s i .01'"' L aan ~i' t t~lo':''''''i '{ innan j "sen ten saa'c)uvillaa 10 ja 'co1t::ol.l'.sen p~t tösval ~aicuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s i .01'"' L aan ~i' t t~lo':''''''i '{ innan j "sen ten saa'c)uvillaa 10 ja 'co1t::ol.l'.sen p~t tösval ~aicuus"

Transkriptio

1 lul Cc 31

2 ~Co '::ous 1,'~ ') T "v"er T'r' Ai lu1 -; i tto r. :n li -; ttotoi"""i',,::un'1an Ii i -:'""1 tni:-,,:'stos Sel t~r:rli'~uun 1? o"iv" n " 1 S? idet yn k o:.c 011 ~ C en'.. -- t.. d r j ~ s i? 1.-1.".-.01'"' L aan ~i' t t~lo':''''''i '{ innan j "sen ten saa'c)uvillaa 10 ja 'co1t::ol.l'.sen p~t tösval ~aicuus ~...,övtu Örjan! - ';:ar'::ic)tetaan pöyt"kirja 2?/~1 j VR viste p~' b.:. tij':set t3.' n tehd~tt tarkistus. liittone' voston kocous. Ty jvalio 'untc. es':' tt ~ lii tt()to:::"n:i'~ll.nnan V h vistettav:j.lcsi 1~ '{Q'{Qontuvan " IiT1;'~:r;'i"len li i t toneuvob ton TO 'ou':sen -e '" u j "1' ~ es t '-~. er. f'euraav '(si: 1) -:okoukser~ avauk~:en c.uori ttaa Ii i ton ')u '~cenjoht' ja V:'i lö ~es:::inen. 2) ~uoritp,taan ni~e~~uut0. 3) rr:ocletann kokou'{r-en 12i llisuus ja p;';' tcs- V' 1 t:l.i~ uus. 4) VaI':' taan '-okouks e lie 8) dhteeri:"si jt.:.riestösihteeri Pekca artin, 'J) 'pöytäkir~~n tar. stajiksi liittoneuvokset I'. 2. 'a1vola ja '}unnar rpan ja c) l.i:interlas'cijoilcsi J. r ank'1inen, Reino Kiiskinen ja ~. uustinen. 5) "P8.ätetään, että purp-, esi tvs-,ja l;' sn;; olo- oikeus on liittoneuvoston j~senill~, liittotoimi '::unn::::>11 j:":senill~' ja liiton toitritsijoilla se cei llisnr; olo- oikeus liiton jäsenillä sikäli uin kokoushuoneessa on tilaa. 6) Vahvistetaan ~o{ouksen työjärjestys. 7) Päätetään matka- ja ~'i vr rr:.lhakorvauk- 8ista. ) T{['si tellui.n lii ttotoimi unnan esitys sälitiön perustamisesta, jonka ålustaa sihteeri T:. ~. 9) Kuullaan urheilupoliittinen tilannekatsaus, jonka oiti..i.li puheenjoht8ja Arvi Heis:canen, ja pi:-'ätet~~i..in sen.. iheuttamista toimenpi teist ):okouksen puittuminen :. - Iiirisihteerier neuvottelup~ivä. Työvaliokunta on hyväj-:::synyt toimi ston esityksen, jonka mu~:aan piirisihteerit mtsutaan He l sinkiin seuraamaan l iittoneuvoston ko~ousta ja osallistuma~n piirisihteerien neuvottelupsiville, jonka oh,jelmassa k;'sitelläi:in seuraavat kysymykset : 1 ) ~nsi ~es~n piirijuhlien järjestely - alustaa jaostop~~llikkö ~ino RAntanen. 2 ) 3uuren m&astojuo'-su ilpailun toi meenpan o

3 Kokous 1/ alustaa jaostosihteeri Leo Huttunen. 3) nuorten. urheilunäivien vietto - a l ustaa nuorisosihteeri Toivo Iustonen. 4 ) Liiton uusien s~~ntujen tarkastelu - j~rjestösihteeri Pekka Martin. 5) O- soihdun Kuljetus uomessa - s elostaa jaostopäällikkö.ino ~antanen ,/. - Työvaliokunnan Däätöksi:~. 1 ) 8uomen u r heilun ansioristit ja - mitalit. Valiokunta saattaa liittotoimikunnan tiedoksi, että se on puättänyt esittää hopeista ansioristiä Tanskan AIFn puheenjohtaja Paul Ol senille, CSI~n pääsihteeri Jul es Devlieeerille ja Itävallan As~r~n p;'äsihteeri Hans Gastgebille. 2) ~aina Satakunnan uiirille. - Satakunnan ~.oottori - Vei'~ot on anonut liitolta markan suuruista lainaa kolmen vuoden maksuajalla. Lainan seura tulisi käyttämään liiton mestaruuskil ailujen tapuioiden peitt~miseen. Anomuksen johdosta t övaliokunta päätti esittää liittotoimi~unnalle, ett~ mainittu lainasumma myönnettäisiin Satakunnan piirille k~ytett8vä~ s i seuran anomaan tarkoi tu:.;:seen kuitenkin ehdolla, ett piiri suostuu antatiaan liitolle valtuulet ilman edel18- käyp~ä ilmoitusta piduttäu lainasuti a niirille tulevasta avustuksesta vv aikana. '3) Vuokralaisten :res us'iitto. - Työvaliokunta on useassa ko:ouksessa Käsitell t Vuokralaisten es 'cu!",lii ton esi tyst.., että ':'UL lii t"tvisi Vuokralaisten Keskusli:i.ton j; senjärjestö'csi. Sen j~lkeen, kun SP on tehnyt myönteisen päättil:sen omalta osal tar:lti, t:vövelio '-unta pl ; tti esi ttäg. lii ttotoitl1ikunna le, että rnul lii t tyisi '::es:cuslii ton jäsenj "rjestö' si ja suori ttaisi vuosi ttain jäsenma'csu:1, jo'ca vastaisi yht mar'::':<. a liiton a i 'cuic: t~ j::':'sent~ '{ol:ti. 'r"t~ ';:ui ten'-in voi tapahtua ede llyty :::se 11;', e '"t kes2cuslii to L s" "nnut muutetaan co i ten, e tt,:.i 1" i ton edu tus l~es'.;:uslii ton.jt"\'l1toelit1ic's~ aina ';ohto';:'..mt ~ myöten tulee turvatu si. 4 :';1" eilun. le1sso' i~m.";:ser. muutos. - \ övplio unte S2p.ttaa lii ttotoini':unnan +,iedo' si, e-l t; e 011 l' ~ t:-l! nuolesta alle: L:,joi ttanut 'TT J11, -= T""n ja cr"r ':":'lill;' GolJli t-:ul '1 url eilun yleisso imukseen te'l n muuto' ~en, jon' a I'1UC1.::1.l1 ni-:i.iden 'ces'-cusl ii ttojen edu 'ta i '.13 "Lll'Leil'l"1.1oi ld lii tostf' toiseen ffi1.1.utot eivät 01e se.1 i t "tuja v'loden 1 '"H"? aikana.,,) )lylll"lia )ueis~rl i'l")"'uie"l Jy, nti. - TyU Talio ':unt on asettanut toimi' unnan,,jo'ra lii ton osalta velvoo olympia isolen "äsylipnujen ja'con ja m "1 ntiä. ~ni mi unnan ;)uheen;:ohtaja.'csi valio':unta on v3.1innut nto Siivosen ja j~ ' seneksi raavo..1 i-'; on. r:'oi!i'.untaan lis'" sj toi isto asettaa kolme j ~sent~. 5) 0 s 10 nol i a,i 0 u': '{U e en' 0 ta,i i R t o. -. F.l. 0 s- tojen esi tu'::ccst"" työvalio mt on ~ v; '~S'r'1.'yt j... 'ri e':on o-jou ueen johtajaehdok' "'a':si p. oströmin, jääpal10- j ou : cue 'n johtajaehdok ~aa::si '.ui jan, hii:1tojou c cu"en joht- ~aehdo'(':r",l~si A. K. ~es :isen se'cli ""'yänthnyt l' istelujao'"'tolle oikeuden esi ttää l'.listelujou' ~ ' ueen jo 1tajaehdo~{aaksi luistelussa ansioituneen ja so~ivan hen -ilön.

4 Kokous 1/ ) \vustusanomus Opetusministeriölle. - Valiokunta saattaa liittotoimikunnan tiedo si, että se on yhdessä SVULn kanssa anonut lisli8vustusta vuoden 1Q51 toimintameno~en peittämiseksi. Anomuksen perusteena on vuoden ai~;:ana tapahtunut r'1han arvon las-,::u, joka on pienentänyt kuluneena vuonna saadun avustuksen reaaliarvoa ~. - UKV:n päätöksiä. 1)!:uluvan vuoden ~u rssimenoarvio. - V~ siteltyään viime kokouksessaan ehdotu':sen kuluvan vuoden i{urssimenoarvloksi lii ttotoimi':unta jätti pöydälle arvi n voimistelujaoston menoista, koska kurssitoiminnen tarkoituksenmukaisuudesta oli olenassa erimielisyyttä voimistelujaoston ja U- n : :n v~lillä. Valiokunta on yhdessä voimistelujaoston kanssa käsitellyt menoarvion uudelleen ja esitt'ä den nyt liittotoimikunnan vahvistettava 1 mi ( liite. 1). 2) Lentopalloilun Qestaruus;:ilpailut. - Valiokunta esittää liittotoimikunnan vahvistettavaksi juoston esityksen liiton T:1estaruus.i lpailujen toimeenpanosta (liite" 2). 3) Kansainvlilisen,jä':kiekkolii ton lcongressi. - Valiokunta on hyväksynyt jaoston esi ty}:sen, että lossa pidettävään jäärie:on kansainväliseen kongressiin liiton edustajaksi matkustaa jaoston puheenjohtaja ~. Boströ~. ~ongressi pidetä~n taltiol ialaisten rhteydesf:iä. ) Jää~iekkolou-;:ue uotsiin. - alio-unt on '-;;~-;itellyt jaoston esit ksen r';":ie'::ojou';:kueen lähettumiseste: Ruotsiin \ilpailum.tkalle Sm lands IshoccevförlJundin vieraaksi. Ohjelma~ln sis;'l t"y Li-t:) ottelua eri eul'a Tldlstelmi;' vasta::ln. ai'k"'n ':ustayjyll 11rset, iot ~~ nousevqt.- örein luvuin 200. ~O mar ~"", ~ulil' l~itoti suori tettavl :si. uotsala' set r~s-!;ais:i v~+ y11;' pito':iluista R10tslssa ja sa-~uisivat samoi q ehdoi 1a VFlst v:"e ailu'le. T os'{8. p:, ed-...' Iin n t 11vi i 0' e s'wnut pplaaji ll.e e rii t..t:ivi hqr'oi -t'j.'"' n1-j.dollisuu'-sia ja.. o... :a samas La syyst;. v:=t... t'l'r;.el' iiun j:ir~estärj.in~n..,,.. ""(",'a va'\euks i :-, valiokunta on esitjk~en 'Iyl" ny"-, t t" vuo ei ta. p;. töksensä valio'nmta es::' tt~f lii ttotoiml, Ul1nrtn hyv:"~svttäv: ksi. 5) Puolalainen voitl'iste uv'-'lmenta.h. - TTq_ lio ur.ta on suostunut YJ.3.istoi1'"'1i,' un"l'1n ef" tlt'-coeen, ett' se S' a ';:ut ua puolalaisen mest... riv!)ii11i~' te1ijqyl Tlelene a~ocz n ohjaamaan TULn naisvoimi~telijo~ta. 1) 'euratoinitsijair ~oulutus. - Valiokunta on hyv~":syn" L osaston esi tyj:s e1'l \:nu 1 U tussuunni te maan 1 0 t' yvi p,', seui' -toimi tsi,iain,eru... ~urssien r'rjest:omicest:-.:.. ~i'-' t!:llllu on seur~:,v'l:,. '~. 7:? l' 7. ~J"') evon plli l: -. 10? 1. \. a" Ja (:.a ".1lin p ~) Sai.aan piiri: ~.~. (~ilta~i) ja 1'"'.? - 1) (Vuorikos'ri).

5 KO'~OlH,.l 1/52 r,/menlaakson pii 'i: 1': "7.. ( erv::'- n,n) ja Fl. 3. (J.ah'::onen,. Valiokunta on sama 11a p,o;'ttiinyt, ett~o tninen seur['ohjaajien :-':urssi ji:ir~estet;"än ~aj llahdes3a Q 52 välisellä ajall~ n _ Liiton ansiomerkit. Käsi telllän ede llisestä kokou'rsesta pöyd;' 11e jl~n' t toimikunnan esitys liiton ansiomerkkien jaosta n - Liiton edustus eri elimissä. Työvaliokunta esitt~ä, että liiton edu~ta j iksi eri elimj.in vuodeksi 1952 VDli ttaisiin henkilöt, joista esitys liitteessä ~ Liiton muuttoja. ',lp- 35 :sta on eronnut 2 n.1 ' Hynninen ja liittynyt 'Varkauden TyÖv. Palloilijoihin. Edustus' e 1 oinen alkaen. ~~uu ~~erki ttäneen. topaperi t kunnos sa r - Toimimattomat seurat. Li i ttotoimi 'runta kokou'{sessaan 22/')74./ jätti pöydälle JVV : n esity'rsen eräiden seurojen poistamisesta liiton seuraluettelosta. uihteeri esittä~ esitvksen nyt toiseen käsittelyyn Uusia seuroja. JVV esittää seuraavat uudet seurat h v~k syttävä~{si liiton jäsenjärjestöiksi alkaen. ~aeig ~i:!:r:!:s~ä: V- ja U- seura ~aunujärven Kaira r. y., nero 2J Kittilässä. Tampereen piiristä: Ii10~n- KIsit~v~rIt - r. y., per Luopioisissa. Uudenmaan uiiristä : ~k~n~s - IaröttsKamriter r. y., per ~ammisaaressa. Kaikilla piirinsä puoltolause. 1' , - Sulkavan Kisa- Tover it purkautunut. Sulkavan T:isa- Toveri t on te1.:emäll~än päätöksellä purkautunut, koska seuralla ei ole :::'l1i t~o'n toimintamahdollisuu~{sia sen j2.. 1keen kun "pai':<:kakunnall~ toiminut sahalaitos lakkautti toimintansa jq siirsi työväen muihin sahalaitoksiin ja lonutkin j~se net siirtyivät pois pai -kakunnal ta". Mink:O änlaist 0 aisuutta ei seuran Durkautumishetkellä ollut. JVV~esittää vahvistettavaksi nurkautumise l 1.

6 Kokous 1/52-5. P ä a t Ö k s et. Todet~iin, että saapuvilla olivat puheen ~ohtajat Väinö Les~inen, Arvi Heiskanen ja Unto Si ivonen se1:~~ lii ttoto i ml~unnan jäsenet Helvi Tt8atikainen, Pravo Virtanen, Veikko Kokkola, Lauri Pur i, \. ~. Leskinen, Väinö Joininen, iino Haapanen, Tieno \al tonen, Lennart ~.: vi, reta Rajala-Rinne, Olavi J "rvej r.; ja Paavo Aitio sekä liiton toi~itsi 'at Tauno rauht ' o, 0e~po Jo:inen, ~ino Rantanen, Leo uttunen, ~sko ~ii~ :,onen, Pekka 1 8 1'tin, Vei-;:\:o?eu1J.k:uri, elvi Yalme,,ev;) ar'n, Vr-d. '::0 Oi ttinen,,joonas T: ~k"nen, Toivo J' rvinen ja...;i.teeri "uok' (), jo'~a le.ati 'co'-,'- se c t ~ p" Tt.. : i r jan. :"ätå::,valtaisuus er ittiin.? -?~. - Tue-l-tiin :okou'-ser.. 2 1~1 pö ~t..,,.; rj~ ja vahvinte,tln tehi.yt p... t j'::set. to ko'co l\:. el1e esi tet.. :.i. ~ "r,' E ctvs. iittoneuvosaa t ' ms. t, ~. ". - ~':'iri' 'hteer' e-r: neuvotte"u ; iv; t. Li i. ttotoirli'~unta h~rv'" syi t,,"valio.unnan 1) Suomen ur ~ilun ansioristit ja - mit lit. - I er ~i tt iin. 2) L",ina Sata.mnnn niiri le o - ry ~"'::STttiina tiin a 6) Oslon olymnia.iou' lcueen johta:iisto. -.rä_ sitt elyn ~lteydessä kävi ilni, että Boström on estynyt ma t kalle lähteme.stä eikä luistelujoukkueelle ehdoteta johta,;a::>. J:i~pal1ojoukkueen jo"'1tajaksi E. Liljan tilalle hyväks:rttiin A. MetsäL.':'. 7 ) Avustusanomus Opetusministeriöll e. - Liittotoimi~unta hyväksyi toimenpiteen. ' UKV : n pliätöksiu. 1 ) Vuluvan vuoden ~;:urssimenoarvio. - Lii t tot0i 1i}:unta vahvisti voimistelujaoston curssimenogrv ion.? ) :'entopallo::'lun Plestaruus'-ilpailut. -

7 Kokous 1/52-6. Liittotoimikunta hyväksyi valiokunnan esityksen, kuite~:in siten muutettuna, ett~ ~ilpailut järjestetään Suomen mestaruuskilpailuina. 3) Kansainvälisen,iä~kiekk o liiton kongressi. - Hyv; ksyttiin. 4) Jliäkiekko,iou~kue Ruotsiin. - Liittotoimikunta hyväksyi jaoston esityksen siten, että päivärahoja ei makseta. UV valtuutettiin 10 ullisesti päättäm:iti.n muista matkaan lii ttyvistä ysymyksistä. 5) Puolalainen voimisteluvalmenta j a. - Hyväksyttiin ~. JVV : n päätöksiä. 1) 3euratoimitsi,iain koulutus. - Hyväksyttiin ~. - Liiton ansiomerkit. Liittotoimikunta hyväks Ti ansiomerkki toimi -unnan ehdotuksen liiton ansiomerkkien jaosta v pr~t~s oli yksimielinen muilta naitsi Oulun piirin osalt~, jossa muutosehdotus hylättiin 7 äänell~ 3 vastaan. Ltk:n jäsen Veikko -:okkola ilmoitti, että pdellisessä ko\:ou':sessa oli hyväksytty Kymenl"'akson piiristä Vilho Valveelle Suomen ur~eilun ansiomitali. Et:.nen tiet::.mäno:::i mukaan asianomaiselle jo edellisenä vuonna my~nnettiin sana mitali, mir.kä vuoksi se olisi nyt ehdokaslistalta poistettava. 1Jii ttotoimi'-untd antoi ;:msiomer:-::ki toimi '~unnan tehte:vä{si t'l.tl-::i9. asia ja poistaa Talveen nini siin:' tapau :sessb, että hä-r: on saanut ni talin edellisen~' vuonna. ~iinil:id.än kiisi ttelvn : '1te dcssä tv_li ilyi, ett :Juo~nen urheilun ansi "'istejli ja -mi t31eja esi tett"ess( ')orvari 111sella tahol a oi lain'{8an ""idet r ' ":ii - 11"1 he) vucden i':"rajast r, mikl on a"'etet ~u saan.lin ehdo'{ zi. k" '1"n 8sian lii ttotoi~i {unta j t:i toi iston 1 e'" in tut:.ittavg.'... si r-.. esi t" '~sen Li: 4-totoimLcunt'" yv:' r.royi työv31iokunnan alla JlaiYli tuin poi'-keuks';'n y\:simieli8esti. "'i int'"'r' kailijoi :Ri v li ttiin ".-'. T~eskinen ja ~ ei'{ko Kok' ola. P"ätös te 'tiin :'iinim"'';rin ~-2, ~ot:9. 'mnel-tiin Vie:rlo 'alt08en e:h.'1o'( 'lluden puolesta. I'v(;r"il-TTl 'T'lteistoi i---:' 'J.valio.. unnan ee ust.. f v,., li t tlir ii.ilnl'-~; n "";"'Y; i;-"b.l'ln- :?: Tf'iJieiiiI1istc e' do~t.:.., ett... ~-oskenvesi olisi valittu :;:;qhtisen ti- 1"1' v jn tise':si ;jäsenp.':si.. S ma la liittotri~~'urta a 1.,.:..' a:1 o'ljei -';'1. maajou';:';:ueiu"l1 jo'ltajavalint0 i'1in r.. 'lden, että lii ttotoimi '.:unr.an p.. : tö:{siä on siinä suhtee na noudatettava nyös alloi'uj~oston osqltq. 01 ":TIpiala i8 een val tuus'runtc: an -'. A. Vuoren korosti ai~aise~min.tilrtlle vglittiin pulieen}olitä,jä -"1no es1{inen, joka i t:::;e 'del t:";'yt~'i ehdokkuudest. ~ii ttotoimikunta vastoin h~nen.:::antc..flnsa katsoi mul'to en 3.sialli o eksi. P;--i~jt'is teht::'ir.. 8 ~iäne' Ui 4 vasta"ln. Lt ::n jäsen Al tio te'd toisen muutosehdotu:':sen, jo~<:'i 'cos';:i Vei'.;:l::o.L"'euv...';:urin asettamista va1-

8 Y:okous 1/52-7. tul Skl nnan j{senebdokkaaksi. Työvalio''"unnan ehdotu'~sen puolesta annettiin 10 L:äntä ja 1 i tion ehdotu sen n110 8Rt:l 2 H"ntä. Jtadion- Stiätiön edustajistoon valittiin jäse'1p 1- työvällo-:unnän-e dötuksen mukaisesti. P;'ätös tehtiin ;' änim:' :;rin 10-2, ;i otka annettiin Ai tion tekenän Veikko l?eu 'urin ehdokkuuden puolesta. ~aju1a~d~n_ F~ito~u~t~ pysytettiin ennallaan. Lt';:: n j d,senen l.j. T: 1 ven muu 10se1:. otus, ett~ sihteeri 'uo :on tilalle valittaisiin ltk:n ';'sen Paavo Aitio, sai 2 äänt.. ja työvaliokunnan ehdotus 9 ä8.ntä Liiton muuttoja. Liiton muutto hyväksyttiin ~. - Toimimattomat seurat. Käsittelyn yhtevdessb ltk:n jäsen Lennart Ki vi te_:i ehdotuksen, että JVVn esi t rstä ei hyväksyttäisi Savon piirin osalta ennen ~uin tar istus on suoritettu. JVV:n puheenjohtaja L. Purmi ilmoitti, ett~, ennen esityksen laatimista suoritettiin asiasta valiokunnan ta 101 ta hyvinkin perus teellinen tutkimus. 'cysymyksessä olevat seurat eivät ole pi t'~ä"n aikaan antaneet mi:nk~li.nlaista merkkiä toiminnastaan. Liittotoimikunta hvväksyi JVvn esityksen,?ä.. tös tehtiin 10 L:änellä 2 vast3.an. P:"ätöksen johdosta ltk :n jäsen ~ennart ~ivi ilmoitti jätt~vänsä kirjallisen vastalauseen, johon ltk : n jäsen Vieno Aaltonen ilmoitti etukäteen yhtyvänsä ~. - Uusia seuroja. Esillä olleet seurat hyv~ksyttiin jäsenjärjestöiksi. liiton ~. - Sulkavan Kisa- Toverit purkautunut. Sulkavan ~isa -Toverit r. v :n purkautuminen vahvistettiin. Esille tulleet asiat Toivo Salosen työtodistus. Ltk:n jäsen Vieno altonen saattoi liittotoimikunnan tiedoksi, että valis~usohjaaja Toivo 3alosen työtodistu\seen, jonka sihteeri oli antanut, ei ollut asianomaisen pyynnöstä huolimatta merkitty erottar.lisen s yti:.. Liittotoinikunta p;'i:'tti, että erottatt}isen syy t,rötodis tukseen mer d tä"n, l;:os ~a asianomainen s i tii nimenomaan nyytää ~. - Uuden vuoden julkilausuma. Ltk:n jäsen?aavo \itio esitti liittot~i rni ':unnan klsi tel täväksi lii ttotoimikunnan nimissä annetun ja liiton puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitta an jul'~i.lausuman, jo:a ei hänen Geli ty'::sensä uraan t. JytU.:nyt vähemmistöä. IT"n esi vi er 8 ' ~Si'''i' l-:i.j--tot ""i-

9 {unnan ;? _ ~tett v"~:s'; menettel~rt vasta, on:o pu ee taj' 11'1 ja si'lteerill~ ' oi':eu"i '-Y1t 9 lii ttotolli'-un ['n n~ i..... s '::". ju:!..l:il.ausu aa ja "'el" j..,';:een l'''nno'::sen Ulde~\:si jul' ' la ~ 1.. aksi, jo'-n oli lc..aji ttu vähernrnistc:n ni-.. res'::ustelun r'lkeen. i ttotoi mi \:unta errsin '1.. "1.2. ;- 2 vr, 't' an lyv; l.syi menette rt"'van, ett u er::~0hta~allr, ~. ~ s:i.hteeri l~ ' 0:'1. oi 1 ;:eus ""'taa lii ttotnii'cu nan ni i~s" t;'mäntapaisia ~ervehcl r';:siä, mi '\:;' ohe - a todettl.n, e-';tii niin on tan3.,tunl.l"t r:oi \: isennnin'::in. Sen j~:':\: _en L. i ttotoimi -unta ni inik'än k'änimiiärin - 2,, : tti, ett: v~lemmistön taholta esi tettv jul' i l a1. suma lii tet'';'''n puyt"'cir,iaan, r1u+t~ I'1i t":'n muita toimen i teitä se ei aiheuta. ~--7. ~.., uo.- 0

10 V a s t ala u s e Sen johdosta, ette lii ttotoi... i u.1.ta kokouksessaan äänestyksen jälkeen päätti poistaa jäsenluetteloista 22 Savon piirin aluella toimivaa seuraa haluaa allekirjoittanut tekemäänsä vastalausetta peru~tella ~ uraavasti. 1) Vaikka onkin varsin tavalli ta, että eri piirien alueella on joitakin s uroja joiden toiminta käytän~öllist ti katsoen on olematonta, niin 22 seuran löytymin.,n yhden piirin alue 11 ta ei v oi pi täa paikkaallsa, 2) Suoritettu "tutkimus" on tehty jo. o huolimattomasti tai määrätyn ennakkokäpityksen vallas~a, koska allekirjoittanutkin tietää, että poistettujen seurojen joukossa oli olosuhteisiin katsoen nor~aalil la tavalla toimivia seurjoja. 3) Tässä tapauksessa olisi erenkaikkea ollut otettava huomioon ne urheilupoliittiset olosuhteet joihin Kuo pin piirin hajoittaminen oikeistoryhmän taholta johti, jolloin pätidyttiin väkisin I- erustettuun av0n piiriin. un nykyisess" tilanteessa oli~i kaiki. mahdollisin keinoin saatava työläisurheilutoiffiinta Savossa kohoamaan siit ä aallonpolljaeta, jonol1 se edellävi:.tatt ' jen tapausten johdosta joutui, niin telty pät:tös 011. p"invaetoin omiaan vieläkin enemmän vaikeuttamaan työläieurheilua ke itystä. 4) Näin ollen on i15eisth, että päätöksen onkin sanellut ei työläiurheilun vaan oikeictoryhmän puoluepoliittiset edut eikä voi tull a muuhun johtopäe tökse n kuin siihen, että jälkiji!l1å.iset eivat ol e yhdemr~ukaiset työläisurheilun ybtenäiryyden ja voi ":.ista.nisen kanssa. belsingis~ä

11 TULo liittotoimikunnalle.. TUL-lehden tämän vuoden.nsimmaisessa numerossa on kirjoitus otsikolla "Entistä voimakkaampana uudelle vuodelle!", jonka kirjoittajina esiintyvät Väinö Leskinen ja E.A. Viuokko. Kirjoitus lienee tarkoitettu jonkinlaiseksi liittotoimikunnan julkilausumaksi ja on siihen pantu allekirjoitta jåksi myös TULn liit totoimikunta, vaikka liittotoimikunta ei ole asiaa edes käsitellyt. Liittotoimikunnan nimissä ovat Leskinen ja Wuokko lähteneet esit tämään täysin perät tömiä tietoja sanomalla: "Liian väkevinä riehuneet suuntariidat houkuelivat (pitäisi kai olla "houkuttelivat" ) opposition johdon tekoihin, joille ei ole löydett ävissä vertaa enempää liiton kuin koko työväenliikkeemme historiassa". Tosiasia on se, että O P Positio~~aljasti liitossa tapahtuneet varojen kavallukset ja liittokokousvaaleissa liiton toimitsijain johdolla ja liittotoimikunnan sosialidemokraattis en enemmistön suostumuks ella ja myötävaikutuksella suoritetut vaalirötökset. Nämä +tarojen kavallukset ja väärinkäytökset liit tokokousvaaleissa olivat t ekoj a, fi joille ei ole löyde t tävissä vertaa enempää liiton kuin koko työväenliikkeemme historiassa". Lisäksi kirjoit uksessa esitetään liittotoimikunnan nimessä, ~~. tosin peitetyssä muodossa, alle cirjoit t a jien py r kimys valtakunnanliiton muodostamiseen ja siten itsenäisen työväenurheilu ~~ liikkeen tuhoamiseen. Liittotoimikunt a ei ole tällaisia valtuuksia antanut allekirjoittajille, sillä liittotoimikunta ei ainakaan kokonaisuudeessaan hyväksy TULn t uhoamista eikä urheilevan työläisnuorison viemistä porvarillisen johdon johdet t ava ksi

12 -2- ja kasvatettavaksi. Ainakin me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että TUL on säilstettävä vapaana ja itsenäisenä järjestönä ja osana tsöväenliikkeestä eikä liit toamme saa viedä porvarilliseen rintamaan. Panemme jsrkän vastalauseemme Liittotoimikunnan nimen väärinkästtöä vastaan ja esitämme puhj. Leskiselle ja sihteeri Nuokolle muistutusta vai tuuksien Sli ttämisestä. Vaadimme tämän vastalauseemme julkaisemista TUL-lehdessä. Helsingissä, tammikuun 12 pnä

13 Liite ~ 1 ltk:n pk:an 1/52. W 31. Voi m i s tel u j a 0 s t '111 71, Kurssitoiminta. ~ Taitovoimistelun tuomarikurssi Pajulahdessa, 3 vrk., 20 osanotto matkakulut :- ylöspito :- ohjaajan palkkio 7.000:~ ohjaajan matkat 1.400:- kirjallisuus ja välineet 3.000: ~ sekalaisia kuluja 2.000: :- 2, Mi~s~e~ yo±m±s~elu~o~j~aji~n_j~t~o: Tili 72. Valmennustyö. ~ues~i_p~j~l~h~e~s~, 20 osanott., 21 vrk. matkakulut :- ylöspito :- ohjaajan palkkio :- ohjaajan matkat 1.400:- sä~stäjän palkkio :- säestäjän matkat 1.400:- luennoitsijan palkkio 4.000:- luennoitsijan matkat 1.400:- kirjallisuus ja välineet 5.000: sekalaisia menoja : :- 1. ~o~1~t~s2hja~j~n_p~1~k~u~ palkka 6 kk. a : :- päivärahat :- matkakulut : : :- 2,' ~o!k!e~ ja_b=l~o~a~ yo±m±s~e1ija~n_ yalm~n~u~p~iyä~. 3 yhden päivän valmennustilaisuutta kevätpuolella ja 3 yhden päivän valmennustilaisuutta syyspuolella Valmennettavia poikia 5, B-luokan miehiä 5, yhteensä 10. matkakulut ruokailu majoitus 6 tilaisuuden ohjaajan palkk, ohjaajan matkat sekalaisia kuluja : : : : : : :- 3, ~-1u2k~n_v~1~e~n~s_o1~p ±a~i~oje~ J.ä1k~e~._ ~ yhden päivän valmennustilaisuutta, Valmennettavia: 10 voi-. mistelijaa. matkakulut ruokailu majoitus päivärahat 3 tilaisuuden ohjaajan palkk. ohjaajan matkat 6~kalaisia kuluja : : : : : : : :-

14 - 2 - Tili Tili 'tili 4. ~o~k~e~ ta~t~v~i~i~t~l~n_v~l~e~n~seä!v~t_ Pajulahdessa joululoman aikana, 3 vrk., 30 osanottajaa matkakulut :- ylöspito :- luennoitsijan palkkio 4.000: - luennoitsijan matkakulut 1.400:- ohjaajien palkkiot (3) :- ohjaajien matkakulut : - kirjallisuus ja väli~eet :- sekalaisia menoja 5.000: :- Jaoston käyttövarat J aoston jäsenten matkakul. Tarvikkeisiin Sekalaisia kuluja : : : - Nuorten kilpailutoiminnan tukemiseen Matkojen avustamiseen :- Poikien t ai tovoimistelupäi vien tappion korvaamiseen :- Al ueiden taitovoimistelupäivien tappion korvaamiseen : : : {)00 : - liirikunnalliseen kurssitoimintaan 1 Alkeisohjaajakurssien tukemiseen 6 tilaisuutta t : : - 2. Nuorten voimistelutoimintaan : : : ~ ~~-- ========== UKVn huomautukset: Menoarvio on voimistelujaoston ja UKVn tnteisesti hyväksymä. Samalla UKV periaatteellisena k~anmerkintlaä 1~oittaa myöntäneensä voimistelujaostolie luvan ryhtyä toimenpiteisiin vakinaisluontoisen koulutusohjaajan palkkaamiseksi. Mikäli sopiva henkilö tehtävään löytyy, on tällöin mahdollisesti noa~vioon tehtävä määrärahalisäys.

15 Liite' 3 ltk : n nk : an 1/'""? Liiton edustus eri elimissä. Työvaliokunta esitt ä Q : ~i1ig t ~~k i1ija ~:_ Liit t o t oimikunnan 1.cinen ja Ve ikko I 0-1:01a,~ r i urheiluaio j en elimiin: jäsenet A.K. 1es- Yleisurheilu : - Lt k: n- edustajaksi jaost oon (ent. ) Unto Siivonen. Yhteistoimintavaliokuntaan (ent.) Unto Siivonen, Leo Huttunen,ja Kalervo Löfber,;, varalta ~'ino Salminen ja s:'. O. Kaivola. Luistel u : Ltk: n edustajaksi jaostoon ~aostosihteeri (.To:[inen ( ennen Huttunen). Se no Yhteistoi intavaliokuntaan (ent. ) rjo Pirhonen, Eino JLintti ja Lugo Helenius, varalt3 G-reta Rajala Rinne, _ eino Evävaara ja Leo : uttunen. lurjehdus: - - -Ltk: n- edustajaksi (ent. ) ~ino L ':uo.ko. Yhteistoimintavaliokuntaan (ent. ) Leo Forsten ja Vfinö V~inöl[, varalta Lauri aittinen. Voimistelu: Lt'c: n- edustajaksi s i hteeri Heiskanen). ""uokko (ennen Yh teis toimintavalio -untaan T(alle :-Jeh tinen, TJauri KOill.:-a ja Toi vo ~: ättä, Puukilainen. var 1 ta ~s,-0 Turaminen ja )i va Uinti: - - -Lt'[ : n edustajaksi (ent. ) V. ""oinine11. Yhteistoimintavaliokuntagn Väinö Soini~en, Kalle Lehtinen ja.k. eskinen, vai" lta Toivo. ; tt~ ja Karvinon. Hiihto: - - -Ltk:n edustajaksi (e~t. ) ' e~~ilen. teistoi'1intavalio'-unt""ln ((lnt. ) '. ':. Les':inen,. "'ul'--inen j!ol E. enonen, vf1r'lta. iininen, TT H rjunen ja.~. J. r~ ntilä. ~ ~'I')allo : - - "'Lt::n edust::ja1.::si (ent. ;. ~ O1"e 1 lteistoipl';' tavaliokunta n (ent. n -,ehtonen, n l'ominen ja enonen, varfilta '"' "''''htera ja r denius. ~e:;'ontll' :!>::Y1 odustaj?...ksi jaostool '" 11011f.. ) 'r+ei3toimintava ~o-lnt 'pn+. ~ielo len ja. Piiparinen, V::lr3 ~a ~ ur+t::t.. t:.::j-ennis : - "' o.o'-inen (onnen ert r~ol, "-Tenonen ja 1t~:n edustajaksi j. ostoon ~s-o 1enonen (e~nen '- nt'.iner..~. Y11teistoimintavaliolCunt an T. "'uo inen, r tr;n ja ~s'ro ononen, var'11ta ~. 'Touti ''''''en jfl. "utkonen.

16 Painl: - -.t::n e1.[. ta,~a:sl (en.) 'inc: 'n~panen. '~teist 'fir:.t~v lio~mlti.~: O. Suv nl'o, T~. '11ori j ~ TT~, j'noy', vrl'<tlt'~ ;. ~a""'i1i. '0 i. te n sihteeri'csi T euh::uri. Fainon osto: et :Y'-e~u... t""jnksi ( e t. TT!lt~~... toimintaval o cu tu n ~. 0 anen, O. ~ievnrs ja, 1 olo!>c 1ner., vai" 1 t~ ~. :'ehti!len ja L. Lai~o. ~ y"r" i 1 To :-' - -~t:c 7 n ec1us taj r ksi (e-.t.) )lr vi J;'rvel~. Dl tels toirtintaval::'o "-':Ullt.., n n '. a t tsson, o. 'Tian 1er ja S. La ~inen, varalta A. ~ob:envesi ja ~. fi_nnder. Jalcapallo: Ltk:n- eductajami (ent. ~. crl:ntanen. Yh teis toiplintavalio ~u.nt8an (ent.) T~alle al t t.i ja Eino nntanen, v8t'lte ~r~ki Pastinen. Palloilul ilpailut()irj.i'~ul1taan Piipponen ja Sulo Alava. T. ltti, "'s'-o alitsemisvaliokunta n varelt J. Pastinen. ltti ja enry Lindber J;:äpallo: - - -L-:k : n edustajaksi (ent. i110 1.antanen. Valitclemisvaliokuntaan (ent.) ~mil Letsälä. lijja ja 'arne J;T:~ie'-::ko : t :n-edustaj ksi (e~t.) 1 uri lurmi. Yhteistoimintaval-j olcuntaan IJauri Tur Li, :;:'aul Boström j umil Vuorimn~, Urpo Furme. varalta 1sko Pii ponen ja Nyr: ;:ei 1;Z: Lt';: :n- edustajaksi (ent. ) \.~. Heisk nen. T~omi team (ent.) ~;. Läkinen, F. ~ urmio ja _ Heiskanen, varalta OnniL:skelinen ja 1 iemenkari. Suunnistus : - - -Lt'c: n- edusta,jaksi (ent.) O. J"rvel'i. Yhteistoimintavalio~cuntaan (ent. T. Ful kkinen.ia U. liemenkari, varalta T. Lydman ja K. Karlsson. Korinallo: Lt k: n-e<.lustaja:-csi (ent.) L. '-ivi. Yhteistoimintavaliokuntaan J. T:ykkänen, V. Pa:-Cola j a Lennart Kivi, varalta Helge TYsren ja Urho Niemenkari.!;li~iEal-l~:_ Ltk:n edustajaksi (ent.) V. ~oininen. Yhteistoimintavaliokunta' n T". Tirri ja U. lliemenkari. Naistoimikunta: Ltk :n-eau~tajaksi (ent. ) Helvi ~aatilcain en. ~a~ s ~e~ ;Zl~isuEh~il-u~. 1t~:n euustajaksi (ent.) Greta Rajala- Rinne. Nuorisovaliokunta: -L~~:n-eau~t~j~ksi (ent.) V. 30ininen. Yhteistoimintavaliokuntaan ~ artti Ennoila, 'roivo

17 - 3 - rvustonen ja Sylvi r.:uti cainen, varalta Veikko Oittinen ja Outi 'urmi. ~ ohjoismainen nuorisotyökomitea Arvi Heiskanen. Moo ttori: Lt k: n elustajaksi ~. Rantanen. Yhteistoimintavalio';:untaan Lindq-ren, J. K. Lindell ja Toivo Määttä. Lentopallo : Ltk: n-edustajaksi (ent.) ~. Rantanen. Liiton ulkopuoliset edustukset: Qllm i alainen valtuuskunta: 0: Suvanto, - K: A: VuorI, _ Heiskanen, U. Sii vonen, A. K. Les i nen, V~inö 30ininen, '. f. ~uo~ko, Lennart Kivi, ~. Peltomäki, Helvi Raatikainen, E. Rgntanen ja Paavo Aitio. Qllm Ei l i~e~ ~o~i!e~:..tmtiset j 8.s enet: ö. Suvanto,. I eiskanen ja U. Siivonen. J.~V Olympia Helsinki 1 95~ : ~uuten entiset,-päitsi uinnin'teknilliseen toi i kuntaan O. Raudun tilalle 2. K8s vio. Valtion rautateiden urheilutoi ~ikun ta: O~nI ~sie Ii~e~ r e~t :) Stqdion- Säätiö : ~lustäj Istoon: Esko PeltoDäki, U. Siivonen, Lauri Nurmi, K. _ ltti, A. Heiskanen, K. Vuori, P. Ai tio, S. J:os:Cinen, V. 'oivula, L.!luttunen, -::. l\'äkinen, ~an tanen, L.. ivi, Helvi 1~atikainen ja~. A. uo ~k o. Hallitukseen: U. Siivonen ja Ii. Kivi. - Tilintarkast'ljaksi K.A. Vuori. Lomaliitto: LIiltoneuvostoon bino ~. ~o ko e Työväen Matkailuliitto: dustäj I s loon~vv.-1 S : ~eo Huttunen,,s~o l~enonen, ~ist o Tir'~konen ja ~oi vo Järvinen, varaedustajat Veik~o Oittinen, Seppo J okinen, Joonas K kkänen ja eri ~ahtinen. Veikkaustoimisto : Hällintoneuvostoon : U. 3iivonen, Lauri ~u rmi ja Lennart Kivi. Johto'cuntaan Olavi Suvanto. Työvlien Sivi~tysliitto : L"'" ittötoimi"{unt- an Vei-~ko Oittinen. Yhteismainos O~. ynnh. sisarfirl1!'it: Johto:untäan 'i~o-' : 'uo~-o: - ~aju1a2 ~n_ h~i~o~u~t~: _ ntlset ji:i.;enet: {T. 1 elvi n.ati'~ainen, '. :lami (., T. ('ii vone'1, 'uo'c':o ja entti \ntti 1.

18 Kokous 2/52-1. Ty"väen Urheiluliitto r.y:n liit+otoi~i:unnan li;ton toimistossa hpl'ui'.uun 8 p:ii v;in~' 1952 idetyn ' o1{:ou.::sen pöytä':irj"1. E s i t Y s 1 i s ta ~. - Kokou~sen näätösvaltaisuus. Todetaan liittotoinikunnan jäsenten saapuvillaolo ja kokouksen pä~tösvaltaisuus ). - Pöytäkirjan tar' istus. Tarkistetaan -pöyt"'{irja 1/S2 ja vahvistetaan tehdyt pä~tökset ". - Ylimääräinen lii ttoneuvoston 'cokous. TaI'1' ikuun 13 päivänä koollaolleen l ii ttoneuvoston valtuuttamana toimikuntq, johon kuuluvat Olavi uvanto, Väinö Leskinen, ~rvi Heiskanen, Unto Sii vonen ja Eino A. T,uokko, on asiantuntijan avulla laatinut liittoneuvoston peättämän sääti(n säännöt ja esitthä ne päätöksen mukaisesti liittotoimikunnan hyväksyttäväksi. Liite. 1. Koska Lajul~hden Urheiluonisto on nyt tapahtuvan tilikauden vaihteen vuoksi sonivinta siirtää säätiön omistukseen, sihteeri esi tt;. ;., e+tä lii ttotoimikunta pä;;ttäisi kutsua koolle ylimäi:i.räisen lii ttoneuvoston kokou (sen maaliskuun ') päivänä 1 52 pä; tt; - mä:":'n 1) Pajulahti I - nimisen maa- alueen, joka aikoinaan on erotettu Ylhäin- nimisestä Derintötilasta o 2 11 ja joka päiv~tyllä kaup~akirjalla on siirtynyt ~yöv~en Urheiluliiton omistukseen, Pajulahti II-nimisen tilan - 219, joka on sitmyn c t Työväen Urheiluliiton omistukseen sekä Pajulahti 111- nimisen tilan R~ 222, joka on siirtynyt Työväen Urheiluliiton omistukseen, tiloill~ olevine rakennu:-{sineen la joi ttamisesia rrheiluopisto- nimiselle säätiölle sekä 2) Työväen Urheiluliiton omaisuustaseessa ~ olevan lue Gtelon mukaisen rajulahden r heiluo'jiston irtaimiston lahjoi ttamise8ta rhei luonistonimiselle säätiölle ~. - Ty'jvalj okunnan 1) Urheilualo,jen.ia -muotojen tut.. imust T". - Työvaliokunta il oi tt a, et se on liittoneuvoston p"ätö''''sen ukaista urheil alojen ja -m oto~e""l tut'r::' T ustyötä oske aan neuvotte uun eri urheiluj;'rjest"jen k nssa liitor edu taji' si valinn t pu~eenjo taja rvi -eiskasen ja sihteeri ino A. uo ron. si s q on ' ", 1-;V y~si euvo telu, jossa oliv liitor ~s"'csi edusl-et- 1:1 C"VU..Ls, C F j8.. T. ~iittoneuvos on I'.. ~..'csen edel yttiim;';'n nj vo t elu n, jon':a tqr-::oi. u' '> 'll< h Ol i- _uuksia rr3.9.n ur~eilueli:i.m.; :r: 01' 0' "'i.; n, ')V!:l ~ 1 ii ton edust, jina osa11 i Yluheenjf)r.-

19 taj8 j8 ty"valiolmnn'ln j""'enet. ns.lt'l.,"il en neuvotte- 1utilais~u~ ijettiin 7. ~.1 0S? 2) Tuoden 1a~0 valt on9vustus. - mybv~lio '\:Unta ilmoittaa, ett; se on :J1 r.. ai c a rlenfless" j tt 1 Tt vql tion urheilul~uta{unna~ 1e ';:uluv vuotta "08-.-evnn avustusanomu sen, m";'r" t'i"n 6. 00"'. 0 0 mar' ';;:aa. ) L in -3.n0711'- i~. -,rövplio'{unta esit.. :, ett 'orssan 1u11e ~..'YJ.ne'tt"i...,iin 1"'1. ')00 mar- \an suuruinen laina ';:ahden vuoden su j3119 ja rouvoläyl Pojille SO. 00 m~r: n suuruinen laina uuden ~uu'.auden ma -csua j alla. 4) T{u',= cati li ty se t - 70-vuotis ~uhla c - : ista on liitolle tili tt; ;'tt~ vielä seuraavat m'trät: Helsin,_)in piiri :-, -arja1an piiri :-, --eski-suomen piiri ~. 400:-, ruopion piiri 89, 844:-, Oulun piiri :-, Pohjanmaan iiri :-, Tampereen piiri : - ja Uudenmaan piiri :-, yhteensä mk :-. Koska seur t ov t hoitaneet kukkal;;netysten vastaanoton ja p lautu'.'"' en, ei piireill;' ole ollut ma~dollisuu.sia tätä toimintaa tarkoin valvoa, mistf syystä mainitut saamiset ovat olleet pitkän aiaa riid"'nalaisia.,tvvon tut';:inut asian ja äättänvt esitt1~, että mainitut saatavat epävarmoina poistettaisiin liiton tileistä. Työvalio ;:un a eoi tt:'ä JVVn p:... - t"ksen hyväksytt~ väksi. - 5) S - seuran anomus. - Viime kesänä vierailleen neuvostoliittolaisen lentopallojoukkueen oleskelukustannukset, '.un tilaisuu'rsien tulot on ote - tu huomioon, te :evät mar':'{98. ) etusministeriö on myönt2~yt tappion peittqmiseksi markan suuruisen avustu sen, joten nettotappioksi j~ä mar~kaa. Sopinuksen mukaan M L vastaa puolella ta pioeta. Summan mk? : - SIl- seura pyyti:i;' suori tettav8'csi. Työvaliokunta esitt~ä, että tappio ~orvattaisiin ~. - JVV:n päätöksip. 1) Liiton edustus piirikokouksissa. - JVV esi tt8&, että liiton edustaji~csi piirien vuosikokou" siin valittaisiin seuraavat hencilöt: Helsinki V. Leskinen, Häme Rantanen, Yarjala T. 1"äättä, Keski-Suomi P. r'artin, "J"ymenlaakso '. Aitio, Lappi U. Fiemen.1cari, Oulu L. Kivi, Pohjanmaa Vieno Aaltonen, 3aimaa L. Huttunen, Satakunta V. So ininen, Savo 2.? O. Jårvelä, Tampere LI. A. "'uokko, Uusimaa T. Mustonen, Varsinais-Suomi V. ~okkola. 2) Nuortenohjaaja~urssit. - JVV on hyvä~ synyt nuorisovaliokunnan esit Qen ylimääräisen nuortenohjaaja1curssin järjestämisestä Pajulahdessa. Valiokunta oli pakotettu tällaiseen j~rjestelyyn sen vuo ~s i, että kurssimenoarviossa varatulle kurssille ilmoittautuneista osarottajista toinen uoli jouduttiin tilanpuutteen vuoksi hylkäämään. 1(urssien menoarvio on m: :-. Valiokunta esitt~~ p~ätöksens& liittotoimi :unnan vahvistettavaksi.

20 okous 2/ r. -'. ".. - Oly~niaurheilij3in valmennus. UKV esittää liittotoi"i"unnan vahvistettavaksi o- urheilijoiden valmennusta \oskevan menoarvion (liite 1 2) :. - ~~ntopalloilu. 1) ~ocoucses8aan 1/6/?) liittotoimi unta muutti UKVn esitystä, joka ~oski liiton lentopallo EleSt ruuskilpailujen järjest" ist;' c-<iten, että laaj ensi ne [si tt "mäe.n Suomen mes ta r'uus_.il ailuja...ji i t toto~colcoul;:sen )ä;'tös l~ui ten ~in edellytti liiton f1estaruusjd Loailujen jtirjest", istä. juomen mestaruur- 1r i....- pailuja ei void järjestää muuten "uin yhteistoi il1- agsa /or ~ljc:..llo lii ton l:anssa. T- övalio"u ta on c"gi tell' t tämi:in <i.. tö': en ~a ei tt;';' sen lii ttotoi i' un an tar -istettava';:si siten, että lii ttotoimi ::unta "J~,.. tt.. :, t 'ss" vaihees~a liiton est :,uusl{:ilpail jen jär ' egt"rtisest~.:. 2) Jentopalloj80oto e::jit~"~', e-l-,+;ä -('r; pallol itolle tehtäisiin esit s lento a loi tn.htei~toinint::,v"'lio',:' nna_1 perustamisesta, cos... a alan 1-:::ilpailutoiruinta on viime aikoin niin 'al'on laajentu!~ut, ett:..:. yhteiselimen aik nsaai'linen on '"~' nyt vältt ~:m;;' tt ",mi..:.':s i. ~o'ltajisto. J... allojaosto esitth;', ett;' Tu<::holrr an mat'r,:ustavap j~tpaj 10 laajou' r1 -cu en johta~a' si V8- littalsiin jaoston pu1eenjohtaja ~il ~ilja. Toisena johtajana toimii SPLn sihteeri John Gustafsson. Samalla jrosto ilmoit+a q, etti..:. Liljan osalta natka Oslon '''isoihin rau 1 ;:esi "'. - Olymniatoini -untien j ;;senvys. Sen j ohdos ta, ett;' olym ialaisten urheiluteknil inen toimi'-cunta ja opas us- j vastsano 0- toimikunta eivät ole lainraqn ~okoontuneet klisittelem;';'n niille 2-::uuluvia asioi t", työvalio "unta on mycnt.. - nyt toi i~untien edustajille \rvi!eiskaselle ja Unto S~ivoselle vapauden toi"1ia j"seny ttä..;:oskevasga asiassa harkintansa mu'caan. Valio'::unnalle tekemän ilmoituksen mukaan 8sianomaiset tulev8t pyytämään vapautusta toimi~untien jäsenyydesti..:.. Valiokunta esi ttä;' ;'ätöksensä lii ttotoirjikunnan hyväksyttäväksi.

21 Y'okous 2/ Oly~niaurheilij~in valmennus. UKV esi ttiiä lii ttotoi~likunnan vahvis t ettava~si o- urheilijoiden valmennusta :oskevan menoarvion ( liite 1 2) :. - L~ntooalloilu. 1) ~ocouksessaan 1/6/2) liittotoimikunta muutti UKVn esityst~, joka. oski liiton lentouallorrlestaruus'-::ilpailujen,järjestämist" f'i ten, että laajensi ne k[sitt'~liän Suomen.estaruuskilpailuja. Liittoto.co:cou';:sen )Lätjs ]::ui ten~in e lallytti liiton nestnrulls}::i I pailuj en järjest"mist';. ;uomen mestaruu...\.il pai luj a ei void j är j es t;' ä ""uu +en "uin yh teistoit"i.naooa.:oripalloli i ton l:anssa. ~~ övalio -u ta on 1~"3i tell~rt t~'l'"'1;;n ' ':-... en :a eoitt;';' sen liittotoi i'runnan t"rdstettava':si si ten, ettr liittotoimi \:Unta -)"'tt";' t"ss" vaiheecra 11i ton '1lest~ruus1cilnail jen -; "r;est"m::'sest;' 2) Jento allo,jao~to esitt,;" e.j..t;ä -C'rip i tolle tehtäisiin esi t- s 1ento alloi un, lteistoit:lintav~.lio':'.1.nna perustamisesta, os::a lan 1:ilpallutoiminta on viime ai::oina niin palion laajentu.1u L, ett" yhteiselimen al.ransa::l"ninen on ':t'ynyt vt'l t t; ~!Il~' tt "mii: s i. J~jpallojaosto esitt;':;, ett;' ~u'd.lolp.' an mat'urtavan jäi.ipa'lo ~ajou'~ueen johtaja-si V8- littalsiin j20ston pu1eenjohtaja ~ il Lilja. moisena johtajana toimii SPLn sihteeri John 1usta ssou. ~a malla jaosto ilmoitta, ett~ Liljan osalta m...,tka Oslon '-cisoi'lin rau'cesi. Ol,{I!l,iatoioi -unti"'n j :'senvvs. Sen johdosta, että olym~ialaisten urheiluteknil inen toimi'unta ja opastus- ja vastaano 0- toinitunta eivät ole 18 in'-aan ko oontuneet \.äsi ttelemu' r:. niille :::uuluvia asi,i ta, ty"valio unta on myönt.. - nyt toi i~untien edustajille Arvi ieis:aselle ja Unto S~ivoselle vapauden toin:lio j""'eny ttä koskevassa asiasocl har.:intansa mu'caan. Valio'cunnalle tekemän ilmoitukoen 'llukaan asi:ulop.1aiset tulevat pyytämään vapautuot toimi~untien jäsenyydestä. Valiokunta esi ttä;'.... töksensä l ii ttotoinikunnan hyväksyttäväksi.

22 o'mus 2/52-4. P ä ~ t ö. s et '!d' - ~=o~<:ou'_sen )äätösv' 1 taisuus. ~odettiin, että saapuvill olivft ~uheenjo'ltl "a~ n"".inö Les.inen (2), Arvi 1'ei8' anen (2) ja Unto Siivon~n (2) secä liittotoi icunnan jilsenet ~"avo Virt~nen (2),.. l>.. Leskinen (2), Y:"inö oininen (2), Eino H_apaner (2), lieno Aaltonen (2) Lennart :ivi (2), Olavi Järvel~ (2) ja Paavo Aitio (2 sekä liiton toimitsi~at...:,ino c.~ntene', :::oivo Mustonen, Pe.cka T"artin, Helvi H~lme, Helvi Ahtio, Urho Hiemenkari, Veik::o Peuhkuri, Joonas Kyk'ctinen,.8s1~0 Nenonen, Tauno Kauhtio ja sihteeri "ino.1>. :uol~.\:o, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin ). - Pöytäkir~an taikistus. Luettiin edellise kokou.:sen pöytä'cirja ja vahvistettiin tehdyt päätökset Ylimääräinen liittoneuvoston kokous. Käsittelyn yhteydessä liittotoimikunnan jäsen Lennart Kivi ehdotti, että koska kysymyksessä on näillirin suuri asia, olisi se jätettävä pöydälle seuraavaan ko:oukseen. Puheenjohtaja hyväksyi esityksen ja ilmoitti, että esityslista muilta osilta käydään lävitse ja sen jälkeen pidetään sopiva tauko, jo~ka jälkeen liittotoimikunte. kokoontuu uuteen kokoukseen käsittelemään esityksen. Hyväksyttiin ja päätettiin samana i l tana pitää uusi kokous ' 4' - Työvaliokunnan näätöksiä. 1) Urheilualojen ja - muotojen tutkimustyö. - Liittotoimikunta hyväksyi työvalio~unnan toimenpi teet siten muutettuna, että Paavo Aitio valittiin kolmanneksi liiton edustajaksi. Neuvottelukuntaan, joka liiton edustajana muiden urheilujärjestöjen kanssa tutkii mahdolli suuksia maan urheiluelämän uudelleen orcranisoimiseksi, ltk :n jäsen Paavo Aitio ehdotti puheenjohtajan ja työvaliokunnan lisäksi Lennart iven. Ltk :n jäsen Olavi Järvelä Paavo Virtasen kannattamana puolestaan ehdotti, e t tä neuvottelijoina pidettäisiin liiton puheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsenet. Liittotoimikunta hyv~rsyi Järvelän esity - sen. Sen puolesta annettiin 8 ääntä. Aition ehdotus sai 2 ääntä. 2 ) Vuoden 1352 valtionavustus. - Liittotoimikunta hyväksyi työvaliokunnan toimenpiteet. 3 ) Laina- anomuksia. - Liittotoimikunta päätti myöntä "" esitetyt lainat.

23 Ko,~ous 2/ ) '.ul~'[atilitykset. - Liittotoimi-unt'l. hyv"" sj-i JVVn esi tyl,:sen kui ten-in si ten muutettun, pttä kun en t. :uo.)ion piirin esi::insel vi tys t Cl")a 1 tuu, 01 liito.'1 ve. 1 vott' V" t"l tfikin osalta saat vansa piiril t;". 5. S -seuran a~onus. - Li~ttotoinikunta. - v~; _syi t -öv81io~:unn.::m esi ty':sen ~. - totoi~i::unta 1) ~iiton edustus - ~ilt - lyvi.il:syi esi tykse!1 seur<...avin muuto1;:sin: l=arj':ll~n :!!iiriin I l1i:iät;"n till.lle naissihteeri Helvi II", r'le, T, Jin ~-iiriin U. Hiemen'-ari n~litöksellä 7-3 v~" hem "listen kanne. tto.essa V. Peuhl:urin lähett~lmistä ja O. J:"rvel~"r. v'olr:..miehexsi Savon Jiiriin valistussihteeri VeiK~o Oittinen. 2) l~llortenohjaa"iakursei t. - Lii ttotoimlcunt'l hjv":">.8, i esi"ty :se ~... - Ol;Y!!J:oiaurheilijain valmennus. ~sity vahvistettiin ;. - Lentonalloilu. 1) Valiokunnan esitys hyväj.:syttiin. 2) ~si tys ::;>alautettiin työvalio 1 mnt"'an!:äsiteltäväksi samanaikaisesti sen kysymyksen.anssa, joka kos!{ee vai ta~cunnallisen eri "oislii ton ')erustarnist'=l ja josta asiasta oli käyty valmistavia neuvotteluja ~. - Jääoallomaajoukkueen johtajisto. Jaoston esitys hyväksyttiin Olym iatoimikuntien jäsenyys. Kuul tuaf1.l1, että työv2.1iokunta oli lilllett.. - nyt jl:.rjestelytoimikullnalle tiedustelun asiantilasta eikä tähän tiedusteluun vielä ollut saadunut vastausta, lii ttotoimi."unta päätti, että odotetaan järjestelytoimikunnan vastausta. Sen jälkeen asianomaisten toimikuntien jäsenillä on valtuudet toimia asiassa parhaaksi katsomallaan tavalla. Esille tullut asia ~. - iirien liittoko~ousedustus. Sääntöjen muk'lan liittokokou sen edustus perustuu määräykseen, että piiriko"ous valitsee yhden edustajan jokaista alkavaa jbtsentä kohti, kuitenkin enintäin 8 edustajaa. SäL:.ntö j en määrääi'il8.nä aikana liiton toimistoon saaouneiden verotilitysten mukaan jakautuvat piirien jäsenmäärät ja niiden perusteella määräytyvä l iittq~okousedustus seuraavasti : Helsinki Häme Karjala Keski- Suomi Kymenlaakso

24 Kokous 2/52-6. Lappi Oulu Pohjanmaa Saimaa Satakunta Savo Tampere uusimaa Varsinais- S e :' Liittotoimikunta totesi edustuksen, joka saatetaan piirikokousten tietoon asianomaisia toimenpiteitii varten Vakuudeksi:

25 Liite W, ltk:n pk:an 2/52. Työväen Urheiluliitto (TUL) r.y!n luovutettua meille allekirjoittaneille kahdeksansataatuhatta ( ) markkaa ja kehoitettua meitä ryhtymään toimenpiteisiin säätiön perustamiseksi, jonka tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen, olemme tänään päättäheet perustaa Urheiluopistosäätio-nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on tukea eri toimin urheilu- ja liikuntakasvatusta maassamme. Säätiön peruspääomaksi luovutamme me se.amamme kahdekeansataatuhatta ( ) markkaa. Säätiön valtu~skunnan jäseninä tulevat olemaan oheenliitettyjen sääntöjen 7. :ssä ja hallituksen jäseninä 11.~:ssä tarkoitetut henkilöt. Säätiölle on laadittu seuraavat säännöt: URHEILUOPISTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nj.mj. on "Urheiluopistosäätiö" ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2.. Säätiön tarkoituksena on t~kea maassamme. urheilu- ja liikuntakasvatusta 3.. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii, omistaa ja rakentaa tarkoituksiaan varten kiinteistöjä, laitoksia, laitteita, välineitä sekä edistää kaikenlaista julkaisu-, kasvatus-, koulutusja tutkimustyötä, joka välittömästi tai välillisesti palvelee samaa tarkoi tueta. 4.. Säätiön omaisuuden muodostavat säätiötä perustettaessa luovutetut markan suuruinen peruspääoma sekä sen myöhemmin saama k~inteä ja irtain omaisuus ynnä niiden tuotto. Säätiön peruspääomasta voidaan vuosittain käyttää säätiön tarkoituksiin 50 %. Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan, niin myös hankkimaan ja omistamaan kiinteistöjä. Omaisuutta säätiölle luovutettaessa voidaan määrätä, että se on käytettävä määrättyjen toivomusten mukaan näiden sääntöjen pohjalla. Säätiön saarnat lahjoitukset, omistukset ja muut omaisuuden lisäykset on, ellei nimenomaan ole toisin määrätty, lisättävä säätiön käyttörahastoon. 5. Säätiön varat on sikäli, kun niitä ei välittömästi käytet~ säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen, sijoitettava tuloa tuottavasti ja mahdollisimman vakavaraisesti.

26 Slätltin eliminä ovat säätiön valtuuskunta ja hallitus. 7.. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu kolmekymmentä jäsentä. Ensim.. ~g~l" valtuuskunnan nimeävät sältiön perustajat siten, että siinä at edustettua urheilupiirit eri puolilta maata, työväen sivistys-, ous- ja ammatilliset järjestat. Kun valtuuskunnan jäsenen paikka tulee avoimeksi, täyttää ltuulkunta itse itseään siten, että eronneen tilalle valitaan henilu, ~onka voidaan katsoa edustavan lamaa tahoa, mitä eronnut oli dustanut. 8.. Valtuuskunta valitsee kesku~destaan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta on plltö8valta1nen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään 5 muun jäsenen saapuvilla ollessa. Valt~uskunnan ja hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille daan mak.aa enintään sama kokouspalkkio kuin valtioneuvoston aset- "'~II,ga komi teoissa. ' 9.. Valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseensa kerran vuodessa sekä ~MM~lisiin kokouksiin, milloin säätiön hallitus tai vähintään 15 uekunnan jäsentij sitä ki~jallisesti puheenjohtajalta pyytää. ~nm6eeä on mainittava se tai ne asiat, mitä varten kokous halutaan euttavaksi koolle. Kutsu kullekin jäsenelle on lähetettävä postitse vähintään itkoa ennen kokousta Valtuuskunnan vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat: 1. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; 2. Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpääökeen vahvistamisesta; 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 1118 tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä, joihin edellisen oden tilinpito ja hallinto saattavat antaa aihetta; 4. Määrätään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille maksettapalkkion suuruus ja tilintarkastajille maksettavan palkkion pete, 5 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sillä tavoin D näiden sääntöjen 4. :ssä määrätään; 6. Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä 10- ja menoarvio alkanutta vuotta varten, 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Edellä 6) kohdassa mainitut asiat voidaan myös päättää D edellisen vuoden loppua pidettävässä valtuuskunnan ylimääräi I kokouksessa.

27 , - ".. SIKti'~ asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yalittu hallitus, johon kuuluu 7 jäsentä puheen,ohtaja mukaanluettuna. Sältiön ens~mmäinen hallitus valitaan kuitenkin niin, että ~uh.en30bta~a yalitaan kolmeksi vuodeksi, mutta muista jäsenistä on,. yvo4eft kuluttua arvan perusteella kaksi ja seuraavan vuoden jälkeen lilleen kaka1 ens1mm11eoaeä kokouksessa val~tuista hallituksen jä- nl.tä eroyuoro.ea Hallitus valitsee keskuudestaan varapuh~enjohtajan ja on oik,ut.ttu ottaaaatt sälti611e asiamiehen, sihteerin ja taloudenhoitajan.ekl ~un tarv1"avan he~ilökunnan~ Asiamiehen, sihteerin ja talou- 4.~Olta~an teht!v11 hoitamaan voidaan määrätä samakin henkilö Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kut...'- tarvittaes.a, Hallitus on päätösvåltainen, kun puheenjohtaja 'a' vnrapuheenjohta~a ~a vähintään 3 muut~ jäsentä on eaapuvilla. Asiat ratkaistaan kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemm18t~11ä ja äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheeajohtaja on kannattanut Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjo~taja ja vara,uheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä siihen tehtävään alärltyn hallituksen jägenen kanssa tai säätiön asiamiehen kanssa Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja on tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto viimeistään maaliskuun kuluessa annettava säätiön valtuuskunnalle Jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastajien lausunnosta ja säätiön vuosikertomuksesta sekä ote tilinpäätöksen vahvistamisesta koskevasta säätiön valtuuskunnan pöytäkirjasta on ennen toukokuun loppua toimitettavn oikeusministeriölle. Muutoin on noudatett~va lain määräyksiä säätiöstä kulloinkin voimassa olevan

28 I~o :ou::; '7/52-1. I Tut.,v p.n Ul'Jeilulii tto r.y:. lii t"-otoi i':un l' n lii ton toimisto~sa. helmikuun 3 pi,;.i v"n" 1 t}? () i.detyn 'co' OU -8 'r: pöyt F _1.1' ja. 2(. - 1~- Ko~ou sen ph~tösv~ltaisuus. TOdettiin, ett; saapuvilla oli v.-,t :puheenjohtajat Arvi heiskanen (3) ja Unto Siivonen (3) se~: liittotoimikunnan j~senet Pqavo Virtanen (7), A. ~. Leo- -inen (::), V~'inö Soininen (3)~ Eino Haapanen (-)~ Vieno Aaltonen (3), Lennart Kivi (3), Olavi Jf.rvelä (3) ja Paavo Aitio (3) sekä liiton toimitsijat ~ino Rantanen, Toivo IlIustonen, Pekka Martin, Helvi Halme, Helvi Ahtio, Urho Niemen.1cari, Veikko Peuh_uri, Joonas Kykkänen, '"';sko Nenonen, Tauno Kauhtio ja sihteeri ~ino A. 1uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Pää tösval taisuus mer1d ttiin Pöytäkirjan tarkistus. Pöytäkirjan 2/52 tarkistaminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen Ylimääräinen liittoneuvoston kokous. Otettiin käsiteltäväksi kokouksesta 2/1f3/5? siirty~yt esitys urheiluopisto-säätiön säennöistä ja ylimäär~isen liittoneuvoston ko~ouksen koollekutsumisesta. Liittotoimikunta yksimielisesti päätti hyväksyä seännöt ja l{utsua ylimääräisen liittoneuvoston koolle sihteerin esityksen mukaisesti. Vakuudeksi: ~"'7 E.. 'iluokko

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti.

VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ( ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. Kh 5.5.2014 91 liite 3 VIHDIN RAKENNUSKULTTUURISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT (28.11.2013 ht) 1 Säätiön nimenä on Vihdin rakennuskulttuurisäätiö. 2 Säätiön kotipaikka on Vihti. 3 Säätiön tarkoituksena on edistää Vihdin

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ SÄÄNNÖT O i k e u s m i n i s t e r i ö n päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa.

Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteenkandidaattiseura r.y. luovuttavat säätiölle peruspääomaksi yhteensä 10.000 markkaa. Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Helsingin kaupungista olevat Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta ja Lääketieteeenkandidaattiseura r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 2. päivänä joulukuuta 1965

Lisätiedot

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa,

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 6. päivänä syyskuuta 2007. HAKEMUS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSELLE Pyydämme, että Patentti- ja rekisterihallitus myöntäisi luvan NNsäätiö nimisen säätiön perustamiseen ja vahvistaisi säätiön säännöt. Helsingissä 6. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa.

2. Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea Suomen lastensuojelutyötä sen eri muodoissa. Lasten Päivän Säätiö sr Stiftelsen Barnens Dag sr Säännöt 1. Säätiön nimi on Lasten Päivän Säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Barnens Dag sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö

SÄÄNNÖT. Suomen lasten ja nuorten säätiö SÄÄNNÖT Suomen lasten ja nuorten säätiö 1 SUOMEN LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Suomen lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen i Finland. Säätiön kotipaikkakunta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ SÄÄDEKIRJA

KUOPION SEUDUN TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ SÄÄDEKIRJA SÄÄDEKIRJA Allekirjoittaneet yhteisöt ovat päättäneet perustaa säätiön, jonka nimi on Kuopion seudun työvalmennussäätiö. Säätiön tarkoituksena on tukea työelämästä syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla ja sen ympäristössä KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PALVELUSKOIRAYHDISTYS RY 2 Kotipaikka Jyväskylän kaupunki 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää harrastusta paikkakunnalla

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot