LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 115. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:03-19:38 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg Bengt jäsen Liljestrand Tom jäsen Lindfors Leena jäsen Paakkanen Petra jäsen Erämaja Elias jäsen Vilamaa Asko jäsen Ekström Veikko jäsen MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja klo Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja poissa Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja,sihteeri Frondén Sten kehittämisjohtaja Ylikangas Mia kaupungingeodeetti 68 POISSA Kettunen Kirsi talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa maaliskuuta TARKASTUS Bengt Kullberg Anja Järvinen. PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 28. maaliskuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Jätehuollon yhteislautakunnan perustaminen Jätetaksojen tarkistaminen Oikaisuvaatimus - Nostokuljetus He-Wi Oy Valkon jääaseman myynti Valkom Is Oy Ab:lle Sopimus yhteisestä koulutoimesta, päivitys lähtien Työttömien opintosetelit, Valkon kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut lähtien Lähipalvelupisteiden lakkauttaminen Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 134

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 64 Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 65 Valittiin jäsenet Bengt Kullberg ja Anja Järvinen.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Jätehuollon yhteislautakunnan perustaminen 28/ /2012 TL 37 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakuntien ympäristönsuojelun ja tek nisen puolen viranhaltijoista sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n edustajis ta koottu työryhmä on selvittänyt syksyn 2011 aikana muuttuvan lainsäädännön tuomia muutoksia jätehuoltoon. Työryhmä on valmistellut ehdotuksen tarvittavista muutoksista. Itä-Uuden maan Jätehuolto Oy:n halli tus on hyväksynyt työryhmän ehdotuksen ko kouksessaan Uuden jätelain 23 :n mukaan kuntien omistaman jätehuoltoyhtiön toimi alueen jätehuoltoviranomaisena toimii yhteistoimin ta-alueen kuntien yhtei nen toimielin, jätehuollon yhteislautakunta. Jätelautakunta on kuntalain mu kaan isäntäkunnan lautakunta, johon muut yhteistyökunnat valitsevat edus tajansa. Sopimuksen tarkoitus on, että allekirjoittaneet kunnat sopivat liittee nä ole valla so pi muk sel la sii tä, että kuntien yhtei senä jätehuoltoviranomaise na toi mii Por voon kau pun gin lautakunta, jota nimitetään Porvoon alueelli seksi jä telautakunnaksi. Jätelautakunta hoi taa sopijakuntien jä telain 23 :n mukai set vi ranomais teh tävät kun tien yhtei senä toimielimenä kuten sopi muk sessa määrätään. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja selkeyttää viranomaistehtävien hoitoa ja purkaa eri kunnissa olevia päällekkäisiä hallinnollisia ra kenteita. Lisäksi tavoitteena on varmistaa jätehuollon viranomaistehtävissä kuntalais ten kannalta yhdenmukainen ja toimiva päätöksenteko. Sopimuksen osa puolina ovat Askolan kunta, Lovii san kau punki, Por naisten kunta, Porvoon kaupunki ja Sipoon kunta. Sopijakunnat ovat Itä-Uuden maan Jätehuolto Oy:n osakaskuntia. Kunnan jätehuoltoviranomaisena lauta kunta vastaa ja päättää toimialueel laan muun ohella seuraavista asioista: 1) Jätehuoltomääräysten hyväksymi nen 2) Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen 3) Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus ) Jätetaksan hyväksyminen 5) Jätemaksujen maksuunpano 6) Jätemaksumuistutusten käsittely 7) Jätemaksujen kohtuullistamispäätökset 8) Muut lainsäädännön vaatimat jätehuollon viranomaistehtävät Liite 25 sopimus yhteisestä jätelautakunnasta Porvoon alueellisen jätelautakunnan johtosääntö Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle/valtuustolle, et tä Loviisan kau pungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelau ta kunta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti Lautakunnan päätös on ehdotuksen mukainen Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 66 Liite no 18. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kau pungissa perustetaan jätelain 23 :n tarkoittama jätelautakunta liitteenä ole van sopimuksen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Jätetaksojen tarkistaminen 27/02.00/2012 TL 38 Valmistelija: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitus on kokouksessaan päät tänyt esittää, että sen omistajakunnat päättäisivät jätemaksutaksan muutok set liitteiden mukaisesti. Jätemaksutaksan tulisi olla lainvoi mainen alkaen. Jätemak su tak saan esitettävien muutosten perusteet on esitetty myös tämän py kälän liit teessä. Keskeisin syy tyhjennysmaksujen korotuksiin ovat kulje tus ura koijille mak settavien urakkakorvausten korotukset. Kuljetusyritysten urak ka kor vaukset nousevat, koska ne on sidottu kustannusindeksiin. Kulje tus yri tysten urakka korvauksissa tapahtuvat muutoksen vaikuttavat maksui hin kuntakoh taisesti. Askolan ja Pornaisten osalta tyhjennyshinnat ovat las ke neet kilpailutusten kautta. Syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen koro tus aiheutuu osin myös siitä, että syväkerätty jäte kuljetetaan jatkossa pää osin Kotkaan hyödynnet täväksi energiana. Kustannusten kasvu on otettu tässä taksassa huo mi oon. Tyhjennyshintojen keskimääräinen korotus yhtiön toimialueella on 3,2 %. Hintamuutokset vaihtelevat eri kunnissa -16 ja 13 prosentin välillä 240 ja 600/660 litran jäteastioilla. Yli 90 prosenttia Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n asiakkaista käyttää 240 litran tai 600/660 litran jäteastioita. Omakoti talossa asuvalle perheelle esitetyt muutokset merkitsevät seuraavia vuosi kustannusten muutoksia (jäteastia 240 litraa, tyhjennysväli 2 viikkoa): - Porvoo 8,58 /vuosi - Sipoo 5,98 /vuosi - Loviisa 0,52 /vuosi - Askola -20,54 /vuosi - Pornainen -9,62 /vuosi Syväkeräysastioiden tyhjennyshintojen keskimääräinen korotusprosentti on 25. Liitteessä on esitetty kaikki nykyiset ja ehdotetut uudet tyhjennyshinnat (alv 23 %) muuttuneiden hintojen osalta.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Liite 26 Jätemaksutaksa Jätemaksutaksaan esitettävät muutokset perusteluineen Jätemaksutaulukko Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n esittämän taksakorotuksen hyväksyttäväksi. Lautakunnan päätös on ehdotuksen mukainen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 67 Liite no 19. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n esittämän taksakorotuksen. Ehdotuksen mukainen.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus - Nostokuljetus He-Wi Oy 93/ /2012 KH 68 Valmistelija: kaupungingeodeetti Mia Ylikangas, puh Nostokuljetus He-wi Oy on jättänyt sähköpostitse oikaisuvaati muksen (dnro 93/ /2012) koskien kaupungingeodeetin päätöstä 14, , Vuokrasopimusten uusiminen, He-Wi Oy. Kuntalain (365/1995) 93 :n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaannista. Lain 95 :n mukaan asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämises tä. Kaupungingeodeetin päätös on tehty ( 14). Päätös ja ohjeet oi kaisuvaatimuksen tekemistä varten on postitettu asianosaiselle Tämän perusteella oikaisuvaa timus olisi pitänyt tehdä viimeistään Oikaisuvaatimus on tullut myöhässä, joten se tulee jättää tutkimatta. Liite no 20. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää jättää Nostokuljetus He-Wi Oy:n oikaisuvaati muksen tutkimatta, koska se on saapunut oikaisuvaatimusajan jälkeen. Kuultiin kaupungingeodeetti Mia Ylikangasta päätöksen taustoista. Päätös ehdotuksen mukainen.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Valkon jääaseman myynti Valkom Is Oy Ab:lle 227/ /2012 ELKJ 3 Valmistelija: kehittämisjohtaja Risto Nieminen Loviisan kaupunginvaltuusto päätti Valkon jääaseman uusimises ta, sillä vanha kaupungin omistama jääntekolaitteisto oli hajonnut. Laitteis to ei muutoinkaan vastannut hygienialain säädöksiä. Uusi jääasema toteutet tiin Uudenmaan TE-keskuksen mk:n avustuksella ja kokonaiskus tannukset olivat ,67 mk. Jääasema otettiin käyttöön ja aseman vuokrasopimus, jonka mu kaan vuokra on mk/vuosi, tehtiin Valkom Is Oy Ab:n kanssa. Sopi muksen mukaan Valkom Is vastaa myös jääaseman ja sen koneiden ja lait teiden ylläpidosta sekä korjauksista ja vesimaksuista, lämmityksestä sekä sähköstä. Valkom Is on toimittanut Loviisan kaupungille kirjeen, jossa todetaan, että laitteiston käyttö on ollut lähes alusta saakka huomattavasti vähäisempää, kuin sopimusta tehdessä oletettiin. Alhaisen käyttöasteen johdosta jääkone on vaatinut jatkuvasti korjauksia ja toiminta on ollut tappiollista. Kirjeessään Valkom Is anoo, että jäähilekone ja sen yhteydessä oleva raken nus siirretään yhtiön omistukseen, jotta yhtiö voi toteuttaa tarvittavat kor jaukset. Vuokrasopimus muutettaisiin koskemaan vain maa-aluetta. Vaihto ehtona kirjeessä esitetään, että kaupunki korjaa laitteen tai ostaa uuden jää hilekoneen ja muotoilee vuokrasopimuksen uudelleen. Valtionosuussäädösten mukaan jääasema voidaan myydä ilman vaaraa val tionosuuden takaisinperintää. Loviisan kaupungin kirjanpidossa jääaseman arvo oli syksyllä 2011 yhteensä 3 850,58. Jääaseman toiminnan ja Lovii san kaupungin kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta myydä jääasema Val kom Is Oy Ab:lle ja laatia vuokrasopimus aseman tarvitseman noin 20 m²:n maa-alueesta. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää käyttöomaisuuden myynnistä.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Liite nro 1. Esittelijä: kehittämisjohtaja Sten Frondén Elinkeino- ja kehittämisjaosto esittää Loviisan kaupunginhallitukselle, että Valkon jääasema myydään Valkom Is Oy Ab:lle hintaan 3 900, joka mak setaan vuoden 2012 aikana. Samalla esitetään, että tarvittavasta noin 20 m²:n maa-alueesta tehdään toistaiseksi vuokrasopimus, jossa vuotuinen vuokra on 100 ja johon sisältyy velvoite vesi- ja sähkömaksujen hoitamisesta laskujen mukaan. Ehdotuksen mukainen. KH 69 Liite no 21. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää, että Val kon jää ase ma myy dään Valkom Is Oy Ab:lle hin taan 3 900, joka mak se taan vuo den 2012 ai kana. Sa malla esite tään, et tä tarvit tavasta noin 20 m²:n maa-alueesta teh dään tois taiseksi voi massaoleva vuokrasopimus, jos sa vuotuinen vuokra on 100 ja jo hon sisäl tyy vel voite vesi- ja sähkö mak sujen hoitami sesta las kujen mukaan. Ehdotuksen mukainen.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sopimus yhteisestä koulutoimesta, päivitys lähtien 173/ /2012 SL 25 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh ja kou lutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh Loviisan koulutuspäällikkö, taloussuunnittelija ja sivis tys johtaja ovat yh teistyössä Lapinjärven ja Myrskylän koulutoimen edustajien kanssa päi vittäneet voimassa olevaa koulusopimusta yhteisestä koulutoimes ta. So pi mus astui voi maan Suurimmat muutokset ja päivitykset sopimuksen sisällössä perustuvat mm.pe rusope tuk sen lain sää dän nön muutoksiin (Perusopetuslaki 628/1998, 14-17) ja ne on kir jat tu sopimukseen ensimmäiseen lukuun: Yhteisen kou lu toi men laa juus koh taan 2 Eri tyis ope tus. Sopimuksen kolmanteen lukuun: Kustannusten jako yhteisen koulutoimen osal ta on tarkennettu ja muutettu sopimustekstiä, siten että sijantikunnan (Lo vii sa) ja so pi ja kuntien (Lapinjärvi ja Myrskylä) välinen rahoitus ja sopi ja kun nilta perittävät korvausperiaatteet eri koulutusmuotojen sekä hallinnon koh dalla ovat selkeämmät. Uusina asioina edellä mainitun luvun alla ovat:luok ka muotoinen erityisopetus, vai keim min kehitysvammaisten ja muiden vam mais ten las ten ope tus, aamu- ja iltapäivätoiminta se kä loma-ai kojen hoito, oppi laan kuntoutus sekä oppi laan henkilökohtainen tuki. Sopimuspäivityksen yhteydessä lukuihin 2, 4 ja 5 on tehty pieniä muutok sia, jotka eivät varsinaisesti vaikuta sopimuksen sisältöön. Liite 5 Esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopi muksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki hyväksyy päivitetyn koulusopi muksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus KH 70 Liite no 22. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kau punki hy väk syy päivitetyn koulusopimuksen yhteisestä koulutoimesta siten, että se astuu voimaan takautuvasti lähtien. Ehdotuksen mukainen.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Työttömien opintosetelit, Valkon kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut lähtien 170/12/2012 SL 26 Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh Valkon kansalaisopisto ja Lovisa svenska medborgarinstitut ovat rei lun kymmen vuoden ajan yhteistyössä paikallisen työ- ja elinkeino toi mis ton kans sa tar jon neet työt tö mil le maksuttoman mahdollisuuden osal lis tua opis tojen kurs seil le ns. opin tose te lin avulla. Ennen Liljendalin, Lovii san, Perna jan ja Ruotsinpyhtään yhdistymistä jokainen kunta kus tansi oman kun nan opintosetelien käytöstä. Uuden Loviisan perustamisen jälkeen ei työttö mien opintosetelikäytännöstä ole tehty päätöksiä Opintosetelin tämänhetkinen arvo on 100 eu roa/ luku vuosi. Lapinjärvi ja Pyh tää maksavat oman kuntansa opintosetelien käytöstä. Lukuvuonna ko.opintoseteleitä myönnettin Loviisassa 57 kpl. (Va ko:40 ja Mi:17). Näiden avulla työttömät työnhakijat osallistuivat 101 eri kurs siin opis toissa (Vako:70 ja Mi:31). Kustannukset kaupungille edellä mai ni tuis ta osallistujista olivat 3 513,50 euroa. Edellä mainittu toimintatapa sekä yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston kans sa on osoittautunut toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi ja sitä on syytä jat kaa myös lähtien. Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että: - työttömille työnhakijoille tarjottavan maksutto man opin to se te lin käyt töä jatketaan kansalaisopistoissa lähtien - kustannukset opintosetelien käytöstä varataan vuoden 2013 talousarvi oon ja maksetaan lähtien kaupungin hen ki löstöhallinnon määrärahois ta. Asian käsittely Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavalla lisäyksellä: - työttömille työnhakijoille ja kuntoutustuella oleville tarjottavan maksutto man opin to se te lin käyt töä jatketaan kansalaisopistoissa lähtien Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että: - työttömille työnhakijoille ja kuntoutustuella oleville tarjottavan

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus maksutto man opin to se te lin käyt töä jatketaan kansalaisopistoissa lähtien - kustannukset opintosetelien käytöstä varataan vuoden 2013 talousarvi oon ja maksetaan lähtien kaupungin hen ki löstöhallinnon määrärahois ta. KH 71 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää, että työttömille työnhakijoille ja kuntoutustuella oleville tarjottavan mak suttoman opintosetelin käyttöä jatketaan kansalaisopistoissa lähtien. kustannukset opintosetelien käytöstä varataan vuoden 2013 talousar vioon ja maksetaan lähtien kaupungin henkilöstöhallinnon määrärahoista. Ehdotuksen mukainen.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Lähipalvelupisteiden lakkauttaminen / /2012 KTL 8 Valmistelija: Kirjastotoimenpäällikkö Jenny Olsson-Korsu Esittelijä: V.s. kirjastotoimenpäällikkö Saara Salin, puh Loviisan kuntafuusion yhteydessä laadittu yhdistymissopimus on voimassa vielä vuonna 2012, jonka jälkeen kaupungin palveluverkkoon ja palveluiden järjestämisen periaatteisiin lienee odotettavissa muutoksia. Kaupungin johtoryhmä on keskustellut yhdistymissopimuksen sisällöstä ja jatkosta kokouksessaan ja pyytänyt virkamiehiä valmistelemaan mahdolliset muutosehdotukset toimialoittain lautakuntien käsiteltäviksi alkuvuonna Hallitus ja valtuusto käsittelevät johtoryhmän suunnitelman mukaan kokonaisuuden maaliskuun aikana. Yhdistymissopimuksen mukaisesti Loviisan alueella toimii tällä hetkellä kolme lähipalvelupistettä; yksi Pernajan lähikirjaston, toinen Ruotsinpyhtään lähikirjaston ja kolmas Liljendalin maaseututoimiston yhteydessä. Lähipalvelupisteiden perustamisen lähtökohtana oli taata tietyt kunnalliset palvelut lähipalveluna myös kuntien yhdistämisen ja hallinnon keskittämisen jälkeen. Ajatuksena oli myös tehdä yhteistyötä seurakunnan ja valtion viranomaisten kanssa. Nämä eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita yhteistyöstä, ja näin ollen lähipalvelupisteissa tarjotaan ainoastaan kunnallisia palveluja. Valitettavasti kunnallistenkin palveluiden tarjoaminen on jäänyt kovin vähäiseksi; palvelua on hankala ulkoistaa ja hajauttaa, kun virkamiehet ja asiantuntemus löytyvät toisaalta. Voidaan sanoa, että perustamisen takana ollut ajatus oli hyvä, mutta käytännössä lähipalvelupisteille ei ole löytynyt omaa, kuntalaisille lisäarvoa tuottavaa palvelukonseptia, ja käyttökin on jäänyt kovin vähäiseksi. Valtaosa niistä palveluista, joita pisteissä on tarjolla, eli m.m. kunnallisten pöytäkirjojen esilläpito, kopiointimahdollisuus, asiakaspäätteet ja yleinen neuvonta, kuuluvat kirjastojen normaaliin palveluvalikoimaan, joten tuntuu keinotekoiselta puhua erillisistä lähipalvelupisteistä ja ylläpitää niitä. Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että nykymuotoiset lähipalvelupisteet lakkautetaan yhdistymissopimuksen rauetessa alkaen. Nykyisten lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen siitä, mitä

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toimintaa, ilman "virallisen lähipalvelupisteen" statusta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. KH 72 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että nykymuotoiset lähi palvelupisteet lakkautetaan yhdistymissopimuksen rauetessa al kaen. Nykyisten lähipalvelupisteiden hoitajien kanssa sovitaan erikseen sii tä, mitä palveluita yksikkö jatkossa tarjoaa asiakkailleen osana yksikön toi mintaa, ilman "virallisen lähipalvelupisteen" statusta. Jäsen Agneta Alm ehdotti jäsen Tom Liljestrandin kannattamana, että ehdo tus muutetaan seuraavanlaiseksi: "Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että nykyisten lähipal velupisteiden hoitajien kans sa sovitaan erikseen siitä, mitä palveluita yksik kö jatkossa tar joaa asiakkail leen osana yksikön toimintaa." Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 73 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhalli tukselle tiedoksi: - kaupungingeodeetti, 1-20, - kaupunginjohtaja, 1, - hallintojohtaja, 3. Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 74 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - rakennus- ja ympäristölautakunta kulttuurilautakunta tekninen lautakunta yksityistiejaosto sivistyslautakunta Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille ja jaostolle ett ei se kun ta lain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Jäsen Agneta Alm ilmoitti jääviyden ja poistui kokoussalista pykälän käsit te lyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 75 a) Uudenmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja , b) Porvoon kaupungin terveydensuojelujaoston pöytäkirja , c) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja , d) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Merkittiin tiedoksi.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450 Kaupunginhallitus AIKA 01.10.2012 klo 17:01-17:56 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345 Kaupunginhallitus AIKA 27.06.2011 klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 265 Kaupunginvaltuusto AIKA 14.12.2011 klo 18:08-19:24 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 17:30-21:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 12.05.2014 klo 17:00-20:52 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 17:00-20:52 kv:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen hyväksyminen, alue 1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:00-17:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 125 Lietvesi - Suur-Saimaan osayleiskaavan päivityksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 668 Kaupunginhallitus AIKA 10.11.2014 klo 15:00-18:44 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot