Työelämäosallisuus palkkatyönä; vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien oikeus työhön ja sen edistäminen Kemi,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämäosallisuus palkkatyönä; vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien oikeus työhön ja sen edistäminen Kemi, 10.11.2014"

Transkriptio

1 Työelämäosallisuus palkkatyönä; vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien oikeus työhön ja sen edistäminen Kemi, Helka Raivio/THL, Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa (TOHKE) -kehittämishanke TOHKE Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Helsingin kaupunki - Järvenpään kaupunki - Kotkan kaupunki - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carea - Oulun kaupunki - Tampereen kaupunki - Vantaan kaupunki

2 Hankkeen tausta THL:n koordinoima, yhteistyössä Helsingin, Järvenpään, Kotkan, Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean, Oulun, Tampereen sekä Vantaan kaupungin kanssa ESR rahoitteinen, teeman "Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESRtoiminnassa" alla Rahoituksen myöntäjänä Uudenmaan ELY keskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö Kohderyhmät: Välitön: Kunnat, kolmas sektori Välilliset: haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevat; syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat sekä osatyökykyiset

3 Toimeksianto Tavoitteena löytää uusia toimintatapoja ja tuottaa tietoa erityisesti kunnallisten työllisyyspalveluiden kehittämiseksi sekä vaikeimmassa asemassa olevien ryhmien osallisuuden lisäämiseksi työmarkkinoilla Tavoitteet kahdella tasolla: 1/ Käytännön taso Tunnistetaan, mallinnetaan ja levitetään hyviä eurooppalaisia käytäntöjä 2/ Teoreettis-poliittinen taso Laaditaan vertaileva selvitys eri jäsenmaiden osallistavasta työllisyyspolitiikasta sekä luodaan suositukset suomalaisen osallistavan työllisyyspolitiikan kehittämiseksi

4 Hanke pähkinänkuoressa Hankkeen kesto > (6) opintomatkaa: Hollanti, Ruotsi, (Norja), Tanska, Saksa sekä Irlanti 7 alueseminaaria: Helsinki, Oulu, Tampere, Vantaa, Helsinki (väliseminaari), Kuusankoski sekä Järvenpää Tuliaiset/hyvät käytännöt: Hollanti: Nuorten työllistämisprojekti Amsterdamia kiertävien puolustuslinnoitusten kunnostustöissä Ruotsi: Västeråsin kaupungin nuorten palvelut, Arenan. Norja: NAV -reformi, yhdistetyt työn- ja hyvinvoinnin palvelut Tanska: Yhteiskunnallisen yrittäjyyden tietokeskus, Center for Social Economy Saksa: Vammaisten ja vajaakuntoisten työelämäosallisuuden vahvistaminen lainsäädännön keinoin sekä CAP -Markt konkreettisena käytäntönä Irlanti: Ballymunin Job Centerin alueellinen toimintatapa Lisätietoja hankkeen työskentelystä, opintomatkoista ja seminaareista:

5 TOHKE -hankkeen toimintakentästä Suomalainen työelämä on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana, eivätkä vanhat työelämäsäännöt, toimintamallit sellaisenaan enää päde; kilpailu nykyisillä työmarkkinoilla on todella kovaa Palkkatyö edelleen yksi merkittävimmistä yhteisölliseen toimintaan osallistumisen muodoista; työ- ja ammatti määrittelevät osaltaan ihmisen identiteettiä, asemaa ja paikkaa yhteiskunnassa Samaan aikaan kun koko väestön koulutustaso nousee, vain täysin työkykyiset pääsevät ansiotyöhön (muutos verrattuna esim. suuriin ikäluokkiin) Kiivasta keskustelua siitä, kuinka huoltosuhteen tasapainottaminen edellyttää työurien pidentämistä; eläköitymisiä tulisi myöhentää ja opinnoista työelämään siirtymistä varhentaa Vaikka Eurooppa strategiaa noudattaen Suomessakin tavoitellaan täystyöllisyyttä (72 % työllisyysaste, 5 % työttömyys), ei työmarkkinoiden ulkopuolisille ryhmille tunnu löytyvän roolia täystyöllisyyttä tavoiteltaessa tai työuria pidennettäessä

6 Toimintakentästä jatkuu.. Resursointi ei ole ollut riittävää vastaamaan ns. heikossa tai haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien palvelu- ja työllistämistarpeisiin Palvelujärjestelmät tulosvastuullisina toimijoina virittyvät ns. helpoimmin työllistettäviin asiakkaisiin, jolloin heikoimmassa asemassa olevien ryhmien palvelut pirstaloituvat ja eriytyvät Aktivointi ja sosiaaliturvan vastikkeellistaminen ovat luoneet palveluiden ulkopuolelle jääviä tai jätettäviä ryhmiä > asiakasvalikointi on luonut kategorisointia ja tuottanut väliinputoajia Piirteet tunnistettavissa muuallakin Euroopassa Seurauksena tuloerojen, eriarvoisuuden ja suhteellisen köyhyyden lisääntyminen, epätasa-arvoiset palvelut, huoli palveluiden riittävyydestä, saatavuudesta sekä laadusta Ilmiöinä kyse on ensisijassa syrjäyttämisestä

7 Käymistila? Vuosina käynnistynyt reformityöskentely: TE -hallinnon organisaatiouudistus sekä uusi laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista; vaikutukset? Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu ; vastuun uusjako valtion ja kunnan kesken pitkäaikaistyöttömien tilanteesta Nuorisotakuu alkaen (alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille taataan koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta) TYP -konseptin lakisäätäistäminen sekä valtakunnallistaminen Sosiaalihuoltolain uudistustyö Uudistuksista, niiden toteutuksesta ja vaikutuksista tihkuu vain vähän tietoa kansalaisten suuntaan

8 Mikä työelämäosallisuus? Mitä osallisuudella tai työelämäosallisuudella tarkoitetaan ja keiden osallisuudesta osallisuuspolitiikoissa ollaan kiinnostuneita? Käsitteinä em. kuuluvat 2000-luvun ns. väljiin käsitteisiin, joiden sisällöstä ei olla yksimielisiä (aikuissosiaalityö, sosiaalinen työllistäminen, sosiaalinen kuntoutus etc.) Euroopan komission antamissa suosituksissa (Commission recommendation on the active inclusion of people excluded from the labor market, 2008) kuvataan kolme yhtä tärkeää linjaa aktiivisen osallisuuden lisäämisessä: Riittävä toimeentulo (adequate income support) Osallistavat työmarkkinat (inclusive labor markets) Laadukkaiden palveluiden saatavuus (access to quality services) Pyritäänkö osallisuuspolitiikalla lisäämään kansalaisosallisuutta, vai jotakin muuta? Mihin tähdätään, ja mikä on osallisuuspolitiikan suhde aktivointipolitiikkaan?

9 Aktiivinen osallisuus? Arviointitutkimusten (Frazer & Marlier 2013, OECD Employment Outlook 2013) mukaan aktiivisen osallisuuden lisäämisessä jäsenmaissa on keskitytty asiakkaiden aktivointiin työmarkkinoille, laajempi näkemys yhteiskunnallisesta osallisuudesta puuttuu Riittävän toimeentulon näkökulmasta komission suosituksista on jopa etäännytty, kun ihmisten oikeuksia toimeentulotukeen ja työttömyysetuuksiin on kavennettu (uusimpana Suomessa käynnistynyt keskustelu osallistavasta sosiaaliturvasta 2013) EU:n köyhyysvuonna 2010 asetettu tavoite nostaa eurooppalaista köyhyysrajan yläpuolelle karkaa myös Suomessa Suomen kohdalla tavoite on tarkoittanut pienituloisen aseman parantamista Siirtymä ihmisten suojelusta markkinoilta kohti onttoa (hollow) suojelua, jolloin ihmisten odotetaan ensisijaisesti auttavan itseään ja ansaitsevan oikeutensa tukiin (Papadoupoulos 2005)

10 Syrjäyttävä passiivisuus? Hallitusohjelmassa työttömyys ja syrjäytyminen on nostettu esiin erityistoimia edellyttävinä yhteiskunnallisina ongelmina, näkökulmana koko työvoimareservin käyttöön saaminen mm. huoltosuhteen tasapainottamiseksi Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen osallisuutta ja työllisyyttä lisäämällä on hallituksen painopistealue Syrjäytymisestä puhutaan prosessina, jossa yksilö, perhe tai yhteisö ajautuu yhteiskunnassa tavanomaisena pidetyn elämäntavan, resurssien hallinnan ja elintason ulkopuolelle Osallisuuskin tulee hahmottaa syrjäytymisen tapaan prosessina; se ei ole pysyvä ominaisuutemme tai staattinen tila > osallisuuden aste vaihtelee mm. elämäntilanteemme ja elämänvaiheemme mukaan Osallisuudesta syrjäytymisen vastaparina: Raivio, H. & Karjalainen, J Raivio, H & Karjalainen, J. 2013: Osallisuus ei ole keino tai väline, palvelut ovat. Teoksessa Osallisuus oikeutta vai pakkoa. Era, T. (toim.) Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

11 Osallisuuden ulottuvuudet

12 Universaaleista oikeuksista riskiryhmäpuheeseen Ongelmallista osallisuuspuheessa on, ettei se tunnu kohdistuvan MEIHIN KAIKKIIN Esimerkiksi Kansallisen sosiaali- ja terveyshuollon kehittämisohjelman (KASTE) I osaohjelma: Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan. Riskiryhmien määrittely vaihtelee eri jäsenmaissa ja yhteyksissä: nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt, yksinhuoltajaäidit, pitkäaikaistyöttömät, vangit jne. Riskiryhmät ovat joitakin muita kuin meitä, puhe on joidenkin toisten osasta ja asemasta, mikä jo sellaisenaan murentaa hyvinvointivaltion universalismin perustaa Hyvinvointivaltion palvelujärjestelmää on kehitetty erityisesti säästö- ja tehokkuusvaatimuksista enenevässä määrin erilaisia riskiryhmiä varten, ei enää erilaisten elämänriskien varalta

13 Osa riskiryhmistä aktivoinnin (vastikkeellistamisen) kohteina - jakolinjana ne, joilla oikeus työhön ja ne, joilla velvollisuus työhön? Juhana Vartiainen Osallistava sosiaaliturva seminaari, Eduskunta : Haluamme kaiketi luoda kannustimia siirtymälle 3 > 1, ilman että kohtuuttomasti heikennämme ryhmien 2 ja 4 asemaa.

14 Sosiaalinen suojelu ja perus/ihmisoikeudet vs. aktivointi Työttömät, erityisesti nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, nähdään vastuullisiksi omasta tilanteestaan sekä syyllisiksi työttömyyteensä, heillä katsotaan olevan velvollisuus työhön Vammaiset ja osatyökykyiset nähdään syyttömiksi työttömyyteensä, ja heillä katsotaan olevan olevan oikeus työhön EU:n ratifioimassa YK:n julistuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista vammaisten henkilöiden oikeutta yhtäläisiin työmahdollisuuksiin korostetaan vahvasti Tällainen painotus puuttuu, kun puhumme nuorista, maahanmuuttajista ja pitkäaikaistyöttömistä Kaksi linjaa vai sittenkin vahvistuen vain yksi? Euroopassa aktivoinnin ja vastikkeellisuuden laajentuminen sosiaaliturvaetuusjärjestelmiin tehtyjen uudistusten kautta myös sairaus- vammais- ja työkyvyttömyysetuuksia saavien puolelle

15 Työ sosiaalisena oikeutena? ILO ja YK korostavat työtä sosiaalisena ihmisoikeutena ja ne kieltävät mm. pakkotyön: For the purposes of this Convention the term forced or compulsory labour shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily. (ILO, Convention on forced labour, article 2) Nämä kansainväliset julistukset eivät ole estäneet lakiuudistuksia, joissa oikeutta työhön häivytetään - Mandatory work act, 2011 Help to work act VASTAREAKTIO: Boycot workfare liike (työttömät + järjestöt) Pakotteet legitimoitu yksilöön kohdistettuina; työllistyvyyteen (employability) vaikuttamista, työvoiman tarjontaan vaikuttamista Pakotteet ei hyväksyttyjä työmarkkinoiden/työnantajien toimintaan vaikutettaessa: yksi totuus vallalla globaalisti; markkinat toimivat parhaiten vapaina Työllisyyden (employment) edistäminen edellyttäisi työpaikkojen luomista ja työvoiman kysyntään vaikuttamista

16

17 Kiristyvät, valikoivat, hylkivät työmarkkinat Keskeisin esimerkki syrjivistä työmarkkinoista yhä sukupuoli Laaja rakennetyöttömyys käsittää tilastointitavoista riippuen jo (Honkanen, Kela) Työkyvyttömyyseläkkeellä n henkeä, joista arviolta haluaisi takaisin työelämään Maahanmuuttajia n Korkeakoulututkinnon suorittaneita vammaisia henkilöitä työmarkkinoiden ulkopuolella yli 1000 Nuorisotyöttömyys runtelee koko Eurooppaa (NOR 10%, DNK + ICE 15%, FIN 20%, SWE 25%) Suomessa arviosta riippuen n nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella

18 Lamaannus vai sittenkin voimaannus? Yksi totuus uuvuttaa ja puuduttaa; dogmaattisuus rajoittaa, vallalla oleva suunta esitetään vastaansanomattomana, vaihtoehdottomana Vetäytyminen/syrjäytyminen voidaan nähdä Robert K. Mertonin anomiateoriaa hyödyntäen myös rationaalisena toimintana: Mahdollisuusrakenteiden ristiriitaisuus yhteiskunnassa vallalla olevien arvojen ja tavoitteiden suhteen aiheuttaa turhautumista ja yhteiskunnallista tyytymättömyyttä, miten kanavoituu? Sopeutuminen Uudistaminen Ritualismi Vetäytyminen Kapina Esimerkki kapinasta: The Guardian : The International Student Initiative for Pluralist Economics Työmarkkinoita voidaan muokata vastaanottavammiksi ja vastuullisemmiksi, osallisuus tulee ymmärtää työmarkkinakansalaisuutta laajemmin

19 Havaintoja opintomatkoilta 1 Yleisempänä trendinä paikallistason, kuntien vastuuttaminen vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymispalveluiden järjestämisestä (suunta vahvistunut Suomessakin koko 2000 luvun, nyt erityisesti kuntakokeilun kautta) Vastuun siirto tuottanut palveluiden uudelleenjärjestämistä, ns. one stop shop mallilla, yhden luukun mallilla Tuettu vastikkeellistaminen > näkökulman avautuminen vastikkeellistamiseen välittämisenä ja mahdollistamisena, joka velvoittaa ja vastuuttaa myös työntekijöitä! Tavoitteena asiakaslähtöisyys; intensiivistä, kohtaavaa asiakastyötä, seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia etuuskäsittely on suomalainen hirviö! Aidot, taatut siirtymät toimenpiteiltä, jolloin itse eteneminen toimii porkkanana

20 Havaintoja opintomatkoilta 2 Osaamis- ja oppimistodistusten hyödyntäminen auttavat siirtymissä ja motivoivat etenemään (toimenpiteiden, kuten esim. kuntouttava työtoiminta opinnollistaminen) Kun karttuva osaaminen dokumentoidaan, palveluiden laatu paranee ja niistä muodostuu suunnitelmallinen ja mielekäs kokonaisuus Työllä ei pelkästään taloudellinen merkitys: > huomioitava työn hyvinvointia ylläpitävä ja kuntouttava luonne, säästöt esim. korjaavissa palveluissa > ihminen on tekevä ja toimiva, paikka yhteisössä ansaitaan olemalla tarpeellinen, yhteisöelämä on vastavuoroista Oikeita töitä aidossa työympäristössä

21 Havaintoja opintomatkoilta 3 Tanskassa yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden buumi; poliitikot innostuneita, kuluttajat valistuneita, ilmapiiri hedelmällinen Suomessa yhteiskunnalliset yrittäjät tekevät pesäeroa sosiaalisiin yrittäjiin > sosiaalisissa yrityksissä kuitenkin iso potentiaali esim. osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistäjinä Saksassa lainsäädäntö ohjaa vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämistä kiintiöillä Ilmapiiri on muuttumassa Suomessakin: Sosiaalisesti vastuullinen tuote/palvelu myy tulevaisuudessa paremmin, eettinen kulutus kasvaa > Kierrätys? Reilu Kauppa? Luomutuotteet?

22 Osallistavat, sosiaalisesti vastuulliset, terveet työmarkkinat Sosiaalisesti vastuullinen työelämä perustuu jokaisen oikeuteen työhön (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, 23. artikla) Edellyttää työmarkkinoiden kuntouttamista siten, että kaikkien työvoima tulee tunnustetuksi; tunnistaa olemassa olevan osaamisen ja kyvyt ja on avoin erilaisuudelle, monimuotoisuudelle Edellyttää asennemuutosta, laadukkaita ja vaikuttavia työllistämispalveluita sekä lainsäädännöllä vaikuttamista Työllistää reilusti, osallistaa, kuntouttaa, kouluttaa Ei kannusta ja aktivoi vain työtähakevaa/työtätekevää yksilöä, velvoittaa myös työnantajia Ei hyväksy työllä keinottelua, ilmaistyövoiman hyväksikäyttö kuriin: esim. työharjoittelujaksoihin Tukholman Jobbtorgin 3+3/6 kuukautta malli?

23 One-stop-shop: laadukkaat, asiakasta kohtaavat palvelut Palvelujen yhdenmukaistaminen, asiakkaiden yhdenvertaistuminen Palvelujen määrittyminen asiakkaan tarpeista käsin, riippumatta taustaorganisaatiosta edellyttää lähtökohtaisesti kasvokkaista, tunnustavaa kohtaamista Ammattilaisten ja viranomaisten osaamisen, koulutuspohjan ja taustojen asettuminen kokonaisuudeksi mahdollistaa prosessivastuusta sopimisen asiakkaan etenemiseksi Vaikeimpien tilanteiden ratkojina parhaimmat, motivoituneimmat työntekijät!

24 Palveluiden mielekkyydestä ja merkityksestä Asiakaspalvelutyöstä on kyse; asiakaslähtöistä, ei organisaatio- tai palveluvalikkolähtöistä Asiakkaan ei tarvitse tuntea organisatorisia himmeleitä eikä ymmärtää ammattijargonia, palvelua tulee saada ymmärrettävästi Palvelulupaus: toiminta A johtaa B:hen (siirtymät ja eteneminen ei toistoja, ei juuttumista, ei katkoksia) Palvelujen monipuolisuus; laaja ja räätälöitävissä oleva palvelutarjotin Työelämäosallisuus tarkoittaa palkkatyötä! Työelämäosallisuutta tukeva toiminta tarkoittaa siten palveluita ja toimintoja, jotka aidosti vievät lähemmäs työmarkkinoita

25 Työvälineitä tavoitteiden saavuttamiseksi Työtulojen ja sosiaaliturvan joustava yhdistäminen Sosiaalisten kriteerien laaja ja rohkea käyttö julkisissa hankinnoissa ns. työllisyysehtoa soveltaen (lisätietoa esim. ESPINNO hankkeesta: Työpaikkojen luominen mm. sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksia laajentamalla Siirtymien takaaminen toimenpiteiltä eteenpäin, ja välityömarkkinoilta avoimille työmarkkinoille työnantajayhteistyötä vahvistamalla Koulutuksen monimuotoisuus; opinnollistaminen, olemassaolevan osaamisen tunnustaminen ja dokumentointi, moduuleittain eteneminen Anonyymi rekrytointi Määräaikaisten työsuhteiden rajoittaminen Työnantajille asettuvat kannustimet/sanktiot palkata osatyökykyisiä ja haavoittuvassa asemassa olevia, esimerkkinä Saksan kiintiöt vammaisille työntekijöille Rohkeus ja luovuus, yhteisvastuun palauttaminen Mitä muuta?

26 HAVING Tavoite: Taloudellisen osallisuuden mahdollistaminen Ehdotetut toimenpiteet: Kohtuullinen minimipalkka, mahdollisuus yhdistää ansioita sekö sosiaaliturvaa, perustulo,kansalaispalkka ACTING Tavoite: Työmarkkinoille osallistumisen lisääminen Ehdotetut toimenpiteet: Palkkatuki, tuettu työllistäminen, esteettömyys sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa työllistämisehtoa soveltaen, kiintiöt ns. vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ryhmille, sosiaalisten yritysten toimintaedellytysten lisääminen, aiemman ja informaalin osaamisen tunnistaminen BELONGING Sosiaalisesti vastuullinen työelämä Laadukkaat, asiakasta kohtaavat palvelut THL, ETSO/Oset Raivio, Karjalainen 2012 Tavoite: Voimaantuminen toiminnoissa ja palveluissa, jotka vahvistavat yhteisöllistä/yhteiskunnallista osallisuutta sekä työllistymisedellytyksiä Ehdotetut toimenpiteet: OneStop-Shop toimintamalliin siirtyminen, asiakasta kohtaavat ja tunnustavat palvelut, palvelulupaus: toiminnot johtavat eteenpäin, koulutus ja valmennus/harjoittelu

27 KIITOS MIELENKIINNOSTANNE! Lisälukemista: Allardt, E Att ha, att älska, att vara. Commission Recommendation on the active inclusion of people excluded from the labor market Frazer, H. & Marlier, E Assesment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion: A study of national policies. Synthesis report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Convention concerning forced or compulosiry work. International Labour Organization. Entry into force: 01 May Julkunen, R Aktivointipolitiikka hyvinvointivaltion paradigman muutoksena. Teoksessa Kaikki työuralle! Työttömien aktivointipolitiikkaa Suomessa. Karjalainen & Keskitalo (eds.) Tampere: Juvenes Print. Julkunen, R Suunnanmuutos. Karjalainen, V. & Keskitalo, E (eds.) Tampere: Juvenes Print. Kaikki työuralle! Työttömien aktivointipolitiikkaa Suomessa. Tampere: Juvenes Print. Myrskylä, P Hukassa keitä ovat syrjäytyneet nuoret? EVA analyysi OECD OECD Employment Outlook OECD Publishing. Papadoupoulos, T The Recommodification of European Labour: Theoretical and Empirical Explorations. The European Research Insitute. Working Paper Series. Raivio, H. & Karjalainen, J Raivio, Karjalainen, 2013: Osallisuus ei ole keino tai väline, palvelut ovat. Teoksessa Osallisuus oikeutta vaii pakkoa, Era (toim.) Jyväskylän ammattikorkeakoulu United Nations declaration of human rights. Right to Work. van Berkel, R. & Hornemann Möller, I The concept of activation. In Active Social Policies in the EU. Inclusion through Participation? Van Berkel, R & Hornemann Möller, I. (eds.) Bristol: The Policy Press.

28 Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Helka Raivio: Puh

Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Riitta-Maija Hämäläinen Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus

Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus Kuntouttavan sosiaalityön toimenpiteiden vaikuttavuus MARKKU MÄKI Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tampereen yliopisto Yhteiskunta-

Lisätiedot

HYVIN SUUNNITELTU ONKIN JO TEHTY

HYVIN SUUNNITELTU ONKIN JO TEHTY HYVIN SUUNNITELTU ONKIN JO TEHTY Välityömarkkinat itäsuomalaisten työmarkkinatoimijoiden näkökulmasta Anita Mattila Toimitus: Anu Tiilikainen-Tervaniemi, Riikka Jumppanen ja Katariina Saarela Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä

Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 28/2009 henrietta grönlund liisa björklund Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

OHJAUKSELLINEN TOIMINTA NUORTEN PARISSA

OHJAUKSELLINEN TOIMINTA NUORTEN PARISSA OHJAUKSELLINEN TOIMINTA NUORTEN PARISSA Tiina Mäki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Mäki, Tiina: Ohjauksellinen toiminta nuorten

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero. Kuntoutuksen käytännöt Paltamon työllisyyskokeilussa

Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero. Kuntoutuksen käytännöt Paltamon työllisyyskokeilussa 4 Sosiaalisen kuntoutuksen teemanumero Kuntoutuksen käytännöt Paltamon työllisyyskokeilussa Sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalihuollon uudistuksen suunta Keitä ovat vaikeasti työllistyvät ja tarvitsevatko

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA SOSVOIMA-kehittämiskumppanuus Helsinki 2006 1 SOSVOIMA Julkaisu 1 ISBN (10): 952-493-007-2 (nid.) ISBN (13): 978-952-493-007-9 (nid.) ISBN (10): 952-493-008-0

Lisätiedot

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS

OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN MALLI JA TOTEUTUS 1. TAUSTAA 2 2. TAVOITTEET 2 3. OSALLISTAVAN SOSIAALITURVAN SISÄLTÖ 3 3.1. Kohderyhmä 3 3.2. Toimeentuloturvaan tehtävät muutokset 4 3.3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa

Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa Peppi Saikku TYÖPAPERI Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa Katsaus työttömien aktiivitoimenpiteisiin ja sosiaaliturvaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ryhmän tuella työkokeiluun. osatyökykyisen työnhakijan kokemuksia Silta työhön - projektin ryhmävalmennuksesta

Ryhmän tuella työkokeiluun. osatyökykyisen työnhakijan kokemuksia Silta työhön - projektin ryhmävalmennuksesta Ryhmän tuella työkokeiluun osatyökykyisen työnhakijan kokemuksia Silta työhön - projektin ryhmävalmennuksesta Anna Kemppinen Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kulttuurintutkimuksen

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

European Minimum Income Network maaraportti Suomi

European Minimum Income Network maaraportti Suomi European Minimum Income Network maaraportti Suomi Tutkimus riittävistä ja saavutettavista vähimmäistoimeentulojärjestelmistä ja -suunnitelmista EU-jäsenvaltioissa Niko Eskelinen Jaakko Kiilunen EAPN-FIN

Lisätiedot

Sosiaalinen yritystoiminnassa ja työllistämisessä

Sosiaalinen yritystoiminnassa ja työllistämisessä ISSN 1458-5375 ISBN 978-952-5441-27-7 Yritysvastuun kantaminen sosiaalisin perustein työllistämällä tuottaa huomattavaa hyötyä yhteiskunnalle, yhteisöille ja yksittäisille ihmisille. Laki sosiaalisista

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito Tuloksellisuustarkastuskertomus Nuorisotyöttömyyden hoito Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 8/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 8/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Pamela Stenberg Sisällys 1 Johdanto... 2 2

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus

Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus Vaikeasti työllistyvien tilannetta ja palveluita selvittävä tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 23/2011 eeva terävä petri virtanen petri uusikylä lassi köppä Vaikeasti työllistyvien

Lisätiedot