Kuin kaksi marjaa? Kunnat Pohjoismaissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuin kaksi marjaa? Kunnat Pohjoismaissa"

Transkriptio

1 Kuin kaksi marjaa? Kunnat Pohjoismaissa Fikt ja Uusi Kunta 2017

2 2 POHJOISMAAT Pohjoismaiden kuntamalli Muun Euroopan kuntiin verrattuna pohjoismaiset kunnat muistuttavat hämmentävän paljon toisiaan: samantyyppiset tehtävät, samankaltainen suhde valtioon ja vilkas hyvien ideoiden kierrätys. Eroavaisuudet huomaa vasta tarkemmin tarkastellessa. Vuonna 2010 Tanskassa on ollut kolme vuotta käytössä uusi kuntaja aluerakenne. Suomessa ollaan edelleen keskellä suurta muutosprosessia. Norjassa ja Ruotsissa ehdotukset suuralueista hylättiin, mutta yhtenäistäminen ja vapaavalintaisuuden lisääminen muuttavat kunnallisen toiminnan edellytyksiä. Monet ulkoiset tekijät ovat kaikille yhteisiä talouskriisi, teknologiakehitys, ilmastopolitiikka ja vaikuttavat johtavan samankaltaisiin ratkaisuihin. Talouskriisi ja kireä kuntatalous Parin viimeisimmän vuoden aikana maailman talouskriisi on vaikuttanut julkiseen talouteen ja siten myös kuntien talouteen. Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa keskustelu kuntien tulevaisuudesta on vahvasti kytköksissä taloudelliseen tilanteeseen, kun taas Norjassa keskustelussa tuntuu olevan vähemmän viitteitä taloudellisiin reunaehtoihin. Hallitukset priorisoivat tervettä julkista rahoitusta ja haluavat pitää kuntasektorin talouden kurissa. Toimenpideohjelmien sisältämillä mekanismeilla pyritään hillitsemään kustannusten nousua ja parantamaan tuottavuutta. Hoitokustannusten, hoitoketjujen ja hoidon saatavuuden koetaan olevan ongelma kaikkialla siitä huolimatta, että sairaanhoito nykyisin järjestetään hyvin eri tavoin eri Pohjoismaissa. Tanskassa vuoden 2011 kuntataloudesta tehdyssä sopimuksessa sovitaan muun muassa kunnallisista puolivuotiskirjanpidoista, joilla pyritään pitämään talous paremmin kurissa. Sopimus sisältää myös ehdotuksia siitä, miten sääntelyä voidaan vähentää, kun toimintakustannukset nousevat voimakkaasti. Suomessa etenkin 20 suurimman kaupungin odotetaan parantavan kunnallisen palvelutuotannon tehokkuutta. Myös Suomessa käydään keskustelua kustannuksia lisäävän sääntelyn purkamisesta. a n e ce c i l i e bl i c h f e l dt/no r d e n.c o m Yhteinen piirre monissa toteutetuissa muutoksissa on se, että keskiössä on yksilö. Keskittyminen yksilöön muutttaa kuntien roolia Yhteinen piirre monissa toteutetuissa tai tekeillä olevissa muutoksissa on se, että keskiössä on yksilö. Kuntalaisen täytyy saada yksi ainoa osoite julkiselle sektorille, mikä on ollut pyrkimyksenä Tanskan rakenneuudistuksessa, Norjan nav:n uudistuksessa (uusi työ- ja hyvinvointihallinto) ja Ruotsin ja Suomen yhteispalvelukokeiluissa. Tietotekninen kehitys ja tietokoneiden yleisyys ovat lisänneet tarvetta siirtää julkiset palvelut verkkoon ja purkaa kuntien ja valtion viranomaisten välisiä rajoja, ainakin kuntalaisen tai palvelun käyttäjän näkökulmasta. OECD:n raportissa Tanskasta tietoyhteiskuntana (2010) korostetaan, että julkishallinto on kokonaisuus. Suomessa useat kansalliset työryhmät ovat osoittaneet, että paremmin tietotekniikkaa hyödyntämällä saatettaisiin säästää kustannuksia ja parantaa asiakaspalvelua, mutta että kuntien ja valtion tietojärjestelmät eivät toimi tehokkaasti. Ruotsi erottautuu muiden joukosta maana, jossa tällä hetkel- Uusi Kunta 2017 ja Pohjoismaat Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt hankkeen Uusi Kunta 2017, jossa luodaan malleja elinvoimaisille kunnille. Osana projektia Siv Sandberg on kirjoittanut kokemuksista ja pyrkimyksistä eri puolilla Pohjoismaita. Finlands kommuntidningin liite 6/2010 Julkaisupäivä Paino Kirjapaino Uusimaa, Porvoo. SIV SANDBERG on Pohjoismaat-liitteen tekstien kirjoittaja. Hän toimii kuntatutkijana Åbo Akademissa ja tutkii muun muassa kuntarakenteita ja aluekehitystä. Kansikuva Magnus Fröderberg/norden.org. Verkossa Käännös Heidi Teern.

3 yhä hajanaisempi ANALYYSI 3 lä pidetään tärkeänä vanhempien oikeutta valita lastensa koulu, potilaiden oikeutta valita sairaala ja vanhusten oikeutta valita yksityinen tai kunnallinen hoito. Porvarihallitus on ajanut vapaavalintaisen järjestelmän laajentamista, esimerkiksi ottamalla käyttöön pakollisen hoitovalinnan perusterveydenhuollossa. Vapaakoulujen ja yksityisten koulujen tarjonta. Tukholman seutu on ideologinen näyteikkuna, jossa vallanvaihdot usein merkitsevät voimakkaita muutoksia kuntapalvelujen tuotantotavoissa. Muissa Pohjoismaissa koulujen jaottelussa julkiseen ja yksityiseen ei ole yhtä vahvaa poliittista jännitettä kuin Ruotsissa. Yksilön oikeus valita vaikuttaa kuitenkin lisääntyvän julkisia palveluja uudistettaessa luvun pohjoismainen kunta on yhä useammin pikemminkin julkisen palvelun järjestäjä kuin sen tuottaja. valtioon nähden että integroi-tuja kansalliseen järjestelmään. Autonomia näkyy muun muassa verotusoikeutena, suunnittelumonopolina ja kunnallisena demokratiana. Integraatiota taas edustaa esimerkiksi kansallinen lainsäädäntö, valvonta ja valtionosuusjärjestelmä. Viimeisten viiden-kymmenen vuoden aikana Pohjoismaissa toteutettuja uudistuksia ja tapahtunutta kehitystä ei ole helppo sijoittaa itsehallinnon ja integraation väliselle akselille. Tietyllä tapaa itsehallinto lisääntyy: Kunnat ja alueet saavat uusia tehtäviä esimerkiksi ympäristö- ja työmarkkina-asioiden piiristä. Kunnilla on jatkossakin suuressa määrin vapaus valita tapa, jolla ne hoitavat tehtävänsä. Modernin kasvu- ja kehityspoliittisen näkemyksen mukaan kuntien edellytetään kantavan taloudellisen vastuun muun muassa paikallisista infrastruktuurihan keista. Toisaalta kuntatalouden ohjausta on kiristetty: kuntia rankaistaan korotetuista veroista ja poikkeavia kustannuskuvia suvaitaan yhä vähemmän. Taloudesta ja toiminnasta vaaditaan enemmän raportteja, ja niiden myötä havaitut eroavaisuudet nähdään helposti ongelmina. Esimerkiksi Suomessa kaavoitusmonopoli on nähty ongelmallisena suunniteltaessa kestäviä rakenteita kaupunkiseuduille. Kehityksessä, jossa yksilön vapaavalintaisuutta ja eri julkisten palvelujen integrointia käyttäjän kannalta lisätään, on piirteitä sekä itsehallinnosta että integraatiosta. Toisaalta valinnan mahdollisuudet siirtyvät kuntien päättäjiltä yksilöille, jolloin kuntainstituution identiteetti heikkenee. Toisaalta järjestelmät sallivat edelleen kuntatason profilointia ja sopeuttamista Ruotsin radikaaleimmista malleista on päätetty paikallisella tasolla, ei kansallisella. Vielä selvittämätön kysymys on, missä määrin yksityisen sektorin tarjoamat vaihtoehdot uhkaavat rapauttaa kunnallista toimintaa. Joka tapauksessa sekä kunnan että kuntapäättäjien rooli on muuttumassa luvun pohjoismainen kunta on yhä useammin pikemminkin julkisen palvelun järjestäjä kuin sen tuottaja. Pohjoismaissa väestö keskittyy yhä enemmän suurkaupunkialueille, mikä aiheuttaa paineita löytää malleja jotka on sopeutettu kaupunkimaisempaan elämänmenoon. Samanaikaisesti syrjäseutukuntien erityistarpeet korostuvat yhä vahvemmin. Ristipaine itsehallinnon paikallista toimintaa paikallisin ehdoin ja integraation kokonaisuudesta huolehtiminen valtakunnallisella tasolla välillä pysyy ennallaan. RAKENNEUUDISTUKSET POHJOISMAISSA Tanska Uudistusehdotukset Rakenneuudistus: kuntaliitoksia ja uusia alueita Tilanne 2010 Rakenneuudistus vietiin päätökseen , sen jälkeen mm. laatu-uudistus Itsehallinnon ja integraation välimaastossa bruno dente ja francesco kjellberg kuvailivat Länsi- Euroopan kunnallishallintoa koskevassa tutkimuksessaan (1988) paikallista itsehallintoa tarkastelun lähtökohtana autonomia ja integraatio. Hyvinvointivaltiossa kunnat ovat sekä autonomisia Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus Norja Maakunnat (18) korvataan 7-9 alueella Ruotsi Maakäräjät (20) korvataan 7-9 aluekunnalla Uudistus toteutetaan v mennessä Ei toteutettu suunnitellussa laajuudessa, ei uusia alueita, mutta uusia tehtäviä maakunnille Ei ole vielä toteutettu, suuralueet vaikuttavat epätodennäköisiltä

4 4 POHJOISMAAT Tanskan nykyinen kunta- ja aluerakenne on ollut käytössä siitä lähtien, kun rakenneuudistus vietiin läpi tammikuussa 2007, eli runsaat kolme vuotta. Kolme vuotta uutta rakennetta Kuntien osalta uudistus merkitsi kuntaliitoksia: 271 kunnasta jäi jäljelle 98, ja tyypillisessä tanskalaisessa kunnassa on nykyisin runsaat asukasta. Lisäksi uudet suuremmat kunnat saivat uusia tehtäviä ympäristö- ja sosiaalialalla sekä työllisyyspolitiikassa. Alueellisella tasolla 13 maakuntalääniä purettiin ja korvattiin viidellä alueella (region), joiden päätehtävä on sairaalatoimi. Alueiden vastuulla on lisäksi tehtäviä aluesuunnittelun ja erikoissosiaalihuollon piirissä. Alueita johtavat kansan valitsemat elimet, mutta ne eivät varsinaisesti ole itsehallinnollisia yksiköitä. Niillä ei ole verotusoikeutta eikä valtuuksia hoitaa muita kuin suoraan laissa säädettyjä tehtäviä. Alueiden toiminta rahoitetaan valtionosuuksilla ja kuntien maksuosuuksilla tehtäväkohtaisesti. Alueellisilla päättäjillä ei ole mahdollisuutta käyttää sairaanhoitoon myönnettyjä varoja aluesuunnittelun rahoittamiseen tai päinvastoin. Vuonna 2009 tehdyn tilaraportin mukaan uuteen rakenteeseen siirryttiin laajoista muutoksista huolimatta tehokkaasti ja sujuvasti. Kunnat arvioivat, että niillä uudistuksen myötä on paremmat edellytykset hoitaa erityisesti ympäristöön, kaavoitukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä työmarkkinapolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Ongelmia on sitä vastoin havaittu kuntien ja alueiden rajapinnassa. Uusi rakenne on muuttanut sekä kansalaisten että poliitikkojen roolia. Kuntien arvioiden mukaan tarvitaan myös lisäpanostuksia, jotta uusissa rakenteissa päästään tehostamis- ja rationalisoimisvoittoihin. Borger.dk ovi julkiselle sektorille Tanskalaiset kunnat vastaavat entuudestaan sellaisista tehtävistä, joita Suomessa hoitaa Kela, ts. sosiaalivakuutuksista ja eläkkeistä. Työmarkkina-asioiden siirryttyä kunnalliseen työllisyyskeskukseen kunnat ovat yhä suuremmassa määrin kansalaisten ensisijainen ovi julkiselle sektorille. Uudistuksen jälkeen kunnilla on oikeus palkata kansalaisneuvojia, jotka opastavat kuntalaisia löytämään hakemansa palvelun uusissa rakenteissa. Rakenneuudistusta täydennetään kehittämällä sähköisiä palveluja, jotka tarjoavat julkisia palveluja sähköisessä muodossa mm. borger.dk- portaalin kautta. OECD:n vuonna 2010 julkaisemassa arviossa todetaan, että Tanska tarjoaa julkisia palveluja uraauurtavalla, nerokkaalla tavalla, mutta että julkisten laitosten välisten rajojen häivyttämisessä kuntalaisiin nähden on vielä paljon tekemistä. Laatusopimuksia, byrokratian purkamista ja sopimuksia hyvästä hajautetusta ohjauksesta Tanskan kunnissa toteutettavalla laatu-uudistuksella pyritään 5ALUETTA, JOTKA VAS- TAAVAT sairaanhoidosta tietyistä sosiaalihuollon tehtävistä ja tietyistä aluesuunnittelun tehtävistä. 98 kuntaa: mediaanikoko asukasta. Pienimmässä kunnassa on asukasta ja suurimmassa asukasta. takaamaan kuntapalvelujen korkea laatu. Laatu-uudistuksen myötä kuntien tavoitteiden ja panostusten dokumentointiin ja mittaamiseen kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet. Kaikkien kuntien on ollut määrä laatia laatusopimus, josta käy kuntalaisille ymmärrettävällä tavalla ilmi poliittiset tavoitteet ja se laatutaso, johon kunta kullakin sektorilla pyrkii. Esimerkiksi hyvän lasten- ja vanhustenhuollon määrittelemiseksi laaditaan apuvälineitä. Samanaikaisesti dokumentointi- ja raportointivaatimuksia lisäävän laatu-uudistuksen kanssa on ryhdytty purkamaan byrokratiaa ja yksinkertaistamaan sääntöjä, jotta resursseja vapautuisi asiakaspalveluun. Vuonna 2008 Tanskan hallitus ja kuntien keskusjärjestö Kommunernes Landsforening solmivat sopimuksen hajautetun ohjauksen periaatteista (kts. inforuutu). Lähtökohtana on, että valtio ohjaa kokonais-tavoitteiden pohjalta ja kunnilla ja niiden henkilöstöllä on oltava toimintavapaus tehtävien toteuttamisessa. Edellytyksenä tosin on, että kunta osoittaa kykenevänsä tarttua tilanteeseen, kun kansalaiset arvostelevat sen menettelytapoja. Elleivät kunnat osaa korjata tekemiään virheitä, keskitetty erityisohjaus uhkaa lisääntyä. Talous tiukassa ohjauksessa Maailmantalouden kriisi vaikuttaa Tanskan julkiseen sektoriin ja si-

5 TANSKA 5 Hajautetun ohjauksen kymmenen periaateetta: Tanskan hallituksen ja kuntien keskusjärjestön Kommunernes landsforeningin välinen sopimus 2008 Selkeä vastuunjako valtion ja kuntien välillä 1. Selkeä tehtävävastuu kansalaisia kohtaan 2. Yksittäiset asiat ratkaistaan käytännön tasolla Tavoite- ja kehysohjaus luovat pohjan valtion ja kuntien väliselle yhteistyölle 3. Selkeät tavoitteet ja tulossuuntautuneisuus 4. Panostusten ja vaikutusten dokumentointi Selkeä poliittinen johtovastuu ja toimintavapaus johdolle ja henkilöstölle operatiivisessa toiminnassa 5. Poliittiset tavoitteet ohjaavat panostuksia 6. Hajautettu johtaminen ja menetelmävapaus 7. Tavoitteet ja tulokset tehdään läpinäkyviksi kansalaisille 8. Henkilöstö ja palvelujen käyttäjät aktiivisessa roolissa Yhteinen vastuu kuntien toimintaa koskevien sääntöjen ja dokumentoinnin selkeyttämisestä 9. Systemaattinen sääntöjen yksinkertaistaminen Kuntapalvelujen tavoitteellinen valvonta 10. Uusia laadunvarmistuksen muotoja. karen beate nosterud / norden. org Tanskalainen kätilö. Nyhavn, Kööpenhamina. maria brommels ten myös kuntien talouteen. Valtion ja kuntien vuodelle 2011 solmimassa sopimuksessa kuntataloudesta määrätään, että valtion panostukset kuntapalveluihin pysyvät nykyisellä korkealla tasolla. Kuntatalouden kustannusten nousu pyritään kuitenkin pysäyttämään. Toimenpideehdotukset sisältävät tiukempaa kuntien varojen seurantaa puolivuotiskirjanpidon avulla. Niillä toimialoilla, joilla kustannukset ovat lisääntyneet eniten mm. erityisopetus ja vanhustenhuolto ehdotetaan, että muun muassa tarveharkinnan säännöstöä yksinkertaistettaisiin, jotta kustannukset laskisivat. Sairaanhoitoa eri kuoseissa 2000-luvun uudistusten seu- rauksena sairaanhoito järjestetään ja sitä hallinnoidaan hyvin eri tavoin eri Pohjoismaissa. OECD:n arvioinnissa vuodelta 2010 todetaan, että Tanska on sähköisten palvelujen edelläkävijä. raanhoitopiirien päättäjät valitaan välillisesti jäsenkunnissa kuntavaalitulosten perusteella. Norjassa sairaaloita hallin- Tanskassa uudet alueet vas- taavat erikoissairaanhoidosta. Alueiden asukkaat valitsevat niiden päättäjät, mutta alueilla ei ole verotusoikeutta eikä kuntatietoutta. Sairaanhoito rahoitetaan valtionosuuksin ja kuntien maksuosuuksin. Suomessa erikoissairaan- hoidosta vastaavat sairaanhoitopiirit, jotka ovat peruskuntien omistamia ja rahoittamia kuntayhtymiä. Sai- noi neljä valtion omistamaa terveydenhuoltoyritystä.näissä yrityksissä ammattihallitukset tekevät operatiivisen tason päätökset, kun taas eduskunta (Stortinget) kantaa lopullisen poliittisen vastuun. Ruotsissa maakäräjät/alu- eet vastaavat sairaanhoidosta. Maakäräjäpoliitikot valitaan vaaleilla ja maakäräjät kantavat veroa rahoittaakseen toimintansa. F INL ANDS KOMMU NT IDNING P OH JOIS M AAT- l i i te

6 6 POHJOISMAAT Suomessa ei Viisi vuotta rakenneuudistusta ole varsinaista vaalein valittua aluetasoa. Alueelliset tehtävät hoidetaan kuntayhtymissä, (sairaanhoitopiirit ja maakuntaliitot). Poikkeuksia ovat Kainuun maakuntahallintokokeilu ja Ahvenanmaan itsehallinto. Viittä viimeisintä vuotta ovat leimanneet kunta- ja palvelurakenneuudistus. Vuoteen 2012 saakka toteutettavan uudistuksen myötä suuri osa kunnista on sopinut kuntaliitoksista tai yhteistoiminta-alueista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Rakenneuudistusta koskeva pui- telaki edellyttää, että perusterveydenhuolto ja siihen liittyvä sosiaalihuolto järjestetään vähintään asukkaan kunnissa tai yhteistoimintaalueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että perusterveydenhuollon ylläpitäjien määrä on laskenut vuoden :stä vuoden 2010 alun 122:een (67 yhteistoiminta-aluetta ja 55 kuntaa). Kuntien määrä on kuntaliitosten myötä laskenut 326:een Manner-Suomessa. Vuonna 2000 MannerSuomen kuntia oli 432. Valtion pyrkimyksenä on ollut kannustaa suuriin, useiden kuntien välisiin kuntaliitoksiin. Vuosina 2009 ja 2010 toteutetuista kuntaliitoksista monet olivat useamman osapuolen välisiä, esimerkiksi Salossa ja Hämeenlinnassa, mutta myös kahden pienemmän kunnan liitoksia tehtiin. Muutosvalmius on yleisesti ollut suurempaa Län- si- ja Etelä-Suomessa kuin idässä ja pohjoisessa, ja kuntien valinnoissa on havaittavissa alueellisia suuntauksia. Eniten kuntaliitoksia tehtiin Varsinais-Suomessa, vähiten esimerkiksi Lapissa ja Pohjanmaalla. Vuoden 2010 alussa runsaat 30 kuntaa ei ollut vielä löytänyt yhteistyökumppania. Päätöksiä tulevista kuntaliitoksista on tehty muun muassa Oulun seudulla. Hallituksen selvitys uudistuksen toteutuksesta julkaistiin marraskuussa Selvityksessä todettiin, että kuntakentällä on tehty suuria muutoksia lyhyessä ajassa, mutta myös että kuntien välillä on suuria eroja ja että sosiaali- ja terveydenhuollon uudet ratkaisut uhkaavat tehdä rakenteista pikemminkin monimutkaisempia kuin selkeämpiä. Selvityksessä todetaan myös, että sisältömuutoksia on toistaiseksi vähän ja että kuntien tulee F I N L AN DS KO MMUN TID NI NG POHJ OI SMAAT-liite 5 VUODEN JÄLKEEN 326 kuntaa Manner-Suomessa ja 16 kuntaa Ahvenanmaalla, jolla on oma kuntalaki Kuntien mediaanikoko asukasta. Pienimmässä Manner-Suomen kunnassa on 801 ja suurimmassa asukasta. ryhtyä toimenpiteisiin laskeakseen kustannuksia ja nostaakseen tuottavuutta. Vielä on liian aikaista sanoa, missä määrin uudistus on kyennyt vastaamaan niihin haasteisiin, joiden vuoksi se käynnistettiin (ikääntyvä väestö, kuntatalouden heikkeneminen ja tuleva työvoimapula). KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSEN VAIKUTUS Kuntien lkm Manner-Suomessa (pl. Ahvenanmaa) Perusterveydenhuollon ylläpitäjien lkm (kunnat ja kuntayhtymät) Useita rinnakkaisia uudistuksia Kunta- ja palvelurakenneuudistus

7 SUOMI 7 ane cecilie blichfeldt / norden. com on vain yksi monista 2000-luvun rakenne- ja ohjausuudistuksista Suomessa. Lähes joka ministeriön toimialalla alueja piirijaot ovat muuttuneet, yleensä siten, että yksiköt ovat kasvaneet ja harventuneet. Vuodenvaihteessa uudistettiin muun muassa valtion aluehallinto, joka vaikuttaa esimerkiksi kuntien toiminnan valvontaan ja alueelliseen kehityspolitiikkaan. Kuntien kannalta suunnitelluilla terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistuksilla on suuri merkitys, ja ne ovat tietyssä määrin vaikuttaneet kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoon. Maakuntahallintokokeilusta saatuja kokemuksia Kainuussa, missä vastuu raskaasta palvelutuotannosta on siirtynyt maakunnalle, analysoidaan parhaillaan poliittisessa prosessissa. Päättäjät ovat eri mieltä siitä, missä määrin malli soveltuu käytettäväksi myös muissa maakunnissa. Tämän lisäksi eri lait ja hankkeet muuttavat toiminnan ohjausta. Pyrkimys lisätä palvelunkäyttäjien valinnanvapautta on vahvasti esillä monessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistushankkeessa. Ajatuksena on, että potilaiden olisi helpompi valita lääkäri tai terveyskeskus tai valita yksityisen ja julkisen sektorin palvelutuottajien välillä ns. palvelusetelien avulla. Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt hankkeen Uusi Kunta 2017, jossa luodaan kuntasektorille edellytyksiä sopeutua tulevaisuuden vaatimuksiin. Keväällä 2010 kuntaministeri hylkäsi Kuntaliiton aloitteen kokonaisvaltaisesta kuntalain uudistamisesta. ohjausta kuntasektorilla. OECD toteaa kevään 2010 talouskatsauksessaan, että kuntien talous ja alueelliset erot aiheuttavat Suomen taloudelle suuria haasteita. OECD:n mukaan kuntien valtionosuusjärjestelmää on syytä tarkistaa. Myös tulo-, yhteisö- ja kiinteistöverojen välistä tasapainoa on syytä muuttaa ja uusia kuntaliitoksia tulee jouduttaa. Tuottavuuden parantamista sähköisten palvelujen ja tietotekniikan avulla pidetään yhtenä tärkeänä kehitysalueena sekä asiakaspalvelun että tuottavuuden kannalta, mutta kuntien monien eri tietojärjestelmien katsotaan olevan tehokkuuden esteenä. Kuntasektori ja tuottavuusvaatimukset Talouskriisi ja julkisen talouden säästövaatimukset varjostavat kuntien tulevaisuusnäkymiä ja vaikuttavat edellyttävän jossain määrin vahvempaa valtion- KUNTA- JA ALUEHALLINTO POHJOISMAISSA Peruskuntataso Tanska Suomi Norja Ruotsi 98 kuntaa 326 kuntaa Manner-Suo- 430 kuntaa 290 kuntaa 2010 messa ja 16 kuntaa Ahvenanmaalla Aluetaso 5 aluetta (välittömästi 19 maakuntaliittoa, 20 sair. 18 maakuntaa 18 maakäräjää + (demokratia- valittu, ei verotus- hoitopiiriä + muut kunta- (fylkeskommuner, 2 aluetta (välittö- lähtöinen) 2010 oikeutta) yhtymät (välillisesti valittu) välittömästi valittu, mästi valittu, Poikkeukset muodollinen vero- verotusoikeus) Kainuun maakuntakokeilu tusoikeus) Ahvenanmaan maakunta Kuntien mediaani koko, asukasluku (tyypillinen kunta) Alle asukkaan skanephoto. com / norden. org kuntien osuus KUNTA-ASIAT VALTIONHALLINNOSSA Ministeriöissä kunta-asiat jakautuvat seuraavasti: Tanska: Terveysministeriö (sosiaalipolitiikka, terveydenhuolto, kunnat ja alueet) Suomi: Valtiovarainministeriö, Norja: Kunta- ja alueministeriö, Ruotsi: Valtiovarainministeriö, --> departement. F INL ANDS KOMMU NT IDNING P OH JOIS M AAT- l i i te

8 8 POHJOISMAAT Vapaavalintaisuus etusijalla Ruotsin kuntajaossa ei ole tehty suuria muutoksia 1970-luvun jälkeen, eivätkä mahdolliset kuntaliitokset ole politiikan päiväjärjestyksessä. Kuntien välinen yhteistyö on jatkuvasti kasvanut Ruotsissa sitä myötä kun asuminen ja työelämä ovat eriytyneet ja toiminnalliset alueet ovat kasvaneet. Toukokuussa 2010 perustettiin toimikunta, jonka tehtävänä on tarkastella tiettyjä kunnallisen demokratian toimintatapaan liittyviä kysymyksiä, kuten kunnallisen yhteistoiminnan sääntöjä, mahdollisuutta perustaa välittömillä vaaleilla valittuja kunnanosalautakuntia, kunnallisneuvoksen roolia sekä uusien hallitusten ja enemmistöjen perustamista kuntiin ja maakäräjille. Suuret poliittiset eroavaisuudet kuntien toimintatavoissa tulevat esiin näkemyksissä siitä, miten kuntapalvelut pitäisi tuottaa. Poliittiset puolueet keskustelevat kouluista ja hoitoalasta, mutta harvemmin kunnista samalla tavoin kuin Norjassa ja Suomessa. Näin siitä huolimatta, että kunnat ja maakäräjät vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä kouluista. Porvarihallitus on voimakkaasti korostanut yksilön valinnanvapauden ja yksityisen sektorin vaihtoehtojen tarvetta ja toteuttanut tavoitteensa tueksi uudistuksia sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Punavihreä oppositio sen sijaan kannattaa julkista palvelujen järjestämistä ja tasavertaista palvelutarjontaa. Suuralueet joita ei tullutkaan Loppumietinnössään vuonna 2007 vastuutoimikunta esitti, että nykyiset 18 maakäräjää ja kaksi aluetta korvattaisiin uusilla noin miljoonan asukkaan aluekunnilla, mikä olisi tarkoittanut 7 9 uutta aluekuntaa. Uudet aluekunnat saisivat enemmän vastuuta hyvinvointi- ja kehitysasioista. Mietinnöstä saatu palaute oli valtaosin myönteistä, mutta hallituksen varautuminen poliittisiin toimiin esityksen toteuttamiseksi on ollut heikkoa. Kartoittamaan kiinnostusta suuralueiden muodostamiseen nimitettiin selvitysmies, ja vuonna 2009 laadittiin muodollinen menettely alueen muodostamisen hakemista varten. Lopputulos on toistaiseksi ollut laiha. Skoone ja Länsi-Götanmaa, jotka ovat olleet kokeilualueita vuodesta 1999, vastaavat vuodesta 2011 lähtien tietyistä aluesuunnitteluasioista, jotka muissa lääneissä hoitaa lääninhallitus. Hallannille on hakemuksen perusteella myönnetty suuralueen asema ja Gotlannin asemaa selvitetään. Suunnitellut kuntaliitokset esimerkiksi Norrlannissa ja Mälarinlaaksossa eivät ole vielä toteutuneet. Selvitysmies valmistelee parhaillaan katsausta valtion viranomaisista alueellisella tasolla. Uudistuksilla lisää valinnanvapautta Porvarihallitus on voimakkaasti suosinut sellaisia mekanismeja, jotka lisäävät valintamahdollisuuksia julkisessa palvelutuotannossa. Muun muassa esteitä vapaakoulujen ja yksityisten sairaaloiden perustamiselle on purettu, ja käyttöön on otettu laki vapaavalintaisesta järjestelmästä. Uusi laki velvoittaa kunnat ja maakäräjät sallimaan yksityiset palveluntuottajat tietyillä toimialoilla. Vapaakoulua käyvien oppilaiden osuus on kasvanut noin yhdestä prosentista 1990-luvun alussa 18 MAA- KÄRÄJÄÄ JA KAKSI ALUETTA VASTAA sairaanhoidosta ja infrastruktuuriin, liikenteeseen, kulttuuriin ja koulutukseen liittyvistä asioista. Yhteensä 290 kuntaa: mediaanikunnassa asukasta. Pienimmässä kunnassa ja suurimmassa asukasta. j o h a n n e s j a n s s o n /no r d e n.c o m Tienviitta Lapissa, Ruotsi.

9 RUOTSI 9 10 prosenttiin vuonna Joissakin kunnissa, erityisesti suurkaupungeissa ja lähiökunnissa, yli kolmannes oppilaista käy yksityistä peruskoulua tai lukiota. Laki vapaavalintaisesta järjestelmästä sallii kuntien ja maakäräjien luovuttaa valinnan palveluntuottajasta sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaalle tai palvelunkäyttäjälle. Asiakas valitsee palveluntuottajan koetun laatutason perusteella. Kunta/maakäräjät maksaa aina saman hinnan tietystä palvelusta. Niiden kuntien, jotka ottavat käyttöön hoitovalintamallin, on ilmoitettava asiasta valtion ylläpitämällä verkkosivustolla, Vuoden 2010 alusta lähtien valtiopäivät velvoittavat kaikkia maakäräjiä ottamaan käyttöön hoitovalintamallin perusterveydenhuollossa (mm. tutkimus, diagnostiikka ja hoito yleislääketieteen piirissä). Hoitovalinnan käyttö vaihtelee huomattavasti eri alueilla. Jotkut maakäräjät, muun muassa Tukholman ja Hallannin, olivat jo ennen lain voimaantuloa ottaneet käyttöön Vastuutoimikunnan mietinnön lopputulos on toistaiseksi ollut laiha. laajan hoitovalintamallin. Valinnanvapautta lisäävät uudistukset sisältävät poliittisia jännitteitä ja herättävät vilkasta keskustelua ennen ja jälkeen vuoden 2010 vaalien. Joillakin alueilla, esimerkiksi Tukholmassa, vallanvaihdoksella kunnallisja maakäräjävaaleissa on välitön vaikutus palvelujen tuotantotapaan: porvaripuolueet yksityistävät ja punavihreät kunnallistavat toiminnan. Muilla alueilla muutokset eivät yleensä ole kovin voimakkaita. Luottamushenkilöt: organisaatio ja lukumäärä Kunta- ja aluevaalit järjestetään Tanskassa, Suomessa ja Norjassa erillään valtakunnallisista vaaleista, kun taas Ruotsissa pidetään eduskunta-, maakäräjä- ja kuntavaalit samana päivänä. Henkilövaaleja on eniten Suomessa, missä äänestäjien on äänestettävä tiettyä ehdokasta. Norjassa ja Ruotsissa äänestetään ensisijaisesti puoluetta/listaa, mutta äänestäjät voivat vaikuttaa ehdokkaiden keskinäiseen järjestykseen merkitsemällä rastin tietyn ehdokkaan kohdalle. Tanskan vaalijärjestelmässä käytetään sekä puolue- että henkilöääniä. Pohjoismaisilla kunnilla on suuri vapaus organisaation muodostamisessa, minkä vuoksi saman maan eri kuntien välillä on selviä eroja esimerkiksi lautakuntien organisaatioissa ja johtamisjärjestelmässä. Maiden välillä on silti joitakin merkittäviä eroja. Tanskan kuntien luottamushenkilöorganisaatio on hyvin keskittynyt ja siinä on vain vähän vaalein valittuja jäseniä. Valta keskittyy vaalein valittuun kunnanhallitukseen. Vaalein valitut luottamushenkilöt saavat kaikki paikat valiokunnissa ja muissa elimissä, mikä tarkoittaa että Odensen ( ) kaltaisessa suuressa kunnassa poliitikkoja on noin 30. Suomalaisessa, norjalaisessa tai ruotsalaisessa kunnassa vastaava luku on yleensä Lisäksi välillisesti valittuja päättäjiä on lautakunnissa ja muissa elimissä vähintään yhtä monta. Norjassa jotkut kunnat (esim. Bergen ja Oslo) soveltavat kunnallista parlamentarismia, ts. poliitikot jaetaan selkeästi enemmistöön ja oppositioon. Ruotsin kuntia hallinnoidaan mallilla, jota kutsutaan yleisesti rajoitetuksi enemmistövallaksi. Se tarkoittaa, että puolueet muodostavat enemmistö- tai vähemmistökoalition ja että enemmistökoalitio yleensä vastaa tärkeimmistä luottamustoimista. Sekä enemmistö että oppositio ovat kuitenkin edustettuina kunnanhallituksessa. Suomessa ja Tanskassa selvät enemmistö- ja oppositioryhmät ovat harvinaisempia kunnallispolitiikassa. Useimmissa tanskalaisissa, norjalaisissa ja ruotsalaisissa kunnissa on vähintään yksi kokopäivätoiminen kunnallispoliitikko, mikä Suomessa taas on harvinaista. Tanskassa pormestari on koko kuntaorganisaation muodollinen johtaja. Norjan kunnissa puheenjohtaja johtaa sekä vaaleilla valittua kunnanhallitusta että toimeenpanevaa elintä (talousvaliokunta). Ruotsalaisissa kunnissa on yleensä kokopäivätoiminen kunnallisneuvos, jonka asema tosin perustuu poliittisiin sopimuksiin, ei lainsäädäntöön. Suomessa kunnat voivat valita pormestarimallin, jossa nimitetty kunnanjohtaja korvataan pormestarilla. Pormestarin toimikausi on yhtä pitkä kuin valtuuston. Malli on toistaiseksi harvinainen. VAALIT POHJOISMAISSA Tanska Suomi Norja Ruotsi Kuntavaalit ja valtakunnall. vaalit Pidetään eri päivinä Pidetään eri päivinä Pidetään eri päivinä Pidetään samana päivänä Äänestäjä äänestää Puoluetta/listaa ja/ tai henkilöä Henkilöä Puoluetta/listaa, mutta voi vaikuttaa ehdokkaiden keskinäiseen järjestykseen Puoluetta/listaa, mutta voi vaikuttaa ehdokkaiden keskinäiseen järjestykseen Vaaleilla valittujen valtuuston tai vast. jäsenten määrä (vähintään/korkeintaan) Yleisin organisaatiomalli Valiokunnat (vaaleilla valitut jäsenet) Asiantuntijalautakunnat (myös muut kuin vaaleilla valitut jäsenet) Valiokunnat (vaaleilla valitut jäsenet) Asiantuntijalautakunnat (myös muut kuin vaaleilla valitut jäsenet)

10 10 POHJOISMAAT Norjan kuntarakenne on hienojakoinen. Suurimmassa osassa kunnista asuu alle asukasta. Viime vuosien aikana valtio ei ole käynnistänyt kuntaliitosuudistuksia. Hienojakoisuutta ja yhteensovittamista Istuva hallitus kirjoittaa vuoden 2009 ohjelmassaan, että se kannustaa kuntia vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin ja on varautunut korvaamaan liitoksista aiheutuneet kustannukset. Vahva kuntasektori, joka sallii aktiivisen elinkeinopolitiikan, koetaan tärkeänä edellytyksenä osaamisen ja työpaikkojen turvaamiselle koko Norjassa. Koko maan talouden kiristyminen on vaikuttanut Norjan kuntiin vähemmässä määrin kuin muissa Pohjoismaissa. Kuntien taloudellinen vapaus on kuitenkin verrattain typistynyt, sillä niiltä puuttuu mahdollisuus vaikuttaa veroasteeseen ja valtiontuet ovat korvamerkittyjä useammin kuin muissa Pohjoismaissa. Stoltenbergin toinen hallitus on julistanut pyrkimyksekseen lisätä vapaiden valtiontukien osuutta lähivuosien aikana. Norjan kuntien välisen yhteistyön tarve ja kiinnostus yhteistyötä kohtaan kasvaa. Viime vuosina on otettu käyttöön uusia yhteistyömuotoja kuntayhtymä- ja isäntäkuntamalli suomalaismallit esikuvina. Käynnissä oleva terveydenhuollon yhteistoimintauudistus lisää järeämpien kuntien välisten yhteistyömuotojen tarvetta. Hallintouudistus 2010 uudistus joka toteutettiin, muttei vastannut odotuksia Ensimmäisessä hallitusohjelmassaan 2005 punavihreä hallitus päätti hallintouudistuksen toteuttamisesta. Ohjelman mukaan aluehallinto pyritään uudistamaan maakuntaa yhdistetään vapaaehtoisesti suuremmiksi demokraattisesti hallinnoiduiksi alueiksi. Uudet alueet saavat enemmän tehtäviä ja vastuuta lähinnä siten, että valtion viranomaisten tehtäviä muun muassa infrastruktuurin, elinkeinopolitiikan ja aluesuunnittelun piiristä siirretään alueille. Maakuntien kiinnostus vapaaehtoisiin liitoksiin osoittautui kuitenkin vähäiseksi, eivätkä valtion viranomaiset olleet halukkaita luopumaan tehtävistään suunnitelman mukaisessa laajuudessa. Hallintouudistus ei saanut tuulta alleen, vaikkakin se vietiin läpi suppeassa muodossa. Norjan eduskunta (Stortinget) päätti, että maakunnat säilytetään vaalein valittuna tasona, ja vuoden 2010 alussa maakunnat saivat joukon uusia muun muassa tieliikenteeseen ja innovaatiopolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Yhteensovittaminen uudistusten yhteisenä nimittäjänä Varsinaisia rakenneuudistuksia on vaikea toteuttaa Norjassa. Sen sijaan aloitteista kuntasektorin toimintaperiaatteiden muuttamiseksi ei ole pulaa. Toimialojen ja laitosten rajat ylittävä yhteensovittaminen on uudistusten yhteinen nimittäjä. Vuonna 2009 loppuun viedyn kuntien laatuohjelman tavoitteena oli löytää paikallisia malleja ja hyviä esimerkkejä hyvätasoisista kuntapalveluista ja vetovoimaisista kuntatyönantajista. 138 kunnassa muun muassa kehitettiin toimintaa ja pyrittiin 18 MAAKUNTAA (FYLKES- KOMMUNER), JOTKA VAS- TAAVAT MM. toisen asteen koulutuksesta kulttuurista ja aluesuunnittelusta. Vastuu sairaanhoidosta siirtyi 2002 maakunnilta valtion terveydenhuoltoyrityksille, mikä tarkoitti, että 80 % maakuntien budjetista hävisi. 430 kuntaa: mediaanikoko asukasta. Pienimmässä kunnassa 214 ja suurimmassa asukasta. s. s i g b j o r n s e n/no r d e n.or g vähentämään henkilöstön sairauspoissaoloja. Hanke vakiinnutti valtion, kuntasektorin ja työmarkkinajärjestöjen välille kolmikantayhteistyön, joka Stoltenbergin hallituksen mukaan tulee jatkumaan. nav:n (Norjan työhallinto) uudistus on laajimpia muutoshankkeita Norjan julkisella sektorilla viime vuosina. Vuonna 2006 perustettiin uusi työ- ja hyvinvointihallinto, jossa yhdistyvät yksilöpainotteiset panostukset työmarkkinapolitiikassa ja sosiaaliturvan alueella. Tavoitteena on, että useammat ihmiset löytäisivät paikkansa työelämässä ja mielekästä toimintaa ja että yhä harvempi joutuisi elämään avustusten ja tukien varassa. Paikallisella tasolla on perustettu NAV-toimistoja, joiden toiminta perustuu velvoittavaan yhteistyöhön valtion (työvoimatoimistot, sosiaalivakuutusviranomaiset) ja kunnan viranomaisten kanssa sosiaalisektorilla. norjan sosiaali- ja terveys-

Arkipolitiikan rakenteet Pohjoismaissa. Uusi Kunta 2017 Fikt

Arkipolitiikan rakenteet Pohjoismaissa. Uusi Kunta 2017 Fikt Arkipolitiikan rakenteet Pohjoismaissa Uusi Kunta 2017 Fikt L IITE F INL ANDS KOMMU N T I D N I N G 3 2012 02 Pohjoismaat Arkipolitiikan rakenteet Pohjoismaissa Tässä Finlands Kommuntidning Fiktin liitteessä

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Heikki A. Loikkanen: Suurkuntamalli:

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen

Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014 14/2014 Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston demokratiapoliittinen selonteko 2014

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset

Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen. Varhainen tuki perheille -hankkeen tulokset Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen Pohjoismainen hyvinvointikeskus "Varhainen tuki perheille" -hankkeen tulokset Inspiraatio-opas 1 Pohjolan lapset Pohjoismaisten perhekeskusten

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa.

Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. Siitä nyt niin hirveen suurta etua ollu, mut ei myöskään haittaa. - Vuoden 1967 Kuntauudistuslain tavoitteiden toteutuminen Sauvon ja Karunan kuntaliitoksessa vuosina 1969 1988. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot