x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE"

Transkriptio

1 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Joints Firefoam Gun Pro+ Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Palonestoaine. Tiivistys, saumaus, täyttö ja eristys rakennusten paloluokitelluissa rakenteissa Toimialakoodi 454 Rakentamisen viimeistelytyöt Käyttötarkoituskoodi 22 Palonsuoja ja sammutusaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kyllä Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Joints Oy Yhteystiedot Katuosoite Teollisuustie 6 Postinumero ja toimipaikka Postilokero FIN51200 Kangasniemi Puhelin Telefax Ytunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, Stenbäckinkatu 11, Helsinki. 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CASnumero tai muu koodi (Einecs) Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot aineosasta tris(2kloro1 < 25 % 52/ metyylietyyli)fosfaatti polymetyyli polyfenyyli 3060 % Xn 2036/37/3842/43 isosyanaatti halogenoitu polyeetteripolyoli 110 % Xn norfluraani dimetyylieetteri 110 F isobutaani 110 F Aineesta tehty asetuksen liitteen 3 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Sivu 1

2 2.1.7 Muut tiedot 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Erittäin helposti syttyvää. Haitallista hengitettynä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ihokosketus ja altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. 4. ENSIAPUOHJEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Ärsytyksen jatkuessa hae lääkärin apua. 4.3 Iho Poista tuote iholta liinalla tai paperipyyhkeellä. Pese iho runsaalla vedellä. Hakeudu lääkärin hoitoon jos ihoärsytystä ilmenee. 4.4 Roiskeet silmiin Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ärsytyksen jatkuessa hae lääkärin apua. 4.5 Nieleminen Huuhtele suu hyvin useita kertoja. Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Vesi (suurina määrinä), alkoholinkestävä vaahto, BC jauhe, hiilidioksidi. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Palotilanteessa vapautuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja/höyryjä: fosforioksideja, typpihappokaasua, fluorivetuhappokaasua, hiilimoksidia, hiilidioksidia ja lisäksi voi muodostua pieniä määriä bromivetyhappoa. Kaasu/höyry leviään lattiatasossa: syttymisvaara. Höyryilma seos on syttyvä/räjähtävä räjähdysrajojen sisällä. Aerosolipullo voi räjähtää lämmön vaikutuksesta. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Palotilanteessa paineilmalaitteet. Kemikaaleja kestävä suojavaatetus. 5.4 Muita ohjeita Ohenna myrkyllisiä kaasuja vesisumulla. Jäähdytä kuumuudelle altistuneita astioita/pulloja vedellä. Älä siirrä kuumuudelle altistuneita astioita/pulloja räjähdysvaara. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Katso kohdat 8.1 / 8.3 / Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Säilytä tuote asianmukaisessa pakkauksessa (alkuperäispakkaus). 6.3 Puhdistusohjeet Anna vaahdon kuivua ja poista/kerää mekaanisesti. Kuivumaton vaahto voidaan poistaa asetonin avulla. 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Noudata normaalia tarkempaa teollisuushygieniaa. Vältä kosketusta. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Riisu ja puhdista altistuneet suojavaatteet. 7.2 Varastointi Varastointi viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa alkuperäispakkauksissaan suojassa suoralta auringonvalolta. Ilmanvaihto lattiantasossa. Lämpötila: huoneenlämpötila (noin +20 C). Varastointiaika: 365 päivää (1 vuosi) valmistuspäivästä. Soveltuva pakkausmateriaali: aerosolipullo 7.3 Erityiset käyttötavat Tutustu tuotteen tekniseen tuoteselosteeseen. Sivu 2

3 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistuksen rajaarvot HTParvot POLYMETYYLI POLYFENYYLI ISOSYANAATTI TLVTWA : mg/m 3 ppm TLVSTEL : mg/m 3 ppm TLVCeiling : mg/m 3 ppm MELLTEL : 0.02 (NCO) mg/m 3 ppm MELSTEL : 0.07 (NCO) mg/m 3 ppm NORFLURAANI OESLTEL : 4240 mg/m ppm OESSTEL : mg/m 3 ppm MAK : 4200 mg/m ppm MACTGG 8 h : 4200 mg/m 3 MACTGG 15 min : mg/m 3 MACCeiling : mg/m 3 DIMETYYLIEETTERI OESLTEL : 766 mg/m ppm OESSTEL : 958 mg/m ppm MAK : 1900 mg/m ppm MACTGG 8 h : 950 mg/m 3 MACTGG 15 min : 1500 mg/m 3 MACCeiling : mg/m 3 GWBB8 h : 1920 mg/m ppm GWK15 min : mg/m 3 ppm Hetkellinen arvo : mg/m 3 ppm EC : 1920 mg/m ppm ECSTEL : mg/m 3 ppm PROPAANI MAK : 1800 mg/m ppm ISOBUTAANI MAK : 2400 mg/m ppm Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Käyttö hyvin ilmastoidussa tilassa Hengityksensuojaus Huonosti ilmastoidussa tilassa hengityssuojain (suodatintyyppi A) Käsiensuojaus Kemiallisesti kestävät suojakäsineet Silmiensuojaus Suojalasit Ihonsuojaus Suojavaatetus Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Olomuoto: aerosoli. Haju: liuotinaine. Väri: useita värejä. Sivu 3

4 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste Sisältää erittäin helposti syttyvän ainesosan Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine > Suhteellinen tiheys n. 25 kg / kuutio (pursotettuna) Liukoisuus Vesiliukoisuus ei liukene Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) liukenee orgaanisiin liuottimiin Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Viskositeetti Höyryntiheys Haihtumisnopeus 9.3 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Kuumuus, lämmönlähteet ja sytytyslähteet. Epästabiili kuumuudelle altistuneena Vältettävät materiaalit Hapot ja emäkset Vaaralliset hajoamistuotteet Kuumuudelle altistuneena vapautuu myrkyllisiä/syttyviä kaasuja/höryjä: syaanivetyä. Voi polymerisoitua kuumuudelle altistuessaan. Palotilanteessa vapautuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja/höyryjä: fosforioksideja, typpihappokaasua, fluorivetuhappokaasua, hiilimoksidia, hiilidioksidia ja lisäksi voi muodostua pieniä määriä bromivetyhappoa. Polymerisoituu useiden eri ainesosien kanssa esim. vahvat hapot ja emäkset. Reagoi voimakkaasti joidenkin happojen ja emästen kanssa. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys TRIS(2KLORO1METYYLIETYYLI)FOSFAATTI LD50 suun kautta (rotta) : 3600 mg/kg LD50 ihon kautta (kani) : > 2000 mg/kg LD50 ihon kautta (kani) : > 2000 mg/kg LC50 hengitys (rotta) : > 5 mg/1/4 h LC50 hengitys (rotta) : ppm/4 h POLYMETYYLI POLYFENYYLI ISOSYANAATTI LD50 suun kautta (rotta) : > mg/kg LD50 ihon kautta (kani) : > 5000 mg/kg LC50 hengitys (rotta) : mg/1/4 h LC50 hengitys (rotta) : ppm/4 h NORFLURAANI LC50 hengitys (rotta) : > 2000 mg/1/4 h LC50 hengitys (rotta) : > ppm/4 h Sivu 4

5 DIMETYYLIEETTERI LC50 hengitys (rotta) : 309 mg/1/4 h LC50 hengitys (rotta) : ppm/4 h PROPAANI LC50 hengitys (rotta) : 513 mg/1/4 h LC50 hengitys (rotta) : ppm/4 h ISOBUTAANI LC50 hengitys (rotta) : > 50 mg/1/4 h LC50 hengitys (rotta) : ppm/4 h Akuutit oireet: ALTISTUMINEN HENGITYSTEITSE (suurina määrinä): o Kuiva kurkku o Yskiminen o Hengitysteiden ärtyminen o Nenän limakalvojen ärtyminen o Vuotava nenä o Seuraavat oireet voivat ilmetä myöhemmässä vaiheessa: Hengitysteiden tulehdus Hengitysvaikeudet ALTISTUS IHON KAUTTA: o Ihon kutiaminen ja ärsyyntyminen ALTISTUS SILMIEN KAUTTA: o Silmän sarveiskalvon ärsyyntyminen o Kyynelehtiminen 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys Välittömät oireet ihokontaktissa: kevyt ärsytys Välittömät oireet silmäkontaktissa: kevyt ärsytys 11.3 Herkistyminen 11.3 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys NORFLURAANI Teratogeenisyys (MAK): ryhmä C DIMETYYLIEETTERI Teratogeenisyys (MAK): ryhmä D Krooniset oireet: o Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettäessä ja ihokosketuksessa. o Sisältää ainesosan ryhmästä C (MAK) norfluraani Krooniset oireet (jatkuva altistus / kosketus): o Kehon lämpötilan nousu o Tärinä o Heikkouden tunne o Päänsärky o Ihottuma / ihotulehdus o Voi värjätä ihoa o Kuiva iho Sivu 5

6 o Keuhkokuume 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille TRIS(2KLORO1METYYLIETYYLI)FOSFAATTI LC50 (96 h) : 56.2 mg/l (BRACHYDANIO RERIO) EC50 (48 h) : 65/335 mg/l (DAPHNIA MAGNA) EC50 (96 h) : 57/97 mg/l (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM) Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Liikkuvuus Ei liukene veteen Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyyspotentiaali 12.5 Muut tiedot / haitalliset vaikutukset WGK (Saksa): 2 VOC pitoisuus: 12.9 % 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jätteet tulee kuljettaa määrättyyn jätteenkeräyspaikkaan. Hävittämisen tulee tapahtua paikallisten, valtiollisten ja kansainvälisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Voidaan hävittää valvotusti polttamalla. Jätemateriaalikoodi (75/442/EEC, päätös 2001/118/EC, O.J L47 16/2/2001): (isosyanaattijäte) Jätemateriaalikoodi (Flanders): 015; 651 Vaarallinen jäte (91/689/EEC) 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero UN 1950 (aerosols) 14.2 Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero 5 A Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja Pakkausten vaaramerkintä: Merikuljetukset IMDGluokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja EMS: FD, SU Ilmakuljetukset ICAO/IATAluokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja Henkilölentokone 203/Y203 Rahtilentokone KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi F+ Erittäin helposti syttyvä Xn Haitallinen Sivu 6

7 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Sisältää polymetyyli polyfenyyli isosyanaattia Rlausekkeet R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä Slausekkeet S23 Vältettävä höyryn hengittämistä. S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvonsuojainta. S38 S45 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista) Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Sisältää isosyanaatteja. Katso valmistajan ilmoittamat tiedot. Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Painepakkaus. Suojeltava auringonvalolta ja yli +50 C lämpötiloilta. Ei saa puhkaista, eikä tyhjänäkää n polttaa. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuviin kohteisiin Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista R12 Erittäin helposti syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset 16.4 Lisätiedot Joints Oy (puh: , fax: , internet: Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu Sosiaali ja Terveysministeriön asetuksen 374/2002 mukaisesti Käytetyt tietolähteet Valmistustehtaan ilmoittamat tiedot Lisäykset, poistot ja muutokset Käyttöturvatiedotteen laatija: Mika Puttonen (Joints Oy) Sivu 7

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.11.2005 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

Päiväys: 22.8.2008. Edellinen päiväys:

Päiväys: 22.8.2008. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi YKÄ IMEYTYSJAUHE. SANITAIRE Tunnuskoodi SAN240 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 9.9.2008. Edellinen päiväys:

Päiväys: 9.9.2008. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi YKÄ IMEYTYSJAUHE. SANITAIRE Tunnuskoodi SAN240 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 6.5.2012 Edellinen päiväys: 23.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: G3300A,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

2.1.3 Pitoisuus. Helposti syttyvää. Ponnekaasut ja tuotetta käytettäessä syntyvä aerosoli voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Golf Coat Cleaning Päiväys: 16.3.2005 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot