GASUMIN TOIMINNAN PERUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GASUMIN TOIMINNAN PERUSTA"

Transkriptio

1 GASUMIN TOIMINNAN PERUSTA

2 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI Gasumin toiminta perustuu strategiaan, jonka visio on Pohjoismainen kaasuekosysteemi kestävän kehityksen edistäjänä. Strategiamme toteutus edellyttää meiltä kestävän kehityksen edistämistä, kilpailukykyisten kaasuratkaisujen tarjoamista, älykkään kaasujärjestelmän kehittämistä ja uuden Gasumin rakentamista. Uudistimme myös arvomme, jotka muodostavat vahvan arvoperustan strategian toteuttamiselle uudessa toimintaympäristössä. Uudet arvot muotoiltiin koko henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella yhteen arvolauseeseen: Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohtia uusia mahdollisuuksia. Yritysvastuumme kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun. Myös turvallisuus on toimintamme peruskivi. Johto vastaa Gasumin yritys vastuusta ja johtoryhmässä on vastuulliset johtajat eri osa-alueille. Toimimme sidosryhmiemme kanssa avoimessa vuorovaikutuksessa ja julkaisemme luotettavuuden ja yritysvastuun kannalta oleelliset tiedot. Yhteistyömme asiakkaiden ja toimittajien kanssa on avointa ja oikeudenmukaista, tasavertaista ja sopimuksia kunnioittavaa. Innovointi ja yhteistyö sidosryhmien kanssa uudistavat Gasumia. Innovaatiotoimintamme palvelee tulevaisuuden liiketoimintaa ja sen avulla lisätään myös yrityksemme avoimuutta. Innovointia edistetään aktiivisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti erilaisilla kampanjoilla ja kilpailuilla. Gasumin toiminnan perusta on päivitetty vuoden 2014 aikana. Edellytämme jokaisen Gasum-konsernin työntekijän noudattavan näitä periaatteita. Toiminnan perusta on hyväksytty johtoryhmässä Johanna Lamminen toimitusjohtaja 2

3 EETTISET TOIMINTATAPAMME Eettiset periaatteemme tukevat liiketoimintaa ja menestystä muodostaen yhteisen arvo- ja toimintaperustan. Noudatamme lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä täysimääräisesti niin Gasumin sisällä kuin suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin. Noudatamme suhteessa asiakkaisiimme ja muihin sidosryhmiimme avoimuuden, läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden periaatteita. Olemme sitoutuneet reilun toiminnan ja kilpailun periaatteisiin. Pidättäydymme liikesuhteista, jotka voivat johtaa välittömästi tai välillisesti eturistiriitoihin. Kunnioitamme ihmisoikeuksia emmekä hyväksy missään toiminnassa pakkotyön ja lapsityövoiman käyttöä. Henkilökuntamme ei maksa tai vastaanota lahjuksia tai muita laittomia maksuja liiketoiminnan harjoittamiseksi. Emme yritä hankkia epäasianmukaisin tai laittomin keinoin itsellemme suosiollisia viranomaispäätöksiä tai -linjauksia. Henkilökuntamme ei ota vastaan liikekumppaneilta tai muilta sidosryhmiltä tavanomaisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja eikä sellaisia anna. Mikäli lahjan tai palveluksen vastaanottaminen saattaa johtaa eturistiriitaan, tilanne selvitetään etukäteen johdon kanssa. Periaatteidemme lisäksi toimintaamme ohjaavat eri osa-alueiden sisäiset ohjeistukset ja niiden koulutukset. Havaitessamme epäkohtia, niihin puututaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja suoritetaan korjaavat toimenpiteet. Arvot Arvolauseemme on Määrätietoisesti ja vastuullisesti kohti uusia mahdollisuuksia. Uudet arvomme muotoiltiin koko henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella. Vastuullisuus pitää sisällään sekä yrityksen että jokaisen yksittäisen työntekijän vastuullisuuden. Tahtotilamme on olla esimerkillinen toimija niin taloudellisista, sosiaalisista kuin turvallisuus- ja ympäristönäkökohdistakin katsoen. Gasumissa jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti. Myös jokainen gasumlainen toimii omassa työssään vastuullisesti suhteessa asiakkaisiin, työkavereihin ja muihin sidosryhmiimme. Lisäksi jokainen muistaa olevansa vastuussa itsestään: omasta asenteestaan, osaamisestaan, yhteisön ilmapiiristä ja oma-aloitteisuudesta asioiden edistämisessä. MÄÄRÄTIETOISESTI JA VASTUULLISESTI KOHTI UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. 3

4 PARANNAMME JATKUVASTI TOIMINTAAMME Pyrimme toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Toiminnan laatua sekä ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien toteutumista seurataan säännöllisesti sekä ulkoisen kumppanin että sisäisen arviointiryhmän suorittamilla arvioinneilla. Gasumilla on yhteinen toimintajärjestelmä, joka pitää sisällään laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimukset (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001). Toimintaperiaatteet velvoittavat Gasumin kaikkea toimintaa ja koko henkilökuntaa. Periaatteet saatetaan käytäntöön yhteisesti sovituin toimintatavoin, ohjein ja viestinnällisin keinoin. Ympäristö Sitoudumme ympäristö- ja energia-asioissa jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöasiat ovat olennainen osa päivittäistä käytännön työskentelyä. Kehitämme ja tuotamme kestävästi ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Kannamme vastuuta toimitusketjujen ympäristövaikutuksista koko elinkaaren aikana sekä viestimme avoimesti vaikutuksista. Gasumin merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat päästöt ilmaan, energian kulutus sekä projektien rakennusvaiheiden aiheuttamat ympäristöhaitat. Toimintojen ympäristövaikutuksia vähennetään ympäristömyötäisen ja energiatehokkaan teknologian sekä suunnitelmallisen käytön ja tehokkaan kunnossapidon avulla. Gasum parantaa oman toiminnan energiatehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä systemaattisesti. Yritysturvallisuus Yritysturvallisuuden tavoitteena on että omassa toiminnassamme ja luonnonkaasujen loppukäytössä ei tapahdu vaurioita, onnettomuuksia tai tapaturmia. Kehitämme koko yritysturvallisuuden kenttää aktiivisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään omaa toimintaamme, seuraamme aktiivisesti toimintaympäristöä, erityisesti kaasu- ja energia-alalla ja edesautamme asiakkaidemme ja loppukäyttäjien turvallisuutta. Noudatamme toiminnassamme seuraavia turvallisuusperiaatteita Ylläpidämme ja kehitämme turvallisuuskulttuuriamme systemaattisesti Noudattamalla turvallisuusohjeita ja turvallisia työtapoja jokainen työntekijä huolehtii omasta ja muiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tunnistamme toimintaamme liittyvät riskit ja vaarat sekä otamme ne huomioon suunnittelussa ja työn suorittamisessa. Kirjaamme ja tutkimme kaikki turvallisuuteen liittyvät tapahtumat Koulutamme henkilökuntaa ja kannustamme turvallisten työtapojen noudattamista Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastaavaa turvallisuuskulttuuria Gasumin toiminnan tärkeänä periaatteena on toimitusvarmuus. Ylläpidämme ja rakennamme kaasun infrastruktuurijärjestelmää Pohjoismaissa. Gasum toimii Suomen maakaasuverkoston järjestelmävastaavana ja huolehtii toimitus- ja huoltovarmuudesta ylläpitämällä verkoston toimintakykyä. Tieto on Gasumin liiketoiminnassa keskeinen voimavara ja menestystekijä. Tietoturvan kehittämisen päämääränä on tiedon oikeellisuuden, luottamuksellisuuden, jäljitettävyyden ja käytettävyyden varmistaminen sekä väärinkäytösten ja vahinkojen estäminen. Suojaamme tietoa samalla tavalla kuin fyysistä omaisuutta, työtekijöitä ja yrityksen mainetta. Tietojen turvaamisen periaatteita ovat ennaltaehkäisy, seuranta ja valvonta. Noudatamme erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta käsiteltäessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja. 4

5 SITOUTUNUT HENKILÖSTÖMME Henkilöstöperiaatteidemme tarkoitus on mahdollistaa hyvä henkilöjohtaminen, yhtenäinen esimiestyö ja henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu. Gasum haluaa olla arvostettu ja haluttu työnantaja. Organisaatiorakenteella ja johtamismallilla tuemme parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön valittuja strategisia päämääriä. Henkilöstöjohtamisella varmistamme oikean määrän osaajia oikeaan aikaan. Jokaiselle määritellään omat roolit ja vastuut. Esimies käy tavoite- ja kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa 1 2 kertaa vuodessa. Panostamme henkilöstömme kehittämiseen ja oppimiseen pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Lopputuloksena on vastuullinen, motivoitunut ja osaava henkilöstö. Gasumin henkilöstöpolitiikka, sisäiset ja ulkoiset toimintatavat sekä johtamis- ja toimintamallit perustuvat sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja ehdottomaan syrjintäkieltoon niin iän, terveydentilan kuin muun työsopimuslaissa yksilöidyn syyn perusteella. Jokainen gasumlainen edistää omalta osaltaan tasaarvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumista arjessa. Toimintaa ohjaa Gasumin tasa-arvosuunnitelma. Gasumilla pyritään siihen, että henkilöstö jaksaa hyvin töissä ja vapaa-aikana. Ennakoivan työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Gasum on päihteetön työpaikka, jossa toimitaan varhaisen puuttumisen mallilla. Jokainen gasumlainen pidättäytyy kaikesta huumeiksi luokiteltavien aineiden ei-lääketieteellisestä käytöstä eikä esiinny niiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena työpaikalla. Vastuu työhyvinvoinnista ja hyvästä työilmapiiristä kuuluu kaikille. Työhyvinvointia seurataan säännöllisesti tehtävällä työilmapiirikyselyllä. 5

6 TOIMIMME LUOTETTAVASTI JA RISKIT HUOMIOIDEN Talous Taloudellinen toimintamme tähtää pitkäjänteiseen pysyvän taloudellisen lisäarvon tuottamiseen omistajille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toiminta perustuu jatkuvaan kehitykseen ja tehokkaaseen resurssien käyttöön, minkä tulee tapahtua eettisesti vastuullisin keinoin noudattaen hyvän hallintotavan vaatimuksia ja vahvistettuja toimintaperiaatteita. Emme hyväksy liiketoiminnassamme lahjontaa emmekä korruptiota missään muodossa. Toimimme sidosryhmiemme kanssa avoimessa vuorovaikutuksessa ja julkaisemme luotettavuuden ja yritysvastuun kannalta oleelliset tiedot. Yhteistyömme asiakkaiden ja toimittajien kanssa on avointa ja oikeudenmukaista, tasavertaista ja sopimuksia kunnioittavaa. Hankinta Gasum kilpailuttaa hankintansa soveltuvien hankintasäännösten mukaisesti. Noudatamme julkisissa hankinnoissa Valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisessä julkisissa hankinnoissa. Yhteistyökumppaniemme tulee olla taloudellisesti ja laadullisesti hyväksyttyjä sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat huomioonottavia. Riskienhallinta Gasumin kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa strategisten, taloudellisten, operatiivisten ja vahinkoriskien hallinnan. Erityistä huomiota kiinnitetään maakaasun siirtojärjestelmän operointiin sekä gasumlaisten työturvallisuuteen liittyvien riskien minimointiin. Myös kehityshankkeiden yhteydessä riskienhallinta on keskeisessä roolissa. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata arvon luominen yhtiössä pitkällä tähtäimellä. Yhtiössämme ei oteta riskejä, jotka voivat vaarantaa yhtiön olemassaolon tai maineen, eivät ole linjassa huoltovarmuusviranomaisten linjausten kanssa tai muodostavat uhan ympäristö- tai turvallisuustavoitteiden toteuttamiselle. 6

7 VIESTIMME AKTIIVISESTI SIDOSRYHMILLEMME Viestintä Gasumin viestinnän strateginen päämäärä on tukea yhtiön strategian ja tavoitteiden toteuttamista. Tämän lisäksi on tärkeää lisätä kaasualan ja yhtiön houkuttelevuutta ja tunnettuutta. Sisäisen viestinnän strategisena tavoitteena on sitouttaa henkilöstö yrityksen tavoitteisiin ja muutoshankkeisiin antamalla riittävästi tietoa yhtiön toiminnasta ja tavoitteista. Sekä välittää hyviä toimintatapoja ja lisätä henkilöstön yhteenkuuluvuutta. Viestinnän tavoitteenamme on pyrkiä viestimään nopeasti, avoimesti, tehokkaasti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Sekä ulkoinen että sisäinen viestintä on suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa. Monipuoliset viestintäkanavat takaavat sidosryhmille, asiakkaille ja henkilöstölle mahdollisuuden saada tietoa kaikista ajankohtaisista ja heitä kiinnostavista asioista kattavasti. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän kanavat ovat tarkkaan valittu ja harkittu. Yhtiömme viestintä on kaksisuuntaista kokonaisviestintää, joka sisältää tiedottamisen lisäksi aktiivisen vuorovaikutuksen eri sidosryhmien kanssa, talousviestinnän, markkinointiviestinnän, sisäisen viestinnän, yhteiskuntasuhteet ja yrityskuvan rakentamisen. Viestintämme toteutusta arvioidaan säännöllisesti. Tiedonhallinta Gasumlaisella on oikeus päästä kaikkeen omaan työhönsä liittyvään tietoon. Haltuun luovutettua tietoa tulee käsitellä huolellisesti ja asianmukaisesti. Gasumin sisäisten dokumenttien käsittelyä ohjaa tiedon neliportainen luokittelu Julkinen tieto on käytettävissä ja luovutettavissa myös Gasumin ulkopuolelle Sisäinen tieto on Gasumin sisäiseen käyttöön, mutta kaikkien gasumlaisten käytettävissä Luottamuksellinen tieto on Gasumin sisäiseen käyttöön ja käyttöoikeus tietoon on erikseen määritelty Salainen tieto on Gasumin sisäistä erikseen nimettyjen henkilöiden käytössä olevaa tietoa Sponsorointi ja kannatustoiminta Sponsoroinnin ja kannatus- ja tukitoiminnon tavoitteena on tukea Gasumin strategisia tavoitteita, yrityskuvan hoitamista, markkinointia ja vastuullista yritystoimintaa. Kaikkien tuettavien kohteiden tulee olla hyvämaineisia ja yhtiön imagoon sopivia. 7

8 Gasum Oy PL21, Miestentie Espoo p Mikäli epäilet toimintaa, joka on ristiriidassa Toiminnan perustan kanssa, ota yhteyttä esimieheesi tai johtoryhmän jäseneen. Voit tehdä ilmoituksen myös nimettömästi verkossa. Käymme läpi kaikki vastaanotetut palautteet. 8

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 SISÄLLYS Sisällys Julkaisu- ja yhteystiedot 2 Gasum lyhyesti 3 Vuoden kohokohtia 5 Vastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 6 Muuttuva toimintaympäristö 10 Olennaisten asioiden

Lisätiedot

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 SISÄLLYS Sisällys Julkaisu- ja yhteystiedot 2 Gasum lyhyesti 3 Vuoden kohokohtia 5 Vastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 6 Muuttuva toimintaympäristö 10 Olennaisten asioiden

Lisätiedot

Vastuullisen toiminnan periaatteet

Vastuullisen toiminnan periaatteet Vastuullisen toiminnan periaatteet Sisältö Vastuullisen toiminnan periaatteet... 3 Menestyksemme perustuu aidosti sisäistettyyn arvopohjaan... 4 Hyvä hallintotapa... 5 Varmistamme reilua ja aktiivista

Lisätiedot

3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA

3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA SISÄLTÖ SIVU 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TEKNIKUM YHTIÖT LYHYESTI 4 3. VASTUULLINEN JOHTAMINEN TEKNIKUMISSA 3.1. Strategia lyhyesti 5 3.2. Arvot 5 3.3. Missio 5 3.4. Visio 5-6 3.5. Johtamisperiaatteet

Lisätiedot

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille

EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME. kumppaneille EETTISET EETTISET PERIAATTEET PERIAATTEEMME kumppaneille 1 Ytimessä rohkeus, rehtiys ja vastuullisuus Eettiset periaatteemme määrittelevät Elenian yhteiset, arvoihin perustuvat, hyvän liiketavan periaatteet.

Lisätiedot

Code of Conduct TOIMINTAOHJE

Code of Conduct TOIMINTAOHJE Code of Conduct TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN VIESTI...4 2 TOIMINTAAMME OHJAAVAT PERIAATTEET...6 2 3 3 KUINKA KOHTELEMME TOISIAMME... 10 4 LIIKETOIMINTATAVAT...14 5 YHTIÖN OMAISUUDEN

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

PostNordin Code of Conduct

PostNordin Code of Conduct PostNordin Code of Conduct KUVA: GAB PHOTOGRAPHY PostNordin omistavat Tanskan ja Ruotsin valtiot. Konsernin toimintaa säätelevät voimassaolevat lait, lupaehdot, valtioiden omistajapolitiikka ja tavoitteet,

Lisätiedot

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet

Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Ramirentin eettiset ohjeet Ohjeiden hyväksyjä: yhtiön hallitus Ohjeiden laatija: konserniviestintä Intra.ramirent.com/Corporate Communications and Branding Ohjehistoria

Lisätiedot

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE EETTISET OHJEET Toyota Material Handling Finland Oy www.toyota-forklifts.fi ULKOINEN Ver 201206 2 2 PÄÄJOHTAJAN ESIPUHE Toyota Material Handling Europen (TMHE:n) tavoitteena

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

2013YRITYSVASTUURAPORTTI

2013YRITYSVASTUURAPORTTI 2013YRITYSVASTUURAPORTTI 1 Tikkurila yritysvastuuraportti 2013 Asiakkaamme ovat tuotteillamme suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta Tikkurila tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet

Code of Conduct Eettinen ohjeisto. Compliance Guideline Soveltamisohjeet Code of Conduct Eettinen ohjeisto Compliance Guideline Soveltamisohjeet Soveltamisohjeiden tarkoitus Skanskan liiketoiminta- ja raportointiyksiköiden (joita ovat yhdestä tai useammasta Skanska-konsernin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Kotkan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet 1 Keskeistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa Vuoden 2014 alusta kuntalaissa on astunut voimaan uusia sisäistä valvontaa

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle

_Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle 30 31 ltia vastuullisuusraportti 2011 _Vahva talous luo edellytykset sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamiselle BORN RESPONSIBLE ltian tavoitteena on olla toiminta-alueensa johtava toimija. Johtavana

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot