Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/7 02.09.2014"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) 7 Poikkeamishakemus (Länsisatama, Hernesaarenkatu 15) (b-asia) HEL T Rakvv S, , Ksv 521 Päätösehdotus päättää hyväksyä Asunto Oy Kuikka c/o Verkkoisännöinti.fi Oy:n poikkeamishakemuksen, joka koskee asemakaavaa nro Hakemus koskee viisi kerrosta korkean asuinkerrostalon korottamista kahdella uudella asuinkerroksella. Kerrosalan lisäys (546 k-m²) suhteessa asemakaavassa sallittuun kerrosalaan (2 100 k-m²) on 26 % ja suhteessa nykyiseen kerrosalaan (2 819 k-m²) on 19 %. Lautakunta myöntää poikkeamisen seuraavalla ehdolla: Jatkosuunnittelussa kehitetään edelleen kadunpuoleisen korotuksen sovittamista rakennuksen arvoihin ja kaupunkikuvaan sekä huolehditaan, että pihanpuoleinen korotus ei heikennä liikaa omien eikä naapureiden pihojen valaistusolosuhteita. Hakija Asunto Oy Kuikka c/o Verkkoisännöinti.fi Oy (jättöpäivämäärä ) Rakennuspaikka 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 122 tontti 15. Hakemus Viisi kerrosta korkean asuinkerrostalon korottaminen kahdella uudella asuinkerroksella (546 k-m²) asuinkerrostalojen korttelialueella poiketen kaavoitus- ja kaupunkikuvallisista periaatteista siten, että kerrosalan lisäys (546 k-m²) suhteessa asemakaavassa sallittuun kerrosalaan (2 100 k-m²) on 26 % ja suhteessa nykyiseen kerrosalaan (2 819 k-m²) on 19 %. Voimassa olevassa asemakaavassa rakennus on merkitty kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokkaaksi rakennukseksi Hakija perustelee hakemustaan sillä, että rakennus on korttelijulkisivussa viereisiä taloja selkeästi matalampi. Korottaminen eheyttää korttelin kaupunkikuvaa ja vahvistaa rakennuksen piirteitä ja arvokkuutta. Lisäksi korottaminen tiivistää kaupunkirakennetta.

2 Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) Säännökset, joista poiketaan Osallisten kuuleminen Perustelut Korotuksen yhteydessä parannetaan talon yhteisiä tiloja siten, että piha-alueet ja kellaritilat uusitaan sekä lisäksi rakennetaan jätehuonerakennus, hissit, pesula, kuivaushuone ja pyörävarasto. Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 :n 1 momenttia. Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä ( ). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle. Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava nro Asemakaavan mukaan rakennus sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella (AK). Rakennuksen tai sen osan kerrosluku on kuusi ja rakennuksen kerroskorkeudet on määriteltävä siten, että rakennuksen korkeus kaupunkikuvallisesti sopeutuu naapurirakennusten korkeuteen. Rakennusalalle saa rakentaa k-m². Rakennusalalla tai sen osalla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää eikä sen kadunpuoleista julkisivua tai vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön hyvin soveltuvalla tavalla. Nykytilanteessa rakennus Hernesaarenkadun puolella viisi kerrosta korkea ja sisäpihan puoleinen siipirakennus on kolmesta kuuteen kerrosta korkea. Rakennuksen nykyinen kerrosala on k-m². Hakijan tarkoituksena on korottaa Hernesaarenkadun puoleista viisi kerrosta korkeaa julkisivua kahdella uudella asuinkerroksella (kerrosalan lisäys 546 k-m²). Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että kerrosalan lisäys (546 k-m²) suhteessa asemakaavassa sallittuun kerrosalaan (2 100 k-m²) on 26 % ja suhteessa nykyiseen kerrosalaan (2 819 k-m²) on 19 %. Lisäksi rakennuksen korottaminen muuttaa kadunpuoleista julkisivua ja vesikaton perusmuotoa vastoin kaavan suojelutavoitteita.

3 Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) Saadut lausunnot Kaupunginmuseo toteaa ennakkolausunnossaan ( ), että esitetyt toimenpiteet puuttuvat olennaisella tavalla Asunto- osakeyhtiö Kuikan pitkälti alkuperäisenä säilyneisiin ominaispiirteisiin ja julkisivun sekä vesikaton rakenteisiin. Kadunpuoleista julkisivua ja vesikattoa muutettaisiin purkamalla koko olemassa oleva ullakkokerros kattoineen. Julkisivua venytettäisiin kahden kerroksen korotuksella ja kokonaisuuteen lisättäisiin joukko parvekkeita ja terasseja. Lisäykset muuttaisivat julkisivuiltaan harkitun ja selkeän rakennuksen mittasuhteita huomattavasti ja koko rakennuksen ominaisluonnetta ratkaisevalla tavalla. Purkamisineen ja korotuksineen muutos rikkoisi olennaisella tavalla asemakaavan suojelumääräystä ja sen tavoitteita vastaan. Esitetyn kaltaisen muutoksen myötä rakennus kaupunginmuseon näkemyksen mukaan menettäisi suojeluarvonsa. Kaupunginmuseo ei näe näiden säilyttämistavoitteiden purkamiselle perusteita vaan pitää tärkeänä suojelutavoitteiden ylläpitämistä ja välittämistä eteenpäin. Mikäli Asunto-osakeyhtiö Kuikan suojelumääräys lähdetään esillä olevan poikkeamispäätöshankkeen myötä purkamaan, johtaa se väistämättä keskusteluun kaavallisen suojelun tarpeesta jo vuosikymmeniä sitten säilytettäväksi päätettyjen rakennusten ja laajalti juuri Art Nouveau -rakennusten kohdalla. Esillä olevaa poikkeamishankkeen tavoitteita on perusteltu pyrkimyksellä eheyttää kaupunkikuvaa. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kulttuuriympäristön arvojen mukaista ei kuitenkaan ole esimerkiksi kadunvarren räystäslinjan muokkaaminen yhtenäiseksi, kerrostuneissa usean eri vuosikymmenen ja rakennusvaiheen kuluessa syntyneissä kortteleissa. Tavoitteena on sen sijaan ajallisesti kerroksisen, historiallisesti monipuolisen ja moniilmeisen ja aidosti rakentamisaikakautensa tavoitteita ja saavutuksia ilmentävän todistusvoimaisen rakennetun kulttuuriympäristön säilyttäminen ja kehittäminen tuleville polville. Hernesaarenkatu 15 korotushanke nähdään tämän tavoitteen vastaisena. Esillä olevan suunnitelman kaltaiset laajamittaiset muutos- ja kehittämishankkeet tulisikin suunnata muihin kuin asemakaavallisen suojelun piiriin jo arvotettuihin, säilytettäväksi päätettyihin kohteisiin. Kaupunkialueiden ja rakennusten menneisyyden näkyminen kaupunkitilassa antaa hahmon kaupungin rakentumisen monivaiheiselle tarinalle, jonka pohjalle rakentuu myös sen tulevaisuus. Mikäli Asuntoosakeyhtiö Kuikassa tavoitellaan erityisesti lisärakentamista, tarjoaa ullakko tähän mahdollisuuksia ullakkorakentamisen poikkeamispäätöksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

4 Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) Kaupunkikuvaneuvottelukunta toteaa ( ), että suunnitelmanesittelymateriaali oli kiitettävää ja erittäin havainnollista mikä osoitti että suunnitelman taustalla oli perusteellinen rakennuksenjulkisivututkielma. Lisäksi suunnittelijan laatima ansiokas tutkimus ja valokuvateos Helsingin kantakaupungin rakennuskannanerilaisista korotuksista ja julkisivumuutoksista antaa käsityksenkaupungin kerroksellisesta rakentumisesta yleensä. Neuvottelukunta katsoi että suunnittelijalla on erinomaiset lähtökohdat etsiä ratkaisua ko. suunnittelu ongelmaan. Esitetty ratkaisu osoittaa, ettei tavoitteeksi asetettu yhtenäisempi kaupunkikuva kuitenkaan paranna kaupunkitilaa ja sen ymmärrettävyyttä. Rakennuksen sijainti suorakaiteisessa umpikorttelissa, joka kurottautuu pisimmälle monimuotoisista rakennuksista koostuvan telakka-alueen kylkeen sekä julkisivun edessä avautuva, 2000-luvun lopulla rakennettu Eiranrannan alue motivoivat julkisivurintaman monimuotoisuutta ja mittakaavallista vaihtelua. Rakennuksen eheä hahmo ja jugendarkkitehtuurin tunnistettavuus kärsisivät ja korotuksen piirteet sotkeutuisivat uusien rakennusten vaikutuksesta hämmentäväksi hybridiksi. Oleva tilanne on nykyisellään eloisuudessaan luonteva ja arkkitehtuuri tukee ympäristön historiallisen kehityksen luettavuutta. Rakennuksen arkkitehtoniset, historialliset ja kulttuurihistorialliset arvot on tunnistettu ja katsottu suojelemisen arvoiseksi jo vuonna1977 lainvoiman saanutta asemakaavaa laadittaessa. Kun vielä otetaan huomioon korttelin toisesta päästä alkavajugend-tyylistään tunnettu Eiran huvila-alue (RKY 2009 alue, sekä rakennukset että ympäristö suojeltu asemakaavassa), on eheän ja selkeän jugendtalon säilyttäminen umpikorttelin osana perusteltua. Neuvottelukunta ei katsonut rakennuksenkadunpuoleisen osan korottamista mahdolliseksi. Sen sijaan neuvottelukunta katsoo, että kadunpuoleisen osan ullakonrakentaminen asunnoiksi sekä siihen liittyvä pihasiivenkorottaminen olisi mahdollista. Tällä tavoin kaupunkikuvaan luotaisiin pienemmällä eleellä sinänsä tervetullutta kerroksellisuutta ja samalla saataisiin miellyttäviä, merelle näkymiä avaavia perusasuntotyypeistä poikkeavia kaupunkiasuntoja. Lausuntonaan neuvottelukunta ei puoltanut esitettyä suunnitelmaa. Jäsen Lindroos jätti lausunnosta eriävän mielipiteen todeten, että rakennuksen korottamiselle on kaupunkirakenteelliset ja kaupunkikuvalliset edellytykset ja että korottaminen täyttää osaltaan myös tavoitteita lisätä asuntokantaa kantakaupungissa.

5 Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) Vastine Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaava on suojelun osalta vanhentunut. Tulevan kantakaupungin asemakaavojen uudistamistyön yhteydessä on tarkoitus tarkistaa myös suojelumääräykset. Korotuksen osalta rakennuksen kadun- ja sisäpihan puoleista julkisivua ja rakennuksen vesikattoa esitetään muutettavaksi. Rakennuksen korottaminen edellyttää kaupunkikuvallisesti merkittäviä muutoksia rakennuksessa ja sen rakennusosissa. Kaupunginmuseo ja kaupunkikuvaneuvottelukunta ovat antaneet hakemuksesta kielteiset lausunnot haetun toimenpiteen ja kaavan rakennussuojelutavoitteiden ristiriidan johdosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto kuitenkin katsoo, että vaihtoehtoiset tutkielmat osoittavat rakennuksen korottamisen ja rakennussuojelutavoitteiden olevan sovitettavissa yhteen ja että rakennuksen korottaminen on tämän perusteella mahdollista. Suunnittelijat edellyttävät kuitenkin jatkokehittelyä. Jatkosuunnittelulla on mahdollista saavuttaa suunnitteluratkaisu, joka tyylillisesti ja kaupunkikuvallisesti sopii hyvin rakennukseen ja ympäristöön. Korottaminen lisää monimuotoista asuntotarjontaa ja eheyttää kaupunkikuvallisesti korttelijulkisivua ja näin toistaa lukuisia kantakaupungin yksittäisten kaupunkikuvan kannalta vastaavassa asemassa olleiden vanhojen kadunvarsirakennusten korotuksia. Rakennuksen korotus pihan puolella jatkaa alemman kerroksen ja ylemmän kerroksen terassirakenteiden osalta julkisivulinjaa ja aiheuttaa siten jonkin verran muutoksia sekä omien että molempien naapuripihojen valaistusolosuhteissa. Jatkosuunnittelussa on huolehdittava esimerkiksi korotuksen sisäänvedolla, että tästä aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni. Korotuksen yhteydessä parannetaan asukkaiden asuinympäristöä. Korotuksen asuinkerrosala ei edellytä uusia autopaikkoja. Poikkeaminen voidaan myöntää seuraavalla ehdolla: Jatkosuunnittelussa kehitetään edelleen kadunpuoleisen korotuksen sovittamista rakennuksen arvoihin ja kaupunkikuvaan sekä huolehditaan, että pihanpuoleinen korotus ei heikennä liikaa omien eikä naapureiden pihojen valaistusolosuhteita. Poikkeamisen erityinen syy on kaupunkikuvan eheyttäminen, olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö ja asuinympäristön parantaminen.

6 Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) Sovellettavat oikeusohjeet Maksu Jatkotoimenpiteet Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 1 mom, 171, 172, 173 ja 174 Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta, kaupunkisuunnittelulautakunta , 140 Kaupunkisuunnittelutoimen johtosääntö 6 kohta 19a Rakennusvalvontataksa 2014, euroa Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdollisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettävä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä päivänä , jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Kuulutusteksti kirjaamoon. Esittelijä Lisätiedot asemakaavapäällikkö Olavi Veltheim Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: jari.huhtaniemi(a)hel.fi Liitteet 1 Alustavat suunnitelmat (sisältää asemapiirroksen) 2 Ympäristökartta 3 Asemakaavaote 4 Havainnekuvat 5 Kaupunginmuseon ennakkolausunto

7 Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (7) Otteet Ote Hakija Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kaupunkisuunnittelulautakunta Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Lainvoimaisuusohje Liite 1 Liite 2 Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tiedoksi Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski Kaupunkisuunnitteluvirasto/Wiberg Kiinteistövirasto/Samane Rakennusvalvontavirasto/Saransalmi Kaupunginmuseo/Anne Mäkinen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 28 05.02.2014. 28 Asianro 5373/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 28 05.02.2014. 28 Asianro 5373/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 28 Asianro 5373/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / As Oy Kuopion Valionportti / Vahtivuori 2-41-6 (Kauppakatu 7) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos

L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos L11, Korttelin 14 osan, Keksitehdas Paikkarinkatu 2-4, asemakaavan muutos Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 17.11.-31.12.2015 (MRA 27 ) Lausuntopyynnöt Uudenmaan Ely-keskus Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 17.12.2014 14/0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 33/2015 1 (41) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 33/2015 1 (41) YLIARKKITEHTI HENKILÖTIEDOT POISTETTU 7.5.2015 Yliarkkitehti on 7.5.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset: 185 194 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2015, jolloin päätösten

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa.

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 20. päivänä tammikuuta 2010 päivättyä ja 12.8.2010 muutettua (laus.) asemakaavakarttaa. Teutori (10/2005) 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavanmuutos:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.6.2015 Taltionumero 1655 Diaarinumero 2557/1/14 1 (8) Asia Valittaja Purkamislupaa koskeva valitus Nurkkakivi ry Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN

VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT LAUSUNNOT VASTINEINEEN 5.3.2015 LIITE 15 MUOTOILUAKATEMIA 1-20, VÄINÖLÄNNIEMI VALMISTELUVAIHEESTA SAADUT Valmisteluvaiheen aineisto annettiin tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 27.8.2014 ja nähtävänä aineisto on ollut MRL

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 132. Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 18.09.2014 Sivu 1 / 1 3569/10.03.00/2014 132 Uudelleenkäsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, Purkamislupa-asia, 2014-654, Westendintie 43 02160 ESPOO, Asunto Oy Westendintie 43 Espoo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 137 07.08.2013. 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (1) 137 Asianro 3753/10.03.00/2012 Poikkeaminen (LTK) / Kiinteistö Oy Kuopion Asemakatu 30-32 (Hotelli Cumulus) / Maljalahti 3-15-7 (Puijonkatu 32) Vs. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (31) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 2/2015 1 (31) LUPAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.1.2015 Lupayksikön päällikkö on 20.1.2015 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 26-36 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.1.2015, jolloin

Lisätiedot

Diaarinumero: 2803/1/11 Antopäivä: 25.1.2013 Taltio: 299

Diaarinumero: 2803/1/11 Antopäivä: 25.1.2013 Taltio: 299 25.1.2013/299 KHO:2013:15 Luonnonsuojelulain mukainen hävittämis- ja heikentämiskielto - Lisääntymis- ja levähdyspaikka - EU-oikeudelliset velvoitteet - Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa - Pohjanlepakko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Maankäyttölautakunta 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 16:00-20:10 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2, II krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI

15.12.2011 615/303/2011. Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Espoon kaupunki Kirjaamo PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI 15.12.2011 615/303/2011 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 14.11.2011 ASIA / ÄRENDE Lausunto asemakaavan

Lisätiedot

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko 17.9.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite 31 98 Ilmoitusasiat 32 99 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

SUOJELUESITYKSEN TEKIJÄN PERUSTELUT

SUOJELUESITYKSEN TEKIJÄN PERUSTELUT MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR 12.4.2012 059/600/2011 Uudenmaan ELY-keskus PL 36 00520 HELSINKI VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 28.11.2011 ASIA / ÄRENDE LAUSUNTO TELAKKARANNAN SUOJELUSTA

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012

JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI KAAVAEHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 6.9. 8.10.2012 Tämä raportti sisältää tiivistelmät Joensuun keskustan osayleiskaavaehdotuksesta saadusta palautteesta ja esitykset

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2014 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 29.04.2014 klo 18:00-19:10 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN

RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNUSLUVAN JA TOIMENPIDELUVAN HAKEMINEN OHJE Huhtikuu 2008 Korvaa ohjeen Heinäkuu 2007 YLEISTÄ Uuden rakennuksen rakentaminen tai lisärakentaminen, jota on myös rakennuksen korottaminen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KATUALUEEN SEKÄ 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 5, 6, 7, 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VÄINÖNKADUN JA YLIOPISTONKADUN KULMAUS KAAVATUNNUS 03:105

Lisätiedot