Kehitystehtävät ja kriisit eri elämänvaiheissa. Teija Nuutinen, AIKO/PKKY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitystehtävät ja kriisit eri elämänvaiheissa. Teija Nuutinen, AIKO/PKKY"

Transkriptio

1 Kehitystehtävät ja kriisit eri elämänvaiheissa

2 Elämänkulun kriittiset kaudet (E. H. Eriksonin mukaan) Näköaistin kehittyminen (0-12kk) Tunteiden säätely (0-3v) Motorinen kehittyminen (0-5v) Kielellinen kehitys (0-5v) Matemaattinen kehitys (1-8v) Musikaalinen kehitys (0-10v) Asianmukaisten virikkeiden saaminen on välttämätöntä jotta toiminto kehittyisi 2

3 Eri ikäkausien kehityshaasteet kaikille ihmisille perusteiltaan samanlaisia, kuitenkin HYVIN YKSILÖLLISIÄ Jokainen vaihe yksilölle ainutkertainen joku ei edes huomaa kehitysvaiheitaan, joku toinen taas kokee ne hyvin syvältä ja kivuliaasti Kehitysvaiheet, kehityshaasteet ja kehityskriisit elämänvaiheita, joita yksilö työstää itse tai sopivan tuen turvin normaaleja ja odotettavissa olevia, joihin voi myös valmistautua! 3

4 Alle kouluikäinen lapsi Kiintymyssuhteen muodostaminen Kielen ja ajattelun kehittyminen Ympäristön tutkiminen, minän erottaminen ympäristöstä Kyky eläytyä toisten tunteisiin ja ajatteluun, toisten erilaisen ajattelun ymmärtäminen Herkkä, ennakoitavissa ja saatavilla oleva hoitaja, kuuntelu, keskustelu, leikki, palkitseminen Selkeät rajat, tuki oikean ja väärän erottamiseen, omantunnon kehittyminen Äidistä irtautuminen, kaverit, leikit, roolit, erilaisten tunteiden kohtaaminen ja käsittely Seksuaali-identiteetin kehittyminen 4

5 Haasteet: päihde- ja mielenterveysongelmaisissa perheissä lapsen heitteille jättö, laiminlyönti, vastavuoroisuuden ja rajojen puute, epäluottamus, seksuaalinen hyväksikäyttö 5

6 Kouluikä (7-12v) Käyttäytymis- ym. säännöt, moraalisäännöt, sosiaaliset normit, yhteistyö, vastavuoroinen kommunikaatio Oppiminen, leikki, palaaminen, keräily ja puuhailu tärkeää abstraktin ajattelun kehittyminen Myönteinen ja rohkaiseva palaute, oma-aloitteisuuden ja itsetunnon tukeminen, onnistumisen kokemukset Tyttöjen ja poikien leikit, ihanteet Aikuisen malli, tuki ja turva tärkeitä 6

7 Haasteet: oppimisvaikeudet, oikeanlaisen tuen ja avun puuttuminen, vaikeudet, joiden myötä syntyy häpeän kokemus, onnistumisen kokemusten puutteet esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaisten vanhempien lapsilla 7

8 Nuoruusikä Varhaisvaihe 13-16v, keskivaihe (16-19v) ja loppuvaihe (19-21/25v) ihmissuhdekriisit, puberteetti, sääntöjen uhmaaminen ja rikkominen, oman minän etsiminen ja löytäminen Seksuaalisuuden herääminen ja sen hyväksyminen, sukupuoliidentiteetin rakentuminen ja psyykkinen itsenäisyys, ystävyys- ja seurustelusuhteet Vertaisryhmät, roolien etsiminen, vastavuoroisuus toisten samanikäisten kanssa Abstraktin ajattelun kehittyminen, aatteet, ehdottomuus, ideaalisuus, sisäinen autonomia ja vastuullisuus, maailmankuva ja ihmiskäsitys muotoutuvat Kyky rakastaa ja ottaa vastaan rakkautta kehittyvät näissä vaiheissa 8

9 Haasteet: jos edelliset kehitysvaiheet eivät ole onnistuneet, voi tässä elämänvaiheessa tulla ratkaisuksi eristyneisyys omista ikätovereista, riippuvuus vanhempien huolenpitoon, syrjäytyminen opiskelu- ja työuralta, kyvyttömyys vastavuoroisiin suhteisiin samanikäisten kanssa, leimautuminen sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, joissa ei tarvita näiden kehitystehtävien ratkaisemista 9

10 Aikuistuminen (26-35v) Vastuun ottaminen omista ajatuksista, tunteista, teoista ja omasta elämästä Juurtuminen, sosiaaliset vaatimukset, toisten ihmisten huomioiminen ja vastuu myös heidän hyvinvoinnistaan, kyky huolenpitoon Persoonallisuuden vakiintuminen, itsensä toteuttaminen, uralla eteneminen, kokeilut omista jutuista, yhteiskuntaan sijoittuminen Paine juurtua, perustaa parisuhde ja perhe Mitä olen saanut aikaiseksi, mitä teen loppuelämälläni rajallisuuden ymmärtäminen 10

11 Varhainen keski-ikä (35-42v) Työhön ja tekemiseen uppoutuminen, oman paikan vahvistuminen ja juurtuminen, ammatti, perhe, työ, omaisuus eheys ja voiman tunto Aikaisempien kehitysvaiheiden läpikäyminen, uuden elämänvaiheen hyväksyminen, persoonan ja itsetuntemuksen vahvistuminen ja vapautuminen, seksuaalisuuden syventyminen ja kehollisuus Luovuus kasvaa ja vahvistuu, sisäinen tahto voimistuu 11

12 Haaste: tiedostamattomien ristiriitojen läpikäynti sisäinen muutospaine, aikaisempien kehitysvaiheiden yllykkeet ja tunnereaktiot, jotka voivat yllättää. Lamaantuminen, uupuminen ja katkeroituminen myös mahdollisia, epävarmuuden, pettymyksen ja ahdistuksen tunteet myös hetkellisiä, vaikka on saanut kaiken mitä halusikin. Jos kehitystehtävä epäonnistuu, ihminen ei löydä sisäistä tahtoaan vaan jää tiedostamattomaan ristiriitaan: häpeä, epäilykset, ahdistus ja arvottomuus, vihan, pelon ja kateuden tunteet. Ulkoapäin tulevat asiat tuntuvat rajoittavan kehittymistä tavoitteista luopuminen, eristäytyminen ja itseensä käpertyminen 12

13 Keski-ikä (43-50v) Oman persoonan avautuminen uudella tavalla: tietyt valmiudet ja mielen sisällöt, jotka eivät ole riippuvaisia ulkoisesta palautteesta Oman kehon muuttuminen ja voimavarojen väheneminen, mahdollinen sairastuminen vaativat kykyä sopeutua ja luopua entisestä minäkuvasta Mitä haluan elämältä? Tarve muutokseen, itsenäisyyteen ja vapauteen Avuttomuuden, haavoittuvuuden ja vajavaisuuden tunnistaminen voi johtaa syvempään rakkauden ja kiintymyksen kokemiseen Arvojen uudelleen arviointi, henkinen itsenäisyys, itsenäisyys ja moraalinen itsearviointi, toimeliaisuus ja tuotteliaisuus onnistuneen keski-iän kehitystehtävän tuloksina 13

14 Myöhäiskeski-ikä (51-65v) Elämän rajallisuuden kohtaaminen entistä selkeämmin ahdistus ja pelko oman vanhenemisen edessä, lasten aikuistuminen, omien vanhempien kuolema, muutokset ruumiillisuuden kokemisessa ja niiden hyväksyminen Uudet mahdollisuudet toteutua seksuaalisena olentona kun lapset ovat lentäneet pesästä, lapsenlapset ja uusi elämänvaihe heidän myötään Työelämässä kypsyyden jakso ja mahdollisuus tukea nuorempia Itsekkäiden motiivien laimentuminen, kokonaisuuksien ymmärtäminen, harkintakyky, luotettavuus, arvovalta, kokemus ja viisaus, kyky hyväksyä ja arvostaa toisia 14

15 Haaste: Epäonnistuneen kehitysvaiheen tuloksena tarve todistella omaa arvokkuuttaan, narsistinen raivo, vanhaan takertuminen kynsin ja hampain, käpertyminen omien menetysten ja vaille jäämisten ympärille, katkeroituminen ja yksin jääminen 15

16 Keskivanhuus (65-75v) Elämän tarkastelu kokonaisuutena: riittävä välimatka työelämään, keski-ikään, nuoruuteen, lapsuuteen ja varhaisimpiin ihmissuhteisiin Etäältä voi nähdä tarkemmin Oman kuoleman työstäminen ja tulevaisuuden näkymättömyys Harrastukset ja kiinnostusten kohteet, joihin nuorempana ei ehtinyt Ajattelun pelkistyminen, kirkastuminen ja olennaiseen keskittyminen, myötätunto ja kypsyys voimavaroina 16

17 Vanhuus (75 v) Kehollinen muutos on jo hyväksytty: kyky hoitaa vaivoja ja ottaa apua vastaan Itsensä ja tarpeensa hyväksyminen, itsenäinen minäkuva Elämän rajallisuus suhteutuu tähän päivään Oman eletyn elämän hyväksyminen iloineen, suruineen ja menetyksineen, yhteys nuorempiin sukupolviin ilman moralisointia ja kyseenalaistamista, viisaus 17

18 Haaste: Leskeytyminen, muutokset asuinpaikassa ja tavassa ovat ikäjakson kriisejä. Epäonnistunut vanhuuden kehitystehtävä johtaa kyvyttömyyteen luopua nuoremmasta ja elinvoimaisemmasta minäkuvasta. Katkeruus ja pettymys eletystä elämästä johtavat eristyksiin toisista ihmisistä, yksinäisyys. Kivut, väsymys, sairaudet voivat ottaa vallan. 18

19 MITEN YKSILÖN MIELENTERVEYS- JA/TAI PÄIHDEONGELMAT KYTKEYTYVÄT/VAIKUTTAVAT ELÄMÄNVAIHEIDEN KEHITYSVAIHEISIIN, KEHITYSHAASTEISIIN JA KEHITYSKRIISEIHIN? POHTIKAA KÄYTÄNNÖN ESIMERKKIEN / KOKEMUSTENNE VALOSSA 19

20 Kirjallisuutta Dunderfelt Tony Elämänkaaripsykologia : lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. WSOY: Helsinki. Heikkinen-Peltonen Riitta, Innanmaa Marja, Virta Marjut Mieli ja terveys. Edita. Helsinki Ruishalme Outi & Saaristo Liisa Elämä satuttaa: kriisit ja niistä selviytyminen. Tammi. Helsinki Turunen Kari. E Ikävaiheiden kriisit. Atena. Jyväskylä 20

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys 1. Elämänkaaripsykologia 1.1. Ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus 1.2. Kehityksen tutkiminen 1.3. Syntymää edeltävä kehitys 2. Vauvasta kouluikään

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina

ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina Se on vahvistanut toisaalta ihmisenäki silleen, että kun on käyny niin paljon asioita läpi sen takia. ADHD-oireisten nuorten elämänpolut nuorten ja vanhempien kertomina SALLA-MAARIA RANTANEN Tampereen

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen

Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Sijoitettujen lasten biologisten vanhempien tukeminen Virpi Kujala 1 Kirjoittajat Kujala Virpi Toimitus Heimonen Päivi Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Toimintaopas on tuotettu Eevan perhe projektin

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen

LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI. Viihtyminen. Ilo ja leikki. Tasavertaisuus. Palautteen antaminen SISÄLLYS LUKIJALLE KESKUSTELUTILAISUUDEN RUNKO NUORI KASVAVANA YKSILÖNÄ EETTISYYS ILMAPIIRI Viihtyminen Ilo ja leikki Tasavertaisuus Palautteen antaminen TOIMINTATAVAT Yksilökeskeisyys ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

Nuorten sosiaalisen pääoman muotoutuminen kaverisuhteissa

Nuorten sosiaalisen pääoman muotoutuminen kaverisuhteissa Nuorten sosiaalisen pääoman muotoutuminen kaverisuhteissa Maarit Kumpula 1609 Pro gradu-tutkielma Kevät 2012 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin Yliopisto ii Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

Kriisin paikka. Ammatillisesti kriisiytyneellä paha olo työssä

Kriisin paikka. Ammatillisesti kriisiytyneellä paha olo työssä Kriisin paikka Työn ja organisaatioiden erikoispsykologi Merja Hutri on väitellyt ammatillisesta kriisiytymisestä syksyllä 2001. Tässä artikkelissa hän tarkastelee ilmiötä ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

TAUSTATEORIAA JA MALLEJA MIE- LENTERVEYDESTÄ OPETUSMATERIAALIN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT. Mielenterveyden määrittelyjä. Mielenterveyden mallit

TAUSTATEORIAA JA MALLEJA MIE- LENTERVEYDESTÄ OPETUSMATERIAALIN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT. Mielenterveyden määrittelyjä. Mielenterveyden mallit TAUSTATERIAA JA MALLEJA MIE LENTERVEYDESTÄ PETUSMATERIAALIN TEREETTISET LÄHTÖKHDAT Mielenterveyden määrittelyjä Mielenterveys nähdään kykynä solmia ja ylläpitää ihmissuhteita, selviytyä vastoinkäymisistä

Lisätiedot