ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-19:07 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 83 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 84 Äänekosken kaupungin ympäristölupahakemus: Sumiaisten Haketien 5 pienjäteasema 85 Keski-Suomen ELY-keskuksen (ent. Tiehallinto, Keski-Suomen tielaitos) 10 maa-ainesluvan päättyminen Pyyrinlahden kylässä tilalla Met- sä-lepistö Rnro 13:11 86 Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma Vastaaminen Äänekosken Koiviston kylässä "Hujakolla" olevan kiinteistön 20 käyttöä koskevaan kirjeeseen 89 Vuoden 2011 talousarvion, toiminnan tavoitteiden sekä vuosien taloussuunnitelman laatiminen 90 Seuraava kokous Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat 31

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Tuire 17:00-19:07 puheenjohtaja Tuikka Kimmo 17:00-19:07 varapuheenjohtaja Autio Arto 17:00-19:07 jäsen Hintikka Saara 17:00-19:07 jäsen Hytönen Meeri 17:00-19:07 jäsen Laitila Jukka 17:00-19:07 jäsen Neste Veijo 17:00-19:07 jäsen Pasanen Kauko 17:00-19:07 jäsen Ruuska Virva 17:00-19:07 jäsen Tammelin Helena 17:00-19:07 jäsen Tarvainen Veikko 17:00-19:07 jäsen POISSA Jauhiainen-Maukonen Helena jäsen Pekonen Paula jäsen Humppi Juha varajäsen Nyholm Rolf kh:n puheenjohtaja MUU Lunttila Tommi 17:00-19:07 kh:n edustaja Sihvonen Pirkko 17:00-19:07 ympäristöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Tuire Alatalo puheenjohtaja Pirkko Sihvonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Meeri Hytönen Saara Hintikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ kello ympäristötoimistossa Eija Rantanen toimistosihteeri

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 82 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n perusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimite taan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vä hintään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin. Merkittiin, että ennen varsinaisen kokouksen alkua lautakunta osal listui klo Äänekosken keskustan kehittäminen suunnitelman esittelytilaisuuteen valtuustosalissa

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 83 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta va litsee keskuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mikäli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päi vänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raavana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäi senä työ päivä nä sen jäl keen klo ym pä ristötoi mis tossa, osoite Ki sa katu 4, Suo lahti. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Kimmo Tuikka ja Arto Autio. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Meeri Hytönen ja Saara Hintikka

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Äänekosken kaupungin ympäristölupahakemus: Sumiaisten Haketien pienjäteasema YMPL Äänekosken kaupungin Sumiaisten pienjäteasema toimii osoittees sa Haketie 10. Toiminta täs sä pisteessä on aloitettu Aikaisemmin jäteasema toimi Kukkoniementien varressa. Asema palve lee pääasiassa Sumiaisten alueelta tulevien kotitalouksissa ja vapaa-ajanasunnoilla syntyvien jätteiden pienerien vastaanotto- ja välivarastointipaikkana. Jätepisteeseen ei ole otettu vastaan ongelmajätteitä. Näiden vastaanotto on tapahtunut Su miaisissa SEO -huoltamolla osoitteessa Sumiaisraitti 45. SEO- huol tamolla on ympäristölupa toimintaansa (Sumiaisten tekninen- ja ympäristölautakunta / 23 ). Nyt jätteiden vastaanottoa on tarkoitus muuttaa siten, että tavanomaisten kotitalousjätteiden lisäksi myös ongelmajätteiden vastaanotto tapahtuisi pienjäteasemalla. Tästä syystä ympäristölupakynnyk sen on katsottu ylittyvän pienjäte aseman osalta, ympäris tönsuoje lu laki (86/2000), 28 2 momentti, kohta 4. Lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviran omainen, ympäristönsuo jeluasetus 7, kohta 13. Hakemus ympäristöluvasta on tullut vireille / DNro 101. Hakemusta koskeva kuulutus on ollut esillä Äänekosken kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja sivutoimipisteiden ilmoitustauliulla, mm. Sumiaisten entisen kun nantalon ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla ajalla Hakemusasiakirjat liitteineen ovat olleet nähtävänä kuulu tusajan ympäristötoimistossa. Myös jätease man tontin rajanaapuri kiinteistöjen omistajille on tiedotettu lupahakemuksesta postitetulla kirjeellä. Muistutuksia tai mieli pi tei tä hake muksen joh dosta ei ole esitetty. Vastaanottopaikkaa pidetään avoinna 1-2 kertaa viikossa 2-4 tunnin ajan, jolloin paikalla on henkilö vastaanottamassa jätteiden pieneriä. Muut kuin ongelmajätteet sijoi tetaan vaihtolavoille, risut ja kannot sorakentälle. Ongelmajätteiden vuotuinen kertymä on noin 7-8 ton nia ja muun jätteen noin 25 tonnia vuodessa. Vastaanotettavat jätejakeet: - kaatopaikkajäte, loppusijoitus tällä hetkellä Sammakkokangas Oy:lle Saarijärvelle - energiajäte, josta Lassila & Tikanoja Oyj:n toimesta murska taan polttokelpoista jaetta. Jae toimitetaan tällä hetkellä Ää nevoima Oy:lle Äänekoskelle - haravointijäte, jonka jätehuoltoliike toimittaa Teräväniemen jätevedenpuhdistamolle kompostointiin

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ risut ja kannot, jotka murskataan paikan päällä ja jotka sa malla tontilla toimiva Ääneseudun Energia Oy:n kaukolämpö laitos hyödyntää toiminnassaan - metalliromu, jonka Lassila & Tikanoja Oyj toimittaa edelleen tällä hetkellä Kuusakoski Oy:lle Jyväskylään - ongelmajätteet Asemalla vastaanotettavat ongelmajätteet varastoidaan lukittavassa merikontissa eri jätejakeille osoitettavissa keräysvälineissä. Ongelmajätteet Lassila & Tikanoja Oyj noutaa 2-3 kertaa vuodessa Äänekosken Teollisuuskadun toimipisteeseen. Ongelmajätteiden määrät / vuosi: - liuotinjäte n. 0,3 t - kiinteä maali- ja lakkajäte n. 0,5 t - käytetty voiteluaine n. 3 t - suodattimet ym. n. 0,5 t - orgaaninen jäte, neste n. 0,2 t - orgaaninen jäte, kiinteä n. 0,2 t - akut n. 3 t - aerosolit ym. n. 0,1 t Jätteistä pidetään kirjaa. Las sila&ti kanoja Oyj toimittaa tiedot asemalta noudetuista jätteistä Äänekosken kaupungin jätehuollon esimiehelle. Toiminnasta ei muodostu uutta jätettä. Alueella ei ole vesiliittymää eikä viemäröintiä. Vastaanottoalue on kerrostettu soralla. Alueelle suuntautuvasta liikenteestä saattaa aiheutua ajoittain lievää melua. Kävijämäärät ovat vuodessa noin henkilö- ja pakettiautoa. Alueen asemakaavamerkintä on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lai tosten alue (kaupunginvaltuusto ). Alue ei ole pohjavesialuetta. Jäteaseman rakentamiseen on myönnetty toimenpidelupa Valmistelijan ehdotus: Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta päättää myöntää Äänekosken kaupungille liitteen nro 1 mukaisen ympäristöluvan pienjätease man toiminnalle Äänekosken kaupungin Sumiaisten kylässä osoitteessa Haketie 10, Sumiainen, tilalla Eteläaro Rnro: Lupa on voimassa toistaiseksi, kuitenkin siten, että toiminnanhar joittajan on esitettävä hake mus lupamääräysten tarkistamiseksi vii meistään men nessä. Toiminnan olennaiseen laajentami seen tai muuttamiseen on oltava erillinen lupa.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristöluvan käsittelystä peritään Äänekosken kaupungin kaupunginvaltuuston ( 53) hyväksymän Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelu viranomaisen taksan maksutaulukon mu kainen 350,00 :n (kolmesataaviisikymmentä euroa) maksu. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksestä tiedo tetaan ympäristönsuojelu lain 54 :n mukaisesti. Valmistelija: Unto Huttunen, Ympäristölautakunta päättää asiasta valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätös: Kimmo Tuikan ehdotuksesta, jota Arto Autio kannatti, lautakunta päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti jät tää asian pöy däl le YMPL 84 Kaupungin ympäristötoimi ja luvan hakija kävivät lupahakemuksen sisällöstä yhteisen palaverin Palaverissa tarkennettiin muutamia lupahakemukseen liittyviä asioita ja sovittiin muutamista muutoksista, joilla on tarkoitus vähentää toiminnan mahdollisesti haitallisia ympäristövaikutuksia ja varmistaa kuntalaisten tasapuolinen kohtelu eri puolilla kuntaa. Lisäksi tarkennuksia tulevaan toimintaan on saatu hakijalta palaverin jälkeen. Koska muutokset, joita lupahakemukseen ja luvan käsittelyyn pala verin yhteydessä tehtiin, olivat ympäristövaikutusten kannalta pieniä eivätkä vaikuta heikentävästi toiminta-alueen lähiympäristön laa tuun, ei asiasta tehty uutta kuulemista. Toiminta-alue Toiminta-aluetta ei tulla ympäröimään kokonaisuudessaan aidalla, sen sijaan nykyisen portin suljettuna pitämisestä, silloin kun asema ei ota vastaan jätteitä, tullaan huolehtimaan. Toiminta-alueelle tullaan hankkimaan uusi taukotupa, koska nykyi nen paikalle tuotu koppi on todettu käyttökelvottomaksi. Toiminta-alueen läheisyydessä on jo tällä hetkellä Ääneseudun Energia Oy:lle haketta toimittavan yrityksen tuomia risukasoja. Kaupungin jäteasemalle kiinteistöiltä tuotavat risut läjitetään toiminta-alueelle, josta em. yritys hoitaa ne edelleen haketettavaksi polttoa varten. Mikäli haketus tapahtuu lämpölaitoksen / jäteaseman kiinteistöllä hakee yritys toimintaan tarvittavat erilliset luvat. Kiinteistöiltä tuotavat kannot läjitetään lupahakemuksen mukaisesti jätealueelle. Kantoja ei murskata alueella vaan ne toimitetaan met-

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ sänhoitoyhdistyksen toimesta muualle haketettavaksi. Kantojen varastointi alueella voi olla korkeintaan kolme vuotta. Vastaanotettavat jätejakeet Ongelmajätteinä otetaan vastaan tavanomaisia kotitalouksissa syntyviä jätteitä pienerinä (maalit, lakat, liimat, öljyt, suodattimet ja loisteputket). Tuottajavastuulain mukaisia ongelmajätteitä kuten paris tot, pienakut, autojen akut ja elektroniikkaromu ei alueella oteta vas taan. Näiden osalta asukkaat ohjeistetaan viemään ko. jätteet niitä myyviin ja vastaanottaviin liikkeisiin. Neuvottelut paikallisten yritys ten osalta ko. jätteiden vastaanottamiseksi käynnistetään. Ongelmajätteet sijoitetaan ohjatusti niille varattuun, lukittuun merikonttiin, joka varustetaan jätelajeittain myös vaadittavilla turva-altail la. Alueella on ensisammutukseen ja öljyvahinkojen torjuntaan tar vittavat laitteet ja materiaalia sijoitettuna taukotupaan. Hyötyjakeina otetaan vastaan haravointijätettä, joka toimitetaan edelleen Ääneseudun Energia Oy:n Terävänniemen jätevedenpuhdistuslaitokselle käytettäväksi kompostiaumoissa kuorikkeen lisänä. Kotitalouksien ja julkisten kiinteistöjen risut ja kannot välivarastoi daan yllä esitetyn mukaisesti ja toimitetaan hyötykäyttöön muualle. Metalliromua, joka sijoitetaan ohjatusti erilliselle siirtolavalle. Metalliromun osalta ohjeistusta tullaan selventämään siten, että metallit tulisivat mahdollisimman puhtaina alueelle. Auton renkaat valssei neen on mahdollista ottaa vastaan metalliromuna mikäli niiden jatkokäsittelijät asian hyväksyvät, eivätkä peri renkaiden ja valssien erottelusta kaupungilta erillistä maksua. Renkaat ohjeistetaan vietäväk si tuottajavastuulain mukaisiin vastaanottopisteisiin. Sekalaista energiajakeeksi tarkoitettua jätettä, jota kerätään vapaehtoisuuden pohjalta erilliskeräyksenä kiinteistöiltä, ei alueella oteta vastaan. Energiajakeeksi kelpaavana jätteenä otetaan vastaan lajiteltua purkujätettä kuten puhdas puutavara, liimapuulevyt, lastulevyt ja huonekalut, joista on palamaton ja polttokelvoton materiaali pois tettu. Samoin puhdasta pakkausmuovia ja muuhun keräykseen soveltumatonta pahvi- ja kartonkijätettä voidaan ottaa vastaan mikäli tuotava erä on hyvin lajiteltu. PVC-muoveja ei oteta vastaan. Kaatopaikalle loppusijoitettavista jätteistä otetaan vastaan lähinnä lähiympäristön rakentamisesta yms. tulevaa jätettä, jota ei voi laittaa kiinteistökohtaiseen jäteastiaan tai aluekeräyspisteeseen kokonsa tai määränsä vuoksi. Tällaisia jätteitä ovat lähinnä kivipohjaiset rakennuslevyt, eristeet, purkutiilet ja pienet määrät purkubetonia. Ko. jätteet tulee sijoittaa jätteitä vastaanottavan osoittamaan paikkaan. Jätteiden vastaanottaminen Alueella toimivat työntekijät on jo kurssitettu tehtävään ja koulutusta tullaan jatkamaan tarpeen mukaan. Alueella on aina sen aukioloai-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Valmistelijan ehdotus: koina paikalla työntekijä, joka arvioi tuodun jätteen määrän ja laadun sekä ohjaa jätteiden tuojaa jätteiden lajittelussa ja sijoittamisessa kontteihin ja siirtolavoille. Vastaanottaja hyväksyy tai hylkää tuodut jätteet, arvioi tai punnitsee jätteiden määrän, kirjaa ne ylös ja laskuttaa sovitun käytännön mukaan tuoduista jätteistä tak san mukaisen maksun. Vastaanottaja huolehtii siitä, että jätteet sijoitetaan niille tarkoitetuille siirtolavoille ja ongelmajätteiden osalta valvoo, että jätteitä käsitel lään huolellisesti ja että, ne sijoitetaan niille varattuihin astioihin. Jäteaseman vastaanottaja huolehtii myös ongelmajätteiden pakkaa misesta ja merkitsemisestä sekä vaadittavista siirtoasiakirjoista. Toiminnanharjoittaja tekee vuosittain jäteaseman läpi virtaavasta jätteestä yhteenvetoraportin ja toimittaa sen kaupungin ympäristöviranomaiselle. Raportissa kerrotaan jätteiden määrä, laatu ja jätelajikkeiden toimituspaikat. Ympäristölupahakemuksen ja siihen tehtyjen korjausten ja muutos ten pohjalta on valmisteltu uusi esitys ympäristöluvaksi. Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta päättää myöntää Äänekosken kaupungille liitteen nro 1 mukaisen ympäristöluvan pienjäteaseman toiminnalle Äänekosken kaupungin Sumiaisten ky lässä osoitteessa Haketie 10, Sumiainen, tilalla Eteläaro Rnro: Lupa on voimassa toistaiseksi, kuitenkin siten, että toiminnanharjoittajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään mennessä. Toiminnan olennaiseen laajentami seen tai muuttamiseen on oltava erillinen lupa. Ympäristöluvan käsittelystä peritään Äänekosken kaupungin kaupunginvaltuuston ( 53) hyväksymän Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon mukainen 350,00 :n (kolmesataaviisikymmentä euroa) maksu. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisesti. Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelija: Unto Huttunen, Jouni Kurkela, Ympäristölautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Keski-Suomen ELY-keskuksen (ent. Tiehallinto, Keski-Suomen tielaitos) maa-ainesluvan päättyminen Pyyrinlahden kylässä tilalla Metsä-Lepistö Rnro 13:11 158/111012/2010 YMPL 85 Äänekosken kaupunki on myöntänyt Keski-Suomen tielaitokselle maa-ainesluvan , 30. Lupa käsitti m 3 :n sora-aineksen ottamisen tilalta Metsä-Lepistö Rnro 13:11, Äänekos ken Liimattalassa. Tilalle on ollut myös aikaisemmin Konginkankaan kunnan myöntämä ottolupa, jonka aikana ottotoimintaa ei aloitettu. Maanomistajana oli tällöin Rauma-Repola Oy, joka vuokrasi alueen saakka tielaitokselle ottotoimintaa varten. Nyt päätty neen luvan aikana oli maanomistajana puolestaan UPM-Kymmene Oyj, jolta oli vastaava kirjallinen suostumus maa-ainesten ottami seen. Kaupungin myöntämän ottoluvan päättymisaika määräytyi päätöksenantopäivän ja valitusajan perusteella päivämäärään , kuitenkin siten, että luvan voimassaolo määrättiin päättyväksi vuokrasopimuksen viimeiseen päivään, mikäli sopimusta ei jatketa. Uutta vuokrasopimusta tai ilmoitusta ottotoiminnan lopettamisesta ei lupa-aikana toimitettu lupaviranomaiselle. Johtava ympäristötarkastaja suoritti edellisen katselmuksen ottoalueelle , jonka jälkeen luvanhaltijalta tiedusteltiin kirjallisesti miten se tulee toimimaan alueen suhteen. Luvanhaltija ilmoitti sähköpostitse seuraavaa:" Keski-Suomen ELY-keskus ilmoit taa, ettei se uusi yllä mainitun ottoalueen toukokuussa 2010 van hentunutta kaivulupaa, alueen käyttö ELY-keskuksen osalta on siten päättynyt". Viimeinen tarkastuskäynti alueelle tehtiin Ottoalue oli tarkastusten aikaan kaut taaltaan maisemoitu ja alueella oli luontai nen taimettuminen käyn nistynyt. Lupahakemuksessa ilmoitettua tai mien istuttamista ei alu eella kuitenkaan ole suoritettu. Taimettumi nen on osalla aluetta läh tenyt hyvin käyntiin, heikoin on tilanne otto alueen tieliittymän lähei sellä tasanteella, josta on muodostunut auto jen ja hevoskulkuneuvo jen pysäköinti- ja kääntöpaikka. Yksi luiskis ta (pi tuus noin 30 m) on liian jyrkkä kunnolliseksi kasvualustaksi. Ko neen tuominen alueelle luiskan loiventamiseksi on kuitenkin sen tuottamien vaurioiden vuoksi hyvinkin kyseenalaista. Taimettumisen kannalta eniten vai kutusta olisi tulotien sulkemisella. Koska ottami sen määrä on jäänyt huomattavasti alle luvan salliman ottomäärän ovat myös korkeuserot jääneet pieniksi ja rintaukset pääasiassa loi viksi. Tiehallintoa ei lupapäätöksessä määrätty asettamaan, silloisen käytännön mukaisesti, va kuutta luvan mukaisten toimenpiteiden suorittamiseksi. Luvan val vontamaksu määräytyi kokonaisottomäärän perusteella taksan mukaisesti.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristöpäällikön ehdotus: Valvontaviranomainen on laskuttanut kuluvalta vuodelta valvontamaksua kahdeksalta kuu kaudelta perustuen valvontatehtävien jatkumiseen ja päivämää rään, jolloin ELY-keskus ilmoitti luopuvansa ottotoiminnasta alueella. Asiaa koskeva aineisto on nähtävillä kokouksessa. Valmistelijan esitys Ympäristölautakunta toteaa maa-ainesten ottoluvan umpeutuneen ja hyväksyy tehdyt maise mointitoimenpiteet riittäviksi. Ottoalueen sulkeminen ajoneuvoliiken teeltä esimerkiksi puomein tai kiviestein jää ELY-keskuksen ja maanomistajan väliseksi asiaksi. Maa-aineslain mukainen lupa ja siihen liittyvä valvonta merkitään päättyneeksi. Valmistelija: Jouni Kurkela, puh Ympäristölautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esityksen. Päätös: Hyväksyttiin

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Ympäristölautakunta Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/101001/2008 KHALL Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-lu vulla. Ratakadun asemakaavan muutos on osa Suolahden asema kaavan ajantasalle saattamista, jonka yhteydessä tarkistetaan kaa vamerkinnät ja -määräykset nykyisten ohjeiden mukaisiksi, arvioi daan toteutumatta jääneiden aluevarausten tarkoituksenmukaisuus sekä yhdenmukaistetaan asemakaavan ja maanomistusten rajoja. Merkittävimmät luonnoksessa esitetyt käyttötarkoituksen muutokset ovat seuraavat: - kortteli 32 / Opintien ja Asemakadun kulmaus (AK-merkinnän muu tos AL-6:ksi, rakentamattomalle kerrostalotontille sallittai siin myös lii ke- ja toi misto ra ken ta mis ta sekä ympäristöhäiriötä ai heutta matonta pal ve lutai tuo tanto toi min taa) - kortteli 38 / Ratakadun ja Asemaraitin kulmaus (Y-merkinnän muu tos AL-6:ksi, tavoite sama kuin edellä) - kortteli 107 / Mikonkadun länsipuoli (AL- ja AO-merkintöjen muu tos K-6:ksi tavoitteena sallia alueelle liike- ja toimistorakentamista sekä ym pä ris tö häi riö tä aiheuttamatonta palvelu- tai tuotantotoimintaa, kahdesta Ratakadun rakentamattomasta AO-tontista muodos tet taisiin uusi K-6 tontti) - kortteli 39 / Mikonkadun-Ratakadun-Äänekoskentien rajaama alue (AL- ja LH-merkinnät AL-6- ja K-7-alueiksi tavoitteena laajentaa tonttien käyttömahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan pal velu- tai tuotantotoimintaan) Kaavamuutoksen vireilläolosta on kuulutettu Kaavoitus katsaukses ta 2007 tiedottamisen yh teydessä (Sisä-Suomen lehti sekä kaupungin ilmoitustau lu ja kotisivut). Oheismateriaalina toimitetaan asemakaavan muutosluonnos, voimassa oleva asemakaava sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen ja valmis teluaineiston perusteella suoritetaan valmisteluvaiheen kuule minen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ym pä ristö lautakunnalta sekä Keski-Suomen ympäristökeskuksel ta, Kes-

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ ki-suomen tiepiiriltä, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suo men pelastuslaitokselta. Päätös: Hyväksyttiin KHALL Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu Luonnoksesta on saatu pyydetyt lausunnot. Lausuntojen perusteella ehdotukseen on laadittu Opintien varren kortteleihin kaa va mää räys (AO-14), joka koskee raken ta mi sen soveltu mis ta ar vok kaa seen ra ken nettuun ympäristöön. Äänekoskentiehen, Mikonkatuun ja Ratakatuun rajautuviin liike- ja toi misto raken nusten kort te lei hin 39 ja 107 on li sätty tont tien rajaa mis velvoite katu ja vas taan (lau ta-ai ta ja istu tus alue), joiden li säksi ehdo tuksessa on ympä ristön laatua ylei sesti oh jaavat yleismääräyk set. Kiertoliittymään rajautuvalla korttelin 32 rakentamattomalla tontilla ei sallittaisi jatkossa liikennesijainnista johtuen asumista (kaavamerkin tä K-6, liike- ja toimistorakennusten korttelialue), mutta esimerkiksi ym päris tö häi riöi tä ai heut ta ma ton tuo tan to toiminta toimintaan liittyvi ne myyntiti loi neen katso taan paikkaan soveltuvaksi. Asumiskäyttö poistuisi jatkossa myös Mikonkadun varren tonteilta. Ratakadun ka tu alue on le ven net ty 12 met rin levyiseksi. Lisäksi kort telin 39 huoltoaseman tonttia on laajennettu nykyisen todellisen käy tön mukaiseksi. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukainen kuuleminen. Pyydetään lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Keski-Suomen museolta. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 86 Ympäristölautakunta on esittänyt valmisteluvaiheen lau sunto naan kaavaluonnoksesta , 16, että sen mie les tä muu tok sen yhtey des sä tu lisi sel vit tää kau punkikuvalli sia ja alu een ve si ta lou teen liit tyviä vai ku tuk sia sekä mah dol li suuk sia edistää kaa va mää räyksillä ympä ris tön hoi don tasoa liiketonteilla.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavassa nyt oleva tonttien aitaamisvelvoite kort te lien 38 ja 39 lii ke- ja toimistorakennusten korttelialueilla on omi aan pa ran ta maan kau pun kiku vaa, mi käli kaava tu lee täl tä osin so vellet ta vaksi voimaan tul les saan eikä vasta uuden ra ken ta misen yh tey des sä. Oheismateriaali Nro 1 kaavakartta ja -selostus sekä poistuva asemakaava Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelija: Pirkko Sihvonen, puh Ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Vesitaloutta koskevaan lautakunnan valmisteluvaiheen lausunnon osaan ei ole otet tu kan taa kaavaehdotukses sa. Lausunto on perustunut koh teen kuulu mi seen Suo lah den kes kustan yleispiirteisen tulvariskikartan ra jauk sen si sään se kä sii hen, että alueen hulevedet johde taan avo-ojissa tulva riski alu eelle ja siitä edelleen Keitelee seen, mikä esi merkiksi ke mi kaa li on net to muusti lanteissa saattaa ai heuttaa ongel mia. Lauta kunta esittää, että asia vähintäänkin mainit taisiin kaava se lostukses sa. Korttelissa 32 uusi liike- ja toimistorakennusten kortteli alue K-6 kiertoliittymän äärellä sallii "ympäristöhäiriötä aiheuttamat toman" eli immissiovaikutuksia aiheuttamattoman pal ve lu- tai tuotan totoiminnan sijoitta mi sen alueelle. Ym pä ris tö lauta kun nan mie les tä koh de oli si syy tä merkitä puistoksi. Jos se lau sun nosta huoli matta osoi te taan ra kennuskortteliksi, ei kort telissa tulisi sallia tuotannollista toi min taa ja ulkovarastointi tulisi kieltää yksiselitteisesti. Kaa vaan ei ole täl lä koh din mer kit ty varsinaista is tu tus kais taa Ää ne kos kentien ei kä Ase ma ka dun suun taan, ei kä myös kään ai dan ra ken ta mis vel voi tet ta, ku ten on kort teleis sa 38 ja 39 mer kin näl tään vas taa villa kort teli alueilla (K-6). Yleismääräystä "ra kenta mat ta jää vät ton tin osat, joi ta ei käy te tä ajoteinä tai pysäköin tiin, on is tu tettava ja hoi dettava tai pi dettä vä hoidetussa luonnonti las sa" ja "tontilla tulee säilyttää tai istuttaa puita tai pensaita niin, että puiden määrä on vähintään 1 ja pensaiden määrä vähintään 1,5 tontin pin ta-alan 100 m 2 kohti" ei vaikuta toi mivalta niissä korttelin osissa, joissa sal li taan tuo tan nol li nen toimin ta, koska sellaiseen yleensä liittyy myös varastointitarvetta. Päätös: Hyväksyttiin

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma 169/101507/2010 TELA Luonnos Äänekosken ydinkeskustassa sijaitsevan Äänejärven ran to jen yleissuunnitelmaksi on valmistunut. Pidemmällä aikavälillä toteutettavaksi tarkoitettu suunnitelma kat taa jär ven molemmat puo let ja sen tar koi tuk se na on sel keyt tää aluetta se kä vi suaalisesti että toiminnal li sesti. Ran ta puis ton toi minto ja ja il met tä on tarkoitus monipuolistaa siten, että se jat kos sa entistä kiin teäm min liittyy kehitettävään kau pungin kes kus ta-alu ee seen. Tavoitetilan osoittavaa suunnitelmaa käytetään jatkossa talousarviopäätös ten pohjana. Suun ni telman laa ti mi ses ta on vas tan nut kau pun gin kaa voi tus toi men ja puisto toimen oh jauk ses sa mai se ma-arkki tehtiyo. Sanni Aal to. Suunnittelua on tehty osallistavan suunnittelun periaatteella ja se on herättänyt monipuolista keskustelua ja yhteydenottoja paikallisleh dissä ja kau pun gin ko ti si vuil la suoritetun uutisoinnin pohjalta. Asuk kaat ovat toivoneet alueelle mm. elämää, harvempaa puustoa, hoi detumpia nurmialueita, hyväkuntoista kevyen liikenteen reittiä, kahvi laa, suihkulähdettä sekä taidetta. Suunnitelmassa esitetään nykyisen ilmeeltään varsin samankaltai sen länsirannan rakennetun puistoalueen jakamista eri osiin: - kaupungintalon ja kirjaston alapuolelle tapahtuma-aukio, jos sa uu sia pinnotteita, maastonmuotoilua ja järvinäkymien avaamista, frisbeegolfia Äänekoskentien läheisyyteen - vierasvenelaiturin laajentaminen ja sen ympäristöön rantautumis luis ka pien ve neil le ja erillinen venevalkama (noin paikkaa) - Rauhankadun ja Nikkarinpuiston väliin kaupungin uusi valvottu uimaranta lasten leikkialueineen, eri-ikäisille tarkoitettuine kuntoilupaikkoineen ja pe li kent ti neen Keskustan puoleisen rantapuiston kehittämiseen kuuluu myös lukui sien uusien penkkien ja roskakorien järjestäminen, valaistuksen uu siminen, opastuksen ja alueen his to riasta kertovien opastaulujen to teut ta mi nen se kä huo mat ta va nä ky miä peit tä vän puus ton har ven ta mi nen. Kaupungin mu seo ja taidemuseo pyritään liittämään fyysisesti ranta puistoon esittä mällä museoiden ja puiston välille kevyen liiken teen väy lien rakentamista. Ääneniemen asuntoalueen rantaan esitetään kevyen liikenteen väy län pe rus teel lista kunnostamista ja viimeistelyä, rannan ja asutuksen vä lisen puiston puuston harventamista sekä venepaikkojen uudel leen järjestelyä.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Teknisen johtajan ehdotus: Itärannalla vanhan rata-alueen kohdalla kulkee suosittu kulkuväylä, jolta avataan yhtenäistä näkymää järvelle ja keskustan suuntaan. Aluetta on suunniteltu maisemalaiduntamisalueeksi lampaille mah dollisesti jo ensi kesänä. Myös palo ase man ran taan esi te tään puus ton harvennusta ja kau pun gin omis ta man en ti sen höyry voima lan ym pä ristön kunnossapidon ko henta mis ta. Itä ran nan raittia on suun niteltu jatkettavaksi paloase man ala puo litse Ää nekos kentiel le ja sil lan alta Hiskinmökin vierestä Hiskin mäen kou lul le. Itärannan kevyen liikenteen väylä on tarkoitus valaista, jolloin keskustasta päin katsottuna näkymästä muodostuu jatkossa ve teen peilau tu va va lo nau ha. Järven ympärillä esitetään valaistavaksi myös yksittäisiä maisemapuita ja olemassa olevien siltojen rakenteita. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Lautakunta hyväksyy, että Äänejärven rantapuiston yleissuunnitelma asetetaan yleisesti näh täville. Oikeu tetaan kaupunginpuutarhuri jättämään rantapuiston puuston harven tamista koskeva maisematyölupahakemus. Hake musta laadit taessa tulee järjestää kaupunkilaisten kuuleminen. Päätös: Hyväksyttiin YMPL 87 Tekninen toimi on pyytänyt ympäristötoimen lausuntoa suunnitel masta. Taustaa Kohdealue sijoittuu pääosin alueelle, jolle on laadittu aiemmin tänä vuonna viheralueiden hoito- eli ABC-luokitus. Hyväksyessään luokituksen tekninen lautakunta on todennut, että toteutukses sa ote taan huomioon, mitä ympäristölautakunta on lausunnossaan ( ) esittänyt. Ympäristölautakunta on todennut mm. että kohteis sa, joissa on suojelua osoittavia kaavamääräyksiä tai pistemäisiä arvokkaita luontokohteita, tulee hoitotoimenpiteiden to teutus suunnitella huolellisesti siten, että luontoarvoja ei hävitetä. Luonnon suo jelun ja monimuotoisuuden kannalta olisi toivottavaa, että arvomet sät ja mahdolliset arvoniityt sekä suojelun arvoiset kau punkiraken teen sisällä olevat kohteet saataisiin kartoitettua asian tuntemusta käyttäen, ja hoitoluokitusta täydennettyä tai muutettua tarvittavilta osin. Rantapuiston yleissuunnitelmaa varten ei ole tehty uusia luontoarvoselvityksiä. Alue sijoittuukin ihmisen jo voimakkaasti muuttamalle alueelle, jossa alkuperäistä luontoa on hyvin niukasti jäljellä. Yleissuunnitelma noudattelee pääpiirteissään viheralueiden hoitoluokitus ta, vaikka on osin tätä yleispiirteisempi ja osin taas (vapaa-ajan toi-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mintojen sijoittumisen sekä kulkuväylien osalta) yksityiskohtaisempi. Alueellisesti rantapuiston yleissuunnitelma ulottuu Äänekoskentien eteläpuolella pidemmälle kuin viheralueiden hoitoluokitus, joka rajoit tuu kaupungin omistamiin alueisiin. Äänekoskentien eteläpuolella oleva mäntymetsä on viheralueluokituksessa taajamametsänä mut ta rantapuiston yleissuunnitelmassa puistona ilman yksityiskohtai sempaa määrittelyä. Myös Äänejärven leveimmällä kohdalla järven itärannalla sekä pienellä alueella paloaseman ja järven välissä taaja mametsä on rantavyöhykkeessä korvautunut puistolla. Äänekosken tien ympäristöön sijoittuisi suunnitelman mukaan uutta kevyen liiken teen reitistöä. Ympäristötoimessa on valmistelu seuraava viranhaltijalausunto, joka esitetään mahdollisin tarkennuksin lautakunnan lausuntona hyväksyttäväksi. Lausunto Äänejärven ranta-alueet ovat olleet ihmisen toiminnan vaikutuksen alaisina koko Äänekos ken asutun historian ajan. Äänejärvi on muuttunut kalastuksen, ve siliikenteen, uiton ja muutoin met sä teolli suuden ajanjaksojen jälkeen lähinnä kaupunkilaisten virkis täyty mi sen ja viihtymisen alueeksi. Alueen virkistyskäytön merkitystä on kasvatta nut Ääne nie men, jo tä hän mennessä, suhteellisen voimakas rakentami nen ja sen myötä vesialueen muuttuminen keskustaajaman sisäjär veksi. Kaupunkilais ten yh tei ses sä käy tös sä olevat ranta-alueet ovat samanaikaisesti vähentyneet oma ran tais ten tont tien li sään tyes sä keskus ta-alu eella ja sen lie peil lä. Näin ol len Ää ne jär ven merkitys sekä maiseman että mo ni muo toisen virkistyskäytön alueena on li sään ty nyt. Ympäristölautakunnan mielestä nyt laadittu suunnitelma on askel kohti Ää ne kosken keskusta-alueen viihtyisämpää ja näyttävämpää tule vaisuut ta. Ympäristölautakunnan toimialan osalta ei suunnitel maan ole juu rikaan huomauttamista; maisemien avaamisessa tu lee kuiten kin ottaa huo mi oon myös luonnon monimuotoisuuden säilyttä minen esi merkiksi lin nuston pesintämahdollisuuksien turvaamisena ja riittä vien suojapensaikkojen säilyttämisenä. Puustoa jätettäessä on huomioitava myös puiden eri-ikäisyys puuston säilyttämi seksi jat ku vasti elinvoimaisena. Mikäli alueella on kolopuita tulee ne mah dol li suuksien mukaan, alueen käytön turvallisuus huomioiden, säilyt tää. Jär ven län sipuo lel la tu li si jättää, tai istutuksin perustaa myös pohja- / alus kasvillisuusalueita alueen siilikannan turvaamiseksi. Äänejärven itäpuolella tulee puiden poistossa huomioida myös, Mör tin alu een ra ken ta misen yhteydessä häiriintyneen, liito-oravan elinmahdollisuuksien turvaaminen Ääneniemen alueella. Liito-orava on rakentamisen vuoksi siirtänyt pesimäaluettaan etelämmäksi ja par haat pesimisalueeksi sopivat metsäalueet löytyvät Äänemäen länsi puolelta ja Palomäenkentän pohjoispuolelta. Sa mal la alu eel la si jait se van Erkon läh teen tule vai suus ja käyt tö mah dolli suudet tuli si myös selvittää yhdessä alueen nykyisen maanomistajan kanssa.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Äänejärven länsirannalle suunnitellun uimarannan laajentamisen ja käytön suunnittelussa on huomioitava veden virtaamisen aiheutta mat turvallisuusriskit uimareille. Lisääntyvä veneily nykyistä houkuttelevampaan vierasvenesatamaan ja uimarannan läheisyyteen suun nitel lul le pien ve nei den säilytysalueelle sekä myös veneillä ta pahtuva virkis tyskalastus aiheuttavat jonkinlaisen törmäysvaaran ui mareiden kanssa, mikäli vaaraa ei poisteta esimerkiksi rajaamalla ui mareille varattu alue poijurivistöin. Länsipuolen uimarannan kehittäminen vaatii myös saniteettitilojen rakentamista, jo ka tapahtuu helpoiten jo olemassa olevan viemä röin nin vuoksi mat tojen pe su pai kan yhteyteen. Äänejärven itäpuolen puistoalueelle, Palomäenkentän pohjoispuolel le, oli si mah dol lis ta si joit taa lähiliikuntapaikkoja, esim. valaistu latu kevyenliikenteen valaistusta hyödyntäen, pal ve le maan sekä Hiskinmäen kou lua että Ääneniemen asukkaita. --- Suunnitelman kohdealueisiin tutustutaan vielä tarkemmin paikan päällä ennen lautakunnan kokousta. Suunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa yleissuunnitelma.pdf Oheismateriaali Nro 2 Suunnitelmakartta selityksineen Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelijat: Pirkko Sihvonen (taustat) sekä Jouni Kurkela ja Unto Huttunen (ym päristötoimen lausunto) Ehdotus lautakunnan lausunnoksi esitetään kokouksessa. Päätös: Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön ehdotuksesta esit tää lausuntonaan yleissuunnitelmasta valmisteluosassa esitetyn viran haltijalausunnon seu raavalla tavalla täydennettynä: Siltä osin kuin yleissuunnitelma sijoittuu taajamametsäsuunnitelman mukaisille kohdealueille, tulee toteutuksessa ottaa huo mi oon ky sei nen suunnitelma (hoito lähimetsänä, ei puistona) se kä soveltu vin osin, mitä ym pä ris tö lau ta kun ta on lau su nut taajamametsäsuunnitel masta : Kohteissa, jois sa on ar vok kai ta luon to koh teita, tu lee hoi to toi men pi tei den to teu tus suun ni tella huo lel li sesti si ten, että luon toar voja ei hä vi tetä. Luon non suo je lun ja mo ni muo toi suuden kannal ta olisi toi vot ta vaa, että suo je lun ar voi set kau punki ra ken teen si säl lä olevat koh teet saa taisiin kar toi tet tua asian tunte mus ta käyt täen. Monimuotoisuusarvot tulee ottaa huomioon erityisesti

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ ) Äänejärven itäpuolella suunnitelmakarttaan numeroilla 10 ja 3 merkittyjen kohteiden väli sel lä alueella, missä on monilajinen ja -ikäi nen, lin nuston suosima puusto; 2) Er kon lähteen ympäristössä, lam pai den mah dollinen lai dun nus ja tur vallisuustekijät huomioon ottaen; 3) Jär ven län si puo lel la hau taus maan ja jär ven vä li sel lä ka pealla vyöhykkeellä, mis sä on mm. eri tyi sen ko mei ta män ty jä ja har vi nai sen kook kai ta ter va lep piä. Laajaan kokonaisuuteen tulisi lautakunnan mielestä sisältyä vaihtelua pääosassa olevan avoimen, ra ken ne tun "vi her au tion" ja toisaalta monimuotoisen, sulkeutu neem man luontoympäristön vä lil lä. Lisäksi tulisi tuoda esille eri vuo den ai kojen parhaita puolia. Huo mio ta an saitsevat ke väi nen he leys lin nun lauluineen, ke säi nen jär vi mai se ma, syk syi nen ruska sekä talvi nen huur re ja lu mi, pi meänä vuo den aika na myös tur valli suus teki jä nä ole van va lais tuksen avulla koh tuul li sessa määrin korostettuna

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Vastaaminen Äänekosken Koiviston kylässä "Hujakolla" olevan kiinteistön käyttöä koskevaan kirjeeseen YMPL 88 Äänekosken kaupungille on toimitettu kaupunginhal li tuk selle osoitettuna anomuksena seuraavan sisältöinen, Sari Rantani van laatima kirje. "Äänekosken imagoa on jo vuosia häirinnyt Hujakolla nelostien vieressä entisen huoltoaseman paikalla oleva Savolaisen yritys. Alue on epä siisti ja täynnä romua. Romut näkyvät erittäin hyvin kai kille ohi ajaville ja pyörätiellä kulkijoille on myös hajuhaittoja epäsiis tey destä keskeisel lä alueella. Anon, että kyseinen yritys siirtyisi täy sin muual le, ehdot tai sin Koukku niemen teollisuusaluetta vanhan kaa to paikan ta ka na, siellähän hei dän olisi hyvä korjailla autojaan ei vät kä olisi nä kö- tai hajuhaittana muille. Hujakon alueelle voisi alu een siis tittyä lait taa ke säksi esim. Valion jäätelö kioskin, kun kaikki raken nuk set oli si pu ret tu ja alueen maa siistitty. Parkkipaikkahan alu eella jo on, suo ra yh teys nelostielle ja Honko la-huutomäki-alueelta löytyy run saasti teini-ikäi siä, joista voi si potenti aalisia kesätyöntekijöi tä löy tyä. Sa malla kios ki palvelisi myös alueen perheitä kuten myös ohi kulki joi ta. Jos kioski ko keilu osoittau tuisi kannattavaksi, niin myyntiä voi si laa jen taa mat kai lulli sesti. Vie ressä hän ovat viehättävät Niinive den mai se mat, joi den ym päristö on vaa rassa nykyisen yrityksen huoli matto man toi minnan johdosta." Anomuksen tueksi on kerätty nimilista, jos sa on 307 ni meä. Ni mien oikeellisuutta tai asemaa suhteessa kohteeseen ei ole katsottu tarpeelliseksi tar kistaa kirjeen aloitetyyppisestä luonteesta johtuen. Vireillepano-oikeus ympäristönsuojelulain mukaisessa valvonta-asiassa on asianosaisilla (henkilö tai oikeushenkilö, jonka oikeutta tai etua asia saat taa kos kea). Rakennusvalvonta-asioissa asianosaisia ovat käy tän nössä vie rekkäiset ja vastakkaiset naapurit. Asia ja sen esittäjä on tullut julkisuuteen pai kal lis leh den ar tik ke lis sa (Sisä-Suomen Lehti ). Tarkoitukse na on ol lut ak ti voi da kaupunkia yrityksen siirtämisek si muu al le. Artikke lin mu kaan muual la asiaan olisi puututtu jo aikoja sit ten, mutta Ää ne kos kella ei tunnu ta saatavan järjestystä aikaiseksi. Myös kohtee na ole va yritys tullut julkisuuteen esiin nimien ke ra otsikolla "Kuljetusyrityksen teollisuustontti on asetuksen mukai ses sa kunnossa" (Sisä-Suomen Lehti ). Asian käsittely Kaupunginjohtaja on siirtänyt anomuksen ympäristölautakun nal le vastat tavaksi. Ympäristötoimi on lähettänyt kirjeen kiinteistön omistajille tutustu mista ja mah dol li sia kommentteja varten.

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Äänekosken kaupun gin ympäristölautakunnalle on esitet ty lausunto, jonka alueella toimivan kuljetusliikkeen puolesta on anta nut yksi jakamat toman kuolinpesän oikeudenomistajista. Lyhennelmä lausunnosta Lausunnossa on kuvattu yrityksen toimiala ja historia sekä todettu, että kyseessä oleva kiinteistö on ostettu omaksi vuonna Kiin teis tö on toi mi nut ja toimii edelleen tieliikenteen tavarankuljetustoi mintaa harjoitta van kuljetusliikkeen pää toi mi paik ka na. Lausunnossa todetaan, että kiinteistöllä on toimittu Äänekos ken ympäristölautakunnan tarkastusten perusteella sovitulla tavalla. Alu eella ei ole sellaista "romua", jonka säilyttäminen voimassa ole van lainsäädännön mukaisesti olisi kielletty. Kiinteistön ja sitä sivuavan Nelosraitti- nimisen tien vä liin on istutettu tiheä kuusiaita nä kö suo jak si. Lau sun non mu kaan Rantanivan kirjeessä ei ole yksi löity, mil lä ta voin kul je tusliik keen toi minta aiheuttaa ympäristöhait toja, ei kä lau sun nonantajalla ole tar vetta tältä osin kommentoida väi tettä enem mälti. Kiinteistöllä ei ole mitään toimintaa, mikä aiheuttaisi Rantanivan mainitsemia "hajuhaittoja". Kuljetusliike on kolmesti reklamoinut Ääne kosken kaupungin ympäristötoimelle kiinteistön ja Nelosraitti-tien vä lissä olevasta likakaivosta, josta kantautuu jäteveden tuok sua ym päristöön. Lisäksi on yleisesti tiedossa huonokuntoisen Hu jakko lammen aiheuttavan hajuhaittaa ympäristöön. Äänekosken "imagon häiriintymiseen" kuljetusliike ei ota kan taa. Asia on sangen subjektiivisväritteinen ja ih mis ten ar vos tuk set ovat erilaisia. Äänekosken kaupungissa on mai nittua kiin teis töä kes kei semmilläkin paikoilla, jopa asemakaa va-alu eella, paljon miel tä kään täväm män ulkoasun omaavia piha-alueita se kä omakoti taloja. Anomuksessa mainittuihin kehitysesityksiin kommandiittiyhtiö ei ota enemmälti kantaa, vaan viittaa siihen tosiseikkaan, että kuljetusliikkeen osakkaat yk sin omistavat mainitun kiinteistön eivätkä ole kiinnostuneita "nap pi kau pasta". Ympäristölautakunnan selvitys Ympäristölautakunta vastaa rakennetun ympäristön hoi don valvon nasta maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen sekä ympäris tön suojelusta ympäristönsuojelulakiin ja jätelakiin perustuen. Lauta kun ta ei vastaa maankäytön suunnittelusta eikä maanhankinnasta taik ka -vuokrauksesta eikä myöskään kaupallisten palvelujen järjestä mi sestä tai työllistämisestä. Tieliikenteen tavarankuljetustoimintaa harjoittava yhtiö tarvitsee ympäristönsuojeluasetuksen mukaan toiminnalleen ympäristöluvan vain siinä tapauksessa, että kyseessä on yli 50 linja-auton tai kuor ma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko. Tätä vä häisempään

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristöpäällikön ehdotus: toimintaan saatetaan tarvita lupa, jos toiminta sijoit tuu tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialu eel le ja toi min nas ta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Myös toi min ta, jo ka saat taa ai heut taa eräis tä naa pu ruus suh teis ta anne tun lain tar koit tamaa ns. immissiohaittaa (me lu, pöly, haju jne.) siinä mää rin, et tä ra situs on koh tuutonta ot taen huo mioon mm. pai kalliset olo suh teet ja rasituk sen syntymisen ajan koh ta, voi lau kais ta lupame nette lyn. Kyseessä olevan varikon toiminnan laajuus ja vai ku tuk set ei vät edellytä ympäristölupaa, mutta toiminnan ns. jälkival von ta on kuiten kin tarpeen. Ym pä ris tö lau takun nan maan käyt tö- ja ra ken nus lain mu kais ta ym pä ris tön hoi don valvontaa sekä muu ta toi mi alaansa kuu lu vaa val von taa suo ritta maan nimeämä kat sel mus ryh mä onkin useita kertoja käynyt tar kasta massa kyseessä ole van kiin teis tön ( , , , , ). Koska tar kas tuk ses sa havaittujen epäkohtien joh dos ta on ryh dyt ty toi men pi tei siin, ei tois tai seksi ole ol lut tar peen käyn nis tää toi mieli men val von tatoi men pi tei tä. Ympäristönhoidon ta soa ar vioi taes sa on otet tu huo mi oon yh täältä alueen si jait se minen ase ma kaa va-alu een ulko puolel la, mis sä maankäyttö- ja rakennuslain ulkovarastointia kos ke va säädös on jon kin verran kaava-alueen vastaavaa lievempi, sekä ti lan ai kai sempi maan käyttö muo to (huol toasematoi minta) ja toi saalta toi mi pai kan si jainti vilkkaasti lii ken nöi dyn val tatien var rella lammen ran ta mai se massa. Tarvittavat toi men pi teet on ase tet tu kii reel li syys jär jes tyk seen si ten, että en sisi jai sia ovat ol leet ongelmajätteitä kos ke vat se kä tie mai se maan enim min vai kut ta vat toi met. Ke hitys pa rem paan suun taan on näh tä vissä yleisen tien suunnas ta, vaikkakin lä hi etäi syy deltä tar kas tel len alueen siistey dessä on vielä pa ranta mis ta. Toi mi jal ta edel lyte tään jatko toi menpi teitä vie lä kuluvan syksyn ai ka na. Tarkastuksissa on todettu, että epämiel lyt tä vä haju alu eella ei johdu varikkotoiminnasta, vaan on ol lut seurausta yleisen viemärikaivon vä likan nen rikkoutumisesta. Asian korjaamiseksi on oltu yh tey des sä viemä rin omis ta jaan, Ää ne seu dun Energiaan. Kaupunginhallitukselle saapunut kirje nimilistoineen sekä edel lä re fe roi tu lausunto kokonaisuudessaan ovat esillä kokoukses sa. Valmistelija: Pirkko Sihvonen, puh Ympäristölautakunta päättää todeta, et tä se val vo va na vi ran omai se na on ryh tynyt lain edel lyt tämiin toi men pi tei siin asiassa. Kyseisen alueen valvonta jatkuu ja siistimistä edellytetään kohtuulliseksi kat sottavassa ai ka tau lus sa toimipaikan histo ria ja si jainti huo mi oon ot taen tyydyttävälle tasolle yrityksen myötävaikutuk sella ja tar vit taes sa lautakunnan toimenpitein. Lau ta kun nal la ei ole toi mi val taa vaa tia yritys tä siir ty mään omis ta mal taan alu eelta muualle saati osoittaa koh teeseen jo takin muu ta toi mintaa. Kaavoi tus ja maapoli tiikka kuu lu vat kaupun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle.

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Päätös: Hyväksyttiin

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristölautakunta Vuoden 2011 talousarvion, toiminnan tavoitteiden sekä vuosien taloussuunnitelman laatiminen YMPL 89 Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimiseksi. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston vuonna 2009 hyväksymiin tavoit tei siin ja strategioihin. Laadinnan pohjana tulee käyt tää vuoden 2009 tilinpäätöstä, vuoden 2010 talousarviota lisätalous arviolla tarkistettuna, vuosien taloussuunnitelmaan sekä talouden vakauttamisohjelmaa (kaupunginvaltuusto ). Toimialojen tavoitteissa ja toimenpiteissä tulee näkyä kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset päälinjaukset. Kaupungin strategiset päälinjaukset ovat: 1. Arvostaa ja korostaa palvelutoiminnassaan toimivaa yhteis työtä, asukkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja oman elä män hallintaa 2. Aktivoi ja mahdollistaa kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen kaupungin ja sen palvelujen kehittämistyössä. 3. Turvaa maapoliittisen ohjauksen ja kaavoi tuksen kautta uuden kunnan tasapainoisen kehittymisen. 4. Verkottuu luontevasti Äänekos ki-jy väskylä-jämsä kasvukäytävään. Tukee maakun nan elinvoimaa työssäkäynnin, asumisen ja asioinnin keskuksena. 5. Tarjoaa asukkaille ja yrityksille kilpailukykyi sen, toimivan ja turvallisen toimintaympäristön. 6. Toimii siten, että kuntatalous pidetään va kaalla pohjalla säilyttäen peruspalvelujen hyvän tason. 7. Tuottaa ja järjestää kuntapalvelut tehok kaasti, taloudellisesti ja kilpailukykyisesti sekä omana toimintana että valikoidusti ostopalveluina. 8. Noudattaa henkilöstöstrategian mukaista hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Lautakuntien tulee päivittää aiemmin määritellyt lähivuo sia koskevat tavoitteet, huomioiden erityisesti niiden sopeuttaminen lama-aikaan, jonka voidaan ennakoida vaikuttavan kaupungin talou dellisiin mahdollisuuksiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityinen painopiste suunnittelussa tulee olla toiminnan tehostami nen, taloudellisuus ja kilpailukyky. Kasvavan palvelutarpeen ohella on uudistettava palvelujen tuotantoprosesseja ja -tapoja sekä arvioi tava palve lujen toimivuutta, sujuvuutta ja saavutettavuutta.

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Toimialojen esitysten tulee sopeutua hyväksyttyyn vakauttamisohjelmaan. Varaukset palkkamenoiksi lasketaan keskitetysti henki löstöhallin non toimesta. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia vuoden 2010 tavoin vastuualuetasolla. Esitykset talousarviota varten on syytä mitoittaa siten, että ne mahdollistavat nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamisen, jos toiminnan suhteen ei ole laadittu supistamis- tai muita suunnitelmia vakauttamisohjelmassa tai muutoin. Esitykset tulee perustella siten, että niiden jatkokäsittely sujuu ilman erillisiä selvittelyjä. Kaikki poikkeamat vakauttamisohjelman muodostamasta raamista tulee pe rus tel la. Pe rus te luis sa on myös syytä esittää ne nykyisistä käytän nöistä poik keavat toi men pi teet, jot ka on huomioitu määrärahaesityk sissä. Taloussuunnitelman vuosien käyttötalouden katsaus laaditaan edellisen suunnitelman tapaan yleisellä tasolla, pohjau tuen vakauttamisohjelmaan sekä talouden ja toiminnan oleellisem mat muutokset huomioiden. Esitykset tulee toimittaa syyskuun 24. päivään mennessä. Ympäristölautakunnan talousarvion lähtökohtana on toi minnan jat kuminen sekä toiminnallisesti että talouden kannalta sa man kaltai sena kuin se on ol lut vuonna Suurin muutos liittyy uuden eläinlääkintähuoltolain (765/2009) toimeenpanoon. Lain mu kaan kiireellinen eläinlääkäriapu on järjestettävä lain tarkoittamalla tavalla viimeistään mennessä. Jyväskylän kaupungin ym päristö terveysosas ton vetämät neuvottelut eläinlääkäripäivystyksen jär jes tämisestä ovat vielä kesken. Kaupunki on toteuttanut lem mik ki eläin päivys tystä koskevan kilpailutuksen, mutta toteutuksen kus tan nus vaiku tukset eivät vielä ole selvillä. Pieneläinten päiväaikai sesta hoi dosta sopimuksen perusteella vastaava Hiskinmäen eläin sairaala on esittä nyt sopimukseen tasokorotusta. Henkilöstömenot ovat neljänä vuonna toteutetuista palkankorotuk sista joh tuen nous seet yli 10 % vuo den 2006 tasosta. Valta osa ym pä ris tölauta kun nan alai sen vi ran omais toi minnan mak suista (ra ken nus valvonta tak sa, ym pä ris tön suo jelu vi ran omai sen maksutak sa, maa-ainestak sa) on hyväksytty vuoden 2006 lopussa. Koska taksat perustuvat omakustannushintaan, on niitä aiheellista tarkistaa ylös päin. Ympä ris tö ter vey den huol lon mak su tak san tunti pe rus teista osaa on hie man nos tettu vuo den 2009 alus ta.

pal velu- tai tuotantotoimintaan)

pal velu- tai tuotantotoimintaan) Ratakadun asemakaavan muutos (Suolahti) 19/P10.10.01/2008 KH 04.02.2008 43 Suolahdessa Äänekoskentien ja rautatien rajaamalla alueella on voimassa asemakaava, jonka vanhimmat osat on vahvistettu 1950-luvulla.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 23 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Someron kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 23 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen jatkaa

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Tulevaisuuslautakunta AIKA 01.07.2008 klo 16:30-17:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot