KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 VP-SITRUS, aerosoli 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 VP-SITRUS, aerosoli 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Puhdistusaineaerosoli Toimialakoodi DK Koneiden ja laitteiden valmistus D Teollisuus G 502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus Käyttötarkoituskoodi 9 Puhdistus- ja pesuaineet 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja VP-SERVICE OY Yhteystiedot Katuosoite Ahertajantie 6 Postinumero ja -toimipaikka KLAUKKALA Postiosoite PL 117 Postinumero ja -toimipaikka KLAUKKALA Puhelin (09) Telefax (09) Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus ( 24 h ). Haartmaninkatu 4, HELSINKI KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero Aineosan nimi tai muu koodi Pitoisuus Orange Sweet Extract 68 % Xn; R Propaani 15 % F+; R Butaani 15 % F+; R Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Erittäin helposti syttyvä. Painepakkaus, ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50 o C lämpötilassa. Ei saa puhkaista, eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Käytössä saattaa muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus saattaa aiheuttaa ihon kuivumista joka voi aiheuttaa ihotulehdusta. Ärsyttää ihoa. 4. ENSIAPUOHJEET 4.2 Hengitys Altistunut siirretään raittiiseen ilmaan. 4.3 Iho Iholle joutunut aine pestään pois saippualla ja vedellä. Mikäli ilmaantuu iho-oireita, mennään lääkäriin.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Roiskeet silmiin Huuhdellaan silmiä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Ärsytyksen jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Suu huuhdellaan vedellä ja potilas toimitetaan lääkäriin. Ei saa oksennuttaa. Mikäli potilaalla ei ole pahoinvointia, hänelle voidaan antaa 1-2 ruokalusikallista kermaa. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Hoito oireiden mukaisesti. Aerosolimuodossa olavn aineen aspiroituminen keuhkoihin on epätodennäköistä. 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Hiilidioksidi, vaahto tai jauhe. Hiekka ja maa-aines pieniin tulipaloihin. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei saa sammuttaa voimakkaalla vesisuihkulla, joka voi levittää paloa. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Aerosolitölkin kuumentuessa räjähdysvaara. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Suljetuissa tiloissa olevissa tulipaloissa käytettävä hengityslaitteita. 5.5 Muita ohjeita Siirrä tölkit pois paloalueelta, jos voit sen turvallisesti tehdä. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Kts. kohta 8.2, Altistumisen ehkäiseminen. Huolehdittava työtilojen hyvästä ilmanvaihdosta. Käytä tuotetta ohjeiden mukaisesti niissä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Päästöalueella olevat evakuoidaan tuulen yläpuolelle. Vältettävä tuotehöyryjen hengittämista. Estettävä ulkopuolisten pääsy onnettomuusalueelle. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. 6.3 Puhdistusohjeet Henkilöllä, joka puhdistaa, tulee olla asialliset suojavarusteet ( kts. kohta 8.2 ). Aine imeytetään paperiin tai sahanpuruun, käsitellään ongelmajätteenä. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä aineen joutumista iholle ja silmiin. Aerosolipakkaus: Ei saa käyttää, eikä tyhjänäkään säilyttää yli +50 o C lämpötilassa tai avotulen läheisyydessä. Tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä. 7.2 Varastointi Kuiva, ilmastoitu, alle +50 o C lämpötila. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen raja-arvot HTP-arvot Propaani 800 ppm ( 8 h ) 1100 ppm ( 15 min. ) 1500 mg/m3 ( 8 h ) 2000 mg/m3 ( 15 min. )

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Butaani 800 ppm ( 8 h ) 1000 ppm ( 15 min. ) 1900 mg/m3 ( 8 h ) 2400 mg/m3 ( 15 min. ) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Ylläpidettävä hyvää työpaikkahygieniaa. Kädet pestävä ennen syömistä, juomista, tupakointia tai WC:ssä asiointia Hengityksensuojaus Tarvittaessa käytettävä orgaanisille kaasuille ja liuotinhöyryille tarkoitettua A2-suodattimella varustettua hengityssuojainta Käsiensuojaus Tarvittaessa käytettävä kumisia tai muovisia suojakäsineitä Silmiensuojaus Silmäsuojaimet tarvittaessa Ihonsuojaus Iho suojattava välittömältä kosketukselta. Suojavaatetus suositeltava Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Käytä tuotetta ohjeiden mukaisesti niissä mainittuihin käyttötarkoituksiin. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Neste, väritön, sitruksen haju, pakattu aerosolipakkaukseen. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Ei mitattavissa Kiehumispiste/kiehumisalue Ei tietoa saatavilla Leimahduspiste n. -60 o C ( ponneaine ) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 1,1 til% Ylempi räjähdysraja 9,5 til% Hapettavat ominaisuudet Ei ole Höyrynpaine < 0,01 mmhg ( konsentraatti ) Suhteellinen tiheys 0,83 kg/dm Liukoisuus Vesiliukoisuus Liukenematon. 9.3 Muut tiedot Ponneaineena propaani/butaani; pakkauksen kuumentuessa yli +50 o C räjähdysvaara. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Tuote on pysyvä normaaleissa työskentely- ja varastointiolosuhteissa. Ei saa säilyttää lämpö-, kipinälähteen tai avoliekin läheisyydessä Vältettävät materiaalit Voi reagoida vahvojen hapettimien kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 6 HTP-arvon ylittävät pitoisuudet saattavat ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Konsentraatti: Erittäin lievästi myrkyllistä nieltynä: LD 50 > 2000 mg/kg, rotta; arvio. Erittäin lievästi myrkyllistä iholle: LD 50 > 2000 mg/kg, kani; arvio. Erittäin lievästi myrkyllistä hengitettynä: LD 50 > 5000 mg/m 3, rotta, 4 h; arvio. Annettu tieto perustuu aineosien tuntemukseen ja samanlaisten aineiden toksikologiaan Ärsyttävyys ja syövyttävyys 11.3 Herkistyminen 11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Aerosolin hengittäminen voi ärsyttää ylähengitysteitä Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Ei erityistä vaaraa normaaliolosuhteissa. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus saattaa aiheuttaa ihon kuivumista joka saattaa aiheuttaa ihotulehdusta. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys vesieliöille epätodennäköistä alhaisesta liukenevuudesta johtuen Myrkyllisyys muille eliöille Tietoja ei saatavilla Liikkuvuus Tuote ei ole vesiliukoinen. Puolikiinteä useimmissa ympäristöolosuhteissa. Tuote on vettä kevyempää ja kelluu pinnalla. Jos tuotetta joutuu maaperään se imeytyy maapartikkeleihin eikä kulkeudu. Suuret määrät saattavat saastuttaa maaperää ja voivat saastuttaa pohjaveden Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Konsentraatti on biologisesti hajoavaa, hajoavuus > 95% ( OECD 302 B ) Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali Ei kerry. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 6 Pakkausjätteen laatu ja puhtaus on edellytys hyötykäytön toteuttamiseksi. 1. Pakkaukset on toimitettava vastaanottopisteeseen omana romuluokkanaan erillään muusta metalliromusta. 2. Pakkausten on oltava kuivia. 3. Pakkausten on oltava tyhjiä ja lisäksi rei itettyjä. Tölkin puhkaiseminen asianmukaisella laitteella riittää tämän asian järjestämiseksi. 4. Pakkauspeltiromulle tehdään Kuusakoski Oy:n vastaanottopisteessä laadun varmistamiseksi vastaanottotarkastus. 5. Vastaanottopisteisiin tuodun pakkausromun rahtikulut maksaa romun toimittaja. 6. Kuusakoski Oy maksaa hyväksytystä pakkauspeltiromusta toimittajalle erikseen sovitun korvauksen. 7. Erillisellä puristimella kokoon puristetut metallipakkaukset kelpaavat kierrätykseen. 8. Metallipakkaukset saa toimittaa myös pakattuina läpinäkyvään muovisäkkiin. 9. Keräykseen eivät kelpaa pakkaukset, joissa on jäljellä paloherkkiä tai myrkyllisiä aineita Ne on toimitettava ongelmajätteen käsittelyyn. 10. Aerosolipakkauksia otetaan vastaan kierrätysjärjestelmään hyväksytyiltä ja Mepak-Kierrätys Oy:n kanssa metallipakkausten toimitussopimuksen allekirjoittaneilta yrityksiltä tai tahoilta. LÄHDE: MEPAKin kotisivut Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomioitava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Pakkausryhmä Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero - ADR/RID-varoituslipukkeet Rahtikirjan mukainen nimitys Aerosolit, palavat. 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F+ Erittäin helposti syttyvä Xi Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Propaani Butaani R-lausekkeet R12 R38 Erittäin helposti syttyvää. Ärsyttää ihoa S-lausekkeet S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S33 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Tuotetta saa käyttää vain ammattikäyttöön. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R12 Erittäin helposti syttyvää.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 6 R38 R10 R Lisätiedot VP-Service Oy Tiedotteen laatija Jan-Petteri Ruottinen Ärsyttää ihoa. Syttyvää. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä Käytetyt tietolähteet Raaka-ainetoimittajien käyttöturvatiedotteet. Sosiaali- ja Terveysministeriö, Työsuojelusäädöksiä 3: HTP -arvot 2005, Kemian työsuojeluneuvottelukunta. Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä Päiväys

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 28.01.2004 Edellinen päiväys 11.9.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.06.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.11.2005 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Kauppanimi: Teboil Moottoripolttoöljy Päiväys: 02.08.2005 Edellinen päiväys: - 2

Kauppanimi: Teboil Moottoripolttoöljy Päiväys: 02.08.2005 Edellinen päiväys: - 2 Päiväys: 02.08.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 16.06.2006 Edellinen päiväys: 27.05.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot