Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen 216/ /2014 SOTELTK 46 Osastopäällikkö Inarin nuorisovaltuusto on valtuuston kokouksessa esitellyt ja jättänyt oheisen kärkihankelistan vuosille Yhtenä kärkihankkeena on psykologin ja kouluterveydenhoitajan palvelujen saatavuuden varmistaminen. Kun nan hal li tus on ko kouk ses saan päät tä nyt lä hettää kär ki hank keen "Psy kolo gin ja kou luter veydenhoita jan palve lu jen saatavuu den var mistami nen" edel leen sosi aali- ja terveyslau ta kunnan käsiteltäväksi. Nuorisovaltuuston mukaan kouluterveydenhoitajan rooli oppilaiden hyvinvoinnissa on kiistaton myös valtakunnallisten tutkimusten mukaan. Heidän mu kaan sa ta paa mi siin osoi te tut päi vät ovat pitkälti varattuja vuositarkastuksil le, erityi sesti lu kiol la. Nuori so val tuusto ehdottaa, että Ivalon yläasteella ja lu kiolla on yh teinen tervey den hoi taja, jo ka on tavoitettavissa päivittäin esim. 2-3 tuntia Terveydenhuoltolain :n mukaan kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille ja opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten ym. opiskelijoille. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 15 :n mukaan mukaan kunnan on jär jes tettävä kaikille kunnas sa oleville oppilaille ja opiskelijoille mah dolli suus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psyko login tai kuraattorin kanssa viimeis tään seitsemäntenä koulun tai oppilaitok sen työ päivänä sen jälkeen kun op pilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kii reelli sissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seu raa vana työpäivänä. Saman lain 17 :n mukaan terveydenhoitajan työaika koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanva rausta. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin vir ka-aikana välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL tekee valtakunnallisen kouluterveyskyselyn peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaille se kä lu kioiden ja am matillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoille joka toinen vuosi. Kouluterveyskysely kerää tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen arvioinnissa ja suunnittelussa sekä hy vin vointikertomuksen laadinnassa. Inarin kouluterveyskyselyn 2013 tuloksien mukaan suurin osa 8. ja 9. luokan op pi laista on kokenut, että koulukuraattorin ja koulupsykologin vastaan otolle on vai kea päästä. Vuoteen 2010 verrattuna tuloksissa ei ole ollut huo mat tavaa muutosta. Myös lukion opiskelijat kokivat, että koulu ku raat-

2 torin ja koulupsykologin vastaanotolle on vaikea päästä, mutta tilanne on parantunut verrattuna vuo teen 2010 erityisesti koulupsykologille pääsyn osalta. Si tä vas toin se kä pe rus kou lun et tä lu kion oppilaat ko ki vat, et tä koulutervey den hoi tajan vas taan otolle pää syssä ei ole on gelmia. Koulukuraattorin palvelut Koulukuraattori on kouluissa työskentelevä sosiaalityöntekijä. Sosiaalitoimessa kiireellisissä tapauksissa kouluilla ja oppilailla on mah dol li suus saada so si aalityönte kijän palveluita ja ohjausta arkisin kello 8-16 vä lil lä soittamalla sosiaalityön päivystyspuhelimeen, johon vastaa aina so si aali työn te kijä. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystysasioissa soitetaan hätäkeskukseen. Kiireettömissä ta pauk sis sa so si aa li työn te ki jäl tä on ai na mah dol li suus saa da ta paa misai ka 7 päivän ku lues sa. Inarin sosiaalitoimiston lastensuojelun sosiaalityöntekijä on on pitänyt vastaanottoa 2 tuntia viikossa Ivalon ala-as teel la lukuvuodesta lähtien, kos ka koululla oli ha vaittu, että lap sil la oli tarvet ta kes kustel la muiden kin ai kuisten kuin vain oman opetta jan kans sa. Vas taan oton li säksi sosiaali työn tekijä on esit täy tynyt eri luo kille ja on pitä nyt tunte ja esi merkiksi kave ritai dot -aiheesta, koska joillakin luokka ta soilla on ollut kiusaamista ja mui ta kaverina olemi seen liit tyviä on gelmia. Oppilaat ovat ohjautuneet sosiaalityöntekijän luokse opettajien ja vanhempien pyynnöstä tai oppilaat ovat tulleet vastaanotolle oma-aloitteisesti. Lapsille kou lu ympä ristö on luon te vampi, tur valli sempi ja tu tumpi kes kus telupaikka kuin sosi aali työnte kijän toimisto. Sosi aalityön te kijälle las ten havainnointi heidän omassa ympäristössä puolestaan antaa enem män tie toa lap sesta kuin toi mistossa tapaa minen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on osallistunut mui den kou lujen oppilashuolto ryh miin säännöllisesti. Inarin koululla on viime lukuvuonna käynyt psyko logi sään nöllisesti ja sen lisäksi oppilaille suunnattua tukea on tar jonnut nuo riso toimen etsivä nuorisotyöntekijä. Kouluilla tehtävää sosiaali työ tä on lisätty syksyllä 2014 koskemaan myös Inarin koulua, jossa nyt on myös mah dollisuus tavata sosiaalityöntekijää säännöllisesti. päivä kk Sosiaalityöntekijän vastaanoton pitäminen koululla on tehnyt yhteistyöstä koulun ja sosiaalitoimen kes ken luontevaa. Opettajilta on tullut palautetta, että sosiaalityöntekijän läsnä olo ja näkyvyys on ollut positiivinen asia koululla. Lapsille sosiaalityönteki jän näkyvyys ja läsnäolo koululla tekee lähestymisestä helpompaa. Lasten on helpompi puhua joistain asioista ulkopuoliselle aikuiselle kuin omalle opettajalle. Ivalon yläasteella, lukiossa ja SAKK:ssa ei tällä hetkellä pidetä säännöllistä sosiaalityöntekijän vastaanottoa. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa 2015 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa on esitetty 0,5 sosiaalityöntekijän viran täyttämistä, joka jätettiin täyttämättä hallitun menokasvun ohjelmassa vuonna Näin ollen ensi vuonna sosiaalityöntekijän resursointia kouluille voidaan tarvittaessa lisätä. Sosiaalityön tiedottamista oppilaille ja oppilaitoksille tehostetaan. Tyy ty-

3 mät tömyys koulukuraattorin palvelujen saatavuuteen voi suurelta osin johtua siitä, ettei tiedetä sosiaalityön palveluista ja siitä, miten yhteyden saa. Psykologin palvelut Inarin kunnassa on kaksi psykologin toimea, joista toinen jä tet tiin täyt tämättä hallitun menokasvun ohjelmassa vuonna Psy ko lo geista on valta kun nal li sesti pulaa ja rekrytointi on ollut haas teellista jo usean vuo den ajan. Ny kyinen psykologin toimi vapau tui kesällä 2014 ja se oli usei ta kertoja haet tavana kevään ja kesän ai kana. Viimeisellä hakukerralla saatiin yksi hakemus. Ha ki jalla on psy ko lo gian kan di daatin tut kinto ja näin ol len hän ei täy tä kel poi suus vaati muksia. Hänet kuitenkin otetaan mää räai kai seen työ suh tee seen ajalle Psykologin työ pa nos on suun nattu ja tul laan edel leen suun taa maan en sisijai sesti nuor ten ja lasten pal ve luihin. Tarvittaessa psykologin palveluja järjestetään lisäksi ostopalveluna. Psykologin vastaanotolle pääsee seit se män koulupäivän kuluessa. Mie lenter veys- ja per he palve lukes kuksessa työs ken telee psy kologin lisäksi kak si vas taanot totyö tä teke vää psykiatrista sai raanhoi tajaa ja myös heidän vastaanottopalveluja voivat lapset, nuoret ja heidän perheensä käyttää. Se kä las ten suo je lun so si aali työn te kijä et tä psy ko logi ovat pe rin tei sesti olleet Ivalon yläasteen, ja tarpeen mukaan muiden koulujen, op pi las huol toryh mäs sä osal listu jana, jol loin op pi lai ta on pys tytty oh jaa maan jous ta vasti jo ko mie lenter veys- tai sosiaalityön palveluihin. Psy kolo gi ja sosi aali työn tekijä arvioivat las ten ja nuor ten ti lan teita myös mo niamma tilli sena yh teis työnä. Myös psykologin palveluista tiedottamista oppilaille ja oppilaitoksille tehostetaan. Kouluterveydenhoitajan palvelut Inarin kunnassa kaikilla tervey den hoita jilla on pu he lintunti ar kisin klo 8-9. Lisäksi koulu- ja opiskelija terveydenhuollosta vastaavat terveydenhoitajat vastaavat puhelimeen muina aikoina aina kun se on mahdollista tai soit tavat takaisin. Kou luter vey den hoita jan palve luista on ker rottu koulu jen syys tiedot teissa ja kunnan www-sivuilla. Lisäksi terveydenhoitaja kertoo oppi laiden ja van hem pien henkilökohtaisis sa ta paa mi ses sa terveydenhoitajan palve luista. Tiedot ta mista tullaan tehostamaan li säämällä tiedot kouluterveydenhoitajan palve luista myös kaikkien koulujen pedanet-sivustoille ja koulujen ilmoi tustau luille. Inarin kun nas sa on yk si ko ko ai kai nen kou lu ter vey den hoi ta ja, jo ka toi mii Ivalon ala- ja ylä as teella sekä Tör mäsen kou lulla. Kouluterveydenhoitaja on maanantaisin ja tiistaisin yläasteella ja keskiviikkoisin ja torstaisin ala-asteel la. Lisäksi hän on kuukauden ensimmäisenä per jantaina Ivalon ala-asteella ja kuu kau den toi se na ja neljän tenä perjantaina Törmäsessä. Li säk si ylä as teen op pilaat saa vat käyttää kou lulla lu kion opis kelija ter vey den huollosta vastaavan ter veyden hoi tajan pal veluita keski viikkoisin.

4 Kouluterveydenhoitajan lisäksi Ivalossa yh den ter vey den hoi ta jan työ pa noksesta käy te tään 35 % opis keli ja ter vey den huol toon. Ivalon lu kion opin to-oppaassa ker rotaan opis ke lija huol lon osios sa ter vey denhoi tajan vas taan ottoajat lu kiolla ja lisäk si se, mi ten ter vey denhoi tajan tavoittaa mui ta aikoi na. Op paassa oh jeiste taan, et tä ter vey denhoita jalle voi laittaa teksti viestin, jolloin hän soit taa opiskelijal le ta kaisin ja sopii vastaan otto ajan. Li säksi Iva lon lukion oppilaat voivat laittaa viestin opiskelijaterveydenhoitajal le Wilman kautta. Myös lu kion il moi tus tau lulla on tie dote, jos sa ker ro taan ter veydenhoi tajan palve luista. Opis ke lija ter veyden hoitaja on aina kes kiviik koisin tavoi tetta vissa lu kiolla, lisäk si ylä asteen ja lukion oppi laat ja opiske lijat saavat käyt tää pe rusope tuksen koulu tervey denhuollosta vas taa van ter veydenhoi tajan palve luita koululla maa nantaisin ja tiistaisin. Ina rin kir kon ky läl lä käy te tään 60 % ter vey den hoi ta jan työ pa nos kou lu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Terveydenhoitajien tilat ovat kou lun yhteydessä ja näin ollen koulujen kans sa on so vittu, et tä op pilaat voi vat tul la päi vittäin ruo ka vä li tun nilla ter vey den hoita jan vas taan otolle. Muina aikoina Inarin ter veyden hoitajat ot tavat kou lulai sia ja opis ke li joi ta vas taan il man ajan varausta, mi käli ovat paikalla. Terveydenhoitajien työt on suun ni tel tu si ten, että päivittäin on joku terveydenhoitaja tavoitettavissa. Se vettijärven kou lu ter vey den hoi tajan palveluja on mahdol lista saa da säännöl lisesti keskiviikkona ja torstaina ja kou lu lai sil la on näitä päivinä mahdol lisuus ta vata ter vey den hoi tajaa klo il man ajanvarausta. Lisäksi tervey denhoi tajan ta voit taa kaik ki na ar ki päi vi nä pu he li mit se. Kaikkien kuntalaisten ja paikkakunnalla opiskelevien opiskelijoiden käy tettävissä on myös Iva lon ter veys kes kuk sessa toimiva päi vys tä vän sai raan hoita jan vastaanotto, jonne pääsee kiireellisissä asioissa il man ajan va raus ta kaik kina vuo ro kau den ai koi na. Voidaan todeta, että Inarissa lakisääteisten koulu- ja opiskelijaterveydenhuol lon, psy ko lo gin ja koulukuraattorin palvelut on järjestetty säädösten mukaisesti. Palveluja edelleen kehitetään kouluterveyskyselyn ja vuo sittaisen hy vin vointikertomuksen arvioinnin perusteella. Palveluista tie dot tami seen kiinni tetään huo miota. Osastopäällikön ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, psykologin ja koulukuraattorin palveluista Inarin kunnassa. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti osasto päällikön päätösehdo tuksen. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti puh

5

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä

Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä Kaupunginhallitus 259 06.05.2013 Kaupunginhallitus 390 19.08.2013 Satu Virtalan ym. kuntalaisaloite alakouluikäisten lähikoulujen säilyttämisestä 573/00.04.02.06/2013 KH 259 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2009 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 30.12.2009 klo 16:00-18:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 169 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä sekä heidän huostaanottojensa vähentämistä koskeva valtuustoaloite

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä sekä heidän huostaanottojensa vähentämistä koskeva valtuustoaloite Kaupunginhallitus 203 10.08.2015 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä sekä heidän huostaanottojensa vähentämistä koskeva valtuustoaloite 309/00.02.01/2014 KV 16.6.2014 38 Valtuutettu Sirkka-Liisa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

Valtuustoaloite 23.9.2013 / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päivitys / Arja Paakkanen ym.

Valtuustoaloite 23.9.2013 / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päivitys / Arja Paakkanen ym. Kaupunginhallitus 99 31.03.2014 Valtuustoaloite 23.9.2013 / Jämsän lapsipoliittisen ohjelman päivitys / Arja Paakkanen ym. 1071/00.01.03/2013 Khall 99 Valmistelija: vt. hallintojohtaja, puh. 020 638 2005.

Lisätiedot

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika

Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002. Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kaupunginhallitus 3 25.05.2015 Työaikamuotojen muuttaminen 120/01.00.01/2015 Kh 3 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Niemistö, puh. 438 4002, 044 438 4002 Yleistyöaika ja jaksotyöaika Kunta-alan henkilöstöön

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta

Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta Koulutuslautakunta 57 16.09.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma / koulutuslautakunta 186/05.051/2014 KOULTK 57 Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja: Raami

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot