s i .01'"' L aan ~i' t t~lo':''''''i '{ innan j "sen ten saa'c)uvillaa 10 ja 'co1t::ol.l'.sen p~t tösval ~aicuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s i .01'"' L aan ~i' t t~lo':''''''i '{ innan j "sen ten saa'c)uvillaa 10 ja 'co1t::ol.l'.sen p~t tösval ~aicuus"

Transkriptio

1 lul Cc 31

2 ~Co '::ous 1,'~ ') T "v"er T'r' Ai lu1 -; i tto r. :n li -; ttotoi"""i',,::un'1an Ii i -:'""1 tni:-,,:'stos Sel t~r:rli'~uun 1? o"iv" n " 1 S? idet yn k o:.c 011 ~ C en'.. -- t.. d r j ~ s i? 1.-1.".-.01'"' L aan ~i' t t~lo':''''''i '{ innan j "sen ten saa'c)uvillaa 10 ja 'co1t::ol.l'.sen p~t tösval ~aicuus ~...,övtu Örjan! - ';:ar'::ic)tetaan pöyt"kirja 2?/~1 j VR viste p~' b.:. tij':set t3.' n tehd~tt tarkistus. liittone' voston kocous. Ty jvalio 'untc. es':' tt ~ lii tt()to:::"n:i'~ll.nnan V h vistettav:j.lcsi 1~ '{Q'{Qontuvan " IiT1;'~:r;'i"len li i t toneuvob ton TO 'ou':sen -e '" u j "1' ~ es t '-~. er. f'euraav '(si: 1) -:okoukser~ avauk~:en c.uori ttaa Ii i ton ')u '~cenjoht' ja V:'i lö ~es:::inen. 2) ~uoritp,taan ni~e~~uut0. 3) rr:ocletann kokou'{r-en 12i llisuus ja p;';' tcs- V' 1 t:l.i~ uus. 4) VaI':' taan '-okouks e lie 8) dhteeri:"si jt.:.riestösihteeri Pekca artin, 'J) 'pöytäkir~~n tar. stajiksi liittoneuvokset I'. 2. 'a1vola ja '}unnar rpan ja c) l.i:interlas'cijoilcsi J. r ank'1inen, Reino Kiiskinen ja ~. uustinen. 5) "P8.ätetään, että purp-, esi tvs-,ja l;' sn;; olo- oikeus on liittoneuvoston j~senill~, liittotoimi '::unn::::>11 j:":senill~' ja liiton toitritsijoilla se cei llisnr; olo- oikeus liiton jäsenillä sikäli uin kokoushuoneessa on tilaa. 6) Vahvistetaan ~o{ouksen työjärjestys. 7) Päätetään matka- ja ~'i vr rr:.lhakorvauk- 8ista. ) T{['si tellui.n lii ttotoimi unnan esitys sälitiön perustamisesta, jonka ålustaa sihteeri T:. ~. 9) Kuullaan urheilupoliittinen tilannekatsaus, jonka oiti..i.li puheenjoht8ja Arvi Heis:canen, ja pi:-'ätet~~i..in sen.. iheuttamista toimenpi teist ):okouksen puittuminen :. - Iiirisihteerier neuvottelup~ivä. Työvaliokunta on hyväj-:::synyt toimi ston esityksen, jonka mu~:aan piirisihteerit mtsutaan He l sinkiin seuraamaan l iittoneuvoston ko~ousta ja osallistuma~n piirisihteerien neuvottelupsiville, jonka oh,jelmassa k;'sitelläi:in seuraavat kysymykset : 1 ) ~nsi ~es~n piirijuhlien järjestely - alustaa jaostop~~llikkö ~ino RAntanen. 2 ) 3uuren m&astojuo'-su ilpailun toi meenpan o

3 Kokous 1/ alustaa jaostosihteeri Leo Huttunen. 3) nuorten. urheilunäivien vietto - a l ustaa nuorisosihteeri Toivo Iustonen. 4 ) Liiton uusien s~~ntujen tarkastelu - j~rjestösihteeri Pekka Martin. 5) O- soihdun Kuljetus uomessa - s elostaa jaostopäällikkö.ino ~antanen ,/. - Työvaliokunnan Däätöksi:~. 1 ) 8uomen u r heilun ansioristit ja - mitalit. Valiokunta saattaa liittotoimikunnan tiedoksi, että se on puättänyt esittää hopeista ansioristiä Tanskan AIFn puheenjohtaja Paul Ol senille, CSI~n pääsihteeri Jul es Devlieeerille ja Itävallan As~r~n p;'äsihteeri Hans Gastgebille. 2) ~aina Satakunnan uiirille. - Satakunnan ~.oottori - Vei'~ot on anonut liitolta markan suuruista lainaa kolmen vuoden maksuajalla. Lainan seura tulisi käyttämään liiton mestaruuskil ailujen tapuioiden peitt~miseen. Anomuksen johdosta t övaliokunta päätti esittää liittotoimi~unnalle, ett~ mainittu lainasumma myönnettäisiin Satakunnan piirille k~ytett8vä~ s i seuran anomaan tarkoi tu:.;:seen kuitenkin ehdolla, ett piiri suostuu antatiaan liitolle valtuulet ilman edel18- käyp~ä ilmoitusta piduttäu lainasuti a niirille tulevasta avustuksesta vv aikana. '3) Vuokralaisten :res us'iitto. - Työvaliokunta on useassa ko:ouksessa Käsitell t Vuokralaisten es 'cu!",lii ton esi tyst.., että ':'UL lii t"tvisi Vuokralaisten Keskusli:i.ton j; senjärjestö'csi. Sen j~lkeen, kun SP on tehnyt myönteisen päättil:sen omalta osal tar:lti, t:vövelio '-unta pl ; tti esi ttäg. lii ttotoitl1ikunna le, että rnul lii t tyisi '::es:cuslii ton jäsenj "rjestö' si ja suori ttaisi vuosi ttain jäsenma'csu:1, jo'ca vastaisi yht mar'::':<. a liiton a i 'cuic: t~ j::':'sent~ '{ol:ti. 'r"t~ ';:ui ten'-in voi tapahtua ede llyty :::se 11;', e '"t kes2cuslii to L s" "nnut muutetaan co i ten, e tt,:.i 1" i ton edu tus l~es'.;:uslii ton.jt"\'l1toelit1ic's~ aina ';ohto';:'..mt ~ myöten tulee turvatu si. 4 :';1" eilun. le1sso' i~m.";:ser. muutos. - \ övplio unte S2p.ttaa lii ttotoini':unnan +,iedo' si, e-l t; e 011 l' ~ t:-l! nuolesta alle: L:,joi ttanut 'TT J11, -= T""n ja cr"r ':":'lill;' GolJli t-:ul '1 url eilun yleisso imukseen te'l n muuto' ~en, jon' a I'1UC1.::1.l1 ni-:i.iden 'ces'-cusl ii ttojen edu 'ta i '.13 "Lll'Leil'l"1.1oi ld lii tostf' toiseen ffi1.1.utot eivät 01e se.1 i t "tuja v'loden 1 '"H"? aikana.,,) )lylll"lia )ueis~rl i'l")"'uie"l Jy, nti. - TyU Talio ':unt on asettanut toimi' unnan,,jo'ra lii ton osalta velvoo olympia isolen "äsylipnujen ja'con ja m "1 ntiä. ~ni mi unnan ;)uheen;:ohtaja.'csi valio':unta on v3.1innut nto Siivosen ja j~ ' seneksi raavo..1 i-'; on. r:'oi!i'.untaan lis'" sj toi isto asettaa kolme j ~sent~. 5) 0 s 10 nol i a,i 0 u': '{U e en' 0 ta,i i R t o. -. F.l. 0 s- tojen esi tu'::ccst"" työvalio mt on ~ v; '~S'r'1.'yt j... 'ri e':on o-jou ueen johtajaehdok' "'a':si p. oströmin, jääpal10- j ou : cue 'n johtajaehdok ~aa::si '.ui jan, hii:1tojou c cu"en joht- ~aehdo'(':r",l~si A. K. ~es :isen se'cli ""'yänthnyt l' istelujao'"'tolle oikeuden esi ttää l'.listelujou' ~ ' ueen jo 1tajaehdo~{aaksi luistelussa ansioituneen ja so~ivan hen -ilön.

4 Kokous 1/ ) \vustusanomus Opetusministeriölle. - Valiokunta saattaa liittotoimikunnan tiedo si, että se on yhdessä SVULn kanssa anonut lisli8vustusta vuoden 1Q51 toimintameno~en peittämiseksi. Anomuksen perusteena on vuoden ai~;:ana tapahtunut r'1han arvon las-,::u, joka on pienentänyt kuluneena vuonna saadun avustuksen reaaliarvoa ~. - UKV:n päätöksiä. 1)!:uluvan vuoden ~u rssimenoarvio. - V~ siteltyään viime kokouksessaan ehdotu':sen kuluvan vuoden i{urssimenoarvloksi lii ttotoimi':unta jätti pöydälle arvi n voimistelujaoston menoista, koska kurssitoiminnen tarkoituksenmukaisuudesta oli olenassa erimielisyyttä voimistelujaoston ja U- n : :n v~lillä. Valiokunta on yhdessä voimistelujaoston kanssa käsitellyt menoarvion uudelleen ja esitt'ä den nyt liittotoimikunnan vahvistettava 1 mi ( liite. 1). 2) Lentopalloilun Qestaruus;:ilpailut. - Valiokunta esittää liittotoimikunnan vahvistettavaksi juoston esityksen liiton T:1estaruus.i lpailujen toimeenpanosta (liite" 2). 3) Kansainvlilisen,jä':kiekkolii ton lcongressi. - Valiokunta on hyväksynyt jaoston esi ty}:sen, että lossa pidettävään jäärie:on kansainväliseen kongressiin liiton edustajaksi matkustaa jaoston puheenjohtaja ~. Boströ~. ~ongressi pidetä~n taltiol ialaisten rhteydesf:iä. ) Jää~iekkolou-;:ue uotsiin. - alio-unt on '-;;~-;itellyt jaoston esit ksen r';":ie'::ojou';:kueen lähettumiseste: Ruotsiin \ilpailum.tkalle Sm lands IshoccevförlJundin vieraaksi. Ohjelma~ln sis;'l t"y Li-t:) ottelua eri eul'a Tldlstelmi;' vasta::ln. ai'k"'n ':ustayjyll 11rset, iot ~~ nousevqt.- örein luvuin 200. ~O mar ~"", ~ulil' l~itoti suori tettavl :si. uotsala' set r~s-!;ais:i v~+ y11;' pito':iluista R10tslssa ja sa-~uisivat samoi q ehdoi 1a VFlst v:"e ailu'le. T os'{8. p:, ed-...' Iin n t 11vi i 0' e s'wnut pplaaji ll.e e rii t..t:ivi hqr'oi -t'j.'"' n1-j.dollisuu'-sia ja.. o... :a samas La syyst;. v:=t... t'l'r;.el' iiun j:ir~estärj.in~n..,,.. ""(",'a va'\euks i :-, valiokunta on esitjk~en 'Iyl" ny"-, t t" vuo ei ta. p;. töksensä valio'nmta es::' tt~f lii ttotoiml, Ul1nrtn hyv:"~svttäv: ksi. 5) Puolalainen voitl'iste uv'-'lmenta.h. - TTq_ lio ur.ta on suostunut YJ.3.istoi1'"'1i,' un"l'1n ef" tlt'-coeen, ett' se S' a ';:ut ua puolalaisen mest... riv!)ii11i~' te1ijqyl Tlelene a~ocz n ohjaamaan TULn naisvoimi~telijo~ta. 1) 'euratoinitsijair ~oulutus. - Valiokunta on hyv~":syn" L osaston esi tyj:s e1'l \:nu 1 U tussuunni te maan 1 0 t' yvi p,', seui' -toimi tsi,iain,eru... ~urssien r'rjest:omicest:-.:.. ~i'-' t!:llllu on seur~:,v'l:,. '~. 7:? l' 7. ~J"') evon plli l: -. 10? 1. \. a" Ja (:.a ".1lin p ~) Sai.aan piiri: ~.~. (~ilta~i) ja 1'"'.? - 1) (Vuorikos'ri).

5 KO'~OlH,.l 1/52 r,/menlaakson pii 'i: 1': "7.. ( erv::'- n,n) ja Fl. 3. (J.ah'::onen,. Valiokunta on sama 11a p,o;'ttiinyt, ett~o tninen seur['ohjaajien :-':urssi ji:ir~estet;"än ~aj llahdes3a Q 52 välisellä ajall~ n _ Liiton ansiomerkit. Käsi telllän ede llisestä kokou'rsesta pöyd;' 11e jl~n' t toimikunnan esitys liiton ansiomerkkien jaosta n - Liiton edustus eri elimissä. Työvaliokunta esitt~ä, että liiton edu~ta j iksi eri elimj.in vuodeksi 1952 VDli ttaisiin henkilöt, joista esitys liitteessä ~ Liiton muuttoja. ',lp- 35 :sta on eronnut 2 n.1 ' Hynninen ja liittynyt 'Varkauden TyÖv. Palloilijoihin. Edustus' e 1 oinen alkaen. ~~uu ~~erki ttäneen. topaperi t kunnos sa r - Toimimattomat seurat. Li i ttotoimi 'runta kokou'{sessaan 22/')74./ jätti pöydälle JVV : n esity'rsen eräiden seurojen poistamisesta liiton seuraluettelosta. uihteeri esittä~ esitvksen nyt toiseen käsittelyyn Uusia seuroja. JVV esittää seuraavat uudet seurat h v~k syttävä~{si liiton jäsenjärjestöiksi alkaen. ~aeig ~i:!:r:!:s~ä: V- ja U- seura ~aunujärven Kaira r. y., nero 2J Kittilässä. Tampereen piiristä: Ii10~n- KIsit~v~rIt - r. y., per Luopioisissa. Uudenmaan uiiristä : ~k~n~s - IaröttsKamriter r. y., per ~ammisaaressa. Kaikilla piirinsä puoltolause. 1' , - Sulkavan Kisa- Tover it purkautunut. Sulkavan T:isa- Toveri t on te1.:emäll~än päätöksellä purkautunut, koska seuralla ei ole :::'l1i t~o'n toimintamahdollisuu~{sia sen j2.. 1keen kun "pai':<:kakunnall~ toiminut sahalaitos lakkautti toimintansa jq siirsi työväen muihin sahalaitoksiin ja lonutkin j~se net siirtyivät pois pai -kakunnal ta". Mink:O änlaist 0 aisuutta ei seuran Durkautumishetkellä ollut. JVV~esittää vahvistettavaksi nurkautumise l 1.

6 Kokous 1/52-5. P ä a t Ö k s et. Todet~iin, että saapuvilla olivat puheen ~ohtajat Väinö Les~inen, Arvi Heiskanen ja Unto Si ivonen se1:~~ lii ttoto i ml~unnan jäsenet Helvi Tt8atikainen, Pravo Virtanen, Veikko Kokkola, Lauri Pur i, \. ~. Leskinen, Väinö Joininen, iino Haapanen, Tieno \al tonen, Lennart ~.: vi, reta Rajala-Rinne, Olavi J "rvej r.; ja Paavo Aitio sekä liiton toi~itsi 'at Tauno rauht ' o, 0e~po Jo:inen, ~ino Rantanen, Leo uttunen, ~sko ~ii~ :,onen, Pekka 1 8 1'tin, Vei-;:\:o?eu1J.k:uri, elvi Yalme,,ev;) ar'n, Vr-d. '::0 Oi ttinen,,joonas T: ~k"nen, Toivo J' rvinen ja...;i.teeri "uok' (), jo'~a le.ati 'co'-,'- se c t ~ p" Tt.. : i r jan. :"ätå::,valtaisuus er ittiin.? -?~. - Tue-l-tiin :okou'-ser.. 2 1~1 pö ~t..,,.; rj~ ja vahvinte,tln tehi.yt p... t j'::set. to ko'co l\:. el1e esi tet.. :.i. ~ "r,' E ctvs. iittoneuvosaa t ' ms. t, ~. ". - ~':'iri' 'hteer' e-r: neuvotte"u ; iv; t. Li i. ttotoirli'~unta h~rv'" syi t,,"valio.unnan 1) Suomen ur ~ilun ansioristit ja - mit lit. - I er ~i tt iin. 2) L",ina Sata.mnnn niiri le o - ry ~"'::STttiina tiin a 6) Oslon olymnia.iou' lcueen johta:iisto. -.rä_ sitt elyn ~lteydessä kävi ilni, että Boström on estynyt ma t kalle lähteme.stä eikä luistelujoukkueelle ehdoteta johta,;a::>. J:i~pal1ojoukkueen jo"'1tajaksi E. Liljan tilalle hyväks:rttiin A. MetsäL.':'. 7 ) Avustusanomus Opetusministeriöll e. - Liittotoimi~unta hyväksyi toimenpiteen. ' UKV : n pliätöksiu. 1 ) Vuluvan vuoden ~;:urssimenoarvio. - Lii t tot0i 1i}:unta vahvisti voimistelujaoston curssimenogrv ion.? ) :'entopallo::'lun Plestaruus'-ilpailut. -

7 Kokous 1/52-6. Liittotoimikunta hyväksyi valiokunnan esityksen, kuite~:in siten muutettuna, ett~ ~ilpailut järjestetään Suomen mestaruuskilpailuina. 3) Kansainvälisen,iä~kiekk o liiton kongressi. - Hyv; ksyttiin. 4) Jliäkiekko,iou~kue Ruotsiin. - Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen siten, että päivärahoja ei makseta. UV valtuutettiin 10 ullisesti päättäm:iti.n muista matkaan lii ttyvistä ysymyksistä. 5) Puolalainen voimisteluvalmenta j a. - Hyväksyttiin ~. JVV : n päätöksiä. 1) 3euratoimitsi,iain koulutus. - Hyväksyttiin ~. - Liiton ansiomerkit. Liittotoimikunta hyväks Ti ansiomerkki toimi -unnan ehdotuksen liiton ansiomerkkien jaosta v pr~t~s oli yksimielinen muilta naitsi Oulun piirin osalt~, jossa muutosehdotus hylättiin 7 äänell~ 3 vastaan. Ltk:n jäsen Veikko -:okkola ilmoitti, että pdellisessä ko\:ou':sessa oli hyväksytty Kymenl"'akson piiristä Vilho Valveelle Suomen ur~eilun ansiomitali. Et:.nen tiet::.mäno:::i mukaan asianomaiselle jo edellisenä vuonna my~nnettiin sana mitali, mir.kä vuoksi se olisi nyt ehdokaslistalta poistettava. 1Jii ttotoimi'-untd antoi ;:msiomer:-::ki toimi '~unnan tehte:vä{si t'l.tl-::i9. asia ja poistaa Talveen nini siin:' tapau :sessb, että hä-r: on saanut ni talin edellisen~' vuonna. ~iinil:id.än kiisi ttelvn : '1te dcssä tv_li ilyi, ett :Juo~nen urheilun ansi "'istejli ja -mi t31eja esi tett"ess( ')orvari 111sella tahol a oi lain'{8an ""idet r ' ":ii - 11"1 he) vucden i':"rajast r, mikl on a"'etet ~u saan.lin ehdo'{ zi. k" '1"n 8sian lii ttotoi~i {unta j t:i toi iston 1 e'" in tut:.ittavg.'... si r-.. esi t" '~sen Li: 4-totoimLcunt'" yv:' r.royi työv31iokunnan alla JlaiYli tuin poi'-keuks';'n y\:simieli8esti. "'i int'"'r' kailijoi :Ri v li ttiin ".-'. T~eskinen ja ~ ei'{ko Kok' ola. P"ätös te 'tiin :'iinim"'';rin ~-2, ~ot:9. 'mnel-tiin Vie:rlo 'alt08en e:h.'1o'( 'lluden puolesta. I'v(;r"il-TTl 'T'lteistoi i---:' 'J.valio.. unnan ee ust.. f v,., li t tlir ii.ilnl'-~; n "";"'Y; i;-"b.l'ln- :?: Tf'iJieiiiI1istc e' do~t.:.., ett... ~-oskenvesi olisi valittu :;:;qhtisen ti- 1"1' v jn tise':si ;jäsenp.':si.. S ma la liittotri~~'urta a 1.,.:..' a:1 o'ljei -';'1. maajou';:';:ueiu"l1 jo'ltajavalint0 i'1in r.. 'lden, että lii ttotoimi '.:unr.an p.. : tö:{siä on siinä suhtee na noudatettava nyös alloi'uj~oston osqltq. 01 ":TIpiala i8 een val tuus'runtc: an -'. A. Vuoren korosti ai~aise~min.tilrtlle vglittiin pulieen}olitä,jä -"1no es1{inen, joka i t:::;e 'del t:";'yt~'i ehdokkuudest. ~ii ttotoimikunta vastoin h~nen.:::antc..flnsa katsoi mul'to en 3.sialli o eksi. P;--i~jt'is teht::'ir.. 8 ~iäne' Ui 4 vasta"ln. Lt ::n jäsen Al tio te'd toisen muutosehdotu:':sen, jo~<:'i 'cos';:i Vei'.;:l::o.L"'euv...';:urin asettamista va1-

8 Y:okous 1/52-7. tul Skl nnan j{senebdokkaaksi. Työvalio''"unnan ehdotu'~sen puolesta annettiin 10 L:äntä ja 1 i tion ehdotu sen n110 8Rt:l 2 H"ntä. Jtadion- Stiätiön edustajistoon valittiin jäse'1p 1- työvällo-:unnän-e dötuksen mukaisesti. P;'ätös tehtiin ;' änim:' :;rin 10-2, ;i otka annettiin Ai tion tekenän Veikko l?eu 'urin ehdokkuuden puolesta. ~aju1a~d~n_ F~ito~u~t~ pysytettiin ennallaan. Lt';:: n j d,senen l.j. T: 1 ven muu 10se1:. otus, ett~ sihteeri 'uo :on tilalle valittaisiin ltk:n ';'sen Paavo Aitio, sai 2 äänt.. ja työvaliokunnan ehdotus 9 ä8.ntä Liiton muuttoja. Liiton muutto hyväksyttiin ~. - Toimimattomat seurat. Käsittelyn yhtevdessb ltk:n jäsen Lennart Ki vi te_:i ehdotuksen, että JVVn esi t rstä ei hyväksyttäisi Savon piirin osalta ennen ~uin tar istus on suoritettu. JVV:n puheenjohtaja L. Purmi ilmoitti, ett~, ennen esityksen laatimista suoritettiin asiasta valiokunnan ta 101 ta hyvinkin perus teellinen tutkimus. 'cysymyksessä olevat seurat eivät ole pi t'~ä"n aikaan antaneet mi:nk~li.nlaista merkkiä toiminnastaan. Liittotoimikunta hvväksyi JVvn esityksen,?ä.. tös tehtiin 10 L:änellä 2 vast3.an. P:"ätöksen johdosta ltk :n jäsen ~ennart ~ivi ilmoitti jätt~vänsä kirjallisen vastalauseen, johon ltk : n jäsen Vieno Aaltonen ilmoitti etukäteen yhtyvänsä ~. - Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyv~ksyttiin jäsenjärjestöiksi. liiton ~. - Sulkavan Kisa- Toverit purkautunut. Sulkavan ~isa -Toverit r. v :n purkautuminen vahvistettiin. Esille tulleet asiat Toivo Salosen työtodistus. Ltk:n jäsen Vieno altonen saattoi liittotoimikunnan tiedoksi, että valis~usohjaaja Toivo 3alosen työtodistu\seen, jonka sihteeri oli antanut, ei ollut asianomaisen pyynnöstä huolimatta merkitty erottar.lisen s yti:.. Liittotoinikunta p;'i:'tti, että erottatt}isen syy t,rötodis tukseen mer d tä"n, l;:os ~a asianomainen s i tii nimenomaan nyytää ~. - Uuden vuoden julkilausuma. Ltk:n jäsen?aavo \itio esitti liittot~i rni ':unnan klsi tel täväksi lii ttotoimikunnan nimissä annetun ja liiton puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitta an jul'~i.lausuman, jo:a ei hänen Geli ty'::sensä uraan t. JytU.:nyt vähemmistöä. IT"n esi vi er 8 ' ~Si'''i' l-:i.j--tot ""i-

9 {unnan ;? _ ~tett v"~:s'; menettel~rt vasta, on:o pu ee taj' 11'1 ja si'lteerill~ ' oi':eu"i '-Y1t 9 lii ttotolli'-un ['n n~ i..... s '::". ju:!..l:il.ausu aa ja "'el" j..,';:een l'''nno'::sen Ulde~\:si jul' ' la ~ 1.. aksi, jo'-n oli lc..aji ttu vähernrnistc:n ni-.. res'::ustelun r'lkeen. i ttotoi mi \:unta errsin '1.. "1.2. ;- 2 vr, 't' an lyv; l.syi menette rt"'van, ett u er::~0hta~allr, ~. ~ s:i.hteeri l~ ' 0:'1. oi 1 ;:eus ""'taa lii ttotnii'cu nan ni i~s" t;'mäntapaisia ~ervehcl r';:siä, mi '\:;' ohe - a todettl.n, e-';tii niin on tan3.,tunl.l"t r:oi \: isennnin'::in. Sen j~:':\: _en L. i ttotoimi -unta ni inik'än k'änimiiärin - 2,, : tti, ett: v~lemmistön taholta esi tettv jul' i l a1. suma lii tet'';'''n puyt"'cir,iaan, r1u+t~ I'1i t":'n muita toimen i teitä se ei aiheuta. ~--7. ~.., uo.- 0

10 V a s t ala u s e Sen johdosta, ette lii ttotoi... i u.1.ta kokouksessaan äänestyksen jälkeen päätti poistaa jäsenluetteloista 22 Savon piirin aluella toimivaa seuraa haluaa allekirjoittanut tekemäänsä vastalausetta peru~tella ~ uraavasti. 1) Vaikka onkin varsin tavalli ta, että eri piirien alueella on joitakin s uroja joiden toiminta käytän~öllist ti katsoen on olematonta, niin 22 seuran löytymin.,n yhden piirin alue 11 ta ei v oi pi täa paikkaallsa, 2) Suoritettu "tutkimus" on tehty jo. o huolimattomasti tai määrätyn ennakkokäpityksen vallas~a, koska allekirjoittanutkin tietää, että poistettujen seurojen joukossa oli olosuhteisiin katsoen nor~aalil la tavalla toimivia seurjoja. 3) Tässä tapauksessa olisi erenkaikkea ollut otettava huomioon ne urheilupoliittiset olosuhteet joihin Kuo pin piirin hajoittaminen oikeistoryhmän taholta johti, jolloin pätidyttiin väkisin I- erustettuun av0n piiriin. un nykyisess" tilanteessa oli~i kaiki. mahdollisin keinoin saatava työläisurheilutoiffiinta Savossa kohoamaan siit ä aallonpolljaeta, jonol1 se edellävi:.tatt ' jen tapausten johdosta joutui, niin telty pät:tös 011. p"invaetoin omiaan vieläkin enemmän vaikeuttamaan työläieurheilua ke itystä. 4) Näin ollen on i15eisth, että päätöksen onkin sanellut ei työläiurheilun vaan oikeictoryhmän puoluepoliittiset edut eikä voi tull a muuhun johtopäe tökse n kuin siihen, että jälkiji!l1å.iset eivat ol e yhdemr~ukaiset työläisurheilun ybtenäiryyden ja voi ":.ista.nisen kanssa. belsingis~ä

11 TULo liittotoimikunnalle.. TUL-lehden tämän vuoden.nsimmaisessa numerossa on kirjoitus otsikolla "Entistä voimakkaampana uudelle vuodelle!", jonka kirjoittajina esiintyvät Väinö Leskinen ja E.A. Viuokko. Kirjoitus lienee tarkoitettu jonkinlaiseksi liittotoimikunnan julkilausumaksi ja on siihen pantu allekirjoitta jåksi myös TULn liit totoimikunta, vaikka liittotoimikunta ei ole asiaa edes käsitellyt. Liittotoimikunnan nimissä ovat Leskinen ja Wuokko lähteneet esit tämään täysin perät tömiä tietoja sanomalla: "Liian väkevinä riehuneet suuntariidat houkuelivat (pitäisi kai olla "houkuttelivat" ) opposition johdon tekoihin, joille ei ole löydett ävissä vertaa enempää liiton kuin koko työväenliikkeemme historiassa". Tosiasia on se, että O P Positio~~aljasti liitossa tapahtuneet varojen kavallukset ja liittokokousvaaleissa liiton toimitsijain johdolla ja liittotoimikunnan sosialidemokraattis en enemmistön suostumuks ella ja myötävaikutuksella suoritetut vaalirötökset. Nämä +tarojen kavallukset ja väärinkäytökset liit tokokousvaaleissa olivat t ekoj a, fi joille ei ole löyde t tävissä vertaa enempää liiton kuin koko työväenliikkeemme historiassa". Lisäksi kirjoit uksessa esitetään liittotoimikunnan nimessä, ~~. tosin peitetyssä muodossa, alle cirjoit t a jien py r kimys valtakunnanliiton muodostamiseen ja siten itsenäisen työväenurheilu ~~ liikkeen tuhoamiseen. Liittotoimikunt a ei ole tällaisia valtuuksia antanut allekirjoittajille, sillä liittotoimikunta ei ainakaan kokonaisuudeessaan hyväksy TULn t uhoamista eikä urheilevan työläisnuorison viemistä porvarillisen johdon johdet t ava ksi

12 -2- ja kasvatettavaksi. Ainakin me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että TUL on säilstettävä vapaana ja itsenäisenä järjestönä ja osana tsöväenliikkeestä eikä liit toamme saa viedä porvarilliseen rintamaan. Panemme jsrkän vastalauseemme Liittotoimikunnan nimen väärinkästtöä vastaan ja esitämme puhj. Leskiselle ja sihteeri Nuokolle muistutusta vai tuuksien Sli ttämisestä. Vaadimme tämän vastalauseemme julkaisemista TUL-lehdessä. Helsingissä, tammikuun 12 pnä

13 Liite ~ 1 ltk:n pk:an 1/52. W 31. Voi m i s tel u j a 0 s t '111 71, Kurssitoiminta. ~ Taitovoimistelun tuomarikurssi Pajulahdessa, 3 vrk., 20 osanotto matkakulut :- ylöspito :- ohjaajan palkkio 7.000:~ ohjaajan matkat 1.400:- kirjallisuus ja välineet 3.000: ~ sekalaisia kuluja 2.000: :- 2, Mi~s~e~ yo±m±s~elu~o~j~aji~n_j~t~o: Tili 72. Valmennustyö. ~ues~i_p~j~l~h~e~s~, 20 osanott., 21 vrk. matkakulut :- ylöspito :- ohjaajan palkkio :- ohjaajan matkat 1.400:- sä~stäjän palkkio :- säestäjän matkat 1.400:- luennoitsijan palkkio 4.000:- luennoitsijan matkat 1.400:- kirjallisuus ja välineet 5.000: sekalaisia menoja : :- 1. ~o~1~t~s2hja~j~n_p~1~k~u~ palkka 6 kk. a : :- päivärahat :- matkakulut : : :- 2,' ~o!k!e~ ja_b=l~o~a~ yo±m±s~e1ija~n_ yalm~n~u~p~iyä~. 3 yhden päivän valmennustilaisuutta kevätpuolella ja 3 yhden päivän valmennustilaisuutta syyspuolella Valmennettavia poikia 5, B-luokan miehiä 5, yhteensä 10. matkakulut ruokailu majoitus 6 tilaisuuden ohjaajan palkk, ohjaajan matkat sekalaisia kuluja : : : : : : :- 3, ~-1u2k~n_v~1~e~n~s_o1~p ±a~i~oje~ J.ä1k~e~._ ~ yhden päivän valmennustilaisuutta, Valmennettavia: 10 voi-. mistelijaa. matkakulut ruokailu majoitus päivärahat 3 tilaisuuden ohjaajan palkk. ohjaajan matkat 6~kalaisia kuluja : : : : : : : :-

14 - 2 - Tili Tili 'tili 4. ~o~k~e~ ta~t~v~i~i~t~l~n_v~l~e~n~seä!v~t_ Pajulahdessa joululoman aikana, 3 vrk., 30 osanottajaa matkakulut :- ylöspito :- luennoitsijan palkkio 4.000: - luennoitsijan matkakulut 1.400:- ohjaajien palkkiot (3) :- ohjaajien matkakulut : - kirjallisuus ja väli~eet :- sekalaisia menoja 5.000: :- Jaoston käyttövarat J aoston jäsenten matkakul. Tarvikkeisiin Sekalaisia kuluja : : : - Nuorten kilpailutoiminnan tukemiseen Matkojen avustamiseen :- Poikien t ai tovoimistelupäi vien tappion korvaamiseen :- Al ueiden taitovoimistelupäivien tappion korvaamiseen : : : {)00 : - liirikunnalliseen kurssitoimintaan 1 Alkeisohjaajakurssien tukemiseen 6 tilaisuutta t : : - 2. Nuorten voimistelutoimintaan : : : ~ ~~-- ========== UKVn huomautukset: Menoarvio on voimistelujaoston ja UKVn tnteisesti hyväksymä. Samalla UKV periaatteellisena k~anmerkintlaä 1~oittaa myöntäneensä voimistelujaostolie luvan ryhtyä toimenpiteisiin vakinaisluontoisen koulutusohjaajan palkkaamiseksi. Mikäli sopiva henkilö tehtävään löytyy, on tällöin mahdollisesti noa~vioon tehtävä määrärahalisäys.

15 Liite' 3 ltk : n nk : an 1/'""? Liiton edustus eri elimissä. Työvaliokunta esitt ä Q : ~i1ig t ~~k i1ija ~:_ Liit t o t oimikunnan 1.cinen ja Ve ikko I 0-1:01a,~ r i urheiluaio j en elimiin: jäsenet A.K. 1es- Yleisurheilu : - Lt k: n- edustajaksi jaost oon (ent. ) Unto Siivonen. Yhteistoimintavaliokuntaan (ent.) Unto Siivonen, Leo Huttunen,ja Kalervo Löfber,;, varalta ~'ino Salminen ja s:'. O. Kaivola. Luistel u : Ltk: n edustajaksi jaostoon ~aostosihteeri (.To:[inen ( ennen Huttunen). Se no Yhteistoi intavaliokuntaan (ent. ) rjo Pirhonen, Eino JLintti ja Lugo Helenius, varalt3 G-reta Rajala Rinne, _ eino Evävaara ja Leo : uttunen. lurjehdus: - - -Ltk: n- edustajaksi (ent. ) ~ino L ':uo.ko. Yhteistoimintavaliokuntaan (ent. ) Leo Forsten ja Vfinö V~inöl[, varalta Lauri aittinen. Voimistelu: Lt'c: n- edustajaksi s i hteeri Heiskanen). ""uokko (ennen Yh teis toimintavalio -untaan T(alle :-Jeh tinen, TJauri KOill.:-a ja Toi vo ~: ättä, Puukilainen. var 1 ta ~s,-0 Turaminen ja )i va Uinti: - - -Lt'[ : n edustajaksi (ent. ) V. ""oinine11. Yhteistoimintavaliokuntagn Väinö Soini~en, Kalle Lehtinen ja.k. eskinen, vai" lta Toivo. ; tt~ ja Karvinon. Hiihto: - - -Ltk:n edustajaksi (e~t. ) ' e~~ilen. teistoi'1intavalio'-unt""ln ((lnt. ) '. ':. Les':inen,. "'ul'--inen j!ol E. enonen, vf1r'lta. iininen, TT H rjunen ja.~. J. r~ ntilä. ~ ~'I')allo : - - "'Lt::n edust::ja1.::si (ent. ;. ~ O1"e 1 lteistoipl';' tavaliokunta n (ent. n -,ehtonen, n l'ominen ja enonen, varfilta '"' "''''htera ja r denius. ~e:;'ontll' :!>::Y1 odustaj?...ksi jaostool '" 11011f.. ) 'r+ei3toimintava ~o-lnt 'pn+. ~ielo len ja. Piiparinen, V::lr3 ~a ~ ur+t::t.. t:.::j-ennis : - "' o.o'-inen (onnen ert r~ol, "-Tenonen ja 1t~:n edustajaksi j. ostoon ~s-o 1enonen (e~nen '- nt'.iner..~. Y11teistoimintavaliolCunt an T. "'uo inen, r tr;n ja ~s'ro ononen, var'11ta ~. 'Touti ''''''en jfl. "utkonen.

16 Painl: - -.t::n e1.[. ta,~a:sl (en.) 'inc: 'n~panen. '~teist 'fir:.t~v lio~mlti.~: O. Suv nl'o, T~. '11ori j ~ TT~, j'noy', vrl'<tlt'~ ;. ~a""'i1i. '0 i. te n sihteeri'csi T euh::uri. Fainon osto: et :Y'-e~u... t""jnksi ( e t. TT!lt~~... toimintaval o cu tu n ~. 0 anen, O. ~ievnrs ja, 1 olo!>c 1ner., vai" 1 t~ ~. :'ehti!len ja L. Lai~o. ~ y"r" i 1 To :-' - -~t:c 7 n ec1us taj r ksi (e-.t.) )lr vi J;'rvel~. Dl tels toirtintaval::'o "-':Ullt.., n n '. a t tsson, o. 'Tian 1er ja S. La ~inen, varalta A. ~ob:envesi ja ~. fi_nnder. Jalcapallo: Ltk:n- eductajami (ent. ~. crl:ntanen. Yh teis toiplintavalio ~u.nt8an (ent.) T~alle al t t.i ja Eino nntanen, v8t'lte ~r~ki Pastinen. Palloilul ilpailut()irj.i'~ul1taan Piipponen ja Sulo Alava. T. ltti, "'s'-o alitsemisvaliokunta n varelt J. Pastinen. ltti ja enry Lindber J;:äpallo: - - -L-:k : n edustajaksi (ent. i110 1.antanen. Valitclemisvaliokuntaan (ent.) ~mil Letsälä. lijja ja 'arne J;T:~ie'-::ko : t :n-edustaj ksi (e~t.) 1 uri lurmi. Yhteistoimintaval-j olcuntaan IJauri Tur Li, :;:'aul Boström j umil Vuorimn~, Urpo Furme. varalta 1sko Pii ponen ja Nyr: ;:ei 1;Z: Lt';: :n- edustajaksi (ent. ) \.~. Heisk nen. T~omi team (ent.) ~;. Läkinen, F. ~ urmio ja _ Heiskanen, varalta OnniL:skelinen ja 1 iemenkari. Suunnistus : - - -Lt'c: n- edusta,jaksi (ent.) O. J"rvel'i. Yhteistoimintavalio~cuntaan (ent. T. Ful kkinen.ia U. liemenkari, varalta T. Lydman ja K. Karlsson. Korinallo: Lt k: n-e<.lustaja:-csi (ent.) L. '-ivi. Yhteistoimintavaliokuntaan J. T:ykkänen, V. Pa:-Cola j a Lennart Kivi, varalta Helge TYsren ja Urho Niemenkari.!;li~iEal-l~:_ Ltk:n edustajaksi (ent.) V. ~oininen. Yhteistoimintavaliokunta' n T". Tirri ja U. lliemenkari. Naistoimikunta: Ltk :n-eau~tajaksi (ent. ) Helvi ~aatilcain en. ~a~ s ~e~ ;Zl~isuEh~il-u~. 1t~:n euustajaksi (ent.) Greta Rajala- Rinne. Nuorisovaliokunta: -L~~:n-eau~t~j~ksi (ent.) V. 30ininen. Yhteistoimintavaliokuntaan ~ artti Ennoila, 'roivo

17 - 3 - rvustonen ja Sylvi r.:uti cainen, varalta Veikko Oittinen ja Outi 'urmi. ~ ohjoismainen nuorisotyökomitea Arvi Heiskanen. Moo ttori: Lt k: n elustajaksi ~. Rantanen. Yhteistoimintavalio';:untaan Lindq-ren, J. K. Lindell ja Toivo Määttä. Lentopallo : Ltk: n-edustajaksi (ent.) ~. Rantanen. Liiton ulkopuoliset edustukset: Qllm i alainen valtuuskunta: 0: Suvanto, - K: A: VuorI, _ Heiskanen, U. Sii vonen, A. K. Les i nen, V~inö 30ininen, '. f. ~uo~ko, Lennart Kivi, ~. Peltomäki, Helvi Raatikainen, E. Rgntanen ja Paavo Aitio. Qllm Ei l i~e~ ~o~i!e~:..tmtiset j 8.s enet: ö. Suvanto,. I eiskanen ja U. Siivonen. J.~V Olympia Helsinki 1 95~ : ~uuten entiset,-päitsi uinnin'teknilliseen toi i kuntaan O. Raudun tilalle 2. K8s vio. Valtion rautateiden urheilutoi ~ikun ta: O~nI ~sie Ii~e~ r e~t :) Stqdion- Säätiö : ~lustäj Istoon: Esko PeltoDäki, U. Siivonen, Lauri Nurmi, K. _ ltti, A. Heiskanen, K. Vuori, P. Ai tio, S. J:os:Cinen, V. 'oivula, L.!luttunen, -::. l\'äkinen, ~an tanen, L.. ivi, Helvi 1~atikainen ja~. A. uo ~k o. Hallitukseen: U. Siivonen ja Ii. Kivi. - Tilintarkast'ljaksi K.A. Vuori. Lomaliitto: LIiltoneuvostoon bino ~. ~o ko e Työväen Matkailuliitto: dustäj I s loon~vv.-1 S : ~eo Huttunen,,s~o l~enonen, ~ist o Tir'~konen ja ~oi vo Järvinen, varaedustajat Veik~o Oittinen, Seppo J okinen, Joonas K kkänen ja eri ~ahtinen. Veikkaustoimisto : Hällintoneuvostoon : U. 3iivonen, Lauri ~u rmi ja Lennart Kivi. Johto'cuntaan Olavi Suvanto. Työvlien Sivi~tysliitto : L"'" ittötoimi"{unt- an Vei-~ko Oittinen. Yhteismainos O~. ynnh. sisarfirl1!'it: Johto:untäan 'i~o-' : 'uo~-o: - ~aju1a2 ~n_ h~i~o~u~t~: _ ntlset ji:i.;enet: {T. 1 elvi n.ati'~ainen, '. :lami (., T. ('ii vone'1, 'uo'c':o ja entti \ntti 1.

18 Kokous 2/52-1. Ty"väen Urheiluliitto r.y:n liit+otoi~i:unnan li;ton toimistossa hpl'ui'.uun 8 p:ii v;in~' 1952 idetyn ' o1{:ou.::sen pöytä':irj"1. E s i t Y s 1 i s ta ~. - Kokou~sen näätösvaltaisuus. Todetaan liittotoinikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen pä~tösvaltaisuus ). - Pöytäkirjan tar' istus. Tarkistetaan -pöyt"'{irja 1/S2 ja vahvistetaan tehdyt pä~tökset ". - Ylimääräinen lii ttoneuvoston 'cokous. TaI'1' ikuun 13 päivänä koollaolleen l ii ttoneuvoston valtuuttamana toimikuntq, johon kuuluvat Olavi uvanto, Väinö Leskinen, ~rvi Heiskanen, Unto Sii vonen ja Eino A. T,uokko, on asiantuntijan avulla laatinut liittoneuvoston peättämän sääti(n säännöt ja esitthä ne päätöksen mukaisesti liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Liite. 1. Koska Lajul~hden Urheiluonisto on nyt tapahtuvan tilikauden vaihteen vuoksi sonivinta siirtää säätiön omistukseen, sihteeri esi tt;. ;., e+tä lii ttotoimikunta pä;;ttäisi kutsua koolle ylimäi:i.räisen lii ttoneuvoston kokou (sen maaliskuun ') päivänä 1 52 pä; tt; - mä:":'n 1) Pajulahti I - nimisen maa- alueen, joka aikoinaan on erotettu Ylhäin- nimisestä Derintötilasta o 2 11 ja joka päiv~tyllä kaup~akirjalla on siirtynyt ~yöv~en Urheiluliiton omistukseen, Pajulahti II-nimisen tilan - 219, joka on sitmyn c t Työväen Urheiluliiton omistukseen sekä Pajulahti 111- nimisen tilan R~ 222, joka on siirtynyt Työväen Urheiluliiton omistukseen, tiloill~ olevine rakennu:-{sineen la joi ttamisesia rrheiluopisto- nimiselle säätiölle sekä 2) Työväen Urheiluliiton omaisuustaseessa ~ olevan lue Gtelon mukaisen rajulahden r heiluo'jiston irtaimiston lahjoi ttamise8ta rhei luonistonimiselle säätiölle ~. - Ty'jvalj okunnan 1) Urheilualo,jen.ia -muotojen tut.. imust T". - Työvaliokunta il oi tt a, et se on liittoneuvoston p"ätö''''sen ukaista urheil alojen ja -m oto~e""l tut'r::' T ustyötä oske aan neuvotte uun eri urheiluj;'rjest"jen k nssa liitor edu taji' si valinn t pu~eenjo taja rvi -eiskasen ja sihteeri ino A. uo ron. si s q on ' ", 1-;V y~si euvo telu, jossa oliv liitor ~s"'csi edusl-et- 1:1 C"VU..Ls, C F j8.. T. ~iittoneuvos on I'.. ~..'csen edel yttiim;';'n nj vo t elu n, jon':a tqr-::oi. u' '> 'll< h Ol i- _uuksia rr3.9.n ur~eilueli:i.m.; :r: 01' 0' "'i.; n, ')V!:l ~ 1 ii ton edust, jina osa11 i Yluheenjf)r.-

19 taj8 j8 ty"valiolmnn'ln j""'enet. ns.lt'l.,"il en neuvotte- 1utilais~u~ ijettiin 7. ~.1 0S? 2) Tuoden 1a~0 valt on9vustus. - mybv~lio '\:Unta ilmoittaa, ett; se on :J1 r.. ai c a rlenfless" j tt 1 Tt vql tion urheilul~uta{unna~ 1e ';:uluv vuotta "08-.-evnn avustusanomu sen, m";'r" t'i"n 6. 00"'. 0 0 mar' ';;:aa. ) L in -3.n0711'- i~. -,rövplio'{unta esit.. :, ett 'orssan 1u11e ~..'YJ.ne'tt"i...,iin 1"'1. ')00 mar- \an suuruinen laina ';:ahden vuoden su j3119 ja rouvoläyl Pojille SO. 00 m~r: n suuruinen laina uuden ~uu'.auden ma -csua j alla. 4) T{u',= cati li ty se t - 70-vuotis ~uhla c - : ista on liitolle tili tt; ;'tt~ vielä seuraavat m'trät: Helsin,_)in piiri :-, -arja1an piiri :-, --eski-suomen piiri ~. 400:-, ruopion piiri 89, 844:-, Oulun piiri :-, Pohjanmaan iiri :-, Tampereen piiri : - ja Uudenmaan piiri :-, yhteensä mk :-. Koska seur t ov t hoitaneet kukkal;;netysten vastaanoton ja p lautu'.'"' en, ei piireill;' ole ollut ma~dollisuu.sia tätä toimintaa tarkoin valvoa, mistf syystä mainitut saamiset ovat olleet pitkän aiaa riid"'nalaisia.,tvvon tut';:inut asian ja äättänvt esitt1~, että mainitut saatavat epävarmoina poistettaisiin liiton tileistä. Työvalio ;:un a eoi tt:'ä JVVn p:... - t"ksen hyväksytt~ väksi. - 5) S - seuran anomus. - Viime kesänä vierailleen neuvostoliittolaisen lentopallojoukkueen oleskelukustannukset, '.un tilaisuu'rsien tulot on ote - tu huomioon, te :evät mar':'{98. ) etusministeriö on myönt2~yt tappion peittqmiseksi markan suuruisen avustu sen, joten nettotappioksi j~ä mar~kaa. Sopinuksen mukaan M L vastaa puolella ta pioeta. Summan mk? : - SIl- seura pyyti:i;' suori tettav8'csi. Työvaliokunta esitt~ä, että tappio ~orvattaisiin ~. - JVV:n päätöksip. 1) Liiton edustus piirikokouksissa. - JVV esi tt8&, että liiton edustaji~csi piirien vuosikokou" siin valittaisiin seuraavat hencilöt: Helsinki V. Leskinen, Häme Rantanen, Yarjala T. 1"äättä, Keski-Suomi P. r'artin, "J"ymenlaakso '. Aitio, Lappi U. Fiemen.1cari, Oulu L. Kivi, Pohjanmaa Vieno Aaltonen, 3aimaa L. Huttunen, Satakunta V. So ininen, Savo 2.? O. Jårvelä, Tampere LI. A. "'uokko, Uusimaa T. Mustonen, Varsinais-Suomi V. ~okkola. 2) Nuortenohjaaja~urssit. - JVV on hyvä~ synyt nuorisovaliokunnan esit Qen ylimääräisen nuortenohjaaja1curssin järjestämisestä Pajulahdessa. Valiokunta oli pakotettu tällaiseen j~rjestelyyn sen vuo ~s i, että kurssimenoarviossa varatulle kurssille ilmoittautuneista osarottajista toinen uoli jouduttiin tilanpuutteen vuoksi hylkäämään. 1(urssien menoarvio on m: :-. Valiokunta esitt~~ p~ätöksens& liittotoimi :unnan vahvistettavaksi.

20 okous 2/ r. -'. ".. - Oly~niaurheilij3in valmennus. UKV esittää liittotoi"i"unnan vahvistettavaksi o- urheilijoiden valmennusta \oskevan menoarvion (liite 1 2) :. - ~~ntopalloilu. 1) ~ocoucses8aan 1/6/?) liittotoimi unta muutti UKVn esitystä, joka ~oski liiton lentopallo EleSt ruuskilpailujen järjest" ist;' c-<iten, että laaj ensi ne [si tt "mäe.n Suomen mes ta r'uus_.il ailuja...ji i t toto~colcoul;:sen )ä;'tös l~ui ten ~in edellytti liiton f1estaruusjd Loailujen jtirjest", istä. juomen mestaruur- 1r i....- pailuja ei void järjestää muuten "uin yhteistoi il1- agsa /or ~ljc:..llo lii ton l:anssa. T- övalio"u ta on c"gi tell' t tämi:in <i.. tö': en ~a ei tt;';' sen lii ttotoi i' un an tar -istettava';:si siten, että lii ttotoimi ::unta "J~,.. tt.. :, t 'ss" vaihees~a liiton est :,uusl{:ilpail jen jär ' egt"rtisest~.:. 2) Jentopalloj80oto e::jit~"~', e-l-,+;ä -('r; pallol itolle tehtäisiin esit s lento a loi tn.htei~toinint::,v"'lio',:' nna_1 perustamisesta, cos... a alan 1-:::ilpailutoiruinta on viime aikoin niin 'al'on laajentu!~ut, ett:..:. yhteiselimen aik nsaai'linen on '"~' nyt vältt ~:m;;' tt ",mi..:.':s i. ~o'ltajisto. J... allojaosto esitth;', ett;' Tu<::holrr an mat'r,:ustavap j~tpaj 10 laajou' r1 -cu en johta~a' si V8- littalsiin jaoston pu1eenjohtaja ~il ~ilja. Toisena johtajana toimii SPLn sihteeri John Gustafsson. Samalla jrosto ilmoit+a q, etti..:. Liljan osalta natka Oslon '''isoihin rau 1 ;:esi "'. - Olymniatoini -untien j ;;senvys. Sen j ohdos ta, ett;' olym ialaisten urheiluteknil inen toimi'-cunta ja opas us- j vastsano 0- toimikunta eivät ole lainraqn ~okoontuneet klisittelem;';'n niille 2-::uuluvia asioi t", työvalio "unta on mycnt.. - nyt toi i~untien edustajille \rvi!eiskaselle ja Unto S~ivoselle vapauden toi"1ia j"seny ttä..;:oskevasga asiassa harkintansa mu'caan. Valio'::unnalle tekemän ilmoituksen mukaan 8sianomaiset tulev8t pyytämään vapautusta toimi~untien jäsenyydesti..:.. Valiokunta esi ttä;' ;'ätöksensä lii ttotoirjikunnan hyväksyttäväksi.

21 Y'okous 2/ Oly~niaurheilij~in valmennus. UKV esi ttiiä lii ttotoi~likunnan vahvis t ettava~si o- urheilijoiden valmennusta :oskevan menoarvion ( liite 1 2) :. - L~ntooalloilu. 1) ~ocouksessaan 1/6/2) liittotoimikunta muutti UKVn esityst~, joka. oski liiton lentouallorrlestaruus'-::ilpailujen,järjestämist" f'i ten, että laajensi ne k[sitt'~liän Suomen.estaruuskilpailuja. Liittoto.co:cou';:sen )Lätjs ]::ui ten~in e lallytti liiton nestnrulls}::i I pailuj en järjest"mist';. ;uomen mestaruu...\.il pai luj a ei void j är j es t;' ä ""uu +en "uin yh teistoit"i.naooa.:oripalloli i ton l:anssa. ~~ övalio -u ta on 1~"3i tell~rt t~'l'"'1;;n ' ':-... en :a eoitt;';' sen liittotoi i'runnan t"rdstettava':si si ten, ettr liittotoimi \:Unta -)"'tt";' t"ss" vaiheecra 11i ton '1lest~ruus1cilnail jen -; "r;est"m::'sest;' 2) Jento allo,jao~to esitt,;" e.j..t;ä -C'rip i tolle tehtäisiin esi t- s 1ento alloi un, lteistoit:lintav~.lio':'.1.nna perustamisesta, os::a lan 1:ilpallutoiminta on viime ai::oina niin palion laajentu.1u L, ett" yhteiselimen al.ransa::l"ninen on ':t'ynyt vt'l t t; ~!Il~' tt "mii: s i. J~jpallojaosto esitt;':;, ett;' ~u'd.lolp.' an mat'urtavan jäi.ipa'lo ~ajou'~ueen johtaja-si V8- littalsiin j20ston pu1eenjohtaja ~ il Lilja. moisena johtajana toimii SPLn sihteeri John 1usta ssou. ~a malla jaosto ilmoitta, ett~ Liljan osalta m...,tka Oslon '-cisoi'lin rau'cesi. Ol,{I!l,iatoioi -unti"'n j :'senvvs. Sen johdosta, että olym~ialaisten urheiluteknil inen toimi'unta ja opastus- ja vastaano 0- toinitunta eivät ole 18 in'-aan ko oontuneet \.äsi ttelemu' r:. niille :::uuluvia asi,i ta, ty"valio unta on myönt.. - nyt toi i~untien edustajille Arvi ieis:aselle ja Unto S~ivoselle vapauden toin:lio j""'eny ttä koskevassa asiasocl har.:intansa mu'caan. Valio'cunnalle tekemän ilmoitukoen 'llukaan asi:ulop.1aiset tulevat pyytämään vapautuot toimi~untien jäsenyydestä. Valiokunta esi ttä;'.... töksensä l ii ttotoinikunnan hyväksyttäväksi.

22 o'mus 2/52-4. P ä ~ t ö. s et '!d' - ~=o~<:ou'_sen )äätösv' 1 taisuus. ~odettiin, että saapuvill olivft ~uheenjo'ltl "a~ n"".inö Les.inen (2), Arvi 1'ei8' anen (2) ja Unto Siivon~n (2) secä liittotoi icunnan jilsenet ~"avo Virt~nen (2),.. l>.. Leskinen (2), Y:"inö oininen (2), Eino H_apaner (2), lieno Aaltonen (2) Lennart :ivi (2), Olavi Järvel~ (2) ja Paavo Aitio (2 sekä liiton toimitsi~at...:,ino c.~ntene', :::oivo Mustonen, Pe.cka T"artin, Helvi H~lme, Helvi Ahtio, Urho Hiemenkari, Veik::o Peuhkuri, Joonas Kyk'ctinen,.8s1~0 Nenonen, Tauno Kauhtio ja sihteeri "ino.1>. :uol~.\:o, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin ). - Pöytäkir~an taikistus. Luettiin edellise kokou.:sen pöytä'cirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Ylimääräinen liittoneuvoston kokous. Käsittelyn yhteydessä liittotoimikunnan jäsen Lennart Kivi ehdotti, että koska kysymyksessä on näillirin suuri asia, olisi se jätettävä pöydälle seuraavaan ko:oukseen. Puheenjohtaja hyväksyi esityksen ja ilmoitti, että esityslista muilta osilta käydään lävitse ja sen jälkeen pidetään sopiva tauko, jo~ka jälkeen liittotoimikunte. kokoontuu uuteen kokoukseen käsittelemään esityksen. Hyväksyttiin ja päätettiin samana i l tana pitää uusi kokous ' 4' - Työvaliokunnan näätöksiä. 1) Urheilualojen ja - muotojen tutkimustyö. - Liittotoimikunta hyväksyi työvalio~unnan toimenpi teet siten muutettuna, että Paavo Aitio valittiin kolmanneksi liiton edustajaksi. Neuvottelukuntaan, joka liiton edustajana muiden urheilujärjestöjen kanssa tutkii mahdolli suuksia maan urheiluelämän uudelleen orcranisoimiseksi, ltk :n jäsen Paavo Aitio ehdotti puheenjohtajan ja työvaliokunnan lisäksi Lennart iven. Ltk :n jäsen Olavi Järvelä Paavo Virtasen kannattamana puolestaan ehdotti, e t tä neuvottelijoina pidettäisiin liiton puheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsenet. Liittotoimikunta hyv~rsyi Järvelän esity - sen. Sen puolesta annettiin 8 ääntä. Aition ehdotus sai 2 ääntä. 2 ) Vuoden 1352 valtionavustus. - Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toimenpiteet. 3 ) Laina- anomuksia. - Liittotoimikunta päätti myöntä "" esitetyt lainat.

23 Ko,~ous 2/ ) '.ul~'[atilitykset. - Liittotoimi-unt'l. hyv"" sj-i JVVn esi tyl,:sen kui ten-in si ten muutettun, pttä kun en t. :uo.)ion piirin esi::insel vi tys t Cl")a 1 tuu, 01 liito.'1 ve. 1 vott' V" t"l tfikin osalta saat vansa piiril t;". 5. S -seuran a~onus. - Li~ttotoinikunta. - v~; _syi t -öv81io~:unn.::m esi ty':sen ~. - totoi~i::unta 1) ~iiton edustus - ~ilt - lyvi.il:syi esi tykse!1 seur<...avin muuto1;:sin: l=arj':ll~n :!!iiriin I l1i:iät;"n till.lle naissihteeri Helvi II", r'le, T, Jin ~-iiriin U. Hiemen'-ari n~litöksellä 7-3 v~" hem "listen kanne. tto.essa V. Peuhl:urin lähett~lmistä ja O. J:"rvel~"r. v'olr:..miehexsi Savon Jiiriin valistussihteeri VeiK~o Oittinen. 2) l~llortenohjaa"iakursei t. - Lii ttotoimlcunt'l hjv":">.8, i esi"ty :se ~... - Ol;Y!!J:oiaurheilijain valmennus. ~sity vahvistettiin ;. - Lentonalloilu. 1) Valiokunnan esitys hyväj.:syttiin. 2) ~si tys ::;>alautettiin työvalio 1 mnt"'an!:äsiteltäväksi samanaikaisesti sen kysymyksen.anssa, joka kos!{ee vai ta~cunnallisen eri "oislii ton ')erustarnist'=l ja josta asiasta oli käyty valmistavia neuvotteluja ~. - Jääoallomaajoukkueen johtajisto. Jaoston esitys hyväksyttiin Olym iatoimikuntien jäsenyys. Kuul tuaf1.l1, että työv2.1iokunta oli lilllett.. - nyt jl:.rjestelytoimikullnalle tiedustelun asiantilasta eikä tähän tiedusteluun vielä ollut saadunut vastausta, lii ttotoimi."unta päätti, että odotetaan järjestelytoimikunnan vastausta. Sen jälkeen asianomaisten toimikuntien jäsenillä on valtuudet toimia asiassa parhaaksi katsomallaan tavalla. Esille tullut asia ~. - iirien liittoko~ousedustus. Sääntöjen muk'lan liittokokou sen edustus perustuu määräykseen, että piiriko"ous valitsee yhden edustajan jokaista alkavaa jbtsentä kohti, kuitenkin enintäin 8 edustajaa. SäL:.ntö j en määrääi'il8.nä aikana liiton toimistoon saaouneiden verotilitysten mukaan jakautuvat piirien jäsenmäärät ja niiden perusteella määräytyvä l iittq~okousedustus seuraavasti : Helsinki Häme Karjala Keski- Suomi Kymenlaakso

24 Kokous 2/52-6. Lappi Oulu Pohjanmaa Saimaa Satakunta Savo Tampere uusimaa Varsinais- S e :' Liittotoimikunta totesi edustuksen, joka saatetaan piirikokousten tietoon asianomaisia toimenpiteitii varten Vakuudeksi:

25 Liite W, ltk:n pk:an 2/52. Työväen Urheiluliitto (TUL) r.y!n luovutettua meille allekirjoittaneille kahdeksansataatuhatta ( ) markkaa ja kehoitettua meitä ryhtymään toimenpiteisiin säätiön perustamiseksi, jonka tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen, olemme tänään päättäheet perustaa Urheiluopistosäätio-nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on tukea eri toimin urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Säätiön peruspääomaksi luovutamme me se.amamme kahdekeansataatuhatta ( ) markkaa. Säätiön valtu~skunnan jäseninä tulevat olemaan oheenliitettyjen sääntöjen 7. :ssä ja hallituksen jäseninä 11.~:ssä tarkoitetut henkilöt. Säätiölle on laadittu seuraavat säännöt: URHEILUOPISTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nj.mj. on "Urheiluopistosäätiö" ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2.. Säätiön tarkoituksena on t~kea maassamme. urheilu- ja liikuntakasvatusta 3.. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii, omistaa ja rakentaa tarkoituksiaan varten kiinteistöjä, laitoksia, laitteita, välineitä sekä edistää kaikenlaista julkaisu-, kasvatus-, koulutusja tutkimustyötä, joka välittömästi tai välillisesti palvelee samaa tarkoi tueta. 4.. Säätiön omaisuuden muodostavat säätiötä perustettaessa luovutetut markan suuruinen peruspääoma sekä sen myöhemmin saama k~inteä ja irtain omaisuus ynnä niiden tuotto. Säätiön peruspääomasta voidaan vuosittain käyttää säätiön tarkoituksiin 50 %. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan, niin myös hankkimaan ja omistamaan kiinteistöjä. Omaisuutta säätiölle luovutettaessa voidaan määrätä, että se on käytettävä määrättyjen toivomusten mukaan näiden sääntöjen pohjalla. Säätiön saarnat lahjoitukset, omistukset ja muut omaisuuden lisäykset on, ellei nimenomaan ole toisin määrätty, lisättävä säätiön käyttörahastoon. 5. Säätiön varat on sikäli, kun niitä ei välittömästi käytet~ säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen, sijoitettava tuloa tuottavasti ja mahdollisimman vakavaraisesti.

26 Slätltin eliminä ovat säätiön valtuuskunta ja hallitus. 7.. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kolmekymmentä jäsentä. Ensim.. ~g~l" valtuuskunnan nimeävät sältiön perustajat siten, että siinä at edustettua urheilupiirit eri puolilta maata, työväen sivistys-, ous- ja ammatilliset järjestat. Kun valtuuskunnan jäsenen paikka tulee avoimeksi, täyttää ltuulkunta itse itseään siten, että eronneen tilalle valitaan henilu, ~onka voidaan katsoa edustavan lamaa tahoa, mitä eronnut oli dustanut. 8.. Valtuuskunta valitsee kesku~destaan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta on plltö8valta1nen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään 5 muun jäsenen saapuvilla ollessa. Valt~uskunnan ja hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille daan mak.aa enintään sama kokouspalkkio kuin valtioneuvoston aset- "'~II,ga komi teoissa. ' 9.. Valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseensa kerran vuodessa sekä ~MM~lisiin kokouksiin, milloin säätiön hallitus tai vähintään 15 uekunnan jäsentij sitä ki~jallisesti puheenjohtajalta pyytää. ~nm6eeä on mainittava se tai ne asiat, mitä varten kokous halutaan euttavaksi koolle. Kutsu kullekin jäsenelle on lähetettävä postitse vähintään itkoa ennen kokousta Valtuuskunnan vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 1. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; 2. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpääökeen vahvistamisesta; 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 1118 tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen oden tilinpito ja hallinto saattavat antaa aihetta; 4. Määrätään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille maksettapalkkion suuruus ja tilintarkastajille maksettavan palkkion pete, 5 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sillä tavoin D näiden sääntöjen 4. :ssä määrätään; 6. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä 10- ja menoarvio alkanutta vuotta varten, 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Edellä 6) kohdassa mainitut asiat voidaan myös päättää D edellisen vuoden loppua pidettävässä valtuuskunnan ylimääräi I kokouksessa.

27 , - ".. SIKti'~ asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yalittu hallitus, johon kuuluu 7 jäsentä puheen,ohtaja mukaanluettuna. Sältiön ens~mmäinen hallitus valitaan kuitenkin niin, että ~uh.en30bta~a yalitaan kolmeksi vuodeksi, mutta muista jäsenistä on,. yvo4eft kuluttua arvan perusteella kaksi ja seuraavan vuoden jälkeen lilleen kaka1 ens1mm11eoaeä kokouksessa val~tuista hallituksen jä- nl.tä eroyuoro.ea Hallitus valitsee keskuudestaan varapuh~enjohtajan ja on oik,ut.ttu ottaaaatt sälti611e asiamiehen, sihteerin ja taloudenhoitajan.ekl ~un tarv1"avan he~ilökunnan~ Asiamiehen, sihteerin ja talou- 4.~Olta~an teht!v11 hoitamaan voidaan määrätä samakin henkilö Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kut...'- tarvittaes.a, Hallitus on päätösvåltainen, kun puheenjohtaja 'a' vnrapuheenjohta~a ~a vähintään 3 muut~ jäsentä on eaapuvilla. Asiat ratkaistaan kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemm18t~11ä ja äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheeajohtaja on kannattanut Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjo~taja ja vara,uheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä siihen tehtävään alärltyn hallituksen jägenen kanssa tai säätiön asiamiehen kanssa Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja on tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto viimeistään maaliskuun kuluessa annettava säätiön valtuuskunnalle Jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastajien lausunnosta ja säätiön vuosikertomuksesta sekä ote tilinpäätöksen vahvistamisesta koskevasta säätiön valtuuskunnan pöytäkirjasta on ennen toukokuun loppua toimitettavn oikeusministeriölle. Muutoin on noudatett~va lain määräyksiä säätiöstä kulloinkin voimassa olevan

28 I~o :ou::; '7/52-1. I Tut.,v p.n Ul'Jeilulii tto r.y:. lii t"-otoi i':un l' n lii ton toimisto~sa. helmikuun 3 pi,;.i v"n" 1 t}? () i.detyn 'co' OU -8 'r: pöyt F _1.1' ja. 2(. - 1~- Ko~ou sen ph~tösv~ltaisuus. TOdettiin, ett; saapuvilla oli v.-,t :puheenjohtajat Arvi heiskanen (3) ja Unto Siivonen (3) se~: liittotoimikunnan j~senet Pqavo Virtanen (7), A. ~. Leo- -inen (::), V~'inö Soininen (3)~ Eino Haapanen (-)~ Vieno Aaltonen (3), Lennart Kivi (3), Olavi Jf.rvelä (3) ja Paavo Aitio (3) sekä liiton toimitsijat ~ino Rantanen, Toivo IlIustonen, Pekka Martin, Helvi Halme, Helvi Ahtio, Urho Niemen.1cari, Veikko Peuh_uri, Joonas Kykkänen, '"';sko Nenonen, Tauno Kauhtio ja sihteeri ~ino A. 1uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Pää tösval taisuus mer1d ttiin Pöytäkirjan tarkistus. Pöytäkirjan 2/52 tarkistaminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen Ylimääräinen liittoneuvoston kokous. Otettiin käsiteltäväksi kokouksesta 2/1f3/5? siirty~yt esitys urheiluopisto-säätiön säennöistä ja ylimäär~isen liittoneuvoston ko~ouksen koollekutsumisesta. Liittotoimikunta yksimielisesti päätti hyväksyä seännöt ja l{utsua ylimääräisen liittoneuvoston koolle sihteerin esityksen mukaisesti. Vakuudeksi: ~"'7 E.. 'iluokko

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen

Lisätiedot

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla.

105. - 9.. - Kuntoisuusmerkkivaatimukset. Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen UKVn esittämällä tavalla. Kokous 11/52-7. ja Kivi ilmaisivat kantanaan, että neuvottelutauko on tarpeeton ja liitolle epäedullinen, joten heidän käsityksensä mukaan olisi SPLn annettava sanoa sopimus irti heti ja sen jälkeen aloittaa

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä KokollS 33/45-5. 451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä Esityksen johdosta tiedllstellaan Invaliidijärj estöjen KeskLlslii ton mielipid8t vä. Kllrules se on saatll, j~too [,.:;ia öydi.ille.

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : -

---------------- Tontti (vuokratontti) Rakennus 42.250 m 3 a n. 9.470 : - - 15 - nusmassojen yhteinen kuutiotilavuus on 42.250 m 3 TALOUDELLINEN SUUNNITELMA Rakennusmestari Y. L. Mattila laati piirustusten perusteella se ure.8 van taloudellisen suunnitelman 11.10.1952 ~ Kustannusarvio,

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

Miirkitäfu;.-~egisteriin.

Miirkitäfu;.-~egisteriin. työväen urheilulehtiin,joille Työväen Urheilulehtikin lähettää nume roitaan. Lehden ulkomaille lähettämisen tarkistus jätettiin lehden toi mituksen huoleksi. 7. Luettiin Ruotsista tovereilta Kilbom ja

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!..

v. 1941. Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Työväen Urhei~:uliito~ v. 1941. liittol;:okousedl?btajat Etel ä - Sainaa : Kerttu Vehviläinen 7 Ro Kantonen> J. Hinkkanen ja Vo Ripatti o Etelä-Savo: Helsinki: Taini Hirvonen) Lil1i 1)8 G~;!8[!.. Ida Kallio,

Lisätiedot