Statistisk årsbok för Vanda stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Statistisk årsbok för Vanda stad"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 Statistisk årsbok för Vanda stad

2 Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde, informationsserviceenheten Ulkoasu Design Anitta Mäkinen, viestintä kommunikation Kannen kuva Pärmbild Sakari Manninen, viestintä kommunikation Taitto Layout Sirpa Rönn, taloussuunnittelu ekonomiplaneringen ISSN-L , ISSN (painettu tryckt version), ISSN (verkkojulkaisu nätpublikation), ISBN Paino Tryckeri AS Spin Press

3 Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2012 Statistisk årsbok för Vanda stad 39. vuosikerta 39 årgången Kaupunginjohtajan toimiala, Taloussuunnittelu, Tietopalveluyksikkö Stadsdirektörens verksamhetsområde, Ekonomiplaneringen, Informationsserviceenheten

4 2

5 Alkusanat Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksitulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Kirjan lopussa on aakkosellinen asiahakemisto ja jokaisen tilastotaulukon lopussa lähdeviite. Mainituista lähteistä saa laajempia ja yksityiskohtaisempia tietoja ko. asiasta, käsitteistä ja laadintamenetelmistä. Vuosikirjan kehittämistyö on jatkuvaa, joten otamme vastaan uudistusehdotuksia, joilla kirja saadaan entistä paremmin palvelemaan käyttäjiään. Vuosikirjan on koonnut ja toimittanut Sirpa Rönn. Kirjan ulkoasun on suunnitellut Anitta Mäkinen. Taiton on tehnyt Sirpa Rönn. Ruotsinkielisistä käännöksistä on vastannut kielenkääntäjä Kristin Westman. Vuosikirja löytyy pdf-muodossa internetistä osoitteesta: tutkimukset/julkaisut/vuosikirjat. Taulukot ovat myös excel-muodossa internetissä osoitteessa: sekä Helsinki Region Infoshare verkkopalvelussa osoitteessa: Tietopalveluyksikkö kiittää lämpimästi kaikkia tietojen toimittajia. Vantaalla syyskuussa 2013 Förord Den statistiska årsboken för Vanda stad har getts ut sedan 1974 då Vanda blev stad. Årsboken är ett samlingsverk, som så fullständigt som möjligt vill presentera statistik om Vanda och Vandaborna. I slutet av boken finns ett alfabetiskt sakregister och för varje statistiktabell ges en källhänvisning. Källorna ger utförligare och mera detaljerade uppgifter om det som tabellerna behandlar, samt begrepps- och metodförklaringar. Vi vill ständigt utveckla årsboken och tar gärna emot förslag till förbättringar så att boken allt bättre kan betjäna sina användare. Årsboken är sammanställd och redigerad av Sirpa Rönn. Den grafiska designen är skapad av Anitta Mäkinen medan Sirpa Rönn svarar för layouten. För de svenska översättningarna svarar translator Kristin Westman. Årsboken finns även som pdf-fil på webbadressen forskning/publikationer/statistiska_arsbocker och årsbokens tabeller finns dessutom som excel-filer på webbadressen och i webbtjänsten Helsinki Region Infoshare på adressen Informationsserviceenheten riktar ett varmt tack till alla som bidragit med uppgifter. Vanda i september 2013 Tietopalvelupäällikkö Hannu Kyttälä Chef för statistik och forskning Hannu Kyttälä 3

6 4

7 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Alkusanat Förord...3 Taulukkoluettelo Tabellförteckning...6 Kuvioluettelo Figurförteckning Lukijalle Till läsaren ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ VÄESTÖ BEFOLKNING VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI LIIKENNE TRAFIK YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET VAALIT VAL ASIAHAKEMISTO SAKREGISTER , 127 ALUEJAKOKARTTA KARTA ÖVER OMRÅDESINDELNINGEN

8 Taulukkoluettelo Tabellförteckning 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa- ja vesialueet, maa- ja vesialueiden hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheters mark- och vattenområden, anskaffningar och -överlåtelser av mark- och vattenområden Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2013 Planläggningssituationen enligt användning Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Uimaveden laatu Vantaalla 2012 Badvattnets kvalitet i Vanda Kaupungin kunnossapitämät viheralueet ja muut alueet Grönområden som staden underhåller och övriga områden Vantaan Energia Oy:n polttoainekulutus vuosina Vanda Energi Ab:s bränsleförbrukning Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen HSY:n vastaanottama jätemäärä Mängden avfall som HRM tog emot Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd VÄESTÖ BEFOLKNING Väestö Befolkning Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodenvaihteessa 2012/2013 Befolkningen enligt ålder, kön och civilstånd Väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2012/2013 Befolkningen enligt ålder och storområde Ruotsinkielinen väestö iän mukaan suuralueittain vuodenvaihteessa 2012/2013 Den svenskspråkiga befolkningen enligt ålder och storområde

9 2.5 Väestö alueittain Befolkning enligt distrikt Väestöennuste ikäluokittain , 2030 ja 2040 Befolkningsprognos efter ålder Väestö äidinkielen mukaan Befolkning enligt modersmål Väestö uskontokunnan mukaan vuodenvaihteessa 2012/2013 Befolkning enligt religionssamfund Väestö syntymäpaikan ja iän mukaan vuodenvaihteessa 2012/2013 Befolkning enligt födelseort och ålder vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen mukaan 2012 ja 2013 Befolkning över 15 år enligt utbildning Ulkomaan kansalaiset iän mukaan 2012 Utländska medborgare enligt ålder Perheet, lapset ja perherakenne Familjer, barn och familjestruktur Asuntokunnat henkilöluvun mukaan Bostadshushåll enligt antal personer VÄESTÖNMUUTOKSET BEFOLKNINGSRÖRELSEN Luonnolliset väestönmuutokset Naturlig befolkningsrörelse Kuolleet iän mukaan Döda enligt ålder Muuttoliike Flyttningsrörelsen Vantaalle ja Vantaalta muuttaneen väestön ikä In- och utflyttad befolkning i Vanda enligt ålder Muuttoliike suunnan mukaan Flyttningsrörelse i olika riktningar Vantaan sisäinen muuttoliike suuralueittain Vandas interna flyttningsrörelse storområdesvis ASUMINEN JA RAKENTAMINEN BOENDE OCH BYGGNADSVERKSAMHET Asuntojen lukumäärä ja huoneistoala Bostädernas antal och yta Asuntokannan huoneistotyyppi Lägenhetstyperna inom bostadsbeståndet Asuntokannan talotyyppi Bostadsbeståndets hustyper Asumistaso suuralueittain 2005, 2010 ja 2013 Boendestandard enligt storområde Asuntojen hallintaperuste 2007, 2009 ja 2011 Bostädernas besittningsform

10 4.6 Asuinrakennukset rakentamisvuoden ja talotyypin mukaan Bostadsbyggnader enligt byggnadsår och hustyp Valmistuneiden asuntojen huoneistotyyppi Lägenhetstypen för färdigställda bostäder Valmistuneet asunnot talotyypin mukaan suuralueittain Färdigställda bostäder enligt hustyp och storområde Valmistuneet vuokra-asunnot Färdigställda hyresbostäder Valmistuneet kaupungin vuokra-asunnot Färdigställda kommunala hyresbostäder Vantaan kaupungin vuokra-asuntojen jako Fördelningen av hyreslägenheter i Vanda Yleinen asumistuki Allmänt bostadsbidrag Rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan Byggnadsproduktionen enligt användningssyfte ELINKEINOT JA TYÖMARKKINAT NÄRINGSGRENAR OCH ARBETSMARKNAD Kaupungin henkilöstö toimialoittain Stadens personal enligt verksamhetsområde Työllinen työvoima elinkeinon mukaan Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren Vantaan työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan 2000, 2005 ja 2010 Den sysselsatta arbetskraften i Vanda enligt arbetsplatsens läge Työpaikat elinkeinoittain Arbetsplatser enligt näringsgren Vantaalla työssäkäyvät asuinkunnan mukaan 2000, 2005 ja 2010 Förvärvsarbetande i Vanda enligt hemkommun Työpaikkaomavaraisuus, % Arbetsplatssufficiens, % Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Befolkningen enligt huvudsaklig verksamhet Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser Työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande enligt yrkesgrupp Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin Arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser enligt yrkesgrupp Yritykset Vantaalla Företag i Vanda Yritysten määrä ja henkilöstö toimialoittain Vantaalla 2011 Antalet företag och anställda per näringsgren Hotellien huonekapasiteetti ja käyttö Vantaalla Hotellkapacitet och rumsbeläggning i Vanda

11 6 TALOUDELLISET OLOT EKONOMISK STÄLLNING Tulonsaajat tuloluokittain Inkomsttagare enligt inkomstklass Tulonsaajat sukupuolen ja iän mukaan Inkomsttagare enligt kön och ålder Yksityisten henkilöiden tulot tuloluokittain 2011 Enskilda personers inkomster enligt inkomstklass Yksityisten henkilöiden tulot, vähennykset ja verotus Enskilda personers inkomster, avdrag och beskattning Elinkustannusindeksi Levnadskostnadsindex SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö Personal inom social- och hälsovården Perhepalvelut familjeservice Lapsilisät Barnbidrag Ennalta ehkäisevä terveydenhuolto: Ehkäisevät toiminnat Förebyggande hälsovård: Förebyggande verksamhet Psykososiaaliset palvelut: Maahanmuuttajien vastaanottopalvelut Psykosociala tjänster: Mottagningstjänster för invandrare Psykososiaaliset palvelut: Perhe- ja nuorisoneuvolat Psykosociala tjänster: Familje- och ungdomsrådgivningar Lastensuojelun avopalvelut: Lastenvalvojatoiminta Barnskyddets öppenvårdstjänster: Barnatillsyningsmannens verksamhet Lastensuojelun avopalvelut: Sosiaalityö Barnskyddets öppenvårdstjänster: Socialarbete Lastensuojelun avopalvelut: Vantaan turvakoti Barnskyddets öppenvårdstjänster: Vanda skyddshem Lastensuojelun sijaishuolto: Perhehoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Familjevård Lastensuojelun sijaishuolto: Laitoshoito Barnskyddets vård av barn utom hemmet: Vård på inrättningar Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö Socialt arbete för vuxna: Socialarbete Aikuissosiaalityö: Toimeentulotuki Socialt arbete för vuxna: Utkomststöd Aikuissosiaalityö: Talous- ja velkaneuvonta Socialt arbete för vuxna: Ekonomi- och skuldrådgivningen Päihdepalvelut: A-klinikat Missbrukarservicen: A-klinikerna

12 7.15 Päihdepalvelut: Asumispalvelut Missbrukarservicen: Boendeservice Päihdepalvelut: Kuntoutustoiminta Missbrukarservicen: Rehabilitering Terveydenhuollon palvelut Hälsovårdsservice Vastaanottotoiminta: Vastaanottotoiminta Mottagningsverksamhet: Mottagningsverksamheten Vastaanottotoiminta: Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö Mottagningsverksamhet: Enheten för smittsamma sjukdomar och hygien Päivystystoiminta: Terveyskeskuspäivystys Jourverksamhet: Hälsocentralsjourer Suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuollon vastaanotot Munhälsovård: Besök vid munhälsovården Kuntoutustoiminta: Fysio- ja toimintaterapia Rehabiliteringsverksamhet: Fysio- och verksamhetsterapi Kuntoutustoiminta: Puheterapia Rehabiliteringsverksamhet: Talterapi Kuntoutustoiminta: Ravitsemusterapia Rehabiliteringsverksamhet: Näringsterapin Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Erikoissairaanhoito Den specialiserade sjukvården Vanhus- ja vammaispalvelut Äldre- och handikappservice Vanhuspalvelut: Eläkkeensaajat Service för äldre: Pensionstagare Vanhusten avopalvelut: Kotihoito Öppenvårdstjänster för äldre: Hemvård Avopalvelut: Vanhusten palveluasuminen Öppenvårdstjänster: Serviceboende för äldre Palvelutalotoiminta: Päivätoiminta Servicehusverksamhet: Dagverksamhet Hoiva-asumisen palvelut: 65 vuotta täyttäneiden vanhainkotihoito ja ostopalveluasuminen Vårdhemstjänster: Äldreomsorg på ålderdomshem samt köptjänstboende för personer som fyllt 65 år Sairaalapalvelut: Päiväsairaanhoito Sjukhustjänster: Dagsjukvård Sairaalapalvelut: Sairaanhoito Sjukhustjänster: Sjukvård Vammaispalvelut: Vammaisten avohuollon palvelut Handikappservice: Öppenvårdsservice för handikappade Vammaispalvelut: Kehitysvammaisten asumispalvelut Handikappservice: Boendeservice för utvecklingsstörda Vammaispalvelut: Perhehoito Handikappservice: Familjevård

13 7.35 Vammaispalvelut: Laitoshoito Handikappservice: Vård på inrättningar Vammaispalvelut: Toimintakeskukset Handikappservice: Verksamhetscentraler Työterveys Företagshälsovården Vantaan työterveys Företagshälsovården i Vanda KOULUTUS, KULTTUURI JA VAPAA-AIKA UTBILDNING, KULTUR OCH FRITID Sivistystoimen henkilöstö Anställda inom bildningsväsendet Lasten päivähoito: Kunnan käytössä olevat päivähoitopaikat Barndagvård: Dagvårdsplatser i kommunens bruk Lasten päivähoito: Hoidetut lapset Barndagvård: Antal barn i vård Lasten päivähoito: Asukaspuistot ja muu avoin toiminta Barndagvård: Invånarparker och annan öppen verksamhet Lasten päivähoito: Lasten kotihoidon tuki Barndagvård: Hemvårdsstöd för barn Perusopetuksen oppilaat Elever i grundundervisningen Lukion opiskelijat Gymnasiestuderande Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat suuralueittain 2012 Elever inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier enligt storområde Perusopetuksen ja lukioiden oppilaat ja opettajat 2012 Elever och lärare inom den grundläggande utbildningen och i gymnasier Peruskoulujen ja lukioiden lukumäärä Antal grundskolor och gymnasier Vantaalla osittain sijaitsevat ammattikorkeakoulut, joissa Vantaan kaupunki on osallisena, Yrkeshögskolor som helt eller delvis ligger i Vanda, i vilka Vanda stad är part Vantaalla sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset Yrkesläroanstalter i Vanda Oppisopimustoiminta Läroavtalsverksamhet Muun koulutustoimen avustukset 2011 ja 2012 Ersättningar till annat utbildningsväsen Aikuisopisto Vuxenutbildningsinstitutet Musiikkiopisto Musikinstitutet Kuvataidekoulu Vanda konstskola

14 8.18 Vapaa-ajan lautakunnan varoista yhteisöille myönnetyt toiminta- ja kohdeavustukset Verksamhets- och projektunderstöd beviljade åt sammanslutningar ur fritidsnämndens medel Lastenkulttuuritoiminta Barnkulturverksamhet Teatteritoiminta Teaterverksamhet Elokuvatoiminta Filmverksamhet Taiteen perusopetus Grundutbildning i konst Musiikkitoiminta Musikverksamhet Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Kaupungin museot Stadens museer Monitoimikeskus Lumon kävijämäärät Antalet besökare i Allaktivitetscentret Lumo Myyrmäkitalon kävijämäärät Antalet besökare i Myrbackahuset Tiedekeskus Heurekan kävijämäärät Antalet besökare i vetenskapscentret Heureka Nuorisotyö Ungdomsarbete Urheilutoiminta Idrottsverksamhet Kaupungin omistamat urheiluhallit Av staden ägda idrottshallar Kaupungin omistamat uimahallit Av staden ägda simhallar Liikuntapalveluiden kuntosalien toiminta Verksamheten i idrottsservicens motionssalar Urheilu-, ulkoilu- ja liikuntatilat Idrotts-, frilufts- och motionsanläggningar KADUT, ENERGIA- JA VESIHUOLTO GATOR, ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Vesihuollon rakentaminen Byggande av vattenförsörjning Yleisten alueiden rakentaminen Byggande av allmänna områden

15 9.4 Vantaan kaupungin kunnossapitämät liikenneväylät Av Vanda stad underhållna trafikleder Vedenkulutus ja käyttö- ja jäteveden hinnat Vattenförbrukning och pris på bruks- och avloppsvatten Sähkön myynti Vantaalla Försäljning av elström KUNNALLISTALOUS KOMMUNAL EKONOMI Toimintamenot ja -tulot toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster enligt verksamhetsorgan Toimintamenot ja -tulot asukasta kohti toimielimittäin Verksamhetsutgifter och -inkomster per invånare enligt verksamhetsorgan Vantaan kaupungin rahoituslaskelma Finansieringsanalys för Vanda stad Vantaan kaupungin tilinpäätösten mukainen tuloslaskelma Resultaträkning för Vanda stad enligt boksluten Käyttötalousosan palkkamenot toimielimittäin Driftsekonomidelens löneutgifter enligt verksam hetsorgan Lainat Lån Vantaan kaupungin verotulot vuosina Vanda stads skatteintäkter Kiinteistöveron erittely 2011 ja 2012 Specifikation av fastighetsskatten Veroprosentti Skattesats LIIKENNE TRAFIK Rekisterissä olevat ajoneuvot Registrerade motorfordon Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet kulkutavan mukaan * Förolyckade och skadade i vägtrafikolyckor enligt färdsätt Liikennemäärät Vantaan ja Helsingin rajalla Trafikmängderna vid gränsen mellan Vanda och Helsingfors Kaupungin ylläpitämä joukkoliikenne Kollektivtrafik upprätthållen av staden Lentoliikenne, Helsinki - Vantaan lentoasema Flygtrafiken, Helsingfors - Vanda flygplats Television käyttöilmoitukset Anmälningar om ibruktagande av televisionsapparat

16 12 YLEINEN TURVALLISUUS ALLMÄN SÄKERHET Poliisin tietoon tulleet rikokset Brott som kommit till polisens kännedom Poliisilain perusteella kiinniotetut Personer anhållna med stöd av polislagen Pysäköinninvalvonta Parkeringsövervakning Pelastuslaitoksen toiminta Räddningsverkets verksamhet VAALIT VAL Kunnallisvaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid kommunalvalen Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa Partiernas röstantal vid kommunalvalen Kaupunginvaltuutetut puolueittain Stadsfullmäktige enligt parti Kansanedustajain vaalien äänioikeutetut ja äänestysvilkkaus Vantaalla Röstberättigade och röstningsaktiviteten vid riksdagsvalen i Vanda Puolueiden äänimäärät kansanedustajain vaaleissa Vantaalla Partiernas röstetal vid riksdagsvalen i Vanda Tasavallan presidentin vaalien äänioikeutetut ja äänestysaktiivisuus Vantaalla 2006 ja 2012 Röstberättigade i presidentvalen 2006 och 2012 samt röstningsaktiviteten i Vanda under samma år Europarlamenttivaalit Vantaalla 2004 ja 2009 Europarlamentsvalet i Vanda

17 Kuvioluettelo Figurförteckning 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemelualue 2011, toteutunut tilanne Helsingfors-Vanda flygplats. Flygbullerområdet år 2010, aktuell situation Väestön ikä ja sukupuoli Befolkning enligt ålder och kön Vantaan väestönlisäys Befolkningsökningen i Vanda Asuntojen keskikoko ja asumisväljyys vuosina Bostädernas medelstorlek och utrymmesstandard Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad Miesten ja naisten keskitulot Medelinkomster för män och kvinnor Toimeentulotukea saaneet henkilöt Personer med utkomststöd Päivähoidossa hoidetut lapset Barn i dagvård Katujen ja teiden rakentaminen Gatu- och vägbyggnad Lainakanta asukasta kohti Lånebeståndet per invånare Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla Flygresenärer via Helsingfors-Vanda flygstation Pelastuslaitoksen hälytystehtävät Räddningsverkets utryckningar Äänestysaktiivisuus Vantaalla kunnallis- ja eduskuntavaaleissa Röstningsaktiviteten i kommunal- och riksdagsval i Vanda

18 Lukijalle Aluejakoina käytetään voimaan tullutta kaupunginosajakoa sekä voimaan tullutta suuraluejakoa. Valtioneuvosto on tekemällään päätöksellä kuntajakolain 11 :n 1 momentin ja kielilain 5 :n nojalla päättänyt kuntajaon muuttamisesta Sipoon Kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä lukien. Kuntarajan ja kaupunginosarajan muutos kohdistuu Länsisalmen kaupunginosaan. Aluejakokartta löytyy julkaisun lopusta. Rahanarvo: Tässä julkaisussa euromääräisistä tiedoista ei ole poistettu inflaation vaikutusta. Mikäli luvut halutaan vuoden 2012 kiinteään rahanarvoon, niin euromäärät kerrotaan inflaation vaikutusta ilmaisevilla kertoimilla. Deflatointikertoimena on käytetty elinkustannusindeksiä. Eri vuosien kertoimet ovat seuraavat: Vuoden 2012 deflatointikertoimet Vuosi Kerroin , , , , , , , , , , , , ,0000 Tietolähde: Tietojen lähteenä on mainittu tiedon antanut virasto, laitos tai yhteisö, josta tieto on saatu. Tauluissa käytetyt symbolit: Ei mitään ilmoitettavaa - Tietoa ei ole saatu.. Loogisesti mahdoton esitettäväksi. Ennakkotieto * Uusi tai uusittu taulukko + Katkoviiva aikasarjassa merkitsee, että viivan ylä- ja alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin verrattavissa keskenään. Tiedustelut: Vantaan kaupunki Taloussuunnittelu Asematie 7, VANTAA Puhelin: (09) Sähköposti: sirpa.ronn(at)vantaa.fi Till läsaren Som områdesindelning används den indelning i stadsdelar som trädde i kraft samt den indelning i storområden som trädde i kraft Statsrådet har genom sitt beslut som fattades med stöd av 11 1.mom i kommunindelningslagen och 5 i språklagen beslutat ändra kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad fr.o.m Ändringen av kommungränsen och stadsdelsgränsen gäller stadsdelen Västersundom. En karta över områdesindelningen finns i slutet av årsboken. Penningvärdet: Inflationens inverkan på de i euro angivna uppgifterna har inte beaktats i den här publikationen. Ifall man vill få fram siffror som överensstämmer med det fasta penningvärdet 2012, måste eurobeloppen multipliceras med koefficienten som anger inflationens inverkan. Som deflator har levnadskostnadsindex använts. Koefficienterna för de olika åren är följande: Deflateringskoefficienter för 2012 År Koefficient , , , , , , , , , , , , ,0000 Källa: Som källa har uppgetts det ämbetsverk eller den inrättning eller sammanslutning som gett uppgiften. Symboler använda i tabellerna: Inget att meddela - Uppgifter har ej erhållits.. Logisk framställning omöjlig. Förhandsuppgift * Ny eller förnyad tabell + En streckad linje i en tidsserie anger att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte är fullt jämförbara sinsemellan. Förfrågningar: Vanda stad, Ekonomiplaneringen Stationsvägen 7, VANDA Telefon: (09) e-post: sirpa.ronn(at)vantaa.fi 16

19 1 ALUE JA YMPÄRISTÖ OMRÅDE OCH MILJÖ Kuva Bild 1.1 Vantaa ja ystävyyskaupungit Vanda och vänorter Vantaan 11 ystävyyskaupunkia Vandas 11 vänorter Israelissa Kiinassa Norjassa Puolassa Ruotsissa Saksassa Tanskassa Tšekissä Unkarissa Venäjällä i Israel i Kina i Norge i Polen i Sverige i Tyskland i Danmark i Tjeckien i Ungern i Ryssland Matte Yehuda Jinan Askim Słupsk Huddinge Rastattin piirikunta Regionen Rastatt, Frankfurt (Oder) Lyngby-Taarbæk Mladá Boleslav Salgótarján Kineshma Lähde: Vantaan kaupunki, kaupunginkanslia Källa: Vanda stad, stadskansliet 17

20 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.1 Pinta-ala ja väestöntiheys suuralueittain Areal och folktäthet enligt storområde Suuralue Pinta-ala yhteensä Asukkaita Storområde Areal sammanlagt Invånare 1.1 km2 kohti km2 % per km2 Koko Vantaa Hela Vanda 240, Myyrmäki Myrbacka 35,4 14, Kivistö 71,5 29,7 116 Aviapolis 38,0 15,8 467 Tikkurila Dickursby 23,1 9, Koivukylä Björkby 16,7 6, Korso 19,5 8, Hakunila Håkansböle 36,2 15,1 803 Lähde: Maankäyttötoimi, mittausosasto. Taloussuunnittelu Källa: Markanvändningen, mätningsavdelningen. Ekonomiplaneringen 1.2 Vantaan kaupungin omistamien kiinteistöjen maa- ja vesialueet, maa- ja vesialueiden hankinnat ja luovutukset Vanda stads fastigheters mark- och vattenområden, anskaffningar och -överlåtelser av mark- och vattenområden Vuoden lopussa Vid årets slut Maa- ja vesialueita Vantaan kaupungissa Jord- och vattenområden i Vanda stad ha Josta vesialueita Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita muissa kunnissa Jord- och vattenområden i andra kommuner ha Josta vesialueita Varav vattenområden ha Vuoden aikana hankittu Vantaan kaupungista Anskaffat under året i Vanda stad Maa- ja vesialueita Josta Jord- och vatten- vesialuetta områden Varav vattenområden ha ha Pinta-alojen tarkistukset vuonna 2012 Ytarealerna justerade

21 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.3 Vantaanjoen vesistöalueen huomattavimmat joet De viktigaste åarna inom Vanda ås upptagningsområde Vesistöalueen Järvisyys Pääuoman Korkeusero pinta-ala Sjöarealen pituus Höjdskillnad Vattendragens Huvudfårans areal längd km2 % km m Vantaanjoki Vanda å ,5 100/ Kytäjoki 260 5, Palojoki 90 0, Lepsämänjoki 214 2, Luhtajoki 144 2, Tuusulanjoki Tusby å 127 5, Keravanjoki Kervo å 395 1,5 64/28 71 Vantaan kaupungin alueella Inom Vanda stads område Lähde: Vantaan ympäristökeskus Källa: Vanda miljöcentral Vuoden aikana hankittu muista kunnista Anskaffat under året i andra kommuner Vuoden aikana luovutettu Vantaan Vuoden aikana luovutettu muista kunnista kaupungista Överlåtet under året i andra kommuner Överlåtet under året Vanda stad Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Maa- ja vesialueita Jord- och vattenområden ha Josta vesialuetta Varav vattenområden ha Lähde: Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala, yrityspalveluyksikkö Källa: Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö, företagsservicen 19

22 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.4 Kaavoitustilanne käyttötarkoituksen mukaan 2013 Planläggningssituationen enligt användning Suuralue Storområde Yhteensä Sammanlagt 1.1 Käyttötarkoitus Användning Pientalo Småhus Kerrostalo Våningshus Keskustoim. ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha Koko Vantaa Hela Vanda Myyrmäki Myrbacka Kivistö Aviapolis Tikkurila Dickursby Koivukylä Björkby Korso Hakunila Håkansböle Lähde: Facta-kuntarekisteri Källa: Facta-kommunregistret 1.5 Ilman keskilämpötila Helsinki - Vantaan lentoasemalla kuukausittain Luftens medeltemperatur på Helsingfors - Vanda flygplats månatligen Vuosi År Koko vuosi Hela året Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj ,5-4,1-3,3-0,7 2,0 8,4 16,5 18,7 18,5 10,5 3,0 0,2-3, ,9-1,7-4,5-4,2 2,9 10,4 14,4 16,2 13,6 11,5 5,8-3,4-5, ,0-5,9-7,2-1,4 5,7 8,0 18,4 19,1 15,4 12,8 6,7 2,5-2, ,5-2,9-2,6-0,8 6,4 10,8 14,4 16,9 15,4 9,7 8,8 4,6 1, ,6-1,9-7,7-3,4 5,7 9,9 14,3 20,5 16,4 12,1 8,0-0,1-7, ,8-3,6-0,9 0,3 5,7 12,0 16,4 19,3 19,3 11,2 0,6-2,8-8, ,2-9,7-5,7-1,4 2,6 10,0 13,3 20,5 16,1 11,6 3,5 2,8-1, ,4-7,1-5,0-1,4 4,6 10,3 13,1 16,5 16,7 12,2 5,6-0,5-0, ,9-1,2-5,7-6,3 4,4 10,3 14,2 19,2 16,2 12,4 7,0 3,5-3, ,1-4,9-9,2-6,6 3,8 10,7 16,3 19,1 18,4 13,7 7,5 1,5 3, ,4-2,5-9,6 2,9 5,3 11,0 15,8 17,4 17,4 11,0 6,4 0,0 1, ,0-0,4 0,2-0,6 6,3 11,1 14,5 17,3 14,8 9,8 8,3 2,5 0, ,5-4,1-5,0-1,8 4,5 11,6 14,2 17,2 16,3 12,9 3,3 2,5-5, ,5-12,4-9,1-2,7 4,7 11,9 15,1 22,4 17,7 11,5 5,1-1,7-8, ,7-5,4-11,3-1,8 6,0 10,8 17,4 20,9 16,9 12,9 7,6 4,2 2, ,3-5,0-8,1-0,3 3,8 11,3 13,9 18,0 15,5 11,7 5,7 3,2-6,7 Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September vuoden kylmin päivä årets kallaste dag vuoden lämpimin päivä årets varmaste dag ,7 o C ,0 o C Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December 20

23 Alue ja ympäristö Område och miljö Centrala verks. Liikerak. Affärsbyggnader Teoll.rak. Industribyggnader Yl.rakenn. Allm.byggnader Muut alueet Övriga områden 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy ha 1000 k-m m2-vy Ilman lämpötila ja sademäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla Lufttemperatur och nederbördsmängd på Helsingfors-Vanda flygplats Vuosi ja kuukausi År och månad 2012 Koko vuosi Hela året Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December Keskilämpötila Medeltemperatur C Ylin Max C Alin Min C Sademäärä Nederbörd mm Suurin päivässä Störst per dag mm Päivä Dag 5,3 28,0-28, ,5-17, ,1 4,3-28, ,3 8,7-18, ,8 15,3-9, ,3 23,8-0, ,9 25,7 4, ,0 9, ,5 24,7 6, ,7 20,0 2, ,7 14,0-4, ,2 8,3-8, ,7 2,3-19, ,7 31,4-28, ,5 33,7-27, ,5 28,9-21, ,0 28,1-12, Lähde: Ilmatieteen laitos Källa: Meteorologiska institutet 21

24 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.7 Uimaveden laatu Vantaalla 2012 Badvattnets kvalitet i Vanda Uimaranta Badstrand Näytteitä kpl Antalet prov Täyttää vaatimukset Uppfyller kraven % näytteistä % av proven Ei täytä vaatimuksia Uppfyller inte kraven % näytteistä % av proven Todettu leväkukintaa Algblomning konstaterad Yleiset uimarannat Allmänna badstränder Havukoski ei Leppäkorven maauimala Friluftsbadet i Alkärr ei Kuusijärvi Hanaböle träsk ei Matari Matar ei Nikinmäki Nissbacka ei Vetokannas ei Aikaisemmin Korson maauimala Tidigare friluftsbadet i Korso Lähde: Vantaan ympäristökeskus Källa: Vanda miljöcentral 1.8 Kaupungin kunnossapitämät viheralueet ja muut alueet Grönområden som staden underhåller och övriga områden Alue Område Puistoja,ha Parker, ha A-hoitoluokka (rakennetut viheralueet) skötselområde A (anlagda grönområden) B-hoitoluokka (avoimet viheralueet) skötselområde B (öppna grönområden) C-hoitoluokka (taajamametsät) skötselområde C (tätortsskogar) Katuviheralueita, ha Gatugrönområden, ha A-hoitoluokka (rakennetut viheralueet) skötselområde A (anlagda grönområden) B-hoitoluokka (avoimet viheralueet) skötselområde B (öppna grönområden) C-hoitoluokka (taajamametsät) skötselområde C (tätortsskogar) Maatilat, ha Jordbruksfastigheter, ha kaupungin omistamat ja viljelemät pellot åkrar som ägs och odlas av staden josta viljeltyä peltoa, ha av vilka odlad åker, ha viherkesantoa, ha grönträda, ha myyty viljaa, tonnia såld säd, ton Metsätilat, ha Skogsfastigheter, ha kaup. omistamat metsät, ha av staden ägda skogar, ha kasvatushakkuita, ha beståndsvårdande avverkning, ha metsänraivausta, ha skogsröjning, ha energiapuuntalteenotto, irtokuutioina tillvaratagande av energived, kubik löst mått Lasten leikkikenttiä, kpl Lekplaner för barn, st Puistojääratoja, kpl Isbanor i parker, st Koirapuistoja, kpl Hundparker, st Matonpesupaikkoja, kpl Mattvättställen, st Lähde: Viheralueyksikkö Källa: Grönområdesenheten 22

25 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.9 Vantaan Energia Oy:n polttoainekulutus vuosina Vanda Energi Ab:s bränsleförbrukning Energiantuotannon polttoaineenkulutus vuosina (GWh) Energiproduktionens bränsleförbrukning åren (GWh) Polttoaine Bränsle Maakaasu Naturgas Kivihiili Stenkol Öljy Olja Biokaasu Biogas Eri polttoaineiden osuudet kokonaiskulutuksesta vuosina (%) De olika bränslenas andel av den totala förbrukningen (%) Polttoaine Bränsle Maakaasu Naturgas 62,5 60,1 61,3 57,6 46,9 Kivihiili Stenkol 36,2 33,5 35,4 42,1 52,9 Öljy Olja 1,1 6,2 3,1 0,3 0,2 Biokaasu Biogas 0,2 0,2 0,2 0 0 Lähde: Vantaan Energia Oy Källa: Vanda Energi Ab 1.10 Tärkeimpien energiantuotantolaitosten rikkidioksidipäästöt (tonnia/vuosi) Svaveldioxidutsläppen från de viktigaste energianläggningarna (ton/år) Vuosi Yhteensä Martinlaakso Koivukylä Hakunila Katriinan sairaala Maarinkunnas 2) År Sammanlagt Mårtensdal Björkby Håkansböle Katrine sjukhuset Markulla 2) , Katriinan sairaalan lämpökeskuksen toiminta loppui vuodenvaihteessa 2010/2011. Alueelle rakennettiin kaukolämmön runkojohto ja sairaalaan jäi kaupungin ylläpitämä varalämpökeskus. Katrinesjukhusets värmecentrals verksamhet upphörde vid årsskiftet 2010/2011. I området byggdes en stamledning för fjärrvärme och en reservcentral som upprätthålls av staden lämnades kvar vid sjukhuset. 2) Otettu käyttöön syksyllä 2001 togs i bruk hösten 2001 Lähde: Vantaan Energia Oy Källa: Vanda Energi Ab 23

26 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.11 Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot (ug/m3) pääkaupunkiseudulla Luftföroreningarnas årsmedeltal (ug/m3) i huvudstadsregionen Rikkidioksidi Svaveldioxid (SO2) Espoo Luukki Esbo Luk Helsinki Vallila Helsingfors Vallgård Typpidioksidi Kvävedioxid (NO2) Vantaa Tikkurila, Neilikkatie Vanda Dickursby, Nejlikvägen Espoo Leppävaara Esbo Alberga Helsinki Mannerheimintie 5 Helsingfors Mannerheimvägen Hengitettävät hiukkaset Inandningsbara partiklar (PM10) Vantaa Tikkurila, Neilikkatie Vanda Dickursby, Nejlikvägen Espoo Leppävaara Esbo Alberga Helsinki Mannerheimintie 5 Helsingfors Mannerheimvägen Otsoni Ozon (O3) Vantaa Tikkurila, Heureka Vanda Dickursby, Heureka Espoo Luukki Esbo Luk Helsinki Mannerheimintie 5 Helsingfors Mannerheimvägen Paikka vaihtunut Leppävaarassa Turuntien varteen 2010 alusta Platsen i Alberga har flyttats och ligger vid Åbovägen fr.o.m. början av 2010 Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Källa: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM 1.12 HSY:n vastaanottama jätemäärä 2) Mängden avfall 2) som HRM tog emot Vuosi Sekajäte Biojäte År Blandavfall Bioavfall (1 000 tonnia ton) ,3 36, ,8 38, ,9 41, ,7 43, ,0 45, ,5 47,5 Vuosi Sekajäte Biojäte År Blandavfall Bioavfall (1 000 tonnia ton) ,2 51, ,7 53, ,9 56, ,3 56, ,6 52, ,3 48,5 Ytv muuttui Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:ksi SAD ändrades till Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM ) Pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella I huvudstadsregionen och Kyrkslätt Lähde: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Källa: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM 24

27 Kuva Bild 1.2 Helsinki-Vantaan lentoasema. Lentokonemelualue 2011, toteutunut tilanne. Helsingfors-Vanda flygplats. Flygbullerområdet år 2011, aktuell situation. Nummenpää Järvenpää Keravanjoki Norra Paipis Perttula 50 Siippoo Tuusulanjärvi Paipis Paippinen Kilometriä Nurmijärvi Palojoki Rusutjärvi Tuomala Södra Paipis Nummimäki 55 Tuusula Tallmo Talma Vihti Lepsämä Klaukkala Nahkela Savio Kerava Sipoo Nickby Nikkilä Riipilä 60 Pyykorpi Skogby Ruotsinkylä Korso Seutula 65 Nikinmäki Nissbacka Saarijärvi Solvalla Nuuksio Takkula Luukki Röylä Lahnus 50 Keimola Odilampi 55 Vantaankoski Kivistö Vantaa Tikkurila Rekola Kuninkaanmäki Asukasmäärät, Census2009 Henkilöä / 100 m x 100 Gästerby m Hindsby Immersby Espoo Nupuri Kunnarla Bodominjärvi Kauniainen Hämeenkylä Martinlaakso Haaga Pakila Malmi Puistola Tapanila Rajakylä Viikki Laskettu ECAC Doc 29 3rd ed. mukaisesti Itä-Hakkila Helsinki-Vantaan Hakunila lentoasema Lentokonemeluselvitys, vuosi 2011 Vuosi 2011, toteutunut tilanne. L den (50), 55, 60 ja 65 db Helsinki Östersundom Massby Västerskog 1 : Vuosaari Finavia Oyj Liitekartta 4 Alue ja ympäristö Område och miljö Lähde: Finavia Oyj Källa Finavia Abp

28 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.13 Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet Områden fredade med stöd av naturvårdslagen Alue Område Pinta-ala Areal ha Rauhoitusvuosi Fredningsår Rauhoituksen pääasiallinen syy Huvudsaklig fredningsgrund Tammisto Rosendal 7, lehtomäki lövskogsbacke Pitkäkoski Långforsen 8, koskiluonto ja jokitörmien lehdot forslandskap och lundar på åbrinkar Herukkapuro Tistronbäcken 21, lehto (natura) lund (natura) Pyymosan lehto Bymossens lund lehto (natura) lund (natura) Katinmäki Skattberget 5, vanha metsä gammelskog Lamminsuo 28, rehevä suo frodigt kärr Keimolan Isosuo Käinby Storkärr 23, keidassuo (natura) högmosse (natura) Kylmäojan korpi Kallbäckskärret 11, tervaleppäkorpi klibbalskärr Gamla Soltorp, osa Pyymosan korpea 3, varsinainen korpi (natura) Gamla Soltorp, en del av Bymossens kärr egentligt kärr (natura) Toivonrinne, osa Pyymosan korpea 10, lehto, korpi (natura) Toivobrinken, en del av Bymossens kärr lund, kärr (natura) Nissbacka 0, kilpikaarnametsä sköldbarksskog Blåbärskärrsbergen 13, kalliometsä bergsskog Flatberget 30, kalliometsä bergsskog Pähkinäpuisto Hasselparken 3, pähkinäpensaslehto hassellund Österbacken 5, pähkinäpensaslehto hassellund Koivumäki Björkbacken 0, lehmuslehto lindlund Seutulan jalopuumetsä 1, jalopuumetsä ädellövskog Ädellövskogen i Sjöskog Mätäojansuo 5, sääskenvalkun esiintymispaikka Kärret vid Rutiån förekomst av knottblomster Gubbmossen 18, isovarpuinen räme ristallmyr Friimetsä Friskogen 6, pähkinäpensaslehto hassellund Tammiston pohjoinen jalopuumetsä 3, jalopuumetsä ädellövskog Ädellövskogen i norra Rosendal Tammiston eteläinen jalopuumetsä 2, jalopuumetsä ädellövskog Ädellövskogen i södra Rosendal Länsimäen jalopuumetsä jalopuumetsä ädellövskog Ädellövskogen i Västerkulla Viinikanmetsän jalopuumetsä 1, jalopuumetsä ädellövskog Ädellövskogen i Vinikskogen Vestra Västra 194, lehdot, suot, vanhat metsät (natura) lundar, kärr, gamla skogar (natura) Timmermalm 68, monipuolinen metsä- ja suoalue mångsidigt skogs- och kärrområde Sipoonkorpi Sibbo storskog monipuolinen metsä- ja suoalue (natura) mångsidigt skogs- och kärrområde (natura) Pitkäkosken länsiosa 4, rantalehto lund Västra delen av Långforsen Kalkkikallio Kalkberget 18, kalliometsä bergskog Palokallio Brudbrinken monipuolinen metsä- ja kallioalue mångsidigt skogs- och bergområde Louhelan tervaleppäkorpi 0, tervaleppäkorpi klibbalskärr Klippsta klibbalskärr Vestran metsä, Koivumäki 0, vanhan metsän alue Skogen i Västra, Björkbacken gammelskogsområde Sipoonkorven laajennus 188, monipuolinen metsä- ja suoalue Utvidgningen av Sibbo storskog mångsidigt skogs- och kärrområde jatkuu forts. 26

29 Alue ja ympäristö Område och miljö 1.13 jatkoa forts. Alue Område Pinta-ala Areal ha Rauhoitusvuosi Fredningsår Rauhoituksen pääasiallinen syy Huvudsaklig fredningsgrund Vestran metsä, Linnavuori 4, vanhan metsän alue Skogen i Västra, Borgbacken gammelskogsområde Ruutinkosken pohjoinen luonnonsuojelualue Grotensfors norra naturvårdsområde 1, jokivarsilehto till ån gränsande lund Ruutinkosken koillinen luonnonsuojelualue Grotensfors nordöstra naturvårdsområde 0, jokivarsilehto till ån gränsande lund Toivonmäen luonnonsuojelualue kalliometsä (natura) Toivonmäki naturvårdsområde 3, bergskog (natura) Soltorp 5, monipuolinen metsä- ja kallioalue mångsidigt skogs- och bergsområde Petikonmäki-Hermaskärr monipuolinen metsä- ja kallioalue mångsidigt skogs- och bergsområde Sipoonkorven 2. laajennus/ monipuolinen metsä- ja suoalue Utvidgningen av Sibbo storskog mångsidigt skogs- och kärrområde Kylmäojanmetsä Kallbäcksskogen monipuolinen metsä- ja suoalue mångsidigt skogs- och kärrområde Pikkujärven ja Kakolanmäen luonnonsuojelualue 58, kosteikko, niityt, lehdot ja metsät Lillträsk och Kakolanmäki naturskyddsområde våtmark, ängar, lundar och skogar Mätäojanlaakso Rutiådalen 23, halavasepikän elinaluetta förekomst av Hylochares cruentatus Alue sisällytetty Sipoonkorpeen vuonna 2006 Området har inkorporerats med Sibbo storskog 2006 Luonnonsuojelulaki N:o 1096/1996 Naturvårdslagen 1096/1996. Erityisesti suojeltavat lajit (luonnonsuojelulaki) Arter som kräver särskilt skydd (naturvårdslagen). Lisäksi luonnonsuojelulain nojalla on rauhoitettu 34 luonnonmuistomerkkiä. Med stöd av naturvårdslagen har dessutom 34 naturminnesmärken fredats. Lähde: Vantaan ympäristökeskus Källa: Vanda miljöcentral 1.14 Ympäristöterveydenhuolto Miljö- och hälsoskydd Terveystarkastajia Hälsoinspektörer Eläinlääkäreitä Veterinärer Tarkastuksia yht. Granskningar sammanl Terveydensuojelulain valvontakohteita Tillsynsobjekt enligt hälsoskyddslagen Asuin-, työ- ja kokoontumishuoneistojen tarkastuksia Granskning av bostads-, arbets- och möteslokaler Mittauksia ja näytteenottoja/kohde (esim. home, voc, radon.) Mätningar och provtagningar/objekt (t.ex mögel, voc, radon) Elintarvikehuoneistoja livsmedelslokaler Elintarvikehuoneistojen tarkastuksia Granskning av livsmedelslokaliteter Elintarvikkeiden laboratoriotutkimukset 2) Laboratorieundersökningar av livsmedel 2) Potilaskäyntejä Patientbesök Eläinsuojelutoimenpide Djurskyddsåtgärd kokopäivä-, 3 osapäivähygieenikkoa 1 heltids-, 3 deltidshygieniker 2) MetropoliLabissa tehdyt tutkimukset Undersökningar som gjorts på MetropoliLab Lähde: Vantaan ympäristökeskus Källa: Vanda miljöcentral 27

30 2 VÄESTÖ BEFOLKNING Kuva Bild 2.1 Väestön ikä ja sukupuoli Befolkning enligt ålder ock kön 28

31 Väestö Befolkning 2.1 Väestö Befolkning Vuosi År Väestö yhteensä Befolkningen sammanlagt Muutos edelliseen ajankohtaan Förändring från föregående tidpunkt 1.1. lkm antal % Miehiä Naisia Naisten Män Kvinnor osuus % Kvinnornas andel % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Lukuun vaikuttaa tapahtunut alueliitos På antalet inverkar inkorporeringen Lähde: Tilastokeskus ( , 1995-), Henkikirj. ( ), Väestörek.keskus ( ) Källa: Statistikcentr. ( , 1995-), Mantalsskrivning ( ), Befolkningsregistercentr. ( ) 29

32 Väestö Befolkning 2.2 Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodenvaihteessa 2012/2013 Befolkningen enligt ålder, kön och civilstånd Ikäryhmä Åldersgrupp yhteensä sammanl. Koko väestö/1.1. Hela befolkningen miehiä män naisia kvinnor Naimattomia Ogifta miehiä män naisia kvinnor miehiä män Naimisissa Gifta Eronneita Frånskilda naisia kvinnor miehiä män naisia kvinnor Leskiä Änklingar, änkor miehiä män naisia kvinnor Koko väestö Hela befolkningen % ,1 50,9 26,1 23,8 17,9 18,0 4,4 6,4 0,7 2, Sisältää rekisteröidyt parisuhteet Inkluderar registrerade parförhållanden Lähde: Tilastokeskus Källa: Statistikcentralen 30

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2009 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2013 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, kaupunginjohtajan toimiala, tietopalveluyksikkö Vanda stad, stadsdirektörens verksamhetsområde,

Lisätiedot

Statistisk årsbok för Vanda stad

Statistisk årsbok för Vanda stad Vantaan kaupungin tilastollinen vuosikirja 2010 Statistisk årsbok för Vanda stad Julkaisija Utgivare Vantaan kaupunki, keskushallinto, tietopalveluyksikkö Vanda stad, centralförvaltningen, informationsserviceenheten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2003 30. vuosikerta 30 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö 7.5..2008 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2005 (Ilmailulaitos Finavia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2004 31. vuosikerta 31 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2010

Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakentaminen Vantaalla 2010 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2011 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö

Ilmailulaitos Finavia LÄHETE 1(1) Ympäristö Ilmailulaitos Finavia LÄHETE () Ympäristö 7.5..28 KORJAUSPÄIVITYS - Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 26 (Ilmailulaitos Finavia A4/27)

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD

VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD VANTAAN KAUPUNGIN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR VANDA STAD 2001 28. vuosikerta 28 årgången Keskushallinto, taloussuunnittelu/tilasto ja tutkimus Centralförvaltningen, Ekonomiplaneringen/Statistik

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2015 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2011 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk

Toimialan tilinpäätösennuste. Ennuste Rullaava 12 kk SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 ) TA + lmr 2017 Ennuste Rullaava 12 kk Toimialan tilinpäätösennuste Toteuma 08/2017 tote % 12 kk toteumavertailu talousarvioon Sotehallinto TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011

Lähtökohdat. Raportti II a 10.8.2011 2011 Lähtökohdat Raportti II a 10.8.2011 Sisältö Väestö... 4 Asuminen Tuusulassa... 7 Liikenne... 12 Liikkumistottumukset... 12 Joukkoliikenne... 12 Henkilöautoliikenne... 14 Elinkeinot... 15 2 Tuusulan

Lisätiedot

Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat Vantaan väestö 16/17 julkaisu ilmestyy tänä vuonna osissa, jotta tieto saadaan julkaistua mahdollisimman nopeasti. Lopuksi osiot kootaan yhteen yhdeksi julkaisuksi. Tämä osa koskee Vantaan perheitä ja

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2011 Finavia Oyj 17.7.2012 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2014

Tilastokatsaus 7:2014 Vantaa 20.5.2014 Tietopalvelu B8:2014 Vuoden 2012 tulotietoja Vantaalta, sen osa-alueilta, Helsingin seudulta ja maamme suurimmista kaupungeista Valtionveronalaiset keskitulot tulot Vantaalla ja muissa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty 8.9.2014 Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 8.9.2014 Rakennuskanta rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan ssa, Helsingissä, lla ja kehyskunnissa 31.12.2013 Muut kuin asuinrakennukset Asuinrakennukset 0

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito...

Alue ja ympäristö... 2. Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2. Asuminen... 6. Työmarkkinat... 9. Kulttuuri ja vapaa-aika...11. Päivähoito... Vantaa taskussa Sisältö Alue ja ympäristö... 2 Vantaan 12 ystävyyskaupunkia... 2 Väestö... 4 Asuminen... 6 Koulutus... 8 Tulot... 8 Työmarkkinat... 9 Kulttuuri ja vapaa-aika...11 Päivähoito...12 Sosiaali-

Lisätiedot

Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta. Monikulttuuriasiainneuvottelukunta Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö

Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta. Monikulttuuriasiainneuvottelukunta Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö Yleisesittely Vantaan kaupungista ja päätöksenteosta Monikulttuuriasiainneuvottelukunta 6.9.2017 Apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Niinistö Vantaa lyhyesti Helsingin pitäjästä tuli Helsingin maalaiskunta

Lisätiedot

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella

Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Rautatieasemat HSL:n seutulippualueella Järnvägsstationer i HRT:s regionbiljettsområde Y S U L Kirkkonummi Kyrkslätt Tolsa Tolsa Jorvas Masala Masaby Luoma Bobäck Mankki Mankby E Kauklahti Köklax Espoo

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten

87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. Kehitysvammaisten Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2010 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2010 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet Helsingin seudun väestöennuste Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Päivitetty 13.2.215 Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku

Lisätiedot

Kanada. Pohjoisnapa VANTAA. Moskova. Eurooppa. Rooma

Kanada. Pohjoisnapa VANTAA. Moskova. Eurooppa. Rooma VANTAA taskussa Sisällys Alue ja ympäristö 2 Vantaan 13 ystävyyskaupunkia 2 Väestö 4 Asuminen 6 Koulutus 8 Tulot 8 Työmarkkinat 9 Kulttuuri ja vapaa-aika 11 Sosiaali- ja terveydenhuolto 12 Kaupungin talous

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2015

TILASTOKATSAUS 3:2015 TILASTOKATSAUS 3:2015 27.5.2015 TULOTIETOJA VANTAALTA, SEN OSA-ALUEILTA, HELSINGIN SEUDULTA JA MAAMME SUURIMMISTA KAUPUNGEISTA VUODELTA 2013 Valtionveronalaiset keskitulot Vantaalla ja muissa isoissa kaupungeissa

Lisätiedot

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9.

1 Alue ja ympäristö 8. 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8. 1.2 Tuusulan kunnan alue 9. 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9. Sisällysluettelo 1 Alue ja ympäristö 8 1.1 Tuusulan kunnan suunnittelualuejako 8 1.2 Tuusulan kunnan alue 9 1.3 Tuusulan ystävyyskunnat 9 2 Väestö 10 2.1 Tuusulan väkiluku 1.1.1900 2011 10 2.2 Väkiluvun

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Pohjois-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Pohjois-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Pohjois-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Pohjois-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 96-7 POHJOIS-ESPOO 71 Vanhakartano-Röylä 72 Kalajärvi-Lakisto 14 12 1 8 6 4 2 Pohjois-Espoo; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 1986 1991 1996 21 26 211* 216* Yht. 16-64 v 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pohjois-Espoo;

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2010. Finavia Oyj A1/2011 Vantaa 21.3. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 21 Finavia Oyj A1/211 Vantaa 21.3.211 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.

Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5. Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2009 Finavia Oyj A3/2010 Vantaa 19.5.2010 Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoasema, Lentokonemeluselvitys, toteutunut

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella (1.1.) 1990-2012 ja ennuste vuosille 2013-2020 25 000 22 500 20 000 Ennuste 17 500 väestön määrä 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 1990 1992 1994 1996 1998

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ALUE 3. VÄESTÖ Keravan asukasluku vuoden lopussa 3 Väestön kansalaisuus 4 Väestön äidinkieli 4 Väestön ikärakenne 4

KERAVAN KAUPUNGIN ALUE 3. VÄESTÖ Keravan asukasluku vuoden lopussa 3 Väestön kansalaisuus 4 Väestön äidinkieli 4 Väestön ikärakenne 4 TILASTOTIETOA 2015 1 SISÄLTÖ SIVU KERAVAN KAUPUNGIN ALUE 3 VÄESTÖ Keravan asukasluku vuoden lopussa 3 Väestön kansalaisuus 4 Väestön äidinkieli 4 Väestön ikärakenne 4 VÄESTÖMUUTOKSET Väestömuutokset 5

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Vanha-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Vanha-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Vanha-Espoo; koko väestö ja v * 2016* Vanha-Espoo; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 81-6 VANHA-ESPOO 61 Kanta-Espoo 62 Muurala-Gumböle 63 Bemböle 64 Nuuksio-Nupuri 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Vanha-Espoo; koko väestö ja 16-64 v. 1.1.1986-216 Yht. 16-64 v 6 5 4 3 2 1 Vanha-Espoo; ikäryhmät

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus

Helsingin seudun väestöennuste. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Helsingin kaupungin tietokeskus Väestöennusteet - Helsingin seudun väestöennuste - Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen väestön ennuste - Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste Helsingin seudun väestöennuste Väkiluku Helsingissä,

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008

Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema Lentokonemeluselvitys, toteutunut tilanne vuonna 2008 Ilmailulaitos Finavia A4/2009 Vantaa 13.7.2009 Ilmailulaitos Finavia, Helsinki-Vantaan lentoasema,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ALUE 3. VÄESTÖ Keravan asukasluku vuoden lopussa 3 Väestön kansalaisuus 4 Väestön äidinkieli 4 Väestön ikärakenne 4

KERAVAN KAUPUNGIN ALUE 3. VÄESTÖ Keravan asukasluku vuoden lopussa 3 Väestön kansalaisuus 4 Väestön äidinkieli 4 Väestön ikärakenne 4 TILASTOTIETOA 2016 1 SISÄLTÖ SIVU KERAVAN KAUPUNGIN ALUE 3 VÄESTÖ Keravan asukasluku vuoden lopussa 3 Väestön kansalaisuus 4 Väestön äidinkieli 4 Väestön ikärakenne 4 VÄESTÖMUUTOKSET Väestömuutokset 5

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen

Asuminen ja rakentaminen Asuminen ja rakentaminen Elina Parviainen / n kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 1.3.2017 Asuminen ja rakentaminen Asunto- ja toimitilarakentaminen Asuminen Kuvioissa ja taulukoissa käytetyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Tilastokeskus: asuntokantatilastot, väestölaskennat, Kiinteistövirasto

Tilastokeskus: asuntokantatilastot, väestölaskennat, Kiinteistövirasto 2.1 Asuntokanta 2.1.1 Asuntojen määrä ja ominaisuudet Tietolähde: Perustietoja: Tilastokeskus: asuntokantatilastot, väestölaskennat, Kiinteistövirasto Asuntokanta hallintaperusteen (omistusasunto, vuokra-asunto,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007

SIPOON YLEISKAAVA 2025 PRESENTATION 11.6.2007 SIPOON YLEISKAAVA 2025 GENERALPLAN FÖR SIBBO 2025 ESITTELY 11.6.2007 PRESENTATION 11.6.2007 YLEISKAAVOITUS JA KUNTASTRATEGIA GENERALPLANERINGEN OCH KOMMUNSTRATEGIN yleiskaava kaavoitusohjelmassa generalplanen

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA 2013 Tietoisku 3/2016 Kuva: Eemail/Lehdentekijät Hanna Jantunen Espoon kaupunki Konserniesikunta Strategia ja kehittäminen Vuonna 2013 Espooseen muutti yhteensä 18 307 henkeä,

Lisätiedot

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412

Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 Invånarantal Asukasluku (31.12.2011) 9 412 5,8 7,9 Svenska Ruotsi Finska Suomi Övriga Muut 26,5 13,6 59,9 0 14 år 15 64 år 65 år 86,3 Språkfördelning % Kielijakauma Åldersstruktur % Väestörakenne arbetsplatser

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot