KIVI-päivän ohjelma Juhani Jokinen Erkki Virtanen Reijo Karhinen Otto Toivanen Juhani Jokinen 15.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVI-päivän ohjelma 13.00 Juhani Jokinen 13.05 Erkki Virtanen 13.30 Reijo Karhinen 14.00 Otto Toivanen 14.30 15.00 Juhani Jokinen 15."

Transkriptio

1 KIVI-päivän ohjelma Avaussanat, ylijohtaja Juhani Jokinen, Kilpailuvirasto Kilpailu hallitusohjelman toteuttajana, kansliapäällikkö Erkki Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö Elinkeinoelämän näkökulma kilpailuun, pääjohtaja Reijo Karhinen, OP-Pohjola -ryhmä Kilpailun ja kilpailupolitiikan kehitystrendit ja haasteet taloustieteen näkökulmasta, professori Otto Toivanen, Leuvenin yliopisto Kahvitauko Kilpailuviraston näkemys kilpailuun liittyvistä haasteista, ylijohtaja Juhani Jokinen Paneelikeskustelu päivän teemasta Osallistujat: toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä (Keskuskauppakamari), ylijohtaja Aki Kangasharju (VATT) ja ylijohtaja Raimo Luoma (TEM). Puheenjohtajana johtaja Martti Virtanen (KIVI) Cocktail-tilaisuus Seminaari päättyy

2 1 (4) KIVI päivä Kilpailuvirasto, ylijohtaja Juhani Jokinen Kilpailuun liittyvät haasteet Suomessa Kilpailulakien kehitys Uusi kilpailulaki (948/2011) tulee voimaan marraskuun 1. päivänä Se on asteittaisen kehityksen tulos, mutta ei millään tavalla vallankumouksellinen uudistuksissaan. Uudessa laissa ei olla kajottu kilpailunrajoituskieltoihin. Ne säilyvät ennallaan johdonmukaisesti vuoden 2004 lakiuudistuksen harmonisointilinjauksen kanssa, jonka mukaan kansalliset kiellot vastaavat yhteisön kilpailunrajoituskieltoja. Uutta on yrityskauppavalvonnan puuttumiskynnyksen määrittelevä testi (ns. SIEC testi), eräät menettelyä koskevat säännökset, taloudellisen seuraannon periaatteen kirjaaminen lakiin, sakkovapautusjärjestelmän uudistukset, Kilpailuviraston käsiteltävänä olevien asioiden priorisointi sekä vahingonkorvausta koskevan säännöksen päivittäminen unionin oikeutta vastaavaksi. Hallitus, sen paremmin kuin kilpailulakia valmistellut työryhmäkään, ei esittänyt uusia kilpailunrajoituskieltoja, markkinaoikeuden ja Kilpailuviraston toimivallanjaon uudistuksia eikä henkilökohtaisten (rikosoikeudellisten) seuraamusten käyttöönottoa yrityksille määrättävän hallinnollisen seuraamusmaksun ohella. Niin sanottujen yksipuolisten kilpailunrajoitusten alueella jäsenvaltio voi soveltaa unionin oikeutta tiukempaa lainsäädäntöä Neuvoston asetuksen 1/ artiklan mukaisesti. Kyseeseen voisi tulla erityisesti julkisyhteisön harjoittaman elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia vaarantavat toimet, jota olisi voitu valvoa esimerkiksi aikaisempien kilpailunedistämislakien mukaisen yleislausekkeen (neuvotteluperiaate) tapaisen säännöksen avulla. Todennäköisesti tämän kaltainen sääntely olisi kuitenkin johtanut vaikeasti hallittaviin tilanteisiin julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan toisistaan poikkeavan kohtelun takia. Lisäksi samanaikaisesti kilpailuneutraliteettia koskevia ongelmia ratkaistaan komission valtiontukiin liittyvän Destiapäätöksen asettamien velvoitteiden pohjalta uudistamalla kuntalakia. Markkinaoikeuden ja Kilpailuviraston välisen toimivallan jaon muutosta ei myöskään pidetty tarpeellisena. Tämä pohdinta liittyi käsitykseni mukaan ensisijaisesti selkeiden kilpailunrajoituskieltojen rikkomusten rankaisemiseen asianosaisten suostumuksen perusteella jo Kilpailuviraston käsittelyssä ja siis välttäen markkinaoikeusvaihe. Käytännön tarve ns. settlement-prosessille näytti kuitenkin puuttuvan, koska sellaisten selvien rikkomusten määrä, jossa asianosaiset olisivat olleet valmiita nopeutettuun päätöksentekoon, osoittautui loppujen lopuksi vähäiseksi. Henkilökohtaisten seuraamuksia kilpailunrajoituskiellon rikkomisesta uusi kilpailulaki ei sisällä. Kuitenkin tähän kysymykseen varmaan palataan hallitusohjelmaan sisältyvän kirjauksen mukaisesti ( Hallitus selvittää Postiosoite Käyntiosoite Puhelin ja faksi Sähköposti ja www PL 332 Pitkänsillanranta 3 (09) HELSINKI HELSINKI (09)

3 KILPAILUVIRASTO 2 (4) Konkurrensverket mahdollisuudet kartellitapauksiin syyllistyneiden tuomitsemisesta henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen ). Priorisointi Uusi kilpailulaki antaa Kilpailuvirastolle aiempaa selkeästi paremmat mahdollisuudet asettaa tutkittavana olevat asiat tärkeysjärjestykseen ja jättää vähäpätöiset asiat tutkimatta. Kilpailuvirasto julkaisee ennen lain voimaantuloa periaatteet, joita priorisoinnissa noudatetaan. Ensisijaisesti periaatteissa kiinnitetään huomiota tekijöihin, jotka liittyvät asian toteamiseen vähämerkitykselliseksi. On tietenkin selvää, että priorisoinnissa on ennen muuta kysymys siitä, missä kulloinkin on kilpailuvalvonnan painopiste, mitkä asiat käsitellään kiireellisinä ja mihin pääosa resursseista ohjataan. Tällä hetkellä painopiste on karkeiden kartellien kiinnijäämisriskin lisäämisessä, tutkittavana olevien kartellivihjeiden selvittämisessä sekä niin sanotuissa poissuljentarajoituksissa, joissa markkinavoiman avulla rakennetaan keinotekoisia esteitä kilpailijoiden tielle. Priorisoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi olemme uudistaneet selvitysmenettelyä ottamalla käyttöön käsittelyn alkuvaiheen niin kutsutut go/no-go -kokoukset, käsittelyn alkuvaiheen aikataulutuksen sekä esikuntatoiminnon strategiamuodostuksen tueksi. Tarkoituksemme on myös tehdä uudistuksia sidosryhmätoimintaamme parantaaksemme toimintamme ajantasaisuutta ja vaikuttavuutta. Kilpailulain noudattamisen tehosteet Kilpailuviraston tehtävää voisi kuvata niin, että ylläpidämme talouden toimijoiden (yksityinen ja julkinen) kannusteita noudattaa kilpailulakia ja unionin kilpailusääntöjä. Kysymys on ennalta ehkäisevästä vaikutuksesta, joka kohdistuu ensiksikin tahallisiin rikkomuksiin ja toiseksi tahattomiin, ehkä tietämättömyydestä johtuviin rikkomuksiin. Nämä kaksi aluetta vaativat osin erilaisia toimenpiteitä. Tahallisissa rikkomuksissa virasto rakentaa ennalta ehkäisevää vaikutusta kiinnijäämisriskin ja seuraamusmaksutason yhdistelmänä. Tahattomia rikkomuksia pyrimme ennaltaehkäisemään viestinnän keinoin ongelma vain tuntuu olevan siinä, miten kannustaa yrityksiä tulemaan informoiduksi? Hallinnollisten seuraamusmaksujen optimaalinen taso riippuu (ainakin monien ekonomistien mielestä) kiinnijäämisriskin ja seuraamusmaksun määrän suhteesta siten, että jos kiinnijäämisriski on esimerkiksi 1/10 pitäisi seuraamuksen olla kymmenkertainen hyötyyn verrattuna. Jos tämä yhtälö pitää paikkansa, optimaalinen seuraamusmaksun taso lienee vaikeasti saavutettavissa, joten huomio kiinnittyy väkisinkin kiinnijäämisriskin lisäämiseen ja henkilökohtaisiin seuraamuksiin. Samalla kannattaa kuitenkin myös pohtia, mitkä tekijät johtavat kilpailunrajoituskieltojen rikkomiseen ja miten näihin tekijöihin voisi vaikuttaa. Britannian kilpailuviranomaisen (Office of Fair Trading) tutkimuksessa, juristeille suunnatuissa kysymyksissä, syynä pidettiin `hyvin todennäköisesti`-arviolla: - suurimpana syynä johdon selvän sitoutumisen puutetta lain noudattamiseen (78 % vastaajista), -työntekijöiden tietämättömyyttä/epärehellisyyttä ( 44 %) -kielteistä vaikutusta voittoon (37 %) -työntekijöiden tietämättömyyttä säännöksistä (15 %).

4 KILPAILUVIRASTO 3 (4) Konkurrensverket Ennalta ehkäisyn keinot vaihtelevat nekin brittien tutkimuksen mukaan. Kilpailujuristien mielestä hyvin tärkeitä keinoja ovat: -rahalliset seuraamukset yritykselle (74 %) -yksilöihin kohdistuvat rangaistukset (67 %) -sakkovapautusjärjestelmä (52 %) -yrityksen maineen menetys (44 %) -johdon liiketoimintakielto (41 %) -johdon henkilökohtainen maineen menetys (30 %) -yrityksen sisäiset yksilöön kohdistuvat kurinpitotoimet (19 %) -yksityisoikeudelliset vahingonkorvauskanteet (11 %). Yritysten johdon vastauksissa samoihin kysymyksiin ennaltaehkäisevyydestä `erittäin tärkeä` arviolla kutakuinkin tasatuloksiin päätyivät yrityksen maineen menetys, yksilöön kohdistuva rikosvastuu ja yritykseen kohdistuvat rahalliset seuraamukset (49-64 % vastaajista). Listan viimeiseksi sijoittuivat yksityiset vahingonkorvauskanteet ja sakkovapautusjärjestelmä (13-30 %). Ennakkoestävyyteen ja seuraamuksen valintaan liittyy vielä yksi näkökohta. Miten optimaalisen seuraamuksen määrittäminen muuttuu seuraavissa tilanteissa: yritysjohto rikkoo tahallaan; yritysjohto tiesi rikkomuksesta; yritysjohdon olisi pitänyt tietää rikkomuksesta; yritysjohto ei tiennyt rikkomuksesta. Jos edellä oleva ei muuta osoita niin ainakin sen, että ennaltaehkäisyn lisääminen edellyttää monipuolista lähestymistapaa, jossa seuraamuksen tason valinta on tärkeä, mutta kuitenkin vain yksi näkökulma asiaan. Kilpailun edistäminen Kilpailuvirasto tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi, kuten Kilpailuvirastosta annetussa laissa asia ilmaistaan. Kilpailun edistämistoiminta (advocacy) on käytännössä kaikkien teollisuusmaiden kilpailuviranomaisten keskeinen tehtävä perinteisen antitrust-toiminnan ohella. Sen tehtävänä on tuottaa lainvalmistelua varten asiantuntijapalveluita sääntelyn kilpailuvaikutuksista, osaltaan varmistaa kilpailuneutraliteetin toteutuminen yksityisen ja julkisen taloudellisen toiminnan välillä sekä arvioida sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta toimivan kilpailun kannalta. Kilpailunedistämisen painopiste on ensiksikin niin sanotun viisaan sääntelyn edistämisessä sääntelyssä, joka on tosiasiallisesti tarpeellista ja vaikuttavaa, asianmukaisesti mitoitettua, laadullisesti korkeatasoista ja vaikutuksiltaan mitattavissa olevaa ja jonka hyödyt ylittävät selkeästi sääntelyn haitat. Näitä kysymyksiä on tarkasteltu viraston alkuvuonna 2011 julkaisemassa Kilpailukatsaus 2 teoksessa `Viisas sääntely toimivat markkinat`. Toiseksi painopiste on työ- ja elinkeinoministeriön tavoitelinjausten mukaisesti sellaisten rakenteellisten kilpailun esteiden torjumisessa, jotka voivat johtua sääntelystä, julkisesta rahoituksesta tai julkisen sektorin toiminnasta yksityisillä markkinoilla.

5 KILPAILUVIRASTO 4 (4) Konkurrensverket Toimintaympäristö ja lähiajan haasteet Talouden suhdannekehitys vaikuttaa Kilpailuviraston käsittelyyn tuleviin asioihin. On mahdollista, että taantumassa talouden toimijoilla on runsaasti kannusteita käyttää markkinavoimaa (yksin tai yhdessä muiden kanssa) omien intressiensä ajamisessa. Perinteiset tavat väärinkäyttää määräävää markkina-asemaa sekä erilaiset peiteltyyn yhteistoimintaan tai yhteisymmärrykseen nojaavat järjestelyt ovat tavallista todennäköisempiä lähivuosina. Yrityskauppavalvonnan uusi testi (SIEC-testi) antaa joissain tapauksissa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet kilpailun turvaamiseksi haitallisia keskittymiä vastaan, mutta lisää samalla kilpailuvaikutusten selvittämisen vaatimuksia niin kielteisten vaikutusten kuin tehokkuushyötyjenkin kohdalla. Kaikki tämä lisää vaatimuksia Kilpailuviraston toimintaan vaikuttavien pitkäaikaisempien muutostrendien ja haasteiden hallintaan. Näihin haasteisiin (oligopolit, kolluusion havaitseminen, laiskasti kilpailevat keskittyneet toimialat) vastaaminen on oleellisen tärkeää, ja saatetaan tarvita sekä uusia analyysivälineitä että oikeudellisia puuttumiskeinoja. Ensikädessä tämä tarkoittaa niin sanotun taloudellisen analyysin vahvistamista Kilpailuvirastossa. Sitä edellyttävät yrityskauppavalvonta, niin sanotun harmaan alueen kilpailunrajoitusten tunnistaminen (rajoituksella voi olla sekä kielteisiä että myönteisiä vaikutuksia kilpailuun) sekä toimenpiteet heikon kilpailun alojen kilpailullisuuden parantamiseksi. Julkisen tuotannon uudistumiskehitys jatkuu, yhtenä esimerkkinä on valtionvarainministeriössä meneillään oleva kuntalain uudistus julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välisen kilpailuneutraliteetin turvaamiseksi. On mahdollista, että Kilpailuvirasto saa uudistukseen liittyviä valvontatehtäviä. Hallitusohjelman mukaan palvelutuotantoon liittyviä kilpailuttamisen ja julkisen tuen myöntämisen sääntöjä selkeytetään ja komissiossa valmisteltavana olevan SGEI-normiston vaikutukset kansalliseen kilpailulainsäädäntöön arvioidaan. Hyvät kuulijat, lopuksi voinen esittää näkemyksen, jonka mukaan kattavan, nykyistä laaja-alaisemman eri hallinnonaloja koskevan kilpailustrategian tarve lisääntyy.

6 Elinkeinoelämän näkökulma kilpailuun KIVI-päivä OP-Pohjola-ryhmä Pääjohtaja Reijo Karhinen

7 Jota enemmän jossakin yhteiskunnassa toisilla on tilaisuus elää toisten työstä ja jota vähemmin toiset saavat itse nauttia vaivansa hedelmiä, sitä enemmän ahkeruus lamautuu. Edelliset tulevat ylpeiksi, jälkimmäiset toivottomiksi, ja molemmat haluttomiksi. Anders Chydenius, Kansallinen voitto (1765)

8 Mitä suurempi yhteiskunnan rooli ja mitä korkeampi verotus, sitä enemmän ahkeruus lamautuu. Edelliset tulevat ylpeiksi, jälkimmäiset toivottomiksi, ja molemmat haluttomiksi.

9 Kilpailu on hyvästä

10 Kilpailu on tuottavuuden lisäyksen perusedellytys Kokonaistuotanto henkeä kohden Suomessa Euroa Lähde: Tilastokeskus BKT henkeä kohden, käyvin hinnoin

11 Kilpailu luo hyvinvointia Kilpailu Tuottavuuden kasvu Talouskasvu ja hyvinvointi Lähde: Konkurrence og forbrugerstyrelsen

12 Kilpailu on hyvästä missä kulkee terveen kilpailun raja? 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % - yks. Uusien asuntoluottojen laskennallinen marginaali Suomessa Uusien asuntoluottojen keskikoron ja 3 kk:n euriborin erotus 0, Lähde: Suomen Pankki

13 Pienen maan ongelma markkinat keskittyvät Vähittäiskauppa Pankit S-ryhmä K-ryhmä Suomen Lähikauppa Oy Muut yksityiset Työeläkeyhtiöt OP-Pohjola-ryhmä Nordea Pankki Suomi Sampo Pankki Vahinkovakuutusyhtiöt Varma Ilmarinen Tapiola Eläke-Fennia Etera Muut Vertailtu toimialan markkinaosuuksia vuonna Lähteet Finanssialan keskusliitto ja Nielsen OP-Pohjola-ryhmä Tapiola-ryhmä Lähivakuutus-ryhmä If Fennia Muut

14 Keskittyminen ei ole vähentänyt kilpailua Markkinaosuudet talletuksista 1990 Muut Postipankki Säästöpankit SYP Markkinaosuudet talletuksista 2010 Muut OP- Pohjolaryhmä Danske Bank KOP OP-ryhmä Nordea Lähde: Finanssialan keskusliitto, markkinaosuudet talletuksista Suomessa

15 Kansainvälisillä mittareilla Suomessa hyvät kilpailuolosuhteet Vahvuudet Instituutiot ja infrastruktuuri Makrotalousympäristö Terveys/ terveydenhuolto Perus- ja korkeakoulutus Rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys Liike-elämän kehittyneisyys Teknologiset valmiudet Innovaatiot Heikkoudet Työmarkkinoiden tehottomuus Markkinoiden (pieni) koko Hyödykemarkkinoiden tehottomuus Lähde: World Economic Forum

16 Kilpailua säätelevät puitteet kehittyneet myönteiseen suuntaan

17 Kilpailulainsäädännön kehityksen myönteiset ilmentymät elinkeinoelämän näkökulmasta Kilpailuviraston kannanotot markkinatalouden ja elinkeinoelämän toimintavapaudesta. (Ei ylisääntelyä, ei liiketoiminnan tarpeetonta kahlitsemista. Viranomaistoiminta ja liiketoiminta pidettävä erillään) Kilpailuviraston käytännön tasolla tapahtuva ohjaus on lisännyt yritysten ennakoimismahdollisuuksia, tehokkuutta ja oikeusvarmuutta. Epävarmoina taloudellisina aikoina neuvonnalle on ollut erityisen suuri tarve Vanhasta poikkeuslupamenettelystä luopuminen on lisännyt kilpailuasioiden tuntemusta yrityksissä voimaan tuleva kilpailulaki antaa kilpailuvirastolle mahdollisuuden suunnata resursseja markkinoiden kannalta vakavampiin kilpailunrajoituksiin. Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -lainsäädäntöhanke Avoin kartelloituminen lopetettu

18 Tunnistetut kipukohdat

19 Tunnistetut kipupisteet elinkeinoelämän näkökulmasta Lisääntyvä sääntely Kilpailuneutraliteetin säilyminen Tulkinnanvaraiset säännöt mm. kilpailijoiden välisestä sallitusta yhteistyöstä Ehdollisissa yrityskauppapäätöksissä uuden lain valituskielto ongelmallinen EU-komission suunnittelema ryhmäkannemahdollisuus EU:n tasoiset ryhmäkanteet johtava mahdollisesti oikeusjärjestelmän väärinkäyttöön Tutkintatapauksissa tutkinnan kohteiden oikeuksien turvaaminen Pieni maa, pienet markkinat miten turvata kohtuuttomat kulut

20 Pieni maa toimialayhteistyöllä tehokkuutta

21 Lisääntyvä sääntely onko menty jo liian pitkälle? Sääntely lisääntynyt alalla kuin alalla Ilmasto- ja ympäristöala, kemikaalit (REACH), finanssiala Finanssialalla pääsyynä kriisi muilla toimialoilla EU:sta pursuava sääntelytulva Enemmän kuin hetkellinen tekijä, kyseessä ajan ilmiö Sääntelyä tulee koko ajan lisää ja se muuttuu monimutkaisemmaksi Olisiko kevyempiäkin menettelyjä kuten itsesääntely, parhaat käytännöt tai menettelyohjeet?

22 Finanssiala kouluesimerkki edessä todellinen sääntelytsunami

23 Pankkialan sääntelystä negatiivinen kierre talouskasvuun Talouskasvu hidastuu ja hyvinvointi laskee Sääntely kiristyy Pankkien luotonantovalmius laskee ja marginaalit nousevat Oman pääoman ja varainhankinnan kustannukset nousevat

24 Suomen kovassa kilpailuympäristössä lainamarginaalien nostaminen kuitenkin vaikeaa 2,0 % 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Asuntoluottojen marginaalit*: Suomi vs. Ruotsi Ruotsi Suomi 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1/2010 4/2010 7/ /2010 1/2011 4/2011 7/2011 * Laskennallisia keskimääräisiä marginaaleja: Suomi: uusien asuntoluottojen - keskimääräinen korko 6kk:n euribor Ruotsi: keskimääräinen 3kk vaihtuvakorkokoisen asuntolainan korko (Nordea, SHB, SEB, Swedbank) 3kk:n stibor Lähde: Suomen Pankki, Riksbank, comboloan.se

25 Talletussuoja vääristää kilpailua millä muulla toimialalla kilpailijat toimivat uusien tulokkaiden takuumiehinä? Talletussuoja vääristää kilpailua monella tapaa: Se poistaa tallettajilta tarpeen arvioida pankkiin liittyvää riskiä Se mahdollistaa huonossa taloudellisessa kunnossa olevalle pankille mahdollisuuden hankkia talletuksia korkealla korolla (hintahäiriköinti) Mahdollinen pankin kaatuminen jää jäljelle jääneiden pankkien maksettavaksi.

26 Kilpailuneutraliteetin säilyminen Kuntasektori: liikelaitokset, Kuntarahoitus jne. Valtion tukitoimet: kriisiaikana ja muulloin, määräaikaiset ja pysyvät Kilpailuneutraliteetti yli rajojen: pankkien pääomittamiset ja varainhankinnan tukeminen kriisiaikana. Transaktiovero.

27 Kuntasektorilla merkittävä tuottavuuden parantamisvaade tarvitaan kilpailua 115 Indeksi Kokonaistuottavuus 2000 = 100 Teollisuus Koko kansantalous Kunnat* *Koulutus, terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut Lähde: Tilastokeskus

28 Pankkien pääomittaminen ja varainhankinnan tukeminen finanssikriisin aikana

29 Pääomitustarve kohdistuu GIIPS-maiden sekä GIIPS-valtionpapereihin sijoittaneisiin pankkeihin PIIGS-valtiolainat suhteessa CT1-pääom aan* 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Irlanti Kreikka Kypros Italia Espanja Portugali Slovenia Saksa Luxembo Belgia Itävalta Ranska UK Tanska Norja Ruotsi Alankomaat Malta Suomi Puola Unkari Lähde: Pohjola Markets, EBA *) CT1= Core Tier 1, ydinvakavaraisuussuhde

30 Kriisien kierre ja kilpailu

31 Eurooppa ajautunut kriisien kierteeseen Eurokriisi Finanssi- kriisi Johtajuus -kriisi Talous- kriisi Poliittinen kriisi Valtioiden velkakriisi

32 Kriisin vaikutukset kilpailulle Kilpailu pyrkii vähenemään huoli kannattavuudesta korostuu Yhteiskunnan tukipolitiikka muuttuu kilpailuneutraliteetti kärsii Osa yrityksistä ei selviä kilpailu vähenee pysyvästi Vahvat yritykset vahvistavat markkina-asemiaan

33 Kilpailu yli rajojen erot maiden välisessä kilpailukyvyssä korostuvat

34 Suomen kilpailukyky on rapautunut 125 Indeksi 2000=100 Yksikkötyökustannukset Suomi 120 Euroalue Saksa Lähde: OECD

35 Yrityksen menestyminen globaalissa kilpailussa Kilpailulainsäädäntö Kansallinen tukipolitiikka Palkat Yritys Perusinfra, jne. Verotus Regulaatio

36 Elinkeinovapaus kannustaa ahkeruuteen, mahdollistaa omalla työllä vaurastumisen ja yhdistää yksityisen ja yhteisen edun.

37 Kiitos!

38 Kilpailun ja kilpailupolitiikan trendit ja haasteet - taloustieteen näkökulma Otto Toivanen Katholieke Universiteit Leuven & Center for Economic Policy Research (Lontoo)

39 Kilpailu ja valtion rooli Keskeinen kysymys: millainen institutionaalinen järjestely takaa tehokkaimman resurssien kohdentuminen? Vastaus #1: Lähes aina kilpailu. Vastaus #2: Vastaukseen #1 on syytä tehdä tärkeitä varaumia sen suhteen mitä kilpailulla tarkoitetaan. Vastaus #3: Vastaukseen #1 on syytä tehdä poikkeamia olosuhteista riippuen.

40 Esityksen sisältö 1. Miksi kilpailu on oikea vastaus. 2. Tarvittavat reunaehdot. 3. Keskeiset poikkeamat. 4. Teoriasta käytäntöön. 5. Keskeiset haasteet Suomen näkökulmasta. 6. Yhteenveto.

41 1. Kilpailu Kilpailun paine ohjaa resursseja henkinen pääoma, fyysiset resurssit mahdollisimman tuottaviin kohteisiin. Oikea kohdennus epävarmassa maailmassa vaatii paljon ja erityistä tietämystä. Oikea kohdennus muuttuu jatkuvasti kilpailu siirtää resursseja vääristä oikeisiin kohteisiin.

42 2. Kilpailun reunaehdot Yksittäisten toimijoiden tavoite ei ole kilpailun ylläpitäminen vaan sen vähentäminen (omalta osalta). Paras monopolivoitto on rauhallinen elämä (J.R. Hicks 1935). Kilpailu toimii vain, jos sille luodaan toimintaedellytykset. Valtion tehtävä on luoda ja ylläpitää sellaista toimintaympäristöä jossa kilpailu toimii.

43 2. Kilpailun reunaehdot Vapaa alalle tulo. Vapaa alalta poistuminen. Manipulaatiovapaa ja vakaa toimintaympäristö.

44 3. Keskeiset poikkeukset Ulkoisvaikutukset saasteet, tieto & osaaminen, verkostovaikutukset. Epäsymmetrinen informaatio. Luonnollinen monopoli. Nämä saattavat edellyttää joko 1. sääntelyä (esim. energia, televerkot, pankkisektori) ja/tai 2. muita valtion toimia (verot, T&K tuet, toimintaoikeudet lääkärit yms.).

45 4. Teoriasta käytäntöön Parhaissakin olosuhteissa kilpailun asteen määräävät 1. kysyntä eli markkinan koko, 2. alalle tulon kustannukset ja 3. tuotantoteknologia Täydellisen kilpailun markkinoita tuskin on.

46 4. Teoriasta käytäntöön Tarvitaan 1. lainsäädäntöä joka luo puitteet kilpailulle, 2. kilpailupolitiikkaa joka vähentää kannustimia yhteiskunnan kannalta haitallisiin toimiin (kartellit) tai estää ne (yrityskaupat), 3. sääntelyä joka vähentää monopolihaittoja ja/tai luo kilpailua aloille/alueille joilla sitä ei muutoin olisi, sekä 4. näiden yhteensovittamista.

47 4. Teoriasta käytäntöön 1. Keskeiset kysymykset Mikä on kilpailupolitiikan yhteiskunnallinen tuotto? Mikä on hyvää/parasta kilpailupolitiikkaa? 2. Vastaukset... suurelta osin puuttuvat.

48 4. Teoriasta käytäntöön Buccirossi, Ciari, Duso, Spagnolo & Vitale 2011: Competition policy and productivity growth: An empirical assessment. Aineisto: 22 toimialaa, 12 OECD maata, Kokonaistuottavuus (sen kasvu) riippuu kilpailupolitiikan tehosta.

49 4. Teoriasta käytäntöön Kartellien/dominanssin vastaisella kilpailupolitiikalla suurin vaikutus. Vaikutus on suurempi 1. maissa jotka eivät ole teknologisessa eturintamassa, 2. maissa joissa on vahvat juridiset instituutiot ja 3. maissa joissa sopimusrikkomukset vähäisiä.

50 5. Suomi Hyvät uutiset: Suomessa 1. vahvat juridiset instituutiot ja 2. vähän sopimusrikkomuksia. Huonot uutiset: Suomessa 1. markkinat pienet ja hajanaiset, 2. alalle tulon kustannukset korkeat 3. voimakas yhteistoiminnan perinne kaikilla yhteiskunnallisen toiminnan lohkoilla ja tasoilla.

51 5. Suomi Hyytinen, Steen & Toivanen 2011: Uncovering cartels. Aineisto: toimialatason aineisto teollisuustoimialoilta KIVIn kilpailunrajoitusrekisterin tiedot laillisista kartelleista. Keskeiset tulokset: 1. Todennäköisyys, että olemassa oleva kartelli jatkaa on yli 90%. 2. Todennäköisyys, että alalla jossa ei kartellia, syntyy mahdollisuus muodostaa sellainen tiettynä vuonna on keskimäärin yli 20%.

52 5. Suomi

53 6. Yhteenveto Keskeinen tavoite: resurssien tehokas kohdentuminen. Kilpailu erinomainen väline. Tarvitsee avukseen yhteensovitettua 1. lainsäädäntöä 2. sääntelyä ja 3. kilpailunvalvontaa/politiikkaa.

54 6. Yhteenveto Vaikka valitettavan vähän tutkimustietoa siitä, mikä on yhteiskunnallisesti tehokasta kilpailupolitiikkaa, olemassa olevan tiedon valossa: 1. hyvä kilpailupolitiikka johtaa parempaan resurssien kohdentumiseen ja 2. aktiiviselle kilpailupolitiikalle suuri tarve - 3. erityisesti Suomessa jossa perusolosuhteet eivät kaikilta osin suosi kilpailua.

55 Markkinoiden toimivuus Suomen talouden kehittämisstrategiassa Tausta-aineistoa KIVI-päivään Johtaja Martti Virtanen Kansallissali

56 Kilpailun kehitys Suomessa Kilpailu on kaikkien taloudellisten indikaattorien mukaan vahvistunut viime vuosikymmeninä aktiivisen kilpailupolitiikan, EU-jäsenyyden ja kilpailua vahvistavien taloudellis-teknisten muutosten myötä Talouden kasvu on samalla vahvistunut Kilpailun toimivuutta on lisännyt deregulaatio, jossa on purettu tai uudistettu kilpailua estävää, rajoittavaa tai vääristävää lainsäädäntöä Kilpailun edellytyksiä on lisännyt myös julkisen tuotannon uudistusprosessi, joka on laajentanut kilpailulle avointa taloudellisen toiminnan aluetta Markkinoiden toimivuus Suomen talouden kehittämisstrategiassa

57 Kilpailusääntöjen soveltaminen Avoin kartelloituminen on lopetettu Yrityskauppavalvonnalla on estetty markkinoiden lisäkeskittyminen määräävään markkina-asemaan johtavien kauppojen osalta Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä on torjuttu EU-sääntöjen kanssa harmonisoiduin säännöksin Jakelujärjestelmät on sopeutettu EU:n sisämarkkinoiden vaatimuksiin Markkinoiden toimivuus Suomen talouden kehittämisstrategiassa

58 Tilanne nyt Helpot asiat on hoidettu, ja jäljelle ovat jääneet vaikeat asiat Avoimen kilpailun rajoittamisen sijaan passiivinen kilpailu, mahdollinen antikilpailullinen koordinaatio (hiljainen kolluusio) ja muut vaikeasti selvitettävät ja todennettavat asiat Myös muutokset tuotantotavoissa, verkostoituminen, allianssit ja kansainvälistyminen monimutkaistavat kilpailunrajoituksia Kilpailun puutteellisuus johtuu lisäksi yhä useammin monista eri syistä: rakenteisiin ja toimintatapoihin vaikuttaa myös muu yhteiskuntapolitiikka ja lainsäädäntö Markkinoiden toimivuus Suomen talouden kehittämisstrategiassa

59 Tulevat kehityshaasteet eli kilpailupolitiikan perusagenda Markkinoitten keskittyneisyys valtakunnallisella ja alueellisella tasolla Kilpailuneutraliteetti Julkisen vallan omistama tuotanto / yksityinen tuotantotoiminta Erilaisten yksityisten toimintamuotojen välinen Julkisten tuotantoyksikköjen välinen Vaikuttaminen muuhun lainsäädäntöön ja/tai sen soveltamiseen Kilpailulainsäädännön kehittäminen? Suomen sijainti, talouden koko ja rakenne muodostavat jatkossakin kilpailulle haasteen, mutta olennaiset kehitysaskeleet ovat kuitenkin edelleen mahdollisia. Markkinoiden toimivuus Suomen talouden kehittämisstrategiassa

60 Markkinoiden toimivuus Suomen talouden kehittämisstrategiassa Ylijohtaja Aki Kangasharju VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) KIVI-päivä , Helsinki

61 3 teesiä Think big Markkinoiden toimivuus Suomessa vs. kansainvälinen kilpailukyky Globalisaatio -> rakennemuutos Työmarkkinoiden rooli Luova tuho eri puolilla Suomea: missä markkinat toimii? Haasteet politiikalle Elinkeinopolitiikka: tietoyhteiskunta vs. luova tuho Kilpailuvirasto: julkisten palvelujen ja kuntarakenteen murros (kilpailun rooli) 2

62 Kilpailu kotimaassa vs. Kilpailukyky kansainvälisesti? (Ghemawat 2011) Viennin kansainvälisyyden teoreettinen maksimi noin 90% Suomen vienti lähes puolet bruttokansantuotteesta 3

63 Kun ajatellaan näin laajasti, on puhuttava Hyödykemarkkinoista Työmarkkinoista Rahoitusmarkkinoista Talouskriisi -> vakaus, sääntely Globalisation paradox (Rodik, Oxford University Press 2011), World 3.0 (Ghemawat, Harvard Business Review Press, 2011) 4

64 Hyödyke- ja työmarkkinat Tuotannontekijä- ja investointikeskeisestä kasvusta innovaatiokeskeiseen Teknologinen rintama lähestyy ja markkinoiden toimivuuden merkitys kasvaa Markkinoiden suojelusta avoimuuteen Instituutiot (Acemoglu ym., Handbook of Economic Growth 2005) pro-labour vs. pro-employer Työmarkkinoiden kilpailullisuus tuottavuuden kannalta Paikallinen sopiminen Luova tuho Turbulenssin vähentämisestä vaikutusten lievittämiseen (Snower et al., JEL 2009) Mittakaavaedut -> tuotantorakenteen keskittyminen Yritykselle sisäiset Yritykselle ulkoiset 5

65 Tuottavuuserot alueittain 6 Lähde: Ottaviano, Kangasharju, Maliranta (2009)

66 Haaste elinkeinopolitiikalle On tuettava yrityksiä etenkin paljon kilpailluilla markkinoilla, jotta ne eivät etsiytyisi pois kilpailusta aloille, joissa tuottavuuskasvu hitaampaa vaan pyrkisivät pois kilpailusta innovoimalla vertikaalisesti ja lisäämällä siten tuottavuuskasvua (Aghion ym., NBER 2011) Muistaen että tuen on oltava tilapäistä ja perustuttava yritysten menestykseen palveltava yhteiskuntaa laajasti ajateltuna Let losers go (Rodik 2010) 7

67 Haaste Kilpailuvirastolle Julkisen palvelusektorin ja kuntarakenteen muutos Milloin julkisen sektorin avaaminen kilpailulle on yhteiskunnallisesti kannattavaa? Luonnolliset monopolit (vrt. Englanti) Voimakkaat taloudelliset kannustimet -> sitoutuminen heikkoihin kannustimiin (Acemoglu ym. 2004) Kilpailun alentama kustannustaso vs. laadun turvaavan valvonnan kustannukset (Hart ym. 1997) Institutionaalinen vakaus (Sandmo 2003) 8

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2009

Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Kilpailuviraston vuosikirja 2009 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Taitto Antti Hovila Kannen suunnittelu Harri Heikkilä Valokuvat Kuvatoimisto Rodeo Oy Painotyö Yliopistopaino 2009 ISSN 0788-9291 Sisällys

Lisätiedot

Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT

Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT K I L P A I L U V I R A S T O N S E L V I T Y K S I Ä 1 2 0 1 1 Toim. Ari Ahonen KILPAILUKATSAUS 2: VIISAS SÄÄNTELY TOIMIVAT MARKKINAT Kilpailukatsaus 2: Viisas sääntely toimivat markkinat Kilpailuviraston

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12

SISÄLLYS. Lukijalle 6. 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8. 2. Muuttuva toimintaympäristö 10. 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2007 SISÄLLYS Lukijalle 6 1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 8 2. Muuttuva toimintaympäristö 10 3. Kilpailuvirasto työpaikkana 12 4. Toiminnan

Lisätiedot

Kilpailuviraston vuosikirja 2006

Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 3 Kilpailuviraston vuosikirja 2006 Toimitus Kilpailuviraston viestintä Ulkoasu ja taitto Rainer Puolakka, radesign Oy Kuvat Jaanis Kerkis, Kuvakori.com Paino Libris Oy

Lisätiedot

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta

Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Lausuntotiivistelmä kilpailulain muuttamista koskevasta lakiehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriö (jäljempänä MMM) Kannattaa ehdotusta. MMM:n mukaan TEM on laaja-alaisesti perehtynyt päivittäistavarakauppaan,

Lisätiedot

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin

Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Kilpailuviraston uutislehti 1 2011 Kilpailu kannustaa ympäristöinnovaatioihin Pohjoismaiset kilpailuviranomaiset korostavat tuoreessa yhteisraportissaan toimivan kilpailun ja kilpailupolitiikan merkitystä

Lisätiedot

Kilpailuvirasto tuli aikuisikään

Kilpailuvirasto tuli aikuisikään Kilpailuviraston uutislehti 3 2008 Kilpailuvirasto tuli aikuisikään Kilpailuvirasto on tullut 20 vuoden ikään. Virasto perustettiin vuonna 1988 kilpailuhallinnon uudelleen organisoinnin yhteydessä. Myös

Lisätiedot

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä

Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä Sillä viisas katsoo eteensä, ei taakseen, koska kaikenlaisia järjettömiä määräyksiä ja lakeja tulee jatkuvasti häiritsemään kauppiaan luvallista ammattia." Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1940) Etua

Lisätiedot

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston

kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston kilpailuviraston vuosikirja 2003 kilpailuviraston vuosikirja 2003 KILPAILUVIRASTON VUOSIKIRJA 2003 Sisällys Lukijalle........................................................ 4 Kilpailuviraston työn tavoitteet......................................

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat

Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat Metsätieteen aikakauskirja K a t s a u s Esa-Jussi Viitala Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat Esa-Jussi Viitala Viitala, E.-J. 2010. Kilpailuoikeus, kartellit ja raakapuumarkkinat. Metsätieteen

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

MARKKINAT JA KILPAILU KUNTIEN TUOTANTOTOIMINNASSA

MARKKINAT JA KILPAILU KUNTIEN TUOTANTOTOIMINNASSA MARKKINAT JA KILPAILU KUNTIEN TUOTANTOTOIMINNASSA SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 7 1 Johdanto... 9 1.1 Julkinen valta markkinoilla -hanke ja sen tausta... 9 1.2 Kuntahankkeen luonne, tavoitteet ja selvityskohteet...

Lisätiedot

HE 197/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin. muiden toimijoiden kilpailunvastaiseen poissuljentaan

HE 197/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin. muiden toimijoiden kilpailunvastaiseen poissuljentaan HE 197/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kilpailulakiin uusi säännös, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoittajien

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti

Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 23/2009 Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Kilpailuoikeus ja Taloustiede

Kilpailuoikeus ja Taloustiede Kilpailuoikeus ja Taloustiede OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti: Pertti.Virtanen@oikeus.fi Ajankohtaista kilpailusta Vahingonkorvaus: Asfaltti-kartelli Käräjäoikeuden päätökset

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä

Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Teknologiakatsaus 217/2007 Verokannustimet innovaatio- ja yrittäjäpolitiikan välineinä Mika

Lisätiedot

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä

FIIA REPORT 39. EU:n suunta. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela Markku Kotilainen Teija Tiilikainen Vesa Vihriälä FIIA REPORT 39 EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? EU:n suunta Kuinka tiivis liitto? Juha

Lisätiedot

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004

SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 SUOMEN TOIMENPITEET HYÖDYKE- JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN UUDISTAMISEKSI 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ KANSANTALOUSOSASTO TALOUDELLISET JA TALOUS- POLIITTISET KATSAUKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009 1 (108) Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke, kilpailutyöryhmän loppuraportti 14.12.2009 Yhteenveto 3 1 Johdanto 6 1.1 Tausta 6 1.2 Kehittämishankkeen tavoitteet ja kilpailutyöryhmän

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 17/2012 vp K 17/2012 vp Valtiontalouden

Lisätiedot

Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa

Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa tutkimus Seppo Penttilä, Janne Ruohonen, Asko Uoti ja Veikko Vahtera Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa Seppo Penttilä,

Lisätiedot

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen

Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen KILPAILU VIRASTON UUTISLEHTI 2 2010 Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen Mahdollisia kilpailuongelmia koskevat vihjeet ovat hyödyllisiä Kilpailuvirastolle sen kerätessä tietoja kilpailunrajoituslain

Lisätiedot

Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus. Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin

Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus. Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin Innovaatiopolitiikan alueellinen ulottuvuus Katsaus viimeaikaisiin kehityssuuntiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 22/2009 kimmo viljamaa tarmo lemola janne lehenkari henri lahtinen

Lisätiedot