Rekrytointiohje. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. Yt-toimikuntax.x.2015? Henkilöstöjaosto x.x2015?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekrytointiohje. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. Yt-toimikuntax.x.2015? Henkilöstöjaosto x.x2015?"

Transkriptio

1 Rekrytointiohje Yt-toimikuntax.x.2015? Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto x.x2015?

2 Sisällys 1. Täyttölupamenettely Sijaisten/määräaikaisten tarve ja palkkaaminen Valintakriteerit Sisäinen rekrytointi ja urasuunnittelu Ulkoinen rekrytointi, hakumenettely ja kanava Julkinen haku Rekrytointi-ilmoituksen laatiminen Hakijoiden ja hakemusten käsittely Haastattelu Arviointi Valintapäätös Koeaika Asianhallinta Työ- ja virkasuhdeasiakirjojen käsittely ja säilyttäminen... 7 LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 Malli valintapisteytyksestä Malli haastattelumuistiosta Rekrytointiprosessi työ-/virkasuhteeseen valittaessa Rekrytointiprosessi sijaiseksi ( yli 6 kk) valittaessa

3 1. Täyttölupamenettely Vakituinen henkilöstö: tarveharkinnan jälkeen laaditaan esitys tehtävän/viran täytöstä perusteluineen ko. osaston lautakunnalle => lautakunta anoo henkilöstöjaostolta täyttölupaa osastopäällikön kautta henkilöstöjaostolle. Uusi virka: lautakunta esittää viran perustamista ja täyttöluvan myöntämistä suoraan kunnanhallitukselle. Uusi tehtävä: lautakunta hakee täyttölupaa henkilöstöjaostolta. Määräaikaiset yli 6 kk kestävät työ/virkasuhteet: Talouden tasapainottamisen toimenpiteenä täyttölupa tulee anoa suoraan henkilöstöjaostolta. Täyttölupamenettelyllä pyritään lisäämään vakituisen henkilöstön määrää ja vähentämään mahdollisia ketjutuksia. Alle 6 kk määräaikaiset virka/työsuhteet: luvan voi myöntää osastopäällikkö. Ei koske maatalouslomittajia, lomituspalvelujen hallinto kuuluu täyttölupamenettelyn piiriin. Vuorotteluvapaa on harkinnanvarainen vapaa, jonka myöntämisestä päättää esimies. Vuorotteluvapaalle on palkattava sijainen, joka on työttömänä työnhakijana. Esimiehen tulee varmistaa työllisyyspalveluiden yhdyshenkilöltä Auli Kaci-Amerilta ennen vuorotteluvapaan myöntämistä, löytyykö ehdot täyttävää sijaista. Vuorotteluvapaat eivät kuulu täyttölupamenettelyn piiriin. Voimassa olevat vuorotteluvapaan ehdot tulee tarkistaa työvoimaviranomaiselta. Haettaessa täyttölupaa lautakunnalta/henkilöstöjaostolta, esityksessä on tuotava esille: Perustelut tehtävän täyttämiselle Tehtävän hinnoittelutunnus Työaikamuoto Tehtäväkohtaisen palkka työ-/virkasuhteen alussa Tehtävän vakanssinumero Täyttöluvan hakeminen/menettely? 2. Sijaisten/määräaikaisten tarve ja palkkaaminen Äkillinen sijaistarve: ensisijaisesti sisäisin järjestelyin (Huom! Hälytysrahasopimuksen käyttö kannustimena) Jokaiselle sijaisuudelle ja määräaikaisuudelle on oltava aina kirjattuna selkeä perusteltu syy. Jatkuvaan sijaistarpeeseen vastaamiseksi on osastoilla harkittava ns. varahenkilöstön tarpeellisuutta. Pidempikestoisten määräaikaisuuksien täyttämistä helpottaa, mikäli vuosilomasuunnitelmat ja muut etukäteen tiedettävät henkilöstön poissaolot pystytään suunnittelemaan pitkällä aikajänteellä ja hyvissä ajoin etukäteen. Esimiehet hoitavat sijaisten hankinnan kontaktoimalla suoraan tietämiään sijaisia. Liperin kunta, henkilöstöhallinto 1

4 Hallintosäännön mukaan osastopäällikkö tai hänen määräämänsä tulosalueen tai muun yksikön esimies päättää määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta. Sijaisten käytössä noudatetaan talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattuja periaatteita sekä osastojen sisäisiä ohjeita ja linjauksia sijaisten käytöstä. Pitkissä sijaisuuksissa esimiehen tulee harkita voidaanko tehtävään palkata Liperin kunnan alueella asuva työtön työnhakija. Sijaisuuksissa tulee varmistaa työllisyyspalveluyksiköstä löytyykö listoilta tehtävään sopivia henkilöitä. Henkilöt haastatellaan kuten muutkin hakijat. Mahdollisen palkkatuen hakemisen hoitaa työllisyyspalveluyksikkö. 3. Valintakriteerit Hallintosäännön 31 :n mukaan henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät lain, asetuksen tai viran perustamispäätöksen mukaisesti. Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden kelpoisuusehdoista. Kunnanhallitus päättää muiden virkojen kelpoisuusehdoista. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa on lailla kattavasti säädelty tehtävien pätevyys-/ koulutusvaatimukset. Lisäksi valtakunnalliset laatusuositukset antavat ohjeita henkilöstön koulutuspohjasta ja henkilöstömäärästä. Kelpoisuusehdot tulee tarkistaa ja muuttaa tarvittaessa. Henkilökohtaisia ominaisuuksia tehtävästä riippuen ovat mm. aloitteellisuus, sosiaaliset taidot, joustavuus, yhteistyötaidot, esiintymistaidot ja motivaatio. 4. Sisäinen rekrytointi ja urasuunnittelu Sisäisessä rekrytoinnissa haettava tehtävä laitetaan ns. sisäiseen hakuun tai tehdään siirtotai valintapäätös suoraan ilman hakumenettelyä. Ei koske virkaa, virassa aina julkinen hakumenettely! Sisäinen haku toteutetaan laittamalla paikka näkyville kunnan intran kautta Kuntarekryn sivuille. Paikkaan haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta sisäisen verkon alueella sijaitsevan tietokoneen kautta tai osoitteesta https://extra.pohjoiskarjala.net kirjautuen omilla mad-tunnuksilla. Pidempikestoiset tehtävät laitetaan julkiseen ja sisäiseen hakuun yhtä aikaa, jolloin tehtävää voivat hakea yhtä aikaa kaikki hakijat. Kunnassa työssä olevat sijaiset/määräaikaiset voivat myös hakea sisäisessä haussa olevia paikkoja alkaen kunnan intrassa julkaistaan ajankohtaista palstalla tieto jokaisesta avoimeksi tulleesta paikasta, jotka ovat haettavissa. 5. Ulkoinen rekrytointi, hakumenettely ja kanava Kunnassa on käytössä Kuntarekryn sähköinen järjestelmä, joka mahdollistaa hakijoiden ja hakemusten vertailun tehokkaasti. Jokaisesta hallintokunnasta on nimetty rekrytointijärjestelmästä vastaavat henkilöt, jotka huolehtivat työpaikkailmoituksen laadinnasta esimiesten antamien esitysten pohjalta sekä Liperin kunta, henkilöstöhallinto 2

5 huolehtivat työntekijöiden hakemusten käsittelystä. Lisäksi paljon rekrytointeja tekeville esimiehille on avattu ko. rekrytointeihin katseluoikeuksia. Liperin kunnan työpaikkailmoituksessa pyydetään lähettämään hakemukset ensisijaisesti käyttämällä Kuntarekryn sähköistä hakulomaketta. Hakemukset voi lähettää postitse, jolloin rekrytointivastaavat syöttävät tiedot Kuntarekryn järjestelmään vertailun tekemistä varten. Jos hakija kieltää hakemuksensa sähköisen käsittelyn, hakemus käsitellään paperihakemuksena. 6. Julkinen haku Virkasuhde on pääsääntöisesti aina laitettava julkiseen hakuun. Hallintosäännön 30 :n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä: o kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi o taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen o viranhaltijalain 22 :ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle o viranhaltijalain 24 :ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen o muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä Vakinaistettaessa määräaikaista, jonka kohdalla työsopimuslain mukaiset määräaikaisuuksia koskevat kriteerit ketjuttamisesta täyttyvät, vakinaistaminen tulee tehdä suoraan ilman sisäistä tai julkista hakumenettelyä. Kun tehtävä tai virka päätetään laittaa julkiseen hakuun, sovitaan ilmoittelutavat, -kanavat ja muodot seuraavien yhtenäisten periaatteiden mukaisesti: Kuntarekry Kunnan ilmoitustaulu Työvoimahallinnon sivut (www.mol.fi) Paikallisja ammattialalehdet Intra (rsssyöte) TYÖSUHDE vakituinen AINA AINA TARVITTAESSA TARVITTAESSA AINA sijainen/ määräaikainen TARVITTAESSA VIRKASUHDE vakituinen AINA AINA AINA TARVITTAESSA AINA sijainen/ määräaikainen TARVITTAESSA Taulukko 1. Julkisessa haussa käytettävät ilmoituskanavat Liperin kunta, henkilöstöhallinto 3

6 7. Rekrytointi-ilmoituksen laatiminen Esimies laatii luonnoksen hakuilmoituksesta ja lähettää sen sähköpostilla oman toimialansa rekrytointivastaavalle, jonka pohjalta rekrytointivastaava laatii hakuilmoituksen Kuntarekryjärjestelmään. Pääkäyttäjä Rekrytointivastaava julkaisee ilmoituksen Kuntarekryssä sekä tarvittaessa mol.fi-sivulla Pääkäyttäjä ja tulostaa kuntarekry-järjestelmästä myös kunnan ilmoitustaululle laitettavan kuulutuksen. Pääkäyttäjä lisää tiedon avoimesta tehtävästä myös kunnan intranettiin ajankohtaista palstalle. Sekä julkisissa että sisäisissä hauissa noudatetaan vähintään 14 kalenteripäivän hakuaikaa. Ilmoituksessa on huomioitava käsiteltävä ainakin seuraavat seikat: tehtävä/virkanimike, (vakanssinumero) tehtäväkuvaus työ-/virkasuhteen kesto ja koeaika kelpoisuusvaatimukset/valintakriteerit muut vaatimukset tai eduksi katsottavat seikat (esim. rikosrekisteriote, hygieniapassi, ajokortti, lääkärintodistus, ensiapupätevyys) tarvittavia todistuksia koskevat ehtolauseet hakuaika ja lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot tieto missä ilmoitus julkaistaan, julkaisuaika ja julkaisupaikat Hakemuksessa pyydetään lupa sähköiseen asiointiin. Hakemuksessa vakiona olevat tekstit: Työnantajakuvaus Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Liperin kunta, PL 10, Liperi. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Mikäli työpaikkailmoitus laitetaan lehteen (tarve harkitaan tapauskohtaisesti) Esimies lähettää tiedot lehti-ilmoitusta varten markkinointi- ja viestintäsihteerille julkaisuvalmistusta varten viimeistään 3 päivää ennen lehteen lähettämistä (esim. Karjalaisen sunnuntain lehteen ilmoitus pitää olla lehdessä viimeistään perjantaina, joten ilmoitus pitää olla markkinointi- ja viestintäsihteerillä viimeistään keskiviikkona) Lehti-ilmoitukseen suositellaan laitettavaksi vain tieto, mikä tehtävä/virka on avoinna ja missä, lisätiedot Kuntarekryn sivuilta ja haku sähköisesti (linkit) Esimies päättää lehti-ilmoituksen koon markkinointi- ja viestintäsihteerin kanssa Liperin kunta, henkilöstöhallinto 4

7 8. Hakijoiden ja hakemusten käsittely Rekrytointivastaava (tarvittaessa yhdessä esimiehen kanssa) ottaa raportin hakijoista Kuntarekry- ohjelmasta hakuajan päätyttyä. Esimies tai valintaa valmisteleva työryhmä käsittelee yhteenvetotiedot. Hakemuksista erotellaan kelpoisuusehdot/valintakriteerit täyttävät hakemukset. Tarvittaessa hakijat pisteytetään koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Ulkoisen ja sisäisen haun kautta toteutettavissa rekrytointiprosesseissa pisteytys suoritetaan, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Pisteytyksessä huomioidaan ko. tehtävän edellyttämä ja sitä hyödyntävä koulutus ja kokemus. Tästä joukosta valitaan eniten pisteitä saaneita riittäväksi katsottava määrä haastatteluun. Esimerkkimalli valintapisteytyksestä on ohjeen liitteenä 1. Työnantajan tulee kerätä työnhakijatiedot ensisijaisesti hakijoilta itseltään tai muutoin heidän suostumuksellaan. Googlen tai muun hakukoneen käyttäminen tietojen keräämiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa ilman hakijan lupaa on kiellettyä. Tietojen pyytäminen hakijoiden aiemmilta työnantajilta edellyttää hakijan lupaa. 9. Haastattelu Haastattelua ei suoriteta yksin. Mukana on oltava ainakin valittavan tuleva esimies ja valinnan tekevä viranhaltia/esittelijä muita haastattelijoita voivat olla mm. esimiehen sijainen, valittavan tehtävän ammattialan edustaja tai tulevia yhteistyökumppaneita. Mikäli lautakunnassa on sovittu kummijärjestelmästä, kummit kutsutaan haastatteluun. Kunnanjohtaja voi osallistua halutessaan kaikkiin haastatteluihin. Haastatteluryhmää valittaessa olisi huomioitava, että samat haastattelijat ovat mukana kaikissa haastatteluissa. Haastatteluaikoja voidaan sopia jo hakuajan aikana jos rekrytointiaikataulu on tiukka, haastatteluita ei kuitenkaan voi aloittaa ennen hakuajan päättymistä, jotta kaikki hakijat ovat samanarvoisessa asemassa. Valittaessa tulosalueen tai yksikön päälliköitä haastattelijoista sovitaan erikseen. Soveltuvuusarviota käytetään työntekijätasolla harvoin, mutta sitä suositellaan käytettäväksi erityisesti päällikkötason virkoja täytettäessä. Huolellinen valmistautuminen on tärkeää. Kaikille haastateltaville esitetään samat kysymykset (etukäteen valmisteltu haastattelurunko). Kysymykset on valmisteltava haettavana olevan viran/tehtävän työtehtävistä ja vaadittavasta osaamisesta ja ominaisuuksista käsin. Haastattelumuistio laaditaan pääsääntöisesti kaikissa julkisen ja sisäisen haun kautta toteutettavissa rekrytointiprosesseissa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Haastattelutilanteessa tulee tarkistaa hakijan todistukset ja ilmoitetut pätevyydet sekä osaamiset Esimerkkimalli haastattelumuistiosta on liitteenä Arviointi Asiantuntija- ja esimiestehtäviin rekrytoitaessa käytetään henkilöarviointia, joka pääsääntöisesti on osaamis- ja kompetenssipohjaista arviointia. Huomioitava Laki yksityisyyden suojasta 759/2004 Liperin kunta, henkilöstöhallinto 5

8 11. Valintapäätös Valintapäätöksen tekoa ohjaavat muun muassa kunnan hallintosääntö, viranhaltijalaki ja kuntalaki. Myös tasa-arvolaki ja muut syrjintää kieltävät säännökset on huomioitava. Haastatteluun kutsutaan aina muodollisesti ansioituneimmat hakijat. Jos muodollisesti ansioituneinta henkilöä ei valita, on päätökselle oltava perusteet ja hyväksyttävät syyt, jotka voivat perustua mm. työelämässä saatuihin kokemuksiin tai haastattelussa esiin tulleisiin työtehtävän hoitamisen kannalta oleellisiin seikkoihin. Hallintosäännön 32 :n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan ja osastopäälliköiden valinnasta. Kunnanhallitus/lautakunta päättää vakinaisista henkilöstövalinnoista, jollei tehtävää ole annettu muulle viranomaiselle valtuustokaudeksi. Osastopäällikkö tai hänen määräämänsä tulosalueen tai muun yksikön esimies päättää määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta. Kunnanhallitus/lautakunta/osastopäällikkö voi siirtää ratkaisuvaltaa henkilöstövalinnoissa alaiselleen henkilöstölle. Kuntarekry-ohjelmassa tulee laatia pakolliseksi kysymykseksi sopiiko hakijalle sähköinen tiedonanto. Mikäli hakija hyväksyy sähköisen tiedonannon, toimitetaan tiedoksianto Kuntarekry-ohjelman kautta hakijoille. Valintapäätös toimitetaan Kuntarekryn kautta oikaisuvaatimusohjeineen kaikille hakijoille tiedoksiantona (skannattu valintapäätös liitteenä). Tiedoksianto toimitetaan postitse niille hakijoille, jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen asiointiin. Tehtävää/virkaa koskeva valintapäätös on julkinen asiakirja ja sen muotoilussa on huomioitava sekä yksilön identiteettisuoja että kunnan toiminnan läpinäkyvyys. Hakijoille sillä on merkitystä mm. pätevyysvertailun takia. Päätöstekstissä on käytävä ilmi mm. selvitys hakumenettelystä (julkinen/sisäinen jne.) tehtävän nimike ja kelpoisuusehdot/valintakriteerit hakijoiden määrät ja haastateltujen nimet valittavan hakijan palvelussuhteen alkaminen ja kesto, sekä keskeiset palvelussuhde-ehdot varasijalle/varalle valittu henkilö mahdollinen ehtolause terveydentilasta ja rikostaustan selvittämisestä. 12. Koeaika Käytetään aina työhön otettaessa Peräkkäisissä määräaikaisuuksissa tai siirryttäessä saman työnantajan palveluksessa virka- /työsuhteesta toiseen, koeaika sisällytetään vain ensimmäiseen virka-/työsuhteeseen, elleivät viranhaltijan/työntekijän tehtävät tai asema muutu olennaisesti määräaikaisuuksien välillä tai toisiin tehtäviin siirryttäessä. Koeaika voi olla työsuhteessa enintään 4 kk, virkasuhteessa enintään 6 kk. Määräaikaisessa, korkeintaan 8 kuukauden pituisessa työsuhteessa, koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta. Vuotta lyhyemmässä virkasuhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Liperin kunta, henkilöstöhallinto 6

9 Mikäli työ-/virkasuhde puretaan koeaikana, ei tarvitse hakea uutta täyttölupaa, vaan valintaprosessi käynnistetään uudestaan. 13. Asianhallinta Rekrytointiprosessi käsitellään asianhallintajärjestelmässä, tiedot tuotetaan Kuntarekryssa Asianhallintajärjestelmä on Liperin kunnan virallinen (ja lakisääteinen) rekisteri viranomaisen käsiteltävänä olevista ja jo ratkaistuista asioista. Rekrytointiprosessi eri käsittelyvaiheineen ja asiakirjoineen kirjataan Liperin kunnan asianhallintajärjestelmään (ks. liite 3 ja 4). Rekrytointi tapahtuman tiedot kuitenkin tuotetaan ja käsitellään Kuntarekry - järjestelmässä, jossa tiedot säilyvät vain rajallisen ajan (2 vuotta). Liperin kunnalla on käytössä vakanssinumerojärjestelmä kaikille kunnan viroille ja tehtäville alkaen. Asianhallintaan avataan asiakortit erikseen jokaiselle viralle / tehtävälle vakanssinumeron, tehtävä-/ virkanimikkeen ja sijoittumispaikan perusteella: Esim. Lähihoitajan tehtävä (123456) lääkäreiden vastaanotolla Viran/tehtävän asiakortille kirjataan kaikki viran/tehtävän hoidossa tapahtuneet muutokset (mm. rekrytoinnit). Viran/tehtävän asiakortille merkitään myös viran/tehtävän sijaisuudet ja sijaishaunprosessi. Rekrytointiprosessista asianhallinnassa on ohjeet (liitteessä 3). Kaikista tehtävistä, jotka käyvät täyttölupamenettelyn, tulee tehdä avaukset/kirjaukset asianhallintajärjestelmään. Asiakortti on voimassa tuotantokannan kerrallaan (valtuustokauden). Siirryttäessä uuteen tuotantokantaan valtuustokausittain, avataan asiakortti uudelleen ja lisätään viittaus aikaisempaan asian käsittelynumeroon. Vanhan asiakortin otsikkoon voidaan lisätä käsittelyn aikaväli (sote yhteistoiminta ajalla ). 14. Työ- ja virkasuhdeasiakirjojen käsittely ja säilyttäminen Rekrytoinnista vastaava esimies huolehtii, että rekrytoinnin aikana kertyneet asiakirjat käsitellään asianmukaisesti (mm. salassapidon käsittelysäännöt) ja arkistoidaan toimialan arkistoon (määräajan säilytettävät asiakirjat lähiarkistoon ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat keskusarkistoon). Liperin kunnan arkistonmuodostussuunnitelma määrittelee henkilöstöhallinnon osalta asiakirjojen säilytysajat. AMS:aa täydentää Kuntaliiton verkkojulkaisut Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat, määräykset ja suositukset 3, Henkilöstö ja luottamushenkilöt ja Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat, määräykset ja suositukset 1, Yleishallinto. Lisätietoja asiakirjojen säilytysajoista ja käsittelystä saa toimialan arkistovastaavalta ja asianhallintasihteeriltä. Rekrytoinnista vastaava esimies huolehtii myös, että Kuntarekry -järjestelmästä tulostetaan paperille pysyvästi ja yli 2 vuotta säilytettävät asiakirjat o Valitun työhakemus säilytetään pysyvästi o Hakijaluettelo kaikista hakijoista säilytetään 10 vuotta Rekrytoinnin aikana kertyy myös asiakirjoja, jotka laaditaan erikseen ja tallennetaan asianhallintajärjestelmään (ks. liite 3): Liperin kunta, henkilöstöhallinto 7

10 o Haastattelumuistio 10 vuotta o Hakijoiden pisteytys 10 vuotta o Dynastyn henkilöstöpäätös työ-/virkasuhteeseen valinnasta 50 vuotta Liperin kunta, henkilöstöhallinto 8

11 Liite 1 Liperin kunta VALINTAPISTEYTYS TEHTÄVÄ: PVM: Nimi Koulutus Koulutuspist. 0 = ei riitä 1 = riittävä 1,5 = hyvä 2 = erittäin hyvä Työkokemus Työkokemuspist. 0 = ei riitä 1 = riittävä 1,5 = hyvä 2 = erittäin hyvä Työkokemus- ja koulutuspist. yht. Valitaan haastatteluun (X) Haastattelupist. Pist. Yht

12 Liite 2 LIPERIN KUNTA MUISTIO x.x.201x HAASTATTELUMUISTIO XXXXX TEHTÄVÄN/VIRAN HAASTATTELUISTA 1. Haettavana ollut virka/tehtävä, sijoituspaikka ja hakuaika 2. Hakijamäärä ja kelpoisuusehdot/valintakriteerit täyttäneiden määrä 3. Haastatteluihin valinta (valintatapa, käytettiinkö pisteytystä jne.) ja haastateltujen nimet 4. Haastatteluajankohdat ja haastattelijoina toimineet henkilöt 5. Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelujen perusteella valittavaksi esitettävä hakija 6. Valintaa koskeva päätöksenteko ja sen aikataulu Muistion laati, xxx xxxx

13 Liite 3 REKRYTOINTIPROSESSI TYÖSUHTEESEEN VALITTAESSA (ASIANHALLINTA DYNASTYSSA)/VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 1. Asian avaaminen toimialalla Dynasty asianhallintaan/ TARKISTA ONKO ASIASTA JO TEHTY AVAUS - otsikko: tehtävä-/virka nimike, vakanssinumero, työyksikkö (esim. Lähihoitajan tehtävä (123456) lääkäreiden vastaanotolla) 2. Vireille tulon kirjaaminen asian avauksen toimenpiteenä - esim. irtisanoutuminen + liitteeksi Dynastyyn skannattuna irtisanoutumisilmoitus (julkinen/ei julkinen, jos sisältää irtisanoutumisperusteen l. ainakin eläköityminen) - alkuperäinen irtisanomisilmoitus jää esimiehelle 3. Eron/Irtisanoutumisen myöntäminen - eron myöntäminen hallintosäännön 36 mukaisesti - irtisanoutumisen syitä ei tuoda esille päätöksessä (esim. eläköityminen) 4. Täyttöluvan hakeminen toimialan lautakunnalta - Täyttölupa haetaan henkilöstöjaostolta, jos kyseessä on olemassa oleva tehtävä/virka. Jos kyseessä on uusi perustettava tehtävä/virka, haetaan täyttölupa ao. toimialan toimielimen kautta - Kokousasia laaditaan aina asianavauksesta käsin - Täyttölupaa koskeva kokousasia (perustelut tehtävän täyttämiselle, Huom! irtisanoutumisen syitä ei tuoda esille kokousasian pykälätekstissä, tehtävän hinnoittelutunnus, työaikamuoto, tehtäväkohtainen palkka työ-/virkasuhteen alussa, tehtävän vakanssinumero) 5. Täyttöluvan hakeminen kunnanhallituksen henkilöstöjaostolta/kunnanhallitukselta (uusi tehtävä) - Toimialan puoltama täyttölupa-asia siirretään Dynastyssa kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle, jos kyseessä on uusi tehtävä. Jos kyseessä on uusi perustettava virka, siirretään toimialan puoltama viran perustaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 6. Toimen/viran auki laittaminen kuntarekryyn ja viralliselle ilmoitustaululle - kirjataan toimenpiteenä Dynastyyn (esim. Haettavana ajalla ) - toimenpiteen liitteeksi Dynastyyn tallennetaan hakukuulutus 7. Hakemusten käsittely ja ansiovertailun tekeminen - alustava ansiovertailun tekeminen haastatteluun kutsumista varten (Kuntarekryn tai rekrytointiohjeen pisteytysjärjestelmää apuna käyttäen) 8. Haastattelu - kirjataan toimenpiteeksi Dynastyyn peruskortille nimellä Haastattelut pp.kk.vvvv, liitteeksi haastattelumuistio (jos laadittu) sekä yhteenvetoraportti hakijoista. Huom! Haastattelumuistio muuttuu julkiseksi valinnan jälkeen - Asiakirjojen arkistointi esimiehen vastuulla, arkistointi toimialalla - haastattelutyöryhmällä nähtävillä samainen yhteenvetoraportti kaikista hakijoista

14 9. Valintaesityksen tekeminen - Dynastyyn toimenpiteeksi ansiovertailu x.x Valintapisteytys haastatelluista liitteeksi Dynastyyn ( jos laadittu, ei julkinen) - Liitteen nimessä tulee näkyä vakanssinumero, esim. valintapisteytys laitoshuoltaja (vakanssinumero xxx), tk-sairaala, asiakirjan laatimispäivämäärä x.x.xxxx. 10. a) Viranhaltijapäätös työsuhteeseen valinnasta - päätös laaditaan asian avauksesta käsin, vakanssinumero otsikkoon näkyville - yhtä aikaa haussa olleista tehtävistä tehdään valintapäätökset erikseen - valitaan päätöstyypiksi viran/toimen täyttöpäätös (tarkistettava että kaikilla ko. tyyppi käytössä) Selostus asiasta kohtaan - selvitys hakumenettelystä (julkinen/sisäinen jne.) - hakijoiden lukumäärä, haastateltujen nimet Päätös kohta - valintapäätös ja päätöksen perustelu - valittavan hakijan palvelussuhteen alkaminen ja kesto, hinnoittelutunnus ja tehtäväkohtainen palkka sekä muut tässä yhteydessä päätettävät palkanosat, työaikamuoto, koeaika - mahdollinen ehtolause terveydentilasta ja rikostaustan selvittämisestä Peruste - päätöksen perustana olevat säädökset Muutoksenhaku muutoksenhakuohje on valmiina päätöspohjassa Tiedoksiantotodistus - täytettävä aina viranhaltijapäätöstä tehtäessä - Tiedoksiantotapa, Kuntarekryssä sähköinen tiedoksiantomahdollisuus hakijan suostumuksella, postitse niille jotka eivät antaneet suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon - Valintapäätös toimitetaan Kuntarekryn kautta oikaisuvaatimusohjeineen kaikille hakijoille tiedoksiantona (skannattu valintapäätös liitteenä). Tiedoksianto toimitetaan postitse niille hakijoille, jotka eivät ole antaneet lupaa sähköiseen asiointiin. Jakelu - jakelut -välilehdeltä tai suoraan viranhaltijapäätöspohjaan - esim. Hakijat, henkilöstösuunnittelija, toimialan lautakunta - henkilöstöjaoston myöntämissä täyttöluvissa tiedoksi henkilöstösuunnittelijalle - muu tiedoksianto osastokohtaisten ohjeiden mukaan 10 b) Toimielimen tekemä virkaan valintapäätös - Toimielimen valitessa yhteenveto kaikista hakijoista Kuntarekry-ohjelmasta kokousmateriaalina nähtävillä kokouksessa

15 11. a)työsuhteisista ei tehdä valinnan vahvistamispäätöstä - kirjataan Populukseen työsopimukseen vahvistuksena, että lääkäritodistukset ja esim. rikosrekisteriote on esitetty (tai tulee esittää x.x.xxxx mennessä ja työsuhde alkaa ehdollisena) - b) Virkasuhteisista tehdään valinnan vahvistamispäätös - kirjataan että tarvittavat todistukset on esitetty ja valinta vahvistuu - tarvittaessa voidaan vahvistaa palkkaus, mikäli muutoksia valintapäätökseen nähden - toimielimen valitessa virkaan päätöstyyppinä käytetään virkavaalin vahvistamispäätöstä - viranhaltijan valitessa virkaan päätöstyyppinä käytetään henkilöstöpäätöstä 12. Asianavauskäsittely päätetään - mikäli työsuhde/virkasuhde purkautuu koeajalla tai muutoin tulee avoimeksi uudestaan valtuustokaudella, asian käsittelyn päättäminen puretaan ja prosessia jatketaan samalle asianavausnumerolle 13. Muutoksenhaku - viranhaltijapäätöksiin/kokousasiapäätöksiin tehdyt muutoksenhaut kirjataan samalle asianavausnumerolle 14. Rekrytoinnin päättäminen Kuntarekry-ohjelmassa koeajan päättymisen jälkeen (rekrytointivastaava huolehtii) Dynastyssa ei julkisiin asiakirjoihin on määriteltävä aina erikseen luku-/ylläpito-oikeudet tarvittaville henkilöille. Viranhaltijapäätöksen tekemisestä laadittu tekninen ohje löytyy intrasta.

16 Liite 4 REKRYTOINTIPROSESSI TYÖSUHTEESEEN VALITTAESSA (ASIANHALLINTA DYNASTYSSA)/SIJAISUUS 1. Asian avaaminen toimialalla Dynasty asianhallintaan/ TARKISTA ONKO ASIASTA JO TEHTY AVAUS (jos on, käytetään olemassa olevaa avausta) - otsikko: tehtävä-/virka nimike, vakanssinumero, työyksikkö (esim. Lähihoitajan tehtävä (123456) lääkäreiden vastaanotolla) - HUOM! Yli 6 kk kestävä sijaisuus vaatii täyttölupamenettelyn ja kirjaukset asianhallintajärjestelmään 2. Täyttöluvan hakeminen henkilöstöjaostolta - Täyttölupa haetaan henkilöstösuunnittelijan kautta - Täyttölupapyyntö perusteluineen lähetetään asianhallintajärjestelmän kautta suoraan kokoushallintaan osastopäällikön lausunnolla täydennettynä (osastosihteerit) henkilöstösuunnittelijalle sähköpostilla. - Täyttölupapyynnön yhteydessä tulee ilmoittaa asianavausnumero - Henkilöstösuunnittelija pyytää osastopäälliköltä asiaan lausunnon - Henkilöstösuunnittelija laatii kokousasian asianavauksesta käsin - Täyttölupaa koskeva kokousasia (perustelut tehtävän täyttämiselle, Huom! irtisanoutumisen syitä ei tuoda esille kokousasian pykälätekstissä, tehtävän hinnoittelutunnus, työaikamuoto, tehtäväkohtainen palkka työ-/virkasuhteen alussa, tehtävän vakanssinumero) 3. Tehtävä laitetaan avoimeksi täyttöluvan saamisen jälkeen - sisäiseen hakuun - ulkoiseen hakuun - tai valitaan sijainen suoraan ilman hakumenettelyä 4. Rekrytointiprosessia jatketaan liitteen 3 mukaisesti mikäli tehtävä on ollut haettavana. 5. Asianhallintaohjelmaan on kirjattava toimenpiteenä valinta, jos sijainen on valittu suoraan ilman hakumenettelyä

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa?

Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Kuinka välttää oikaisuvaatimukset rekrytoinneissa? Rekrytoija 2017 Noora Nordberg, Vihdin kunta Onnistuneen rekrytoinnin askelmerkit Valmistaudu huolella, tiedä mitä olet tekemässä Vältä muotovirheet Vertaile

Lisätiedot

Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO  Y-tunnus: 1(1) 2(1) Virkasuhteisten rekrytointiprosessit Henkilöstöpalvelut 1.8.2014, tarkistettu 1.6.2017 3(1) Virkasuhteisten rekrytointiprosessi Virkasuhteisten hakumenettely määräytyy kunnallisen viranhaltijalain

Lisätiedot

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet

Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Valintaprosessin lainsäädännölliset haasteet Rekrytoija 2010 9.-10.11.2010 Oulu henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen PPSHP Kunnan henkilöstö Kuntalaki 44 Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

Lisätiedot

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013

Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajien valintaprosessi Virve Kemppi 26.2.2013 Opettajavirkojen täyttäminen peruskouluissa ja lukioissa Opettajavirkojen ja tuntiopettajan tehtävien täyttäminen vakinaisesti 1.8.2013 alkaen Koulut antoivat

Lisätiedot

Kh liite nro 10/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain, konsernihallinnossa

Kh liite nro 10/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain, konsernihallinnossa Kh liite nro 10/1.6.2015 206 Dnro 464/01.01.00/2014 Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain, konsernihallinnossa Henkilöstöjaosto 3.9.2014 Päätös 1 2 3 4 Henkilöstöjaosto päätti ehdottaa kunnanhallitukselle,

Lisätiedot

Kh liite nro 11/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen sivistystoimen toimialalla 2015

Kh liite nro 11/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen sivistystoimen toimialalla 2015 Kh liite nro 11/1.6.2015 206 Dnro 464/01.01.00/2014 Rekrytoinnin keskittäminen sivistystoimen toimialalla 2015 Rekrytoinnin keskittäminen - Koskee vakituisia rekrytointeja - Sijaisrekrytointi toteutetaan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Kh liite nro 13/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain, yhdyskuntatekniikka

Kh liite nro 13/ Dnro 464/ /2014. Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain, yhdyskuntatekniikka Kh liite nro 13/1.6.2015 206 Dnro 464/01.01.00/2014 Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain, yhdyskuntatekniikka Henkilöstöjaosto 3.9.2014 Päätös 1 2 3 4 Henkilöstöjaosto päätti ehdottaa kunnanhallitukselle,

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan rekrytointiohjeistus

Kirkkonummen kunnan rekrytointiohjeistus Ohje Kh liite nro 14/ 206 Henkilöstöyksikkö Kirkkonummen kunnan rekrytointiohjeistus Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla kuntaan hankitaan hakumenettelyn kautta sen kulloinkin

Lisätiedot

Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO  Y-tunnus: 1(1) 2(1) Työsopimussuhteisten tehtävien rekrytointiprosessit Henkilöstöpalvelut Kh 25.3.2013 (Päivitetty 1.8.2014) Tarkistettu kh XX.5.2017 3(1) Työsopimussuhteisten tehtävien rekrytointiprosessit Työsopimussuhteisten

Lisätiedot

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI

REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN JA VIRAN VAALI Sivistyslautakunta 8 18.02.2015 Kunnanhallitus 42 16.03.2015 Kunnanhallitus 58 20.04.2015 Kunnanhallitus 65 27.04.2015 REHTORI-SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN VIRASTA, VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET Kaupunginhallitus 23.01.2017 24 1 Sisällys 1. Täyttölupamenettely 3 Tehtävän vakinainen täyttäminen 3 Tehtävän määräaikainen täyttäminen 3 Sijaisten palkkaaminen 4 Sisäiset

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain

Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain Kh liite nro 12/1.6.2015 206 Dnro 464/01.01.00/2014 Rekrytoinnin keskittäminen toimialoittain toimiala Henkilöstöjaosto 3.9.2014 Päätös 1 2 3 4 Henkilöstöjaosto päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 45 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikön maaperä ja jätteet -tiimin tiimipäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-359 Asianhallintasuunnittelijan toimen täyttäminen, vakanssinro 2000991832 Asianhallintasuunnittelijan toimi vapautuu 1.8.2017 aiemman toimenhaltijan

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen

Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen viraksi / kehittämiskoordinaattorin viran perustaminen Elinkeinot & kehitys Nordican 32 08.04.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 39 26.05.2016 Kunnanhallitus 189 04.07.2016 Elinkeinot & kehitys Nordican 51 02.09.2016 Kehittämiskoordinaattorin toimen muuttaminen

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin rekrytointiohje

Kauhavan kaupungin rekrytointiohje Kauhavan kaupungin rekrytointiohje Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA REKRYTOINNIN PERUSTANA... 3 3 REKRYTOINTIPROSESSI... 3 3.1 Selvitykset ennen rekrytointiprosessin

Lisätiedot

Uudelleensijoittamisprosessi

Uudelleensijoittamisprosessi Uudelleensijoittamisprosessi Viraston tulee määrittää (prosessiin osallistuvien) toimijoiden vastuut sekä sitoutua valtion hyvän henkilöstöjohtamisen noudattamiseen. Lähettävä virasto 1. Virkakortin hankkiminen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös

8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Sosiaali-ja terveysvirasto, Viiskulman terveyskeskuslääkärin virka HEL 2017-003865 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti valita lääketieteen lisensiaatti

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast

Rekrytointiapu. HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast HELSINGIN HIIPPAKUNNAN Muistio 1 (6) TUOMIOKAPITULI Heikki Hämäläinen 17.12.2008 Ritva Saario Hannu Ronimus Janne Silvast Rekrytointiapu Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Rekrytointiprosessin alku...2

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT PL KAAVI HPÄ/ Päätös työllistämislisästä

SOSIAALIPALVELUT PL KAAVI HPÄ/ Päätös työllistämislisästä VIRANHALTIJAPÄÄTÖS SOSIAALIPALVELUT PL 13 73601 KAAVI 16.8.2017 HPÄ/170009 Päätös työllistämislisästä Koillis-Savon Omakotiyhdistys ry on toimittanut Kaavin kuntaan 10.7.2017 hakemuksen työllistämislisästä.

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista 19.03.2014 Sivu 1 / 1 4615/01.01.01/2013 36 Selvitys suomenkielisen opetuksen tulosyksikön opettajien virkavalinnoista Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Virpi Leino, puh. 046 877

Lisätiedot

r e k r y t o i n t i o h j e l m a

r e k r y t o i n t i o h j e l m a Va a s a n k a u p u n g i n r e k r y t o i n t i o h j e l m a REKRYTOINTITYÖRYHMÄN RAPORTTI Johdanto Kaupunginjohtaja asetti 4.10.2004 työryhmän selvittämään ja kehittämään kaupungille toimivan rekrytointiohjelman.

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 28. 9.2011 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 52 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI

Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Kreettastiina Isohanni-Niiranen SAKKY Harri Åkerfelt SAMI Valmistelu Tarve Esitetään täyttölupaa toimeen tai virkaan Selvitys Henkilöstöhallinto selvittää onko organisaatiossa henkilöä, joka on lomautettu,

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Koulutusalajohtaja, Metsä, logistiikka ja rakentaminen, Toisen asteen koulutus

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Koulutusalajohtaja, Metsä, logistiikka ja rakentaminen, Toisen asteen koulutus Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Ammatillisen ohjaajan määräaikaisen toimen täyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa ajalla 2.10.2017-31.5.2018 TRE:4921/01.02.01/2017 Lisätietoja päätöksestä

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön 41 :n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto.

Hallintosäännön 41 :n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanhallitus 201 03.07.2017 Kunnanhallitus 219 21.08.2017 Kunnanhallitus 271 30.10.2017 Kunnanhallitus 305 11.12.2017 Kunnanjohtajan viran täyttömenettely (ohm. 193) Khall 03.07.2017 201 Lumijoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lisätiedot Sanna Teiro, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: sanna.teiro(a)hel.fi

Lisätiedot Sanna Teiro, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: sanna.teiro(a)hel.fi Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 20 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen HEL 2014-008275 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen, työkokemuksen sekä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 400 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-793-14 HEL 2014-011663 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Talous- ja tukiosaston

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Pääkäyttäjäpäivä Versio 5.2, julkaistiin kesäkuussa 2011 Tilastoraporteista FAQ

Pääkäyttäjäpäivä Versio 5.2, julkaistiin kesäkuussa 2011 Tilastoraporteista FAQ Pääkäyttäjäpäivä 4.10.11 Versio 5.2, julkaistiin kesäkuussa 2011 Tilastoraporteista FAQ Asiakkuusmallit Nosto (pelkkä ilmoittelu, ei rekrytointiprosessia Kuntarekryssä) Steppi (ei asetuksia, vähemmän koulutustarvetta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Sote

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Sote Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 3 Lehtori, ammatillinen koulutus, vuorotteluvapaan sijaisuus, lähihoitajakoulutus HEL 2016-000157 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Apulaisrehtori päätti kokonaisarvion

Lisätiedot

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Hallintojohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 35 03.02.2015 Kunnanhallitus 70 10.03.2015 Kunnanhallitus 109 12.05.2015 Kunnanvaltuusto 28 20.05.2015 Kunnanhallitus 143 23.06.2015 Hallintojohtajan viran täyttäminen 268/01.01.04/2014

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1279-16 HEL 2016-014443 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti poistaa tekemänsä päätöksen 25.1.2017

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2016 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Koulutusalajohtaja, Metsä, logistiikka ja rakentaminen, Toisen asteen koulutus

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Koulutusalajohtaja, Metsä, logistiikka ja rakentaminen, Toisen asteen koulutus Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Päätoimisen määräaikaisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopisto Treduun ajalle 1.9.2017-31.7.2018 TRE:5649/01.02.01/2017 Lisätietoja päätöksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (5) 50 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapäällikön viran täyttäminen HEL 2017-001923 T 01 01 01 01 Päätös päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 16 n maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden, maankäytön yleissuunnittelu -palvelun yleiskaavoitus -yksikön päällikön viran täyttäminen HEL 2017-005712 T

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta ja toimivallasta henkilöstöasioissa

Lisätiedot

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT

VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1 Liite Lapin yliopiston johtosääntöön VIRKOIHIN JA TOIMIIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKO, ESITTELY JA MENETTELYTAVAT 1.1 Viran perustaminen Virka on perustettava ennen täyttötoimenpiteisiin ryhtymistä. Viran

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA ÄHTÄRIN KAUPUNKI 19.06.2017 NÄHTÅVÄN OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 12.-16.6.2017 Vs. sivistystoimenjohtaja Päivi Ahopelto pvm 15.06.2017 138/2017 KIRJASTONHOITAJAN MMRMIK,4JNEN TOIMI Kaisa Tikkamäki

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Opiskelijapalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Apulaisrehtori, Opiskelijapalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Opinto-ohjaajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-716-16 HEL 2016-007428 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Apulaisrehtori päätti kokonaisarvioinnin perusteella

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007

KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 KORPILAHDEN KUNTA Sosiaalilautakunta 7/2007 SOSIAALILAUTAKUNNAN ESITYSLISTA Kokousaika Torstaina 16.8.2007 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat Liite 75 IRTISANOUTUMINEN -

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Ammatillisen koulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Ammatillisen koulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Päätoimisen tuntiopettajan ottaminen Tampereen seudun ammattiopistoon 1.11.2017 alkaen TRE:6274/01.02.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa hakivat seuraavat henkilöt: Kunnanhallitus 154 19.06.2012 Kunnanhallitus 177 07.08.2012 Hallintojohtajan viran täyttäminen // KHALL 154 Hallintojohtaja Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.04.2012 julistaa hallintojohtajan viran

Lisätiedot

MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET

MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET Muonion kunta MUONION KUNNAN HENKILÖSTÖPERIAATTEET Kunnanhallitus 24.9.2012 259 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI... 3 3. PALKKAUS... 3 4. PALKATUN HENKILÖSTÖN MUISTAMINEN... 4 5. KOULUTUS...

Lisätiedot

viranomainen kokouspäivämäärä sivu:

viranomainen kokouspäivämäärä sivu: 41 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 28 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten Mikeva 2. Palvelun hinnantarkistus Eduskunnan oikeusasiamies 3.

Lisätiedot

13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain Päätös

13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 13 Kasko, Stadin ammattiopisto, vs. lehtori, työkyvyn ylläpitäminen, työavain 5-748-17 HEL 2017-007777 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori päätti

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös

11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Kotihoidon ohjaajan viran täyttäminen, työavain 45-766-14 HEL 2014-009231 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelujen

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain 45-88-16 HEL 2016-002895 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302 267 12.10.2010 295 26.10.2010 324 10.11.2010 341 16.11.2010 33 01.02.2011 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtajan viran perustaminen ja viran aukijulistaminen/virkavalinnan valmistelu/viran vaali/virkavaalin

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ niin, että palvelut voidaan toteuttaa myös ruotsiksi.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ niin, että palvelut voidaan toteuttaa myös ruotsiksi. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (5) 241 Erivapauden myöntäminen terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta HEL 2017-001424 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti myöntää erivapauden

Lisätiedot

Koska tehtäväjärjestelyjä ei voi enää jatkaa, tulee käynnistää teknisen johtajan viran täyttöprosessi.

Koska tehtäväjärjestelyjä ei voi enää jatkaa, tulee käynnistää teknisen johtajan viran täyttöprosessi. Kaupunginhallitus 255 29.08.2017 Kaupunginhallitus 319 09.10.2017 Kaupunginhallitus 341 24.10.2017 Teknisen johtajan virka 1405/03.05/2017, 1029/03.05/2016 KH 29.08.2017 255 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 11 Stadin ammattiopisto, media-alan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-361-17 HEL 2017-005814 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 24/2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelun johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 24/2015 Perhe- ja sosiaalipalvelut Lastensuojelu Lastensuojelun johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 36 Malmin lastensuojelutarpeen arvioinnin johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen HEL 2015-009608 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot