1/2007. maaliskuu mars

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2007. maaliskuu mars"

Transkriptio

1 1/2007 maaliskuu mars

2 Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2007 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Rolf Eriksson Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Soile Hellstén Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Painosmäärä 4000 kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kuvat Suomen Kuntaliitto Kansikuva Hannu Marjamaa Pohjois-Pohjanmaan shp Taitto Nina Palmu-Pietilä, Suomen Kuntaliitto Osoitteenmuutokset soster Pääkirjoitus: Lisää tuottavuutta 3 Ledare: Mera produktivitet 4 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat erikoissairaanhoitoko syypää ahdinkoon 5 Jussi Merikallio valittu johtajaksi Kuntaliittoon 7 Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspiiri on seudun PARAS-hankkeen ydintä 8 Tukipalvelujen uudelleenorganisointi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 9 Kontioniemestä tulee Kontiolinna. Asumisen, terveyspalvelujen, hemmottelun ja majoittumisen palvelukokonaisuus myös asuntoja tulomuuttajille 10 Uusi hankintalaki voimaan RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitotyön resursoinnin johtamispäätösten perustana 14 Tietoa kuntien mielenterveyspalveluista 16 Kurkistus uutisen ja sen otsikon taakse. Yli neljä viidesosaa hyväksyy julkisten terveyspalvelujen ulkoistamisen kolme neljästä valmiita maksamaan hoidostaan enemmän 16 Pääkirjoituksen roiskaisu 19 Reaalisten nettomenojen rinnalle tarvevakioituja menotietoja 20 Kelan Terveyspuntarista tietoja kuntien ja sairaanhoitopiirien terveystilanteesta 22 Sosiaali- ja terveydenhuolto kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämien toimeenpanosuunnitelmien valmistelussa 22 Saapunutta postia 24 Seksuaalirikosten tutkintaan liittyvä näytteenottopakkaus on tilattavissa poliisin tekniikkakeskuksesta 24 Kuntien rahapula uhkaa syrjäyttää moniongelmaiset 24 Muutoksia sosiaali- ja terveysministeriön salassa pidettävien asiakirjojen tutkimuslupakäytäntöön 25 Erikoissairaanhoidon jonot lyhentyneet entisestään 25 Kansallinen terveyshanke panostaa viimeisenä vuotenaan terveyskeskustyöhön ja terveyden edistämiseen 26 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot sähköiseen käsittelyyn 26 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä voimaan Varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten päivitetty 27 Määräraha lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon 28 Työryhmä ehdottaa TEOn toimivallan laajentamista 28 Metsätulon selvittäminen maksukyvyn mukaan määräytyvissä asiakasmaksuissa vuonna Efeko Oy, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta kevät Seuraava numero ilmestyy toukokuussa ISSN

3 Lisää tuottavuutta Keskustelu julkisen tuottavuuden parantamisesta on viime vuosina käynyt vilkkaana. Valtio on erillisellä ohjelmalla asettanut selkeitä tuottavuustavoitteita. Mittarina on käytetty henkilöstön vähentämistä, joka kohdistetaan alaan kuin alaan riippumatta siitä, onko kysymyksessä yliopisto vai hallinto. Tuleva työvoimapula on tietysti ollut eräs tavoitteiden asettamisen syy. Samat paineet kohdistuvat myös kuntasektoriin, jossa puolta kuntataloutta edustava sosiaali- ja terveydenhuolto on keskustelun ja tuottavuusvaatimusten kohteena. Monet selvitykset osoittavat, että erityisesti terveyskeskusten tuottavuus on laskenut viimeisten vuosien aikana lukuun ottamatta vuotta Terveyskeskuksia on puolustettu viittaamalla tutkimusmenetelmien puutteisiin. Erityisesti on korostettu sitä, että käytetyt tuottavuuden mittarit, kuten lääkärissäkäynnit eivät tarpeeksi hyvin kuvaa toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Tämä on totta, mutta parempaa mittaamisjärjestelmää ja parempia mittareita ei ole vielä käytössä. Tosiasiassa tiedämme kovin vähän terveyskeskuksen toiminnasta, koska toimintaa kuvaavia tilastotietoja on yllättävän vähän. Mittaamiseen sopivia järjestelmiä on olemassa ja niitä otettaneen vähitellen käyttöön. Tuottavuuden kohottaminen on haaste, johon on vastattava. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tämä on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Taustalla on, kuten jatkuvasti korostetaan, tuleva työvoimapula. Kuntasektorilta poistuu henkilöä seuraavan vuoden kuluessa, mikä on noin 46 prosenttia kunta-alan työntekijämäärästä. Jos tuon poistuman vuoksi aukeavat työpaikat täytettäisiin, tulevasta työvoimasta 70 prosenttia pitäisi sijoittua kuntasektorille. Lisäksi huolta ja tuskaa lisää arvioitu ikäihmisten palvelutarpeen kasvu. Yhtälö on näin ilmaistuna tietysti mahdoton. Siksi tuottavuustavoite koskee mitä suurimmassa määrin myös kunnallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toimintaprosesseja uudistamalla ja ottamalla uusia työmenetelmiä käyttöön tulemme selviämään. Tähän tarvitaan tietysti kehittämistyötä. Uudet tekniikat ja teknologiat tulevat auttamaan meitä suuresti. Mutta hyvin koulutetut ja motivoituneet työntekijät ovat tietysti myös tulevaisuuden avaintekijät. Rolf Eriksson Sairaalaviesti 1/2007 3

4 Mera produktivitet De senaste åren har diskussionen om bättre effektivitet i den offentliga sektorn varit livlig. Staten har med ett separat program fastställt tydliga produktivitetsmål. Som mätare har använts personalminskningar, som riktas på alla branscher oberoende av om det är fråga om ett universitet eller en förvaltning. Naturligtvis har den kommande arbetskraftsbristen påverkat målsättningen. Samma press riktas även på den kommunala sektorn, där vården och omsorgen, som står för halva kommunalekonomin, är föremål för debatt och produktivitetskrav. Flera utredningar visar att särskilt hälsovårdscentralernas produktivitet har sjunkit under de senaste åren med undantag av år Hälsovårdscentralerna har försvarats med hänvisning till brister i undersökningsmetoderna. Man har i synnerhet betonat att de tillämpade produktivitetsmätarna, såsom läkarbesök, inte tillräckligt väl beskriver förändringarna i verksamheten. Detta är sant, men några bättre mätsystem eller mätare finns ännu inte att tillgå. I själva verket vet vi mycket lite om hälsovårdscentralernas verksamhet eftersom det finns överraskande lite statistik över verksamheten. Lämpliga system för mätning finns och stegvis torde sådana införas. Att öka produktiviteten är en utmaning som måste antas. I kommun- och servicestrukturreformen har detta lyfts fram som ett viktigt mål. Som så ofta betonats, bottnar detta i den framtida arbetskraftsbristen. Från kommunerna avgår personer under de följande åren, vilket är ca 46 % av personalstyrkan i kommunsektorn. Om alla de befattningar som blir lediga på grund av den naturliga avgången tillsattes skulle 70 % av den framtida arbetskraften behöva placeras inom kommunsektorn. Ytterligare ett plågsamt problem är den beräknade ökningen av de äldres servicebehov. Ur denna synpunkt verkar ekvationen naturligtvis omöjlig. Därför berör produktivitetsmålet i allra högsta grad även den kommunala vården och omsorgen. Genom att lägga om verksamhetsprocesserna och införa nya arbetsmetoder kommer vi att klara jobbet. Detta kräver förstås utvecklingsarbete. Ny teknik kommer att vara till stor hjälp för oss. Men även en välutbildad och motiverad personal är en av framtidens nyckelfaktorer. Rolf Eriksson 4 Sairaalaviesti 1/2007

5 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat erikoissairaanhoitoko syypää ahdinkoon Heikki Punnonen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen osana julkistettiin tammikuussa ne 15 kuntaa, jotka joutuivat erityistarkastelun kohteeksi (lain 9 ). Asiaa on uutisoitu, syitä on esitetty ja asukkaita on kuultu. Terveydenhuollon tarvevakioidut menot osoittavat, että terveydenhuolto ja erityisesti erikoissairaanhoito eivät ole väitteistä huolimatta keskeisin syy näiden kuntien talouden kurimukseen ainakaan kun niitä verrataan muihin kuntiin. Perusterveydenhuollon rakenteet ovat runsaan 30 vuoden takaa. Erikoissairaanhoidon rakenteet ovat monilta osin vanhempaa perua, vaikka sairaanhoitopiirit ovat niitä merkittävästi rustanneet uusiksi. Seuraava poiminta kunnat.netistä kertoo pelkistetysti asian olennaisen sisällön. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen osana erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat selvittävät mahdollisuutensa turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kriteereiden raja-arvot tullaan määrittelemään valtioneuvoston asetuksella. Asetusluonnoksessa kriteereinä ovat seuraavat Tilastokeskuksen laskentaperusteet: vuosikate tuloveroprosentti lainamäärä taseeseen kertynyt alijäämä omavaraisuusaste suhteellinen velkaantuneisuus. Kunnan palvelukykyä selvitetään joko pelkän taseeseen kertyneen alijäämän johdosta, joka on poikkeuksellisen korkea tai kasvanut tai silloin kun kaikkien tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät. Heikossa taloudellisessa asemassa olevia kuntia on seulottu vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätösten mukaan. Tarkemmat tunnuslukujen raja-arvot annetaan asetuksella ennen helmikuun puoliväliä. Näiden kriteerien perusteella sisäasiainministeriö otti selvitysmenettelyn piiriin tammikuussa seuraavat 15 kuntaa: Enontekiö, Karjaa, Keminmaa, Kestilä, Lehtimäki, Leivonmäki, Muonio, Pelkosenniemi, Puolanka, Puumala, Rantsila, Rääkkylä, Utajärvi, Utsjoki ja Ylivieska. Näiden lisäksi neljä muuta kuntaa olisi täyttänyt ehdot ilman niiden tulevaa kunta- liitosta vuoden 2007 alussa. Näiden kuntien asukkaita, päätöksentekijöitä ja johtajia on listan julkistamisen jälkeen haastateltu ja mielipiteitä uutisoitu. Terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon menot tuotiin tuttuun tapaan eräänä syynä näiden kuntien vaikeaan taloudelliseen asemaan. Uutisoinnissa tämä nousi esille kuntien tulojen supistumisen rinnalla. Onko asia noin? Mitä muuta näissä kunnissa on tapahtunut? Näiden kuntien tilannetta voidaan taustoittaa muutamin keskeisin tiedoin. Edellä mainittujen ohella joukko muita kuntia oli lähellä kriteerejä ja joutua listalle. VÄESTÖN SUURET MUUTOKSET Näiden 15 kunnan osuus koko maan väestöstä oli 1,09 % Näistä 8 kunnan väestön määrä on vähentynyt 30 vuodessa enemmän kuin viidenneksen ja kolmessa (Puolanka, Pelkosenniemi ja Rääkkylä) enemmän kuin kolmanneksen. Tuo 30 vuotta on hyvä vertailujänne, sillä 1970-luvun puolivälissä rakennettiin kiivaasti maahan terveyskeskusjärjestelmää. Mitoitukset olivat ja osin ovat tuolta ajalta. Näistä kunnista väestöltään voimakkaasti kasvaneita ovat Keminmaa ja Ylivieska sekä hieman hitaammin kasvanut Karjaa. Väestö on Ylivieskaa ja Keminmaata lukuun ottamatta vanhempaa kuin maassa keskimäärin. Leivonmäellä, Puumalassa ja Rääkkylässä 65 vuotta täyttäneiden osuus on enemmän kuin neljännes. Vanhusten osuuden suuruudessa Leivonmäki on kuntien joukossa noin sijalla 10. Luhangalla, Kuhmoisissa ja Suomenniemellä on suhteellisesti ottaen eniten 65 vuotta täyttäneitä. Väestön ikärakenteen muutos näkyy 65 vuotta täyttäneiden osuuden merkittävänä kasvuna useimmissa näistä kunnista. TARVEVAKIOIDUIN MENOIN VERTAILU Terveydenhuollon menojen vertailussa on tärkeää ottaa huomioon kuntien erilaisten väestöjen erilaiset tarpeet. Stakesin tarvevakioidut menot ovat käyttökelpoisia tässä tarkastelussa. Niitä silmäillessä on syytä muistaa, että tarvevakioitujen menojen pohjana ovat kunnan pussista maksetut menot, jotka on vakioitu tarvetekijöillä. Mukana ei ole esimerkiksi työterveyshuollon menoja, jotka kompensoivat mm. terveyskeskuspalvelujen käyttöä. Korkea työllisyysaste ja hyvin järjestetty työterveyshuolto näkyvät suhteel- Sairaalaviesti 1/2007 5

6 Taulukko 1. Vaikean taloudellisen aseman kunnat Väestön määrät ja 65 vuotta täyttäneiden osuudet 1975, 1990 ja 2005 Vuosi Vuosi Vuosi Asukasluvun asukasluku % asukasluku % asukasluku % %-muutos yht yht yht KOKO MAA , , ,0 11,3 Enontekiö , , ,6-12,5 Karjaa , , ,2 10,4 Keminmaa , , ,2 27,4 Kestilä , , ,7-29,8 Lehtimäki , , ,4-21,1 Leivonmäki , , ,6-29,1 Muonio , , ,4-13,9 Pelkosenniemi , , ,7-36,7 Puolanka , , ,6-39,2 Puumala , , ,1-28,5 Rantsila , , ,9-22,1 Rääkkylä , , ,4-34,4 Utajärvi , , ,2-19,5 Utsjoki , , ,7-5,2 Ylivieska , , ,1 23,7 Yht % koko maan väestöstä 1,30 1,25 1,09 Lähde: Altika, Tilastokeskus. lisesti pienempinä kunnan kansanterveystyön palvelujen käyttönä ja menoina. Mukana ei myöskään ole yksityissektorin käyttö, jota rahoitetaan osin Kelan kautta. Noin rajaten tilannetta voidaan arvioida seuraavasti: Kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yhteensä tarvevakioidut menot ovat kuudessa vaikean taloudellisen aseman kunnassa suuremmat kuin maassa keskimäärin ja yhdessä samansuuruiset kuin koko maassa. Kansanterveystyön tarvevakioidut menot ovat olleet 11 vaikean taloudellisen aseman kunnassa suuremmat kuin maassa keskimäärin. Jos pohjoisimmat Lapin kunnat omine erityistekijöineen kuten hyvin pitkät etäisyydet jättää ulkopuolelle tarkastelun, ei ole ihme, että esimerkiksi Puolangan, Kestilän, Puumalan ja Rantsilan tarvevakioidut menot ovat suuremmat kuin maassa keskimäärin. Niiden asukasluvut ovat nykyään enemmän kuin neljänneksen pienemmät kuin terveyskeskusten rakentamisten aikaan 1970-luvun puolivälissä. Sinällään pitkien matkojen päässä toimiva terveyskeskus ja terveydenhuolto aiheuttavat pienen väestöpohjan kunnalle suurempia kustannuksia. Erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot olivat vuonna 2005 vain Karjaalla suuremmat kuin maassa keskimäärin. Valtaosassa näistä kunnista erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot ovat muihin kuntiin verrattuna pienet. Lapin taloudellisissa vaikeuksissa olevat kunnat ovat tarvevakioiduilta menoiltaan kalliita Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien joukossa. Tarvevakiointi ei sinällään korjaa Lapin poikkeuksellisia oloja eikä erityisesti Ylä- ja Koillis-Lapin pitkiä etäisyyksiä. Muiden sairaanhoitopiirien taloudellisissa vaikeuksissa olevat kunnat eivät ole tarvevakioiduin menotiedoin sairaanhoitopiirinsä muihin jäsenkuntiin verrattuina kalleimpien joukossa. Miten kustannusten suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi vaikeudet saada lääkäreitä ja muuta erikoiskoulutettua ammattihenkilöstöä näiden kuntien terveyskeskusten palvelukseen ja siitä maksettava ylimääräinen hinta? Tätä tarvevakiointi ei ota huo mioon. Myös näiden kuntien asukkailla on oikeus saada sairaanhoidon palvelut hoitotakuun mukaisesti. ERIKOISSAIRAANHOITO TAI TERVEYDENHUOLTO EIVÄT SYYPÄITÄ Edellä esitettyjen tietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että erikoissairaanhoito pelkästään tai edes terveydenhuolto yhteensä eivät ole syypäitä näiden kuntien erityisen vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Monien muiden kuntien terveydenhuollon tarvevakioidut menot ovat selvästi suuremmat. Varmaankin osassa näistä kunnista on suhteessa kysyntään ja tuotantoon vanhentuneet ja ylimitoitetut rakenteet. Niitä ollaan jo purkamassa. Näin käynee mm. Puumalassa, joka laittoi terveydenhuollon hallinnon ja rakenteet uusiksi. Näiden 15 kunnan on käytävä palvelurakenteensa läpi ja turvattava palvelut 6 Sairaalaviesti 1/2007

7 Taulukko 2. Terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna PTH = perusterveydenhuolto, ESH = erikoissairaanhoito PTH ESH PTH + ESH Kunta Shp indeksi koko maa indeksi koko maa indeksi koko maa keskimäärin = 100 keskimäärin = 100 keskimäärin = 100 Enontekiö LAP Karjaa Karis HUS Keminmaa LP Kestilä PP Lehtimäki EP Leivonmäki KS Muonio LAP Pelkosenniemi LAP Puolanka KAI Puumala ES Rantsila PP Rääkkylä PK Utajärvi PP Utsjoki LAP Ylivieska PP Lähde: STAKES, CHESS asukkailleen. Tosin saman joutuu tekemään moni muukin kunta, vaikkei ole listalle joutunutkaan. Hyvin helposti ulkopuolinen myös tässä erikoissairaanhoito on nimetty tai nimetään kunnan ahdingon aiheuttajaksi, vaikka hieman tarkemmin tarkasteltuna kunnan erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot ovat muihin kuntiin verrattuna hyvin kohtuulliset. Jos kunnan tulot ovat aikaisempaan verrattuna olennaisesti pienentyneet osittain tai kokonaan merkittävien rahoituksen rakennemuutosten vuoksi, kunta on joutunut ja joutuu tulojen takia vaikeaan taloudelliseen asemaan myös kohtuullisin terveydenhuollon menoin. Kun kunnan pussin pohja paistaa tai kun kunta joutuu elämään osin velaksi, silloin mm. hoitotakuun velvoitteet ja niistä aiheutunut palvelujen kysynnän kasvu tuntuvat kohtuuttomalta menojen lisäykseltä. Näin vaalien alla kuntien taloutta on taas luvattu parantaa. Palvelujen järjestämisessä menojen ohella tärkeitä ovat järjestäjän tulot. Näiden 15 kunnan terveydenhuollon menojen osuus on runsas prosentti kuntien terveydenhuollon menoista. PARAS-hankkeen tavoitteena on turvata sairaanhoidon palvelut myös näiden 15 kunnan asukkaille. Jussi Merikallio valittu johtajaksi Kuntaliittoon Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtajaksi on valittu VTM Jussi Merikallio, 46. Hän on toiminut Lohjan kaupungin perusturvajohtajana vuodesta 2004 ja sitä ennen eri tehtävissä Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa. Jussi Merikallio aloittaa Kuntaliitossa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön nykyinen johtaja Rolf Eriksson on jäämässä eläkkeelle kevään kuluessa. Sairaalaviesti 1/2007 7

8 Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspiiri on seudun PARAS-hankkeen ydintä Pekka Honkanen, projektipäällikkö Länsi-Pohjassa on noin asukasta, kuusi jäsenkuntaa, kuusi terveyskeskusta sekä sairaanhoitopiiri, jolla on keskussairaala ja Keroputaan psykiatrinen sairaala. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää mm. palvelutoimintaa kuntien vapaaehtoisena yhteistyönä. Kehittämiskeskuksen organisoima SOTEPI -hanke on hyvässä menossa ja on hyvin merkittävä seudun tulevaisuudelle. Vuonna 2005 käynnistyneen kunta- ja palvelurakennehankkeen myötä myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio) päädyttiin pohtimaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä seutukunnallisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveyspiirin perustamiseen tähtäävä SOTEPI-hanke käynnistyi Projektipäällikkö ja projektisihteeri aloittivat työnsä elokuun alusta. Yhteistyötä oli tiivistetty alueella jo tätä ennen. Mm. PERES-hankkeessa rakennettiin pohja useammalle palvelulinjalle. HYVI-hankkeen tuloksena perusterveydenhuollolla on yhteinen aluetietojärjestelmä. SOTEPIssa hyödynnetään näiden hankkeiden aikaansaannoksia, mutta samalla pyritään kokonaisvaltaisempiin muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on, että alueen kuntien erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi kuuluvat hallinnollisesti samaan organisaatioon. Toiminnan organisointia sekä tarkoituksenmukaisten hoito- ja palveluketjujen rakentamista varten on perustettu 10 työryhmää, joihin kuuluu yhteensä noin 150 henkilöä. Lisäksi kaksi PERES-hankkeen aikaista työryhmää, hammashuolto ja työterveyshuolto, ovat jatkaneet työtään entisessä kokoonpanossaan. Aiemmin aloitettu Sateenkaarihanke, jossa selvitetään sosiaalityön erityispalvelujen alueellista toteuttamismallia, on kytketty SOTEPI-hankkeeseen mukaan. SOTEPI-hankkeessa toimineet työryhmät ovat perehtyneet oman alueensa toimintakäytäntöihin ja resursseihin. Ne ovat valmistelleet erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäviä, potilas- ja asiakaslähtöisesti toimivia, hoito- ja palvelulinjoja sekä antaneet perustellut esityksensä siitä, mitä toimintoja on tarkoituksenmukaista järjestää sosiaali- ja terveyspiirin kautta. Nämä toimenpiteet muodostavat SOTEPI-hankkeen ensimmäisen vaiheen. Niiden pohjalta on määritelty tulevan sosiaali- ja terveyspiirin suuntaviivat seuraavasti: 1. Kunnille esitetään kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämistä sosiaali- ja terveyspiirin järjestettäväksi. 2. Sosiaali- ja terveyspiiri muodostuu neljästä tulosryhmästä: hallintopalvelut, perhepalvelut, yhteiset terveyspalvelut ja vanhusten palvelut. Tulosryhmät jakaantuvat tulosalueisiin ja nämä edelleen tulosyksiköihin. 3. Sosiaali- ja terveyspiirin rahoitusmalli on menoosuusmalli, jossa kuntien maksuosuuksien määräytymisen perusteena käytetään kolmen edellisen vuoden todellisia menoja. 4. Sosiaali- ja terveyspiirin perustamismenettelyä ei ole vielä päätetty. Vaihtoehtoina mietitään sosiaali- ja terveyspiirin perustamista joko muuttamalla nykyisen sairaanhoitopiirin perussopimusta tai uuden kuntayhtymän perustamista fuusioitumalla. SOTEPI-hankkeelle on toistaiseksi saatu rahoitus huhtikuun loppuun asti. Sosiaali- ja terveysministeriölle on tehty hakemus uuden valtionavustuksen saamiseksi. Jatkohankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat suunnittelu-, seuranta- ja sopimusjärjestelmän kehittäminen, asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja palvelulinjojen luominen ja näiden pohjalta kehitettyjen hoitokäytäntöjen juurruttaminen jokapäiväiseen työhön. 8 Sairaalaviesti 1/2007

9 Tukipalvelujen uudelleenorganisointi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Kari Hassinen, sairaanhoitopiirin johtaja, Kymenlaakson shp Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on parantanut tuottavuuttaan ja tehokkuuttaan organisoimalla valtaosan tukipalveluistaan uudella tavalla. Tämän vuoden alusta siirtyivät kirjanpito, laskutus ja palkanlaskenta seudulliselle osakeyhtiölle. Jatkoa seuraa ensi vuoden alussa, jolloin hankinta-, varastointi- ja logistiikkatehtävät siirtyvät yhteishankintayksikköön. Henkilökuntaa on siirtynyt uusien organisaatioiden palvelukseen satoja. Näin sairaanhoitopiiri on toteuttanut PARAS-hanketta jo vuosia. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä on kolme sairaalaa. Kotkassa sijaitsee Kymenlaakson keskussairaala, Kuusankoskella Kuusankosken aluesairaala ja samassa pihapiirissä vuonna 2006 käyttöön otettu Kymenlaakson psykiatrinen sairaala. Sairaalat on organisoitu sairaanhoitopiirissä toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisiksi tulosalueiksi, joiden pääsisältö on erikoissairaanhoito. Tällä ratkaisulla johtaminen kohdistetaan kliiniseen työhön. Johtamisfilosofian ydin on siinä, että sairaalan pääprosessi on potilaan hoito, jossa tarvittava työ ja palvelut on tuotteistettu tarkoituksenmukaisiksi osakokonaisuuksiksi. Sairaalat hankkivat tarvitsemansa tukipalvelut kuntayhtymän omilta tukipalveluja tuottavilta organisaatioilta. TUKIPALVELUT UUSIKSI Sairaanhoitopiirin alkuvuosina kaikilla sairaaloilla oli omat tukipalvelunsa. Sairaanhoitopiiri on määrätietoisesti kehittänyt tukipalvelut piirikohtaisiksi organisaatioiksi. Lähtökohtana on ollut luoda konsernirakenne. Siinä sairaalat muodostavat päätoimialueen ja tukipalvelut on järjestetty yksiköihin, jotka myyvät palvelujaan sairaaloille ja maakunnan julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Sairaanhoidon palvelut on organisoitu liikelaitoksiksi. Muut tukipalvelut on yhtiöitetty. Osa tukipalveluorganisaatioista on yhtiöitetty yhdessä jäsenkuntien kanssa. Laboratorio- ja radiologiapalvelut tuotetaan Kymenlaakson sairaalapalvelut -liikelaitoksessa. Liikelaitos vastaa myös apuvälinepalveluista ja välinehuollosta. Liikelaitokseen on organisoitu myös infektioyksikkö, joka vastaa koko sairaanhoitopiirin alueella infektioiden torjuntatyöstä. Liikelaitos vastaa jo pääosin terveyskeskusten laboratorio- ja radiologiapalvelujen tuottamisesta. Lääkehuoltopalvelut tuotetaan Kymenlaakson sairaala-apteekissa, joka on oma liikelaitos. Liikelaitos vastaa pääosin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehuollon palveluista. Myös alueen varuskunnat käyttävät apteekin palveluja. Tietopalvelut on kokonaan ulkoistettu Medi-It Oy:lle, jonka pääomistaja on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri omistaa myös yhtiön osakkeita. Yhtiö järjestää koko Kaakkois-Suomen julkiselle terveydenhuollolle palvelun yhteisenä tietojärjestelmänä, johon sisältyy potilaskertomus, laboratoriojärjestelmä sekä radiologiset järjestelmät. Myös raportointipalvelut tuotetaan yhteisesti. Järjestelmä kattaa tällä hetkellä yhtä terveyskeskusta lukuun ottamatta koko maakunnan. Kiinteistöistä, isännöinnistä ja rakennuttamisesta vastaa sairaanhoitopiirin kokonaan omistama tytäryhtiö. Kuntayhtymä omistaa sairaalarakennukset, mutta asunnot ja kiinteistöihin liittyvät palvelut, ml. laitehuolto, ovat yhtiön vastuulla. Toimitilojen kulut toteutuvat yhtiölle maksettuina vuokrakuluina. Isommat hankkeet kuntayhtymä rahoittaa investointeina. Monen sairaanhoitopiirin tapaan kuntayhtymällä on tytäryhtiö, joka vastaa sairaanhoidossa tarvittavista tekstiilipalveluista. Pesulayhtiö ostaa, huoltaa ja vuokraa tekstiilit yksiköille. Sairaaloiden ravintohuolto on ulkoistettu Kotkan kaupungin tytäryhtiölle, joka vastaa kaupungin ja sairaanhoitopiirin palveluista. Sairaanhoitopiiri omistaa Kymijoen ravintopalvelut Oy:stä kolmanneksen. Kotkan kaupungin liikelaitos Kymijoen työterveys on vastannut sairaanhoitopiirin työterveyshuollosta sen jälkeen, kun oma työterveyshuolto liitettiin kaupungin liikelaitokseen. Tämän vuoden alusta aloitti toimintansa Seutulaskenta Oy, joka vastaa sairaanhoitopiirin kirjanpidosta, laskutuksesta ja palkanlaskennasta. Yhtiö on Kotkan kaupungin tytäryhtiö, mutta sen omistajia ovat lisäksi sairaanhoitopiiri, Pyhtään kunta ja alueen koulutuskuntayhtymä. Pitkäaikainen talousjohtajamme Vesa Valtonen jäi vuoden vaihteessa eläkkeelle. Helena Kinnunen, joka aikaisemmin toimi sairaanhoitopiirin laskentapäällikkönä, aloitti talousjohtajan tehtävissä vuoden alusta. Hänen lisäkseen sairaanhoitopiirin palveluksessa on vain kaksi päätoimista laskentatoimen ammattilaista. Henkilökuntaa siirtyi uusiin organisaatioihin runsaasti. Liikelaitoksiin siirtyneitä on 290 ja sairaanhoitopiirin omiin tytäryhtiöihin siirtyneitä on 97. Sen lisäksi Kotkan kaupungin tytäryhtiöihin, joissa sairaanhoitopiirillä on vähemmistöosakkuus, on siirretty yhteensä 80 henkilöä eli osakeyhtiöihin yhteensä 177. Sairaalaviesti 1/2007 9

10 Vesa Valtonen totesi kolleegoilleen lähettämässään viestissä sattuvasti: Olen siis Kymenlaakson shp:n linjaa jatkaen ulkoistanut itseni tarpeettomaksi; tosin henkilökohtainen eläkeikäkin tulee vastaan. LOPUKSI Olen monissa yhteyksissä arvioinut, että uudet järjestämistavat ovat selkeästi lisänneet kustannustietoisuutta ja työtyytyväisyyttä. Alkuvuosien jälkeen näyttää myös siltä, että yhteistyö saa aikaan myös kustannussäästöjä. Konsernimalli ei tietenkään ole ongelmaton. Työtä on tehtävä jatkuvasti, jotta organisaatioille asetetut tavoitteet saadaan aikaiseksi. Edellä esitetyn konseptin mukaisia uusia ratkaisuja on työstettävänä ja tulossa. Kontioniemestä tulee Kontiolinna Asumisen, terveyspalvelujen, hemmottelun ja majoittumisen palvelukokonaisuus myös asuntoja tulomuuttajille Kansallisesti ja pohjoiskarjalaisittainkin ainutlaatuisissa Höytiäisen rantamaisemissa sijaitseva entinen Kontioniemen sairaala, 24 hehtaarin maa-alue ja linnamainen arvokas hehtaarien rakennuskanta on muotoutumassa palvelukokonaisuudeksi, jonka nimenä on Kontiolinna. Alueelle tulee henkilön toimiva yhteisö, joka koostuu alueelle sijoittuvista asukkaista ja palveluja tarjoavien yritysten henkilökunnasta. Kokonaisuus rakentuu ainutlaatuisen ympäristön ja luonnon, uljaan rakennuskannan sekä alueen vapaa-aikapalvelujen pohjalle: golf-kenttä, hiihto- ja lenkkeilymaastot sekä Höytiäinen ja Koli. Itsenäisen Suomen toisella vuosikymmenellä, 1920-luvun lopulla rakennettu Kontioniemen parantola on säilyttänyt uljaan linnamaisen olemuksensa Höytiäiseen pistävällä jäkäläkankaiden ja mäntymetsien niemellä. Parantola toimi sotasairaalana , kunnostettiin keskussairaalan käyttöön 90-luvulla juuri ennen kuin sairaanhoidon kuntainliitto päätyi luopumaan siitä. Kaupalla koko historiallinen rakennuskanta ja 24 hehtaarin maa-alue siirtyi yksityiseen omistukseen. Kontioniemi-projektille on valmistumassa strategia sairaala-alueen uudelle käytölle. Hankkeen taustavoimina ovat Kontiolahden kunta, Pohjois-Karjalan liitto, EU sekä alueen omistaja. Muutamassa kuukaudessa Kontiolinna-visiot ovat alkaneet saada lihaa luiden ympärille. Projektin vetäjinä toimivat Jouko Martiskainen ja Juhani Kemppi. Alueen ympäristö ja rakennuskanta ovat ainutlaatuiset. Nyt tehtävänä on tuotteistaa tämä kokonaisuus. Rakennusten saneeraustarve on pieni ja ympäristö niin ainutlaatuinen, että kaikki on tehtävä sen ehdoilla, Kemppi pohtii. Yleishahmotelma Kontioniemen tulevaisuudesta on jo muotoutunut, kokonaisuuden rakentamisessa tarvitaan maakunnallisuutta. Toteutus palvelee koko maakunnan vetovoimaisuutta. Kontioniemi-projektin vetäjä Juhani Kemppi esitteli linnamaisen päärakennuksen sekä koko entisen rakennuskannan, ympäristön, asuntojen ja monipuolisten palvelujen varaan suunniteltua Kontioniemen tulevaisuutta Pohjois-Karjalan liiton Imago 2006-ohjelman projektipäällikölle Reijo Mujeelle (oik.). LINNAMAISUUS KOROSTUU Alueen suuri rakennuskanta antaa rajattomasti mahdollisuuksia. Päärakennuksen vieressä oleva asuntola kunnostetaan asunto-osakeyhtiö Impilinnaksi, siihen tulee 24 asuntoa 1 h 4h + k, jokaiseen sauna, parketit ja näkymät Höytiäiselle. Rakennuksessa on ennestään ollut mm. lääkäreiden asuntoja. Sähköt ja lvi uusitaan. Korkeatasoiset asunnot joko myydään tai vuokrataan. Tulijoita on Kempin mukaan jo nyt, talo palvelee myös maakunnan tulomuuttajia. Linnamaisessa päärakennuksessa on viidessä kerroksessa hehtaarin verran tiloja, rakennuksen ylväyttä pyritään vaalimaan kaikissa muutostöissä, saneeraus- 10 Sairaalaviesti 1/2007

11 tarvetta vähentää 90-luvun mittava kunnostus. Rakennukseen on määrä tulla asuin-, majoitus- ja palvelutiloja ihmiselle ja työpaikkoja palveluja toteuttamaan työntekijää. Ylin kerros on varattu yksityissairaalatoimintoja varten, kerroksessa on jo mm. täysi leikkaussali-infrastruktuuri ja -ilmastointi. Kerroksen tilat antavat mahdollisuuden mittavalle vastaanotto- ja sairaalatoiminnalle. 5. kerros olisi siis sairaala- ja terveydenhoitokerros. 4. kerros toimisi palveluasuntokerroksena, asukkaat voisivat olla sellaisia, jotka vielä pystyvät kuntonsa puolesta autettuna itsenäiseen asumiseen. Korkeatasoisista kodeista on näkymät Höytiäiselle. Palveluista huolehtimaan tarvittaisiin hoitokotiyrittäjä. 3. kerrokseen tulee neliömetrin maisemahuoneistoja, joissa huomioidaan asumisen esteettömyys ja turvallisuus. Talon palvelut ja aktiviteetit ovat asukkaiden käytössä. 2. kerros olisi hotellikerros, suunnitelmissa on majoitustilat noin sadalle, noin 30 hotellihuonetta loistavissa tiloissa. Käyttäjinä olisivat alueen golfarit, ampumahiihtäjät, matkailijat, talossa kurssitettavat sekä lähialueen yritysasiakkaat. 1. kerros olisi palvelukeskittymän, vastaanoton, opastuksen, ravintoloiden, pankkien, elintarvike, kampaamon, informaation, turvapalveluiden, kurssitoiminnan keskuksena. Kellarikerros on varattu fysikaalisen hoidon, vaihtoehtohoidon ja hemmottelun palvelukokonaisuudeksi allasosastoineen. Kokonaisuutta leimaisi elinkaariajattelu: Impilinnasta voisi siirtyä kunnon ja toivomusten mukaiseen kerrokseen Kontiolinnaan. Tällaisia aktiivikotihankkeita on vireillä niin maailmalla kuin meillä Suomessakin monia, kysyntää ja tarvetta on, Kemppi tiivistää. Asukkaiden ja asiakkaiden henkistä aktiviteettia palvelevat alueelle tuotavat kulttuuri- ja käsityöpalvelut. Kaikki päärakennuksen toiminnot rakentuisivat joko omistus tai vuokrapohjalle, kullekin palvelulle olisi omat yrityspohjaiset tuottajansa. Yleisajatuksena on senioriasuminen ja yrityspohjainen monipuolinen palvelutoiminta. MAAKUNNALLISUUTTA TARVITAAN Kontioniemen uusi uljas tulevaisuus rakentuisi yksilön elinkaariajattelun, terveyden ja virkistyksen pohjalle. Virkistyspalvelukeskittymä palvelisi myös koko seutukuntaa ja maakuntaa. Virkistyspalvelujen runkona olisi mm. golf, Kolin palvelut, murtomaahiihdon ja yleensä luonnossa liikkumisen kasvava suosio on otettu huomioon. Läheisen ampumahiihtostadionin käyttäjien palveluunkin on suunnitelmissa varauduttu. Virkistyspalvelujen käyttäjät olisivat Impilinnan ja Kontiolinnan asukkaat ja asiakkaat, kontioniemeläiset, mutta myös lähikuntien asukkaita sekä matkailijoita. Kontioniemen rannat mahdollistavat lisäksi monenlaiset aktiviteetit ja virkistyskäytön, alueella on loistavat lenkkeilypolut ja monenlaisia mahdollisuuksia mm. saunojen ja rannan käyttöön, aina avantouinnista sairaanhoitopiirin entisen edustussauna-alueen tilauskäyttöön. Teksti: Vesa Korhonen Julkaisija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto/tulomuuttopalvelut Vastaava toimittaja: Reijo Muje, puh Sähköposti: Verkkolehti: tuutsie.fi Uusi hankintalaki voimaan Eduskunta on hyväksynyt tammikuussa 2007 julkisia hankintoja koskevat uudet lait, jotka perustuivat hallituksen esitykseen 50/2006. Näistä keskeisin on laki julkisista hankinnoista, jäljempänä hankintalaki. Samanaikaisesti hankintalain kanssa hyväksyttiin rinnakkaislakina erityisalojen hankintalaki eli laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Lait tulevat voimaan ja ne koskevat tämän jälkeen aloitettuja hankintamenettelyjä. Laeilla kumotaan vuodesta 1994 voimassa ollut hankintalaki (1505/92). Hankintalakiin sisältyy uutena käsitteenä kansallinen kynnysarvo. Hankinnat jaetaan niiden taloudellisen arvon mukaan kolmeen ryhmään, kansalliset kynnysarvot alittaviin, kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Vaikka hankintalainsäädäntö on kokonaisuudessaan uudistunut ja lakiteknisesti muuttunut, hankintatoiminnan keskeiset periaatteet hyvän hankintatavan osalta säilyvät lähes ennallaan. Hankintayksiköiden on vastaisuudessakin käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet sekä kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Suomen Kuntaliitto julkaisee kuntien yleisen hankintaohjesuosituksen maaliskuun aikana. Sillä korvataan viimeksi vuonna 1998 päivitetty suositus. Sairaalaviesti 1/

12 Kuntien ja kuntayhtymien on syytä laatia ja hyväksyä tämän pohjalta omat yleiset hankintaohjeet käytännön toimintaohjeiksi täydentämään hankintalakia käytännön soveltamistilanteita varten. Liiton toimesta uusitaan vuoden 2007 aikana lukuisia erityistoimialoja varten laadittuja hankintaohjeita. Ennen niiden uusimista hankintayksiköiden on kullakin toimialalla otettava huomioon uuden hankintalain tuomat uudistukset. KANSALLISET KYNNYSARVOT UUTENA KESKEISENÄ TIENVIITTANA Kansallisen kynnysarvon suuruus on tavara- ja palveluhankinnoissa euroa, sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluhankinnoissa euroa ja urakoissa euroa. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia eikä näistä päätöksistä voida hakea muutosta markkinaoikeudelta. Näiden hankintojen kohdalla tulee kuitenkin käytännössä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää markkinoita ja toimia yleisten hyvien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Kansallinen kynnysarvo ei merkitse vain edellä mainittu helpotusta hankintayksiköille. Kansallisen kynnysarvon ylittävien, mutta perinteisten EU kynnysarvojen alittavien hankintojen kohdalla niistä tulee ilmoittaa kansallisesti julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (ilmoitusporttaali), jota vastaisuudessa kutsutaan HILMA-kanavaksi. HANKINTAYKSIKÖIDEN VÄLISET HANKINNAT (IN HOUSE-HANKINNAT) Uuteen lakiin sisältyy Euroopan yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntöön (tapaukset Teckal, C-107/98 ja Stadt Halle, C-26/03) perustuen säännös ns. sidosyksikköhankinnoista (in house), joka selventää osittain lain tulkintaa. Sen mukaan sidosyksiköiden välisiä hankintoja ei tarvitse vastaisuudessakaan pääsääntöisesti kilpailuttaa, mikäli laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Sidosyksikköhankinnat korostuvat hankinnoissa, jotka tehdään kuntakonserniin kuuluvien hankintayksiköiden välillä. Sidosyksikköhankintoja koskeva säännös liittyy myös kuntien yhteistoiminnan edellytyksiin. Asian tarkempi sääntely hankintalaissa oli esillä lakia valmisteltaessa ja eduskunnassa käsiteltäessä. Asiaa koskevat tarkentavat ehdotukset eivät kuitenkaan tulleet hyväksytyiksi. Kuntien yhteistoiminnan oikeudellisia edellytyksiä palveluiden tuottamisessa on käsitelty tarkemmin mm. kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevilla www-sivuilla, -> Kunta- ja palvelurakenneuudistus -> Yhteistoiminta-alue -> Isäntäkuntamalli -> Dokumentit: Ohje isäntäkuntamallista kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. 12 Sairaalaviesti 1/2007 YHTEISHANKINNOISTA ERITYISSÄÄNNÖS Kunnat ja kuntayhtymät ovat toteuttaneet hankintojaan myös yhteishankintoina erilaisten hankintarenkaiden puitteissa. Hankintarenkaita on lähes kaikissa seutukunnissa. Kuntien hankintayhteistyötä ei ole aikaisemmalla hankintalailla lainkaan säädelty. Uuteen hankintalakiin sisältyy erityissäännös yhteishankintayksiköistä, joka selkeyttää yhteishankintayksiköiden asemaa. Yhteishankintayksiköitä voivat perustaa vain julkiset hankintayksiköt. Uusi säännös ei estä aikaisempien yhteistoimintamuotojen käyttämistä. Uuden hankintalain tarkoittama yhteishankintayksikkö voisi muiden hankintayksiköiden puolesta kilpailuttaa sellaisia hankintoja, jotka ovat tarpeellisia useille hankintayksiköille. Näin voidaan keskittää kilpailuosaamista ja saada kokoon suuria hankintavolyymejä. Yhteishankintojen toteuttamisen tarve korostuu erityisesti määrältään suurissa tavarahankinnoissa ( ns. massatavarahankinnat ) ja palveluhankinnoissa, joissa eri hankintayksiköillä on samankaltaiset tarpeet. Räätälöidyt hankkeet toteutetaan jatkossakin yleensä yksittäisinä kilpailutettavina tapahtumina. Valtakunnallisesti toteutettaviin yhteishankintoihin voisivat kuulua kuntakenttää yhteisesti palvelevat itc-hankinnat, energiahankinnat yms. lukuisia hankintayksiköitä palvelevat samankaltaiset hankinnat. HANKINTAMENETTELYISSÄ JATKUVUUTTA JA UUTTA ILMETTÄ Uudessa hankintadirektiivissä on omaksuttu kaikki aikaisemmat hankintamenettelyt. Uusina hankintamenettelyinä mainittakoon kilpailullinen neuvottelumenettely ja puitejärjestely. Rajoitetun menettelyn ollessa vaativissa hankkeissa (monipuoliset palveluhankinnat ja urakoitsijoiden valinnat) yleisin hankintamuoto, uusi laki tuo hankintayksiköille konkreettisen osittain uuden lisätehtävän, kilpailusta pois sulkemisen. Tämä on EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa uusi velvollisuus aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Tarjoajakandidaattien runsaan määrän johdosta kilpailusta joudutaan usein sulkemaan pois myös sellaisia yrityksiä, jotka muutoin täyttävät hankintalaissa edellytetyt vaatimukset. Erityisistä poissulkemisperusteista on hankintalaissa lisäksi omat määräyksensä. Kilpailusta pois sulkeminen liittyy myös ns. harmaiden markkinoiden torjumiseen, josta kunnille on annettu jo vuosien ajan ohjeita. Tämä liittyy myös voimaan tulleeseen tilaajavastuulakiin (1233/06), jota on käsitelty erikseen Kuntaliiton lakiyksikön info-kirjeessä LakiINFO 1/2007 (www. kunnat.net > Uutiskirjeet > LakiINFO-uutiskirje). Neuvottelumenettelyn käyttäminen on perinteisesti edellyttänyt erityisiä syitä. Uudessa laissa neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuutta on laajennettu EU- kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Hankintayksikkö voi ilman erityisiä edellytyksiä käyttää neuvottelumenettelyä tavara- ja palveluhankinnoissa, mikäli hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa ja rakennusurakoissa, joiden ennakoitu

13 arvo on alle euroa ilman alv:a. Uuden lain mukaan neuvottelumenettely on lisäksi sallittu em. raja-arvoista riippumatta EU- kynnysarvot alittavissa hankinnoissa laista tarkemmin ilmenevin erityisperustein, joiden reunaehdot on aina varmistettava ennen neuvottelumenettelyn käynnistämistä. KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY Kilpailullinen neuvottelumenettely on muodollisesti uusi hankintamenettely. Se tulee kysymykseen esimerkiksi laaja-alaisten urakoiden ja it-hankintapalvelujen kohdalla. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä korostuu kilpailuttamisen vaiheittaisuus. Suora hankinta ilman kilpailua on vastaisuudessakin sallittua vain erityisin perustein. EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa suoran hankinnan käyttäminen on vastaisuudessa sallittu yksittäisissä sosiaali-terveys- ja koulutuspalvelujen hankinnoissa laista tarkemmin selviävin erityisin perustein. PUITEJÄRJESTELY Direktiivien mukaisella puitejärjestelyllä laajennetaan perinteisesti käytettyjen puitesopimusten soveltamisalaa. Puitejärjestelyssä sopimuksen perusteet kilpailutetaan. Sopimuksen yksityiskohdat esim. tavara- ja palvelumäärien osalta tarkentuvat sopimuskauden aikana. Hankinnat suoritetaan puitesopimuksen mukaisesti joko suorina tilauksina sovittujen ehtojen pohjalta tai kilpailuttaen vielä yksityiskohdat puitejärjestelyssä mukana olevien yritysten kesken (ns. minikilpailu). Jälkimmäinen kilpailuttaminen erottaa ne perinteisistä puitesopimuksista. MUUTOKSENHAKIJOILLE KULURISKI Hankintayksiköiden kannalta markkinaoikeudessa tapahtuvan muutoksenhakumenettelyn eräänä ongelmana on ollut se, että muutoksenhakija ei ole käytännössä joutunut maksamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikuluja silloinkaan, kun hakemus on hylätty. Koska markkinaoikeuskäsittelyssä noudatetaan hallintolainkäyttölakia, hakija on joutunut korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut ainoastaan silloin, kun hakemuksessa (valituksessa) on esitetty ilmeisen perusteettomia vaatimuksia. Uuden hankintalain mukaan vastaisuudessa tätä periaatetta ei enää sovelleta, jolloin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus määräytyy samoin kuin käräjäoikeuksissakin eli hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan pääsääntöisesti vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Hakijalla on siis vastaisuudessa kuluriski. Lain muutos hillinnee jatkossa olennaisesti aiheettomia valituksia. PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOPIMUSTEN TEKEMINEN Voimassaolevan hankintalain mukaan hankintapäätöstä ei saa laittaa täytäntöön ennen kuin on kulunut 21 päivää hankintapäätöksen tiedoksiannosta tarjouksen tehneelle yritykselle. Käytännössä tämä on merkinnyt 7 päivän karenssiaikaa muutoksenhakuajan päättymisestä. Säännöksellä pyrittiin varamaan markkinaoikeudelle reagointiaika, mikäli hankintapäätös on selkeästi virheellinen. Uuden hankintalain mukaan karenssiaika koskee jatkossa vain EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Uusi hankintalaki edellyttää vastaisuudessakin kirjallisen hankintasopimuksen tekemistä. Kysymys on asian dokumentoinnista, sillä sopimusvelvoitteet saattavat tulla voimaan jo ennen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista, mikäli sopimus katsotaan syntyneeksi tilaajan ja tuottajan välillä jo aiemmin oikeustoimilain perusteella. Hankintayksiköiden on aiheellista viimeistään hankintapäätösten tiedoksiannon yhteydessä ilmoittaa voittaneelle yritykselle, milloin sopimus tilaajan ja tuottajan välillä katsotaan syntyvän. Koska hankintalaki edellyttää kirjallisen hankintasopimuksen tekemistä, sopimuksen syntyminen on usein tarkoituksenmukaista kytkeä tähän ajankohtaan. Näin vältetään oikeustoimilain ja hankintalain muodollinen ristiriita sopimuksen syntymistilanteen osalta. Koska toimintojen pitää kuitenkin voida jatkua ja sopimus voittaneen tarjouksentekijän kanssa pitäisi saada aikaiseksi mahdollisimman pian, sopimuksen voimaantuloa ei käytännössä ole yleensä mahdollista siirtää päätöksen lainvoimaisuuteen. Kaikissa hankinnoissa, kuten suunnittelutehtävissä ja urakoissa ei voida yleensä edetä tilapäisin järjestelyin. Niiden kohdalla käytännössä joko edetään valintapäätöksen mukaisesti taikka hanke pysähtyy valituksen johdosta. ERITYISALOJEN HANKINTALAKI Hankintain 9 :n mukaan lakia ei sovelleta vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain eli erityisalojen hankintalain tarkoittamiin hankintoihin, vaan kyseisiin hankintoihin sovelletaan mainittua erityislakia. Kahdesta eri hankintalaista riippumatta lähes kaikki hankintatoiminnan keskeiset periaatteet ovat yhtäläiset kummankin lain alaisissa kilpailuttamistilanteissa. Erityisalojen hankintalaki eroaa (yleisen) hankintalain periaatteista lähinnä siten, että sitä sovelletaan vain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Tätä pienemmissä hankinnoissa tulee sovellettavaksi ainoastaan hallinnon ja hankintatoiminnan yleiset hyvät toimintaperiaatteet. Markkinaoikeuden toimivaltakin koskee tällöin ainoastaan niitä hankintoja, joihin lakia sovelletaan eli EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Lisätietoja Antero Oksanen, johtava lakimies puh. (09) , Sairaalaviesti 1/

14 RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitotyön resursoinnin johtamispäätösten perustana Toini Nukari, tuotepäällikkö, Qualisan Oy TUTKITTUUN TIETOON PERUSTUVAA Erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon hoitotyön resurssienhallinnan tarpeisiin on kehitetty vuosina Suomen Kuntaliiton Finnhoitoisuusprojektissa RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä. Projektissa tutkijoina olivat Lisbeth Fagerström, Auvo Rauhala ja Anna-Kaisa Rainio, jotka edelleen tutkivat ja kehittävät järjestelmää. Fagerströmin väitöskirja järjestelmään kuuluvasta optimihoitoisuuden määrittelytavasta valmistui vuonna 2000, Rauhalan ja Rainion väitöskirjat ovat valmistumassa tänä vuonna. Järjestelmän toimivuudesta ja hyödyntämisestä on tehty ja tehdään edelleen useita opinnäytetöitä ja myös psykiatrian mittariin liittyvä väitöskirjatyö on Ritva Sundströmillä työn alla. RAFAELA -järjestelmän käyttäjiä vuonna 2007 tullee olemaan yhteensä noin 400 yksikköä erikoissairaanhoidon somaattisia vuodeosastoja, perusterveydenhuollon vuodeosastoja, somaattisia poliklinikoita ja psykiatrisia vuodeosastoja. Järjestelmää käyttäviä organisaatioita on yhteensä parisenkymmentä, mukana myös yksityisen sektorin laitoksia. RAFAELA järjestelmää hallinnoi Kuntaliiton osaksi omistama Qualisan Oy. HOITOISUUSLUOKITUSJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN RESURSSIEN HALLINNASSA RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä mahdollistaa hoitotyön ammatillisen arvioinnin resurssien riittävyydestä suhteessa hyvään hoitoon ja potilaiden hoitoisuuteen. Hoitoisuusluokitustiedon käyttäminen useasta eri näkökulmasta kerätyn organisaation tai yksikön tuottaman muun tiedon kanssa mahdollistaa toimintayksikön hoitotyön ja resurssien sisäisen suunnittelun, lähijohtamisen ja strategisten johtamispäätösten perustumisen objektiiviseen tietoon. Tiedon hyödynnettävyys riippuu tiedon luotettavuudesta, johon vaikuttaa mm. mittaamisen ammatillisuus, yhteneväisyys ja tiedon kattavuus. RAFAELA -järjestelmä perustuu yhdenmukaiseen tiedonkeruuseen kaikissa järjestelmään kuuluvissa organisaatioissa. Toteutuneen hoitotyön potilaskohtaisen luokittelun ja hoitotyöhön osallistuneiden hoitajien resursseista kerätyn tiedon kanssa syntyy mm. tieto potilaiden hoitoisuudesta/hoitaja/hoitoisuusluokitusjakso, hoitotyön osa-aluejako kuuden mittarikohtaisen osa-alueen mukaan, potilaiden hoitoisuusluokkajako viiden hoitoisuusluokan mukaan ja potilaiden keskimääräinen hoitoisuus. Tietoja voidaan tarkastella myös esimerkiksi DRG- tai potilasryhmittäin. Jokaiselle yksikölle määritellään PAONCIL-menetelmällä optimaalisen hoitoisuuden taso, joka perustuu hoitotyön tekijöiden ammatilliseen arvioon. Optimaalisen hoitoisuuden mittausmenetelmä ottaa huomioon sen, mitä potilas olisi tarvinnut tullakseen hyvin hoidetuksi. Optimaalisen hoitoisuuden määrittelyn jälkeen on mahdollista verrata hoitoisuus/hoitaja lukua ns. optimialueeseen, jonka rajoissa potilaat saavat asetetun laatutason mukaista hoitoa ja henkilökuntaa on riittävästi kuormitukseen nähden. Lisähenkilökunnan tarve tai ylimääräinen henkilöstömäärä on laskettavissa tuotetuista tiedoista ja muutettavissa euroiksi suunnittelua varten. TOIMIVA ATK MAHDOLLISTAA SUJUVAN KÄYTÖN RAFAELA -järjestelmässä kerättävät tiedot tallennetaan ensisijaisesti käyttäjän potilashallintajärjestelmissä. Sähköisen potilastietojärjestelmän kehittyminen mahdollistaa paremmin myös erilaisten luokitusten sujuvan ja vaivattoman käytön ja tiedon hyödyntämisen reaaliajassa. Qualisanilla on tarjota käyttäjille erillinen hoitoisuusluokitus- ja resurssien tiedonkeruun tallennuspohja verkossa, elleivät organisaation omat järjestelmät mahdollista tiedonkeruuta. Tietoa voi siirtää tarkastelua varten myös suoraan Qualisanin tietokuutioon. Medictes Oy on tuotteistanut hoitoisuusluokitus ja raportointiosion joka on liitettävissä organisaation omaan potilashallintajärjestelmään. VALTAKUNNALLINEN VERTAILURAPORTTI Vertailtavuus on mahdollista tiedonkeruun ollessa samalla tavalla yhtenäisin ohjein ja reunaehdoin toteutettua kaikissa järjestelmää käyttävissä organisaatioissa. Vuosittain kerätään hoitoisuuden ja optimaalisen hoitoisuuden tietojen lisäksi tieto mm. henkilöstökuluista, henkilöstörakenteesta, hoitotyön järjestämistavasta ja -kustannuksista. Nämä tiedot kootaan benchmarking -raportiksi, jonka järjestelmän käyttäjät saavat kommentoituna raporttina kerran vuodessa ja halutessaan hoitoisuustietoraportin puolivuosittain. Vuosittaisessa vertailuraportissa kuvataan potilaiden hoitoisuutta, henkilöstöresursseja ja henkilöstökustannuksia sairaaloittain ja erikoisaloittain. Käyttäjät voivat käsitellä 14 Sairaalaviesti 1/2007

15 Kuva 1. Yksi esimerkki RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmän raportoinnista. Hoitotyön kuormitustason seuranta on hahmotettavissa vuositasolla esimerkiksi seuraavasta raportista. Vaaleimmalla vihreällä (oik.) merkityt päivät ovat ylittäneet optimitason, tummanvihreä optimitasolla ja keskivihreä (vas.) alle optimitason kuormituksen. Joulu 3 Marras 0 Loka 2 Syys 0 Elo 0 Heinä 0 Kesä 1 Touko 0 Huhti 3 Maalis 2 Helmi ,5 Optimi 19, Tammi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % tietoa myös tietokuutiossa, jolloin vertailua voi tehdä oman organisaation tietojen ja muiden käyttäjien keskiarvo- ym. tunnuslukujen välillä haluamallaan tavalla. Tietokuutio on kaikkien järjestelmän käyttäjien hyödynnettävissä kustannuksitta. TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN RAFAELA -järjestelmän hyödyntäminen on mahdollista yksikkötasolta laajaan strategiseen suunnitteluun. Hyödyntämisen edellytyksenä on taito lukea ja tulkita raportteja toimintaympäristöön sijoitettuna, pitäytyminen ohjeiden mukaiseen laajan vertailun mahdollistavaan toimintatapaan tiedonkeruussa sekä tulosten pohjalta tapahtuviin muutoksiin sitoutuminen pitkäjänteisesti. Yksikkötasolla hoitoisuustietojen saaminen käyttöön mahdollisimman reaaliajassa auttaa lähityönjohtoa suunnittelemaan mm. henkilökunnan sijoittamista, sijaistarpeen arviointia ja esimerkiksi päivystys- tai jonopotilaiden sijoittelua osastoille. Osaston toiminnan erityispiirteiden ja muutosten välittäminen ylihoitajille ja päättäjille sisällöltään selkeinä ja kohtuullisen helppolukuisina graafisina esityksinä tarvitsevat kuitenkin aina rinnalleen kirjalliset taustatiedot, joiden suhteen käytännön hoitotyön tekijät ovat asiantuntijoita. Ylihoitajien ja päättäjien käytössä ovat useimmiten osastojen kuukausi-, osavuosi- ja vuosiraportit taustatietoineen. Henkilöstön riittävyys ja kohdentaminen esimerkiksi potilaiden sisäänoton suunnittelussa mahdollistuu, kun aiheutuvaa kuormitusta voidaan luotettavasti seurata. Tiukkenevassa resurssitilanteessa entistä suurempi huomio joudutaan kiinnittämään olemassa olevan henkilöstön oikeaan ja oikeudenmukaiseen sijoittamiseen. Hoitoisuuden opimialueella potilaille ja asiakkaille voidaan tuottaa hyvän hoitotyön laatukriteerit täyttävää hoitoa. Hoitoisuusluokitusjärjestelmän rinnalla on tarpeen tarkastella mm. henkilökunnan sairastavuutta, sijaisten määrää, vähältäpiti -tilanteita ja hoitovirheitä sekä työtyytyväisyyttä. Hoitoisuusluokitustiedot ovat vain yksi osa laajasta tietomäärästä, jota hoitotyön johtajat tarvitsevat kokonaisuuden hallinnassa. Vertailuraportoinnin yhteydessä syntyvä tieto hoitoisuuspisteen hinnasta ja hoitoisuustietojen yhdistäminen esim. DRG- tai muihin potilasryhmäkohtaisiin tietoihin auttaa määrittelemään hoitotyöstä syntyviä kustannuksia kustannusten seurannassa ja tuotteistuksessa. Puolivuosittaisen vertailuraportin avulla voidaan tarkastella valtakunnallisesti hoitotyössä toteutuvia trendejä, esimerkiksi hoitoisuuden muutoksia eri toiminta-alueilla, kustannuksia eri sairaaloissa, hoitotyön toteuttamistavan vaikutuksia kustannuksiin ja optimaalisen hoitoisuuden eroavaisuuksia eri alueilla. Graafinen ilmiasu on vain osa vertailtavuudesta saatavasta hyödystä. Taustalta löytyy aina selitykset, miksi joku asia näyttää toisessa organisaatiossa toisenlaiselta kuin toisessa. Näiden selitysten löytäminen ja niistä oppiminen johtaa parhaimmillaan laadukkaan ja taloudellisen hoitotyön tuottamiseen ja hyviin johtamiskäytäntöihin niin potilaita, tilaajia kuin hoitotyön ammattilaisiakin hyödyttävällä ja tyydyttävällä tavalla. Lähteet Fagerström Lisbeth, Rauhala Auvo: Finnhoitoisuus hoitotyön benchmarking, projektin loppuraportti , Kuntaliitto, RAFAELA -järjestelmän ohjeet, Qualisan Oy, 2004, 2005 ja RAFAELA -käyttäjärekisteri, Qualisan Oy, Lisätietoja järjestelmästä Sairaalaviesti 1/

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET YLITORNION KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Johdanto 1. Hankintojen sääntely 4 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala 4 3. Hankintojen organisointi

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1 2/11 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 1 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET (sivut 1-10) ILMAJOEN KUNNAN YLEISEN HANKINTAOHJEET (sivut 11-56) KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET sivu Johdanto 1 1. Hankintojen sääntely 1 2. Hankintaohjeiden tarkoitus ja

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.1.2008 Khall 26.11.2007 302 1 Teuvan kunnan hankintaohje 1.1.2008 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 4/2003. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Haasteiden vuosi 2004 3 Utmaningarnas år 2004 4

Sisältö. Sairaalaviesti. Nro 4/2003. Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Haasteiden vuosi 2004 3 Utmaningarnas år 2004 4 4/2003 joulukuu Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2003 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kuntaliitto.fi Vastaava toimittaja

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

4/2007. joulukuu december

4/2007. joulukuu december 4/2007 joulukuu december Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2007 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Vastaava toimittaja

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/11 lokakuu oktober Sisältö Sairaalaviesti 3/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/10 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

4/2006 joulukuu december

4/2006 joulukuu december 4/2006 joulukuu december Sairaalaviesti Sisältö Nro 4/2006 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Vastaava toimittaja

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 1/09 maaliskuu mars Sisältö Sairaalaviesti 1/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/09 syyskuu september Sisältö Pääkirjoitus: Terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen uutta vauhtia 3 Sairaalaviesti 3/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

SOTE viidelle alueelle

SOTE viidelle alueelle PÄÄTÖSTEN TUEKSI 1 2014 SOTE viidelle alueelle vaikutusten ennakkoarviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (sote-laki) tarkoituksena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä,

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa

Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 29.12.2010 TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 11.6.2010

Lisätiedot

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet

Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Lapuan kaupungin yleiset hankintaohjeet Nro 349 Hyväksytty Lapuan kaupunginhallituksen päätöksellä 29.6.2011 18 Lapuan kaupunki Yleiset hankintaohjeet 2 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä

Lisätiedot

Perusturva Grundtrygghet

Perusturva Grundtrygghet Perusturva Grundtrygghet 2/11 kesäkuu juni Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 2/2011 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot