Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Aika klo 18:10-20:50 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Lastensuojelun työntekijöiden pyyntö yhtymähallitukselle 211 Nousiaisten kunnanviraston lastensuojelutoimiston sisäilma- ja työturvallisuusasian selvittämiseksi 116 Talousraportti Selvitys Maskun kunnan tekniselle lautakunnalle Ruutontupaan 213 tarvittavista muutostöistä 118 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO -kehitysvamma-alan 223 tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta suun 225 terveydenhuollossa 122 Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta 226 perusterveydenhuollossa 123 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 231

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Karjalainen Matti jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Rantanen Sari varajäsen (Ala-Karvia) Lehtilä Jaana varajäsen (Koskinen) Poissa Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Koskinen Pekka jäsen Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Muu Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja ja sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö sihteeri Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Toivonen Matti Nousiaisten kunnan tekninen johtaja poistui klo Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja esittelijä Löfstedt Maija Masku vt. kunnnajohtaja Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Taru Aihinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Päivi Maisila Päivi Santalainen-Saaros Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa, osoite Moisiontie 18, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Santalainen-Saaros ja Päivi Maisila. Pöytäkirja tarkastetaan Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lastensuojelun työntekijöiden pyyntö yhtymähallitukselle Nousiaisten kunnanviraston lastensuojelutoimiston sisäilma- ja työturvallisuusasian selvittämiseksi 56/ /2015 Yhtymähallitus Nousiaisten kunnanviraston lastensuojelutoimiston henkilökunta on osoittanut Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitukselle pyynnön lastensuojelutoimiston sisäilma- ja työturvallisuusasian selvittämiseksi. Pyynnössä lastensuojelun työntekijät tiedustelevat mihin toimenpiteisiin kuntayhtymä on ryhtymässä, jotta lastensuojelutoimiston tilat saatetaan asianmukaisiksi asiakkaiden ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta. Pyyntö on päivätty ja se on kokonaisuudessaan esityslistan oheismateriaalina. Asiaa on käsitelty aikaisemmin ja näistä ovat oheismateriaalina muistiot pidetystä tilaisuudesta sekä sisäilmatyöryhmän muistio Perusturvakuntayhtymä Akseli toimii vuokratiloissa ja kiinteistön omistaa Nousiaisten kunta. Lastensuojelutoimiston tiloista ja muista yhteisistä asioista käytiin neuvottelu kuntayhtymän ja kunnan välillä Neuvotteluissa sovittiin, että kuntayhtymä kutsuu Nousiaisten kunnan teknisen johtajan Matti Toivosen yhtymähallituksen kokoukseen antamaan asiasta suullisen selvityksen. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus tiedustelee Nousiaisten kunnalta mihin toimenpiteisiin kunta ryhtyy ja millä aikataululla, jotta toimenpiteet ovat riittävät lastensuojelutoimiston hyvän sisäilman ja turvallisuuden kannalta. Nousiaisten kunnan tekninen johtaja Matti Toivonen kertoi lastensuojeluyksikön tilojen tämänhetkisestä tilanteesta. Matti Toivonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallituksen seuraavaan kokoukseen tuodaan asian eteneminen tiedoksi.

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Talousraportti / /2015 Yhtymähallitus Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ajalta olivat heinäkuun lopulla yh teen sä 26,0 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien maksuosuuksia oli 22,2 mil joo naa euroa. Muut tuotot olivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,1 % enemmän kuin vuoden 2014 heinäkuussa. Kasvua selittää vuo de osas to paikko jen myynnistä saadut tulot. Tuloista oli kokonaisuudessaan to teu tu nut 57,3 %, kun heinäkuun vertailuprosentti on 58,3 %. Kuntayhtymän ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 26,2 miljoonaa euroa, mi kä on 0,2 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna Toi min ta kuluis ta oli toteutunut 58,0 %. Henkilöstökulut olivat 13,9 miljoonaa euroa, mi kä on 2,2 % enemmän kuin vuonna Henkilöstökulujen to teu tu ma pro sent ti oli 61,4 %. Henkilöstön lomarahat tulivat maksettaviksi ke sä kuus sa, mikä selittää henkilöstömenojen tasaista toteutumaa korkeamman to teu tu ma prosen tin. Kuntayhtymän toimintakate oli heinäkuussa euroa. Vuoden 2014 hei nä kuus sa toimintakate oli euroa. Toimintakate kuvaa toi min ta tuotto jen ja toimintakulujen erotusta. Kuntayhtymän nettokustannukset, eli jäsenkunnilta perittävä maksuosuus, oli heinäkuun lopulla yhteensä euroa. Maksuosuuksien to teu tu mapro sent ti oli 59,1 %. Esityslistan oheismateriaalina on tulosaluekohtaiset ulkoiset tuloslaskelmat, sekä koko kuntayhtymän myös sisäiset erät sisältävä tuloslaskelma ajal ta tammi-heinäkuu Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhtymähallitus merkitsee heinäkuun talousraportin tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Selvitys Maskun kunnan tekniselle lautakunnalle Ruutontupaan tarvittavista muutostöistä 54/ /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallituksessa "Ko konais rat kai su kuntayhtymän toimintojen joustavuuden ja tuottavuuden pa ran tami sek si sekä toimitilatarpeiden hoitamiseksi ilman lisärakentamista" yh ty mähal li tus: 1) merkitsi tiedoksi tämänhetkisen kokonaisratkaisutilanteen kuntayhtymän toi min to jen joustavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi sekä toi mi ti la tar peiden hoitamiseksi ilman lisärakentamista. 2) pyysi Maskun kunnalta tietoa ja kustannusarviota seuraavista asioista: - Onko nykyiset Ruutontuvan tilat mahdollista muuttaa työterveyshuollolle sopi vik si tiloiksi? - Onko Ruutontuvan toimintojen mahdollisesti muuttuessa työ ter veys huol lon tiloiksi sitä varten mahdollista rakentaa uusi parkkialue ja kulkuyhteys suoraan terveyskeskuksen pohjoispuolelta siten, että työterveyshuollon asiak kaiden kulku palveluihin tapahtuisi ilman vuodeosastotoiminnan häi riö tä? Tällöin ajatuksena oli, että kuntayhtymän kahdessa eri toimipisteessä ole vat työterveyshuoltopalvelut olisi saatu yhteen toimipisteeseen, nykyisiin Ruu tontu van tiloihin, ja samalla nykyiset työterveyshuollon tilat olisivat va pau tu neet terveyspalvelujen muille toiminnoille, joille tarvittaisiin lisätilaa vas taan ot to jen yhteydestä. Maskun tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa ja arvioinut Ruu ton tu paan tarvittavien muutos- ja lisäkustannuksien nousevan va ro vaisen kin arvion mukaan yli euron ja päättänyt jättää asian pöydälle ja pyytää perusturvakuntayhtymä Akselilta selvitystä työterveyshuollon yh tiöit tämis tä koskevan siirtymäsäännöksen vaikutuksista muutostöihin. Yhtymähallitus on keskustellut ja merkinnyt tiedoksi voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä koskevan siir ty mä säännök sen 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työ ter veys huol lon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Perusturvakuntayhtymä Akselin vaihtoehdot siirtymäsäännöksen käy tän nön toteuttamiseksi työterveyshuoltopalvelujen osalta ovat: 1. Työterveyshuoltopalvelujen jatko nykyisellään KL 410/2015 kohta 6 pe rusteel la, paitsi, että sairaanhoitopalveluja ei enää myytäisi jäsenkuntien ja Ak selin ulkopuolisille tahoille 2. Työterveyshuoltopalvelujen yhtiöitys 3. Työterveyshuoltopalvelujen kilpailutus ja omasta palvelutuotannosta luo pumi nen Päätöstä siirtymäsäännöksen toteuttamistavasta ei vielä ole, mutta tällä hetkel lä vaihtoehto 3 on todennäköisin.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen lin ja johta ja; Tuija Hassinen-Laine, ikäihmisten palvelulinjajohtaja; Timo Tolp pa nen, kuntayhtymän johtaja Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus toteaa vastauksena Maskun tekniselle lautakunnalle työ terveys huol lon yhtiöittämistä koskevan siirtymäsäännöksen vaikuttavan Ruu tontu van muutossuunnitelmiin ja -tarpeisiin. Suuria tilamuutokosia työ ter veyshuol lon uudelleenjärjestämiseksi ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, kun mahdollista on, todennäköisesti vuoden 2016 aikana, palvelujen kil pai lu tus ja mahdollinen toiminnan siirtyminen uudelle palveluntuottajalle. Sen sijaan yhtymähallitus toivoo, että Maskun teknisen lautakunnan sa mas sa pykälässä, , käsittelemä Luukan muutostyöasia kui ten kin etenisi. Ruutontuvan toimintojen siirtäminen pois terveyskeskuksen ti lois ta on edelleen suunnitelmissa Ruutontuvan tilojen vapauttamiseksi ter veys pal ve luille ja ikäihmisten linjan rakenteellisten uudistusten eteen päin saamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille / /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin perussopimuksen 13 :n mukaisesti kun ta yhty mä on käynyt keväällä 2015 jäsenkuntien kanssa neuvottelut pal ve lu jen järjestämisestä ja vuosisopimuksesta koskien vuoden 2016 ta lous ar vio ta. Jäsenkuntien kun nan hal li tuk set ovat antaneet kuntayhtymän vuoden 2016 talousarviota varten val mis te lu oh jeet mennessä. Yh ty mä hal li tuksen on tehtävä jä sen kun tien valtuustoille ehdotus vuoden 2016 ta lous ar vios ta ja vuosien taloussuunnitelmasta men nes sä. Talousarvion valmistelun aikataulu on seuraava: Yhtymähallitus Jäsenkuntien valmisteluohjeiden käsittely ja vuoden 2016 talousarvioon si säl ly tet tävis tä toimenpiteistä päättäminen. Yhteistyötoimikunta Vuoden 2016 talousarvioon sisältyvien toimen pi tei den käsittely. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen ensimmäinen kä sitte ly. Yhtymähallitus Talousarvioesityksen hyväksyntä ja an tami nen jäsenkuntien valtuustojen kä si tel täväk si Jäsenkunnat ovat vuoden 2016 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel man laadinnan ohjeissaan lausuneet mm. seuraavaa: Maskun kunnanhallitus , 189 Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa tulee huomioida, että mää rära hat riittävät kaikkiin lakisääteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tar peiden mukaisesti. Maskun kunnan vuoden 2016 maksuosuudet tulee olla Terveyspalvelut (-5,5 % verrattuna kunnan vuoden 2015 talousarvion mukaisiin maksuosuuksiin) Vanhustenhuolto (-3,6 %) Sosiaalipalvelut (0,0 %) Lastensuojelussa tulee jatkaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrkiä vält tä mään pitkäaikaisia laitossijoituksia. Terveyspalveluissa tulee pyrkiä kustannustehokkaampaan toi min taan. Vuodeosaston hoitopäivän hinnan alentamiseksi esitetään vuo de osasto jen keskittämistä yhteen vuodeosastoon. Ikäihmisten hoidon osalta tulee jatkaa rakenteellisia muutoksia ja asettaa kotona asuminen ensisijaiseksi tavoitteeksi. Ostopalveluja tulee hankkia tarpeen mukaan pal ve lu ta so suun ni tel man mukaisesti. Esitetään Maskun terveyskeskuksen lääkärivastaanottoaikojen pi den tämis tä arkisin ja lauantaisin. Mynämäen kunnanhallitus , 217 Mynämäen kunnan maksuosuus ei saa kasvaa vuoden 2015 vah vis tettuun talousarvioon verrattuna. Myös vuosien taloussuunnitelma tu lee laatia nollakasvun periaatteella. Uusien toimien ja virkojen perustamisesta tulee pidättäytyä.

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ikäihmisen linjalla tulee vähentää laitoshoitoa. Harkinnanvaraisia sosiaalipalveluita tulee tarkastella kriittisesti. Toimitilojen ja laitteiden tehokkaaseen käyttöön tulee kiinnittää huo miota. Vuodeosastojen hoitopäivän hinta todettu olevan nykyisillä jär jes te lyil lä kohtuuttoman korkeaksi. Nousiaisten kunnanhallitus , 197 Vuoden 2016 talousarvio tulee laatia nollakasvun periaatteella ver rat tuna kuluvan vuoden talousarvioon. Palvelujen kustannustehokkuuteen tulee edelleen panostaa. Uusien vakanssien perustamisesta tulee pidättäytyä. Sijaisten käyttöä tulisi vähentää. Toimitilojen käyttöastetta tulee arvioida kriittisesti Mainitaan vuodeosastojen kustannustehokkuuden parantaminen. Lisäksi Mynämäki ja Nousiainen esittävät kuntayhtymän ja kuntien välisen yhteis työn lisäämistä erilaisten kuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäk si kunnat esittävät palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien mää rä ra ho jen siirtämistä kuntayhtymään. Esityslistan oheismateriaalina on jäsenkuntien kunnanhallitusten antamat valmis te lu oh jeet koskien kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion val mis te lua. Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaisesti jokainen jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palvelujen todellisista oma kus tan nus hin tai sis ta kustannuksista. Kuntayhtymä ei laadi jäsenkuntakohtaisia ta lous ar vioi ta, vaan maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kus tan nus las kentaan. Jäsenkuntien kunnanhallitusten antamien ohjeiden ja tavoitteiden to teut ta misek si kun ta yh ty mässä on tehtävä mer kit tä viä toi min nal li sia muutoksia, jot ka tulee huomioida vuoden 2016 talousarvion valmistelussa: a) Ruutontuvan toiminnan siirtäminen pois nykyisistä tiloista Luukan pal ve luta loon. ei merkittävää kustannusvaikutusta kuntayhtymän tasolla henkilöstövähennys -0,5 toimea vähentää kahdeksan laitospaikkaa mahdollistaa intervallihoidon kehittämisen b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veys kes kuk sen vuode osas tol le. kustannusvaikutus: noin e/vuosi henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta vähentää kaksi vuodeosastopaikkaa ja kaksi ylipaikkaa parantaa potilasturvallisuutta ja toimintavarmuutta c) Mäntykodin omasta palvelutuotannosta luopuminen. henkilöstövähennys: 27 vakituista työntekijää ei nettokustannusvaikutusta, lisää ostopalveluita vähentää omia hoitopaikkoja d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, siten, että se täyt tää voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä kos ke-

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus van siirtymäsäännöksen 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työ terveys huol lon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun men nessä. henkilöstövähennys: 8 henkilötyövuotta muut vaikutukset riippuvat toteuttamistavasta, jolla siir ty mis sääntöön vastataan e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvät määrärahat varataan Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän talousarvioon. lisää kuntayhtymän henkilöstömenoja noin eu roa/vuo si ei henkilöstövaikutusta f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisäys Tarve tullut esille NHG vertailusta (eri palvelutuottajien val ta kunnal li nen vertailu) Mahdollistaisi työnjaon lisäämisen kustannustehokkaasti Määräaikainen pilotti 6/16 5/17 Ei suunniteltuja lisäkustannuksia (hammaslääkäri os to pal ve lu jen vähentyminen, hl ja shg asiakasmaksutulojen li sään ty mi nen) Lisäksi ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pitkäl lä tähtäimellä säästöjä ns. korjaavasta työstä Mikäli pilotin aikana yllä olevat seurattavat ja suunnitellut ta voitteet toteutuvat, on tarkoitus, että ko. resurssi olisi jatkossa py syvä g) Päihdehoitajan toimen perustaminen Tarve ollut jo pidempään, se tullut edelleen esille ai kuis kas tehank kees sa, kun ky:n luotu pämi- (päihde- ja mielenterveys) tii mi Ennaltaehkäisevän työpanoksen lisäämisellä haetaan pitkällä täh täi mel lä säästöjä ns. korjaavasta työstä sekä ter vey den huollos sa että sosiaalitoimessa Kustannukset katetaan vuodeosaston henkilöstömenojen säästös tä h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus Ei suunniteltuja lisäkustannuksia, vähentää toimintaterapeutin osto pal ve lu ja Esityslistan oheismateriaalina on tarkempi selvitys Ruutontuvan siirron ja vuode osas to toi min to jen yhdistämisestä aiheutuvien muutosten vai ku tuk sis ta kunta yh ty män toimintaan ja toiminnan kustannuksiin. Lääkärien vastaanottoaikojen lisääminen arki-iltoihin ja / tai lauantaihin ei ole mahdollista nykyresursseilla eikä kuntien antamilla talousarvio-ohjeiden ta loudel li sil la rajaehdoilla. Mikäli vastaanottoaikoja lisättäisiin arki-iltoihin ja lau antai hin, pitäisi siihen varata lisärahoitus, jonka suuruus riippuisi vas taan ot to tuntien määrän lisäyksestä sekä lisävastaanottojen sisällöstä (päi vys tys- / tavallinen vastaanotto) ja toteutustavasta. Tällaista li sä mää rä ra haa ei ole talousarvioon 2016 suunnitteilla. Toteutuessaan edellä kuvatut muutokset vaikuttavat yhteensä 89 va ki tui seen työntekijään/viranhaltijaan eri tavoin. Henkilöstö jakautuu muutosten koh teena oleviin yksiköihin seuraavasti: Vuodeosastot, henkilöstö 51, Ruutontupa, henkilöstö 4,

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Mäntykoti, henkilöstö 27, Työterveyshuolto, henkilöstö 8 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) 4 :n mukaisesti, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel ly tetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut tai si useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä hei kennyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yh teis toi minta me net te lys sä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul li sen talousarvioehdotuksen. Toteutuessaan edellä kuvatut toiminnalliset muutokset edellyttävät yt-me nette lyi den aloittamista. Lisäksi muutosten toimeenpaneminen voidaan aloit taa vasta, kun kuntayhtymän ta lous ar vio ja siten myös talousarvioon si säl ty vät toiminnalliset muutokset ovat saaneet hyväksynnän jäsenkuntien val tuus toissa. Valmistelija: talous- ja henkilöstöpäällikkö Taru Aihinen, puh ; palvelulinjajohtaja Susanna Laivoranta-Nyman, p ; pal ve lu lin jajoh ta ja Tuija Hassinen-Laine, p ; kuntayhtymän joh ta ja Timo Tolppanen, puh Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus päättää, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman val miste lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Päihdehoitajan toimen perustaminen. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma val mistel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis tetun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siais ten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä ra hat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Kokouksessa jaettiin uusi päätösehdotus.

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Merja Saastamoinen teki kohtaa 1b koskevan muutosehdotuksen: Vuodeosastopalveluita ei keskitetä, vaan etsitään muita keinoja kus tan nus tehok kuu den parantamiseksi. Esko Lehtonen kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Jyrki Alastalo, Päivi Santalainen-Saaros ja Sari Rantanen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Es ko Lehtonen ja Matti Karjalainen. Kohta 1b hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 5-4. Keskustelun edetessä kohta 1g muutettiin seuraavasti: Määrärahojen va raami nen päihdehoitajan toimea varten. Päivi Santalainen-Saaros teki kohtaa 2 koskevan muutetun pää tös eh do tuksen: vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma valmis tel laan siten, että jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2015 vahvis te tun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siais ten maksuosuuksiin lisätään edellä päätyn kohdan 1 e mukaiset mää rä ra hat, ja että Maskun kunnan maksuosuus on Maskun kunnanhallituksen esi tyk sen mukainen. Jyrki Alastalo kannatti ehdotusta. Suoritettiin kädennostoäänestys. Pohjaehdotusta kannattivat Outi Rautalin, Jaa na Lehtilä, Sari Rantanen, Merja Saastamoinen, Päivi Maisila, Esko Lehto nen ja Matti Karjalainen. Muutettua päätösehdotusta kannattivat Päi vi Santalainen-Saaros ja Jyrki Alastalo. Kohta 2 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 7-2. Päätös: Yhtymähallitus päätti, että 1. vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelman val miste lus sa huomioidaan seuraavat toiminnalliset muutokset: a) Ruutontuvan siirtyminen Luukan palvelukeskukseen. b) Vuodeosastojen toimintojen keskittäminen Maskun ter veyskes kuk seen. c) Mäntykodin palvelutuotannosta luopuminen vuoden 2016 aika na. d) Työterveyshuollon palvelutuotannon muutosten valmistelu, kun ta lain (410/2015) siirtymäsäännös 150 huomioiden. e) Palkkatuettuun työllistämiseen liittyvien määrärahojen va raami nen Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta kuntayhtymän ta lous ar vi oon. f) Suuhygienistiresurssin määräaikainen lisääminen. g) Määrärahojen varaaminen päihdehoitajan toimea varten. h) Toimintaterapeuttiresurssin ulosmyynnin lopetus

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma val mistel laan siten, että jäsenkuntien mak su osuu det säilyvät vuoden 2015 vah vis tetun talousarvion tasolla, kuitenkin niin että Mynämäen ja Nou siais ten maksuosuuksiin lisätään edellä päätetyn kohdan 1 e mukaiset mää rä ra hat, ja että 3. yhtymähallitus antaa asian yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi. Merja Saastamoinen ja Päivi Maisila jättivät eriävän mielipiteen liitettäväksi pöy tä kir jaan koskien kohtaa 1b: "Perusteluna: vuodeosastohoidon keskittäminen Maskun terveyskeskukseen ei ole ympärivuorokautisen hoidon ja kotisairaalatoiminnan kehittämisen kannalta kustannustehokkuutta ja palvelun laatua parantavaa. Kustannustehokkuuden parantamiseksi tulee etsiä muita rakenteellisia uudistuksia."

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/ /2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus käsitteli , ikäih mis ten palvelulinjan palvelurakenneselvitystä ja päätti antaa kun ta yh ty män johtajalle valtuudet aloittaa tietopyyntömenettely Mäntykodin toi min nan osalta. Maskun kunta on aikaisemmin päättänyt myy dä Mäntykodin kiinteistön, jossa kuntayhtymä tuottaa tällä hetkellä te hos te tun palveluasumisen palveluita. Tietopyyntö liittyen Mäntykodin palvelun kilpailuttamiseen oli nähtävillä Hilma-il moi tus ka na val la saakka.tietopyyntöön vastasi kahdeksan toimi jaa. Tietopyyntömenettelyllä saatujen vastausten perusteella Män ty ko din palveluiden kilpailutus ja Mäntykodin kiinteistön myynti on pe rus tel tua yhdistää samaan kilpailutukseen. Palveluiden kilpailutus sisältää sekä Män tyko dis sa järjestettävät palvelut että kiinteistön remontin ajalle jär jes tet tä vät väistötilat. Yhteenveto tietopyyntömenettelyllä saa duis ta vas tauk sis ta on esityslistan oheismateriaalina. Kokonaisuuden kilpailuttaminen on tarkoituksenmukaista järjestää siten, et tä Perusturvakuntayhtymä Akseli vastaa palveluiden hankintaan liittyvien asiakir jo jen laadinnasta ja Mäntykodin henkilöstöä koskevista yt-me net te lyis tä. Maskun kunnan vastuulla on Mäntykodin kiinteistöä koskevien tie to jen toimittaminen kilpailutusta varten sekä sitoutuminen kiinteistön myyntiin hankin ta-asia kir jois sa kuvatuin ehdoin. Kiinteistön kauppasopimuksen eh dois ta päättää Maskun kunta. Perusturvakuntayhtymä Akseli vastaa palveluiden kilpailutuksesta ja han kinta pää tök ses tä ja sopimuksesta ja Maskun kunta Mäntykodin kiinteistön omista ja na kiinteistön myyntiin liittyvästä päätöksenteosta ja so pi muk sen teos ta. Kokonaisuuden alustava aikataulu: Yhtymähallitus: Kilpailutuksesta päättäminen, asia kir jojen hy väk sy mi nen Maskun kunnanhallitus: Kilpailutukseen sitoutumisesta ja kiin teis tön vähimmäismyyntihinnasta päättäminen Hankintailmoituksen julkaiseminen Osallistumishakemusten vastaanottaminen. Alustavat tarjouspyyntöasiakirjat valmiit Yhtymähallitus: Päätös tarjoajien valinnasta neu vot te lume net te lyyn ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen hyväk sy mi nen Maskun kunnanhallitus: Alustavien tar jous pyyn tö asiakir jo jen hyväksyminen Tarjoajien valintaa koskevan päätöksen tiedoksianto Alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen tarjoa jil le Tarjoajien kanssa käytävät neuvottelut ja kohdenäyttö Män ty ko dis sa. Neuvotteluihin osallistuu sekä kun ta yh tymän että Maskun kunnan edustajat Maskun kunnanhallitus: Lopullisten tar jous pyyn tö asiakir jo jen hyväksyminen.

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Maalis-/huhtikuu Yhtymähallitus: Lopullisten tarjouspyyntöasiakirjojen hyväk sy mi nen Lopullisten tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen tarjoa jil le Tarjousten määräaika. Tammikuu 2016 Yhtymähallitus: Tarjouksen hyväksyminen ja han kin tapää tök sen tekeminen. Maskun kunnanhallitus: Kiinteistön ostotarjouksen hyväk sy mi nen. Sopimuskausi alkaa valitun palveluntuottajan kanssa. Kuntayhtymä on hankkinyt kokonaisuuteen liittyen asiantuntija-apua Han kinta ju ris tit Oy:ltä. Esityslistan oheismateriaalina ovat palveluiden kipailutukseen ja kiin teis tön myyntin liittyvät asiakirjat. Kuntayhtymän perussopimuksen 3 :n mukaisesti kuntayhtymä järjestää jäsen kun tien määrittelemät, lakien säätämät terveydenhuollon ja so si aa li toi men palvelut. Kuntayhtymän tuottamat palvelut määritellään pal ve lu tasosuunitelmas sa. Palvelutasosuunnitelman kohdan 5.1. mukaisesti ikä ih mis ten palveluja toteutetaan yhteistyössä kyseisiä palveluja tuottavien yk si tyis ten palveluntuottajien, seurakuntien, vapaaehtoistyötä tekevien jär jes tö jen ja yhdistysten sekä kuntien vanhusneuvostojen kanssa. Liik keen luo vu tuk sen jälkeen kuntayhtymä säilyy palvelujen järjestäjänä. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh ; palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, p ; talous- ja hen ki lös tö pääl lik kö Taru Aihinen, puh Ehdotus: (kyj) 1. Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa Mäntykodin palvelukokonaisuuden oheis ma te ri aa li na olevien asiakirjojen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus esittää Maskun kunnanhallitukselle, että 2. Maskun kunta sitoutuu palveluiden kilpailutuksen ja kiinteistön myynnin yhdistämiseen oheismateriaalina olevien asiakirjojen mukaisesti ja että 3. Maskun kunta määrittelee kilpailutusta varten Mäntykodin kiinteistölle vä hit täis myyn ti hin nan ja myyntiehdot. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Kuntalain mukainen lausuntopyyntö KTO -kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille /05.04/2015 Yhtymähallitus KTO-kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, V-S erityishuoltopiirin ky pyytää kuntalain mukaista lausuntoa kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Toiminnan strategisten linjojen luomiseksi suunnitelmakaudelle erityishuoltopiiri varaa omistajakunnille tilaisuuden esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan suunnittelemiseksi. Lausuntopyyntö toimitetaan listan oheismateriaalina. Yhtymähallitus antaa Varsinas-Suomen erityishultopiirin pyyntöön seuraavan lausunnon: Perusturvakuntayhtymä Akselin näkökulmasta Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin päälinjaus suurempien hartijoiden hakemiseksi koskien erityisesti tukipalveluita on tarkoituksenmukainen. Mikäli Mylly-Antin koulu siirretään opetustoimelle suunnitelmakauden aikana, tulee varmistaa, että kaikkien jäsenkuntien koululaisten opetus ja aamu- ja iltapäivähoito turvataan. Myös Perusturvakuntayhtymä Akseli pitää toivottavana, että toiminta on molemmin puolin avointa ja ennakoitavaa. Mikäli puolin tai toisin suunnitellaan toiminnallisia tai yksittäisiin asikkaisiin liittyviä muutoksia, niistä tulee neuvotella hyvissä ajoin. Suunnitelmakaudella tullaan selvittämään kehitysvammaneuvolapalveluiden järjestämismahdollisuudet perusturvakuntayhtymä Akselin omana toimintana, mutta toistaiseksi erityisneuvolan palveluita hankitaan kuitenkin edelleen KTO:lta. Jatko-opetusta tarvitsevien asiakkaiden määrä suunnitelmakaudella Pysyy ennallaan. Alle 18-vuotiaiden kehitysvammaisten lasten tilapäishoidon/omaishoidontuen vapaan paikoissa on vajausta, joka johtuu vaihtoehtojen vähyydestä, joten näitä palveluita erityishuoltopiirin tulisi kehittää. Perusturvakuntayhtymä Akseli liittyy Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön jäseneksi, joten sitä kautta pyritään myös ratkaisemaan näitä tarpeita. Akselikuntien alueella on 124 kehitysvammaista henkilö, joista laitoshoidossa on 3. Heidän palveluntarpeensa arvioidaan jatkuvan. Lisäksi erityishuoltopiirin asumispalveluissa on nyt 13 henkilöä. Yhteistoiminta-alueella vanhempiensa luona asuu vuotta täyttäneitä henkilöitä 10, joiden asumispalveluiden tarve mahdollisesti aktivoituu suunnitelmakaudella Heidän asumistarpeensa toivotaan otettavaksi huomioon, kun Mynämäkeen valmistuvaan Liuskallion asumisyksikköön valitaan asukkaita. Kyseiseen yksikköön toivotaan myös asumisvalmennuspaikkaa. Valmistelija/lisätietoja: palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh , avopalveluohjaaj Outi Mäkelä puh

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ehdotus: (kyj) Päätös: Yhtymähallitus päättää antaa jäsenkunnille edellä esitetyn lausunnon KTO-kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus V-S erityishuoltopiiri ky:n toimintasuunnitelmaan vuosille Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa 58/ /2015 Yhtymähallitus Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitukselle liitteen 1 mukaisen selvityspyynnön LSAVI/2134/ /2015 hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa. Liitteenä 2 on Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitys hoitoonpääsystä suun terveydenhuollossa. valmistelija/lisätiedot: Päivi Antila, vastaava hammaslääkäri; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy suun terveydenhuollon selvityksen ja päättää lähettää sen vastaukseksi Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Vastaus AVI:n selvitykseen hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa 59/ /2015 Yhtymähallitus Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitukselle liitteen 3 mukaisen selvityspyynnön LSAVI/2081/ /2015 hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa. Liitteenä 4 on Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitys hoitoonpääsystä perusterveydenhuollossa. valmistelija/lisätiedot: Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus hyväksyy selvityksen ja päättää lähettää sen vastaukseksi Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Muu päätös Korvauspäätös, Katunpää Korvauspäätös, Silfer Kuntayhtymän johtaja Henkilöstöpäätös Vastaavan suuhygienistin lähiesimiestehtäviin valinta Sivutoimilupa Pohjankoski Virkavapaa Saarinen Jarkko Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Perheohjaajan toimen täyttäminen Delegointipäätös lastensuojelulain 13 1 mom. lastensuojelutoimenpiteiden päättävästä viranhaltijasta Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Henkilöstöpäätös Määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran täyttäminen Sosiaalityöntekijän hoitovapaan ajan sijaisuus Sosiaalityön päällikkö perheiden sosiaaliset- ja psykososiaaliset palvelut Henkilöstöpäätös Psykologin sijaisuuden täyttäminen Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus Aluehallintovirasto Ensihoidon järjestäminen. Aluehallintovirasto Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen lopettamisesta: Palvelujen tuottaja Bigten Oy. Toiminimi: Koljolan päiväkoti, Nousiainen. Lopetettava palvelutoiminta: Bigten Oy:n järjestämä päivähoito Koljolan päiväkodissa. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen. Palvelujentuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin: Lastensuojelutyöntekijä Minna Hänninen Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/sosiaalityöntekijän palvelut- lapsiperheet, perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta. Toimintakunnat: Aura, Kaarina, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Somero ja Turku. Ratkaisu: aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottajan ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti: Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Arjen haasteet. Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin: Arjen haasteet. Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut, perhetyö, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta. Toimintakunnat: Aura, Kaarina, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen ja Lieto. Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Arjen haasteen ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Saariston Lapset Oy Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelut talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin: Saariston Lapset Oy, perhepalvelut Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/perhetyö, avomuotoinen perhekuntoutus, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta-lapset/nuoret, muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta-lapsiperheet. Toimintakunnat: Masku, Mynämäki, Naantali ja Nousiainen. Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Saariston

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Lapset Oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muuttaminen. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: V-S Hoitopalvelut Oy Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettaviksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Kotipalvelutoiminnan laajennus Kaarinaan ja Naantaliin ja uusi toimintayksikkö Loistokoti Masku. Palveluja tuottava toimintayksikkö: V-S Hoitopalvelut, kotipalvelut Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/kotipalvelu Asumispalvelut/Tukiasuminen Toimintakunnat: Kaarina, Laitila, Masku, Mynämäki, Naantali ja Nousiainen. Palveluja tuottava toimintayksikkö: Loistokoti Masku. Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/asumispalvelut/palveluasuminen Tukiasuminen Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja V-S Hoitopalvelut Oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin laajennus. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja: Profiam Oy. Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneilla ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Muutos on toiminnan laajennus, toimintakuntien lisäys. Profiam Oy/Lounais-Suomi Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut: Sosiaalialan muut palvelut/sosiaalityöntekijän palvelut Sosiaalialan muut palvelut/perhetyö Avomuotoinen perhekuntoutus Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta Toimintakunnat: mm. Mynämäki, Naantali, Nousiainen Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottajan ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoitusten mukaisesti. Ilmoituksen varaisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muuttaminen. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja Tukikoti Syli Oy. Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneella ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Avopalvelujen toiminta on laajentunut Kaarinan ja Turun alueille. Tukikoti Sylin avopalvelut Tuotettavat palvelut: Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta Ilmoituksenvaraiset palvelut/asumispalvelut

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Toimintakunnat: Kaarina, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Turku. Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Tukikoti Syli Oy:n ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muuttaminen. Ilmoituksen tekijä/palvelujen tuottaja Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus Osk Palvelujen tuottaja on ilmoittanut saapuneella ilmoituksilla seuraavat yksityiset sosiaalipalvelujen muutokset talletettavaksi yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Osoitteen muutos ja toimintakuntien lisäys. Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus Osk Tuotettavat palvelut; Ilmoituksenvaraiset palvelut/sosiaalialan muut palvelut/muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta. Toimintakunnat, Aura, Koski Tl, Marttila, Masku, Naantali, Pöytyä Ratkaisu: Aluehallintovirasto päättää, että palvelujen tuottaja Metodi - Psykologi- ja sosiaalialan osaamiskeskus Osk:n ilmoittamat sosiaalipalvelujen muutokset talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti, kuitenkin siten, että neuropsykologista valmennusta ei merkitä rekisteriin. Valvira Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Hakija/Palvelujen tuottaja: Amorinranta Oy, Rantatie 3 C, Korkeakoski. Hakija on pyytänyt lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen mm seuraavasti:. 2. Palveluja tuottava toimipaikka Amorinranta Oy, Kauppiaskadun vastaanotto, Kauppiaskatu 9 a A 17, Turku. Tuotettavat palvelut: Terapeuttinen toiminta Psykoterapia toimipaikassa Psykoterapia potilaan kotona/asiakkaan tiloissa Toimintakunnat mm: Masku, Mynämäki, Nousiainen Valviran ratkaisu: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää palvelujen tuottaja Amorinranta Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti Toiminnan aloittamispäivä: Ehdotus: (kyj) Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Ei muita asioita.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 119 Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Ruutontie 2-4, Masku Pykälät: 119 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 7/ Telefax sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen

Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/2015 140 Yhtymähallitus Aika 27.05.2015 klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 25.03.2014 klo 12:30-14:12 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot