SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO HELSINGIN YLIOPISTON FARMASIAN TIEDEKUNNALLE KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESTA Kannanoton päälinjaukset: Koulutusohjelmauudistukselle asetetut tavoitteet ovat kokonaisuudessaan kannatettavia Tiedekunnan henkilökunnan asenteilla ja pedagogisella osaamisella on merkittävä rooli uudistuksen onnistumisessa ja käytäntöön viemisessä Opiskelijoiden opintojen ohjaukseen tulee kiinnittää huomiota ja ohjata riittävästi resursseja Farmasian yhteiskunnallinen merkitys, palveluiden asiakas/potilaslähtöisyys, kliininen farmasia, potilasturvallisuus, moniammatillisuus ja työelämävalmiudet tulee näkyä farmaseutin ja proviisorin tutkintojen ja eri juonteiden tavoitteissa läpi koko opintojen. Farmaseuttisen asiantuntijuuden ja farmasian ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen opiskeluaikana on tärkeää. Farmaseutit ja proviisorit ovat lääkealan ammattilaisia, jotka mm. johtavat ja ohjaavat lääkehuoltoa. Työelämä ja meitä ympäröivä yhteiskunta uudistuvat jatkuvasti. Näillä muutoksilla on suora yhteys farmasian peruskoulutuksen sisältöön ja farmasian ammattilaisten rooliin yhteiskunnassa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollossa on menossa monia uudistuksia, joten farmasian koulutusohjelmanuudistuksen tekeminen ja käytäntöön vieminen on ajankohtainen ja tärkeä, jotta valmistuvien farmaseuttien ja proviisoreiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Kunta- ja palvelurakenneuudistus muodostaa julkiseen sosiaali -ja terveydenhuoltoon uudet palveluiden tuotanto- ja järjestämisorganisaatiot. Myös lääkehuolto tulee järjestäytymään uudelleen. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut uuden Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittämisen työryhmän. Työryhmä tulee esittämään toimenpiteitä siitä, miten apteekkien ja muun lääkehuollon yhteistyötä lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kanssa ja millaisia lääkehuollon palveluita uudistuva palvelurakenne ja kuluttajat tarvitsevat. Lääketeollisuus ja tuotanto ovat myös murrosvaiheessa. Biologisilla valmisteilla on merkittävä osuus kehitteillä olevista lääkkeistä. Kohdennettu ja yksilöllistetty lääkehoito tekevät tuloaan mm. geeniterapian, somaattisen soluterapian ja kudosmuokkauksen 1(6)

2 myötä. Tarvitaan uutta osaamista ja koulutuksellista edelläkävijyyttä. Marraskuussa 2013 on hyväksytty ammattipätevyysdirektiivin muutos, joka koskettaa proviisoreja. Direktiiviin tulleet sisällölliset muutokset on huomioitava farmaseutin tutkintoa mietittäessä, sillä proviisorit suorittavat farmaseutin tutkinnon sellaisenaan osana ylempää korkeakoulututkintoaan. Aarresaariverkosto toteuttaa säännöllisin väliajoin kyselytutkimuksen, jossa tutkitaan yliopistosta valmistuneiden työllistymistä ja tyytyväisyyttä tutkintoon viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Vuonna 2007 valmistuneista farmaseuteista ja proviisoreista tutkintoonsa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 70 % viisi vuotta valmistumisensa jälkeen (Akava 2013). Vuonna 2005 valmistuneista farmaseuteista ja proviisoreista tutkintoonsa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 79 % (Akava 2011). Lääketieteellisen tutkinnon suorittaneista vuoden 2012 tutkimuksessa 90 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa ja hammaslääketieteiltä valmistuneilla vastaava luku 79 % (Akava 2013). Koulutusohjelmauudistukselle asetetut yleiset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan kannatettavia Suomen Farmasialiitto pitää koulutusohjelmauudistukselle yliopiston tekemien haastattelujen pohjalta asetettuja tavoitteita kokonaisuudessaan hyvinä. Valinnaisuuden lisääminen parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia erikoistua farmaseuttiopintojen aikana mille tahansa lääkehuollon eri sektorille. Monipuoliselle erikoistumiselle on olemassa selkeä työelämän tarve muun muassa julkisen sektorin lääkehuollon palveluiden kehittyessä kliinisen farmasian ja osastofarmasian myötä. Opintojen haastavuuden ja opiskelijoiden aktivoinnin lisääminen edistävät asiantuntijuuden kehittymistä ja antaa mahdollisuuden syväsuuntautuvaan oppimiseen, johon on farmaseuttiopinnoissa osoitettu olevan tarvetta (Nieminen 2011). Vahva ammatti-identiteetti on tärkeä valmistuneen farmaseutin ja proviisorin työelämävalmiuksia kuvaava ominaisuus. Ammatti-identiteetin vahvistamisen huomioiminen tutkintotavoitteissa on kannatettavaa, sillä ammatti-identiteetin kehittyminen alkaa jo opiskeluiden aikana. Uudessa koulutusohjelmamallissa on tavoitteena jakaa opinnot kolmeen kokonaisuuteen (farmaseuttiset luonnontieteet, potilas ja lääkehoito sekä farmasian yhteiskunnallinen merkitys), joka on selkeä ja kannatettava rakenne. Tällä hetkellä koulutusohjelman rungossa farmasian yhteiskunnallinen merkitys kokonaisuus ei kuitenkaan näyttäydy millään lailla. Farmasian yhteiskunnallinen merkitys tulee saada näkyväksi kokonaisuudeksi, jotta myös opiskelijat hahmottavat sen merkityksen opintojensa aikana. Lisäksi otsikkotasolla esim. Potilas- ja lääkehoito juonne antaa suppean näkökulman farmasian rooliin. Ehdotamme juonteen nimeksi Lääkehoito ja sen ohjaus. Tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin farmasian ammattilaiset työskentelevät myös muiden kuin potilaiden kanssa lääkehuollon epätyypillisillä alueilla, joita 2(6)

3 ovat mm. kotihoito ja erilaiset tuetun palveluasumisen muodot. Oikeiden termien ja käsitteistön käyttö on tärkeää oppia jo opintojen aikana, jotta farmasian ammattilaiset ymmärtävät oman merkityksensä yhteiskunnassa ja pystyvät siten täysipainoisesti osallistumaan moniammatilliseen yhteistyöhön ja muut ammattiryhmät ymmärtävät heidän roolinsa. Nykyään työelämässä farmasian ammattilaisten haasteena on se, ettei meillä itsellämme ole kokonaiskuvaa tästä asiasta. Edellä kuvattu työkentän laajentuminen sekä oikeanlaiset termit tulisi huomioida läpi kaikkien kurssien otsikoiden. Suomen Farmasialiiton mielestä juonteiden ja kurssien nimet tulisi miettiä kokonaisuudessaan uudestaan. Opintojen ohjaukseen tulee kiinnittää huomioita ja suunnata resursseja Opintojen ohjausta on kehitettävä ja siihen tulee ohjata resursseja enenevässä määrin kontaktiopetuksen vähentyessä ja valinnaisuuden lisääntyessä. Ohjausta tarvitaan, jotta opiskelijat osaavat valita tulevan työuransa kannalta oleellisimmat opinnot sekä huomioivat omassa ajankäytössään, ettei vähentynyt kontaktiopetuksen määrä tarkoita lisääntynyttä vapaa-aikaa, vaan erityyppistä opiskelua. Tällä hetkellä annettava opinto-ohjaus ei vastaa näihin tarpeisiin. Opiskelijoita tulee ohjata itseohjautuvuuteen niin, että opiskelija voi halutessaan saada yliopistolta tukea opintojensa suunnitteluun. Ohjauksen tarve ilmenee myös Aarresaariverkoston uraseurantatutkimuksessa, jonka mukaan vain 53 % kyselyyn vastanneista farmaseuteista ja proviisoreista oli tavoitteidensa mukaisella työuralla viisi vuotta valmistumisen jälkeen, kun taas lääketieteellisestä valmistuneista 78 % ja hammaslääketieteellisestä valmistuneista 71 % ovat tavoitteidensa mukaisella työuralla (Akava 2013). Vastaavasti vuonna 2010 toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa 58 % farmaseuteista ja proviisoreista koki olevansa tavoitteidensa mukaisella työuralla. Tiedekunnan henkilökunnan asenteilla, yhteistyöllä ja pedagogisilla osaamisella on merkittävä rooli koulutusohjelmauudistuksen onnistumisessa ja käytäntöön viemisessä Monet koulutusohjelmauudistukseen liittyvistä ratkaisuista (mm. vähentynyt kontaktiopetus, opiskelijoiden oman aktiivisuuden lisääminen kurssien aikana, opintojen haastavuuden lisääminen, opiskelijan oppimisprosessin tukeminen opettajan toimesta, työelämävalmiuksien ja työelämätaitojen tarjoaminen ja lisääntynyt sidosryhmäyhteistyön) onnistuvat vain tiedekunnan henkilökunnan oikeanlaisilla asenteilla, pedagogisella osaamisella ja riittävillä käytössä olevilla resursseilla. Näillä tekijöillä on merkittävä rooli uudistuksen käytäntöön viemisessä, ja onnistuminen vaatii tiedekunnan tasolla panostusta sekä kannustusta opettajien pedagogiseen koulutukseen. Lisäksi tulee varmistaa opetukseen osallistuvan henkilökunnan motivoituminen 3(6)

4 opetukseen ja ymmärrys omasta roolistaan opetuksen onnistumisessa. Koulutusohjelmauudistus vaatii laajaa eri kurssien sisältöön ja opetusmenetelmiin liittyvää kehitystyötä, johon tulee ohjata resursseja. Huomioita tutkintorakenteeseen a) Pakolliset opinnot Suomen Farmasialiitto on vuonna 2011 tekemässään kannanotossa nostanut esille lääkkeen valmistuksen ja kemian opetuksen pakollisen määrän tarkistamisen vastaamaan työelämänä tarpeita (Suomen Farmasialiitto 2011). Lääkkeen valmistuksen määrää näyttää vähentyneen pakollisissa opinnoissa, mitä voidaan pitää hyvänä asiana ja vastaavan työelämässä tapahtunutta muutosta. Pakollisessa lääkkeen valmistuksen opetuksessa tulee myös huomioida sairaala-apteekeissa tarvittava lääkkeenvalmistus ja varmistaa valmistuvien farmaseuttien ja proviisoreiden riittävä lääkkeenvalmistusosaaminen myös sairaala-apteekeissa. Edelleen tavoitteenamme on, että farmakologian opetus suuntautuu sairauskohtaisiin kokonaisuuksiin ja opetuksessa perehdytään mm. Käypä Hoito suosituksiin sekä muihin farmaseuttisen henkilöstön työelämän perustyökaluihin. Myös kliinisen farmasian lisääminen opintoihin on kannatettava asia. Tutkintorakenteesta ei käy ilmi seuraavien työelämässä toimiville farmaseuteille ja proviisoreille tärkeiden osa-alueiden osuus. Nämä osa-alueet tulisi löytyä lopullisesta tutkintorakenteesta, jotta koulutus vastaa työelämässä nykyään tarvittavaa osaamista. 1. Itselääkinnän ja itsehoidon kokonaisuuden osaaminen. Itsehoidon ja itselääkinnän merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään mm. terveydenhuollon rajallisten resurssien, väestön koulutustason paranemisen ja itsehoitolääkevalikoiman laajenemisen vuoksi. Apteekki on usein asiakkaan ainoa kontakti terveydenhuoltoon. Apteekin farmaseuttisella henkilökunnalla on myös merkittävä rooli asiakkaan itsehoidon ohjauksessa ja lääkäriin ohjaamisessa. Tästä syystä jokaisella valmistuvalla farmaseutilla tulee olla erinomainen osaaminen tällä osa-alueella. Fimean Lääkeinformaatiostrategiassa on toimenpiteenä itselääkinnän ja itsehoidon hoitosuositukset, joiden työstäminen alkaa vuonna 2014 (Fimea 2012). 2. Potilas- ja lääkitysturvallisuusosaaminen. Jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tulee ymmärtää potilas- ja lääkitysturvallisuuden perusteet ja oma rooli sen edistämisessä. Kustannustehokas lääkehoito perustuu turvallisiin ja tarkoituksenmukaisiin lääkkeisiin sekä toimintatapoihin. 3. Moniammatillisen yhteistyön osaaminen. Moniammatillisen yhteistyön perusteet opitaan jo peruskoulutuksen aikana tekemällä konkreettisesti yhteistyötä muiden sosiaali- ja 4(6)

5 terveydenhuollon opiskelijoiden kanssa. Opintojen aikana tulee muodostua näkemys siitä, mitä on moniammatillinen yhteistyö ja mikä on kunkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikunnan tehtävä. Moniammatillisuuden osa-alue tulee olla kiinteä osa farmaseutin opintoja, ei yksittäinen opintojakso. Moniammatillisuutta voidaan opiskella eri kursseilla (mm. farmakoterapia, lääkehoitoprosessi, lääkehuolto terveydenhuollossa) ryhmätöiden kautta ja yhdessä muiden terveydenhuollon opiskelijoiden kanssa ongelmalähtöisen opetuksen avulla. 4. Eläinlääkeosaaminen. Lääkepolitiikka 2020 asiakirjassa yhtenä toimenpiteenä on eläinlääkintään liittyvän osion lisääminen peruskoulutukseen. Eläinlääkkeiden osuus apteekkien lääketoimituksista kasvaa. Rationaalinen eläinlääkkeiden käyttö vaikuttaa elinympäristömme ja ruokaketjumme turvallisuuteen. 5. Yrittäjyys- ja liiketalousosaaminen. Jokainen valmistunut farmaseutti tarvitsee perustiedot liiketaloudesta pystyäkseen huomioimaan työn taloudelliset reunaehdot työssänsä. Yhä useampi farmaseutti myös työllistää itsensä tulevaisuudessa yrittäjän tarjoten esim. erilaisia arviointi- ja koulutuspalveluita. 6. Yksilöllisten lääkehoitojen osaaminen. Yksilölliset lääkehoidot yleistyvät entisestään tulevaisuudessa ja myös farmasian ammattilaisilla tulee olla tähän liittyvää osaamista. 7. Lääkkeenvalmistuksessa huomioitava osaaminen: Riittävän sairaaloissa tapahtuvan lääkkeenvalmistuksen osaamisen varmistamiseksi tulisi farmaseutin ja proviisorin hallita lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen ja siihen liittyvän annosteltavuuden. Myös aineiden yhteensopivuus tulee hallita. Erilaiset kipupumppukoostumukset, solunsalpaajavalmistus, radioaktiiviset valmisteet, käytetyimmät radioisotoopit ja apuaineiden merkitys valmisteissa (lääkevalikoimaan tuotteita valittaessa/ rinnakkaisvalmisteiden erot ja apuaineiden merkitys iv-valmisteissa) tulee sisältyä lääkkeenvalmistuksen opetukseen ja valmiin farmaseutin osaamisalueeseen. b) Valinnaiset opinnot Opintopoluissa tulisi näkyä laajasti kaikki farmasian eri työskentelymahdollisuudet, jotta opiskelijoille muodostuu jo opintojen aikana kokonaiskäsitys farmasian alasta ja eri työmahdollisuuksista. Tällä hetkellä muun muassa terveyskeskus (tai kuntafarmaseutti) -ja tukkukauppa-sektorit on jätetty huomiotta. 5(6)

6 Farmasialiitto haluaa olla mukana koulutuksen kehittämisessä Suomen Farmasialiitto haluaa olla mukana kehittämässä ja tukemassa tulevaisuuden farmasia ammattilaisten koulututusta. Olemme käytettävissä luennoitsijoina, ohjaajina, voimme tarjota ryhmätyöaiheita työelämän näkökulmasta ja auttaa farmaseutin ammatti-identiteetin rakentumisessa. Farmaseutin koulutusohjelman sekä juonteiden tavoitteista keskustelu yhdessä sidosryhmien kanssa on tärkeää, koska tavoitteilla on suora yhteys koko koulutuksen sisältöön, opetusmenetelmiin ja sitä kautta siihen millaisia asiantuntijoita työelämään valmistuu. Farmasialiitto osallistuu mielellään koulutuksen sisällöllisten tavoitteiden sekä juonteiden tavoitteiden tarkentamiseen ja tarjoaa työelämän näkökulman kehittämiseen. Helsingissä Suomen Farmasialiitto ry Kirsi Kvarnström varapuheenjohtaja Sanna Passi koulutusasiamies Lisätietoja kannanotosta antavat: Koulutusasiamies Sanna Passi p , Varapuheenjohtaja Kirsi Kvarnström p Lähteet: Akava: Viisi vuotta valmistumisesta, vuonna 2005 yliopistoista valmistuneet. Aarresaariverkoston uraseurantakysely 2010, julkaisematon lähde 2011 Akava: Viisi vuotta valmistumisesta, vuonna 2007 yliopistoista valmistuneet Aarresaariverkoston uraseurantakysely 2012, julkaisematon lähde 2013 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea: Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen Helsinki 2012 Nieminen J: Dimensions of University Student Learning in Medicine and Pharmacy. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Helsinki 2011 Suomen Farmasialiitto: Suomen Farmasialiiton kannanotto yliopistoille Farmasian opinnoista, 2011 Sosiaali- ja terveysminiteriö: Lääkepolitiikka Kohti tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista lääkkeiden käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriön jul-kaisuja 2011:2. Unigrafia, Helsinki (6)

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA

SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos Åbo Akademi, Farmasian yksikkö SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA Kannanoton päälinjaukset

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli

Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli INNOYMPÄRISTÖ SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- OSAAMISELLE (INN-SHUT) - AJATUKSIA TULEVAISUUDEN OPPIMI- SYMPÄRISTÖSTÄ Timo Väisänen, Janne Jokinen, Jussi Horelli Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Työelämän tarpeet... 2

Lisätiedot

Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa

Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa Selvitys ja suositukset Sari Koski ja Dehkon koulutustyöryhmä DEHKO-raportti 2009:1 Tiivistelmä Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa (DEHKO 2000

Lisätiedot

Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa

Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pvm. Nimi. Nimi

Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pvm. Nimi. Nimi SUUNNITELMA Otsikko Laatinut: Tarkastanut: Hyväksynyt: Moniammatillinen verkosto ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi Pvm Nimi 8.8.2012 Antti Mäntylä (päivitetty 20.9.2012) Lääkealan turvallisuus-

Lisätiedot

Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa

Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 29.12.2010 TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 11.6.2010

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin Piritta Hiltunen 2015 Sisällys Tiivistelmä 3 Alkusanat 4 Johdanto 5 Ikääntyneiden Hoitotyön Kehittäminen 7 Valtakunnalliset ikääntymispoliittiset

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ALAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHIT- TÄMINEN TULEVAISUUDESSA Tässä luvussa esitetään SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO

LINJAUKSET MISSIO. Ammattiapteekkistrategia ARVOT VISIO MISSIO ARVOT Ammattiapteekkistrategia 2012 2020 LINJAUKSET VISIO Esipuhe Johdanto Suomalaista apteekkitoimintaa leimaavat lääkealan ammattitaito ja ammatillisuus. Kaikki apteekkimme ovat ammattiapteekkeja.

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Lääkeinformaatiofoorumi 10.10.2013

Lääkeinformaatiofoorumi 10.10.2013 Lääkeinformaatiofoorumi 10.10.2013 Erkki Palva Johtaja, Fimea Koordinaatioryhmän puheenjohtaja 11.10.2013 1 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi?

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi? LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi? PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi: Lääkehoidon päivä 19.3.2015 Projektityyppi: Valtakunnallisen teemapäivän suunnitteleminen ja toteuttaminen

Lisätiedot

OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN

OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN OPINNOISTA (TYÖ)ELÄMÄÄN Tutkimustietoa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja työelämätaitojen kehittämiseen Leena Penttinen (toim.) 1 2 Julkaisija: Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito - lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä. Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot

Turvallinen lääkehoito - lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä. Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot Turvallinen lääkehoito - lääkehoitosuunnitelmamallin laatiminen ja sen pilotointi sosiaalihuollon yksiköissä Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD -Projektityö Proviisori Merja Nylander

Lisätiedot

Proviisoreista on enempään

Proviisoreista on enempään 6 Apteekki- Työryhmä 7 Nettikauppasäännöt 19 Proviisoripäivä 28 Tilaajavastuulaki 29 Viherpeukaloksi? 31 Apteekin dilemma DEKAANIT JUKKA MÖNKKÖNEN JA JOUNI HIRVONEN SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 2

Lisätiedot