KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/ /2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006-453/2010"

Transkriptio

1 REAGENT B KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/ /2010 SECTION 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : REAGENT B Tuotteen Koodi: B (50 x 0.5 g) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: reagentti 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittajan nimi: Wilhelmsen Ships Service AS Toimittajan osoite: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Puhelin: Fax: Head office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Vastuuhenkilö: Product HSE Manager, Puhelin: Tel.: Hätäpuhelinnumero ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** International 24hrs Emergency NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Greece: Poisoning emergency center, Norway: Poison information centre, Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: The Netherlands: National Poisons Information Centre SECTION 2 Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Datasheet Number B v

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REAGENT B SECTION 2 Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus (...) Dangerous Substances Directive (67/548/EEC). Classification, packaging and labelling of dangerous substances Symbolit: F Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa (R15) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Symbolit: GHS02 Huomiosana: Vaara Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa (H260). Waterreact Merkinnät Huomiosana: Vaara sisältää: Calcium Hydride Hazard Ilmaukset Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa (H260). Varo lausekkeet Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta (P280). Poista irtohiukkaset iholta. Upota kylmään veteen/kääri märkiin siteisiin (P335+P334). Tulipalon sattuessa käytä hiilidioksidia (P370+P378) Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna (P402+P404). Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan (P501) 2.3 Muut vaarat Ei sovellu ko. aineeseen Ei ole PBTaine REACHliitteen XIII mukaan Ulkonäkö: jauhe, harmaa Haju: Hajuton SECTION 3 Koostumus ja/tai tiedot aineosista 3.1 Seokset calcium hydride Pitoisuus: >90% CAS: EC: Riski: H260, R15 Symbolit: GHS02, F Kategoriat: Waterreact. 1 Datasheet Number B v

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REAGENT B SECTION 3 Koostumus ja/tai tiedot aineosista (...) Indeksi Ei: Stoddard solvent; Low boiling point naphtha unspecified Pitoisuus: <1% CAS: EC: Riski: H350,H340,H304, R45,R46,R65 Symbolit: GHS08, T Kategoriat: Carc. 1B Muta. 1B Asp. Tox. 1 Indeksi Ei: Indeksi Ei: SECTION 4 Ensiapuohjeet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Kosketus ihoon: Riisu aineen tahraamat vaatteet heti ja valele aineen kanssa kosketukseen joutunut iho runsaalla määrällä vettä Aineen tahraamat vaatteet on pestävä ennen käyttöä Epävarmoissa tapauksissa tai jos oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon Kosketus silmiin: Jos ainetta on päässyt silmiin, huuhdo niitä heti käyttäen runsaasti vettä ainakin 15 minuuttia Hakeudu lääkärinhoitoon, jos ärsytys jatkuu Nauttiminen: Älä pane oksentamaan Anna potilaalle juotavaksi ml vettä Hakeudu lääkärinhoitoon Hengittäminen: On epätodennäköistä, että ainetta hengitetään Vie potilas raikkaaseen ilmaan Epävarmoissa tapauksissa tai jos oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Voimakas altistuminen saattaa aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Geen informatie beschikbaar SECTION 5 Ohjeet tulipalon varalta 5.1 Sammutusaineet Älä käytä vettä Tulipalon sattuessa käytä alkoholeja kestävää vaahtoa (P370+P378) Tulipalon sattuessa käytä kuivaa hiekkaa ja kuivaa suolaa (P370+P378) 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Datasheet Number B v

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REAGENT B SECTION 5 Ohjeet tulipalon varalta (...) Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kulkea pitkiä matkoja syttymis ja leimahduslähteeseen 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä paineilmahengityslaitetta SECTION 6 Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytä kappaleessa 8 esitettyä suojavaatetusta Aineen joutuessa kosketukseen veden kanssa vapautuu helposti syttyvää kaasua 6.2 Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen Vältä levittämistä ympäristöön 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Skytke kaikki sytytyslähteet pois päältä Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty (P210). Lakaise tai kerää vuoto ja siirrä turvalliseen paikkaan Aseta asianmukaiseen säiliöön Säiliöt sinetöitävä ja varustettava etiketeillä 6.4 Viittaus muihin osioihin Katso kappaletta 13 SECTION 7 Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Pese perusteellisesti käytön jälkeen Älä anna pölyn kerääntyä pinnoille ja laitteistoon Käytä kappaleessa 8 esitettyä suojavaatetusta 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä viileässä, kuivassa paikassa Suojaa kosteudelta 7.3 Erityinen loppukäyttö Lisätietoja jälleenmyyjältä SECTION 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Tälle aineelle ei ole asetettu altistuksen rajaarvoja 8.2 Altistuksen torjunta Tämä tuote ei edellytä mitään erityisiä varotoimia 8.3 Työperäisen altistuksen torjunta Käytä muovi tai kumi käsineitä Datasheet Number B v

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REAGENT B SECTION 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet (...) Penetration time of glove material: The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. SECTION 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Haju: Hajuton Ulkonäkö: jauhe, kiteitä, vaalea, harmaa, reagoi kiivaasti veden kanssa ph ei sovellettavissa Sulamispiste 675 C, aine hajoaa Hajoaa vedessä Tiheys (vesi=1) 1.7 Syttyvää kiinteä aine 9.2 Muut tiedot Geen informatie beschikbaar SECTION 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Ei sovellu ko. aineeseen 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Pidetään stabiilina normaalioloissa 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Aineen joutuessa kosketukseen veden kanssa vapautuu helposti syttyvää kaasua 10.4 Vältettävät olosuhteet Ei saa joutua kosketukseen kostean ilman ja veden kanssa 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Ei sovi yhteen hapon kanssa Ei sovi yhteen hapettavien aineiden kanssa Ei sovi yhteen alkoholien kanssa 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa (H260). SECTION 11 Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tietoja tutkimuksista ei saatavilla 11.2 Kosketus silmiin Pitkäaikainen iho tai silmäkosketus saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja 11.3 Kosketus ihoon Pitkäaikainen iho tai silmäkosketus saattaa aiheuttaa kemiallisia palovammoja 11.4 Nauttiminen Ei pidetä mahdollisena altistumisreittinä. Voi aiheuttaa ripulia Voi aiheuttaa ruoansulatuskanavan häiriöitä Datasheet Number B v

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REAGENT B SECTION 11 Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot (...) 11.5 Hengittäminen Voimakas altistuminen saattaa aiheuttaa keuhkopöhön Voi aiheuttaa ärsytystä SECTION 12 Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Tuote ei sisällä EU:ssa ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja ainesosia Pysyvyys ja hajoavuus Koska sen pääkomponentit ovat joko helposti liukenevia ja dissosioituvia veteen tai helposti/luontaisesti biologisesti hajoavia Biokertyvyystaipumus Aineen kertyminen eliöihin on merkityksetöntä 12.4 Liikkuvuus maaperässä Hajoaa vedessä 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Ei ole PBTaine REACHliitteen XIII mukaan 12.6 Muut haitalliset vaikutukset No environmental problems are expected when the product is used / handled correctly. SECTION 13 Jätteiden käsittely 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävityksen tulisi tapahtua paikallisten, valtion ja kansallisten määräysten mukaisesti 13.2 Luokitus Ei sovellu ko. aineeseen SECTION 14 Kuljetustiedot 14.1 UN UN No.: UN1404 Oikea Toimitusnimi: CALCIUM HYDRIDE Vaarallisuusluokka: 4.3 Pakkausluokka: I 14.2 Ympäristövaarat Ei sovellu ko. aineeseen 14.3 Erityiset varotoimet käyttäjälle Tämä tuote ei edellytä mitään erityisiä varotoimia 14.4 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti Ei sovellu ko. aineeseen Datasheet Number B v

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REAGENT B SECTION 14 Kuljetustiedot (...) 14.5 Maantie/Rautatie (ADR/RID) ADR UN No.: UN1404 Oikea Toimitusnimi: CALCIUM HYDRIDE ADR Vaarallisuus: 4.3 ADR Pakkausluokka: I 14.6 Merikul. (IMDG) IMDG UN No.: UN1404 Oikea Toimitusnimi: CALCIUM HYDRIDE IMDG Vaarallisuus: 4.3 IMDG Pakkaus: I IMDG EmS: FG, SO 14.7 Ilmakul (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN1404 Oikea Toimitusnimi: CALCIUM HYDRIDE ICAO Vaarallisuus: 4.3 ICAO Pakkaus: I 14.8 DOT / CFR (US Department of Transportation) Tunnusnumero: UN1404 DOT Proper Shipping Name: CALCIUM HYDRIDE DOTvaroitusmerkit: 4.3 Tuotteen hengitysosamäärä (kg): Ei sovellu ko. aineeseen SECTION 15 Kemikaaleja koskevat määräykset 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Dangerous Substances Directive (67/548/EEC). Classification, packaging and labelling of dangerous substances Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/ / Kemikaaliturvallisuusarviointi None SECTION 16 Muut tiedot Tekstissä ei käytetä lausekekoodeja, jos ne ilmenevät muualta käyttöturvallisuustiedotteesta. H260: Kehittää itsestään syttyviä kaasuja veden kanssa. H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H340: Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350: Saattaa aiheuttaa syöpää. R15: Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. R45: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46: Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Tässä Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tuotetta koskevat tiedot perustuvat tuotteen Datasheet Number B v

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REAGENT B SECTION 16 Muut tiedot (...) yksittäisiä aineosia koskeviin tietoihin. Tässä annetut tiedot pätevät vain, jos tuotetta käytetään asianmukaiseen(iin) tarkoitukseen(iin). Tuotetta myytäessä sen ei anneta ymmärtää soveltuvan muihin tarkoituksiin tällainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaroja, joita ei mainita tässä tiedotteessa. Ei saa käyttää muuhun (muihin) käyttötarkoitukseen(iin) pyytämättä valmistajalta lisäohjeita. Annetut tiedot perustuvat nykytietämykseen ja kokemukseen. Tämä Käyttöturvallisuustiedote on tuotteen kuvaus turvavaatimusten näkökulmasta, eikä sitä tule käsittää takuuksi tuotteen ominaisuuksista. The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number B v

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006-453/2010

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006-453/2010 WELDING ELECTRODE ACA 384 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä Käyttöturvallisuustiedote on seuraavien säädösten mukainen: Komission direktiivi 1907/2006453/2010 SECTION 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SECTION 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : COOLTREAT AL Tuotteen Koodi: 680843 (25 liter) 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SECTION 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : OXYGEN CONTROL Tuotteen Koodi: 571315 (25 liter) 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE. Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SECTION 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : HYDROCHLORIC ACID 3335% (POTABLE WATER GRADE) Tuotteen Koodi: 773408

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 555664-r 1. 0. 0 Tuotteen Koodi : 555664 (250 x 0.1 gram)

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 555623-2R 1. 0. 0 Tuotteen Koodi : 555623 Head Office::

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: HE-r 1. 0. 0 Tuotteen Koodi : 905618 (40 liter) Head Office::

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 699652-r 1. 0. 0 Tuotteen Koodi : 699264: 2.5 x 350 mm

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 625111-r 1. 0. 0 Tuotteen Koodi : 625111 (MOX-5), 625129

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 777032 2. 0. 1 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: Water treatment Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE . KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 7359 1. 0. 0 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: puhdistusaine Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotteen Nimi : Tiedotteen numero: 777047 3. 0. 2 Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus: Water treatment Tuotteen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Marker pen Valkoinen Bulk 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 15-SEA 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF79 GRANGERS G-WAX

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GRF79 GRANGERS G-WAX KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S Tarkistus 30/08/2013 Laadintapäiväys 4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi MOEPSE-S 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/6 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Artikkelinumero: 701979 100003 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote (KOMISSION ASETUKSEN (EU) N:o 453/2010 mukaisesti) Tuotetunniste KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotteen nimi Kemiallinen nimi REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

grotamar 82 Versio 03.00 Muutettu viimeksi 09.05.2014 Päiväys 23.05.2014

grotamar 82 Versio 03.00 Muutettu viimeksi 09.05.2014 Päiväys 23.05.2014 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot