3. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ"

Transkriptio

1 3. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 3.1 Neuvola Neuvolassa tehtävä työ on osa kunnallista terveydenedistämistyötä, joka tapahtuu arkipäivän areenoilla. Terveyden edistämisen tavoitteena on, että jokainen yksilö ja yhteisö voisi käyttää omia voimavarojaan niin hyvin kuin mahdollista elääkseen omaa elämäänsä ja tukeakseen muiden selviytymistä. Terveyden edistämisen ammattilaisilla on erityinen velvollisuus toimia puolestapuhujina kaikilla yhteiskunnan tasoilla terveyden hyväksi. Terveys kansanterveysohjelman tavoitteeksi on asetettu lasten hyvinvoinnin lisääntyminen, terveydentilan parantuminen, turvattomuuteen liittyvien oireiden ja sairauksien merkittävä väheneminen. Neuvolatyö on keskeinen osa suomalaisten lapsiperheiden terveysalan palvelujärjestelmää. Kaikille tasapuolisesti tarjotut palvelut mahdollistavat sen, että niitä hyödyntävät lähes kaikki raskaana olevat ja lapsiperheet. Valtioneuvoston asetuksen n:o 380/2009 tarkoituksen on varmistaa, että lasta odottavien naisten ja perheiden sekä alle kouluikäisten lasten terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia kunnallisessa terveydenhuollossa. Terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä siten, että erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeellinen tuki järjestetään viiveettä. Kansanterveyslain (1972 ja 2006) mukaan kunnan on järjestettävä perusterveydenhuoltona terveysneuvontaa, johon mm. äitiys- ja lastenneuvolatoiminta kuuluvat. Äitiyshuollon tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Äidin, isän ja koko perheen tulee voida tuntea raskaus, synnytys ja imeväisen hoito turvalliseksi ja perhe-elämää rikastuttavaksi arvokkaaksi kokemukseksi, joka luo otollisen pohjan lapsen terveelle kasvulle. Pyrkimyksenä on raskauden aikaisten häiriöiden ehkäiseminen, häiriöiden varhainen toteaminen ja potilaan hoitoon ohjaaminen sekä sairaiden ja vammaisten tukeminen. Laajassa mielessä äitiyshuollon tavoitteena on pyrkiä parantamaan nuorten ihmisten, tulevien vanhempien terveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa heitä suhtautumaan myönteisesti perhe-elämään ja perheen asemaan yhteiskunnassa. Äitiysneuvolan työmuotoja ovat terveysneuvonta, terveystarkastukset seulontoineen sekä perhevalmennus. Äitiysneuvolan työntekijöinä toimii terveydenhoitaja-lääkäri -työpari. Yhteistyötä tehdään lastenneuvolan, hammashuollon, fysioterapian, LKS:n äitiyshuollon sekä tarvittaessa perheneuvolan ja sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Lastenneuvolan seurannan keskeinen tavoite on lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Toiminta perustuu lapsen kehityksen säännölliseen seurantaan, arviointiin sekä sairauksien seulontaan. Lisäksi vanhemmuuden tukeminen ja vahvistaminen sekä terveystietoisuuden lisääminen ovat olennainen osa neuvolan toimintaa. Lapsen etu on ensisijaisena päämääränä ja sen saavuttaminen edellyttää varhaista puuttumista kaikkiin lapsen hyvinvointia uhkaaviin tekijöihin. Lastenneuvolan työmuotoina ovat lapsen ja perheen terveystapaamiset, joihin sisältyvät seulontatutkimukset, rokottaminen, ohjaus, tuki ja neuvonta. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen keskeiset työntekijät ovat terveydenhoitaja ja lääkäri. Sodankylässä äitiysneuvolassa toimii yksi terveydenhoitaja, lastenneuvolassa terveydenhoitajia on kaksi, jotka toimivat myös muilla terveysneuvonnan alueilla, lääkäriresurssi tulee terveyskeskuksen puolelta. Moniammatillisessa työryhmässä on tarkoituksenmukaista olla erityistyöntekijöitä:

2 edustajat päivähoidosta, lastensuojelusta ja perheneuvolasta, perhetyöntekijä, suun terveydenhuollon edustaja, fysioterapeutti sekä seurakunta ja kolmas sektori. 3.2 Päivähoito Lasten päivähoidon keskeisenä tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus saada tarvittaessa erityishoitoa ja -opetusta. Palveluja järjestetään yhteistyössä kunnan erityispalvelujen asiantuntijoiden; neuvoloiden, koulujen, kehitysvammahuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Sodankyläläisen varhaiskasvatuksen painotusalueina ovat pohjoinen kulttuuri ja luontokasvatus sekä liikunta kaikissa muodoissaan. Ammatillisuutta tuetaan jatkuvalla koulutuksella ja työyhteisöjen omaehtoisella kehittämisellä. Työntekijät ovat sitoutuneet työhönsä ja työyhteisöjensä kehittämiseen. Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on kotihoidontuki tai yksityisen hoidon tuki, minkä lisänä on yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Tuki maksetaan suoraan yksityisen päivähoidon palvelun tarjoajalle. Maksutonta esiopetusta (19h /vk.) järjestetään päiväkodeissa ja kouluilla. Sivukylien esiopetus järjestetään pääsääntöisesti yhdysluokissa. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma koskien lapsen kasvatusta ja opetusta. Vanhemmat arvioivat toimintaa vuosittain esimerkiksi kyselylomakkeiden avulla. Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Esiopetus ohjaa lasta vastuulliseen toimintaan ja yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamiseen sekä toisten ihmisten arvostamiseen. Lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä. Lapsi sisäistää hyvät tavat ja opettelee niiden merkitystä osana jokapäiväistä elämää. Esiopetuksessa lapselle taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen. Keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen oppimisedellytyksiä: Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennaltaehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Saamenkielisen esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa saamenkielen osaamista ja saamelaista identiteettiä sekä rohkaista käyttämään kieltä arkipäivän tilanteissa. Erityisesti painottuvat joiku, käsityö, tarinaperinne, luonto sekä saamelainen elämäntapa. Yhteistyö oman kyläyhteisön kanssa on perusta saamelaiseen kulttuuriin perehdyttäessä. Esiopetusta voidaan antaa pohjoissaameksi sekä tarvittaessa Inarin-saameksi ja koltansaameksi. Esiopetuksen arvioinnissa painotetaan lapsen kasvuja oppimisprosessin edistymistä. Arviointia suoritetaan jatkuvasti työskentelyn ja oppimisprosessin edetessä opettajan ja lapsen vuorovaikutuksessa. Huoltajalle annetaan palautetta säännöllisesti keskusteluissa. Yhteistyö kotien kanssa on erittäin tärkeää lapsen esiopetuksen toteuttamisessa. Tämän yhteistyön toimivuudella on suuri merkitys lapsen viihtyvyyden, kasvun ja oppimisen kannalta. Sodankylässä on kaksi päiväkotia, neljässä eri toimipisteessä. Päivähoidossa on tällä hetkellä 178 lasta, joista reilu puolet on päiväkodin puolella. Perhepäivähoitajia on 21 ja perhepäivähoidossa lapsia on 85. Sodankylässä päivähoito on järjestetty niin, että pienet lapset pääsevät perhepäivähoitoon ja isommat lapset päiväkotiin. Paulaharjun päiväkodissa järjestetään erityispäivähoitoa integroidussa ryhmässä. Kylälaakson päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa niille lapsille, joiden vanhemmat/vanhempi tekee vuorotyötä. Siellä pienimmät lapset ovat reilun vuoden ikäisiä. Päivähoito tarjoaa lastentarhaopettajan vetämää leikkitoimintaa kirkonkylällä ja kahdella sivukylällä 2 kertaa viikossa 3 tunnin ajan. Ryhmään täytyy olla vähintään neljä hakijaa, jotta ryhmä toteutuu.

3 Vuotsossa on järjestetty saamen kielipesä lapsille. Ryhmää vetää saamenkielinen lastentarhanopettaja. Toimintaa pyritään kehittämään niin, että mukaan saataisiin myös vanhuksia, jotka olisivat välittämässä saamen kulttuuriin ja perinteeseen liittyvää tietoa. Sodankylässä 4-vuotiaille lapsille tehdään LENE -tutkimus yhteistyössä vanhempien ja neuvolan kanssa. Tutkimuksen avulla pystytään tarvittaessa puuttumaan varhain lapsen kasvun ja kehityksen ongelmiin. Sodankylän päiväkodeissa tilat ja toimintaympäristö ovat laadukkaita. Henkilökunta on sitoutunutta ja koulutettua. Yhteistyö muiden tahojen kanssa toimii. 3.3 Koulu Sodankylässä perusopetus huomioi pohjoiset elinolosuhteet ja vahvistaa oppilaan lappilaista sekä suomalaista kulttuuri-identiteettiä. Jokaisella sodankyläläisellä on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun, uskonnon ja omantunnon vapauteen, oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet elämiseen Sodankylässä, Suomessa ja maailmalla. Opetuksessa korostuvat ilmasto, luonto, elinkeinot, harrastukset ja saamelaisuus kansainvälisyyden rinnalla. Opetuksessa painotetaan pohjoisen luonnon kunnioittamista ja sen erityispiirteiden ymmärtämistä. Koulussa oppilaalle taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen. Keskeisenä tehtävänä on edistää hänen oppimistaan, tukea ja seurata hänen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystään sekä puuttua mahdollisesti ilmeneviin vaikeuksiin. Sodankylän kunnan peruskoulujen oppilashuoltoryhmät ovat kokoontumistiheydeltään ja kokoonpanoltaan erilaisia. Pienemmissä kouluissa sivukylissä oppilashuoltoryhmät kokoontuvat 2-4 kertaa lukuvuodessa. Akuutin tarpeen ilmaantuessa pidetään ylimääräisiä kokoontumisia. Paikalla ovat opettaja, rehtori, mahdollisesti terveydenhoitaja ja erityisopettaja. Mukana ovat lastensuojelun sosiaalityöntekijä, perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja koulukuraattori. Aleksanteri Kenan koulun Kaarrostien oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikoittain. Työryhmään kuuluvat apulaisrehtori, erityisopettaja, luokanopettaja ja terveydenhoitaja. Kerran kuukaudessa kokoontuvaan isoon työryhmään osallistuvat edellisten lisäksi perheneuvolan sos. työntekijä, lastensuojelun sos. työntekijä sekä koulukuraattori. Aleksanteri Kenan koulun Koulutien yksikössä alaluokkien oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu noin kerran kahdessa kuukaudessa. Työryhmään kuuluvat apulaisrehtori, kaksi erityisopettajaa, terveydenhoitaja, kaksi luokanopettajaa ja koulukuraattori. Iso työryhmä kokoontuu myös suunnilleen 1 krt/2kk ja mukana ovat edellisten lisäksi lastensuojelun sos. työntekijä ja perheneuvolan sos. työntekijä. Aleksanteri Kenan koulun Koulutien yksikön yläluokkien oppilashuoltoryhmä kokoontuu viikoittain. Työryhmään kuuluvat rehtori, opintoohjaaja, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja koulukuraattori. Iso työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja edellä mainittujen osallistujien lisäksi mukana ovat lastensuojelun sos. työntekijä sekä perheneuvolan sos. työntekijä sekä ajoittain psykologi. Oppilashuoltotyö alkaa lapsen siirtyessä esiopetukseen ja perusopetukseen. Oppilashuollon tavoitteena on turvallisen ja terveen oppimis- ja työyhteisön luominen. Koulun moniammatillinen oppilashuoltotyö tähtää koko oppilaskunnan ja yksittäisen oppilaan hyvinvointiin jatkuvalla yleisellä ja kohdennetulla erityisellä tuella. Oppilashuoltotyössä noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Oppilaalle tarjottavan tuen ja ohjauksen muotoja ovat: - Oppilaan ja opettajan/opinto-ohjaajan/ koulukuraattorin yhteiset keskustelut. - Oppilaan, opettajan/opinto-ohjaajan/ koulukuraattorin ja huoltajien yhteiset tai erilliset keskustelut.

4 - Yhteiskeskustelut, johon voivat oppilaan, huoltajan ja opettajan lisäksi osallistua tarvittavat asiantuntijat. oppilashuoltopalaverit vanhempainillat tukiopetus ja erityisopetus oppilaanohjaus luokanvalvojan tunnit asiantuntijavierailut koulunkäyntiavustajan palvelut aihekokonaisuudet integroituina eri oppiaineisiin. Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen tapahtuu yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, opetushenkilöstön, koulukuraattorin, kouluterveydenhuollon ja muiden psykososiaalisesta oppilashuollosta vastaavien asiantuntijoiden ja tarvittaessa muidenkin yhteistyötahojen kanssa. Opetustyön ja oppilashuollon sujuvuus ja yhteistyö kodin ja koulun välillä parhaimmillaan ehkäisee lasten riskiä syrjäytyä. Oppilashuollosta vastaa ensisijaisesti oppilashuoltotyöryhmä. Terveydenhoito- ja erityisopetushenkilöstö on vanhempien ja opettajien ohella koko esiopetuksen ajan tukemassa lapsen kokonaiskehitystä. Esiopetus nivelletään tavoitteidensa osalta sopusointuun koulua edeltävän varhaislapsuuden ja esiopetusta seuraavan alkuopetuksen kanssa. Koulukuraattorin työ Sodankylässä on peruskoulujen sosiaalityötä. Kuraattorin työn tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyviä ongelmia. Koulukuraattori tekee yhteistyötä rehtorin, opettajien, terveydenhoitajan, oppilashuollon ja muun koulun henkilökunnan kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita paikkakunnalla ovat lapsen vanhemmat, kunnan sosiaalityöntekijät, perheneuvolan työntekijät ja psykologi. Kuraattori on koulussa aikuinen, jonka luo lapsi voi tulla puhumaan huolistaan. Lapselle kuulluksi tuleminen ja avun saaminen muodostaa tärkeän kokemuksen siitä kuinka asioita hoidetaan. Elämänhallintaan liittyy taito osata hakea apua ja lapsen myönteinen kokemus avun hakemisesta ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Sodankylässä on yksi peruskoulujen koulukuraattori. Keskeinen toimipiste sijaitsee Aleksanteri Kenan koulun yläluokkien koulurakennuksessa. Koulukuraattoripalveluja käytetään hyvin vaihtelevasti Sodankylän peruskouluissa. Kuraattoripalvelut ovat olleet käytössä reilun 2 vuotta. Psykologipalvelut lapsille ja nuorille ovat saatavissa perheneuvolan kautta. Sodankylässä järjestetään iltapäivätoimintaa 1-2.-luokkien oppilaille ja kaikkien erityisluokkien oppilaille. Iltapäivätoiminta (Iltsi) ei ole koulupäivän jatke, vaan laadukasta vapaa-ajan viettoa aikuisen turvallisessa ohjauksessa. Toimintaperiaatteena on tarjota lapsille kodinomaista ja lapsilähtöistä toimintaa. Iltapäivätoiminnassa lapsi saa ystäviä, leikkii, ulkoilee ja harrastaa sekä saa mahdollisuuden omaan toimintaan, lepoon ja läksyjen tekemiseen. Iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja koordinoinnista vastaa kunnan vapaa-aikatoimi, joka ostaa palvelun ostopalveluna Mannerheimin lastensuojeluliitolta ja Sodankylän seurakunnalta. Koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Liikunnallista iltapäivätoimintaa järjestetään "liikuntariihi" - hankkeen puitteissa kolmessa eri sivukylässä ja kirkonkylässä sählykerhoja. Koulun kerhotoiminnan tavoite on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä perusopetuslain mukaisesti. Kerhotoiminnan kokonaisvaltainen tavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Koulut tarjoavat lukuvuosittain työsuunnitelmissa vahvistettuja kerhoja. Kerhot liittyvät useimmiten liikuntaan ja kädentaitoihin.

5 Tukioppilastoiminta on Sodankylän perusasteen yläluokilla toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaaksi haetaan täyttämällä hakulomake 8. luokan keväällä. Tukioppilaiden valinnan tekevät edellisen vuoden tukioppilaat haastattelun ja hakulomakkeen perusteella. Tukioppilastoiminta alkaa 9. luokan syyslukukaudella. Tukioppilaat saavat koulutuksen, ja toiminnasta vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja. Tukioppilastoiminta on vertaistukea: nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Toiminta lisää nuorten välistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Valmentavaa koulutusta Sodankylässä tarjoaa Lapin ammattiopiston Sodankylä-instituutti. Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen tehtävänä on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi eritystukea tarvitseville opiskelijoille valmiuksia ammatilliseen koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämän hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijan myönteistä kehitystä ja vahvistaa hänen itsetuntoaan ja elämäntaitojaan. Tavoitteena on, että opiskelijan itseluottamus kasvaa ja aloitekyky lisääntyy niin, että hän kykenee itsenäisesti tai opastetusti tekemään päätöksiä opiskeluaan ja elämäänsä koskevissa valinnoissa. Tavoitteena on myös antaa opiskelijalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee koulutuksen jälkeen osallistumaan edellytystensä mukaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen tai hankkimaan ammatillisen uudelleenkoulutuksen. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on oppilaan psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja älyllisen kehityksen ja terveydentilan seurantaa, riskien arviointia määräaikaistarkastusten ja tarvittaessa erityistoimien avulla. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto on myös osa oppilashuoltoa, puuttumista, arviointia ja tuen antamista koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen sekä ihmissuhteisiin liittyvissä vaikeuksissa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto eivät kohdistu vain yksittäisiin oppilaisiin, vaan koko koulun fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Tavoitteena on auttaa koululaista saavuttamaan omien kykyjensä mukaisia tuloksia opiskelussa. Toteuttamisen periaatteina ovat yksilöllisyys, inhimillisyys, oman elämän hallinnan saavuttaminen ja itsenäiseksi ja aikuiseksi kasvaminen. Lapselle itselleen kohdistuva terveyskasvatus alkaa ja jatkuu läpi koko kouluiän ja se sisältyy olennaisena osana kaikkiin koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon kontakteihin. Kouluterveydenhuolto on osa kunnallista perusterveydenhuoltoa. Kansanterveyslain (66/1972, uusi2005) mukaan kuntien tulee järjestää peruskouluille kouluterveydenhuoltoa. Kansanterveysasetuksessa (802/1992) täsmennetään kouluterveydenhuoltoon kuuluvia erikoistutkimuksia. Stakesin kouluterveydenhuollonopas (2002) konkretisoi sisältöä ja lisäksi asetus (380/2009) varmistaa kouluterveydenhuollon suunnitelmallisuuden ja yhteneväisyyden. Uuden asetuksen mukainen toiminta pitää olla kunnissa 2011 alkaen. Kouluterveydenhuollon ammattilaiset ovat kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri. Kouluterveydenhuolto tarjoaa terveydenhoitopalveluita koko ikäluokalle eli tässä vaiheessa terveysneuvonta ja seuranta tavoittavat kattavasti kaikki. Oppilaalle tehdään terveystarkastus joka vuosiluokalla. Luokissa ja 8. on terveystarkastuksen oltava laaja Laaja-alainen terveystarkastus on monivaiheinen ja sen toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri yhdessä. Oppilaan huoltaja tuo kirjallisena opettajan arvion koulussa selviytymisestä. Kohdennetut terveystarkastukset tehdään erityistä tukea tarvitseville lapsille. Terveystarkastuksia hyödynnetään henkilökohtaisen koulunkäyntisuunnitelman tekemisessä.

6 Pidetään avoimia vastaanottoja, joille oppilaat voivat tulla huolineen ja murheineen ilman ajanvarausta. Ollaan vanhempien tavoitettavissa puhelimitse. Pidetään oppitunteja. Ollaan mukana vanhempainilloissa. Ollaan yhteistyössä sosiaalitoimen, perheneuvolan, poliisin tms. tahojen kanssa. Opiskelijaterveydenhuolto on osa kunnallista perusterveydenhuoltoa. Kansanterveyslain (66/1972, 96/2005) 14 :n mukaan kunnan tulee ylläpitää alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kotipaikasta riippumatta opiskelijaterveydenhuoltoa, johon sisältyvät oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito. Yhteisöön kohdistuvaan ehkäisevän terveydenhuollon verkosto- ja viestintätyöhön sisältyvät mm. opiskeluhuoltotyöhön osallistuminen, päihde- ja kriisityö oppilaitoksessa, yksilöllinen terveydenedistämistyö ja muu verkostotyö opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden, oppilaitoksen työntekijöiden, opiskelijayhdistysten, mielenterveystoimiston, päihdeklinikoiden ja oppilaitospastorien kanssa. Yksilöön kohdistuvaan terveydenhuoltoon sisältyvät mm. terveystarkastus, tartuntalain edellyttämät tarkastukset, ammatinvalintaan liittyvät tarkastukset tai seurantatarkastukset esimerkiksi vajaakuntoisuuden tai syrjäytymisvaaran vuoksi. Terveystarkastus tehdään työterveyshuollon perustein. Terveystarkastus perustuu opiskelijan haastatteluun ja työterveydelliseen riskinarvioon sekä ohjaukseen. Kouluterveydenhuollon seurantatiedot ovat usein terveystarkastuksen pohjana. Terveystarkastusten lisäksi opiskelijalle on tarjolla ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta tapahtuva terveydenhoitajan vastaanotto. Tyypillisiä tehtäviä ovat sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon ohjaus, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, haavojen ja pienten vammojen ensiapuluonteinen hoito, rokotustoiminta, ehkäisytoiminta, jälkiehkäisyn antaminen ja -ohjaus sekä raskauden keskeytyksen ja alkuraskauteen liittyvä ohjaus. Akuuteissa sairastapauksissa opiskelijat hakevat terveydenhoitajalta todistuksen sairaudesta, jolloin poissaolo hyväksytään luvalliseksi. Jokaisessa opiskeluterveydenhuollon toimipisteessä tulee olla nimetty lääkäri, joka on terveydenhoitajan konsultoitavissa. 3.4 Nuorisotyö Sodankylän kunnan nuorisotoimen toimitilat sijaitsevat entisen Kitisenrannan koulun tiloissa. Samoissa tiloissa sijaitsee nettikahvila Netca, jonka yhteyteen sijoittuvat Nuorisotoimen aktiviteetit. Talossa nuorilla on mahdollisuus viettää vapaa-aikaansa sekä harrastaa erilaisia asioita. Nuorisotoimen toiminnot ovat suunnattu vuotiaille. Ala-asteikäiset joutuvat lähtemään kotiin kello Yli 18-vuotiaat ovat mukana kerho-ohjaajina sekä järjestysmiehinä. Nuorisotyö tarjoaa avointa toimintaa, kerhotoimintaa, tapahtumia ja leirejä. Avoin toiminta tarkoittaa nettikahvilaa (kahvilatuotteet, tietokoneet, biljardi, tv, pelit jne.), punttisalia, skeittiparkkia (ulkona sekä sisällä), pingis- ja mediahuoneita. Nuorisotiloissa on kokkikerho, mediakerho, sählykerho, moottorikerho sekä kaukalopallokerho. Kerhot ovat pääsääntöisesti iltapäiväkerhoja. Kerhotoiminta tapahtuu iltaisin ennen kello Nuorisotiloissa järjestetään monenlaisia tapahtumia: discot, nuorisotapahtumat, sählyturnaukset, alueyhteistyötapahtumat (Kittilä, Kemijärvi vuodesta 2006) sekä leirejä (seikkailuleirit, eräretket, vaellukset). Vuonna 2006 on aloitettu kuljetuksien järjestäminen sivukylistä (Lokka, Syväjärvi ja Vuotso) kirkonkylälle tapahtuviin nuorisotapahtumiin.

7 Sodankylän erityisnuorisotyön toimintoihin kuuluu pienryhmätoiminta. Ohjatulla toiminnalla tarjotaan nuorille mielekkään harrastuksen kautta elämän hallinnan eväiden lisäksi harjaantumista kädentaidoissa sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Autopajatoiminta luo puitteet onnistumisen kokemuksille samalla kun se kehittää kykyä sietää paineita ja epäonnistumisia haasteiden alla. Toiminta on tarkoitettu niille nuorille, joilla on ongelmia koulussa tai kotona. Mukana on myös nuoria, joilla ei ole edellä mainittuja ongelmia. Pienryhmässä toiminen opettaa nuorta toimimaan yhteistyössä sekä ottamaan huomioon muiden näkökulmat. Vastuunottaminen tekemisistään on myös tärkeää. Ryhmässä nuori saa kokea onnistumisen riemuja ja oppii kestämään paremmin epäonnistumisen hetket. Sodankylän Nuorisotoimi perusti Jyväskylän kaupungin Seurakunnan Erityisnuorisotyön kanssa yhteistyömenetelmän syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vuonna 1997 aloitettiin autopajatoiminta, jossa nuoret rakentavat jäärata-autoja sekä kokoontuvat yhteisiin ajotapahtumiin. Tällä hetkellä toiminnassa on myös mukana Inari ja Kajaani. Nuorisotoimen toimintaan kuuluu myös tukihenkilötoiminta. Nuorisotoimen aputyöntekijöinä toimii TE - valmennuksessa olevia työttömiä nuoria. Nämä työntekijät tarvitsevat ohjausta sekä opastusta oman elämänsä hallintaan. Nuorisotoimessa on kehittämishanke Multimedia, nuorisotyön välineenä Sodankylässä (netti tv, videot ja valokuvaus). 3.5 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut, nuorisovaltuusto Sodankylän kunnan vapaa-aikatoimen tavoitteena on turvata kuntalaisille mahdollisimman monipuolinen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriharrastustarjonta, toimiva vapaa-ajan kenttä, kaikki ikäluokat huomioiva palveluverkosto, ympäristön ja olosuhteet hyödyntävä toiminta, joka mukautuu yhteiskunnallisiin muutoksiin. Vapaa-aikatoimen strategiana on kehittää vapaaaikajärjestöjen kanssa yhteistyöhön tukeutuva monitahoinen toimintaverkosto sekä tarjota monipuolisia liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen palveluja. Näitä palveluja ovat: Kirjasto, taiteen perusopetus, kansalaisopisto, elokuvateatteri Jäähalli, uimahalli, keskusurheilupuisto Kommattivaara, koulujen liikuntasalit, koulutus ja agilityrata koirille, uimaranta (Nilimella), tasokkaita suunnistuskarttoja, pienoisampumarata (varuskunta) Kommattivaarasta, Luostolta, Kakslauttasesta löytyy yhteensä latuja n. 200 kilometriä Nuoriso- ja urheilutalo Kulttuuritoimen tärkeä tavoite on taidekasvatuksen kehittäminen ja saavutettavuuden lisääminen Sodankylän kunnassa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuriopetukseen. Yhteistyö koulujen, kansalaisopiston ja eri kulttuuriyhdistysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Erityisen suuri merkitys on taiteen perusopetuksella, jota organisoi kansalaisopisto. Nuorilla on mahdollisuus ammattitaitoisen ohjaajan johdolla opiskella kuvataidetta, musiikkia sekä nyky- ja kansantanssia. Sodankylän kulttuuritoimi organisoi vuosittain muutamia lapsille ja nuorille tarkoitettuja taide- ja kulttuuritapahtumia yhteistyössä eri kulttuuriyhdistysten ja koulujen kanssa. Tärkeimmät vuosittaiset tapahtumat ovat kesäkuun alkupuolella järjestettävä lasten ja nuorten taideleiri sekä lokakuussa järjestettävä lasten ja nuorten kulttuuriviikko. Sen lisäksi järjestetään yksittäisiä tilaisuuksia ja tuetaan kulttuuriyhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä. Tilaisuudet ovat nuorille työpajoja, konsertteja, tapahtumia ja tilaisuuksia, tekemistä ja kokemista. Tapahtumien tavoitteena on luoda lapsille mahdollisuus erilaisiin taide-elämyksiin. Tapahtumien teemat vaihtelevat eri vuosina ja ne ovat avoimia kaikille. Lasten ja nuorten kulttuuriviikon tilaisuudet ovat maksuttomia. Lisäksi tilaisuudet järjestetään koulupäivän aikana ja niihin voivat osallistua myös päivähoidon piirissä olevat lapset. Viikon aikana esittäytyvät eri taidealojen ammattilaisryhmät ja oman kunnan harrastajat. Varsinkin oman kunnan lasten ja nuorten osaamista on pyritty tuomaan esille.

8 Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Oppilaitos voi järjestää myös alle kouluikäisille varhaisiän opetusta sekä opetusta aikuisille. Yleisen oppimäärän tehtävä on luoda perusta emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Taiteen perusopetuksen tavoitteena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla. Yleisen oppimäärän tehtävä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Sodankylän kunnan nuorisovaltuusto on kunnanvaltuuston alainen poliittisesti sitoutumaton sodankyläläisten nuorten vaikuttajien ryhmä. Nuorisovaltuusto antaa yhteiskunnallisesta toiminnasta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia vaikuttamista sekä yhteiskunnallista toimintaa. Nuorisovaltuusto valitaan Sodankylän perusasteen yläluokilta ja toisen asteen oppilaitoksista vaaleilla. Ehdokkaaksi voi asettua vuotias sodankyläläinen. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä edustajan mm. sivistyslautakuntaan ja kunnanvaltuustoon. Kokouksissaan nuorisovaltuusto keskustelee nuorten asioista Sodankylässä ja asioita viedään eteenpäin tarpeen vaatiessa ja resurssien puitteissa. Varsinaista päätös- ja toimeenpanovaltaa sillä ei ole. Nuorisovaltuuston päätökset ovat yksimielisiä. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa Sodankylässä. Yhteistyö liittyy yleensä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Nuorisovaltuusto kutsutaan myös paikalle, kun halutaan nuorten ääni kuuluviin jossakin asiassa. Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä muiden Lapin kuntien nuorisovaltuustojen kanssa. 3.6 Evankelis-luterilaisen seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyö Sodankylän seurakunta tarjoaa lapsiperheille erilaisia kerhoja ja pyhäkoulua. Päiväkerho kutsuu alle kouluikäisiä lapsia arkipäivisin kerran tai kaksi kertaa viikossa omaan toimintaryhmään. Ryhmien koko on 3-vuotiaitten lasten ryhmissä lasta ja 4-6-vuotiaitten ryhmissä 16 lasta. Ryhmien vetäjinä toimivat ammattitutkinnon suorittaneet lastenohjaajat. Perinteisen päiväkerhon rinnalla toimivat taidepäiväkerho ja musiikkipäiväkerho sekä avoin päiväkerho. Taidepäiväkerho kokoontuu kerran viikossa. Kerho on tarkoitettu 4-6-vuotiaille. Musiikkipäiväkerhoa pidetään kaksi kertaa viikossa ja se on tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. Avoimeen päiväkerhoon voi osallistua lapsensa kanssa ilman erillistä ilmoittautumista. Avoimen päiväkerhon ryhmissä on mukana myös perhepäivähoitajia. Iltapäiväkerhon tehtävänä on tarjota1-2- luokkalaisille koulupäivän jälkeen virikkeellistä toimintaa, jolloin heillä on ympärillään ja tavoitettavissa turvallisia aikuisia. Koulupäivän jälkeen lapsilla on mahdollisuus viettää ohjattua turvallista toimintaa. Iltapäiväkerhot toimivat arkisin klo välisenä aikana. Perhekerho Pappilassa ja Varuskunnassa on tarkoitettu erityisesti vauvojen ja pienten lasten vanhemmille lasten kanssa. Perhekerhossa jutellaan eri aiheista, lauletaan, askarrellaan ja hiljennytään. Pyhäkoulun tarkoituksena on tarjota lapsille mahdollisuus omaan kirkkohetkeen. Pyhäkoulutyön tehtävänä on lasten jumalanpalveluksena totuttaa lapsi hiljentymään Jumalan edessä rukouksin ja lauluin. Seurakunnan nuorisotyö jakaantuu varhaisnuorisotyöhön, rippikouluun, tarvittaessa erikoisnuorisotyöhön sekä erilaisiin retkiin, leireihin ja isoistoimintaan. Varhaisnuorisotyön

9 tavoitteena on tarjota vuotiaille toimintaa, jossa he voivat kokea olevansa hyväksyttyjä omana itsenään. Myös nuoren perheen tukeminen ja rohkaiseminen kasvatustyöhön on tärkeää. Oman arvomaailman löytäminen on yksilön kasvulle erittäin tärkeää. On lastenleirejä Sattasvaaran leirikeskuksessa ja kerhoryhmiä kylillä. Toiminnassa pyritään luomaan varhaisnuorille sellaista kristillistä arvopohjaa, joka kestää maailman muutospaineissa. Erityisnuorisotyö on ennalta ehkäisevää toimintaa nuorten hyväksi. Erilaiset perhe- ja pienryhmät ovat tukemassa syrjäytymisvaarassa olevia perheitä niin, että voitaisiin välttyä perheelle vaikeilta ja yhteiskunnalle kalliilta lasten ja nuorten huostaanotoilta. Tällainen toiminta vaatii verkostoitumista eri viranomaisilta. Sodankylän seurakunnassa erityisnuorisotyötä hoidetaan tilanteen mukaisesti silloin kun apua tarvitaan tai kun huomataan jonkun tarvitsevan apua elämän hankalissa tilanteissa. Päihde- ja kriminaalityö on etsivää työtä. Päihdeongelmista kärsiviä tavoitetaan koti- ja vankilakäynneillä, leireillä jne. Tavoitteena on toivon virittäminen tarjoamalla vaihtoehtoisia elämän malleja. Erilaiset työtehtävät, retkeily ja keskustelu toimivat välineinä. Syksyllä järjestetään leiri, joulun alla yksinäisten joulujuhla ja keväällä leirikeskuksen talkooleiri. 3.7 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu Laki rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain (1015/2005) johdosta sovittelutoiminta on käynnistynyt koko maassa Seita-säätiön sovittelutoimisto järjestää sovittelutoimintaa Sodankylän lisäksi Sallan, Kemijärven, Pelkosenniemen, Savukosken, Kittilän, Muonion, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen alueella. Sovittelutoimistossa työskentelee 2 vakituista työntekijää ja n. 30 vapaaehtoista sovittelijaa ympäri toiminta-aluetta. Sovittelun tarkoituksena on tarjota rikoksen ja riitojen osapuolille mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti ja käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Aloitteen sovitteluun voivat tehdä mm. poliisi, syyttäjä, asianosainen ja alaikäisen huoltaja. Ainoastaan poliisi- ja syyttäjäviranomaisella on oikeus tehdä sovittelualoite, mikäli on kyseessä lähisuhdeväkivaltaa sisältävä rikos. Sovittelualoitteen saavuttua sovittelutoimisto selvittää osapuolten halukkuuden sovitteluun. Alaikäisen henkilön osalta osallistuminen sovitteluun edellyttää, että myös hänen huoltajansa antaa suostumuksensa sovitteluun ja osallistuu siihen yhdessä lapsensa kanssa. Sovittelutapaamisen aikana sovittelijat auttavat osapuolia käymään keskustelua ja laativat mahdollisen sopimuksen sen mukaan mitä osapuolet ovat keskenään sopineet. Sopimuksessa osapuolet voivat sopia esimerkiksi rahakorvauksesta, työkorvauksesta tai muunlaisesta hyvityksestä. Sopimukseen voidaan myös kirjata mm. anteeksipyynnöt ja käyttäytymissopimukset sekä rangaistusvaatimuksesta luopuminen. Allekirjoitettu sopimus lähetetään poliisille tai syyttäjälle. Sovittelu on molemmille osapuolille täysin vapaaehtoista ja heillä on oikeus keskeyttää sovittelu missä vaiheessa tahansa, mikäli sovittelu ei etene tavoitteiden mukaisesti. Sovittelu on mahdollista järjestää myös puhelimitse, jos osapuolet asuvat eri paikkakunnilla. Sovittelussa voidaan käsitellä mm. pahoinpitelyjä, vahingontekoja, varkauksia ja kunnianloukkauksia. Kun kysymyksessä on asianomistajarikos kuten vahingonteko ja asiassa saadaan aikaiseksi sovinto, ei syytettä nosteta, ellei tärkeä yleinen etu niin vaadi. Virallisen syytteen alaisessa rikoksessa kuten pahoinpitelyssä, syytteen nostamisen harkitsee aina syyttäjä. Sovittelu on maksutonta, luottamuksellista ja

10 puolueetonta. Alaikäisten nuorten syyllistyessä rikokseen sovittelun voidaan katsoa olevan ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jossa varhainen puuttuminen voi osaltaan ehkäistä rikoksen uusiutumista ja suurempien ongelmien syntymistä. Tämän vuoksi poliisin, sosiaalityön, nuorisotyön ja sovittelun välinen yhteistyö on todella tärkeää. Sovittelutoimiston henkilöstöllä ei ole lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta, mutta heillä on silti oikeus tehdä ilmoitus tilanteen sitä vaatiessa. Alle 15-vuotiaat lapset eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan, mutta he ovat korvausvelvollisia tekemistään vahingoista. Sovittelussa nuori joutuu kohtaamaan henkilön, jolle on vahinkoa aiheuttanut ja ottamaan vastuun teoistaan. Tämä kokemus voi auttaa nuorta ymmärtämään omien tekojensa vaikutukset toisiin ihmisiin. Lisätietoja sovittelusta löytyy Internetistä. Osoitteesta löytyy sovitteluun liittyvää materiaalia sekä 8 minuutin videodemonstraatio siitä mitä sovittelu käytännössä on. Sovittelussa kohtaaminen antaa mahdollisuuden sovinnon syntymiseen. 3.8 Sosiaalityö, perheneuvola Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön eli sosiaalityöntekijöiden antamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Tavoitteena on palvella Sodankylän kuntalaisia erilaisissa elämän pulmatilanteissa ja pyrkiä vahvistamaan heidän omia voimavarojaan. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Kaikilla sosiaalityöntekijöillä on pitkä kokemus sodankyläläisten kanssa toimimisesta. Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu sekä ehkäisevä lastensuojelu. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat lastensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. Ehkäisevä lastensuojelu tarkoittaa lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämistä ja turvaamista sekä vanhemmuuden tukemista. Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan myös kunnan muiden palveluiden piirissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa sekä päivähoidossa. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa työskentelyä ohjaa lapsen edun periaate. Lastensuojelutyötä Sodankylän kunnassa tekevät kaikki sosiaalityöntekijät. Työtä tehdään parityönä tai moniammatillisena tiimityönä yhteistyössä perheneuvolan, äitiys- ja lastenneuvolan, koulujen ja mielenterveystoimiston kanssa. Lastensuojelu on organisoinut yhteistyössä koulukuraattorin ja perheneuvolan kanssa ryhmätoimintaa erilaisille asiakasryhmille (vanhempien ryhmät, Maestro-ryhmät). Yhteistyössä perheneuvolan kanssa on rekrytoitu tukihenkilöitä ja perheitä ja huolehdittu heidän virkistyksestään ja koulutuksestaan. Lastensuojelun perhetyön tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä arjen ongelmatilanteissa. Sodankylän kunnassa lastensuojelun perhetyön painopiste on tehostetussa perhetyössä, jolloin lapsesta on jo lastensuojelullista huolta. Perhetyöntekijä voi olla myös sosiaalityöntekijän työparina selvittelemässä lastensuojelun tarvetta lastensuojeluilmoituksen johdosta. Perhetyötä toteutetaan myös ryhmämuotoisena perhekerhossa kerran viikossa. Perhekerho toimii kutsuperiaatteella sosiaalityöntekijöiden välityksellä. Perhetyöllä pyritään lisäämään lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimeentulotuki on lakisääteinen ja viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka ei voi saada tarpeenmukaista toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan tai muulla tavalla. Tuen tarkoituksena on edistää yksilön ja hänen perheensä itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuki jaetaan perus-, täydentävään ja ehkäisevään

11 toimeentulotukeen. Toimeentulotukea voi hakea kirjallisesti tai varaamalla ajan sosiaalityöntekijälle. Kiireellisissä toimeentulotukiasioissa voi asioida sosiaalityön päivystyksessä. Kaikki sosiaalityöntekijät tekevät toimeentulotukipäätöksiä. Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistamiseen liittyvät asiat sekä lasten huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät sopimukset. Lastenvalvojat hoitavat myös lasten elatussopimukset. Vanhemmilla on oikeus sopia elatusavusta keskenään. Lastenvalvojan tehtäviä hoitaa kaksi sosiaalityöntekijää. Vammaispalvelujen tavoitteena on taata vammaisille henkilöille samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille. Yleisten sosiaalipalveluiden lisäksi vammainen henkilö voi tarvita erityispalveluja esim. asunnon muutostöiden tukemista ja asunnon varustamista tarvittavin apuvälinein. Vaikeavammainen henkilö voi saada liikkumiseen, viestintään ja vapaa-ajan toimintoihin tarvittaviin apuvälineisiin avustusta sosiaalitoimesta. Vammaispalvelusta vastaa yksi sosiaalityöntekijä. Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä työvoimaneuvojien kanssa asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja työllistymisen edistämiseksi. Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään aktivointisuunnitelman laatimisesta pitkäaikaistyöttömille. Suunnitelmassa voidaan sopia erilaisista henkilöä aktivoivista toimenpiteistä. Kuntouttava työtoiminta on kunnan myöntämää sosiaalipalvelua ja sitä voidaan toteuttaa kunnan, valtion, seurakunnan ja järjestöjen työpaikoilla. Kuntouttava työtoiminta on toiminut välivaiheena monille henkilöille ja edesauttanut koulutukseen hakeutumista ja työelämään sijoittumista. Sodankylän kunnalla on myös mahdollisuus hankkia työ- ja yksilövalmennuspaikkoja valmennuspalveluita tuottavalta Seitasäätiöltä. Aktivointisuunnitelmaneuvotteluissa voidaan ottaa huomioon myös lastensuojelulliset näkökohdat (esim. lastensuojelullisten tekijöiden huomiointi priorisoitaessa aktivointisuunnitelmiin kutsuttavia, työmatkojen vaikutus lasten näkökulmasta). Päihdetyöllä pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdetyön tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Alaikäisten huumeidenkäyttöön pyritään vaikuttamaan hoitoonohjausryhmän avulla. Hoitoonohjausryhmä on eri viranomaisten muodostama yhteistyöryhmä, joka pyrkii välittömästi reagoimaan nuoren huumeidenkäyttöön järjestämällä räätälöidyt tukimuodot nuorelle ja tämän perheelle. Sodankylän kunta ostaa talous- ja velkaneuvonnan palvelut Seitasäätiöltä. Vakaviin velkaongelmiin joutunut henkilö voi tietyin edellytyksin velkajärjestelyn avulla saada taloutensa pitkällä tähtäimellä kuntoon. Velkajärjestely on lakiin perustuva järjestelmä, jonka ensisijaisena tavoitteena on, että velallinen sopii velkojen maksusta velkojiensa kanssa. Talousneuvoja antaa myös yksityistalouksille ennaltaehkäisevää tietoa ja apua taloudellisissa ongelmatilanteissa. Sodankylän kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos sosiaalipalvelut oy:stä Oulunsalosta. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle. Kuntalaiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen puhelimitse, videoteitse tai sähköpostitse.

12 Perheneuvolassa tuetaan perheitä, lapsia ja nuoria erilaisten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvien pulmien ratkaisemisessa. Perheneuvolassa työskentelevät sosiaalityöntekijä, kaksi osa-aikaista psykologia ja puheterapeutti. Sosiaalityöntekijä osallistuu lastensuojelutyöhön ja on työparina tehtäessä olosuhdeselvityksiä käräjäoikeudelle. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen, kielen ja äänen häiriöitä. Puheterapiassa hoidetaan pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminta Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitopalvelusta saa lyhytaikaista lastenhoitoapua kotiin kaikkina vuorokauden aikoina, myös viikonloppuisin. Lastenhoitajina toimivat koulutetut MLL:n hoitajat. Hoitajan voi tilata ma - pe klo 8-13 puh MLL:n hoitajia on koulutettu Aleksanteri Kenan koululla: lastenhoitokurssi on ollut valinnaisena aineena 9-luokkalaisilla. Perhekahvila toimii vapaaehtoisvoimin Alan talolla Kirkkotiellä tiistaisin klo Kahvila on lapsiperheiden kohtaamispaikka, jossa voi tavata samassa elämäntilanteessa olevia vanhempia ja lapset saavat leikkiä ikäistensä kanssa. MLL järjestää te toja ja retkiä yms. vanhempien toiveiden mukaan. Perhekahvila on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa: ongelmat pienenevät kun niistä saa jutella ja on mahdollisuus saada vertaistukea toisilta vanhemmilta. Tärkeää on myös, että perheet lähtevät kotoa jonnekin ainakin kerran viikossa. MLL vuokraa turvakaukaloita ja matkasänkyjä äitiysneuvolasta niitä tarvitseville sekä tukee tukioppilastoimintaa kouluissa. Sodankylän kunnassa ei ole varsinaista lapsiperheiden kotipalvelua. Perheillä on mahdollisuus saada lastenhoitoapua Mannerheimin lastensuojeluliiton hoitajavälityksen kautta. Kunta tukee Mannerheimin lastensuojeluliittoa taloudellisesti lastenhoitotoiminnan organisoinnissa.

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Sodankylän perusturvalautakunta 25.2.2015 Sodankylän kunnanhallitus 17.3.2015 Sodankylän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017

KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Sodankylän perusturvalautakunta. 2015? Sodankylän kunnanhallitus. 2015? Sodankylän kunnanvaltuusto.

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pornaisten

Mäntsälän ja Pornaisten Mäntsälän ja Pornaisten LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2017 1 Sisällys Johdanto... 4 1. Mustijoen alueen haasteet... 5 2. Hyvinvointineuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto... 8 2.1.

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Ulvilan kaupungin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ulvilan kaupungin Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 6 1.1 Kehitys Porin yhteistoiminta-alueella... 6 1.2 Lastensuojelun

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017

PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 PAIMION KAUPUNKI & SAUVON KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 Sisällysluettelo Johdanto 1. Paimio ja Sauvo lasten ja nuorten kuntina 1.1 Lasten päivähoitopalvelut 1.2 Terveyspalvelut

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT LAIHIALLA 5 2.1 Laihian kunnan väestöennuste 5 2.2 Toimintaympäristö 5 2.3 Yhdyskuntasuunnittelu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

RAUTALAMMIN KUNTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma RAUTALAMMIN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2015 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Sisältö 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA... 4 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2016

KITTILÄN KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012-2016 KITTILÄN KUNTA 2012-2016 päivitetty kevät 2015 KITTILÄN KUNTA 2 1. JOHDANTO... 5 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA KITTILÄN KUNNASSA... 6 2.1 ASUINYMPÄRISTÖ JA ASUMINEN... 6 2.2 VÄESTÖKEHITYS

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016

KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 KITTILÄN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2012 2016 SYKSY 2011 KITTILÄN KUNTA 2 ESIPUHE... 3 1. JOHDANTO... 5 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA KITTILÄN KUNNASSA... 6 2.1

Lisätiedot

NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018

NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018 NAANTALIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2018 1 JOHDANTO... 3 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA... 4 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAVOITTEET... 5 3. LASTEN

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R Esi- ja perusopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö 1 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET 2 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA KIUSAAMISEN

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2012-2016 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI SALLASSA... 3 3 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT JA TOIMENPITEET SALLASSA... 4 3.1

Lisätiedot