Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 144/2012/1 Dnro ESAVI/237/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskuksen ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamista, Turku. LUVAN HAKIJA Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy (Ekopartnerit) (entinen Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy) Pitkäsaarenkatu 8, Turku Yhteisötunnus: LAITOS JA SEN SIJAINTI Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy (SRJ) ja TSJ Yrityspalvelut Oy ovat sulautuneet uudeksi yhtiöksi nimeltään Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy (Ekopartnerit). Yhtiö jatkaa liiketoimintaansa SRJ:n y-tunnuksella. Laitos sijaitsee Turun kaupungin Metsämäen kaupunginosassa 3. korttelin tontilla (93-3-1). Alue rajoittuu Ravurinkatuun ja Silakatuun sekä Topinojan kaatopaikka-alueeseen. Hakemus koskee Ravurinkatu 40 sijaitsevaa toimipistettä, jossa vastaanotetaan, lajitellaan ja käsitellään pääosin rakennusjätteitä. Merkittävä osa prosessoidaan energiajätteeksi (kierrätyspolttoaineeksi). HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastossa LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentti kohta 4 ja 3 momentti ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojelulaki 32 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. MUUTETTAVA PÄÄTÖS Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan nro 45 YLO (Dnro LOS-2005-Y ) Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:lle rakennus- ja sen kaltaisen jätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja toimittamiseen hyötykäyttöön. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen nro 08/0017/1 edellä mainitusta Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyistä valituksista. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen taltionumero 880 edellä mainitusta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyistä valituksista. Korkein hallinto-oikeus on pitänyt Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksen voimassa. HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISEKSI Ympäristöluvan lupamääräys 7. kuuluu seuraavasti: Laitoksella saa vastaanottaa, käsitellä, välivarastoida ja toimittaa hyötykäyttöön vuodessa tonnia rakennusjätettä (170904) ja sitä vastaavaa jätettä. Kivipohjaisten (mm. betoni- ja tiilijäte) materiaalien, asbestin ja asbestipohjaisten sekä ongelmajätteiden ja muiden vaarallisia aineita sisältävien tai niiden saastuttamien materiaalien vastaanotto ja käsittely on kielletty. Lupamääräyksessä on 8. on asetettu laitoksessa välivarastoitavalle materiaalille seuraavat rajat: Laitoksella saa kerrallaan välivarastoida esikäsiteltyä ja käsittelyä odottavaa materiaalia enintään tonnia sekä hyötykäyttöön toimitettavaa materiaalia, kuten kierrätyspolttoainetta, muovia, metalleja ja lasia, enintään tonnia. Kierrätyspolttoaine on varastoitava vähintään neljässä erillisessä varastokasassa tai -aumassa, jotka on erotettu toisistaan palamattomasta materiaalista, esimerkiksi betonista, tehdyin väliseinin. Muut hyödynnettävät jätejakeet tulee säilyttää kukin omassa lavassa tai varastokasassa.

3 Hyödynnettävät jätemateriaalit on toimitettava hyötykäyttöön vähintään kerran vuodessa. 3 Hakemus Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy (Ekopartnerit) hakee muutosta lainvoimaisen ympäristöluvan lupamääräyksiin 7. ja 8. siten, että vuotuinen vastaanottomäärä pysyy ennallaan, mutta varastossa olevan käsittelemättömän, esikäsitellyn ja käsitellyn jätteen sekä käsittelyrejektin määräksi tulee yhteensä tonnia. Hakemuksen perustelut Energiajätteen kysyntä painottuu talvikaudelle, mutta jätetoimitukset lajittelu- ja kierrätyskeskukseen jatkuvat ympäri vuoden. Tämä aiheuttaa vastaanotettavien jätteiden varastointitarpeen nousua kesäkaudella. Hakija on arvioinut, että toiminnan suurin riski on kierrätyspolttoainekasojen itsestään syttyminen. Laitokselle on laadittu riskikartoitussuunnitelma ja pelastuslaitos on ohjeistanut toiminnanharjoittajaa paloriskien hallinnassa. Lisäksi vakuutusyhtiö on esittänyt omat vaatimukset palotorjunnalle. Toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti tiedotettu kuuluttamalla siitä Turun kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Turun kaupunginvirastossa ja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu päivätyllä kirjeellä tiedossa oleville asianosaisille. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Turun kaupunginhallitukselta, Turun kaupungin ympäristönsuojeluja terveydensuojeluviranomaisilta sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. 1) Turun kaupunki, Ympäristö- ja kaavoituslautakunta ( ) toteaa yleisesti, että laitoksen toiminta on syksyn 2011 aikana saatu vastaamaan pääosin sille myönnetyn ympäristöluvan ehtoja. Vielä kesän 2011 aikana toiminnan aiheuttamista pöly- ja maisemallisista haitoista ilmoitettiin ELYkeskukseen ja ympäristönsuojelutoimistoon. Toiminnanharjoittaja on ym-

4 päristönsuojelutoimiston käsityksen mukaan kesän jälkeen merkittävästi vähentänyt alueen varastomääriä ja panostanut alueen pölyntorjuntaan ja ympäröivien alueiden siivoukseen. Lupapäätöksen muutoshakemuksesta ympäristönsuojelutoimisto toteaa, että varastomäärien merkittävä kasvattaminen saattaa aiheuttaa ns. visuaalista haittaa ja roskaantumista ympäröiville alueille, mikäli lisääntyvälle varastoinnille ei aseteta erityisehtoja. Edellä mainittuun viitaten ympäristönsuojelutoimisto esittää, että toiminnanharjoittajan tulee täydentää lupahakemusta varastointisuunnitelmalla, jossa esitetään keinot (hallivarastointi, jätteen kääriminen, aita- ja istutusrakennelmat jne.), joilla torjutaan visuaalista haittaa ja ympäröivien alueiden roskaantumista. Suunnitelman pohjalta viranomainen voi tehdä sen toteuttamiseen velvoittavan päätöksen erikseen. Lisäksi lupapäätöksessä tulee edellyttää, että alueella tapahtuva rakennusjätteiden ja vastaavien jätteiden murskaus suoritetaan hallitiloissa siten, ettei ympäröiville alueille aiheudu pöly- ja meluhaittoja. Toiminnalle asetetun vakuuden määrää tulee tarkistaa suhteessa varastokokoon. Muilta osin ympäristönsuojelutoimistolla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. 2) Turun kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto ( ) toteaa lausuntonaan, että laitoksen toiminnasta ei ole tullut ympäristöterveydenhuoltoon valituksia sen toiminnan aikana. Toiminta ei saa aiheuttaa yli 55 db:n melua lähiasutuksen kohdalla. Muutoin ympäristöterveydenhuolto ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle. 3) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ( ) esittää lausuntonaan, että Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy (SRJ) ja TSJ Yrityspalvelut Oy ovat sulautuneet uudeksi yhtiöksi kaupparekisterinimellä Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy ja markkinointinimellä Ekopartnerit. SRJ hakee muutosta ympäristöluvan lupamääräykseen 8. siten, että kerrallaan varastoitavien materiaalien kokonaismäärä nousisi tonniin. Kokonaiskapasiteettiin ( tonnia vuodessa) ei haeta muutosta. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella saa kerrallaan välivarastoida esikäsiteltyä ja käsittelyä odottavaa materiaalia enintään tonnia sekä hyötykäyttöön toimitettavaa materiaalia, kuten kierrätyspolttoainetta, muovia, metalleja ja lasia, enintään tonnia. Perusteluna voimassa olevassa ympäristöluvassa esitetään, että jätteiden varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan, että laitokselle tuleva jäte toimitetaan hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn eikä keräänny laitokselle aiheuttaen ympäristöön epäsiisteyttä. 4

5 Laitoksen kokonaiskapasiteetin ja varastointimäärien suhteen on olemassa selvä epäsuhta voimassa olevassa ympäristöluvassa. Energialaitosten polttoaineen tarve on alimmillaan silloin, kun rakennustoiminta ja siitä syntyvät jätteet ovat suurimmillaan. Varastointimäärien kasvattaminen on kierrätyslaitoksen järkevän toiminnan kannalta ja toisaalta myös energialaitosten uusiutumattomia polttoaineita korvaavien, kotimaisten polttoaineiden katkeamattoman saannin kannalta lähes välttämätöntä. Sulautumisen johdosta toimintoja muutetaan siten, että mm. puujätteen murskaus siirretään Topinojan kaatopaikka-alueen puolelle pois nykyiseltä SRJ:n tontilta. Lisäksi maapenkereen päälle Silakadun ja Ravurinkadun puolelle on suunniteltu rakennettavaksi lauta-aita ja kahdelle muulle sivulle verkkoaita. Lupahakemus Turun kaupungin rakennusvalvontaan on laadittavana. Edellä esitetyillä toimenpiteillä ehkäistään pölyämistä ja ympäristön roskaantumista sekä parannetaan maisemakuvaa. Hakemuksessa olevan pohjapiirroksen mukaista suurta kierrätyspolttoaineaumaa ei voida hyväksyä tulipalovaaran vuoksi. Varastointi tulee suorittaa voimassa olevan ympäristöluvan mukaan pienemmissä aumoissa. Hakemusta tulee täydentää pohjapiirroksella tai muulla esityksellä, mistä selviää kiinteistöllä harjoitettavien toimintojen sijainti, materiaalien varastointi ja suojausrakenteet. Pölyntorjuntaan ja roskaantumisen ehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota lajittelussa, murskauksessa ja varastoinnissa. Jos murskausta ei suoriteta hallissa, tulee varautua murskauksen ulossyötön sumuttamiseen. SRJ:n toiminta Turun seudulla täydentää yrityselämän palveluja rakennustoiminnan jätteiden käsittelijänä. Laitos toteuttaa osaltaan valtakunnallista ja alueellista jätesuunnitelmaa jätteiden hyötykäytön edistämisessä. ELY-keskus katsoo, että varastointimäärää voidaan kasvattaa nykyisestä tonnista merkittävästi, jopa tonniin, jos toiminnanharjoittaja esittää tarkennetun suunnitelman siitä, miten varastointi järjestetään ja miten ehkäistään varastokasoista mahdollisesti aiheutuva pölyäminen ja ympäristön roskaantuminen. Vakuuden määrä on tarpeen tarkistaa, vaikka vastaanotettavalla jätemateriaalilla on taloudellista arvoa. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa hakemuksesta. Muistutukset ja mielipiteet Mastermark Oy ja kiinteistöyhtiö Turun Talorent Oy ( ) vastustavat Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:n ympäristölupahakemusta ESAVI/237/04.08/2011. Suomen Rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy:n toiminnasta on jo nykyisellään kohtuuttoman paljon haittaa toiminnallemme. 5

6 6 Hakijan kuuleminen ja vastine Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy ( ) esittää vastineessaan mm., että vastaanotettavien jakeiden ja prosessilaitteiden sijoittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että lavakuormina saapuvat, lajiteltavat kuormat vastaanotetaan tontin itäiselle puolelle, lähelle Topinojan jätekeskuksen puoleista rajaa. Jätteen esilajittelu, esimurskaus ja ensimmäinen seulonta suoritetaan tällä hetkellä ulkona Topinojan puoleisella tontin sivustalla. Jätteen prosessoinnissa käytettävästä prosessilaitteistosta on sisätiloissa, tontilla sijaitsevassa pressuhallissa, tällä hetkellä yli 65 %. Ulkona on tällä hetkellä toinen murskaimista ja rumpuseula. Sisätiloissa on käsinlajittelutila, tuulierotin, jälkimurskain ja pyörrevirtaerotin. Tontin Silakadun puoleisella sivustalla on maapenkereen juuressa noin 1,8 metriä korkea metalliverkkoaita estämässä lähiympäristön roskaantumista. Pölyämisen ehkäisemiseksi prosessialueen asfaltoitua kenttää harjataan, pestään ja kastellaan säännöllisesti. Toukokuussa 2012 on sovittu paikallisen urheiluseuran kanssa viikoittaisesta siivouksesta tonttia ympäröivillä lähialueilla. Lisäksi tontille on asennettu seitsemän kappaletta kolme metriä korkeita betonielementtejä, joilla on tarkoitus katkaista tuulen aiheuttamia pyörteitä. Ekopartnerit on voimakkaasti tukemassa ympäristöhuollon jätehierarkian mukaista toteutumista. Jo syntyneen jätteen uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen uusiomateriaaleina edellyttävät välivarastointimahdollisuutta. Prosessin läpikäynyttä, valmista REF-polttoainetta on varastoitu tontin pressuhallin ja Silakadun puoleisessa tontin osassa. Tontille vastaanotettujen, materiaaliksi tai energiaksi prosessoitavien ja jo prosessoitujen jätejakeiden varastoinnit mukaan lukien, on kiinnitetty erityistä huomiota valmiin kierrätyspolttoaineen (REF-polttoaine) varastointiin. Yhden varastointiauman sijasta kierrätyspolttoaine aumataan useaan ympäristöluvan mukaiseen 3,5 4 metriä korkeaan aumaan. Tällä toimenpiteellä minimoidaan mahdollinen tulipalovaara. Roskaantumisen ehkäisemiseksi pystytetään noin 1,8 metriä korkea metalliverkkoaita varastoaumojen läheisyyteen. REF-polttoaineauma itsessään ei enää pölyä, sillä siitä on poistettu kaikki hienoaines, josta aiheutuisi pölyhaittaa. Eri asteella olevia jätejaevarastoaumoja on mahdollista kostuttaa, jolloin mahdolliset pölyhaitat estetään. Tarkoituksena on myös tarpeen mukaan lisätä betonielementtien käyttöä eri jätejakeiden jakajina ja samalla rakentaa tuuliseinämiä. Toiminnanharjoittajan tarkoitus on rakentaa puuaita Silakadun ja Ravurinkadun puoleisille sivuille maapenkereen päälle. Lisäksi istutetaan maapenkereeseen, tontin puoleiselle osalle, matalia pensasmaisia kasveja. Verkkoaidan rakentaminen Topinojan jätekeskuksen puoleiselle sivulle ja Kuusakoski Oy:n puoleiselle rajalle aloitetaan vuoden 2013 aikana.

7 Lisäksi Ekopartnerit on pyytänyt tarjouksia pressuhallista, jolla voitaisiin kattaa loput ulkosalla olevasta prosessilaitteistosta. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnalle on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Voimassa olevan ympäristöluvan kohdan 23 mukaan hakijan on pitänyt asettaa vakuus suuruudeltaan euroa. Yhtiön omistuspohja huomioon ottaen hakija katsoo, että vakuuden nostaminen kaksinkertaiseksi ( euroa) on riittävä asianmukaisen jätehuollon varmistamiseen. 7 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy hakemuksen ja muuttaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:n toiminnalle (entinen Suomen rakennusjätteen lajittelu- ja kierrätyskeskus Oy, Dnro LOS-2005-Y ) myöntämän ympäristöluvan nro 45 YLO lupamääräykset 8. ja 23. kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti: 8. Laitoksella saa siihen saakka, kun mennessä jätettäväksi määrätty laitoksen toimintaa koskeva hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on saanut lainvoiman, kerrallaan välivarastoida käsittelyä odottavaa ja esikäsiteltyä materiaalia sekä hyötykäyttöön toimitettavaa ja hyötykäyttöön soveltumatonta materiaalia yhteensä enintään tonnia. Kierrätyspolttoaine on varastoitava vähintään neljässä erillisessä varastokasassa tai -aumassa, jotka on erotettu toisistaan palamattomasta materiaalista, esimerkiksi betonista, tehdyin väliseinin. Muut hyödynnettävät jätejakeet tulee säilyttää kukin omassa lavassa tai varastokasassa. Hyödynnettävät jätemateriaalit on toimitettava hyötykäyttöön vähintään kerran vuodessa. 23. Toiminnanharjoittajan on ennen varaston laajentamista asetettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen eduksi euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa saakka. Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen antama takaus, vakuutus tai pantattu talletus ympäristönsuojelulain 43 a 43 c mukaisesti. Valvontaviranomainen voi vapauttaa vakuuden, kun lopettamistoimet kiinteistöllä on hyväksytysti saatettu loppuun.

8 8 RATKAISUN PERUSTELUT Laitoksen jätevarastojen kokoa on voimassa olevassa ympäristöluvassa voimakkaasti rajoitettu, mikä käytännössä johtaa epäsuhtaan kokonaiskäsittelykapasiteetin ja varastointimäärien välillä. Varaston sallittua enimmäismäärää on tämän vuoksi tarpeen nostaa. Muutoksella mahdollistetaan laitoksen katkeamaton kierrätyspolttoaineen toimittaminen energialaitoksille. Energialaitosten polttoaineen tarve on alimmillaan silloin, kun rakennustoiminta ja siitä syntyvät jätteet ovat suurimmillaan. Varastointimäärien kasvattaminen on kierrätyslaitoksen toiminnan kannalta ja energialaitosten uusiutumattomia polttoaineita korvaavien, kotimaisten polttoaineiden katkeamattoman saannin kannalta perusteltua. Toiminnasta on alkuvaiheessa kuitenkin aiheutunut mm. pölyhaittoja ja roskaantumista. Haittaa on voitu ehkäistä ja vähentää mm. tehostamalla alueen siivousta ja pölyntorjuntatoimia. Jätevarastojen koon kasvattaminen saattaa ilman erityisiä toimia lisätä mm. mainittuja haittoja, minkä vuoksi lupa suuremman varastokoon osalta on annettu määräaikaisena ja tulee tarvittaessa uudelleen harkittavaksi lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä. Hakemus on käsitelty soveltuvin osin kuten ympäristölupahakemus. Hakemuksesta on pyydetty valvontaviranomaisten lausunnot. Asiasta on kuulutettu Turun kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu asianosaisille. Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy:n toiminta Turun seudulla täydentää yrityselämän palveluja rakennustoiminnan jätteiden käsittelijänä. Laitos toteuttaa osaltaan valtakunnallista ja alueellista jätesuunnitelmaa jätteiden hyötykäytön edistämisessä. Luparatkaisussa on otettu huomioon voimaan tulleet ympäristönsuojelulain muutokset ja jätelaki siten, kuin laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (196/2012) sekä jätelain 148 ja 149 edellyttävät. Lain voimaan tullessa vireillä olevat ympäristölupahakemukset käsitellään pääosin lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Jätteenkäsittelytoiminnan harjoittajalta vaadittavaan vakuuteen on sovellettu ympäristönsuojelulain uusia 43 a 43 c pykäliä.

9 9 VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN Toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti (Diaarinumero VARELY/86/07.00/2010). Valvontaviranomaiset eivät ole nähneet estettä varastokoon kasvattamiselle. Muistutuksessa ei ole tarkemmin eritelty siinä mainittuja haittoja. Voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä on annettu pöly-, melu-, roskaantumis- ja visuaalisten haittojen ehkäisemistä koskevat määräykset. Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo euron vakuuden olevan käsitellyn jätteen myyntiarvon huomioon ottaen kohtuullinen ja riittävän suuri toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 28, 31, 32, 35-38, 41, 42, 43a - 43c, 45, 53, 54, 96, 97, 100, 105 Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta (196/2012) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 5, 19, 37 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 12, 15, 19, 51, 52 Jätelaki (646/2011) 148 ja 149 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 2013 (1572/2011) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Käsittelymaksu on euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) mukaisesti. Maksutaulukon mukaan kompostointilaitoksen tai muun jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa, ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on euroa. Maksutaulukon liitteen mukaan lupamääräysten muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 30 %.

10 10 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Ekokem-TSJ Yrityspalvelut Oy Pitkäsaarenkatu 8, Turku Jäljennös päätöksestä Turun kaupunginhallitus Turun kaupunki, Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Turun kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoitus päätöksestä Asianosaisille listan dpoesavi mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Turun kaupungin ilmoitustaululla.

11 11 MUUTOKSENHAKU Liite Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus Marja-Terttu Parsama Seija Virolainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama. Asian on esitellyt ympäristötarkastaja Seija Virolainen. SV/mn

12 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet Liite Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki

Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/1 Dnro ESAVI/144/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.7.2011 ASIA Oy Shell Ab:n Laajasalon polttonestevaraston toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa

PÄÄTÖS. Nro 184/2012/1. Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA. Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa PÄÄTÖS Nro 184/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/498/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Jätteen vastaanottoa ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan tarkistaminen, Vaasa Jupiter

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo

Päätös. Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen purkutoimintaa, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 134/2011/1 Dnro ESAVI/128/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.11.2011 ASIA Finnkoritus Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee käytettyjen asetyleenipullojen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 40/2010/3 Dnro ESAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Veikko Uskin / Sarkainsuon Tila Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen,

Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset ja ympäristöluvan raukeaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/1 Dnro ESAVI/199/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Specialty Minerals Nordic Oy Ab:n Myllykosken PCC-tehtaan toiminnan lopettamisen johdosta annettavat

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien polttoa Hanasaari B-voimalaitoksella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 157/2012/1 Dnro ESAVI/197/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee puupellettien

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2013 ASIA Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa.

Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan perustamista Huittisten kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/3 Dnro ESAVI/346/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2011 ASIA Ojalan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 2 926 lihasian sikalan

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot