PAKKAUSSELOSTE. Etalpha 2 mikrog/ml tipat, liuos Alfakalsidoli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Etalpha 2 mikrog/ml tipat, liuos Alfakalsidoli"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Etalpha 2 mikrog/ml tipat, liuos Alfakalsidoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Etalpha on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Etalpha tippoja 3. Miten Etalpha tippoja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Etalpha tippojen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ ETALPHA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Etalpha tippojen vaikuttava aine alfakalsidoli on aktiivin D-vitamiinin esiaste, joka muuttuu maksassa nopeasti aktiiviksi D-vitamiiniksi. Aktiivissa muodossa se lisää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä suolesta sekä kalsiumin takaisinimeytymistä munuaisista ja säätelee luuston aineenvaihduntaa. Etalpha tipoilla hoidetaan sairauksia, joihin liittyy kalsiumaineenvaihdunnan häiriöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikaiseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvä luustosairaus (niin kutsuttu renaalinen osteodystrofia), eri syistä johtuva osteomalasia (luun pehmenemistauti, riisitauti) sekä lisäkilpirauhasen vajaatoiminta. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ETALPHA TIPPOJA Älä käytä Etalpha tippoja - jos olet allerginen (yliherkkä) alfakalsidolille tai Etalpha tippojen jollekin muulle aineelle. - jos sinulla on hyperkalsemia. Ole erityisen varovainen Etalpha tippojen suhteen - jos sinulla on joskus aikaisemmin todettu hyperkalsemia. - jos sinulla munuaiskivitauti, toistuvia sydämen rytmihäiriöitä tai valtimoiden kovettumistauti, koska mahdollinen hyperkalsemia voi pahentaa näitä sairauksia, - jos sinulla on sarkoidoosi tai tuberkuloosi. D-vitamiinin käyttö lisää näihin sairauksiin liittyvää hyperkalsemiariskiä Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. 1

2 Samanaikainen hoito nesteenpoistolääkkeiden (tiatsidi), kalsiumia sisältävien valmisteiden tai muiden D-vitamiinia sisältävien valmisteiden kanssa voi lisätä hyperkalsemiariskiä. Samanaikainen sydänglykosidilääkitys lisää sydämen rytmihäiriöriskiä. Magnesiumia sisältävien vatsahappoa neutraloivien lääkkeiden samanaikainen käyttö Etalpha tippojen kanssa voi lisätä hypermagnesemiariskiä. Samanaikainen kolestyramiinin käyttö saattaa häiritä alfakalsidolin imeytymistä. Tämän estämiseksi Etalpha tipat tulee ottaa vähintään 1 tunti ennen tai 4-6 tuntia kolestyramiinin ottamisen jälkeen. Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Kokemukset käytöstä raskauden aikana eivät ole riittävät. Eläinkokeissa on havaittu lisääntymistoksisuutta. Mahdollisesta riskistä ihmiselle ei ole varmuutta. Alfakalsidolin epäillään erittyvän äidinmaitoon. Älä käytä Etalpha tippoja ollessasi raskaana tai imetysaikana ellei lääkärisi toisin määrää. Ajaminen ja koneiden käyttö Haitallisia vaikutuksia ei ole odotettavissa hoitoannoksen ollessa sopiva. On kuitenkin huomattava, että liian korkeaan veren kalsiumpitoisuuteen voi liittyä väsymystä. Tärkeää tietoa Etalpha tippojen sisältämistä aineista Tämä lääke sisältää etanolia, sorbitolia, makrogoliglyserolihydroksistearaattia ja metyyliparahydroksibentsoaattia. Etanoli: Tämä lääkevalmiste sisältää pieniä määriä etanolia (alkoholia), alle 100 mg per 1 mikrogramma alfakalsidolia (=10 tippaa). Sorbitoli: Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Makrogoliglyserolihydroksistearaatti voi aiheuttaa päänsärkyä, vatsavaivoja ja ripulia. Metyyliparahydroksibentsoaatti saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä). 3. MITEN ETALPHA TIPPOJA KÄYTETÄÄN Käytä Etalpha tippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Aikuiset ja yli 20 kg painavat lapset: Alkuhoito: 1-2 mikrog (10-20 tippaa) vuorokaudessa suun kautta. Lapset alle 20 kg: Alkuhoito: 0,05 mikrog/kg vuorokaudessa. Sen jälkeen annos määräytyy hoidon biokemiallisen vasteen ja varsinkin seerumin kalsiumpitoisuuden mukaan. Annostus tapahtuu mukana seuraavalla annostelijalla. Tippojen annostelijan käyttämiseksi pulloa pidetään pystysuorassa asennossa ylösalaisin. Tippojen pitäisi alkaa valua välittömästi, mutta jos näin ei käy, taputtele pulloa kevyesti. Älä ravista. Jos käytät enemmän Etalpha tippoja kuin sinun pitäisi Liian suuri annos Etalpha tippoja voi aiheuttaa veren kalsiumpitoisuuden liiallisen nousun eli hyperkalsemian (katso myös kappale Mahdolliset haittavaikutukset). Mikäli olet ottanut liian suuren annoksen Etalpha tippoja, ota välittömästi yhteys lääkäriin. Jos unohdat käyttää Etalpha tippoja Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. 2

3 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Etalpha tipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Yleisimmät raportoidut haittavaikutukset ovat hyperkalsemia (korkea veren kalsiumpitoisuus) ja hyperkalsiuria (korkea virtsan kalsiumpitoisuus), jotka liittyvät D-vitamiinin liika-annostukseen. Hyperkalsemian ensioireita ovat heikkous, väsymys, voimattomuus, pahoinvointi, myalgia, nivelkipu, luustokipu, ruokahaluttomuus, oksentelu, ripuli, ummetus, suun kuivuminen, makuhäiriö, metallin maku suussa, päänsärky, huimaus. Vakavamman hyperkalsemian yhteydessä voi esiintyä seuraavia oireita: sydämen rytmihäiriö, sekavuus, unisuus, tajunnanhäiriö, unettomuus, levottomuus, kova jano, runsas virtsaneritys, kuivuminen (dehydraatio). Näiden oireiden ilmetessä on heti otettava yhteys lääkäriin veren kalsiumpitoisuuden määrittämistä varten. Lisäksi veren kalsiumpitoisuus tulee tarkistaa säännöllisesti (yleensä vähintään kerran kuukaudessa). Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. ETALPHA TIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä jääkaapissa (2 0 C C). Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (lyhenne Käyt.viim.) Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Etalpha tipat sisältävät: - Vaikuttava aine on alfakalsidoli. 1 ml tippoja sisältää 2 mikrogrammaa alfakalsidolia - Muut aineet ovat etanoli, vedetön, sorbitoli (E420), makrogoliglyserolihydroksistearaatti, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), sitruunahappomonohydraatti (E330), natriumsitraatti (E331), allrac-alfa-tokoferoli (E307), puhdistettu vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko Kirkas tai hieman opalisoiva, väritön liuos, jolla alhainen viskositeetti. 20 ml lasipullo, jossa tippojen annostelija ja kierrekorkki. Myyntiluvan haltija ja valmistaja LEO Pharma A/S, 55 Industriparken, DK-2750 Ballerup, Tanska 3

4 Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: LEO Pharma Oy, Äyritie 12 B, Vantaa, puh Tämä pakkausselostetta on muokattu viimeksi

5 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Etalpha 2 mikrog/ml orala droppar, lösning Alfakalcidol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Etalpha är och vad det används för 2. Innan du använder Etalpha 3. Hur du använder 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Etalpha ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD ETALPHA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Det verksamma ämnet i Etalpha är alfakalcidol, ett förstadium till aktivt D-vitamin. Den förvandlas snabbt i levern till aktivt D-vitamin. I sin aktiva form ökar den kalcium- och fosfatabsorptionen från tarmen samt kalcium-reabsorptionen från njurarna. Det aktiva D-vitaminet reglerar benbyggnadens ämnesomsättning. Etalpha används för behandling av sjukdomar förknippade med störningar i kalciumämnesomsättningen. Dylika tillstånd är bl.a. långvarig njurinsufficiens förknippad med benbyggnadssjukdom (renal osteodystrofi), av olika skäl förorsakad osteomalasi (veknande av benbyggnad, rakitis) samt insufficiens av bisköldskörteln. 2. INNAN DU ANVÄNDER ETALPHA Använd inte Etalpha orala droppar - om du är överkänslig (allergisk) mot alfakalcidol eller mot något av övriga innehållsämnen i Etalpha - om du har hyperkalcemi. Var särskilt försiktig med Etalpha orala droppar - om du tidigare har haft hyperkalcemi - om du har njursten, abnorm förändring i hjärtrytmen eller åderförkalning eftersom dessa sjukdomar kan förvärras av hyperkalcemi - om du har sarkoidos eller tuberkulos. Använding av vitamin D ökar risken för hyperkalcemi knuten till dessa sjukdomar. Användning av andra läkemedel 5

6 Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Samtidig behandling med urindrivande medel, kalcium innehållande preparat eller andra D-vitaminderivat kan öka risken för hyperkalcemi. Samtidig behandling med hjärtglykosid ökar risken för arytmi. Samtidig användning av magnesiumhaltiga preparat (t.ex. antacida) kan öka risk för hypermagnesemi. Samtidig tillförsel av kolestyramin kan försämra absorption av Etalpha i tarmen. För att minska risken för störningar, bör Etalpha droppar tas minst en timme före eller 4-6 timmar efter intag av kolestyramin. Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Erfarenheterna av användning under graviditet är begränsade. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Risken för människa är osäker. Det finns misstankar om att Etalpha går över i modersmjölk. Använd Etalpha droppar ändast om din läkare anser det absolut nödvändig under graviditet eller amning. Körförmåga och användning av maskiner Skadlig effekt är inte att väntas vid normal dosering. Man bör dock vara uppmärksam på att trötthet kan förekomma i samband med för hög kalciumhalt i blodet. Viktig information om någora innehållsämnen i Etalpha Detta läkemedel innehåller etanol, sorbitol, makrogolglycerolhydroxistearat och metylparahydroxibensoat. Etanol: Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per 1 mikrogram alfakalcidol (=10 droppar). Sorbitol: Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Makrogolglycerolhydroxistearat kan ge huvudvärk, magbesvär och diarré. Metylparahydroxibensoat kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd). 3. HUR DU ANVÄNDER ETALPHA Använd alltid Etalpha orala droppar enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vuxna och barn över 20 kg: Initialdos: 1-2 mikrog (10-20 droppar)/dygn. Barn under 20 kg: Initialdos: 0,05 mikrog/kg/dygn. Därefter bestäms dosen enligt den biokemiska effekten och speciellt kalciumnivån i serum. Dropparna doseras med hjälp av droppdoseraren på flaskan. Vid användning av droppdoseraren håll flaskan upp och nedvänd. Dropparna bör rinna ut genast om inte, klappa flaskan lätt. Skaka ej. Om du använt för stor mängd av Etalpha orala droppar En för stor dos av Etalpha kan förorsaka en alltför hög stegring av kalciumnivån i blodet, med andra ord hyperkalcemi (se även stycket Eventuella biverkningar). Om du har tagit en för stor dos av Etalpha, kontakta omedelbart läkare. Om du har glömt att använda Etalpha orala droppar Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 6

7 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Etalpha orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna som har rapporterats är hyperkalcemi (för högt kalkvärde i blodet) och hyperkalciuri (för högt kalkvärde i urin). Dessa är förknippade med överdosering av vitamin D. Tidiga symptom som kan noteras i samband med förhöjt kalkvärde i blodet är trötthet, kraftlöshet, illamående, muskelvärk, ledvärk, aptitlöshet, kräkningar, diarré, förstoppning, muntorrhet, smakrubbning, metallsmak, huvudvärk, yrsel. Allvarliga symptom på förhöjt kalvärde i blodet kan vara oregelbunden hjärtrytm, förvirring, sömnighet, sömnlöshet, oro, sjukligt ökad törst, stora urinmängder, uttorkning. Om dessa symptom yttrar sig bör läkare kontaktas omedelbart för kontroll av blodets kalciumhalt. Kalciumhalten i blodet måste kontrolleras regelbundet (i allmänhet minst en gång i månaden). Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR ETALPHA SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i kylskåp (2 0 C C). Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter förkortningen Utg.dat som används för utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är alfakalcidol. 1 ml droppar innehåller 2 mikrogram alfakalcidol - Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, sorbitol (E420), macrogolglycerolhydroxistearat, metylparahydroxibensoat (E218), citronsyramonohydrat (E330), natriumcitrat (E331), all-rac-alfa- Tokoferol (E307), renat vatten Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Klar eller lätt genomskinlig färglös vätska med låg viskositet. 20 ml glasflaska Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare LEO Pharma A/S, 55 Industriparken, DK-2750 Ballerup, Danmark För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för 7

8 försäljning: LEO Pharma Oy, Örevägen 12 B, Vanda, Tel Denna bipacksedel reviderades senast

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

PAKKAUSSELOSTE. Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE PAKKAUSSELOSTE Ginsana oraaliliuos Ginsenguute G115 PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni

PAKKAUSSELOSTE. Tamexin 20 mg tabletit. Tamoksifeeni PAKKAUSSELOSTE Tamexin 20 mg tabletit Tamoksifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti

PAKKAUSSELOSTE. Florinef 0,1 mg tabletti. fludrokortisoniasetaatti PAKKAUSSELOSTE Florinef 0,1 mg tabletti fludrokortisoniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Pore 500 mg poretabletti parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE TELFAST 120 mg kalvopäällysteiset tabletit Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 40 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Paracetamol-ratiopharm 500 mg tabletti Parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE. Cartexan 400 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Cartexan 400 mg kapseli, kova Kondroitiininatriumsulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle SILOTOC 2,13 mg/ml oraaliliuos pentoksiveriinisitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova

PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova PAKKAUSSELOSTE Precosa 250 mg kapseli, kova Saccharomyces boulardii Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli OTC PAKKAUSSELOSTE Panadol Forte 1 g tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini

PAKKAUSSELOSTE. DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini PAKKAUSSELOSTE DOXITIN 100 mg tabletti DOXITIN 150 mg tabletti Doksisykliini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Codaxol 500mg/30mg, tabletti PAKKAUSSELOSTE Codaxol 500mg/30mg, tabletti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Devitol 2240 IU/ml tipat, liuos Ergokalsiferoli eli D 2 -vitamiini

PAKKAUSSELOSTE. Devitol 2240 IU/ml tipat, liuos Ergokalsiferoli eli D 2 -vitamiini PAKKAUSSELOSTE Devitol 2240 IU/ml tipat, liuos Ergokalsiferoli eli D 2 -vitamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT 0,25 mg/ml sumutinliuos kerta-annossäiliössä ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute

PAKKAUSSELOSTE. Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute PAKKAUSSELOSTE Sedonium tabletti, päällystetty rohtovirmajuuriuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Hot 500 mg/annos jauhe oraaliliuosta varten parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Stada 1 mg ja 2 mg kalvopäällysteiset tabletit granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium

PAKKAUSSELOSTE. D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium PAKKAUSSELOSTE D-Calsor tabletti D 3 -vitamiini ja kalsium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. bromiheksiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. bromiheksiinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle BISOLVON Strong 1,6 mg/ml oraaliliuos bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot