KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Päällyste Toimialakoodi G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus Käyttötarkoituskoodi 59 Maalit, lakat ja vernissat Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja HL Group Oy Katuosoite Hiekkakiventie 5 Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin (vaihde) Y-tunnus Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS. KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI Tämä seos on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY ja sen mukautusten mukaisesti. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC /45/EC F, N; R11-51/ Merkinnät 67/548/EEC /45/EC F Helposti syttyvä N Ympäristölle vaarallinen R-lausekkeet R11 Helposti syttyvää. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. S-lausekkeet S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. S23 Vältettävä höyryn hengittämistä. S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle. S33 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. 2.3 Muut vaarat

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 8 KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, lämpökrakattu, kevyt (< 0,1 % bentseeniä) > 25 % F; R11;Xn; R65;N; R51/53; R66 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, Teollisuusbensiini (maaöljy), kevyt aromaattinen (< 0,1 % bentseeniä) H411; EUH066 2,5 - < 25 % F; R11;Xn; R65;N; R51/53; R66 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; EUH Metanoli 1 - < 3 % T; R23/24/25-39/23/24/25;F; R11; Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3 (), H331; Acute Tox. 3 (), H311; Acute Tox. 3 (), H301; STOT SE 1, H370 () 3.3 Muut tiedot Teollisuusbensiinien luokitus CONCAWEn mukainen. Tässä kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Ota yhteyttä lääkäriin/lääkintähenkilöstöön Iho Huuhtele ihoa välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytysoireet jatkuvat: Ota yhteyttä lääkäriin Roiskeet silmiin Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Ota yhteyttä lääkäriin/lääkintähenkilöstöön Nieleminen Älä anna vettä tajuttomalle henkilölle. Älä oksennuta. Ota yhteyttä lääkäriin/lääkintähenkilöstöön. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Moniarvoinen vaahto. BC-jauhe.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Suuritehoinen vesiruisku on tehoton sammutuaaine. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Helposti syttyvää. Kaasu/höyry leviää lattiatasolla: Syttymisvaara. Palaessa muodostuu hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2). Saattaa muodostaa sähköstaattisen varauksen: Syttymisvaara. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Jäähdytä astioita vesisuihkulla. Älä siirrä astiaa, jos se on altistunut kuumuudelle. Palomiesten erityiset suojavarusteet Kuumuudelle/palolle altistuminen: Paineilma-/happilaite. 5.4 Muita ohjeita KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ks. kohta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Käytä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Ks. kohta Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Nestevuoto: Imeytä hiekkaan, multaan tms. imeytysaineeseen. Toimita kerätty vuoto valtuutetulle viranomaiselle. Pese vaatetus ja välineet käsittelyn jälkeen. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Noudata erittäin tarkkaa hygieniaa. Jos ilmanvaihto on riittämätön: Pidä avotuli/kipinät poissa. Älä päästä jätettä viemäriin. Riisu likaantunut vaatetus välittömästi. Pese likaantunut vaatetus. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä astia tiiviisti suljettuna. Säilytä kuivalla alueella. Säilytä erillään lämmön- ja sytytyslähteistä. Varastointilämpötila: Huoneenlämpötila. Määrärajoitus:Ei määritetty. Varastointikestävyys: 365 vuorokautta. Sopiva pakkausmateriaali: Tina. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ks. valmistajan toimittamat tunnistettu(j)a käyttö(j)ä koskevat tiedot. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Metanoli 200 ppm (8 h) 250 ppm (15 min) 270 mg/m 3 (8 h) 330 mg/m 3 (15 min) Öljysumu iho. HTP mg/m 3 (8 h) HTP Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Jos ilmanvaihto on riittämätön: Hengityssuojain, joka on varustettu tyypin A suodattimella Käsiensuojaus Kemikaalinkestävät suojakäsineet. Sopivat materiaalit: Luonnonkumi ja neopreeni antavat hyvän kestävyyden Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasit Ihonsuojaus Sopiva suojavaatetus. Sopivat materiaalit: Luonnonkumi ja neopreeni antavat hyvän kestävyyden Termiset vaarat Ympäristöaltistumisen torjuminen Ks. kohta 13. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Musta viskoosi neste Haju Teollisuusbemsiinin kaltainen Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Ei määritetty Kiehumispiste ja kiehumisalue 100 C Leimahduspiste 1 C Haihtumisnopeus Suhde butyyliasetaattiin, eetteriin: Ei määritetty Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja 0,9 til-% (1 C) Ylempi räjähdysraja 6,8 til-% (1 C) Höyrynpaine 3,5 hpa (20 C), 111 hpa (50 C) Höyryntiheys Suhteellinen höyryntiheys: > 1

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Suhteellinen tiheys 1,1 (20 C) Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenematon Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei määritetty Itsesyttymislämpötila 220 C Hajoamislämpötila Viskositeetti 25 Pa*s (20 C) Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot Kyllästymispitoisuus: Ei määritetty. KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Pysyvä normaaliolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Pidä erillään lämmön- ja sytytyslähteistä Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Palamisessa muodostuu hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2). KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välittömät vaikutukset/oireet Hengittämisen jälkeen: Yskä, päänsärky, pahoinvointi. Altistuminen suurille pitoisuuksille: Huimaus, narkoosi. Nielemisen jälkeen: Pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, maha-suolikanavan limakalvojen ärsytys. Ihokosketuksen jälkeen: Jatkuva altistuminen/kosketus: Kuiva iho, Ihon halkeilu. Silmäkosketuksen jälkeen: Silmäkudoksen punoitus, näköhäiriöt. Altistumisreitit: Nieleminen, hengitys, silmät ja iho. Varoitus: Tuote imeytyy ihon lävitse Välitön myrkyllisyys Metanoli LD50/suun kautta/rotta: > mg/kg. LD50/iho/kani: Ei määritetty. LD50/iho/kani: mg/kg. LC50/hengitys/rotta/4h: 85 mg/l. LC50/hengitys/rotta/4h: ppm Herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 8 Ei luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi (EU). Metanoli: EU carc. cat.: Ei mainittu. EU muta. cat.: Ei mainittu. EU repr. cat.: Ei mainittu. Karsinogeenisuus (TLV, MAC, VME, GWBB, MAK): Ei mainittu. Mutageenisuus (MAK): Ei mainittu. Teratogeenisuus (MAK): Ryhmä C. IARC-luokitus: Ei mainittu Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Jatkuva altistuminen/kosketus: Ihon kihelmöinti/ärsytys. Ihottuma/ihotulehdus Aspiraatiovaara Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Metanoli LC50 (96 h): mg/l (SALMO GAIRDNERI/ONCORHYNCHUS MYKISS) EC50 (48 h): mg/l (DAPHNIA MAGNA) EC50 (72 h): mg/l (levä) Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Biohajoavuus, BOD5: Ei määritetty Kemiallinen hajoavuus Vesi: Maaperä: T1/2 ei määritetty 12.3 Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali: LogPow tai BCF ei määritetty Liikkuvuus maaperässä Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC): 35 %. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC): 385 g/l. Veteen liukenematon. Ks. kohdasta 9 muut fysikaalis-kemialliset ominaisuudet PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset WGK: 2 (luokitus perustuu aineosiin Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe -lainsäädännön mukaan (VwVwS) ). Vaikutus otsonikerrokseen: Ei vaarallista otsonikerrokselle (1999/45/EY). Kasvihuonevaikutus: Vaikutus jätevedenpuhdistukseen:

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 8 KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätekoodi (EWC, (91/689/ETY, yhteisön päätös 2001/118/EY, OJ L47, 16/2/2001)): * - maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita. Vaarallista jätettä (91/689/ETY). Hävittämismenetelmät Polta valvonnan alaisena. Älä päästä pintaveteen. Pakkaus Jätekoodi, pakkaus (EWC, (75/442/ETY, yhteisön päätös 2001/118/EY, OJ L47, 16/2/2001)): * - pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Ks. kohta KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero YK Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi PINNOITELIUOS (mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen käytettävät pintakäsittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä III 14.5 Ympäristövaarat IMDG: Merta saastuttava aine: P 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle ADR/RID/ADNR: Vaaraetiketti, astiat ja pakkaukset: 3. Luokituskoodi: 5F. IMDG: EmS: F-E, S-E. ICAO: Pakkausohjeet, matkustajakone: 309/Y309. Pakkausohjeet, rahtikone: 310. Viskoosi neste, jonka leimahduspiste on < 23 C, joka täyttää ADR:n, RID:n ja ADNR:n kohdassa , IMDG:n kohdassa ja ICAO:n kohdassa mainitut ehdot. Rajoitetut määrät (LQ) Kun aineet ja niiden pakkaus täyttävät ADR/RID/ADNR luvussa 3.4 mainitut ehdot, vain seuraavia ohjeita noudatetaan: Kussakin pakkauksessa tulee olla vinoneliön kuva, jossa on maininta: - 'UN 1950' tai jos kyse on eri tavaroista, joilla on eri tunnistenumerot samassa pakkauksessa: - kirjaimet 'LQ' Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Alankomaat Waterbezwaarlijkheid: Ei määritetty. Saksa: WGK: 2 (luokitus perustuu aineosiin Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe -lainsäädännön mukaan (VwVwS) ) Kemikaaliturvallisuusarviointi

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 8 KOHTA 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Muutoksia kaikissa kohdissa. Mm. aineosatiedot ja luokitus muuttuneet Lyhenteiden selitykset 16.3 Tietolähteet 1) Aikaisempi käyttöturvallisuustiedote. 2) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuuustiedote, ) Tiedotteen uusimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsäädäntö Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa 1999/45/EY Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R11 Helposti syttyvää. R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. H301 Myrkyllistä nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. H331 Myrkyllistä hengitettynä. H370 Vahingoittaa elimiä <tai mainitaan kaikki tiedetyt kohde-elimet> <mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta>. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Työntekijöiden koulutus 16.7 Käyttörajoitukset 16.8 Lisätiedot Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen versionumero: 009. Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot ovat valmistajan parhaan tietämyksen, tietojen ja uskon mukaan oikeita alkuperäisen tiedotteen julkaisuajankohtana. Annettujen tietojen tarkoituksena on ainoastaan antaa ohjeita turvallisesta käsittelystä, käytöstä, prosessoinnista, varastoinnista, kuljetuksesta, hävittämisestä ja toimittamisesta, niiden ei tule katsoa saavan aikaan takuuta tai laatuspesifikaatiota. Tiedot koskevat vain esitettyä tiettyä tuotetta eivätkä ne välttämättä koske sellaista tuotetta, jota on käytetty yhdessä jonkin muun materiaalin kanssa tai jossakin prosessissa, ellei sitä ole erikseen mainittu.

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 RK2 ELINTARVIKEALKALITIIVISTE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi RK2 ELINTARVIKEALKALITIIVISTE 1.1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 AT41238 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 AT41238 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 25.1.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi AT41593 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 29.10.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 15-SEA 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

alkyyli, monoheksyyli ja diheksyyli

alkyyli, monoheksyyli ja diheksyyli KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 Päiväys: 12.12.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen

Lisätiedot