KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Dieselin lisäaine Toimialakoodi G 502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus I 602 Muu maaliikenne Käyttötarkoituskoodi 28 Polttoaineiden lisäaineet 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Jus Oy Yhteystiedot Katuosoite Nisintanhua 35 Postinumero ja -toimipaikka Kalanti Postiosoite Nisintanhua 35 Postinumero ja -toimipaikka Kalanti Puhelin Telefax Y-tunnus Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite tai (24h) Myrkytystietokeskus / HYKS PL 340, Haartmaninkatu 4, HUS (Helsinki) 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Kemiallinen määritelmä Alifaattisten ja aromaattisten hiilivetyjen sekoitus 2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS-numero tai muu koodi EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Nafta (maaöljy) vetykäsitelty 30-60% Xn; R65, R Nafta (maaöljy) erittäin < 1,25 % N, Xn; R51/53, R65, R66, R67 aromaattinen Etyyliheksyylinitraatti 41 % Xn; R20/21, R Mesityleeni < 0,025 % N, Xi; R10, R37, R51/53 Polymeeri Alkoxyliertes alkyylifenoli < 0,25 % N, Xi; R36/38, R51/ Naftaliini < 0,125 % N, Xn; R22, R50/ Etyyli-1-heksanooli < 0,75 % Xi; R36/38, R Nonyylifenoli, haarautunut < 0,125 % C, N, Xn; R22, R34, R50/ ,2,4-Trimetyylibentsoli < 0,125 % N, Xi; R10, R20, R36/37/38, R51/53 Lisäaine % Mainitut R-lauseet löytyvät kirjoitettuna kohdasta 16.

2 2/6 3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Varoitusmerkinnät Xn, Terveydelle haitallinen N, Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Erityisohjeet haitallisuudesta ihmiselle ja ympäristölle Terveydelle haitallinen vaikutus: R 65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R 66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Ympäristövaikutus: Tietty määrä voi aiheuttaa kohtalokkaita vaikutuksia vesistölle. Fysikaalis-kemialliset vaarat Palavaa. Sekoittuessaan ilmaan voi muodostaa räjähtävän seoksen. Katso myös kohdat 5, 11 ja ENSIAPUOHJEET 4.1 Yleiset Öljystä likaiset vaatteet on vaihdettava ja öljylle altistuneet ihokohdat tulee pestä perusteellisesti vedellä ja saippualla. 4.2 Hengitys Altistunut siirretään raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.3 Iho Altistunut iho tulee pestä mahdollisimman nopeasti vedellä ja saippualla. Mikäli ilmenee ärsytystä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.4 Roiskeet silmiin Silmät huuhdellaan mahdollisimman nopeasti runsaalla vesimäärällä vähintään 15 min ajan kunnes ärsytys hellittää. Mikäli ärsytys ei häviä tai ilmenee särkyä, on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen Suu huuhdellaan vedellä ja potilas toimitetaan lääkärin hoitoon. EI SAA OKSENNUTTAA. Ohjeita lääkärille Nielemisestä aiheutuneen oksentamisen seurauksena voi ainetta kulkeutua keuhkoihin missä myrkyllisyys aiheuttaa keuhkojen turvotusta. Oireiden hoito välttämätöntä. Oireet Kuiva iho, pitkäaikainen ihokontakti aiheuttaa tulehduksen Ärsytystä hengityselimissä Huimausta Kouristuksia Ärsytystä Verenkiertohäiriöitä Keskushermoston häiriöitä Väsymystä

3 3/6 5. OHJEET TULIPALON VARALTA 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto, vesisumu, kuiva kemikaalijauhe, hiilidioksidi. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei saa sammuttaa voimakkaalla vesisuihkulla. 5.3 Suojavarusteet Käytettävä suoja-asua ja hengityssuojainta, erityisesti sammutettaessa suljetuissa tiloissa. 5.4 Muita tietoja Palolle altistuneet alueet, säiliöt ja esineet tulee jäähdyttää vedellä. 5.5 Palosta syntyvät kaasut Epätäydellisestä palamisesta tai kovasta kuumuudesta syntyy myrkyllisiä savukaasuja kuten hiilimonoksidia (häkää) (CO) ja hiilidioksidia (CO2) sekä öljysumua. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Vältettävä ihokontaktia sekä pääsyä silmiin. Vältettävä höyryn ja öljysumun hengittämistä. Mikäli ilmenee vaara, että ainetta saattaa suihkuta silmiin, on käytettävä kasvosuojainta tai suojalaseja. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estetään tuotteen leviäminen viemäriin, maaperään, pinta- ja pohjavesiin vallittamalla hiekalla, maa-aineksella tai muulla sopivalla imeytysaineella. Saastunut aines tulee poistaa ja siitä on huolehdittava asianmukaisesti.sammutuksessa käytetyn saastuneen sammutusveden pääsy maastoon on estettävä. Sattuneesta vahingosta ilmoitetaan paikallisille viranomaisille. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallinen käsittely Tynnyreiden ja muiden vaikeasti käsiteltävien esineiden käsittelyyn on käytettävä sopivia välineitä, kuten tynnyrikärryä tai trukkia. Työskenneltäessä tuotteen parissa on henkilökohtaisesta hygieniasta ja puhtaudesta huolehdittava. Likaantuneet kädet on pestävä kunnolla saippualla ja vedellä. Sopivan ihovoiteen käyttö helpottaa käsien puhdistusta. Likaiset vaatteet on vaihdettava. Likaisia rättejä tulee säilyttää suljetussa säilössä ja ne tulee pestä tai hävittää asianmukaisesti. Pinnat, joille on valunut tai läikkynyt tuotetta, on puhdistettava kunnolla Liukastusmisvaara. 7.2 Varastointi Tuotetta on säilytettävä suljetussa astiassa viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Vesistölle haitallisten nesteiden varastointimääräyksiä on noudatettava. 7.3 Paloturvallisuus ja räjähdysvaara Säilytettävä viileässä hyvin ilmastoidussa tilassa erillään mahdollisista kipinän aiheuttajista. Tuotteen lämmittäminen lisää tulipalovaraa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistuksen torjunta Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä työskentelyn aikana mahdollisesti ilmenevää öljysumua tai savua. Suositeltava öljysumun pitoisuus tulee olla alle 5 mg / m³ (8 h) Hengityksensuojaus Ei tarpeellista normaalikäytössä - vain mikäli ilmenee öljysumua tai savua Käsiensuojaus On suositeltavaa käyttää suojakäsineitä tai levittää suojavoidetta käsille Silmiensuojaus Käytettävä suojalaseja tai kokokasvosuojusta, jos roiskeet ovat mahdollisia Ihonsuojaus Vältettävä kaikenlaista ihokosketusta. Altistunut iho on pestävä vedellä ja saippualla. Likaantunut vaatetus tulee vaihtaa mahdollisimman nopeasti Hygienia Pidettävä etäällä elintarvikkeista, juomista sekä rehuista. Kädet tulee pestä perusteellisesti tauon ajaksi sekä työskentelyä lopetettaessa.

4 4/6 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) ruskeankeltainen neste, hajultaan miedosti bensiinimäinen 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot Leimahduspiste > 62 C Alempi räjähdysraja ei määritelty, til-% Ylempi räjähdysraja ei määritelty, til-% Suhteellinen tiheys (15 C) 883 kg/m³ Liukoisuus Vesiliukoisuus ei liukene veteen 9.3 Muut tiedot Syttymislämpötila ei määritelty, C 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Normaaliolosuhteissa tuote on vakaa ja vaaralliset reaktiot ovat epätodennäköisiä. Tuote on pidettävä etäällä lämmönlähteistä, avotulesta ja muista kipinöivistä laitteista Vältettävät materiaalit Kontaktia vahvojen hapettimien kanssa vältettävä Vaaralliset hajoamistuotteet Termisen hajoamisen yhteydessä saattaa syntyä erilaisia hajoamistuotteita joiden täydellinen yhteensopivuus riippuu hajoamisolosuhteista. Epätäydellinen palaminen ja/tai terminen hajoaminen johtaa savun, hiilidioksidin ja vaarallisten kaasujen kuten hiilimonoksidin aldehydien muodostumiseen. Palamisen yhteydessä puutteellinen ilman saanti voi aiheuttaa ammoniakin muodostumista. Samalla saattaa vapautua myös propyyliamiinia, polyalkyyliglykoolia sekä alifaattisia alkoholeja. 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Hengitys Terveysriski on vähäinen normaaleissa käyttölämpötiloissa. Korkeissa lämpötiloissa tai mekaanisessa suihkuttamisessa saattaa syntyä terveydelle vaarallisia höyryjä tai öljysumua Iho Lyhyessä tai satunnaisessa ihokontaktissa iho-ongelmat ovat epätodennäköisiä. Pitkä tai toistuva altistuminen voi kuitenkin rasvoittaa ihoa ja aiheuttaa ihosairauden. Myrkkypitoisuus LD50 (rotanmyrkky): suurempi kuin 2000 mg/kg (määritelty ainesosien arvojen perusteella) Silmät Mikäli silmään pääsee suihkuamaan öljyä tai silmä altistuu öljysumulle aiheutuu siitä silmän ärsytystä, punertumista ja pistelyä Nieleminen Tahaton nieleminen voi aiheuttaa tuotteen alhaisesta viskositeetistä johtuen tuotteen pääsyn hengityksen yhteydessä keuhkoihin aiheuttaen hengityspneumopatiaa. Oireet voivat kehittyä seuraavien tuntien aikana. Lisäksi ilmenee runsasta suun, ruokatorven ja vatsalaukun ärsytystä (lääkitystä on ehdottomasti jatkettava seuraavat 48 tuntia). Myrkkypitoisuus LD50 (rotanmyrkky): suurempi kuin 3200 mg/kg (määritelty ainesosien arvojen perusteella).

5 5/6 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Tuote on biologisesti vaikeasti hajoava Biokertyvyyspotentiaali Ominaisuudesta ei ole tietoa saatavilla Vesistölle haitalliset vaikutukset Tuote muodostaa veden pinnalle kalvon. Kalvon paksuudesta riippuen voi tuote vajota pohjaan. Myrkyllisyys makeanveden kaloille LC50: 1 10 mg/l Levämyrkyllisyys EC50: mg/l Vesistön haitallisuusluokka WGK 2 (vesistölle haitallinen) 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 13.1 Tuote Tuotetta ei saa päästää viemäriin tai maastoon. Tuotteen hävityksessä on noudatettava kansallista jätteenkäsittelylakia sekä vastaavia asetuksia. Jäte tulee toimittaa valtuutettuihin kierrätyspisteisiin Likaiset pakkaukset Huolehdittava kansallisen jätteenkäsittelylain ja vastaavien asetusten mukaisesti. Tyhjät pakkaukset voivat sisältää herkästi syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 Maakuljetukset, ADR/RID ja GGVS/GGVE (rajanylittävä ja maassa sisällä) 14.2 Sisävesikuljetukset, ADN/ADR 14.3 Merikuljetukset, IMDG/GGVSee 14.4 Lentokuljetukset, ICAO-TI ja IATA-DGR

6 6/6 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET EU-säännösten mukaiset tunnusmerkit Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-määräysten ja vaarallisten aineiden määräysten mukaisesti Varoitusetiketin tietoja Varoitusmerkinnät Xn, Terveydelle haitallinen N, Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä R-lausekkeet R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta S-lausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä S62 tämä pakkaus tai etiketti Lisätiedot Lisäohjeita, rajoituksia ja kieltoja 94/69/EC (21. ATP). Tuotteen bentsolipitoisuus on alle 0,1%. Voimassaoleva merkintä P. Luokitus ja merkintä syöpää aiheuttavaksi (R45 ) ei ole tarpeellista. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R10 Syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R44 Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52 Haitallista vesieliöille. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Lisätiedot Jus Oy, puh: , Käytetyt tietolähteet Valmistajan (Oel-Brack AG) käyttöturvallisuustiedote (MSDS ). Tämän käyttöturvallisuustiedotteen vallitsevat suositukset perustuvat ajankohtaiseen käytettävissä olevaan tietoon, samankaltaisten tuotteiden vertailuun ja valmistajan tietoon hankituista ainesosista. Ehdot Edellä olevat tiedot vastaavat tämän päivän ajan tasalla olevia tietoja ja kokemuksia. Tiedot määrittelevät tuotteen turvallisuusominaisuudet ja tunnusmerkit voimassa olevan läinsäädännön puitteissa. Tuotteen tiettyä ominaisuutta ei kuitenkaan täten taata.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 21712 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 51019 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 32 = 1070200: 46 = 1070210;

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 21.05.2004 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 16.06.2006 Edellinen päiväys: 27.05.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.06.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 30.11.2004 Edellinen päiväys 30.3.1989 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 2009-02-18 Edellinen päiväys: 2008-06-26 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 20090218 Edellinen päiväys: 20080626 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 28.01.2004 Edellinen päiväys 11.9.2000 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 30.4.2008 Edellinen päiväys: 17.08.2005 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot