1 (10) 1 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIVOTTU MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (10) 1 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIVOTTU MUUTOS"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN NEUVOLAKESKUSHANKE Liite 2. - pysyvä alueellinen moniammatillinen palveluverkostomalli Väliarviointiraportti marraskuu Ritva Virransalo Anu Koponen Vuokko Majoinen 1 (10) 1 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIVOTTU MUUTOS Hankkeen tavoitteena on luoda palveluverkosto, joka mahdollistaa nykyistä aikaisemmin ja paremmin neuvonnan, ohjauksen ja avun järjestämisen perheen pulmatilanteissa, kuten avo-/ avioerotilanteessa, taloudellisissa ongelmissa, parisuhteen ongelmissa sekä lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä huolissa. Tavoitteena on myös saada lapsiperheelle helpommin apua kotiin äkillisissä arjen vaikeuksissa. Toiminnan perusyksikön muodostavat nykyiset äitiys- ja lastenneuvolat ja perhesuunnitteluneuvola (terveydenhoitajat ja lääkärit), mutta toimintaa laajennetaan moniammatillisiksi alueellisiksi työryhmiksi ja kehitetään toimintamalleja kaupungin eri hallintokuntien, yksityisten palveluntuottajien ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. "Perhe pysyväksi Lapsi näkyväksi Arki sujuvaksi." 2 HANKKEEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA MUUTOKSEN MITTAAMINEN Hankkeen arvioinnin kohteena ovat henkilökunta, palvelurakenne, toimintatapa sekä hankkeen toteutus. 2.1 Henkilökunta Hankkeen alussa mukana oli 16 terveydenhoitajaa, 4 perhetyöntekijää (3/07), lääkäri (5/07) ja psykologi (10/07). Hankkeelle saatiin sihteeri, 30 %, 9/07. Psykologi irtisanoutui 5/08 ja lääkäri jäi äitiyslomalle 6/08. Lääkärin osuus hankkeessa on jäänyt pieneksi sairauslomien vuoksi. Uusi neuvolavastaava lääkäri ja uusi psykologi ovat aloittaneet 9/08. Neuvolavastaavan lisäksi on saatu toinen, osa-aikainen, neuvolalääkäri, joka ei ole väestövastuutyössä. Hankkeen myötä on korostunut terveydenhoitajaresurssivaje. Kehittämistyön vaatimat koulutukset, tiimitapaamiset ja työnohjaus, mitkä ovat välttämättömiä, ovat aiheuttaneet perustyöhön käytettävän ajan vähenemisen ja ylitöiden kertymisen. Yhtaikaa yllättäen käynnistynyt LAMIKE-hanke on myös lisännyt 5-vuotistarkastuksiin käytettävän ajan tarvetta. Kotikäynnit ovat vähentyneet tavoitteen vastaisesti. Henkilökunnan jaksaminen on äärirajoilla. Seurauksena on ollut sairauslomien lisääntyminen. 2.2 Palvelurakenne Palvelurakenteen monipuolisuudessa sekä toimintatavassa lapsen/perheen avuntarpeen tunnistamisessa ja vastaantulossa tapahtunutta alkavaa muutosta on arvioitu asiakastyytyväisyys-kyselynä maalis-huhtikuun 2008 aikana. Suunnitelman mukaan EKAMO:n liiketalouden yksikön opiskelija analysoi asiakastyytyväisyyskyselyn, mutta tämä ei toteutunut, vaan opiskelija palautti käsittelemättömät lomakkeet 6 kuukauden kuluttua. Kyselyn tulokset ovat tärkeitä hankkeen jatkokehittelyn kannalta, joten osastonhoitaja käsitteli ja analysoi lomakkeet oman työn ohella. Tulokset on julkistettu henkilökunnalle ja hankkeen ohjausryhmälle marraskuussa Kysely jaettiin 400 asiakkaalle ja vastauksia saatiin 317. Kyselyn perusteella todettiin, että suurin osa kyselyyn osallistuneista asiakkaista eli avioliitossa ja

2 edusti ydinperhettä. N. 15 % odotti ensimmäistä lasta. 2 (10) Terveydenhoitajien kotikäynnit tehtiin 35 %:lle perheistä ja yli 50 % perheistä toivoi synnytyksen jälkeistä kotikäyntiä. Perhevalmennukseen on osallistunut yli puolet odottavista perheistä. Pienryhmätoimintaa ei ole ollut tarjolla. Perheitten toiveissa oli erilaista pienryhmätoimintaa n. 25 %:lla vastauksista. Palvelujen saavutettavuuteen oltiin yleisesti tyytyväisiä. Terveydenhoitajien asiantuntemukseen ja toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä. Terveydenhoitajien kiire ja työpaine ei välittyneet asiakkaille vastaanottotilanteessa. Lääkärityövoiman vaje näkyi tutkimustuloksissa. Riittävästi aikaa tai kiinnostusta koki saaneensa vain % perheistä, lääkärien asiantuntemus koettiin hyväksi. Neuvolan tuki perinteisissä asioissa, kuten tuki äidille ja isälle raskauden aikana sekä lapsen kasvuun, kehitykseen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa, oli koettu hyväksi. Tuki parisuhde-, mielenterveys- ja terveysongelmissa (päihde, tupakointi) koettiin vähäiseksi. Neuvolaperhetyö on uusi työmuoto ja eikä sitä osattu toivoa. Vastauksista heijastui sen sijaan perinteisen kodinhoitajan tarve. Vastausten perusteella psykologin työlle on selvästi tarvetta perheen erilaisissa elämäntilanteissa. Ohjeita sisältävän palvelukartan laatiminen on aloitettu. Terveydenhoitajien tyky-päivän yhteydessä kartoitettiin yhteistyötahoja. 2.3 Neuvolapsykologi Psykologin asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2008 Psykologin asiakastyytyväisyyskysely on tehty kevään 2008 aikana. Kyselyn toteuttanut psykologi irtisanoutui ja tulokset analysoi syyskuussa 2008 aloittanut psykologi. Tiedossa ei ole, monelleko palautelomake on annettu, mutta palautuneita lomakkeita oli 12 kpl. Anne Tamper, psykologi: Tässä on selkeästi masentuneiden äitien lukumääriä ja jatkoonohjauspaikkoja. Mukana ainoastaan selkeästi masentuneet, ei ohimenevästä elämäntilannekriisistä kärsiviä. Masentuneita äitejä yht. 13 kpl, isiä 1 kpl. Näistä äideistä 6 on ohjattu omalle lääkärille, 2 työterveyslääkärille ja 1 diakonissan kautta kriisiterapiaan. 2 ohjattiin E-KKS:n ja heille järjestyi hoitosuhde sieltä (lastentautien psykologi, yleissairaalapsyk.pkl) Näiden lisäksi 1 äiti pääsi suoraan neuvolalääkärille. 1 äidillä ei jatkohoitoa, mutta ohjattu Saimaan kriisikeskukseen tarvittaessa. Isä ohjattiin omalle lääkärille ja sai lähetteen Mtk:een. Nämä luvut siis vuoden 2008 puolelta. Neuvolapsykologin asiakastyytyväisyyskysely kevät 2008 Palautettuja kyselylomakkeita 12 kpl (Yhteenvedon teki psykologi Leena Pallaskari) Kysymyksiin vastattu seuraavasti: 1) Millaisissa asioissa koette tarvinneenne psykologin tukea: vastausten lkm. - perheen sisäisiin ongelmiin ja parisuhdeasioihin 7 - synnytykseen ja raskauteen liittyvät asiat (pelot, jälkitila) 3

3 - lapsiin liittyvät kysymykset (käytös, eron käsittely) 4 -vanhemmuuteen ja jaksamiseen liittyvät kysymykset 4 - kasvatukseen liittyvät kysymykset 1 - muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutuminen 1 3 (10) 2) Oliko käynneistä mielestänne hyötyä? - kyllä, todella paljon, sai tietoa ja joku kuunteli 12 3) Vastasivatko käynnit odotuksianne? - kyllä, todella paljon, enemmän mitä odotti 11 - ei odotuksia 1 4) Palautetta/ kehittämisideoita - jatkakaa samaan tapaan, neuvolapsykologille on tarvetta 7 toivottavasti toiminta jatkuu Neuvolapsykologin työ alkaen Nykyisen neuvolapsykologin selvitys Leena Pallaskari, psykologi Neuvolapsykologin työpanokselle on osoittautunut tarvetta ensimmäisen vuoden aikana, vaikka sen toimintamuoto haki ja hakee edelleen paikkaansa. Asiakkaita on ohjautunut Leena Pallaskarin vo:lle alkaen, jota ennen oli monipuolinen ja perusteellinen työhön perehdytys. Lapsiperheiden palveluverkoston ollessa laaja on yhteistyötahoja, joihin on tarve tutustua vielä tarkemmin sen jälkeen, kun oma työnkuva on paremmin hahmottunut. Kaikki asiakkaat ovat olleet äitejä (14) ja asiakaskäyntejä on ollut yhteensä 32 ( ) ja tapaamiskerta on ollut 60 min/asiakas. Asiakkaat ovat ohjautuneet vo:lle neuvolalääkärien ja terveydenhoitajien kautta. Neuvolapsykologin näkökulmasta hankkeen tavoitteena olevien toimintasisältöjen kehittäminen on hyvin tärkeää ja vanhempien tapaamiset ja tuen antaminen varhaisessa vaiheessa on erittäin mielekästä ja tuloksellista. Oma vastaanottotila Kourulassa turvaa mahdollisuuden turvalliseen, asianmukaiseen ja vapautuneeseen tapaamiseen asiakkaan kanssa ja mahdollistaa keskittymisen myös oman työn kehittämiseen. Asiakkaiden palaute psykologin omasta työhuoneesta on ollut positiivista ja sinne halutaan tulla kauempaakin, vaikka omassa neuvolassa olisi mahdollisuus käydä. On ollut myös asiakkaita, jotka ovat halunneet tulla muualle kuin omaan neuvolaan!! Psykologin työ on itsenäistä ja edellyttää kykyä sopeutua toistuvasti vaihtuviin eri olosuhteisiin. Olosuhteet psykologin vastaanottotyölle ovat tällä hetkellä välttävät muualla paitsi Kourulassa. Näin alkuvaiheessa olen kokenut eri neuvoloihin tutustumisen tapahtuvan parhaiten tiimeihin osallistumisen kautta. Työntekijöiden ajattelun ja työskentelytapojen tunteminen on välttämätöntä yhteisen toi-

4 minnan kehittämiselle (molemmin puolin). 4 (10) Tiimien toiminnassa on vielä kehiteltävää. Asialistat ja puheenjohtajuus vaihtelevat yksiköittäin. 2.4 Neuvolan perhetyö Neuvolan perhetyössä tehtiin asiakastyytyväisyyskysely v tarjottuihin palveluihin liittyen. Kyselyn toteuttamistapa on arvioitava uudelleen matalan vastausprosentin (11 %) takia Neuvolakeskushankkeen väliarviointia neuvolaperhetyön osalta Mari-Susanna Fennander, kehittävä perhetyöntekijä: Sosiaalitoimesta siirtyi maaliskuussa 2007 neljä perhetyöntekijää työskentelemään kaupungin eri neuvoloihin. Kesäkuun 2007 alussa yksi neuvolakeskushankkeen perhetyöntekijöistä siirtyi kehittäväksi perhetyöntekijäksi ja hänen työaikansa koostuu sekä asiakastyöstä että hankkeen kehittämistehtävistä neuvolan perhetyön näkökulmasta. Sosiaalitoimesta neuvolaan siirtyminen ei ole ollut perhetyöntekijöille helppoa. Työympäristö, työtoverit ja toimenkuva ovat muuttuneet hanketyöntekijäksi siirryttäessä. Neuvolan perhetyössä ei ollut valmista pohjaa työntekijöiden työlle, vaan työntekijät ovat itse joutuneet luomaan ja kehittämään toimintaa alusta saakka. Hankkeen alussa kaikilla terveydenhoitajilla ei ollut oikeanlaista käsitystä mitä neuvolasta annettava perhetyö voi olla. Hankkeen alussa perhetyöntekijät miettivät yhdessä terveydenhoitajien kanssa millaista neuvolan perhetyö voisi olla. Yhteisissä palavereissa yritettiin muokata erilaisia kriteerejä, millä neuvolan perhetyötä voisi perheille tarjota. Todettiin, että perheiltä täytyy saada kirjallinen lupa moniammatilliseen työhön, koska työskennellään varhaisen tuen alueella. Päätettiin myös, että työn pohjana käytetään huolen vyöhykkeistöä. Terveydenhoitaja miettii omaa näkemystään perheen tilanteesta suhteessa huolen vyöhykkeeseen ja kertoo huolestaan ja sen tasosta neuvolan perhetyön työntekijälle. Hanketta varten muokattiin vanhemmille suunnattu esitieto- ja suostumuskaavake, joka saatiin käyttöön kevään -07 aikana. Terveydenhoitaja pyytää perheeltä suostumuksen moniammatilliseen työhön Työvälineet ja kirjaaminen Neuvolan perhetyön työntekijät ovat käyttäneet työvälineinään mm. keskustelua, päivän kelloa, verkostokarttaa ja Pesäpuu Ry:n Nalle, Elämän tärkeät asiat ja Kissan päivät tunne-säätilakortteja. Eniten työntekijät ovat käyttäneet päivänkelloa ja verkostokarttaa. Ne ovat sopineet käytettäviksi kaikissa perheissä, kun selvitetään perheen arjen sujuvuutta sekä tukiverkostoa. Neuvolan perhetyön asiakkaina on ollut paljon pikkulapsiperheitä, joissa lapsen ikä on ollut esteenä korttien käytölle. Työntekijät ovat pyrkineet näissä perheissä saamaan lapsen asemaa ja hyvinvointia selville havainnoinnin, leikin ja vanhempien kertoman perusteella. Neuvolan perhetyön työntekijän työn lähtökohtana on lapsen etu ja lapsen näkyväksi tekeminen perheessä. Työntekijät ovat pyrkineet työskentelemään ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti perheissä, tavoitteena on ollut tukea koko perheen hyvinvointia. Neuvolan perhetyön työntekijä on voinut viedä perheen huolen käsiteltäväksi moniammatilliseen tiimiin, jossa on ollut mukana neuvolalääkäri, terveydenhoitajia ja joskus myös neuvolapsykologi. Jokaisessa neuvolassa toimii oma tiiminsä ja tiimi kokoontuu kahden viikon välein. Neuvolakeskushankkeen aikana on tarkoitus muodostaa moniammatillista verkostotyötä perheiden hyväksi eri toimijoiden kanssa.

5 5 (10) Syksyn 2008 aikana tiimiin käytäntöä on muutettu niin, että perheneuvolan edustaja käy tiimissä kerran kuukaudessa. Moniammatillisen tiimin avulla on pyritty löytämään ratkaisuja perheen huolta aiheuttavaan tilanteeseen. Perhetyön työntekijöiden näkökulmasta katsottuna tiimin tuki on ollut tärkeää, koska työntekijä ei jää yksin huolensa kanssa ja hänellä on mahdollisuus saada eri ammattikuntien edustajilta tukea perheen tilanteeseen. Perheneuvolan edustajan osallistuminen tiimeihin on ollut kokeiluluonteista ja jatkossa katsotaan onko tarvetta tehdä tiimityötä nykyisellä tavalla vai tarvitaanko tiimiin myös muiden yhteistyötahojen edustusta. Neuvolan perhetyön työntekijät ovat kirjanneet kotikäynnit ja yhteenvedon kotikäynneistä sosiaalitoimen Effica-tietojärjestelmään neuvolakeskuslehdelle lapsen nimellä. Terveydenhoitajilla ja neuvolan perhetyöntekijöillä on käytössään eri Effica-tietojärjestelmät, joka jokseenkin vaikeuttaa yhteistyötä tiedonkulun osalta. Perhetyöntekijä välittää terveydenhoitajalle tiedot neuvolan perhetyön jaksosta ja terveydenhoitaja kirjaa lyhyesti tiedot terveystoimen Efficaan lapsen tietoihin. Näin varmistetaan, että tieto perhetyön työskentelystä siirtyy myös terveystoimen tietojärjestelmään Neuvolan perhetyön asiakkuudet vuonna 2007 Neuvolan perhetyön asiakkuuteen pääsee neuvolan terveydenhoitajan, lääkärin tai moniammatillisen tiimin ohjaamana ja alussa terveydenhoitajilla oli vaikeuksia löytää sopivia asiakkaita. Hankkeen alussa keväällä -07 näytti, että neuvolan perhetyöhön ei ohjaudu tarpeeksi perheitä. Monilla terveydenhoitajilla oli käsitys, että perheet tarvitsevat enemmän konkreettista kotiapua kuin keskusteluapua. Terveydenhoitajat pohtivat miten saavat markkinoitua perhetyötä perheisiin. Neuvolan perhetyöntekijän työnkuvaksi muodostui kuitenkin nopeasti pienen huolen perheelle tarjottava lyhytkestoinen tuki, jossa 3-5 tapaamiskerralla on tarkoitus arvioida myös perheen muuta tuentarvetta. Neuvolan perhetyön asiakkuudessa oli ajalla maaliskuu-joulukuu 2007 yhteensä 87 lappeenrantalaista neuvolaikäistä lasta, joista monikulttuurisia asiakkaita kuusi. Tavallisin syy perheen ohjautumiseen neuvolan perhetyöhön oli äidin jaksamattomuus. Taustalla oli usein alkavaa tai uusiutuvaa masennusta sekä kasvatushuolia. Muita neuvolan perhetyöhön ohjautumisen syitä ovat olleet mm. vauvan itkuisuus, parisuhdeongelmat, lapsen syömis- ja nukkumisongelmat sekä arjen sujumattomuus. Vuonna 2007 neuvolan perhetyö työtapana haki vielä muotoaan. Perhetyön työntekijöille ohjautui enemmän ns. ison huolen perheitä, joita ohjattiin muiden auttajatahojen piiriin. Neuvolan perhetyön työntekijät ovat ohjanneet perheitä mm. neuvolan psykologille, lastensuojeluun, omalle lääkärille tai perheneuvolaan Asiakaspalautteet 2007 Vuoden 2007 aikana perhetyöntekijät saivat palautetta työstään perheissä yleensä suullisesti työskentelyn aikana. Kehittävä perhetyöntekijä laati perheille suunnatun neuvolan perhetyön palautelomakkeen kevään 2008 aikana, jossa kysytään perheen kokemuksia perhetyön toimivuudesta, kehittämistarpeista ja miten perhe kokee pärjäävänsä perhetyön jakson jälkeen. Sovittiin, että jatkossa pyritään keräämään palaute asiakkailta neuvolan perhetyön viimeisellä käynnillä. Toukokuun 2008 aikana lähetettiin postitse palautelomake perheille, joissa oli ollut neuvolan perhetyötä vuoden 2007 aikana. Lomakkeen kautta toivottiin saavan palautetta työn kehittämistä varten ja sitä kautta näkyväksi, olivatko perheet mielestään hyötyneet neuvolan perhetyön tuesta. Palautelomake lähetettiin 70 perheelle, joista palautui 8 postitse neuvolan perhetyön kehittävälle työntekijälle. Kaikissa vastauksissa oli sama ajatus siitä, että neuvolan perhetyön tuki on ollut heille hyödyllistä ja perheet olivat tukeen tyytyväisiä. Lomakkeen kautta pyydettiin asiakasperheiltä kehittämisehdotuksia. Muutamassa vastauksessa toivottiin perhetyöltä pidempää työskentelyjaksoa sekä ilta/yötyötä.

6 6 (10) Neuvolan perhetyöstä oli hyötyä, sain itseluottamusta äitinä olemiseen. Perhetyöntekijän vinkit oli hyviä ja suurin osa niistä perheemme arjessa käytössä edelleen. Kotikäynnit kivoja, kun ei tarvitse ottaa lapsia mukaan minnekään virastoon. Käyntien pituus oli hyvä. Käyntimäärä voisi olla automaattisesti 5-10 tapaamiskertaa Neuvolan perhetyön asiakkuudet vuonna 2008 Tammikuu-syyskuu 2008 välisenä aikana neuvolan perhetyöhön ohjautui yhteensä 69 neuvolaikäistä lasta. Eniten perheitä on ohjautunut terveydenhoitajan kautta ja tulosyynä on ollut vanhemman/vanhempien jaksamattomuus. Taustalla on ollut mm. vauvan itkuisuutta, parisuhdeongelmia, lapsen syömis- ja nukkumisongelmia, perheväkivaltaa sekä arjen sujumattomuutta. Perheet ovat ohjautuneet samankaltaisilla syillä kuin vuonna 2007 eli vanhemmilla on taustalla alkavaa tai uusiutuvaa masennusta sekä kasvatushuolia. Vuoden 2008 aikana neuvolan perhetyöhön on ohjattu myös perheitä, joissa vasta odotetaan lapsen syntymää. Näissä tapauksissa perhetyön työntekijä on pyrkinyt tapaamaan perhettä odotusaikana sekä vauvan syntymän jälkeen. Neuvolan perhetyötä on pyritty kohdentamaan varhaiseen vaiheeseen, koska tiedossa on joidenkin perheiden kohdalla suurentunut riski selviytyä vanhemmuuden haasteista. Näissä perheissä vanhemmalla tai vanhemmilla on taustalla mm. jaksamattomuutta, mielenterveys- tai päihdeongelmia. Perhetyön työntekijät ovat tavanneet neuvolan perheitä 2-5 kertaan kotikäynteinä tai neuvolassa. Joissakin perheissä käyntejä on poikkeuksellisesti tehty 7-10 kertaa perheen elämäntilanteesta johtuen. Näissä tapauksissa huoli perheen jaksamisesta on ollut suurta ja käyntikertoja on lisätty esimerkiksi siksi aikaa, että perhe pääsee jatkotuen piiriin. Vuonna 2007 perheet toivoivat palautteissa pidempää neuvolan perhetyön työskentelyjaksoa, joten työtä on pyritty kehittämään asiakkaiden toivomusten suuntaisesti vauvaperheiden osalta. Neuvolan perhetyön työskentelyn on tarkoitus olla ennaltaehkäisevää, selvittelevää ja arvioivaa työtä. Palveluohjaaminen on korostunut neuvolan perhetyössä. Tilastoinnin merkitsemistä on jouduttu kehittämään neuvolan perhetyön osalta koko hankkeen ajan. Nykyisessä tilastoinnissa näkyy, että perheitä on jatko-ohjattu eniten terveydenhoitajille ajalla tammikuu-syyskuu 2008 yhteensä 59,4 %. Tämä tarkoittaa, että perheet jatkavat käyntejä lastenneuvolan terveydenhoitajalla normaalisti ja jotkut perheet käyvät tihennetysti. Lastensuojelun piiriin ohjautuneita perheitä on ollut 13 % vuonna Terveydenhoitajalle jatko-ohjautuminen kertoo siitä, että asiakkaina on ollut pienen huolen perheitä mutta myös siitä että perheillä on jo olemassa jokin auttajataho. Näyttää siltä, että neuvolan perhetyön kautta olisi löytymässä pienen huolen perheitä. Perheitä on ohjattu myös lastensuojeluun, perheneuvolaan, perheasiainneuvottelukeskukseen, päivähoitoon/leikkikerhoihin, omalle lääkärille, neuvolan psykologille tai Saimaan kriisikeskukseen Asiakaspalautteet 2008 Vuosi 2007 opetti, että asiakkailta saatava palaute on tärkeää ja palaute kannattaa pyytää perheiltä työntekijän mukaan. Postitse kerättävä palaute ei näytä toimivan. Palautelomakkeita on saatu vuodelta 2008 lokakuuhun mennessä 20 kappaletta ja niissä jatkuu positiivinen palaute neuvolan perhetyöstä. Kaikilta neuvolan asiakasperheiltä palautelomaketta ei ole saatu, vanhemmat eivät ole niitä toimittaneet työntekijälle tai työntekijä ei ole muistanut niitä pyytää perheeltä viimeisellä tapaamisella. Vuoden 2008 palautelomakkeissa pyydettiin perheiltä jälleen kehittämisehdotuksia. Palautelomakkeis-

7 7 (10) sa on tullut esille sama toive kuin vuonna 2007 eli perheet toivovat perhetyöntekijän käyntimäärien lisäämistä. Perheet toivovat myös, että neuvolan perhetyötä olisi tarjottu heille jo odotusaikana ja sitä markkinoitaisiin neuvolassa enemmän. Perheet kokivat keskusteluavun työntekijän kanssa hyvänä, samoin kotona tehtävä työtavan. Muutamissa perheissä toivottiin enemmän vanhan ajan konkreettista kodinhoitajan apua. Neuvolan perhetyössä perheiden tapaamiskertoja on pidennetty tarvittaessa ja tukea on tarjottu lasta odottaville perheille. Toivoisin, että avun pyytäminen olisi helpompaa. Tarkoitan, että panostetaan ennaltaehkäisyyn, ettei tarvitse mennä mielenterveystoimistoon apua hakemaan. Toivon apua mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen Kiitos terveydenhoitajalle, että markkinoi neuvolan perhetyötä silloin kun tulimme vauvan kanssa ensi käynnille. Se jäi mieleen ja kun apua sitten tarvittiin, sitä oli helppo pyytää Neuvolan perhetyötä kannattaisi markkinoida paremmin jo odotusaikana, kuulin siitä vasta lastenneuvolassa, kun olin jo ihan rikki Neuvolan perhetyön kokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia Hanketta on hankaloittanut alusta asti työntekijöiden työtilaongelmat. Neuvolan perhetyöntekijät jakavat edelleen lääkärien ja terveydenhoitajien kanssa samat työhuoneet, riittävistä työtiloista on pulaa. Perhetyössä työntekijä tekee kotikäyntejä, mutta tarvitsee työhuonetta kirjatessaan asiakaskäyntejä tietojärjestelmään ja tehdessään suunnittelutyötä. Tilanteeseen on pyritty löytämään ratkaisu hankkimalla neuvolan perhetyöntekijöille omat kannettavat tietokoneet, jotka mahdollistavat työntekijöiden liikkumisen työtilasta toiseen. Neuvolan perhetyössä työntekijät eivät ole vaihtuneet hankkeen aikana. Kuten jo aiemmin on mainittu, neuvolan perhetyön työntekijät kirjaavat ja tilastoivat perheiden tapaamiset sosiaalitoimen Effica-järjestelmään ja terveydenhoitajat omaan terveystoimen Efficaan. Kaksoiskirjaamisessa on ollut omat haasteensa tiedonkulun osalta, joten tulevaisuuden osalta mietitään miten kirjaaminen saataisiin toimivammaksi. Pohdittavaksi nousee olisiko tiedonkulku helpompaa työntekijöiden välillä ja palvelisiko se perheitä paremmin, jos perhetyön työntekijät myös kirjaisivat käyntinsä terveystoimen Effica-järjestelmään. Neuvolan perhetyöntekijät ovat kokeneet olonsa välillä yksinäiseksi terveystoimen työkentällä, koska työtä tehty pääsääntöisesti yksin ilman työparia. Perhetyöntekijät ovat yrittäneet pitää omaa ammatillista osaamista yllä pitämällä viikoittaisia yhteisiä tapaamisia, joissa on kehitetty työn sisältöä ja reflektoitu kokemuksia. Perhetyöntekijöillä on moniammatillisen työnohjauksen lisäksi sosiaalitoimen kustantama oma säännöllinen työnohjaus kerran kuukaudessa. Perhetyön oma työnohjaus on koettu tärkeäksi tueksi työssä jaksamiseen ja oman ammattialan näkemyksien vaihtoon. Neuvolan perhetyön alkaessa asiakkaat usein yhdistivät neuvolan perhetyön tuen osaksi lastensuojelua ja huostaanottoja. Neuvolan perhetyössä työntekijät ovat joutuneet selvittämään perheille ennaltaehkäisevän tuen ja korjaavan työn eroa. Neuvolan perhetyön työntekijät ovat joutuneet pohtimaan omaa työtään uudesta näkökulmasta, koska kaikilla työntekijöillä on kokemusta korjaavasta lastensuojelutyöstä. Uuden työtavan sisäistämisen on huomattu vaativan aikaa. Terveydenhoitajat ovat olleet konkreettisesti yhteisillä kotikäynneillä perhetyöntekijöiden kanssa vähän. Terveydenhoitajien tiukat aikataulut ovat mm. olleet syynä siihen, että perhetyöntekijä on pääsääntöisesti aloittanut käynnit perheessä yksin. Jonkin verran yhteistyötä on saatu lisättyä sillä, että asiakasperheitä on pyritty tapaamaan yhdessä terveydenhoitajan vastaanotolla. Asiakkuuden siirtymiset perhetyöhön olisi hyvä tehdä yhdessä, että perheille tulee käsitys terveydenhoitajan- ja perhetyöntekijän työpariudesta.

8 8 (10) Perhevalmennusta ja vertaisryhmätoimintoja on kehitetty kahden eri moniammatillisen työryhmän voimin, joka koostuu terveydenhoitajista, perhetyöntekijöistä ja neuvolan psykologista. Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat olleet mukana vertaisryhmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Neuvolan perhetyön työntekijöiden työ on kehittymässä perheen tilanteen arvioinnin, ennaltaehkäisevän työnotteen ja palveluohjauksen lisäksi vertaisryhmien vetämiseen. Ajatuksena on aluksi koota leikki-ikäisten perheille suunnattu Volttia elämään -voimavararyhmä, jonka toiminta käynnistyy marraskuussa Ryhmässä etsitään keinoja arjessa jaksamiseen yhdessä tekemisen kautta. Ryhmässä on yhtenä vetäjänä neuvolan perhetyön työntekijä yhdessä terveydenhoitajan ja opiskelijoiden kanssa. Neuvolan perhetyöntekijät ovat käyneet perhevalmennusilloissa kertomassa omasta työstään. Jatkossa mietitään, mikä perhetyöntekijän rooli tulee olemaan perhevalmennuksessa. 3 TOIMINTATAPA Erilaisten kyselylomakkeitten avulla on tavoitteena saada esille perheitten pulmat. Hankkeeseen sisältyen olemme saaneet koulutusta huolen puheeksi ottoon ja huolivyöhykkeistön käyttöön. Huolivyöhykkeistön käyttäminen on aloitettu syksyllä 2007 ja käyttöä on tarkennettu Terveydenhoitajien käytössä olevat lomakkeet: raskauden aikainen ja lapsen syntymää seuraavaa vuorovaikutusta tukeva lomake, ensimmäistä lastaan odottavan perheen arjen voimavarat ja perhettä kuormittavien tekijöiden tunnistaminen -lomake, mielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi, AUDIT- ja perheväkivaltalomake äitiys- ja lastenneuvolassa. Perhetyöntekijöiden käytössä olevat lomakkeet: neuvolan perhetyön aloitushaastattelu ja perheen tuen tarpeen arviointi. Henkilökunta on suunnitellut asiakkaan hoitoonohjauspolut. 3.1 Moniammatilliset alueelliset työryhmät ja yhteistyö Neuvoloissa toimii neljä moniammatillista tiimiä. Tiimeihin osallistuvat neuvolan terveydenhoitajat, lääkärit, perhetyöntekijät ja psykologi. Tiimityöhön on saatu koulutusta. Tiimityöskentelyyn on sovittu yhteiset pelisäännöt. Ne kokoontuvat kahden viikon välein 1,5 t ajan. Niissä on kiertävä puheenjohtajuus ja yhteisesti sovitut kirjaamiskäytännöt. Tiimeille on järjestetty työnohjaus. Tiimityöskentely aloitettiin keväällä 2007 perhetyöntekijöiden ja lääkärin aloitettua työskentelyn hankkeessa. Psykologi aloitti hankkeessa lokakuussa Henkilöstömuutoksista huolimatta tiimit ovat toimineet lähes suunnitellulla tavalla. Väestövastuutyöstä ei ole irronnut lääkäreitä tiimeihin, mutta osallistumismahdollisuuksia parannetaan aikataulujärjestelyillä. Yhteistyöpalaverit päivähoidon kanssa on aloitettu ja yhteisistä toimintatavoista on osin jo sovittu. Syksyn suunnitelmat on toteutettu. Vertaistukiryhmätoiminta yhteistyössä EKAMK:n kanssa aloitettu keväällä 2008 ja perhe-valmennusryhmien ohjelmarunkoa uudistetaan. Perhesuunnitteluneuvolan ja Perhe-Tirikan kanssa on sovittu yhteistyöstä perheen vuorovaikutuksen hoitamisesta. Perhesuunnitteluneuvola ja Perhe-Tirikka osallistuvat jatkossa neuvoloitten moniammatillisiin tiimeihin kerran kuukaudessa. Masentuneen äidin hoitoon pääsyä parannettiin yhteistyössä mielenterveyskeskuksen ja avosairaanhoi-

9 don kanssa selkeyttämällä lähetekäytäntöä. 9 (10) 3.2 Hankkeen tilat ja toteutus Hankkeen toteuttamista on ohjannut ja seurannut johtoryhmä. Hallintorajojen yli tapahtuva työskentely työntekijä- ja johtotasolla ei ole sujunut kitkatta erilaisten työkulttuurien takia. Vastuu ja valtuussuhteet ovat olleet epäselvät. Perhetyöntekijöiden esimiesten ollessa sosiaalitoimen ja muun henkilöstön esimiesten terveystoimen puolella muodostuu haaste hankkeelle. Konkreettisesti vaikeus on kirjaamisen ja tiedonsiirron alueella, koska toiminnoilla on erilliset tiedostot. Tietosuoja hankaloittaa asiakkaiden asioiden hoitoa. Hankesuunnitelmassa todettiin, että hankkeelle tarvitaan tiloja ja työvälineitä. Sopivien tilojen löytyminen on ollut vaikeata ja se on haitannut hankkeen toteutusta. Hankkeen kalustomäärärahoja on ollut, mutta niitä ei ole voitu täysmääräisesti käyttää hyväksi tilaongelmien vuoksi. Odotetaan tilapäistä helpotusta tilatarpeeseen. Projektihenkilökunta arvioi itsearviointipäiväkirjan avulla hankkeen työnjakoa, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta, projektin näkymistä kentällä, suunnitelmallisuutta ja kehittämistyön henkilökunnassa herättämiä tunteita. Koko hankkeen henkilöstölle on järjestetty työnohjausta psykologi Pirkko Grönlundin toimesta. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen astetta muutoksena henkilökunnan toimintatavassa on arvioitu kyselyn avulla kaksi kertaa: toukokuussa 2007 ja toukokuussa Ensimmäisen kyselyn tuloksia käytettiin hankkeen suunnittelussa hyväksi. Tuloksista ilmeni, että työntekijät toivoivat moniammatillisuuden parantavan kokonaisnäkemystä perheestä. Keinoja auttaa perheitä paremmin ja monipuolisemmin varhaisemmassa vaiheessa ja siten ennaltaehkäistä isommat ongelmat. Selkeitä hoitoketjuja helpottamaan asiakkaan ohjausta. Fyysisen läheisyyden, yhteisten pelisääntöjen ja yhdessä sovittujen säännöllisten tapaamisten toivottiin tekevän työskentelystä tiiviimpää, joustavampaa ja toimivampaa. Epäilyksinä oli, että riittääkö työaika ja henkilöstöresurssit kaiken uuden aloittamiseen. Jälkimmäisen kyselyn tuloksilla tarkistettiin hankkeen etenemistä, henkilöstön muutosprosessin etenemistä ja palvelurakenteen muutoksien vaikutusta työmenetelmiin. Toisen kyselyn tulokset vahvistivat sitä, että ensimmäisen kyselyn toiveisiin oli pystytty osin vastaamaan. Moniammatilliset tiimit ja tiimityönohjaus toimivat. Moniammatillisuus työvälineenä on koettu hyväksi ja toimivaksi henkilökunnan jaksamisen kannalta ja perheen varhaisemman avun saamiseksi. Terveydenhoitajien ja perhetyön yhteiset kotikäynnit eivät ole toteutuneet hankkeen tavoitteen mukaisesti ja henkilöstö on kokenut sen työtä haittaavana tekijänä. Hoitoketjuja pitää vielä parantaa. Toimivilla hoitoketjuilla helpotetaan työtä ja ne antavat mahdollisuuden auttaa perheitä nopeammin. Käyttöön otetut lomakkeet ovat helpottaneet vaikeiden asioiden puheeksiottoa ja tasalaatuistaneet eri työntekijöiltä saatavaa palvelua. Konkreettisen kotiavun tarve on myös noussut jälleen esille ja siihen toivotaan paneuduttavan. Psykologin ja perhetyön matalan kynnyksen palvelut on koettu tarpeellisina ja työtä helpottavina asioina. Työtä ja vastuuta perheistä on voinut jakaa eri asiantuntijoiden välillä ja se on koettu työtä helpottavana asiana. Parannusehdotuksina nousivat terveydenhoitajien asiakasmäärien pienentäminen ja sen myötä saada enempi aikaa asiakastyöhön ja kotikäynteihin. Neuvolan työtilojen ahtauteen toivottiin helpotusta. Kirjaamisen selkiyttäminen. Kiireellisimpinä kehittämiskohteina koettiin yhteiset kotikäynnit, vertaisryhmien aloittaminen ja palvelusetelin käyttömahdollisuuden tutkiminen konkreettisen kodinhoitoavun saamiseksi perheille. Henkilöstöä mietityttää, mitä hankkeesta jää pysyvästi voimaan, mitä hankkeen jälkeen tapahtuu ja palataanko entiseen. Vanhojen ja uusien työntekijöiden tasavertainen kohtelu koetaan hankkeessa haasteena esimiehille. Hankkeen itsearvioinnin konsultaation on toteuttanut Arja Hakalisto SOCOM Oy / Työnohjaus A. &

10 H. Hakalisto Oy:n toimesta. 10 (10) 4 JATKOSUUNNITELMA Väliarviointi esitetään johtoryhmälle joulukuussa Kyselyjen tulokset ovat käytettävissä. Asiakastyytyväisyys- ja henkilöstökyselyt toistetaan keväällä Perhetyön palautelomakkeen palautusprosessi on suunniteltava uudelleen. Psykologi jatkaa palautekyselyä. Tilatarpeisiin on tulossa väliaikaista helpotusta tammikuussa Terveydenhoitajien toimia yritetään saada hankkeen aikana lisää, tällä hetkellä vaje on 4 tointa. Tiimityötä jämäköitetään. Lääkäriresurssia korjataan mahdollisuuksien mukaan STM:n suosituksia vastaaviksi. Kotikäyntejä lisätään, mikäli terveydenhoitajaresursseja saadaan korjatuksi. Tietosuojan rajoja on tarkennettava, jotta lapsen ja perheen hyvinvointiin olennaisesti vaikuttavat tiedot ovat kaikkien perheen kanssa työskentelevien käytössä.

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä Yhteistyöstä yhteiseen työhön 2010 Anu Leinonen (toim.) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi..

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi.. 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...4 1. Projektin taustaa.....4 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet.....6 3. Projektin organisointi ja vastuut.....7 3.1. Ydintiimi..8 3.2. Aluetiimi..8 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI Arjen Mieli-hanke 2011-2013 Neuvolan koti- ja perhetyön arviointi: loppuraportti NEUVOLAN RATKAISU- JA VOIMAVARALÄHTÖINEN KOTI- JA PERHETYÖ KOKEILUHANKKEEN ARVIOINTI AJALLA 1.9.2011 21.9.2012 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19 Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA EHKÄISEVÄN PERHETYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1. EHKÄISEVÄ PERHETYÖ PERUSPALVELUKESKUS OIVASSA 3 1.1. Visio ja toiminta-ajatus 3 1.2. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 3 1.3. Palvelut ja niiden tarve

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

(/b0b1/$1.$ 352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005

(/b0b1/$1.$ 352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005 (/b0b1/$1.$352-(.7,1 /23385$32577, SIPOON KUNTA 2005 /23385$32577, 6LVlOO\VOXHWWHOR -2+'$172 1.1. Tausta... 1 1.2. Päämäärät... 2 1.3. Kohderyhmä... 2 1.4. Tavoitteet... 3 1.4.1. Tavoitteet pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

VARTU - varhain tukemalla turvallinen lapsuus toimintamalli perhetyöhön -hanke

VARTU - varhain tukemalla turvallinen lapsuus toimintamalli perhetyöhön -hanke VARTU - varhain tukemalla turvallinen lapsuus toimintamalli perhetyöhön -hanke Loppuraportti 1.8.2007-31.3.2008 1 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541 Faksi 08

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja...

JOHDANTO... 4 PROJEKTIN TAUSTAA... 5. Nuorisotyöttömyydestä... 5 VOIMALINJA-PROJEKTI... 7. Helsingin kaupunki... 7. Työhönohjaus... 7. Voimalinja... [PROJEKTIRAPORTTI] Matti Alopaeus, Emilia Björklund, Sanna Kattelus-Mäkisalo, Hanna Kempe, Laura Lassila, Kaisa Leväsaari, Henri Pyykkö (hankkeessa aiemmin työskennelleet ohjaajat: Birgitta Hyvönen, Sari

Lisätiedot

Asiakastyöstä asiakasprosesseiksi

Asiakastyöstä asiakasprosesseiksi Eija Heimo (toim.) Asiakastyöstä asiakasprosesseiksi Lapsi kehittämistyön lähtökohtana 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu I OSA PROSESSIKUVAUSTEN LAATIMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ...4 Eija Heimo ja Pasi Oksanen 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 2012 PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI Suunnannäyttäjä Päivi Ojanen 21.12.2012 Tampereen kaupunki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Palveluohjaus ja vanhemmuuden

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUESTA ESPOON PERHEKESKUSPROJEKTIN PERHEVALMENNUKSESSA

VANHEMPIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUESTA ESPOON PERHEKESKUSPROJEKTIN PERHEVALMENNUKSESSA VANHEMPIEN KOKEMUKSIA VERTAISTUESTA ESPOON PERHEKESKUSPROJEKTIN PERHEVALMENNUKSESSA Marika Ståhlberg Tiina Virtanen Diakonia ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke

P. Rasinkangas. Lapsiperheiden hyvinvointihanke -työkalupakki Mikä nauraa niin kuin aurinko, mikä itkee niin kuin kuu Mille meidän isä salaa kuiskaa: baby I love You Nyt tulkaa kaikki katsomaan kun vauva hymyilee - niin tiedättepä senkin missä onni

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA

ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA 1 Mari Susanna Dahl ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA Sosiaali- ja terveysala 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Mari Dahl Ennaltaehkäisyä Vaasassa

Lisätiedot

1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat 3. 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi...5. 1.3. Ketkä ovat tuottaneet tietoa.

1.1. Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat 3. 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadintaprosessi...5. 1.3. Ketkä ovat tuottaneet tietoa. AIKAA LAPSELLE! Kokkolan, Kruunupyyn ja JYTAn (Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO..3 1.1.

Lisätiedot