1/2007. maaliskuu mars

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2007. maaliskuu mars"

Transkriptio

1 1/2007 maaliskuu mars

2 Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2007 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja Helsinki Puh. (09) Vastaava toimittaja Chefredaktör Rolf Eriksson Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Soile Hellstén Kirjoitusten sisältöä voi vapaasti lainata, kun lähde mainitaan. Koko artikkelin lainaamiseen tulee kuitenkin saada kirjoittajan lupa. Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton kotisivulla soster Painosmäärä 4000 kpl Painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava Kuvat Suomen Kuntaliitto Kansikuva Hannu Marjamaa Pohjois-Pohjanmaan shp Taitto Nina Palmu-Pietilä, Suomen Kuntaliitto Osoitteenmuutokset soster Pääkirjoitus: Lisää tuottavuutta 3 Ledare: Mera produktivitet 4 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat erikoissairaanhoitoko syypää ahdinkoon 5 Jussi Merikallio valittu johtajaksi Kuntaliittoon 7 Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspiiri on seudun PARAS-hankkeen ydintä 8 Tukipalvelujen uudelleenorganisointi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 9 Kontioniemestä tulee Kontiolinna. Asumisen, terveyspalvelujen, hemmottelun ja majoittumisen palvelukokonaisuus myös asuntoja tulomuuttajille 10 Uusi hankintalaki voimaan RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitotyön resursoinnin johtamispäätösten perustana 14 Tietoa kuntien mielenterveyspalveluista 16 Kurkistus uutisen ja sen otsikon taakse. Yli neljä viidesosaa hyväksyy julkisten terveyspalvelujen ulkoistamisen kolme neljästä valmiita maksamaan hoidostaan enemmän 16 Pääkirjoituksen roiskaisu 19 Reaalisten nettomenojen rinnalle tarvevakioituja menotietoja 20 Kelan Terveyspuntarista tietoja kuntien ja sairaanhoitopiirien terveystilanteesta 22 Sosiaali- ja terveydenhuolto kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämien toimeenpanosuunnitelmien valmistelussa 22 Saapunutta postia 24 Seksuaalirikosten tutkintaan liittyvä näytteenottopakkaus on tilattavissa poliisin tekniikkakeskuksesta 24 Kuntien rahapula uhkaa syrjäyttää moniongelmaiset 24 Muutoksia sosiaali- ja terveysministeriön salassa pidettävien asiakirjojen tutkimuslupakäytäntöön 25 Erikoissairaanhoidon jonot lyhentyneet entisestään 25 Kansallinen terveyshanke panostaa viimeisenä vuotenaan terveyskeskustyöhön ja terveyden edistämiseen 26 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot sähköiseen käsittelyyn 26 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä voimaan Varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten päivitetty 27 Määräraha lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon 28 Työryhmä ehdottaa TEOn toimivallan laajentamista 28 Metsätulon selvittäminen maksukyvyn mukaan määräytyvissä asiakasmaksuissa vuonna Efeko Oy, sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta kevät Seuraava numero ilmestyy toukokuussa ISSN

3 Lisää tuottavuutta Keskustelu julkisen tuottavuuden parantamisesta on viime vuosina käynyt vilkkaana. Valtio on erillisellä ohjelmalla asettanut selkeitä tuottavuustavoitteita. Mittarina on käytetty henkilöstön vähentämistä, joka kohdistetaan alaan kuin alaan riippumatta siitä, onko kysymyksessä yliopisto vai hallinto. Tuleva työvoimapula on tietysti ollut eräs tavoitteiden asettamisen syy. Samat paineet kohdistuvat myös kuntasektoriin, jossa puolta kuntataloutta edustava sosiaali- ja terveydenhuolto on keskustelun ja tuottavuusvaatimusten kohteena. Monet selvitykset osoittavat, että erityisesti terveyskeskusten tuottavuus on laskenut viimeisten vuosien aikana lukuun ottamatta vuotta Terveyskeskuksia on puolustettu viittaamalla tutkimusmenetelmien puutteisiin. Erityisesti on korostettu sitä, että käytetyt tuottavuuden mittarit, kuten lääkärissäkäynnit eivät tarpeeksi hyvin kuvaa toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Tämä on totta, mutta parempaa mittaamisjärjestelmää ja parempia mittareita ei ole vielä käytössä. Tosiasiassa tiedämme kovin vähän terveyskeskuksen toiminnasta, koska toimintaa kuvaavia tilastotietoja on yllättävän vähän. Mittaamiseen sopivia järjestelmiä on olemassa ja niitä otettaneen vähitellen käyttöön. Tuottavuuden kohottaminen on haaste, johon on vastattava. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa tämä on nostettu tärkeäksi tavoitteeksi. Taustalla on, kuten jatkuvasti korostetaan, tuleva työvoimapula. Kuntasektorilta poistuu henkilöä seuraavan vuoden kuluessa, mikä on noin 46 prosenttia kunta-alan työntekijämäärästä. Jos tuon poistuman vuoksi aukeavat työpaikat täytettäisiin, tulevasta työvoimasta 70 prosenttia pitäisi sijoittua kuntasektorille. Lisäksi huolta ja tuskaa lisää arvioitu ikäihmisten palvelutarpeen kasvu. Yhtälö on näin ilmaistuna tietysti mahdoton. Siksi tuottavuustavoite koskee mitä suurimmassa määrin myös kunnallista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Toimintaprosesseja uudistamalla ja ottamalla uusia työmenetelmiä käyttöön tulemme selviämään. Tähän tarvitaan tietysti kehittämistyötä. Uudet tekniikat ja teknologiat tulevat auttamaan meitä suuresti. Mutta hyvin koulutetut ja motivoituneet työntekijät ovat tietysti myös tulevaisuuden avaintekijät. Rolf Eriksson Sairaalaviesti 1/2007 3

4 Mera produktivitet De senaste åren har diskussionen om bättre effektivitet i den offentliga sektorn varit livlig. Staten har med ett separat program fastställt tydliga produktivitetsmål. Som mätare har använts personalminskningar, som riktas på alla branscher oberoende av om det är fråga om ett universitet eller en förvaltning. Naturligtvis har den kommande arbetskraftsbristen påverkat målsättningen. Samma press riktas även på den kommunala sektorn, där vården och omsorgen, som står för halva kommunalekonomin, är föremål för debatt och produktivitetskrav. Flera utredningar visar att särskilt hälsovårdscentralernas produktivitet har sjunkit under de senaste åren med undantag av år Hälsovårdscentralerna har försvarats med hänvisning till brister i undersökningsmetoderna. Man har i synnerhet betonat att de tillämpade produktivitetsmätarna, såsom läkarbesök, inte tillräckligt väl beskriver förändringarna i verksamheten. Detta är sant, men några bättre mätsystem eller mätare finns ännu inte att tillgå. I själva verket vet vi mycket lite om hälsovårdscentralernas verksamhet eftersom det finns överraskande lite statistik över verksamheten. Lämpliga system för mätning finns och stegvis torde sådana införas. Att öka produktiviteten är en utmaning som måste antas. I kommun- och servicestrukturreformen har detta lyfts fram som ett viktigt mål. Som så ofta betonats, bottnar detta i den framtida arbetskraftsbristen. Från kommunerna avgår personer under de följande åren, vilket är ca 46 % av personalstyrkan i kommunsektorn. Om alla de befattningar som blir lediga på grund av den naturliga avgången tillsattes skulle 70 % av den framtida arbetskraften behöva placeras inom kommunsektorn. Ytterligare ett plågsamt problem är den beräknade ökningen av de äldres servicebehov. Ur denna synpunkt verkar ekvationen naturligtvis omöjlig. Därför berör produktivitetsmålet i allra högsta grad även den kommunala vården och omsorgen. Genom att lägga om verksamhetsprocesserna och införa nya arbetsmetoder kommer vi att klara jobbet. Detta kräver förstås utvecklingsarbete. Ny teknik kommer att vara till stor hjälp för oss. Men även en välutbildad och motiverad personal är en av framtidens nyckelfaktorer. Rolf Eriksson 4 Sairaalaviesti 1/2007

5 Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat erikoissairaanhoitoko syypää ahdinkoon Heikki Punnonen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen osana julkistettiin tammikuussa ne 15 kuntaa, jotka joutuivat erityistarkastelun kohteeksi (lain 9 ). Asiaa on uutisoitu, syitä on esitetty ja asukkaita on kuultu. Terveydenhuollon tarvevakioidut menot osoittavat, että terveydenhuolto ja erityisesti erikoissairaanhoito eivät ole väitteistä huolimatta keskeisin syy näiden kuntien talouden kurimukseen ainakaan kun niitä verrataan muihin kuntiin. Perusterveydenhuollon rakenteet ovat runsaan 30 vuoden takaa. Erikoissairaanhoidon rakenteet ovat monilta osin vanhempaa perua, vaikka sairaanhoitopiirit ovat niitä merkittävästi rustanneet uusiksi. Seuraava poiminta kunnat.netistä kertoo pelkistetysti asian olennaisen sisällön. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen osana erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat selvittävät mahdollisuutensa turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Kriteereiden raja-arvot tullaan määrittelemään valtioneuvoston asetuksella. Asetusluonnoksessa kriteereinä ovat seuraavat Tilastokeskuksen laskentaperusteet: vuosikate tuloveroprosentti lainamäärä taseeseen kertynyt alijäämä omavaraisuusaste suhteellinen velkaantuneisuus. Kunnan palvelukykyä selvitetään joko pelkän taseeseen kertyneen alijäämän johdosta, joka on poikkeuksellisen korkea tai kasvanut tai silloin kun kaikkien tunnuslukujen raja-arvot ylittyvät. Heikossa taloudellisessa asemassa olevia kuntia on seulottu vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätösten mukaan. Tarkemmat tunnuslukujen raja-arvot annetaan asetuksella ennen helmikuun puoliväliä. Näiden kriteerien perusteella sisäasiainministeriö otti selvitysmenettelyn piiriin tammikuussa seuraavat 15 kuntaa: Enontekiö, Karjaa, Keminmaa, Kestilä, Lehtimäki, Leivonmäki, Muonio, Pelkosenniemi, Puolanka, Puumala, Rantsila, Rääkkylä, Utajärvi, Utsjoki ja Ylivieska. Näiden lisäksi neljä muuta kuntaa olisi täyttänyt ehdot ilman niiden tulevaa kunta- liitosta vuoden 2007 alussa. Näiden kuntien asukkaita, päätöksentekijöitä ja johtajia on listan julkistamisen jälkeen haastateltu ja mielipiteitä uutisoitu. Terveydenhuollon ja erityisesti erikoissairaanhoidon menot tuotiin tuttuun tapaan eräänä syynä näiden kuntien vaikeaan taloudelliseen asemaan. Uutisoinnissa tämä nousi esille kuntien tulojen supistumisen rinnalla. Onko asia noin? Mitä muuta näissä kunnissa on tapahtunut? Näiden kuntien tilannetta voidaan taustoittaa muutamin keskeisin tiedoin. Edellä mainittujen ohella joukko muita kuntia oli lähellä kriteerejä ja joutua listalle. VÄESTÖN SUURET MUUTOKSET Näiden 15 kunnan osuus koko maan väestöstä oli 1,09 % Näistä 8 kunnan väestön määrä on vähentynyt 30 vuodessa enemmän kuin viidenneksen ja kolmessa (Puolanka, Pelkosenniemi ja Rääkkylä) enemmän kuin kolmanneksen. Tuo 30 vuotta on hyvä vertailujänne, sillä 1970-luvun puolivälissä rakennettiin kiivaasti maahan terveyskeskusjärjestelmää. Mitoitukset olivat ja osin ovat tuolta ajalta. Näistä kunnista väestöltään voimakkaasti kasvaneita ovat Keminmaa ja Ylivieska sekä hieman hitaammin kasvanut Karjaa. Väestö on Ylivieskaa ja Keminmaata lukuun ottamatta vanhempaa kuin maassa keskimäärin. Leivonmäellä, Puumalassa ja Rääkkylässä 65 vuotta täyttäneiden osuus on enemmän kuin neljännes. Vanhusten osuuden suuruudessa Leivonmäki on kuntien joukossa noin sijalla 10. Luhangalla, Kuhmoisissa ja Suomenniemellä on suhteellisesti ottaen eniten 65 vuotta täyttäneitä. Väestön ikärakenteen muutos näkyy 65 vuotta täyttäneiden osuuden merkittävänä kasvuna useimmissa näistä kunnista. TARVEVAKIOIDUIN MENOIN VERTAILU Terveydenhuollon menojen vertailussa on tärkeää ottaa huomioon kuntien erilaisten väestöjen erilaiset tarpeet. Stakesin tarvevakioidut menot ovat käyttökelpoisia tässä tarkastelussa. Niitä silmäillessä on syytä muistaa, että tarvevakioitujen menojen pohjana ovat kunnan pussista maksetut menot, jotka on vakioitu tarvetekijöillä. Mukana ei ole esimerkiksi työterveyshuollon menoja, jotka kompensoivat mm. terveyskeskuspalvelujen käyttöä. Korkea työllisyysaste ja hyvin järjestetty työterveyshuolto näkyvät suhteel- Sairaalaviesti 1/2007 5

6 Taulukko 1. Vaikean taloudellisen aseman kunnat Väestön määrät ja 65 vuotta täyttäneiden osuudet 1975, 1990 ja 2005 Vuosi Vuosi Vuosi Asukasluvun asukasluku % asukasluku % asukasluku % %-muutos yht yht yht KOKO MAA , , ,0 11,3 Enontekiö , , ,6-12,5 Karjaa , , ,2 10,4 Keminmaa , , ,2 27,4 Kestilä , , ,7-29,8 Lehtimäki , , ,4-21,1 Leivonmäki , , ,6-29,1 Muonio , , ,4-13,9 Pelkosenniemi , , ,7-36,7 Puolanka , , ,6-39,2 Puumala , , ,1-28,5 Rantsila , , ,9-22,1 Rääkkylä , , ,4-34,4 Utajärvi , , ,2-19,5 Utsjoki , , ,7-5,2 Ylivieska , , ,1 23,7 Yht % koko maan väestöstä 1,30 1,25 1,09 Lähde: Altika, Tilastokeskus. lisesti pienempinä kunnan kansanterveystyön palvelujen käyttönä ja menoina. Mukana ei myöskään ole yksityissektorin käyttö, jota rahoitetaan osin Kelan kautta. Noin rajaten tilannetta voidaan arvioida seuraavasti: Kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yhteensä tarvevakioidut menot ovat kuudessa vaikean taloudellisen aseman kunnassa suuremmat kuin maassa keskimäärin ja yhdessä samansuuruiset kuin koko maassa. Kansanterveystyön tarvevakioidut menot ovat olleet 11 vaikean taloudellisen aseman kunnassa suuremmat kuin maassa keskimäärin. Jos pohjoisimmat Lapin kunnat omine erityistekijöineen kuten hyvin pitkät etäisyydet jättää ulkopuolelle tarkastelun, ei ole ihme, että esimerkiksi Puolangan, Kestilän, Puumalan ja Rantsilan tarvevakioidut menot ovat suuremmat kuin maassa keskimäärin. Niiden asukasluvut ovat nykyään enemmän kuin neljänneksen pienemmät kuin terveyskeskusten rakentamisten aikaan 1970-luvun puolivälissä. Sinällään pitkien matkojen päässä toimiva terveyskeskus ja terveydenhuolto aiheuttavat pienen väestöpohjan kunnalle suurempia kustannuksia. Erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot olivat vuonna 2005 vain Karjaalla suuremmat kuin maassa keskimäärin. Valtaosassa näistä kunnista erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot ovat muihin kuntiin verrattuna pienet. Lapin taloudellisissa vaikeuksissa olevat kunnat ovat tarvevakioiduilta menoiltaan kalliita Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien joukossa. Tarvevakiointi ei sinällään korjaa Lapin poikkeuksellisia oloja eikä erityisesti Ylä- ja Koillis-Lapin pitkiä etäisyyksiä. Muiden sairaanhoitopiirien taloudellisissa vaikeuksissa olevat kunnat eivät ole tarvevakioiduin menotiedoin sairaanhoitopiirinsä muihin jäsenkuntiin verrattuina kalleimpien joukossa. Miten kustannusten suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi vaikeudet saada lääkäreitä ja muuta erikoiskoulutettua ammattihenkilöstöä näiden kuntien terveyskeskusten palvelukseen ja siitä maksettava ylimääräinen hinta? Tätä tarvevakiointi ei ota huo mioon. Myös näiden kuntien asukkailla on oikeus saada sairaanhoidon palvelut hoitotakuun mukaisesti. ERIKOISSAIRAANHOITO TAI TERVEYDENHUOLTO EIVÄT SYYPÄITÄ Edellä esitettyjen tietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että erikoissairaanhoito pelkästään tai edes terveydenhuolto yhteensä eivät ole syypäitä näiden kuntien erityisen vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Monien muiden kuntien terveydenhuollon tarvevakioidut menot ovat selvästi suuremmat. Varmaankin osassa näistä kunnista on suhteessa kysyntään ja tuotantoon vanhentuneet ja ylimitoitetut rakenteet. Niitä ollaan jo purkamassa. Näin käynee mm. Puumalassa, joka laittoi terveydenhuollon hallinnon ja rakenteet uusiksi. Näiden 15 kunnan on käytävä palvelurakenteensa läpi ja turvattava palvelut 6 Sairaalaviesti 1/2007

7 Taulukko 2. Terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna PTH = perusterveydenhuolto, ESH = erikoissairaanhoito PTH ESH PTH + ESH Kunta Shp indeksi koko maa indeksi koko maa indeksi koko maa keskimäärin = 100 keskimäärin = 100 keskimäärin = 100 Enontekiö LAP Karjaa Karis HUS Keminmaa LP Kestilä PP Lehtimäki EP Leivonmäki KS Muonio LAP Pelkosenniemi LAP Puolanka KAI Puumala ES Rantsila PP Rääkkylä PK Utajärvi PP Utsjoki LAP Ylivieska PP Lähde: STAKES, CHESS asukkailleen. Tosin saman joutuu tekemään moni muukin kunta, vaikkei ole listalle joutunutkaan. Hyvin helposti ulkopuolinen myös tässä erikoissairaanhoito on nimetty tai nimetään kunnan ahdingon aiheuttajaksi, vaikka hieman tarkemmin tarkasteltuna kunnan erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot ovat muihin kuntiin verrattuna hyvin kohtuulliset. Jos kunnan tulot ovat aikaisempaan verrattuna olennaisesti pienentyneet osittain tai kokonaan merkittävien rahoituksen rakennemuutosten vuoksi, kunta on joutunut ja joutuu tulojen takia vaikeaan taloudelliseen asemaan myös kohtuullisin terveydenhuollon menoin. Kun kunnan pussin pohja paistaa tai kun kunta joutuu elämään osin velaksi, silloin mm. hoitotakuun velvoitteet ja niistä aiheutunut palvelujen kysynnän kasvu tuntuvat kohtuuttomalta menojen lisäykseltä. Näin vaalien alla kuntien taloutta on taas luvattu parantaa. Palvelujen järjestämisessä menojen ohella tärkeitä ovat järjestäjän tulot. Näiden 15 kunnan terveydenhuollon menojen osuus on runsas prosentti kuntien terveydenhuollon menoista. PARAS-hankkeen tavoitteena on turvata sairaanhoidon palvelut myös näiden 15 kunnan asukkaille. Jussi Merikallio valittu johtajaksi Kuntaliittoon Suomen Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtajaksi on valittu VTM Jussi Merikallio, 46. Hän on toiminut Lohjan kaupungin perusturvajohtajana vuodesta 2004 ja sitä ennen eri tehtävissä Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa. Jussi Merikallio aloittaa Kuntaliitossa Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön nykyinen johtaja Rolf Eriksson on jäämässä eläkkeelle kevään kuluessa. Sairaalaviesti 1/2007 7

8 Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspiiri on seudun PARAS-hankkeen ydintä Pekka Honkanen, projektipäällikkö Länsi-Pohjassa on noin asukasta, kuusi jäsenkuntaa, kuusi terveyskeskusta sekä sairaanhoitopiiri, jolla on keskussairaala ja Keroputaan psykiatrinen sairaala. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää mm. palvelutoimintaa kuntien vapaaehtoisena yhteistyönä. Kehittämiskeskuksen organisoima SOTEPI -hanke on hyvässä menossa ja on hyvin merkittävä seudun tulevaisuudelle. Vuonna 2005 käynnistyneen kunta- ja palvelurakennehankkeen myötä myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio) päädyttiin pohtimaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä seutukunnallisena yhteistyönä. Sosiaali- ja terveyspiirin perustamiseen tähtäävä SOTEPI-hanke käynnistyi Projektipäällikkö ja projektisihteeri aloittivat työnsä elokuun alusta. Yhteistyötä oli tiivistetty alueella jo tätä ennen. Mm. PERES-hankkeessa rakennettiin pohja useammalle palvelulinjalle. HYVI-hankkeen tuloksena perusterveydenhuollolla on yhteinen aluetietojärjestelmä. SOTEPIssa hyödynnetään näiden hankkeiden aikaansaannoksia, mutta samalla pyritään kokonaisvaltaisempiin muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on, että alueen kuntien erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi kuuluvat hallinnollisesti samaan organisaatioon. Toiminnan organisointia sekä tarkoituksenmukaisten hoito- ja palveluketjujen rakentamista varten on perustettu 10 työryhmää, joihin kuuluu yhteensä noin 150 henkilöä. Lisäksi kaksi PERES-hankkeen aikaista työryhmää, hammashuolto ja työterveyshuolto, ovat jatkaneet työtään entisessä kokoonpanossaan. Aiemmin aloitettu Sateenkaarihanke, jossa selvitetään sosiaalityön erityispalvelujen alueellista toteuttamismallia, on kytketty SOTEPI-hankkeeseen mukaan. SOTEPI-hankkeessa toimineet työryhmät ovat perehtyneet oman alueensa toimintakäytäntöihin ja resursseihin. Ne ovat valmistelleet erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäviä, potilas- ja asiakaslähtöisesti toimivia, hoito- ja palvelulinjoja sekä antaneet perustellut esityksensä siitä, mitä toimintoja on tarkoituksenmukaista järjestää sosiaali- ja terveyspiirin kautta. Nämä toimenpiteet muodostavat SOTEPI-hankkeen ensimmäisen vaiheen. Niiden pohjalta on määritelty tulevan sosiaali- ja terveyspiirin suuntaviivat seuraavasti: 1. Kunnille esitetään kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtämistä sosiaali- ja terveyspiirin järjestettäväksi. 2. Sosiaali- ja terveyspiiri muodostuu neljästä tulosryhmästä: hallintopalvelut, perhepalvelut, yhteiset terveyspalvelut ja vanhusten palvelut. Tulosryhmät jakaantuvat tulosalueisiin ja nämä edelleen tulosyksiköihin. 3. Sosiaali- ja terveyspiirin rahoitusmalli on menoosuusmalli, jossa kuntien maksuosuuksien määräytymisen perusteena käytetään kolmen edellisen vuoden todellisia menoja. 4. Sosiaali- ja terveyspiirin perustamismenettelyä ei ole vielä päätetty. Vaihtoehtoina mietitään sosiaali- ja terveyspiirin perustamista joko muuttamalla nykyisen sairaanhoitopiirin perussopimusta tai uuden kuntayhtymän perustamista fuusioitumalla. SOTEPI-hankkeelle on toistaiseksi saatu rahoitus huhtikuun loppuun asti. Sosiaali- ja terveysministeriölle on tehty hakemus uuden valtionavustuksen saamiseksi. Jatkohankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat suunnittelu-, seuranta- ja sopimusjärjestelmän kehittäminen, asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja palvelulinjojen luominen ja näiden pohjalta kehitettyjen hoitokäytäntöjen juurruttaminen jokapäiväiseen työhön. 8 Sairaalaviesti 1/2007

9 Tukipalvelujen uudelleenorganisointi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Kari Hassinen, sairaanhoitopiirin johtaja, Kymenlaakson shp Kymenlaakson sairaanhoitopiiri on parantanut tuottavuuttaan ja tehokkuuttaan organisoimalla valtaosan tukipalveluistaan uudella tavalla. Tämän vuoden alusta siirtyivät kirjanpito, laskutus ja palkanlaskenta seudulliselle osakeyhtiölle. Jatkoa seuraa ensi vuoden alussa, jolloin hankinta-, varastointi- ja logistiikkatehtävät siirtyvät yhteishankintayksikköön. Henkilökuntaa on siirtynyt uusien organisaatioiden palvelukseen satoja. Näin sairaanhoitopiiri on toteuttanut PARAS-hanketta jo vuosia. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä on kolme sairaalaa. Kotkassa sijaitsee Kymenlaakson keskussairaala, Kuusankoskella Kuusankosken aluesairaala ja samassa pihapiirissä vuonna 2006 käyttöön otettu Kymenlaakson psykiatrinen sairaala. Sairaalat on organisoitu sairaanhoitopiirissä toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisiksi tulosalueiksi, joiden pääsisältö on erikoissairaanhoito. Tällä ratkaisulla johtaminen kohdistetaan kliiniseen työhön. Johtamisfilosofian ydin on siinä, että sairaalan pääprosessi on potilaan hoito, jossa tarvittava työ ja palvelut on tuotteistettu tarkoituksenmukaisiksi osakokonaisuuksiksi. Sairaalat hankkivat tarvitsemansa tukipalvelut kuntayhtymän omilta tukipalveluja tuottavilta organisaatioilta. TUKIPALVELUT UUSIKSI Sairaanhoitopiirin alkuvuosina kaikilla sairaaloilla oli omat tukipalvelunsa. Sairaanhoitopiiri on määrätietoisesti kehittänyt tukipalvelut piirikohtaisiksi organisaatioiksi. Lähtökohtana on ollut luoda konsernirakenne. Siinä sairaalat muodostavat päätoimialueen ja tukipalvelut on järjestetty yksiköihin, jotka myyvät palvelujaan sairaaloille ja maakunnan julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle. Sairaanhoidon palvelut on organisoitu liikelaitoksiksi. Muut tukipalvelut on yhtiöitetty. Osa tukipalveluorganisaatioista on yhtiöitetty yhdessä jäsenkuntien kanssa. Laboratorio- ja radiologiapalvelut tuotetaan Kymenlaakson sairaalapalvelut -liikelaitoksessa. Liikelaitos vastaa myös apuvälinepalveluista ja välinehuollosta. Liikelaitokseen on organisoitu myös infektioyksikkö, joka vastaa koko sairaanhoitopiirin alueella infektioiden torjuntatyöstä. Liikelaitos vastaa jo pääosin terveyskeskusten laboratorio- ja radiologiapalvelujen tuottamisesta. Lääkehuoltopalvelut tuotetaan Kymenlaakson sairaala-apteekissa, joka on oma liikelaitos. Liikelaitos vastaa pääosin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon lääkehuollon palveluista. Myös alueen varuskunnat käyttävät apteekin palveluja. Tietopalvelut on kokonaan ulkoistettu Medi-It Oy:lle, jonka pääomistaja on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri omistaa myös yhtiön osakkeita. Yhtiö järjestää koko Kaakkois-Suomen julkiselle terveydenhuollolle palvelun yhteisenä tietojärjestelmänä, johon sisältyy potilaskertomus, laboratoriojärjestelmä sekä radiologiset järjestelmät. Myös raportointipalvelut tuotetaan yhteisesti. Järjestelmä kattaa tällä hetkellä yhtä terveyskeskusta lukuun ottamatta koko maakunnan. Kiinteistöistä, isännöinnistä ja rakennuttamisesta vastaa sairaanhoitopiirin kokonaan omistama tytäryhtiö. Kuntayhtymä omistaa sairaalarakennukset, mutta asunnot ja kiinteistöihin liittyvät palvelut, ml. laitehuolto, ovat yhtiön vastuulla. Toimitilojen kulut toteutuvat yhtiölle maksettuina vuokrakuluina. Isommat hankkeet kuntayhtymä rahoittaa investointeina. Monen sairaanhoitopiirin tapaan kuntayhtymällä on tytäryhtiö, joka vastaa sairaanhoidossa tarvittavista tekstiilipalveluista. Pesulayhtiö ostaa, huoltaa ja vuokraa tekstiilit yksiköille. Sairaaloiden ravintohuolto on ulkoistettu Kotkan kaupungin tytäryhtiölle, joka vastaa kaupungin ja sairaanhoitopiirin palveluista. Sairaanhoitopiiri omistaa Kymijoen ravintopalvelut Oy:stä kolmanneksen. Kotkan kaupungin liikelaitos Kymijoen työterveys on vastannut sairaanhoitopiirin työterveyshuollosta sen jälkeen, kun oma työterveyshuolto liitettiin kaupungin liikelaitokseen. Tämän vuoden alusta aloitti toimintansa Seutulaskenta Oy, joka vastaa sairaanhoitopiirin kirjanpidosta, laskutuksesta ja palkanlaskennasta. Yhtiö on Kotkan kaupungin tytäryhtiö, mutta sen omistajia ovat lisäksi sairaanhoitopiiri, Pyhtään kunta ja alueen koulutuskuntayhtymä. Pitkäaikainen talousjohtajamme Vesa Valtonen jäi vuoden vaihteessa eläkkeelle. Helena Kinnunen, joka aikaisemmin toimi sairaanhoitopiirin laskentapäällikkönä, aloitti talousjohtajan tehtävissä vuoden alusta. Hänen lisäkseen sairaanhoitopiirin palveluksessa on vain kaksi päätoimista laskentatoimen ammattilaista. Henkilökuntaa siirtyi uusiin organisaatioihin runsaasti. Liikelaitoksiin siirtyneitä on 290 ja sairaanhoitopiirin omiin tytäryhtiöihin siirtyneitä on 97. Sen lisäksi Kotkan kaupungin tytäryhtiöihin, joissa sairaanhoitopiirillä on vähemmistöosakkuus, on siirretty yhteensä 80 henkilöä eli osakeyhtiöihin yhteensä 177. Sairaalaviesti 1/2007 9

10 Vesa Valtonen totesi kolleegoilleen lähettämässään viestissä sattuvasti: Olen siis Kymenlaakson shp:n linjaa jatkaen ulkoistanut itseni tarpeettomaksi; tosin henkilökohtainen eläkeikäkin tulee vastaan. LOPUKSI Olen monissa yhteyksissä arvioinut, että uudet järjestämistavat ovat selkeästi lisänneet kustannustietoisuutta ja työtyytyväisyyttä. Alkuvuosien jälkeen näyttää myös siltä, että yhteistyö saa aikaan myös kustannussäästöjä. Konsernimalli ei tietenkään ole ongelmaton. Työtä on tehtävä jatkuvasti, jotta organisaatioille asetetut tavoitteet saadaan aikaiseksi. Edellä esitetyn konseptin mukaisia uusia ratkaisuja on työstettävänä ja tulossa. Kontioniemestä tulee Kontiolinna Asumisen, terveyspalvelujen, hemmottelun ja majoittumisen palvelukokonaisuus myös asuntoja tulomuuttajille Kansallisesti ja pohjoiskarjalaisittainkin ainutlaatuisissa Höytiäisen rantamaisemissa sijaitseva entinen Kontioniemen sairaala, 24 hehtaarin maa-alue ja linnamainen arvokas hehtaarien rakennuskanta on muotoutumassa palvelukokonaisuudeksi, jonka nimenä on Kontiolinna. Alueelle tulee henkilön toimiva yhteisö, joka koostuu alueelle sijoittuvista asukkaista ja palveluja tarjoavien yritysten henkilökunnasta. Kokonaisuus rakentuu ainutlaatuisen ympäristön ja luonnon, uljaan rakennuskannan sekä alueen vapaa-aikapalvelujen pohjalle: golf-kenttä, hiihto- ja lenkkeilymaastot sekä Höytiäinen ja Koli. Itsenäisen Suomen toisella vuosikymmenellä, 1920-luvun lopulla rakennettu Kontioniemen parantola on säilyttänyt uljaan linnamaisen olemuksensa Höytiäiseen pistävällä jäkäläkankaiden ja mäntymetsien niemellä. Parantola toimi sotasairaalana , kunnostettiin keskussairaalan käyttöön 90-luvulla juuri ennen kuin sairaanhoidon kuntainliitto päätyi luopumaan siitä. Kaupalla koko historiallinen rakennuskanta ja 24 hehtaarin maa-alue siirtyi yksityiseen omistukseen. Kontioniemi-projektille on valmistumassa strategia sairaala-alueen uudelle käytölle. Hankkeen taustavoimina ovat Kontiolahden kunta, Pohjois-Karjalan liitto, EU sekä alueen omistaja. Muutamassa kuukaudessa Kontiolinna-visiot ovat alkaneet saada lihaa luiden ympärille. Projektin vetäjinä toimivat Jouko Martiskainen ja Juhani Kemppi. Alueen ympäristö ja rakennuskanta ovat ainutlaatuiset. Nyt tehtävänä on tuotteistaa tämä kokonaisuus. Rakennusten saneeraustarve on pieni ja ympäristö niin ainutlaatuinen, että kaikki on tehtävä sen ehdoilla, Kemppi pohtii. Yleishahmotelma Kontioniemen tulevaisuudesta on jo muotoutunut, kokonaisuuden rakentamisessa tarvitaan maakunnallisuutta. Toteutus palvelee koko maakunnan vetovoimaisuutta. Kontioniemi-projektin vetäjä Juhani Kemppi esitteli linnamaisen päärakennuksen sekä koko entisen rakennuskannan, ympäristön, asuntojen ja monipuolisten palvelujen varaan suunniteltua Kontioniemen tulevaisuutta Pohjois-Karjalan liiton Imago 2006-ohjelman projektipäällikölle Reijo Mujeelle (oik.). LINNAMAISUUS KOROSTUU Alueen suuri rakennuskanta antaa rajattomasti mahdollisuuksia. Päärakennuksen vieressä oleva asuntola kunnostetaan asunto-osakeyhtiö Impilinnaksi, siihen tulee 24 asuntoa 1 h 4h + k, jokaiseen sauna, parketit ja näkymät Höytiäiselle. Rakennuksessa on ennestään ollut mm. lääkäreiden asuntoja. Sähköt ja lvi uusitaan. Korkeatasoiset asunnot joko myydään tai vuokrataan. Tulijoita on Kempin mukaan jo nyt, talo palvelee myös maakunnan tulomuuttajia. Linnamaisessa päärakennuksessa on viidessä kerroksessa hehtaarin verran tiloja, rakennuksen ylväyttä pyritään vaalimaan kaikissa muutostöissä, saneeraus- 10 Sairaalaviesti 1/2007

11 tarvetta vähentää 90-luvun mittava kunnostus. Rakennukseen on määrä tulla asuin-, majoitus- ja palvelutiloja ihmiselle ja työpaikkoja palveluja toteuttamaan työntekijää. Ylin kerros on varattu yksityissairaalatoimintoja varten, kerroksessa on jo mm. täysi leikkaussali-infrastruktuuri ja -ilmastointi. Kerroksen tilat antavat mahdollisuuden mittavalle vastaanotto- ja sairaalatoiminnalle. 5. kerros olisi siis sairaala- ja terveydenhoitokerros. 4. kerros toimisi palveluasuntokerroksena, asukkaat voisivat olla sellaisia, jotka vielä pystyvät kuntonsa puolesta autettuna itsenäiseen asumiseen. Korkeatasoisista kodeista on näkymät Höytiäiselle. Palveluista huolehtimaan tarvittaisiin hoitokotiyrittäjä. 3. kerrokseen tulee neliömetrin maisemahuoneistoja, joissa huomioidaan asumisen esteettömyys ja turvallisuus. Talon palvelut ja aktiviteetit ovat asukkaiden käytössä. 2. kerros olisi hotellikerros, suunnitelmissa on majoitustilat noin sadalle, noin 30 hotellihuonetta loistavissa tiloissa. Käyttäjinä olisivat alueen golfarit, ampumahiihtäjät, matkailijat, talossa kurssitettavat sekä lähialueen yritysasiakkaat. 1. kerros olisi palvelukeskittymän, vastaanoton, opastuksen, ravintoloiden, pankkien, elintarvike, kampaamon, informaation, turvapalveluiden, kurssitoiminnan keskuksena. Kellarikerros on varattu fysikaalisen hoidon, vaihtoehtohoidon ja hemmottelun palvelukokonaisuudeksi allasosastoineen. Kokonaisuutta leimaisi elinkaariajattelu: Impilinnasta voisi siirtyä kunnon ja toivomusten mukaiseen kerrokseen Kontiolinnaan. Tällaisia aktiivikotihankkeita on vireillä niin maailmalla kuin meillä Suomessakin monia, kysyntää ja tarvetta on, Kemppi tiivistää. Asukkaiden ja asiakkaiden henkistä aktiviteettia palvelevat alueelle tuotavat kulttuuri- ja käsityöpalvelut. Kaikki päärakennuksen toiminnot rakentuisivat joko omistus tai vuokrapohjalle, kullekin palvelulle olisi omat yrityspohjaiset tuottajansa. Yleisajatuksena on senioriasuminen ja yrityspohjainen monipuolinen palvelutoiminta. MAAKUNNALLISUUTTA TARVITAAN Kontioniemen uusi uljas tulevaisuus rakentuisi yksilön elinkaariajattelun, terveyden ja virkistyksen pohjalle. Virkistyspalvelukeskittymä palvelisi myös koko seutukuntaa ja maakuntaa. Virkistyspalvelujen runkona olisi mm. golf, Kolin palvelut, murtomaahiihdon ja yleensä luonnossa liikkumisen kasvava suosio on otettu huomioon. Läheisen ampumahiihtostadionin käyttäjien palveluunkin on suunnitelmissa varauduttu. Virkistyspalvelujen käyttäjät olisivat Impilinnan ja Kontiolinnan asukkaat ja asiakkaat, kontioniemeläiset, mutta myös lähikuntien asukkaita sekä matkailijoita. Kontioniemen rannat mahdollistavat lisäksi monenlaiset aktiviteetit ja virkistyskäytön, alueella on loistavat lenkkeilypolut ja monenlaisia mahdollisuuksia mm. saunojen ja rannan käyttöön, aina avantouinnista sairaanhoitopiirin entisen edustussauna-alueen tilauskäyttöön. Teksti: Vesa Korhonen Julkaisija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto/tulomuuttopalvelut Vastaava toimittaja: Reijo Muje, puh Sähköposti: Verkkolehti: tuutsie.fi Uusi hankintalaki voimaan Eduskunta on hyväksynyt tammikuussa 2007 julkisia hankintoja koskevat uudet lait, jotka perustuivat hallituksen esitykseen 50/2006. Näistä keskeisin on laki julkisista hankinnoista, jäljempänä hankintalaki. Samanaikaisesti hankintalain kanssa hyväksyttiin rinnakkaislakina erityisalojen hankintalaki eli laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Lait tulevat voimaan ja ne koskevat tämän jälkeen aloitettuja hankintamenettelyjä. Laeilla kumotaan vuodesta 1994 voimassa ollut hankintalaki (1505/92). Hankintalakiin sisältyy uutena käsitteenä kansallinen kynnysarvo. Hankinnat jaetaan niiden taloudellisen arvon mukaan kolmeen ryhmään, kansalliset kynnysarvot alittaviin, kansalliset kynnysarvot ylittäviin ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. Vaikka hankintalainsäädäntö on kokonaisuudessaan uudistunut ja lakiteknisesti muuttunut, hankintatoiminnan keskeiset periaatteet hyvän hankintatavan osalta säilyvät lähes ennallaan. Hankintayksiköiden on vastaisuudessakin käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet sekä kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Suomen Kuntaliitto julkaisee kuntien yleisen hankintaohjesuosituksen maaliskuun aikana. Sillä korvataan viimeksi vuonna 1998 päivitetty suositus. Sairaalaviesti 1/

12 Kuntien ja kuntayhtymien on syytä laatia ja hyväksyä tämän pohjalta omat yleiset hankintaohjeet käytännön toimintaohjeiksi täydentämään hankintalakia käytännön soveltamistilanteita varten. Liiton toimesta uusitaan vuoden 2007 aikana lukuisia erityistoimialoja varten laadittuja hankintaohjeita. Ennen niiden uusimista hankintayksiköiden on kullakin toimialalla otettava huomioon uuden hankintalain tuomat uudistukset. KANSALLISET KYNNYSARVOT UUTENA KESKEISENÄ TIENVIITTANA Kansallisen kynnysarvon suuruus on tavara- ja palveluhankinnoissa euroa, sosiaali- ja terveydenhoitoalan palveluhankinnoissa euroa ja urakoissa euroa. Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia eikä näistä päätöksistä voida hakea muutosta markkinaoikeudelta. Näiden hankintojen kohdalla tulee kuitenkin käytännössä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää markkinoita ja toimia yleisten hyvien hankintaperiaatteiden mukaisesti. Kansallinen kynnysarvo ei merkitse vain edellä mainittu helpotusta hankintayksiköille. Kansallisen kynnysarvon ylittävien, mutta perinteisten EU kynnysarvojen alittavien hankintojen kohdalla niistä tulee ilmoittaa kansallisesti julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (ilmoitusporttaali), jota vastaisuudessa kutsutaan HILMA-kanavaksi. HANKINTAYKSIKÖIDEN VÄLISET HANKINNAT (IN HOUSE-HANKINNAT) Uuteen lakiin sisältyy Euroopan yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytäntöön (tapaukset Teckal, C-107/98 ja Stadt Halle, C-26/03) perustuen säännös ns. sidosyksikköhankinnoista (in house), joka selventää osittain lain tulkintaa. Sen mukaan sidosyksiköiden välisiä hankintoja ei tarvitse vastaisuudessakaan pääsääntöisesti kilpailuttaa, mikäli laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Sidosyksikköhankinnat korostuvat hankinnoissa, jotka tehdään kuntakonserniin kuuluvien hankintayksiköiden välillä. Sidosyksikköhankintoja koskeva säännös liittyy myös kuntien yhteistoiminnan edellytyksiin. Asian tarkempi sääntely hankintalaissa oli esillä lakia valmisteltaessa ja eduskunnassa käsiteltäessä. Asiaa koskevat tarkentavat ehdotukset eivät kuitenkaan tulleet hyväksytyiksi. Kuntien yhteistoiminnan oikeudellisia edellytyksiä palveluiden tuottamisessa on käsitelty tarkemmin mm. kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevilla www-sivuilla, -> Kunta- ja palvelurakenneuudistus -> Yhteistoiminta-alue -> Isäntäkuntamalli -> Dokumentit: Ohje isäntäkuntamallista kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. 12 Sairaalaviesti 1/2007 YHTEISHANKINNOISTA ERITYISSÄÄNNÖS Kunnat ja kuntayhtymät ovat toteuttaneet hankintojaan myös yhteishankintoina erilaisten hankintarenkaiden puitteissa. Hankintarenkaita on lähes kaikissa seutukunnissa. Kuntien hankintayhteistyötä ei ole aikaisemmalla hankintalailla lainkaan säädelty. Uuteen hankintalakiin sisältyy erityissäännös yhteishankintayksiköistä, joka selkeyttää yhteishankintayksiköiden asemaa. Yhteishankintayksiköitä voivat perustaa vain julkiset hankintayksiköt. Uusi säännös ei estä aikaisempien yhteistoimintamuotojen käyttämistä. Uuden hankintalain tarkoittama yhteishankintayksikkö voisi muiden hankintayksiköiden puolesta kilpailuttaa sellaisia hankintoja, jotka ovat tarpeellisia useille hankintayksiköille. Näin voidaan keskittää kilpailuosaamista ja saada kokoon suuria hankintavolyymejä. Yhteishankintojen toteuttamisen tarve korostuu erityisesti määrältään suurissa tavarahankinnoissa ( ns. massatavarahankinnat ) ja palveluhankinnoissa, joissa eri hankintayksiköillä on samankaltaiset tarpeet. Räätälöidyt hankkeet toteutetaan jatkossakin yleensä yksittäisinä kilpailutettavina tapahtumina. Valtakunnallisesti toteutettaviin yhteishankintoihin voisivat kuulua kuntakenttää yhteisesti palvelevat itc-hankinnat, energiahankinnat yms. lukuisia hankintayksiköitä palvelevat samankaltaiset hankinnat. HANKINTAMENETTELYISSÄ JATKUVUUTTA JA UUTTA ILMETTÄ Uudessa hankintadirektiivissä on omaksuttu kaikki aikaisemmat hankintamenettelyt. Uusina hankintamenettelyinä mainittakoon kilpailullinen neuvottelumenettely ja puitejärjestely. Rajoitetun menettelyn ollessa vaativissa hankkeissa (monipuoliset palveluhankinnat ja urakoitsijoiden valinnat) yleisin hankintamuoto, uusi laki tuo hankintayksiköille konkreettisen osittain uuden lisätehtävän, kilpailusta pois sulkemisen. Tämä on EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa uusi velvollisuus aikaisempaan käytäntöön verrattuna. Tarjoajakandidaattien runsaan määrän johdosta kilpailusta joudutaan usein sulkemaan pois myös sellaisia yrityksiä, jotka muutoin täyttävät hankintalaissa edellytetyt vaatimukset. Erityisistä poissulkemisperusteista on hankintalaissa lisäksi omat määräyksensä. Kilpailusta pois sulkeminen liittyy myös ns. harmaiden markkinoiden torjumiseen, josta kunnille on annettu jo vuosien ajan ohjeita. Tämä liittyy myös voimaan tulleeseen tilaajavastuulakiin (1233/06), jota on käsitelty erikseen Kuntaliiton lakiyksikön info-kirjeessä LakiINFO 1/2007 (www. kunnat.net > Uutiskirjeet > LakiINFO-uutiskirje). Neuvottelumenettelyn käyttäminen on perinteisesti edellyttänyt erityisiä syitä. Uudessa laissa neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuutta on laajennettu EU- kynnysarvot alittavissa hankinnoissa. Hankintayksikkö voi ilman erityisiä edellytyksiä käyttää neuvottelumenettelyä tavara- ja palveluhankinnoissa, mikäli hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa ja rakennusurakoissa, joiden ennakoitu

13 arvo on alle euroa ilman alv:a. Uuden lain mukaan neuvottelumenettely on lisäksi sallittu em. raja-arvoista riippumatta EU- kynnysarvot alittavissa hankinnoissa laista tarkemmin ilmenevin erityisperustein, joiden reunaehdot on aina varmistettava ennen neuvottelumenettelyn käynnistämistä. KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY Kilpailullinen neuvottelumenettely on muodollisesti uusi hankintamenettely. Se tulee kysymykseen esimerkiksi laaja-alaisten urakoiden ja it-hankintapalvelujen kohdalla. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä korostuu kilpailuttamisen vaiheittaisuus. Suora hankinta ilman kilpailua on vastaisuudessakin sallittua vain erityisin perustein. EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa suoran hankinnan käyttäminen on vastaisuudessa sallittu yksittäisissä sosiaali-terveys- ja koulutuspalvelujen hankinnoissa laista tarkemmin selviävin erityisin perustein. PUITEJÄRJESTELY Direktiivien mukaisella puitejärjestelyllä laajennetaan perinteisesti käytettyjen puitesopimusten soveltamisalaa. Puitejärjestelyssä sopimuksen perusteet kilpailutetaan. Sopimuksen yksityiskohdat esim. tavara- ja palvelumäärien osalta tarkentuvat sopimuskauden aikana. Hankinnat suoritetaan puitesopimuksen mukaisesti joko suorina tilauksina sovittujen ehtojen pohjalta tai kilpailuttaen vielä yksityiskohdat puitejärjestelyssä mukana olevien yritysten kesken (ns. minikilpailu). Jälkimmäinen kilpailuttaminen erottaa ne perinteisistä puitesopimuksista. MUUTOKSENHAKIJOILLE KULURISKI Hankintayksiköiden kannalta markkinaoikeudessa tapahtuvan muutoksenhakumenettelyn eräänä ongelmana on ollut se, että muutoksenhakija ei ole käytännössä joutunut maksamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikuluja silloinkaan, kun hakemus on hylätty. Koska markkinaoikeuskäsittelyssä noudatetaan hallintolainkäyttölakia, hakija on joutunut korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut ainoastaan silloin, kun hakemuksessa (valituksessa) on esitetty ilmeisen perusteettomia vaatimuksia. Uuden hankintalain mukaan vastaisuudessa tätä periaatetta ei enää sovelleta, jolloin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus määräytyy samoin kuin käräjäoikeuksissakin eli hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan pääsääntöisesti vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Hakijalla on siis vastaisuudessa kuluriski. Lain muutos hillinnee jatkossa olennaisesti aiheettomia valituksia. PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOPIMUSTEN TEKEMINEN Voimassaolevan hankintalain mukaan hankintapäätöstä ei saa laittaa täytäntöön ennen kuin on kulunut 21 päivää hankintapäätöksen tiedoksiannosta tarjouksen tehneelle yritykselle. Käytännössä tämä on merkinnyt 7 päivän karenssiaikaa muutoksenhakuajan päättymisestä. Säännöksellä pyrittiin varamaan markkinaoikeudelle reagointiaika, mikäli hankintapäätös on selkeästi virheellinen. Uuden hankintalain mukaan karenssiaika koskee jatkossa vain EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Uusi hankintalaki edellyttää vastaisuudessakin kirjallisen hankintasopimuksen tekemistä. Kysymys on asian dokumentoinnista, sillä sopimusvelvoitteet saattavat tulla voimaan jo ennen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista, mikäli sopimus katsotaan syntyneeksi tilaajan ja tuottajan välillä jo aiemmin oikeustoimilain perusteella. Hankintayksiköiden on aiheellista viimeistään hankintapäätösten tiedoksiannon yhteydessä ilmoittaa voittaneelle yritykselle, milloin sopimus tilaajan ja tuottajan välillä katsotaan syntyvän. Koska hankintalaki edellyttää kirjallisen hankintasopimuksen tekemistä, sopimuksen syntyminen on usein tarkoituksenmukaista kytkeä tähän ajankohtaan. Näin vältetään oikeustoimilain ja hankintalain muodollinen ristiriita sopimuksen syntymistilanteen osalta. Koska toimintojen pitää kuitenkin voida jatkua ja sopimus voittaneen tarjouksentekijän kanssa pitäisi saada aikaiseksi mahdollisimman pian, sopimuksen voimaantuloa ei käytännössä ole yleensä mahdollista siirtää päätöksen lainvoimaisuuteen. Kaikissa hankinnoissa, kuten suunnittelutehtävissä ja urakoissa ei voida yleensä edetä tilapäisin järjestelyin. Niiden kohdalla käytännössä joko edetään valintapäätöksen mukaisesti taikka hanke pysähtyy valituksen johdosta. ERITYISALOJEN HANKINTALAKI Hankintain 9 :n mukaan lakia ei sovelleta vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain eli erityisalojen hankintalain tarkoittamiin hankintoihin, vaan kyseisiin hankintoihin sovelletaan mainittua erityislakia. Kahdesta eri hankintalaista riippumatta lähes kaikki hankintatoiminnan keskeiset periaatteet ovat yhtäläiset kummankin lain alaisissa kilpailuttamistilanteissa. Erityisalojen hankintalaki eroaa (yleisen) hankintalain periaatteista lähinnä siten, että sitä sovelletaan vain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Tätä pienemmissä hankinnoissa tulee sovellettavaksi ainoastaan hallinnon ja hankintatoiminnan yleiset hyvät toimintaperiaatteet. Markkinaoikeuden toimivaltakin koskee tällöin ainoastaan niitä hankintoja, joihin lakia sovelletaan eli EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Lisätietoja Antero Oksanen, johtava lakimies puh. (09) , Sairaalaviesti 1/

14 RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitotyön resursoinnin johtamispäätösten perustana Toini Nukari, tuotepäällikkö, Qualisan Oy TUTKITTUUN TIETOON PERUSTUVAA Erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon hoitotyön resurssienhallinnan tarpeisiin on kehitetty vuosina Suomen Kuntaliiton Finnhoitoisuusprojektissa RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä. Projektissa tutkijoina olivat Lisbeth Fagerström, Auvo Rauhala ja Anna-Kaisa Rainio, jotka edelleen tutkivat ja kehittävät järjestelmää. Fagerströmin väitöskirja järjestelmään kuuluvasta optimihoitoisuuden määrittelytavasta valmistui vuonna 2000, Rauhalan ja Rainion väitöskirjat ovat valmistumassa tänä vuonna. Järjestelmän toimivuudesta ja hyödyntämisestä on tehty ja tehdään edelleen useita opinnäytetöitä ja myös psykiatrian mittariin liittyvä väitöskirjatyö on Ritva Sundströmillä työn alla. RAFAELA -järjestelmän käyttäjiä vuonna 2007 tullee olemaan yhteensä noin 400 yksikköä erikoissairaanhoidon somaattisia vuodeosastoja, perusterveydenhuollon vuodeosastoja, somaattisia poliklinikoita ja psykiatrisia vuodeosastoja. Järjestelmää käyttäviä organisaatioita on yhteensä parisenkymmentä, mukana myös yksityisen sektorin laitoksia. RAFAELA järjestelmää hallinnoi Kuntaliiton osaksi omistama Qualisan Oy. HOITOISUUSLUOKITUSJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN RESURSSIEN HALLINNASSA RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmä mahdollistaa hoitotyön ammatillisen arvioinnin resurssien riittävyydestä suhteessa hyvään hoitoon ja potilaiden hoitoisuuteen. Hoitoisuusluokitustiedon käyttäminen useasta eri näkökulmasta kerätyn organisaation tai yksikön tuottaman muun tiedon kanssa mahdollistaa toimintayksikön hoitotyön ja resurssien sisäisen suunnittelun, lähijohtamisen ja strategisten johtamispäätösten perustumisen objektiiviseen tietoon. Tiedon hyödynnettävyys riippuu tiedon luotettavuudesta, johon vaikuttaa mm. mittaamisen ammatillisuus, yhteneväisyys ja tiedon kattavuus. RAFAELA -järjestelmä perustuu yhdenmukaiseen tiedonkeruuseen kaikissa järjestelmään kuuluvissa organisaatioissa. Toteutuneen hoitotyön potilaskohtaisen luokittelun ja hoitotyöhön osallistuneiden hoitajien resursseista kerätyn tiedon kanssa syntyy mm. tieto potilaiden hoitoisuudesta/hoitaja/hoitoisuusluokitusjakso, hoitotyön osa-aluejako kuuden mittarikohtaisen osa-alueen mukaan, potilaiden hoitoisuusluokkajako viiden hoitoisuusluokan mukaan ja potilaiden keskimääräinen hoitoisuus. Tietoja voidaan tarkastella myös esimerkiksi DRG- tai potilasryhmittäin. Jokaiselle yksikölle määritellään PAONCIL-menetelmällä optimaalisen hoitoisuuden taso, joka perustuu hoitotyön tekijöiden ammatilliseen arvioon. Optimaalisen hoitoisuuden mittausmenetelmä ottaa huomioon sen, mitä potilas olisi tarvinnut tullakseen hyvin hoidetuksi. Optimaalisen hoitoisuuden määrittelyn jälkeen on mahdollista verrata hoitoisuus/hoitaja lukua ns. optimialueeseen, jonka rajoissa potilaat saavat asetetun laatutason mukaista hoitoa ja henkilökuntaa on riittävästi kuormitukseen nähden. Lisähenkilökunnan tarve tai ylimääräinen henkilöstömäärä on laskettavissa tuotetuista tiedoista ja muutettavissa euroiksi suunnittelua varten. TOIMIVA ATK MAHDOLLISTAA SUJUVAN KÄYTÖN RAFAELA -järjestelmässä kerättävät tiedot tallennetaan ensisijaisesti käyttäjän potilashallintajärjestelmissä. Sähköisen potilastietojärjestelmän kehittyminen mahdollistaa paremmin myös erilaisten luokitusten sujuvan ja vaivattoman käytön ja tiedon hyödyntämisen reaaliajassa. Qualisanilla on tarjota käyttäjille erillinen hoitoisuusluokitus- ja resurssien tiedonkeruun tallennuspohja verkossa, elleivät organisaation omat järjestelmät mahdollista tiedonkeruuta. Tietoa voi siirtää tarkastelua varten myös suoraan Qualisanin tietokuutioon. Medictes Oy on tuotteistanut hoitoisuusluokitus ja raportointiosion joka on liitettävissä organisaation omaan potilashallintajärjestelmään. VALTAKUNNALLINEN VERTAILURAPORTTI Vertailtavuus on mahdollista tiedonkeruun ollessa samalla tavalla yhtenäisin ohjein ja reunaehdoin toteutettua kaikissa järjestelmää käyttävissä organisaatioissa. Vuosittain kerätään hoitoisuuden ja optimaalisen hoitoisuuden tietojen lisäksi tieto mm. henkilöstökuluista, henkilöstörakenteesta, hoitotyön järjestämistavasta ja -kustannuksista. Nämä tiedot kootaan benchmarking -raportiksi, jonka järjestelmän käyttäjät saavat kommentoituna raporttina kerran vuodessa ja halutessaan hoitoisuustietoraportin puolivuosittain. Vuosittaisessa vertailuraportissa kuvataan potilaiden hoitoisuutta, henkilöstöresursseja ja henkilöstökustannuksia sairaaloittain ja erikoisaloittain. Käyttäjät voivat käsitellä 14 Sairaalaviesti 1/2007

15 Kuva 1. Yksi esimerkki RAFAELA -hoitoisuusluokitusjärjestelmän raportoinnista. Hoitotyön kuormitustason seuranta on hahmotettavissa vuositasolla esimerkiksi seuraavasta raportista. Vaaleimmalla vihreällä (oik.) merkityt päivät ovat ylittäneet optimitason, tummanvihreä optimitasolla ja keskivihreä (vas.) alle optimitason kuormituksen. Joulu 3 Marras 0 Loka 2 Syys 0 Elo 0 Heinä 0 Kesä 1 Touko 0 Huhti 3 Maalis 2 Helmi ,5 Optimi 19, Tammi % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % tietoa myös tietokuutiossa, jolloin vertailua voi tehdä oman organisaation tietojen ja muiden käyttäjien keskiarvo- ym. tunnuslukujen välillä haluamallaan tavalla. Tietokuutio on kaikkien järjestelmän käyttäjien hyödynnettävissä kustannuksitta. TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN RAFAELA -järjestelmän hyödyntäminen on mahdollista yksikkötasolta laajaan strategiseen suunnitteluun. Hyödyntämisen edellytyksenä on taito lukea ja tulkita raportteja toimintaympäristöön sijoitettuna, pitäytyminen ohjeiden mukaiseen laajan vertailun mahdollistavaan toimintatapaan tiedonkeruussa sekä tulosten pohjalta tapahtuviin muutoksiin sitoutuminen pitkäjänteisesti. Yksikkötasolla hoitoisuustietojen saaminen käyttöön mahdollisimman reaaliajassa auttaa lähityönjohtoa suunnittelemaan mm. henkilökunnan sijoittamista, sijaistarpeen arviointia ja esimerkiksi päivystys- tai jonopotilaiden sijoittelua osastoille. Osaston toiminnan erityispiirteiden ja muutosten välittäminen ylihoitajille ja päättäjille sisällöltään selkeinä ja kohtuullisen helppolukuisina graafisina esityksinä tarvitsevat kuitenkin aina rinnalleen kirjalliset taustatiedot, joiden suhteen käytännön hoitotyön tekijät ovat asiantuntijoita. Ylihoitajien ja päättäjien käytössä ovat useimmiten osastojen kuukausi-, osavuosi- ja vuosiraportit taustatietoineen. Henkilöstön riittävyys ja kohdentaminen esimerkiksi potilaiden sisäänoton suunnittelussa mahdollistuu, kun aiheutuvaa kuormitusta voidaan luotettavasti seurata. Tiukkenevassa resurssitilanteessa entistä suurempi huomio joudutaan kiinnittämään olemassa olevan henkilöstön oikeaan ja oikeudenmukaiseen sijoittamiseen. Hoitoisuuden opimialueella potilaille ja asiakkaille voidaan tuottaa hyvän hoitotyön laatukriteerit täyttävää hoitoa. Hoitoisuusluokitusjärjestelmän rinnalla on tarpeen tarkastella mm. henkilökunnan sairastavuutta, sijaisten määrää, vähältäpiti -tilanteita ja hoitovirheitä sekä työtyytyväisyyttä. Hoitoisuusluokitustiedot ovat vain yksi osa laajasta tietomäärästä, jota hoitotyön johtajat tarvitsevat kokonaisuuden hallinnassa. Vertailuraportoinnin yhteydessä syntyvä tieto hoitoisuuspisteen hinnasta ja hoitoisuustietojen yhdistäminen esim. DRG- tai muihin potilasryhmäkohtaisiin tietoihin auttaa määrittelemään hoitotyöstä syntyviä kustannuksia kustannusten seurannassa ja tuotteistuksessa. Puolivuosittaisen vertailuraportin avulla voidaan tarkastella valtakunnallisesti hoitotyössä toteutuvia trendejä, esimerkiksi hoitoisuuden muutoksia eri toiminta-alueilla, kustannuksia eri sairaaloissa, hoitotyön toteuttamistavan vaikutuksia kustannuksiin ja optimaalisen hoitoisuuden eroavaisuuksia eri alueilla. Graafinen ilmiasu on vain osa vertailtavuudesta saatavasta hyödystä. Taustalta löytyy aina selitykset, miksi joku asia näyttää toisessa organisaatiossa toisenlaiselta kuin toisessa. Näiden selitysten löytäminen ja niistä oppiminen johtaa parhaimmillaan laadukkaan ja taloudellisen hoitotyön tuottamiseen ja hyviin johtamiskäytäntöihin niin potilaita, tilaajia kuin hoitotyön ammattilaisiakin hyödyttävällä ja tyydyttävällä tavalla. Lähteet Fagerström Lisbeth, Rauhala Auvo: Finnhoitoisuus hoitotyön benchmarking, projektin loppuraportti , Kuntaliitto, RAFAELA -järjestelmän ohjeet, Qualisan Oy, 2004, 2005 ja RAFAELA -käyttäjärekisteri, Qualisan Oy, Lisätietoja järjestelmästä Sairaalaviesti 1/

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistuu

Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistuu Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistuu Yleiskirje, 10/80/2007, Antero Oksanen/aha, 5.4.2007 Eduskunta on hyväksynyt julkisia hankintoja koskevat uudet lait. Näistä keskeisin on laki julkisista

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet

Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet INARIN KUNTA Inarin kunnan yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 19.11.2007 485 Piiskuntie 2 Vaihde Pankit 99800 IVALO (016) 687 111 Nordea 207938-4356 http://www.inari.fi faksi

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4. Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus - työsuunnitelma / ohjausryhmä 4.12.2015 4 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Reformi: Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus TAVOITE:

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Stj/2 1.6.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 22/2015 1 (5) 2 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen HEL 2015-005879 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Rahoitusmallien lähtökohdat

Rahoitusmallien lähtökohdat Viimeaikoina Suomeen esitettyjä rahoitusmalleja ja niiden arviointia Olli-Pekka Ryynänen Kuopio Rahoitusmallien lähtökohdat Yksi- vai monikanavainen rahoitus Pyritään yksikanavaisuuteen uhkana jopa 3-

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 9.1.2014 esittää, että Kunnanhallitus 177 25.05.2015 Kunnanhallitus 200 01.06.2015 Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustaminen (kv) 788/00.04.02/2014, 526/00.01.00/2015 Kunnanhallitus 25.05.2015 177 Helsingin, Vantaan ja

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ TERVEYDENHUOLLON ATK PÄIVÄT TAMPERE 10.05.2004 HANNA ASCHAN, JYH HYKS, JORVIN SAIRAALA TIETOJEN KÄYTTÖ JOHTAMISESSA JOHTAMISKULTTUURI AVOIMUUS, OIKEUDENMUKAISUUS

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely

30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely 30 suurimman suomalaisen kunnan hankinnat ja palvelualoitemenettely Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tilaaja on Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman

Lisätiedot

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa

Yhtymähallitus 72 26.08.2014. Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014. Yhtymähallitus 72. 1.Taustaa Yhtymähallitus 72 26.08.2014 Hankintaoikaisu päihdepalvelujen hankintapäätökseen 45/02.08.00/2014 Yhtymähallitus 72 1.Taustaa A-Klinikkasäätiö on tehnyt markkinaoikeuteen valituksen, joka koskee Espoon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt

Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Sote- ja maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt Keskustelu- ja kuulemistilaisuus 31.3.2016 31.3.2016 1 Uudistuksessa valmisteltava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille

Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille LÄNSI-POHJASSA SAIRAANHOITOPIIRI TARJOAA TERVEYDENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUT Sairaanhoitopiiri tarjoaa terveydenhuollon järjestelmäpalvelut kunnille Alueellisten hankevastaavien seminaari 14.09.2009

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus 24.2.2016 Sote-digi työryhmän kokous vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi - Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi - Aki Kauranen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Asema

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Osakeyhtiön hallituksen jäsenten rooli ja vastuu Lakiklinikka, 13.9.2012 Kuntamarkkinat Pasi Pönkä, lakimies Kunta Yhtiökokous Hallitus Toimitusomistajana johtaja OYL 1:7 OYL 5:2 (t) OYL 6:2 (t) OYL 6:17

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö

Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty. Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Sopimusehdot hankintaprosessissa ja sopimuksen synty Varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitto / lakiyksikkö Julkinen hankinta Hankinnan suunnittelu ja toteutus Kilpailutus valmistelu Sopimuskausi, esim.

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla

Uusia tuulia tuotteistukseen. Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä. Tuotteistaminen sosiaali- ja terveysalalla Uusia tuulia tuotteistukseen 23.9.2009 RAI-seminaari-Johtamisen päivä / Rauha Heikkilä 1 Sisältö Ikäihmisten palvelut kehittämisen kentässä Tuotteistamisen määrittelyä Tuotteistamisen tarkoitus Tuotteistaminen

Lisätiedot

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET

KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET 1 KUNTIEN YLEISET HANKINTAOHJEET 2007 Suomen Kuntaliitto Toimittanut: Antero Oksanen 2 3 YLEISET HANKINTAOHJEET Johdanto 6 1. hankintojen sääntely 6 2. hankintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala 6 3.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUJEN PERIAATTEET... 3 2. HANKINTAMENETTELY... 3 3. OSTOPALVELUJEN HAKUMENETTELY... 3 4. HAKUAIKA... 3 5.

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina

Harri Kemppi One1. Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Harri Kemppi One1 Energiaratkaisun hankinta kokonaispakettina Sisältö One1 Oy Hankinnan haasteet Lainsäädääntö Hankintamenettelyt Hankinnan mahdollisuudet Lähienergian kokonaisratkaisuja One 1 Oy perustettu

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot