Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 18:10-20:50 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Lastensuojelun työntekijöiden pyyntö yhtymähallitukselle 211 Nousiaisten kunnanviraston lastensuojelutoimiston sisäilma- ja työturvallisuusasian selvittämiseksi 116 Talousraportti Selvitys Maskun kunnan tekniselle lautakunnalle Ruutontupaan 213 tarvittavista muutostöistä 118 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO -kehitysvamma-alan 223 tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta suun 225 terveydenhuollossa 122 Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta 226 perusterveydenhuollossa 123 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 231

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Rantanen Sari varajäsen (Ala-Karvia) Lehtilä Jaana varajäsen (Koskinen) Poissa Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Koskinen Pekka jäsen Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja ja sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö sihteeri Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Toivonen Matti Nousiaisten kunnan tekninen johtaja poistui klo Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja esittelijä Löfstedt Maija Masku vt. kunnnajohtaja Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Taru Aihinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Päivi Maisila Päivi Santalainen-Saaros Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa, osoite Moisiontie 18, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Santalainen-Saaros ja Päivi Maisila. Pöytäkirja tarkastetaan Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lastensuojelun työntekijöiden pyyntö yhtymähallitukselle Nousiaisten kunnanviraston lastensuojelutoimiston sisäilma- ja työturvallisuusasian selvittämiseksi 56/ /2015 Yhtymähallitus Nousiaisten kunnanviraston lastensuojelutoimiston henkilökunta on osoittanut Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitukselle pyynnön lastensuojelutoimiston sisäilma- ja työturvallisuusasian selvittämiseksi. Pyynnössä lastensuojelun työntekijät tiedustelevat mihin toimenpiteisiin kuntayhtymä on ryhtymässä, jotta lastensuojelutoimiston tilat saatetaan asianmukaisiksi asiakkaiden ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta. Pyyntö on päivätty ja se on kokonaisuudessaan esityslistan oheismateriaalina. Asiaa on käsitelty aikaisemmin ja näistä ovat oheismateriaalina muistiot pidetystä tilaisuudesta sekä sisäilmatyöryhmän muistio Perusturvakuntayhtymä Akseli toimii vuokratiloissa ja kiinteistön omistaa Nousiaisten kunta. Lastensuojelutoimiston tiloista ja muista yhteisistä asioista käytiin neuvottelu kuntayhtymän ja kunnan välillä Neuvotteluissa sovittiin, että kuntayhtymä kutsuu Nousiaisten kunnan teknisen johtajan Matti Toivosen yhtymähallituksen kokoukseen antamaan asiasta suullisen selvityksen. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus tiedustelee Nousiaisten kunnalta mihin toimenpiteisiin kunta ryhtyy ja millä aikataululla, jotta toimenpiteet ovat riittävät lastensuojelutoimiston hyvän sisäilman ja turvallisuuden kannalta. Nousiaisten kunnan tekninen johtaja Matti Toivonen kertoi lastensuojeluyksikön tilojen tämänhetkisestä tilanteesta. Matti Toivonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen tuodaan asian eteneminen tiedoksi.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Talousraportti / /2015 Yhtymähallitus Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ajalta olivat heinäkuun lopulla yh teen sä 26,0 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuuksia oli 22,2 mil joo naa euroa. Muut tuotot olivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,1 % enemmän kuin vuoden 2014 heinäkuussa. Kasvua selittää vuo de osas to paikko jen myynnistä saadut tulot. Tuloista oli kokonaisuudessaan to teu tu nut 57,3 %, kun heinäkuun vertailuprosentti on 58,3 %. Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 26,2 miljoonaa euroa, mi kä on 0,2 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna Toi min ta kuluis ta oli toteutunut 58,0 %. Henkilöstökulut olivat 13,9 miljoonaa euroa, mi kä on 2,2 % enemmän kuin vuonna Henkilöstökulujen to teu tu ma pro sent ti oli 61,4 %. Henkilöstön lomarahat tulivat maksettaviksi ke sä kuus sa, mikä selittää henkilöstömenojen tasaista toteutumaa korkeamman to teu tu ma prosen tin. Kuntayhtymän toimintakate oli heinäkuussa euroa. Vuoden 2014 hei nä kuus sa toimintakate oli euroa. Toimintakate kuvaa toi min ta tuotto jen ja toimintakulujen erotusta. Kuntayhtymän nettokustannukset, eli jäsenkunnilta perittävä maksuosuus, oli heinäkuun lopulla yhteensä euroa. Maksuosuuksien to teu tu mapro sent ti oli 59,1 %. Esityslistan oheismateriaalina on tulosaluekohtaiset ulkoiset tuloslaskelmat, sekä koko kuntayhtymän myös sisäiset erät sisältävä tuloslaskelma ajal ta tammi-heinäkuu Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhtymähallitus merkitsee heinäkuun talousraportin tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Selvitys Maskun kunnan tekniselle lautakunnalle Ruutontupaan tarvittavista muutostöistä 54/ /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallituksessa "Ko konais rat kai su kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja tuottavuuden pa ran tami sek si sekä toimitilatarpeiden hoitamiseksi ilman lisärakentamista" yh ty mähal li tus: 1) merkitsi tiedoksi tämänhetkisen kokonaisratkaisutilanteen kuntayhtymän toi min to jen joustavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä toi mi ti la tar peiden hoitamiseksi ilman lisärakentamista. 2) pyysi Maskun kunnalta tietoa ja kustannusarviota seuraavista asioista: - Onko nykyiset Ruutontuvan tilat mahdollista muuttaa työterveyshuollolle sopi vik si tiloiksi? - Onko Ruutontuvan toimintojen mahdollisesti muuttuessa työ ter veys huol lon tiloiksi sitä varten mahdollista rakentaa uusi parkkialue ja kulkuyhteys suoraan terveyskeskuksen pohjoispuolelta siten, että työterveyshuollon asiak kaiden kulku palveluihin tapahtuisi ilman vuodeosastotoiminnan häi riö tä? Tällöin ajatuksena oli, että kuntayhtymän kahdessa eri toimipisteessä ole vat työterveyshuoltopalvelut olisi saatu yhteen toimipisteeseen, nykyisiin Ruu tontu van tiloihin, ja samalla nykyiset työterveyshuollon tilat olisivat va pau tu neet terveyspalvelujen muille toiminnoille, joille tarvittaisiin lisätilaa vas taan ot to jen yhteydestä. Maskun tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa ja arvioinut Ruu ton tu paan tarvittavien muutos- ja lisäkustannuksien nousevan va ro vaisen kin arvion mukaan yli euron ja päättänyt jättää asian pöydälle ja pyytää perusturvakuntayhtymä Akselilta selvitystä työterveyshuollon yh tiöit tämis tä koskevan siirtymäsäännöksen vaikutuksista muutostöihin. Yhtymähallitus on keskustellut ja merkinnyt tiedoksi voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä koskevan siir ty mä säännök sen 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työ ter veys huol lon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Perusturvakuntayhtymä Akselin vaihtoehdot siirtymäsäännöksen käy tän nön toteuttamiseksi työterveyshuoltopalvelujen osalta ovat: 1. Työterveyshuoltopalvelujen jatko nykyisellään KL 410/2015 kohta 6 pe rusteel la, paitsi, että sairaanhoitopalveluja ei enää myytäisi jäsenkuntien ja Ak selin ulkopuolisille tahoille 2. Työterveyshuoltopalvelujen yhtiöitys 3. Työterveyshuoltopalvelujen kilpailutus ja omasta palvelutuotannosta luo pumi nen Päätöstä siirtymäsäännöksen toteuttamistavasta ei vielä ole, mutta tällä hetkel lä vaihtoehto 3 on todennäköisin.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen lin ja johta ja; Tuija Hassinen-Laine, ikäihmisten palvelulinjajohtaja; Timo Tolp pa nen, kuntayhtymän johtaja Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus toteaa vastauksena Maskun tekniselle lautakunnalle työ terveys huol lon yhtiöittämistä koskevan siirtymäsäännöksen vaikuttavan Ruu tontu van muutossuunnitelmiin ja -tarpeisiin. Suuria tilamuutokosia työ ter veyshuol lon uudelleenjärjestämiseksi ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, kun mahdollista on, todennäköisesti vuoden 2016 aikana, palvelujen kil pai lu tus ja mahdollinen toiminnan siirtyminen uudelle palveluntuottajalle. Sen sijaan yhtymähallitus toivoo, että Maskun teknisen lautakunnan sa mas sa pykälässä, , käsittelemä Luukan muutostyöasia kui ten kin etenisi. Ruutontuvan toimintojen siirtäminen pois terveyskeskuksen ti lois ta on edelleen suunnitelmissa Ruutontuvan tilojen vapauttamiseksi ter veys pal ve luille ja ikäihmisten linjan rakenteellisten uudistusten eteen päin saamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille / /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti kun ta yhty mä on käynyt keväällä 2015 jäsenkuntien kanssa neuvottelut pal ve lu jen järjestämisestä ja vuosisopimuksesta koskien vuoden 2016 ta lous ar vio ta. Jäsenkuntien kun nan hal li tuk set ovat antaneet kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviota varten val mis te lu oh jeet mennessä. Yh ty mä hal li tuksen on tehtävä jä sen kun tien valtuustoille ehdotus vuoden 2016 ta lous ar vios ta ja vuosien taloussuunnitelmasta men nes sä. Talousarvion valmistelun aikataulu on seuraava: Yhtymähallitus Jäsenkuntien valmisteluohjeiden käsittely ja vuoden 2016 talousarvioon si säl ly tet tävis tä toimenpiteistä päättäminen. Yhteistyötoimikunta Vuoden 2016 talousarvioon sisältyvien toimen pi tei den käsittely. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen ensimmäinen kä sitte ly. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen hyväksyntä ja an tami nen jäsenkuntien valtuustojen kä si tel täväk si Jäsenkunnat ovat vuoden 2016 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man laadinnan ohjeissaan lausuneet mm. seuraavaa: Maskun kunnanhallitus , 189 Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa tulee huomioida, että mää rära hat riittävät kaikkiin lakisääteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tar peiden mukaisesti. Maskun kunnan vuoden 2016 maksuosuudet tulee olla Terveyspalvelut (-5,5 % verrattuna kunnan vuoden 2015 talousarvion mukaisiin maksuosuuksiin) Vanhustenhuolto (-3,6 %) Sosiaalipalvelut (0,0 %) Lastensuojelussa tulee jatkaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrkiä vält tä mään pitkäaikaisia laitossijoituksia. Terveyspalveluissa tulee pyrkiä kustannustehokkaampaan toi min taan. Vuodeosaston hoitopäivän hinnan alentamiseksi esitetään vuo de osasto jen keskittämistä yhteen vuodeosastoon. Ikäihmisten hoidon osalta tulee jatkaa rakenteellisia muutoksia ja asettaa kotona asuminen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Ostopalveluja tulee hankkia tarpeen mukaan pal ve lu ta so suun ni tel man mukaisesti. Esitetään Maskun terveyskeskuksen lääkärivastaanottoaikojen pi den tämis tä arkisin ja lauantaisin. Mynämäen kunnanhallitus , 217 Mynämäen kunnan maksuosuus ei saa kasvaa vuoden 2015 vah vis tettuun talousarvioon verrattuna. Myös vuosien taloussuunnitelma tu lee laatia nollakasvun periaatteella. Uusien toimien ja virkojen perustamisesta tulee pidättäytyä.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ikäihmisen linjalla tulee vähentää laitoshoitoa. Harkinnanvaraisia sosiaalipalveluita tulee tarkastella kriittisesti. Toimitilojen ja laitteiden tehokkaaseen käyttöön tulee kiinnittää huo miota. Vuodeosastojen hoitopäivän hinta todettu olevan nykyisillä jär jes te lyil lä kohtuuttoman korkeaksi. Nousiaisten kunnanhallitus , 197 Vuoden 2016 talousarvio tulee laatia nollakasvun periaatteella ver rat tuna kuluvan vuoden talousarvioon. Palvelujen kustannustehokkuuteen tulee edelleen panostaa. Uusien vakanssien perustamisesta tulee pidättäytyä. Sijaisten käyttöä tulisi vähentää. Toimitilojen käyttöastetta tulee arvioida kriittisesti Mainitaan vuodeosastojen kustannustehokkuuden parantaminen. Lisäksi Mynämäki ja Nousiainen esittävät kuntayhtymän ja kuntien välisen yhteis työn lisäämistä erilaisten kuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäk si kunnat esittävät palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien mää rä ra ho jen siirtämistä kuntayhtymään. Esityslistan oheismateriaalina on jäsenkuntien kunnanhallitusten antamat valmis te lu oh jeet koskien kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion val mis te lua. Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaisesti jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palvelujen todellisista oma kus tan nus hin tai sis ta kustannuksista. Kuntayhtymä ei laadi jäsenkuntakohtaisia ta lous ar vioi ta, vaan maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kus tan nus las kentaan. Jäsenkuntien kunnanhallitusten antamien ohjeiden ja tavoitteiden to teut ta misek si kun ta yh ty mässä on tehtävä mer kit tä viä toi min nal li sia muutoksia, jot ka tulee huomioida vuoden 2016 talousarvion valmistelussa: a) Ruutontuvan toiminnan siirtäminen pois nykyisistä tiloista Luukan pal ve luta loon. ei merkittävää kustannusvaikutusta kuntayhtymän tasolla henkilöstövähennys -0,5 toimea vähentää kahdeksan laitospaikkaa mahdollistaa intervallihoidon kehittämisen b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veys kes kuk sen vuode osas tol le. kustannusvaikutus: noin e/vuosi henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta vähentää kaksi vuodeosastopaikkaa ja kaksi ylipaikkaa parantaa potilasturvallisuutta ja toimintavarmuutta c) Mäntykodin omasta palvelutuotannosta luopuminen. henkilöstövähennys: 27 vakituista työntekijää ei nettokustannusvaikutusta, lisää ostopalveluita vähentää omia hoitopaikkoja d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, siten, että se täyt tää voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä kos ke-

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus van siirtymäsäännöksen 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työ terveys huol lon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun men nessä. henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta muut vaikutukset riippuvat toteuttamistavasta, jolla siir ty mis sääntöön vastataan e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvät määrärahat varataan Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän talousarvioon. lisää kuntayhtymän henkilöstömenoja noin eu roa/vuo si ei henkilöstövaikutusta f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisäys Tarve tullut esille NHG vertailusta (eri palvelutuottajien val ta kunnal li nen vertailu) Mahdollistaisi työnjaon lisäämisen kustannustehokkaasti Määräaikainen pilotti 6/16 5/17 Ei suunniteltuja lisäkustannuksia (hammaslääkäri os to pal ve lu jen vähentyminen, hl ja shg asiakasmaksutulojen li sään ty mi nen) Lisäksi ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pitkäl lä tähtäimellä säästöjä ns. korjaavasta työstä Mikäli pilotin aikana yllä olevat seurattavat ja suunnitellut ta voitteet toteutuvat, on tarkoitus, että ko. resurssi olisi jatkossa py syvä g) Päihdehoitajan toimen perustaminen Tarve ollut jo pidempään, se tullut edelleen esille ai kuis kas tehank kees sa, kun ky:n luotu pämi- (päihde- ja mielenterveys) tii mi Ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pitkällä täh täi mel lä säästöjä ns. korjaavasta työstä sekä ter vey den huollos sa että sosiaalitoimessa Kustannukset katetaan vuodeosaston henkilöstömenojen säästös tä h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus Ei suunniteltuja lisäkustannuksia, vähentää toimintaterapeutin osto pal ve lu ja Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys Ruutontuvan siirron ja vuode osas to toi min to jen yhdistämisestä aiheutuvien muutosten vai ku tuk sis ta kunta yh ty män toimintaan ja toiminnan kustannuksiin. Lääkärien vastaanottoaikojen lisääminen arki-iltoihin ja / tai lauantaihin ei ole mahdollista nykyresursseilla eikä kuntien antamilla talousarvio-ohjeiden ta loudel li sil la rajaehdoilla. Mikäli vastaanottoaikoja lisättäisiin arki-iltoihin ja lau antai hin, pitäisi siihen varata lisärahoitus, jonka suuruus riippuisi vas taan ot to tuntien määrän lisäyksestä sekä lisävastaanottojen sisällöstä (päi vys tys- / tavallinen vastaanotto) ja toteutustavasta. Tällaista li sä mää rä ra haa ei ole talousarvioon 2016 suunnitteilla. Toteutuessaan edellä kuvatut muutokset vaikuttavat yhteensä 89 va ki tui seen työntekijään/viranhaltijaan eri tavoin. Henkilöstö jakautuu muutosten koh teena oleviin yksiköihin seuraavasti: Vuodeosastot, henkilöstö 51, Ruutontupa, henkilöstö 4,

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Mäntykoti, henkilöstö 27, Työterveyshuolto, henkilöstö 8 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) 4 :n mukaisesti, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel ly tetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut tai si useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä hei kennyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh teis toi minta me net te lys sä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul li sen talousarvioehdotuksen. Toteutuessaan edellä kuvatut toiminnalliset muutokset edellyttävät yt-me nette lyi den aloittamista. Lisäksi muutosten toimeenpaneminen voidaan aloit taa vasta, kun kuntayhtymän ta lous ar vio ja siten myös talousarvioon si säl ty vät toiminnalliset muutokset ovat saaneet hyväksynnän jäsenkuntien val tuus toissa. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; pal ve lu lin jajoh ta ja Tuija Hassinen-Laine, p ; kuntayhtymän joh ta ja Timo Tolppanen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman val miste lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Päihdehoitajan toimen perustaminen. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma val mistel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis tetun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siais ten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä ra hat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Kokouksessa jaettiin uusi päätösehdotus.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Merja Saastamoinen teki kohtaa 1b koskevan muutosehdotuksen: Vuodeosastopalveluita ei keskitetä, vaan etsitään muita keinoja kus tan nus tehok kuu den parantamiseksi. Esko Lehtonen kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Jyrki Alastalo, Päivi Santalainen-Saaros ja Sari Rantanen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Es ko Lehtonen ja Matti Karjalainen. Kohta 1b hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 5-4. Keskustelun edetessä kohta 1g muutettiin seuraavasti: Määrärahojen va raami nen päihdehoitajan toimea varten. Päivi Santalainen-Saaros teki kohtaa 2 koskevan muutetun pää tös eh do tuksen: vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma valmis tel laan siten, että jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2015 vahvis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siais ten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä ra hat, ja että Maskun kunnan maksuosuus on Maskun kunnanhallituksen esi tyk sen mukainen. Jyrki Alastalo kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Sari Rantanen, Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Esko Lehto nen ja Matti Karjalainen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Päi vi Santalainen-Saaros ja Jyrki Alastalo. Kohta 2 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 7-2. Päätös: Yhtymähallitus päätti, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman val miste lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Määrärahojen varaaminen päihdehoitajan toimea varten. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma val mistel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis tetun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siais ten maksuosuuksiin lisätään edellä päätetyn kohdan 1 e mukaiset mää rä ra hat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Merja Saastamoinen ja Päivi Maisila jättivät eriävän mielipiteen liitettäväksi pöy tä kir jaan koskien kohtaa 1b: "Perusteluna: vuodeosastohoidon keskittäminen Maskun terveyskeskukseen ei ole ympärivuorokautisen hoidon ja kotisairaalatoiminnan kehittämisen kannalta kustannustehokkuutta ja palvelun laatua parantavaa. Kustannustehokkuuden parantamiseksi tulee etsiä muita rakenteellisia uudistuksia."

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/ /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus käsitteli , ikäih mis ten palvelulinjan palvelurakenneselvitystä ja päätti antaa kun ta yh ty män johtajalle valtuudet aloittaa tietopyyntömenettely Mäntykodin toi min nan osalta. Maskun kunta on aikaisemmin päättänyt myy dä Mäntykodin kiinteistön, jossa kuntayhtymä tuottaa tällä hetkellä te hos te tun palveluasumisen palveluita. Tietopyyntö liittyen Mäntykodin palvelun kilpailuttamiseen oli nähtävillä Hilma-il moi tus ka na val la saakka.tietopyyntöön vastasi kahdeksan toimi jaa. Tietopyyntömenettelyllä saatujen vastausten perusteella Män ty ko din palveluiden kilpailutus ja Mäntykodin kiinteistön myynti on pe rus tel tua yhdistää samaan kilpailutukseen. Palveluiden kilpailutus sisältää sekä Män tyko dis sa järjestettävät palvelut että kiinteistön remontin ajalle jär jes tet tä vät väistötilat. Yhteenveto tietopyyntömenettelyllä saa duis ta vas tauk sis ta on esityslistan oheismateriaalina. Kokonaisuuden kilpailuttaminen on tarkoituksenmukaista järjestää siten, et tä Perusturvakuntayhtymä Akseli vastaa palveluiden hankintaan liittyvien asiakir jo jen laadinnasta ja Mäntykodin henkilöstöä koskevista yt-me net te lyis tä. Maskun kunnan vastuulla on Mäntykodin kiinteistöä koskevien tie to jen toimittaminen kilpailutusta varten sekä sitoutuminen kiinteistön myyntiin hankin ta-asia kir jois sa kuvatuin ehdoin. Kiinteistön kauppasopimuksen eh dois ta päättää Maskun kunta. Perusturvakuntayhtymä Akseli vastaa palveluiden kilpailutuksesta ja han kinta pää tök ses tä ja sopimuksesta ja Maskun kunta Mäntykodin kiinteistön omista ja na kiinteistön myyntiin liittyvästä päätöksenteosta ja so pi muk sen teos ta. Kokonaisuuden alustava aikataulu: Yhtymähallitus: Kilpailutuksesta päättäminen, asia kir jojen hy väk sy mi nen Maskun kunnanhallitus: Kilpailutukseen sitoutumisesta ja kiin teis tön vähimmäismyyntihinnasta päättäminen Hankintailmoituksen julkaiseminen Osallistumishakemusten vastaanottaminen. Alustavat tarjouspyyntöasiakirjat valmiit Yhtymähallitus: Päätös tarjoajien valinnasta neu vot te lume net te lyyn ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen hyväk sy mi nen Maskun kunnanhallitus: Alustavien tar jous pyyn tö asiakir jo jen hyväksyminen Tarjoajien valintaa koskevan päätöksen tiedoksianto Alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen tarjoa jil le Tarjoajien kanssa käytävät neuvottelut ja kohdenäyttö Män ty ko dis sa. Neuvotteluihin osallistuu sekä kun ta yh tymän että Maskun kunnan edustajat Maskun kunnanhallitus: Lopullisten tar jous pyyn tö asiakir jo jen hyväksyminen.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Maalis-/huhtikuu Yhtymähallitus: Lopullisten tarjouspyyntöasiakirjojen hyväk sy mi nen Lopullisten tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen tarjoa jil le Tarjousten määräaika. Tammikuu 2016 Yhtymähallitus: Tarjouksen hyväksyminen ja han kin tapää tök sen tekeminen. Maskun kunnanhallitus: Kiinteistön ostotarjouksen hyväk sy mi nen. Sopimuskausi alkaa valitun palveluntuottajan kanssa. Kuntayhtymä on hankkinyt kokonaisuuteen liittyen asiantuntija-apua Han kinta ju ris tit Oy:ltä. Esityslistan oheismateriaalina ovat palveluiden kipailutukseen ja kiin teis tön myyntin liittyvät asiakirjat. Kuntayhtymän perussopimuksen 3 :n mukaisesti kuntayhtymä järjestää jäsen kun tien määrittelemät, lakien säätämät terveydenhuollon ja so si aa li toi men palvelut. Kuntayhtymän tuottamat palvelut määritellään pal ve lu tasosuunitelmas sa. Palvelutasosuunnitelman kohdan 5.1. mukaisesti ikä ih mis ten palveluja toteutetaan yhteistyössä kyseisiä palveluja tuottavien yk si tyis ten palveluntuottajien, seurakuntien, vapaaehtoistyötä tekevien jär jes tö jen ja yhdistysten sekä kuntien vanhusneuvostojen kanssa. Liik keen luo vu tuk sen jälkeen kuntayhtymä säilyy palvelujen järjestäjänä. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, p ; talous- ja hen ki lös tö pääl lik kö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (kyj) 1. Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa Mäntykodin palvelukokonaisuuden oheis ma te ri aa li na olevien asiakirjojen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus esittää Maskun kunnanhallitukselle, että 2. Maskun kunta sitoutuu palveluiden kilpailutuksen ja kiinteistön myynnin yhdistämiseen oheismateriaalina olevien asiakirjojen mukaisesti ja että 3. Maskun kunta määrittelee kilpailutusta varten Mäntykodin kiinteistölle vä hit täis myyn ti hin nan ja myyntiehdot. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO -kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille /05.04/2015 Yhtymähallitus KTO-kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, V-S erityishuoltopiirin ky pyytää kuntalain mukaista lausuntoa kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Toiminnan strategisten linjojen luomiseksi suunnitelmakaudelle erityishuoltopiiri varaa omistajakunnille tilaisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan suunnittelemiseksi. Lausuntopyyntö toimitetaan listan oheismateriaalina. Yhtymähallitus antaa Varsinas-Suomen erityishultopiirin pyyntöön seuraavan lausunnon: Perusturvakuntayhtymä Akselin näkökulmasta Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin päälinjaus suurempien hartijoiden hakemiseksi koskien erityisesti tukipalveluita on tarkoituksenmukainen. Mikäli Mylly-Antin koulu siirretään opetustoimelle suunnitelmakauden aikana, tulee varmistaa, että kaikkien jäsenkuntien koululaisten opetus ja aamu- ja iltapäivähoito turvataan. Myös Perusturvakuntayhtymä Akseli pitää toivottavana, että toiminta on molemmin puolin avointa ja ennakoitavaa. Mikäli puolin tai toisin suunnitellaan toiminnallisia tai yksittäisiin asikkaisiin liittyviä muutoksia, niistä tulee neuvotella hyvissä ajoin. Suunnitelmakaudella tullaan selvittämään kehitysvammaneuvolapalveluiden järjestämismahdollisuudet perusturvakuntayhtymä Akselin omana toimintana, mutta toistaiseksi erityisneuvolan palveluita hankitaan kuitenkin edelleen KTO:lta. Jatko-opetusta tarvitsevien asiakkaiden määrä suunnitelmakaudella Pysyy ennallaan. Alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten tilapäishoidon/omaishoidontuen vapaan paikoissa on vajausta, joka johtuu vaihtoehtojen vähyydestä, joten näitä palveluita erityishuoltopiirin tulisi kehittää. Perusturvakuntayhtymä Akseli liittyy Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön jäseneksi, joten sitä kautta pyritään myös ratkaisemaan näitä tarpeita. Akselikuntien alueella on 124 kehitysvammaista henkilö, joista laitoshoidossa on 3. Heidän palveluntarpeensa arvioidaan jatkuvan. Lisäksi erityishuoltopiirin asumispalveluissa on nyt 13 henkilöä. Yhteistoiminta-alueella vanhempiensa luona asuu vuotta täyttäneitä henkilöitä 10, joiden asumispalveluiden tarve mahdollisesti aktivoituu suunnitelmakaudella Heidän asumistarpeensa toivotaan otettavaksi huomioon, kun Mynämäkeen valmistuvaan Liuskallion asumisyksikköön valitaan asukkaita. Kyseiseen yksikköön toivotaan myös asumisvalmennuspaikkaa. Valmistelija/lisätietoja: palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh , avopalveluohjaaj Outi Mäkelä puh

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhtymähallitus päättää antaa jäsenkunnille edellä esitetyn lausunnon KTO-kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus V-S erityishuoltopiiri ky:n toimintasuunnitelmaan vuosille Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa 58/ /2015 Yhtymähallitus Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitukselle liitteen 1 mukaisen selvityspyynnön LSAVI/2134/ /2015 hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa. Liitteenä 2 on Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitys hoitoonpääsystä suun terveydenhuollossa. valmistelija/lisätiedot: Päivi Antila, vastaava hammaslääkäri; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy suun terveydenhuollon selvityksen ja päättää lähettää sen vastaukseksi Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa 59/ /2015 Yhtymähallitus Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitukselle liitteen 3 mukaisen selvityspyynnön LSAVI/2081/ /2015 hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa. Liitteenä 4 on Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitys hoitoonpääsystä perusterveydenhuollossa. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy selvityksen ja päättää lähettää sen vastaukseksi Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Muu päätös Korvauspäätös, Katunpää Korvauspäätös, Silfer Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Vastaavan suuhygienistin lähiesimiestehtäviin valinta Sivutoimilupa Pohjankoski Virkavapaa Saarinen Jarkko Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Perheohjaajan toimen täyttäminen Delegointipäätös lastensuojelulain 13 1 mom. lastensuojelutoimenpiteiden päättävästä viranhaltijasta Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilöstöpäätös Määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran täyttäminen Sosiaalityöntekijän hoitovapaan ajan sijaisuus Sosiaalityön päällikkö perheiden sosiaaliset- ja psykososiaaliset palvelut Henkilöstöpäätös Psykologin sijaisuuden täyttäminen Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus Aluehallintovirasto Ensihoidon järjestäminen. Aluehallintovirasto Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta: Palvelujen tuottaja Bigten Oy. Toiminimi: Koljolan päiväkoti, Nousiainen. Lopetettava palvelutoiminta: Bigten Oy:n järjestämä päivähoito Koljolan päiväkodissa. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen. Palvelujentuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin: Lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/sosiaalityöntekijän palvelut- lapsiperheet, perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta. Toimintakunnat: Aura, Kaarina, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Somero ja Turku. Ratkaisu: aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottajan ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti: Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Arjen haasteet. Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin: Arjen haasteet. Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut, perhetyö, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta. Toimintakunnat: Aura, Kaarina, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen ja Lieto. Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Arjen haasteen ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Saariston Lapset Oy Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin: Saariston Lapset Oy, perhepalvelut Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta-lapset/nuoret, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta-lapsiperheet. Toimintakunnat: Masku, Mynämäki, Naantali ja Nousiainen. Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Saariston

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lapset Oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muuttaminen. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: V-S Hoitopalvelut Oy Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettaviksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Kotipalvelutoiminnan laajennus Kaarinaan ja Naantaliin ja uusi toimintayksikkö Loistokoti Masku. Palveluja tuottava toimintayksikkö: V-S Hoitopalvelut, kotipalvelut Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/kotipalvelu Asumispalvelut/Tukiasuminen Toimintakunnat: Kaarina, Laitila, Masku, Mynämäki, Naantali ja Nousiainen. Palveluja tuottava toimintayksikkö: Loistokoti Masku. Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/asumispalvelut/palveluasuminen Tukiasuminen Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja V-S Hoitopalvelut Oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin laajennus. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Profiam Oy. Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Muutos on toiminnan laajennus, toimintakuntien lisäys. Profiam Oy/Lounais-Suomi Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut: Sosiaalialan muut palvelut/sosiaalityöntekijän palvelut Sosiaalialan muut palvelut/perhetyö Avomuotoinen perhekuntoutus Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta Toimintakunnat: mm. Mynämäki, Naantali, Nousiainen Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottajan ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoitusten mukaisesti. Ilmoituksen varaisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muuttaminen. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja Tukikoti Syli Oy. Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneella ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Avopalvelujen toiminta on laajentunut Kaarinan ja Turun alueille. Tukikoti Sylin avopalvelut Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta Ilmoituksenvaraiset palvelut/asumispalvelut

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Toimintakunnat: Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Turku. Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Tukikoti Syli Oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muuttaminen. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus Osk Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneella ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Osoitteen muutos ja toimintakuntien lisäys. Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus Osk Tuotettavat palvelut; Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta. Toimintakunnat, Aura, Koski Tl, Marttila, Masku, Naantali, Pöytyä Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus Osk:n ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti, kuitenkin siten, että neuropsykologista valmennusta ei merkitä rekisteriin. Valvira Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija/Palvelujen tuottaja: Amorinranta Oy, Rantatie 3 C, Korkeakoski. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen mm seuraavasti:. 2. Palveluja tuottava toimipaikka Amorinranta Oy, Kauppiaskadun vastaanotto, Kauppiaskatu 9 a A 17, Turku. Tuotettavat palvelut: Terapeuttinen toiminta Psykoterapia toimipaikassa Psykoterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Toimintakunnat mm: Masku, Mynämäki, Nousiainen Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja Amorinranta Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti Toiminnan aloittamispäivä: Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Ei muita asioita.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 119 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Ruutontie 2-4, Masku Pykälät: 119 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Telefax sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Yhtymähallitus 118 26.08.2015. Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015. Yhtymähallitus 26.08.

Yhtymähallitus 118 26.08.2015. Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015. Yhtymähallitus 26.08. Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015 118 Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti

Lisätiedot

Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Yhteistyötoimikunta 20 08.09.2015 Yhtymähallitus 129 16.09.2015

Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Yhteistyötoimikunta 20 08.09.2015 Yhtymähallitus 129 16.09.2015 Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Yhteistyötoimikunta 20 08.09.2015 Yhtymähallitus 129 16.09.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015. Yhtymähallitus 26.08.2015 118

Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015. Yhtymähallitus 26.08.2015 118 Yhtymähallitus 118 26.08.2015 Yhteistyötoimikunta 20 08.09.2015 Yhtymähallitus 129 16.09.2015 Yhtymähallitus 143 30.09.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 50/02.02.00/2015

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 16.12.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Kunnanhallitus 297 19.10.2015 Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 1078/02.02.00/2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 297 Petusturvakuntayhtymä Akselin

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 10/2015 287 Yhtymähallitus Aika 28.10.2015 klo 18:00-20:20 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 148 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 15 Vammaisneuvosto 04.09.2017 AIKA 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 9/2015 261 Yhtymähallitus Aika 30.09.2015 klo 18:00-20:35 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot