCD-aineistoihin. Tällä hetkellä HSY tarjoaa avointa dataa aikasarjoina vuosilta ja Aikasarjaa jatketaan jatkossa SeutuCD:n ilmestymistahdissa. Lisäksi keväällä 2012 avattiin vuosittain ylläpidettävä kuntien opaskartta-aineistoista suunnittelutarpeisiin yleistetty 1: mittakaavainen seutukartta-aineisto, joka sisältää hallinnolliset aluejaot, liikenneväylät, nimistötiedot, maankäyttötietoja sekä vesistö- ja rantaviivan. Avoimien paikkatietoaineistojen tiedot on tietosuojasyistä yleistetty ruutu-, kaupunginosa- tai tilastoaluetasolle. Aineistot sisältävät summatietoja mm. rakennusten lukumääristä ja käyttötarkoituksista, väestön lukumäärästä ja ikärakenteesta, sekä rakennusoikeudesta ja rakennusmaavarannon määrästä asumiseen ja muun tyyppiseen rakentamiseen. Avattujen aineistojen sisältö perustuu neuvotteluihin seudullisen rekisteriyhteistyöryhmän kanssa sekä yhteistyötapaamisiin HRI:n puitteissa toimivien Helsingin Tietokeskuksen ja Forum Viriumin henkilöiden kanssa. Aineiston tuotannossa noudatettiin näissä neuvotteluissa esille tuotuja näkökohtia ja sopimuksia. 13

14 1.2 Seudullisen perusrekisterin käyttäjätilastot SeutuRuudun käyttö Saadakseen käyttäjätunnuksen SeutuRuutu-käyttöliittymään hakijan tulee hakea SePe-lupaa, jonka myöntää HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja. Hakemuksessa tulee määritellä aineistojen käyttötarkoitus ja hakijan työtehtävät. SePe-lupia oli lokakuussa 2012 voimassa yhteensä 304 kappaletta pääkaupunkiseudun kuntien eri hallintokunnissa sekä Uudenmaan liitossa. Kaikkiaan SeutuRuutuun on vuosina kirjautunut syyskuuhun 2012 mennessä yhteensä 309 käyttäjää, joista 249 on kirjautunut SePeen useammin kuin kerran ja 129 useammin kuin 5 kertaa. Alla olevassa taulukossa on lueteltu SePe-luvan haltijat organisaatioittain. Taulukko 1. SeutuRuudun käyttöluvan, eli ns. SePeluvan haltijat organisaatioittain (tilanne ). Yhteensä 304 Helsingin kaupunki 109 Espoon kaupunki 31 Vantaan kaupunki 31 Kauniaisten kaupunki 3 Uudenmaan liitto 2 HSL 41 HSY 87 SeutuRuudun käyttö on kasvanut viime vuosina tasaista tahtia. Kuvassa 5 on esitetty SeutuRuudun kirjautumismäärät vuosittain. Syyskuun 2012 lukujen perusteella näyttää siltä, että vuonna 2012 kirjautumisten kokonaismäärä tulee taas kasvamaan edellisvuodesta SeutuCD:n käyttöluvat SeutuCD:n käyttölupa on henkilökohtainen ja käyttöluvan saa vain allekirjoitettua käyttöoikeuslomaketta vastaan. Käyttöoikeuslomakkeessa on lueteltu SeutuCD:n käytön rajoitukset, tietosuojasäädökset ja julkaisulupaehdot. SeutuCD tuotetaan ensisijaisesti pääkaupunkiseudun kuntien suunnittelu- ja tutkimustyöhön ja käyttäjät ovat pääosin kuntien työntekijöitä. Uudenmaan liitolle voidaan luovuttaa muut tiedot paitsi rakennustasoisen väestön tiedot. HSY voi luovuttaa SeutuCD-aineistot myös konsultille kunnan toimeksiannosta tehtävään konsulttityöhön. Tällöin käyttöluvan allekirjoittaa kunnassa työskentelevä toimeksiantaja. Lisäksi HSY:llä on mahdollisuus luovuttaa SeutuCD:n muita kuin Tilastokeskuksen tuottamia tietoja ei-kaupalliseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön. SeutuCD:tä voidaan erikoistapauksissa luovuttaa myös teknisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi SeutuCD:n rakenteen tutkimista varten, jolloin käyttölupaa itse aineistoihin ei luovuteta. Kuntakäytössä SeutuCD:tä voidaan käyttää joko omalta CD:ltä tai palvelimelta. SeutuCD:n palvelinkäytössä hallintokunnan nimetty palvelinyhdyshenkilö vastaa siitä, että palvelimen SeutuCD kansioon on pääsy ainoastaan käyttöoikeuslomakkeen HSY:lle palauttaneilla työntekijöillä. Palvelinkäytössä käyttäjien lupa on jatkuva ja palvelinyhdyshenkilön tulee allekirjoittaa käyttöoikeuslupa vuosittain. Palvelinkäyttäjiä on pääkaupunkiseudun eri hallintokunnissa yhteensä 250 henkeä. SeutuCD:n CD-käytössä käyttäjien tulee hakea vuosittain uusi lupa uuden aineiston saadakseen. CD-käyttö on vähentynyt palvelinkäytön yleistyessä, mikä on ollut toivottava kehitys materiaalikulutuksen vähentämiseksi. Laajentuneen palvelinkäytön ansiosta SeutuCD 10 jaettiin CD:nä enää 61 käyttäjälle, joista 24 oli konsultti- tai tutkimuskäyttöön. Syksystä 2012 alkaen SeutuCD-tiedot jaetaan ensisijaisesti tiedostolatauspalveluna. Seuraavassa taulukossa on lueteltu SeutuCD 11:n käyttöluvan saaneet organisaatioittain Kuva 5. SeutuRuudun kirjautumismäärät vuosittain. Vuoden 2012 kirjautumismäärä on arvio syyskuun 2012 tilanteen perusteella. 14

15 Taulukko 2. SeutuCD 11 käyttöluvan saaneet organisaatioittain (tilanne ). Yhteensä 333 Helsingin kaupunki 137 Espoon kaupunki 62 Vantaan kaupunki 27 HSL 52 HSY 38 Opiskelu ja tutkimus Tekniset selvitykset Käytettävä teknologia Seudullisen perusrekisterijärjestelmän toimittajana toimii Tieto Oyj. Kuntarekisteripoiminnat toimittavat Helsingin, Vantaan ja Kirkkonummen osalta Logica Suomi Oy ja Espoon ja Kauniaisten osalta Tekla Oyj. Seudullisen perusrekisterin tietokanta- ja sovelluspalvelimet on erotettu toisistaan. Järjestelmän perustietovarastona toimii relaatiotietokanta (Oracle Spatial 10g). Kaikki SePe-järjestelmän tiedot, niin ohjaustiedot kuin itse Se- Pe-sisältökohteet, on sijoitettu samaan tietovarastoon. Kantaan viedään myös kaikki geometriatiedot. Sovelluspalvelimena on Oracle Application Server 10g (9.0.4), joka pyörittää SePe-sovellusta ja GIS-moottoria (Mapxtreme Java 4.7). Sovellusarkkitehtuurin lähtökohtana on kolmitasoinen arkkitehtuuriratkaisu, jossa erotetaan käyttöliittymä-, käsittelysääntö- ja tiedonhallintakerrokset toisistaan. Tämä malli mahdollistaa parhaiten uudet järjestelmäliitokset ja tiedon uudet jakelukanavat. 1. Tietojen kokoaminen lähtöjärjestelmistä tietojen sisäänluku (import), tehdään tiedostopohjaisesti xml-sanomat kuntarekistereistä kahden viikon välein muut rekisteritiedot, kuten Tilastokeskuksen yritystiedot kerran vuodessa ja Väestörekisterikeskuksen aineistosta muodostettu rakennustasoinen väestö neljä kertaa vuodessa. geometriatiedot, kuten Facta-kuntien Helsingin, Vantaan ja Kirkkonummen kiinteistö-, kaavaja kaavayksikkörajat kahdesta neljään kertaa vuodessa ja Tekla GIS -kuntien Espoon ja Kauniaisten joka toinen viikko osana kuntarekisteripoimintoja aluejaot päivitetään kerran vuodessa SeutuRAMAVA, jonka tiedot tallennetaan SePeen valmiiksi laskettuina tuloksina noin kaksi kertaa vuodessa. 2. Tiedon käyttö ja analysointi www-sovellus SeutuRuutu SeutuSuora: suorakäyttöyhteys, esim. MapInfo. SeutuCD: tietojen kokoaminen materialisoitujen näkymien avulla muut käyttötavat: SeutuRAMAVA, jätehuoltopoiminta jne. 3. Sovellus-sovellus yhteydet ja rajapinnat WMS/WFS-rajapintoja pilotoidaan SePeen syksyn 2012 aikana. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella päätetään SePen rajapintasovellusten jatkokehityksestä. Rajapintoja voidaan hyödyntää jatkossa mm. SePen tietoja hyödyntävien käyttöliittymien kehittämisessä. SePen arkkitehtuuri on esitetty kuvassa 6. Käyttäjille suunnattu suorakäyttö on toteutettu sovellus-palvelimen kautta. Ylläpito Selailu Suorat yhteydet (esim. MapInfo, SQL*Plus) Tietokannan hallinta PALVELINALUSTA GIS-moottori Toiminnallisesti osajärjestelmät jakaantuvat kolmeen kategoriaan: WWWpalvelin SePeylläpitosovellus Selailusovellus SePe tietokanta Oracle 10g Kuva 6. Seudullisen perusrekisterin arkkitehtuuri SePe-järjestelmä sisältää testi- ja tuotantoympäristöt, jotka on hajautettu sovellus- ja kanta-palvelimille (kuva 7). Kuntarekisteriaineistojen poimintojen muut vastuut on esitetty kuvassa 8. TESTIYMPÄRISTÖ Testin sovelluspalvelin Käyttöliittymä testikantaan Testin kantapalvelin Testikanta TUOTANTOYMPÄRISTÖ Tuotannon sovelluspalvelin Käyttöliittymä tuotantokantaan Tuotannon kantapalvelin Tuotantokanta Kuva 7. Seudullisen perusrekisterin palvelinympäristöt 15

SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta. Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY

SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta. Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY SeutuRuutu & SeutuCD - paikkatietoa pk-seudulta Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY 16.11.2017 Mikä SeutuRuutu? Miksi SeutuRuutu? Kuka käyttää SeutuRuutua? Miten se toimii? Mistä data tulee? Mitä

Lisätiedot

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää?

Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Seutu- Ruutu? Seudullinen Perusrekisteri? Kuka käyttää? Mihin käyttää? Uudistettu SeutuRuutu- seudulliset rekisteri- ja paikkatiedot helposti käyttöön Mikko Nikkanen Paikkatietoasiantuntija HSY 28.5.2015

Lisätiedot

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija

HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija HSY:n seudulliset paikkatietoaineistot mitä uutta? Sami Karjalainen Paikkatietoasiantuntija Miksi seudullista tietoa? 4 5 6 7 8 Espoo Helsinki 15.12.2011 Päivähoidon yhteiskäyttöalue A 10 HSY:n Seutu-

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. SeutuRAMAVA. pääkaupunkiseudun asemakaavavaranto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster. SeutuRAMAVA. pääkaupunkiseudun asemakaavavaranto Helsingin seudun ympäristöpalvelut Helsingforsregionens miljötjänster SeutuRAMAVA pääkaupunkiseudun asemakaavavaranto Suunnittelun ja päätöksenteon tietolähde SeutuRAMAVA sisältää yhtenäisin perustein

Lisätiedot

SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta. HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY

SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta. HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY SeutuPerhe: yhtenäiset paikkatiedot pääkaupunkiseudulta HSY:n paikkatietoseminaari 10.3.2011 Tuija Höysniemi HSY Esityksen sisältö Seudullisten aineistojen lähtökohdat SeutuPerhe Käyttöesimerkkejä Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012

HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 HSY Paikkatietoseminaari 10.3.2012 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Paikkatiedot yritystoiminnan sijoittumisen analyysissä Helsingin seutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskittymä 25 % väestöstä

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo

Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä. Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin karttapalvelu Oskarin hyödyntäminen HSY:ssä Henna-Kaisa Räsänen HSY paikkatietoseminaari 22.3.2017 Finlandia-talo Avoimen lähdekoodin ohjelmisto paikkatiedon esittämiseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu

HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu HSY:n paikkatietoseminaari Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön HSL:n linjastosuunnittelun analyysityökalu Laura Sundell 10.3.2011 Esitelmän sisältö HSL yleisesti HSL:n

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013

Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit. HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Paikkatiedot & Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit HSL-HSY Paikkatietopäivä 5.12.2013 Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n seurantaa Kehitetty yhteistyössä

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA

24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA LAUSUNTOPYYNTÖ Dnro 479/07/70/700/2014 24.10.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAN, ASUNTOSTRATEGIAN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ 2015) -LUONNOKSISTA Luonnokset Helsingin

Lisätiedot

Avointa energiapaikkatietoa Decumanus-hankkeesta. Outi Kesäniemi HSY Seutu- ja ympäristötieto

Avointa energiapaikkatietoa Decumanus-hankkeesta. Outi Kesäniemi HSY Seutu- ja ympäristötieto Avointa energiapaikkatietoa Decumanus-hankkeesta Outi Kesäniemi HSY Seutu- ja ympäristötieto 1.10.2015 Tiedon avaaminen HSY:ssä HSY:ssä käynnissä avoimen datan projekti, jossa luodaan käytännöt datan avaamiselle

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Avointa dataa Helsingin seudulta

Avointa dataa Helsingin seudulta Avointa dataa Helsingin seudulta Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 23.5.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Mikä on HRI? Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen havainnollistaminen paikkatiedolla Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön -seminaari

Yhdyskuntarakenteen havainnollistaminen paikkatiedolla Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön -seminaari Yhdyskuntarakenteen havainnollistaminen paikkatiedolla Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön -seminaari Arja Salmi 10.3.2011 Vesi- ja viemäriverkostot KUHA Pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

Avoin data ja sen potentiaali. Vihreä foorumi Hami Kekkonen Helsingin kaupungin tietokeskus

Avoin data ja sen potentiaali. Vihreä foorumi Hami Kekkonen Helsingin kaupungin tietokeskus Avoin data ja sen potentiaali Vihreä foorumi 17.3.2017 Hami Kekkonen Helsingin kaupungin tietokeskus Valtavasti dataa MAANKÄYTTÖ ENERGIA VÄESTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO RAKENTAMINEN JULKINEN LIIKENNE

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä 13:00 HSL & paikkatiedot (Markku Huotari) 13:20 HSL:n joukkoliikennerekisteri (Krister Karppinen) 13:40 Uusi reittiopas (Tuukka Hastrup) 14:00 Lippu- ja informaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Vilja Tähtinen/ HSY vilja.tahtinen[at]hsy.fi Päivitetty 1.3.2017 Yhdyskuntarakenne, liikkuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne ja työpaikat Liikkuminen Ympäristö

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014

Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Case Metropolialue MAL-verkosto 2.10.2014 Mari Randell, Helsingin kaupunki, asunto-ohjelmapäällikkö 3.10.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma, MASU 2050 Helsingin seudun asuntostrategia 2025 Helsingin

Lisätiedot

Liikenne ja autonomistajuus

Liikenne ja autonomistajuus Liikenne ja autonomistajuus Matleena Lindeqvist/ HSL matleena.lindeqvist[at]hsl.fi Päivitetty 1.3.2017 Liikenne ja autonomistajuus Liikennemäärät Henkilöauto heys Helsingin seudun kunnissa 1969 2015 Henkilöautotiheyden

Lisätiedot

Vantaan kaupungin Future City Challenge -haasteet

Vantaan kaupungin Future City Challenge -haasteet Vantaan kaupungin Future City Challenge -haasteet Yrittäjän sijoittumisen tukeminen Vantaalle Kilpailuhaasteena on kehittää palvelu, joka antaa yrittäjälle tärkeää tietoa toimintansa sijaintiin liittyvissä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta

Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015. Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2015 Pääkaupunkiseutua koskevia tunnuslukuja SeutuRAMAVA 1/2015 -aineistosta SeutuRAMAVA-aineisto HSY tuottaa Seudullisen perusrekisterin pohjalta kaksi kertaa vuodessa,

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home. Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki

HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home. Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki HRI, Open Ahjo ja Open Helsinki Hack at Home Avointa kaupunkia rakentamassa 4.9.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Helsinki Region Infoshare Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa,

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Helsinki Region Infoshare - Yhteenveto Avataan Helsingin

Lisätiedot

Rakennuksista Renessanssiin paikkatiedot Helsingin kaupunkisuunnittelussa

Rakennuksista Renessanssiin paikkatiedot Helsingin kaupunkisuunnittelussa Rakennuksista Renessanssiin paikkatiedot Helsingin kaupunkisuunnittelussa Jussi Mäkinen, yleiskaavasuunnittelija Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, yleissuunnitteluosasto, tutkimustoimisto HSY:n paikkatietoseminaari

Lisätiedot

Rakennusmaatietojen hyödyntäminen suunnittelussa Helsingin seudulla

Rakennusmaatietojen hyödyntäminen suunnittelussa Helsingin seudulla Rakennusmaatietojen hyödyntäminen suunnittelussa Helsingin seudulla Kuntien paikkatietoseminaari 7-8.2.2012 Arja Salmi ja Suvi Mikkola, HSY Seutu- ja ympäristötieto 25.1.2012 Esityksen sisältö Mikä on

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto

- Yhdyskuntarakenne. - Ympäristö ja ilmasto. Päivitetty Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne, liikenne ja ympäristö 2014 - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen i kestävyys - Ympäristö ja ilmasto Päivitetty 16.6.2013 Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / HSY, HSL ja

Lisätiedot

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011

Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Paikallinen ilmastoprofiili LCLIP Susanna Kankaanpää HSY Ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalut BaltCICA työpaja 21.1.2011 Sisältö Mihin LCLIP iä tarvittiin - Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi-marraskuussa 2009 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 3 2 0 1 0 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 Kuva: Petri Berglund

Lisätiedot

Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut

Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Vetovoimaiset, vähähiiliset asemanseudut Projektin tavoitteet asemanseutuja koskevan tietopohjan parantaminen asemanseutujen potentiaalin tehokkaampi hyödyntäminen niiden toimivuuden ja houkuttelevuuden

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi

Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen. ja seurannassa. Arja Salmi Seudulliset paikkatiedot ja niiden soveltaminen Helsingin seudun MALaiesopimuksen valmistelussa ja seurannassa Arja Salmi MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen Maankäytön, Asumisen

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi Vettä läpäisemätön pinta Seudullisessa maanpeiteaineistossa Ympäristötalon seminaari 24.11.2014 Outi Kesäniemi Sisältö 1) Seudullinen maanpeiteaineisto 1) Taustaa 2) Aineiston tuottaminen 2) Longinojan

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 29 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla

Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla Työmatkasukkulointi pääkaupunkiseudulla HSY:n sukkulointiaineistot Karttasarja perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon (Tilastokeskus 31.12.2014) Kartoilla tarkastellaan työmatkoja molempiin suuntiin:

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki

KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa. Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki KRYSP-seminaari 23.-24.11.2011 Kuntatalossa Reijo Korhonen, Vantaan kaupunki Rakennusvalvonnan rajapintojen käyttöönotto ja toteutuksessa olevat palvelut Historiaa: Seudullinen perusrekisteriyhteistyö

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

MAL puiteohjelma

MAL puiteohjelma KUUMA-johtokunta 7.2.2017-4 - Liite 4e MAL 2019 -puiteohjelma KUUMA-komissio 20.1.2017 MAL 2019 -puiteohjelman sisältö Puiteohjelman tarkoitus MAL 2019 -puiteohjelmassa on kuvattu Helsingin seudun maankäytön,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennetutkimus LITU 2008 Tutkimusalue ja haastattelumäärät Matkaluku asuinalueittain koko tutkimusalueella Matkaa/ hlö/ vrk 3,60 3,00 2,40 1,80 1,20 0,60

Lisätiedot

Tietokeskus paikkatietojen hyödyntäjänä

Tietokeskus paikkatietojen hyödyntäjänä Tietokeskus paikkatietojen hyödyntäjänä Paikkatietoseminaari Helsingin kaupunki ja ProGIS ry 29.9.2016 Ari Jaakola, Helsingin kaupungin tietokeskus Esityksen rakenne Tietokeskus kaupunkitiedon tuottajana

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2006 - väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla - Keravan, Vantaan, Tuusulan, Hyvinkään,

Lisätiedot

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen Näin julkaiset dataa Kuntien avoin data - miten liikkeelle 11.11.2014 Hami Kekkonen Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Avoimen datan palvelu, datakatalogi, jossa olevia pääkaupunkiseutua tai sen osia

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Avoin kaupunkiseutu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Työryhmät (kuntien edustajat, kehittämispäällikkö sihteeri) Seutuorganisaatiolla alkanut paikkatietotuotanto vuonna 2013 (rakennesuunnitelma-aineisto

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2.

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä Tietovarannot Anna Eteläaho Intressiryhmän 2. kokous 27.2.2014 AVARAS 1.8.2013 31.12.2014 www.tut.fi/avaras Taustaa Apps4Finland

Lisätiedot

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty

Väestöennusteet. Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki. tea.tikkanen[at]hel.fi. Päivitetty Väestöennusteet Tea Tikkanen / Helsingin kaupunki tea.tikkanen[at]hel.fi Päivitetty 1.3.217 Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Kuvioissa ja taulukoissa

Lisätiedot

Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Demokratia-ryhmä 24.8.2011 21.3.2011 Jussi Pajunen Osallistuva budjetointi Osallistuva budjetointi on demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 6 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2011 Kuva: Helsingin kaupungin

Lisätiedot

MATTI. Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan

MATTI. Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan MATTI Uusia mahdollisuuksia maankäytön suunnitteluun ja hallintaan Yleiskaavasuunnittelija Sakari Jäppinen HSY Paikkatietoseminaari 22.3.2017 06 / 2015 Intro ENTER MATTI MATTI-hankkeen tausta MAankäytön

Lisätiedot

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI KUUMA PAIKKATIETOPURKKI Liiketoimintasuunnitelman periaatteista KUUMA tietohuoltoryhmä / Ilkka Holmila 29.3.2012 HSY:n paikkatietoseminaari KUUMA seutu Kuuma- seutu kattaa Helsingin metropolialueella 10

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi

Paikkatietoinsinööri Asko Harinen. Case: Nurmijärvi Paikkatietoinsinööri Asko Harinen Case: Nurmijärvi Sisältö Nurmijärven kunta Paikkatieto-ohjelma Metatiedot Rajapintapalvelun käyttöönotto Rajapintapalvelu Palvelun järjestäminen Aineistot paikkatieto-ohjelmassa

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot