Työtä tekevälle opiskele sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi! Sosiaali- ja terveysala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työtä tekevälle opiskele sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi! Sosiaali- ja terveysala"

Transkriptio

1 Työtä tekevälle opiskele sosiaali- ja terveysalan ammattilaiseksi! Sosiaali- ja terveysala 1

2 KYMENLAAKSO lyhyesti: 3 Tähtäimessä tulevaisuus sosiaali- ja terveysalalla? noin asukkaan maakunta Kaakkois-Suomessa Etäisyys pääkaupunkiseudulle n. 130 km, Pietarin alueelle n. 270 km KyAMK:n sosiaali- ja terveysalan kampukset: Jylppy, Takojantie 1, Kotka Kuusankoski, Sairaalankuja 6, Sairaalamäki LISÄTIETOJA: Toimitus ja taitto: Kymenlaakson AMK, viestintäpalvelut Paino: Tammerprint Oy, Tampere, 09/ Ensihoito 5 Naprapatia 6 Hoitotyö, hoitotyön sv. 7 Hoitotyö, terveydenhoitotyön sv. 8 Sosiaaliala 9 Vanhustyö Ylemmät AMK-tutkinnot Sosiaaliala (ylempi AMK) Terveyden edistäminen (ylempi AMK) Health Promotion (ylempi AMK) KymiCare innovatiivinen oppimisympäristö 16 Yhteystiedot 2

3 TÄHTÄIMESSÄ tulevaisuus sosiaali- ja terveysalalla? Sosiaali- ja terveysala edistää ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia asiakaslähtöisesti ja turvaa yhdenvertaiset sekä laadukkaat palvelut koko väestölle. Alan koulutus on suunniteltu vastaamaan työelämän vaatimuksia. Opetuksessa painottuvat terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, hoito- ja palveluketjujen virtaviivaisuus, sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisy, ohjaus, hoito ja kuntoutus sekä uuden teknologian ja palveluiden hallinta. KyAMK:sta laadukas lähtölaukaus sosiaali- ja terveysalalle KyAMK:ssa voi suorittaa AMK-tutkinnon neljällä eri koulutusalalla: sosiaali- ja terveysala kulttuuriala tekniikan ja liikenteen ala yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Sosiaali- ja terveysalalla koulutusohjelmia on tarjolla sekä nuorille että aikuisopiskelijoille. Lisäksi tarjolla on alan ylempiä AMK-tutkintoja. Koulutuksen painoalueita ovat oman työn kehittäminen sekä asiakaslähtöisyys nopeasti kehittyvässä, monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opetuksen perustana ovat ongelmalähtöiset oppimismenetelmät sekä yrittäjämäinen oppimisympäristö. Lisäksi toimialalla hyödynnetään moderneja simulaatiotiloja. Opinnoissa korostuu monipuolinen kuntoutusosaaminen, jonka tukena hyödynnetään modernia hyvinvointiteknologiaa sekä hyvinvointiyrittäjyyttä. Työelämään opiskelijat tutustuvat oppimis- ja innovaatioympäristö KymiCaren kautta suoritettavissa asiakasprojekteissa, hankkeissa sekä työelämäharjoittelussa hyödyntäen LCCE-toimintamallia. Alan koulutus on suunniteltu vastaamaan työelämän vaatimuksia. KyAMK:n sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja ensihoitajan koulutukset antavat valmistuneille yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien ammattipätevyyden, joka täyttää EU-direktiivit. Sosionomikoulutuksessa on mahdollisuus suorittaa lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtavat opinnot. Sosiaali- ja terveysalan opetusta järjestetään Kouvolan ja Kotkan kampusalueilla. 3

4 Ensihoito Ensihoitajan AMK-tutkinto sisältää sairaanhoitajakoulutuksen (210 op), joten ensihoitaja (AMK) rekisteröidään myös EU-direktiivit täyttäväksi sairaanhoitajaksi. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat hoitotyöhön esimerkiksi ambulansseihin, sairaaloiden ensiapupoliklinikoille, teho-osastoille tai muille osastoille. TUTKINTO ensihoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 240 opintopistettä, josta harjoittelua 75 opintopistettä Ensihoitaja (AMK) soveltaa joustavasti hoitotieteen, lääketieteen ja muiden tieteenalojen tietoja ja hoitokäytäntöjä. Hänellä on itsenäistä päätöksentekokykyä ja tilanneherkkyyttä potilaan tilan ja hoitotarpeen arvioinnissa. Hän suunnittelee ja toteuttaa hoitoa monenlaisissa, nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joissa hoidon aloittamiseen ja päätöksen tekoon käytettävä aika on lyhyt, potilaan esitiedot ovat puutteellisia ja tapahtumaympäristö on vieras. Ensihoitajan persoonalliset ominaisuudet ovat perustana hoitosuhteelle, joka perustuu vastuuseen ja keskinäiseen luottamukseen silloinkin, kun hoitajan oma arvomaailma on erilainen kuin potilaan. Ensihoitotyö edellyttää myös hyviä teknisiä ja toiminnallisia valmiuksia ensihoitoketjun kaikissa vaiheissa: siirryttäessä potilaan luo, potilaan tilan arvioinnissa ja tutkimisessa, yksilöllisessä hoidossa, potilaan seurannassa sekä tarvittaessa potilaan kuljetuksessa sairaalaan. Työ vaatii myös hyvää fyysistä kuntoa sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. 4 ENSIHOITO

5 Naprapatia TUTKINTO naprapaatti (AMK), sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 240 opintopistettä, josta harjoittelua 75 opintopistettä Naprapaatti on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapatian hoitomenetelmiä ovat muun muassa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot, lihasten ja muiden pehmytosakudosten hoito sekä lääkinnällinen harjoitusterapia. Opiskelu sisältää muun muassa matemaattis-luonnontieteellisten ja lääketieteellisen aineiden, liikuntafysiologian ja urheilulääketieteen opintoja. Työ vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja vuorovaikutustaitoja. Alalla tarvitaan myös yrittäjävalmiuksia. Naprapatian koulutusohjelmalla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Naprapaatti (AMK) voi toimia yksityisvastaanotolla, lääkäriasemalla, fysikaalisessa hoitolaitoksessa ammatinharjoittajana tai työsuhteessa sekä terveyskeskuksessa tai sairaalassa asiantuntijana moniammatillisessa hoitoryhmässä. Tulevaisuudessa naprapaatit työskentelevät entistä enemmän työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen ja urheiluvammojen parissa. KyAMK:n koulutusohjelma on kansainvälisen Naprapath-yhdistysten Liiton (International Federation of Naprapathic Associations) hyväksymä. Koulutettu naprapaatti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. NAPRAPATIA 5

6 TUTKINTO sairaanhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 210 opintopistettä, josta harjoittelua 75 opintopistettä Hoitotyö, hoitotyön sv. Sairaanhoitajakoulutuksessa noudatetaan osaamispohjaista opetussuunnitelmaa, jossa on huomioitu työelämän muutokset ja haasteet osaamisen kehittämiselle. Osassa opintoja sovelletaan ongelmapohjaista oppimismenetelmää, jossa korostuu oppijan itsenäinen kyky hankkia tietoa ja tarkastella sitä kriittisesti. Opinnoissa painotetaan ihmisen kohtaamista, terveyden edistämistä ja eri-ikäisten sairaanhoitoa eri asiakasryhmien parissa. Lisäksi korostetaan turvallisuus-, palvelu- ja verkosto-osaamista sekä harjoitetaan johtamis-, monikulttuurisuus- ja tutkimus- sekä kehittämistaitoja. Työelämäyhteydet luodaan ohjattujen harjoittelujen sekä erilaisten projektien ja opinnäytetöiden avulla. Opintojen loppuvaiheeseen sijoittuvat vaihtoehtoiset, osaamista syventävät opinnot suoritetaan oman urasuunnitelman pohjalta. Koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollossa julkisella tai yksityisellä sektorilla tai itsenäisenä yrittäjänä. Valmistuneet sairaanhoitajat (AMK) voivat toimia laillistettuina sairaanhoitajina EUmaissa. 6 HOITOTYÖ, hoitotyön sv.

7 Hoitotyö, terveydenhoitotyön sv. TUTKINTO terveydenhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 240 opintopistettä, josta harjoittelua 85 opintopistettä Terveydenhoitajakoulutuksessa noudatetaan osaamispohjaista opetussuunnitelmaa, jossa painottuvat oman persoonan ja työtavan kehittyminen terveydenhoitajan ammattiin. Koulutus antaa myös sairaanhoitajan pätevyyden. Opiskelu on teemoitettu lukuvuosittain. Ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat yhteneväiset sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja ensihoitajakoulutuksissa. Opiskelussa paneudutaan asiakassuhteen osa-alueisiin ja vuorovaikutuksen tukemiseen perhekeskeisessä työssä. Ensimmäinen vuosi alkaa teemalla Minä hoitajana, jolloin perehdytään omaan persoonaan sekä tulevaan hoitotyön ammattiin. Omasta fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ja asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen painottuvat tärkeinä aihealueina jo opintojen alkuvaiheessa. Koulutus sisältää mm. liikunnan, ergonomian ja kuntoutumista tukevan hoitotyön opintoja. Toisena lukuvuonna opinnot keskittyvät eri kansansairauksien hoitotyön osaamiseen terveyttä edistäen, ja kolmantena lukuvuotena terveydenhoitajatyön osaamiseen eri asiakasryhmillä. Viimeisen lukuvuoden aikana keskitytään tutkimus ja kehittämisosaamiseen terveyden edistämisessä. Opiskelija voi syventää omaa osaamistaan haluamallaan terveydenhoitotyön osa-alueella. Valittavana on joko äitiysja lastenneuvolatoiminta (perhevalmennus), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen tai hoitajan vastaanottotoiminta. Opintoihin kuuluvan kehittämistehtävän voi liittää syventäviin opintoihin. HOITOTYÖ, terveydenhoitotyön sv. 7

8 Sosiaaliala KyAMK:n sosiaalialan oppimisympäristö on rakennettu ongelmaperustaisen oppimisen pohjalle. Opiskelussa korostuvat opiskelijalähtöisyys ja sosiaalialan ongelmien käsittely pienryhmissä. Oppimisen tukena käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Opinnot suoritetaan alusta alkaen osana oikeata työelämää ja omia kiinnostuksen kohteita voi syventää ammatillisissa opinnoissa. Asiakkaat kohdataan monikulttuurisessa työympäristössä, jossa perehdytään muun muassa asiakkaan sosiaalista toimintakykyä edistäviin kuntoutusprosesseihin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita lastentarhanopettajan kelpoisuuteen johtavat opinnot. Omien valintojen ja opintojen polulla saat osaavaa ohjausta ja tukea. Koulutus antaa valmiudet hyödyntää kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen keinoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa. Valmistunut sosionomi (AMK) osaa toimia myös kuntoutusprosessissa asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sosionomi (AMK) työskentelee yksilö-, perhe-, ryhmä-, yhteisö- ja aluetyössä. TUTKINTO sosionomi (AMK), sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 210 opintopistettä, josta harjoittelua 45 opintopistettä 8 SOSIAALIALA

9 TUTKINTO geronomi (AMK), sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 210 opintopistettä, josta harjoittelua 75 opintopistettä. Vanhustyö Vanhustyön koulutusohjelmasta valmistuu seniori- ja vanhustyöhön monialaisia asiantuntijoita, geronomeja. Koulutuksessa painottuu ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan uudistuvien työmenetelmien ja hoitoteknologian avulla. Opinnoissa tarkastellaan vanhenemista ja siihen liittyviä fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä muutoksia sekä niihin liittyviä tekijöitä, kuten ympäristön mahdollisuuksia ja haittoja. Ohjelma on liikuntapainotteinen ja toteutetaan yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa. Osaaminen perustuu koulutuksen aikana hankitun gerontologisen tietoperustan ja vanhustyön menetelmien laaja-alaiseen soveltamiseen ja kehittämiseen. Geronomit voivat toimia ikääntyvien ja vanhusten palvelujen suunnittelijoina, kehittäjinä ja koordinoijina sekä palveluiden itsenäisinä tuottajina ja toteuttajina. VANHUSTYÖ 9

10 10 Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnot

11 TUTKINTO sosionomi (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 90 opintopistettä Sosiaaliala ylempi (AMK) KESTO 2 vuotta työn ohella, toteutus päivä- ja monimuoto-opiskeluna. Koulutusohjelma rakentuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisen ympärille. Opinnoissa perehdytään tuoreimpaan tutkimus- ja teoriatietoon lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja kehityksestä, riskien ennakoinnista, oikea-aikaisesta vaikuttamisesta sekä lasten ja nuorten osallisuudesta ja elinoloista. Tavoitteena on kehittää tutkimustietoon perustuen opiskelijan työskentelyä asiantuntijana lasten ja nuorten hyvinvointia turvaavalla tavalla. Erityistä huomiota kiinnitetään moniammatilliseen johtamiseen sekä soveltavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmiin. Kehittämishankkeena toteutettava opinnäytetyö sekä mahdollisuus vapaasti valittaviin opintoihin syventävät opiskelijan henkilökohtaista erityisosaamista. Opinnot muodostuvat ryhmissä tapahtuvasta ongelmaperusteisesta oppimisesta, itsenäisestä työskentelystä, luennoista, verkko-opiskelusta, seminaareista ja kehittämistehtävästä/opinnäytetyöstä. Lähiopetusta on noin 3 päivänä kuukaudessa. Itsenäisen työskentelyn tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja ohjauskeskusteluissa Adobe Connect 8 -verkkokokousohjelmaa. Koulutus valmentaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisen asiantuntijatehtäviin sosiaalialalla. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutus ei kuitenkaan anna sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. SOSIAALIALA (ylempi AMK) 11

12 TUTKINTONIMIKE riippuu aiemmin suoritetusta sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinnosta: ensihoitaja, geronomi, naprapaatti, sairaanhoitaja, sosionomi tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto LAAJUUS 90 opintopistettä KESTO 2 vuotta työn ohella, toteutus päivä- ja monimuoto-opiskeluna. Terveyden edistäminen ylempi (AMK) Opintojen keskeinen sisältö muodostuu väestön, yhteisön ja yksilön terveydentilan ja riskitekijöiden arvioinnista, epidemiologisen tiedon käytöstä ja terveyden edistämisen menetelmäopinnoista. Koulutus sisältää myös johtamisopintoja, joissa keskitytään ihmisten johtamiseen ja osaamista kehittäviin johtamisjärjestelmiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavoitteena on opiskelijan asiantuntijuuden kehittäminen terveyden edistämisen hankkeiden suunnittelijana ja koordinaattorina. Opinnot muodostuvat luennoista, itsenäisestä työskentelystä ja tehtävistä, pienryhmätyöskentelystä, verkko-opiskelusta, seminaareista ja opintokäynneistä. Lähiopetusta on noin 2 3 päivänä kuukaudessa. Johtamisopinnot tapahtuvat yhdessä muiden ylempien koulutusohjelmien kanssa. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Adobe Connect 8 -verkkokokousohjelmaa. Koulutus valmentaa terveyden edistämisen asiantuntijoita sosiaali- ja terveys- ja liikuntaalalle ja tuottaa pätevyyden lähijohtamiseen. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. 12 TERVEYDEN EDISTÄMINEN (ylempi AMK)

13 Ensihoitaja (ylempi AMK) Master of Health Care, geronomi (ylempi AMK) Master of Social Services and Health Care, naprapaatti (ylempi AMK) Master of Health Care, sairaanhoitaja (ylempi AMK) Master of Health Care, sosionomi (ylempi AMK) Master of Social Services, terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care THE SCOPE 90 cr DURATION 2.5 years, includes 2 3 contact session days in a month. The language of instruction is English. Health The Degree Programme in Health Promotion serves fields of health care, social services, and sports by producing experts in health promotion who are also prepared for managerial challenges. The education focuses on the evaluation of health situation and risk factors on the level of population, community and individual, on the utilization of epidemiologic data, and on methodological issues related to health promotion. The programme pays a special attention to interdisciplinary leadership and management skills to support your managerial career. It aims at an evidence-based development of your professional practice as a designer and coordinator of health promotion activities. The Master s thesis made as a development project as well as a range of optional studies deepen your expertise. Promotion ylempi (AMK) A higher university of applied sciences degree produces the same competency for public offices and tasks as a higher academic degree. HEALTH PROMOTION (ylempi AMK) 13

14 14? KymiCar hyvinvointialalle YRITTÄJÄKSI YRITTÄJÄKSI HYVINVOINTIALALLE Hyvinvointialan yrittäjyysklinikka kehittää alueen hyvinvointiyrittäjyyttä tuottamalla yrityskoulusta ja asiantuntijapalveluita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja yrittäjiksi aikoville. Toimintaa toteutetaan osana LCCE-yrittäjyysopintoja yhteistyössä KyAMK:n muiden toimialojen kanssa. Lisätietoja KyAMK:n nettisivuilta:

15 e - innovatiivinen oppimisympäristö KymiCare on sosiaali- ja terveysalan osaamiskeskittymä, jossa luodaan aitoja asiakaskontakteja erilaisissa sosiaali- ja terveysalan projekteissa, hankkeissa ja opinnäytetöiden parissa. Tehtävät toteutetaan pääosin hankkeistettuna eli yhteistyöhankkeissa työelämän kanssa. Opinnäytetyöt ovat yleensä osa laajempaa työelämän kehittämishanketta, johon opiskelijat tuovat tutkimuksen näkökulman. Tehtäviä ja opinnäytetöitä ohjaavat oman koulutusalan opettajat sekä terveysalalla myös hoitotyötä tekevät työelämän edustajat. Ammattiosaajaksi työelämäyhteistyössä Sosiaalialan opinnot yhdistyvät KymiCaren kautta kuntien, sosiaalialan yritysten ja kolmannen sektorin toimintaan. Sosionomikoulutuksessa harjoittelun osuus on 45 opintopistettä ja terveysalalla osuus on opintopistettä. KymiCaren kautta osan harjoittelusta voi suorittaa terveyden edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamisen, kehittämisen ja suunnittelun tehtävissä hyödyntäen LCCEtoimintamallia. Sosiaali- ja terveysala osallistuu lukuisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja tieteelliseen yhteistoimintaan. Tällöin ratkotaan asiakkaiden ongelmia ja tuotetaan tieteelliselle yleisölle malleja sosiaalisten ja terveyteen liittyvien ilmiöiden luonteesta. Tutkimuksen ammattialaiset toteuttavat pääosin nämä hankkeet, mutta niissä tarjoutuu tilaisuuksia myös opinnäytteiden tekijöille. KYMICARE 15

16 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu PL Kotka p Lisätietoja 16

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Löydä itsesi HAMKissa

Löydä itsesi HAMKissa HAMKIN KOULUTUSTARJONTA 2014 Löydä itsesi HAMKissa Kun ihminen miettii uuden opiskelun aloitusta, mielessä risteilevät monenlaiset ajatukset: Mikä ala sopisi juuri minulle? Millaisia työmahdollisuuksia

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas

Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijan opas Tammikuussa 2016 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus päivätoteutus ja monimuotototeutus Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS

Avaamme. asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS Avaamme asiantuntijuuteen. HAKIJAN OPAS KEVÄT 2014 Sisältö NUORTEN KOULUTUS AIKUISKOULUTUS KULTTUURIALA Media-alan koulutus Medianomi (AMK) s. 9 s. 9 Musiikin koulutus Musiikkipedagogi (AMK) s. 11 LUONNONVARA-

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE

AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE AMK-TUTKINNOT DEGREE PROGRAMMES TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES HAKIJAN OPAS APPLICANT'S GUIDE Tässä oppaassa esitellään syksyllä 2013 Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas

Tästä oppaasta et löydä. mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan. opas Tästä oppaasta et löydä mutta saat monta vaihtoehtoa sen selvittämiseksi. hakijan opas KEVÄT 2013 Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta,

Lisätiedot

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Hakijan opas 2010 julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Toimitus Laurean markkinointipalvelut Hakutoimisto Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTO 7 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTA- OSAAMISEN KOULUTUS 12 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRON- MENTAL

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015

Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Hakijan opas OULUN AMMATTIKORKEAKOULU :: 2015 Kevään 2015 yhteishaku 7. 27.1. Kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika, englanninkielinen koulutus 17.3. 9.4. Kevään yhteishaun toinen hakuaika, suomenkielinen

Lisätiedot

Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus Lahden ammattikorkeakoulu Fysioterapeuttikoulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 25.9.2014 0 Sisällysluettelo Fysioterapia... 3 YDINOSAAMINEN 190 OP... 16 PERUSOPINNOT... 16 Fysioterapian perusteet 15 op...

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Hakijan opas. Iisalmi Kuopio Varkaus

Hakijan opas. Iisalmi Kuopio Varkaus Hakijan opas 2011 Iisalmi Kuopio Varkaus Sisältö Hakijan opas 2011 Savonia-ammattikorkeakoulu 3 Opiskelukaupungit 5 Kulttuuriala 6 Luonnonvara-ala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin.

Hakijan opas. Syksy 2015. Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. Hakijan opas Syksy 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. SYKSYN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT Hakuaika: 8.9.-22.9.2015 Hakemuksen on oltava perillä viimeisenä hakupäivänä klo 15:00 mennessä,

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK

Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus: Heli Liikanen Taitto: Johanna Lukkarinen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2017 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Fysioterapian koulutusohjelma 210 op Fysioterapian koulutusohjelmassa suoritetaan sosiaali-,

Lisätiedot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot