Mainiemen Kuntoutumiskeskus kehittämistyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mainiemen Kuntoutumiskeskus kehittämistyöryhmä"

Transkriptio

1 Mainiemen Kuntoutumiskeskus kehittämistyöryhmä Empowerment evaluaatio -työpajat ,

2 1. Tavoitteita kehittämisryhmän työlle Ryhmän jäsenten ajatuksia työskentelyn tavoitteista; - Pitää koko henkilökunta mukana kehittyvässä työssä (linkkinä toimiminen). - Laatuajattelun ylläpitäminen, sen edistäminen - Löytää uusia käytänteitä (pohtia, arvioida) työhön - Kehittämistarpeiden kartoittaminen - Kehittämisen ideointi - Tuoda uusia perusteluita ja testattuja menetelmiä/ työvälineitä päihdetyöhön - Auttaa e. asioiden levittämisessä ja juurruttamisessa Mainiemeen => koko henkilöstö - Turvaa tasaista laatua - Kantaa osaltaan vastuuta jatkuvasta kehittymisestä - Haistelee tuulia - Toiminnan selkiyttäminen, yhdenmukaiset käytännöt - Kehittävän työotteen säilyttäminen ja ylläpitäminen - Olemassa olevan toiminnan järkeistäminen - Uusien toimintatapojen kehittäminen ja sisäänajo - Kuntoutumisen seurannan ja arvioinnin kehittäminen - Kehittävän työotteen toteuttaminen ja sisäänajo koko yhteisöön - Tuoda Mainiemeä näkyväksi - ja olla myös kuntien äänenä Mainiemeen - Osaltaan mahdollistaa entistä tehokkaampi yhteistyö (Mainiemi-kunnat) - Osaltaan valjastaa koko Mainiemen osaamista tarkoituksen mukaiseen käyttöön - Organisoi kehityksen kulkua / dokumentointia - Tukee rohkaisee työyhteisöä kehittämään työtään, sekä antaa siihen välineistöä 1.2. Yhteenvetoa edellisestä Sisällön analyysillä poimittiin tavoitteista sanoja, jotka esiintyvät usein.. - Koko henkilökunta - Kehittävä työote - Yhteistyö - Laatu - Työvälineistö/toimintatapa - Haistelee tuulia 2

3 Sanoista muodostettiin lauseita tavoitteiden muodostamiseksi 1. Kehittämisryhmän tavoitteena on kehittävän työotteen ja laatuajattelun näkyväksi tekeminen yhteisön arjessa. 2. Nykyisen toiminnan tueksi on tavoitteena löytää perusteltuja työtapoja ja menetelmiä. 3. Sitoutuminen aktiivisten kumppanuuksien rakentamiseen Edelleen tavoite ajattelun jatkojalostusta Kehittämisryhmän tavoitteena on: Kehittävän työotteen ja laatuajattelun näkyväksi tekeminen ja edistäminen yhteisön arjessa. Sitoutua aktiivisten kumppanuuksien rakentamiseen Mainiemessä ja sen ulkopuolella. Löytää perusteltuja, tarkoituksen mukaisia työtapoja, sekä menetelmiä tukemaan ja tehostamaan nykyistä toimintaa. 2. Avaintoimintojen määrittely - uteliaisuus - Avoimuus - Säännöllisyys - Luottamus Kokoontumiset säännöllisesti Pohdinta Ideointi Teoreettinen tietämys (laatu, työtavat) Koko yhteisön palavereissa asioiden esillä pitäminen (tiedotus) sopimukset Kumppanuus ja ajatusten kehittely Moniammatillisuus Verkostotyö Yhteisöllisyys Tutustua teoriatietoon Pohtia ja arvioida omaa työtä suhteessa tavoitteisiin Keskustella ja työstää em. ajatuksia kokouksissa Sopia uusista työtavoista ja menetelmistä yhteisön kanssa ja arvioida näitä 3

4 Keskustelun herättäminen koko henkilökunnan kesken, esiin nousevien teemojen poimiminen Olla aktiivisesti mukana Mainiemen ulkopuolella eri jutuissa Oman työn/ työnjaon järkevöittäminen => kehittäminen säännöllinen kokoontuminen Sitoutuminen Kehittämismyönteisyys tietoisuus arjesta ja sen käytännöistä Tiedon jakaminen Työnjako, yksin vai yhdessä Yhteinen tietopohja ja perehtyminen Yhteisöjen taustaryhmät Dialogiryhmät Tutustumisretket Eri foorumeiden hyväksikäyttö (HK, MK, HALL, VALT) Ryhmän säännöllinen kokoontuminen, sitoutuminen Työyhteisön ymmärrys ja tuki ryhmien toiminnalle tiedotus ja markkinointi Avoin vuorovaikutus ryhmän sisällä. Ryhmän jäsenet antoivat ääniä arvostuksensa mukaan avaintoimintoehdotuksille. Kaikilla oli käytettävissä 5 ääntä. Ehdotukset kirjattiin Exell-taulukkoon (Liitteenä) eniten ääniä saaneiden mukaan. Ryhmäläiset antoivat näille pisteitä 1-10, näille ehdotuksille laskettiin ryhmäläisten pisteytyksen mukaan yhteispistemäärät ja keskiarvot. 3. Avaintoimintojen tavoitteiden ja arviointikriteerien määrittely Ryhmäläiset kirjasivat em. avaintoimintojen mukaan ajatuksiaan osatavoitteista ko. osaalueella. Sen jälkeen niistä tiivistettiin ryhmässä yksi yhteinen tavoite Tutkimuksen tuntemus - Kriittinen ventilointi - Yleiseen tietoisuuteen saaminen - Kiinnostuminen, luettaisiin ammattilehtiä - Lisätään tutkimuksen tuntemusta - Käytäntö, miten tutkimukseen tutustutaan Parvi kriittisyys - Jo käytetyt tutkimukset - Aktiivisuus ja mielenkiinto Ymmärrys tutkimuksen merkityksestä käytännön työlle. 4

5 3.2. Tutustumisretket - Tutustua alan tai jonkun muu oppivaan organisaatioon, huippuyksikköön! - vähintään 2 - asiallisesti - Mietitään mikä tavoite- mitä haetaan? - Tehdään harkittuja tutustumisretkiä - Säännöllisesti tutustumiskäyntejä tarkoituksenmukaisiin yksikköihin - Avoimella asenteella Tutustuminen kehittävään työyksikköön Koko yhteisön palaverit - Reflektointi, testaaminen - Kaikki saavat ja voivat puhua asioitaan - Tieto leviää oikeana ja säännöllisesti - Tiedon jakaminen ja arviointi - Tarkoituksen mukainen tiedonkulku - Ajatukset rohkeasti esiin - Vastavuoroinen hyödyntäminen Säännöllinen vuorovaikutus ja tiedottaminen Tiedon jakaminen - säännöllisesti eri tasot huomioiden-innostavasti - Koko yhteisö tietää, missä mennään - Koko yhteisö ja sidosryhmät tyytyväisiä tiedotukseen - Ryhmällä on tuttu väylä tiedonjakamiseen - Ääneen pohtiminen, näkökulmien jakaminen Säännöllinen vuorovaikutus ja tiedottaminen. 5

6 3.5. Säännöllinen kokoontuminen - Oikeat asiat oikeassa paikassa - 100% läsnä, paikalla - Riittävästi väkeä ja tarpeeksi usein kokouksia - Kokoonnutaan säännöllisesti - Mahdollisimman ajoissa sovitut ajat (siis etukäteen) - Paikalla oikeaan aikaan, osallistuminen Säännöllinen kokoontuminen joka toinen viikko Työnjako - Lahjat esille, tasapuolisuus - Ymmärrys tekee, mitä, kenen kanssa - Tarkoituksenmukainen osaaminen ja jaksamisen jakaminen - Työn ja työtehtävien jäsentäminen - Vahvuudet käytössä tasapuolisesti - Tasapuolisesti kaikille Tarkoituksen mukainen osaamisen jakaminen ja jaksamisesta huolehtiminen Sitoutuminen - Fyysisesti ja henkisesti paikalla ja mukana % läsnä, paikalla - Jokainen sitoutuu riittävällä vakavuudella - Oman työn arvostus korkealla - Vastuu, vastuuttaminen palaute - Osallistuu & kantaa vastuuta Kehittämisryhmän työn arvostus. 6

7 4. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittarit arviointiin Ryhmässä käydyn keskustelun perusteella luotiin keinot joilla tavoitteisiin voidaan työryhmässä päästä. Lisäksi määriteltiin mittarit tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi. Seuraavassa on kullekin avaintoiminnolle esitetty tavoite, keinot tavoitteen saavuttamiseksi ja myös mittari onnistumisen arvioimiseksi. Huomattavaa on, että tavoitteet tiedon jakaminen ja koko yhteisön palaverit päätettiin yhdistää yhdeksi, niiden samankaltaisuuden vuoksi Tutkimuksen tuntemus Ymmärrys tutkimuksen merkityksestä käytännön työlle. Lehdet esille, rohkaisu lukemaan, tutkimuksen ja käytännön yhteisten päämäärien esillä pitäminen Tuodaan näkyväksi sitä, miksi jotakin tehdään (menetelmä <= teoria) Kartoittaa päihdetyötä koskevat tutkimukset rankata ne ja yleiseen jakoon P:asemalle Ammattilehdet näkyvälle paikalle Vinkit, referaatit, luennot, keskustelut yhdessä Caset + teoria = Yhteisövastuutuksen lisääminen, jokainen yhteisö vuorollaan esittelee kaksi tutkimusta koko yhteisölle. Jokaisessa isossa palaverissa yhteisö kerrallaan esittelee 2 tutkimusta, selvitystä, raporttia, artikkelia tms. Max 15 min / esitys. P-asemalle luodaan kansio, johon referaatit kootaan. Kehittämisyksikkö aloittaa esittelyt. Jouluun mennessä Mainiemessä on esitetty 10 tutkimusta, selvitystä, raporttia, artikkelia tms. isoissa palavereissa Tutustumisretket Tutustuminen kehittävään työyksikköön. Kartoitetaan mahdollisia paikkoja Silmien aukipitäminen ja rohkea esille nostaminen Riittävästi villejä ideoita => yhden toteutus Sopiva kohde + sopiva porukka tutustumaan tai joku tänne luennoimaan 7

8 Mietitään innovatiivisesti kohde tutustumiselle ja tarjotaan mahdollisuutta vastavuoroiseen kehittymiseen = Mietitään innovatiivisesti kohde tutustumiselle ja tarjotaan mahdollisuutta vastavuoroiseen kehittymiseen/vuorovaikutukseen Jouluun mennessä Mainiemessä on järjestetty yksi tutustumis/opintokäynti johon koko henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua. Kimmo ja Helena huolehtivat ensimmäisen opintokäynnin järjestelyistä Koko yhteisön palaverit ja tiedon jakaminen Säännöllinen vuorovaikutus ja tiedottaminen. Vastuun jakaminen, selkeä sopimus siitä, kuka tekee ja mitä Säännöllinen sisäinen tiedote, muistion lyhennelmä tms. asiat esiin palavereissa keskusteltaviksi Asioita enemmän esiin, koko porukan osallistaminen Arvioinnissa huomio vuorovaikutuksen laatuun Ryhmän asioiden tiedottaminen jokaisen vastuulla Mainiemi tiedottaa Mainetti Chat Jäsenten osallistaminen => jokaisen vastuu Käytetään foorumit tehokkaasti ja sovitusti = Asiat otetaan esiin palavereissa keskusteltaviksi. Mainiemi tiedottaa kehittämisryhmän osio. Kotisivuille jatkuvat päivitykset. Jokainen kehittämisryhmän jäsen vuorollaan kertoo henkilökunnan palavereissa kehittämisryhmän kuulumisia ja tekemisiä. Minna aloittaa Mainiemi tiedottaa -tiedotteeseen lisätään kehittämisryhmän osio, Minna vastaa toteutuksesta. Kehittämisyksikön ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen sivuille laitetaan tietoa kehittämisryhmän toiminnasta. Kimmo vastaa sisällöstä ja sen toimittamisesta kehittämisyksikön sivuille. Kuntoutumiskeskuksen sivujen osalta Kimmo ja Silja keskustelevat käytännöstä. 1. Mainieni tiedottaa tiedotteessa on kehittämisryhmän osio. 2. Kehittämisryhmän asioita viedään kotisivuille vähintään kerran kuussa 3. Jokaisen kehittämisryhmän jälkeen kukin vuorollaan kertoo ryhmässä puhu tuista asioista. 8

9 4.4. Säännöllinen kokoontuminen Säännöllinen kokoontuminen joka toinen viikko. Sovitaan tapaamiset riittävän pitkälle eteenpäin Osallistutaan Aikataulutus riittävän ajoissa Hyvät muistiot, P-asemalle Sovitaan hyvissä ajoin riittävän pitkälle = Sovitaan tapaamiset riittävän pitkälle eteenpäin. Seuraavalla kerralla 4.6 sovitaan vuoden loppuun saakka ajat. Joka kerralla paikalla on vähintään seitsemän ryhmän jäsentä Työnjako Tarkoituksen mukainen osaamisen jakaminen ja jaksamisesta huolehtiminen. Rohkaisu kertomaan osaamisistaan + empatia Joustaminen Tarkkaillaan toisiamme Toisiin tutustuminen myös epävirallisesti => ammattiroolin kapeus/lahjat Otetaan ja kannetaan vastuuta = Vahvuuksien havainnointi ja esiintuonti Työhyvinvointikysely, työhyvinvointi- ja osaamisen empowerment evaluaatio Työhyvinvointikysely ja työhyvinvointi- ja osaamisempowerment tehty 9

10 4.6. Sitoutuminen Kehittämisryhmän työn arvostus. Vastuunkanto ja palaute Kokoontumisten arviointi Puhutaan arvostavasti Tavoitteena huipputiimi Kehittämisryhmän muistiot kaikille? Tavoitteet ja mahdollinen hyöty Mainiemeen ja työhön tietoon Jokainen vastaa kysymykseen miksi kehittämistyö on minulle tärkeää? Osallistutaan ja osoitetaan henkilökohtaista innostuneisuutta ja sitoutumista = Kokoontumisten arviointi ja muistiot kaikkien nähtäville. Jokainen kokoontuminen on arvioitu ja muistiot on P-asemalla. 10

Kehitä osaamista! -työkirja

Kehitä osaamista! -työkirja 2 Kehitä osaamista! -työkirja Kehitä osaamista! -työkirja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Oppaita ja työkirjoja 2007:1 Kehitä osaamista! -työkirja 3 Kehitä osaamista! - työkirja isbn 952-473-811-2

Lisätiedot

monikulttuurisuus työyhteisön toiminnan kehittäminen perehdytys asiakkaat ja palvelu

monikulttuurisuus työyhteisön toiminnan kehittäminen perehdytys asiakkaat ja palvelu monikulttuurisuus työyhteisön toiminnan kehittäminen perehdytys asiakkaat ja palvelu Sisällys Esipuhe...3 Työyhteisön toiminnan parantamista koskevat kehittämistehtävät... 5 Yhteispalvelupisteet, Espoo...6

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos ARVOSTAVAN KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO Innovation Cultures B Prof. Hanna

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006

NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006 NURMIJÄRVEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON TYÖHYVINVOINTIHANKE - TIIVISTELMÄ 2003-2006 Ulla Piekkari, Sirkka-Liisa Anttila Työsuojelurahaston hankenro 103497 2 H A N K K E E N T A U S T A Päivähoidon nykytilanne ja

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

HANKERAPORTTI INVALIDILIITON KÄPYLÄN KUNTOUTUSKESKUKSEN PRO SYNAPSIA - TYÖHYVINVOINTIHANKKEESTA

HANKERAPORTTI INVALIDILIITON KÄPYLÄN KUNTOUTUSKESKUKSEN PRO SYNAPSIA - TYÖHYVINVOINTIHANKKEESTA Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Ritva Järvinen ja Hannu Alaranta 6.10.2003 Työssä jaksamisen ohjelma Työministeriö PL 34 00023 VALTIONEUVOSTO HANKERAPORTTI INVALIDILIITON KÄPYLÄN KUNTOUTUSKESKUKSEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

ILONA Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä

ILONA Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 21 Anne Hartikainen, Leena Packalen, Kaija Saarinen ILONA Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen

Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE Finlands social och hälsa rf SOSTE Finnish Society for Social and Health Helsinki 2012

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Onnistunut palkkakeskustelu

Onnistunut palkkakeskustelu Onnistunut palkkakeskustelu Vakuutusväen Liitto VvL ry l Finanssialan Keskusliitto ry 2 Onnistunut palkkakeskustelu Verkkoversio 2.4.2008 Onnistunut palkkakeskustelu 1 Johdanto.................................................................................................................................................................

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma

Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työhyvinvointisuunnitelma Kyyjärven kunnan työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 10.4.2014 tehnyt aloitteen työhyvinvointisuunnitelman laadinnasta Kyyjärven kuntaan. Vuonna2013 on kunnan

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot