Perusturvapalvelujen asiakasmaksut (poikkeukset alkamispäivään merkitty ao. kohtaan)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvapalvelujen asiakasmaksut. 1.2.2008 31.7.2008 (poikkeukset alkamispäivään merkitty ao. kohtaan)"

Transkriptio

1 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut / LIITE 191 Perusturvapalvelujen asiakasmaksut (poikkeukset alkamispäivään merkitty ao. kohtaan)

2 2 KOTI- JA LAITOSHOITO KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. Kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa, jos sitä annetaan vähintään kerran viikossa. Mikäli palvelu kestää vähintään yhden (1) kuukauden, määritellään asiakkaalle säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu. Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu sekä tukipalvelut. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. Asiakasmaksuasetuksen 3 :n perusteella jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Kuukausimaksu voi olla enintään asetuksessa määritellyn maksuprosentin (35 %) osoittama euromäärä palvelun käyttäjän asetuksessa määritellyn tulorajan (445 euroa) ylittävästä kuukausitulon osasta. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko: Tuloraja /kk ( * Tuettu h/kk Tuettu h/kk Tuettu h/kk Valvottu h/kk Valvottu h/kk Valvottu h/kk Henkilö-määrä Tehostettu 61 h/kk (** % % % % % % % *) asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja **) asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti Säännöllisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon (käynnit vähintään 1 x /viikko) kuukausimaksu määritellään perheen koon, asiakkaan bruttotulojen sekä palveluun käytetyn ajan perusteella. Mikäli asiakkaan kunnossa tapahtuu muutos, maksu arvioidaan uudelleen kuukauden kuluttua muutoksesta. Uusi maksu määrätään uudelle asiakkaalle yhden kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta.

3 Tilapäinen kotihoito Muusta kuin jatkuvasta kotihoidon palvelusta peritään käyntimaksua seuraavasti: - käynti alle 2 tuntia 7,00 - käynti 2-5 tuntia 14,00 - käynti yli 5 tuntia 21,00 Erityisestä syystä voidaan tapauskohtaisesti käyttää kuukausimaksutaulukkoa. Tilapäinen käyntimaksu peritään myös turvapuhelinkäynnistä. Tilapäinen kotisairaanhoito - lääkärin kotikäynti 11,00 - muun henkilön kotikäynti 7,00 Tilapäistä kotisairaanhoidon maksua ei peritä jatkuvan kotisairaanhoidon piirissä olevalta. Turvapuhelimet - turvapuhelinmaksu 14,00 /kk Ateriahinnat - ateriapäivä /kk (sis. aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala) 350,00 /kk - ½- ateriapäivä/kk (sis. aamupala, lounas/päivällinen, päiväkahvi ja illallinen) 240,00 /kk Tukipalvelut - ateriapalvelu (kotiinkuljetus) 6,30 - aamupala vanhustentalolla 1,90 - pyykkipalvelu 2,60 /kg - asiointipalvelu 3,00 /kerta Palveluasuminen Palveluasumisen perusmaksu - tuettu asuminen 45 /kk - tehostettu asuminen 55 /kk Palveluasumisen palvelumaksu (kuukausimaksu) määräytyy kotihoidon kuukausimaksutaulukon mukaisesti: 35 % tulorajan (1 henkilö) 445 / kk ylittävästä osasta. Lyhytaikainen palveluasuminen - asumispäivän hinta 25,00 /vuorokausi 3 Palveluasuntojen vuokra (sisältää sähkön ja veden) sähkön osuus 0,48 Revonkodin vuokra (sisältää sähkön ja veden) 8,40 /m²/kk, josta 10,00 /m²/kk, josta

4 4 sähkön osuus 0,48 Päivätoiminta 12,00 /päivä - lisäksi kuljetusmaksu 2,60 /yhdensuuntainen matka OMAT LAITOSPALVELUT Lyhytaikainen laitoshoito Hoidosta ja ylläpidosta 26 /vrk mukaan lukien lähtöpäivä. Maksu-katon täyttymisen jälkeen peritään 12 hoitopäivältä vapaakortin voimassaoloaikana. - Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän (7). - Maksua ei peritä mielenterveyslain 9 :n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 :ssä tar koitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. Päivä- ja yöhoidon maksu - päivähoito 12,00 /vrk - yöhoito 12,00 /vrk Pitkäaikainen laitoshoito - 80 % nettotulosta - kuitenkin siten rajattuna, että käyttövaraksi on jätettävä vähintään 80 /kk tai jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva henkilö saa rintamalisää, on käyttövara 80 + rintamalisä/kk Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisoiden yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäai-kaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 40 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä vähintään 80 /kk. - pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan laitoshuollon alkamisesta lukien sellainen henkilö, jonka laitoshuollon voidaan arvioida kestävän pitempään kuin kolme kuukautta. Lääketieteel-linen arvio hoidon kestosta on tehtävä mahdollisimman pian. Kohtuullisena voidaan pitää, että arvio tehdään kahden (2) viikon sisällä hoidon alkamisesta. - Maksun periminen keskeytyy viisi (5) poissaolopäivää ylittävältä osalta. - Maksut tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

5 5 Omaishoitajan lakisääteinen vapaan aikaiset palvelut Niistä palveluista, joita kunta järjestää hoidettavalle sosiaalihuoltolain 27 b :n 2 momentissa tarkoitetun omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voidaan periä hoidettavalta enintään 9 euroa vuorokaudelta sen estämättä, mitä maksun määräytymisperusteista tai määrästä muualla laissa tai asetuksessa säädetään. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a :ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella. SOSIAALITYÖ JA VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Asiointi- ja virkistysmatkat Työ- ja opiskelumatkat - Asiakkaan omavastuu peritään kaikista matkoista julkisen liikenteen linja-automaksun suuruinen hinta, jonka asiakas maksaa itse kuljettajalle. Kehitysvammaisten hoitokodin maksu saakka - Pitkäaikainen hoito (sama kuin kotija laitoshoidon vastaava maksu) Tilapäinen (lyhytaikainen) hoito 26,00 /vrk (sama kuin koti- ja laitoshoidon vastaava maksu) Hoidosta ja ylläpidosta 26 /vrk mukaan lukien lähtöpäivä. Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään 12 hoitopäivältä vapaakortin voimassaoloaikana. Kehitysvammaisten asumispalvelut (Revonkoti) - Osittainen ylläpitomaksu (sis. ateriat) 12,00 /vrk - Tilapäishoitomaksu 24,00 /vrk - Tilapäishoitomaksu (alle 5 tunnin) 12,00 /vrk - Omaishoitajan lakisääteisestä vapaasta johtuva maksu 9,00 /vrk - Vuokra (sis. sähkön ja veden) 10,00 /m²/kk, josta sähkön osuus 0,48 Työkeskuksen maksut - Ylläpitomaksu 4,70 /vrk Kuntouttava päivätoiminta - osittainen ylläpitomaksu 4,70 /vrk

6 6 kotoa tai esim. asumispalvelujen piiristä (ei kuitenkaan laitoshoito) tulevilta asiakkailta Kehitysvammaisten tukiasunnot (Harjukoti) - tukiasuntojen vuokra 5,80 /m 2 /kk Muut sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut (ostopalvelu) alkaen Palvelumaksu (kuukausimaksu) määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon mukaisesti: 35 % tulorajan 445 /kk (1 henkilö) ylittävästä osasta Tilapäishoitomaksu 12,00 /vrk - Päivätoiminta 7,50 /päivä Putaan Puhtipajan pienpalvelumaksut - pienpalvelumaksu/päivä 41,50 / 6,5 tunnin työpäivä - pienpalvelumaksu/tunti 7,25 /tunti hinnat sisältävät alv:n 22 % TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO LÄÄKÄREIDEN JA HOITAJIEN VASTAANOTOT Terveyskeskusmaksu 22 vuosimaksu. Maksu on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu. - Jos asiakas ei ole maksanut vuosimaksua, peri tään häneltä 11 /käyntikerta käyntikertojen lukumää rästä riippumatta. Yhteispäivystyksessä peritään arkisin kello välisenä aikana 11 /käyntikerta, ellei asiakkaan vuosimaksu ole voimassa käyntipäivänä. Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta 6 hoitokerralta. Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta eikä rintamalisän saajilta. Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 27. Sairaankuljetus Kulloinkin voimassa olevan asetuksen ja sairaankuljetussopimuksen mukaiset maksut.

7 7 Sarjassa annettavat hoidot / lääkinnällinen kuntoutus Sytostaattitiputus, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 6,00 /kerta - Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettava psykoterapia, puheterapia, fysioterapia, toiminta- ym. terapia. Enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 6,00 /kerta - Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettu ryhmähoito, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 2,00 /kerta Em. maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta. Lääkärintodistusmaksut A. Maksulliset todistukset ja lausunnot ja niihin liittyvät poikkeukset B-lausunnot Niistä B-lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, peritään 27 :n maksu. B-lausunto tulkitaan hoitoon liittymättömäksi silloin, kun se kirjoitetaan eläke-etuuksia sekä erityiskorvattavia lääkkeitä varten ja yleensä kuntoutusta (paitsi ns. lääkinnällinen kuntoutus mukaan lukien rintamaveteraanien kuntoutus) varten. Edelleen hoitoon liittymättömiä B-lausuntoja ovat esim. verotus- tai vakuutusetuuden saa mista varten taikka yleensä potilaan/ asiakkaan pyytämiä muita kuin edellä lueteltuja tarkoituksia varten lausunnot esim. viranomaisia varten tai vahingon aiheuttajilta vaadittavaa korvausta varten B-lomakkeelle laadittu lausunto. T-lausunto/todistus T-lausunnosta tai vastaavista (esim. oppilai tosten lomakkeet) lausunnoista peritään aina todistusmaksu (27 ). Myös puolustusvoimia varten kirjoitettavasta lausunnosta (T- tai SA Lääk lomake) peritään todistusmaksu (27 ) silloin, kun lausunto kirjoitetaan muul loin kuin kutsuntatarkastuksen yhteydessä (esim. haettaessa suorittamaan asevelvolli suutta vapaaehtoisena). Kutsuntatarkastuksessa (joukkotarkastuksessa tai kutsuntatilaisuudes sa) kirjoitettavasta SA Lääk lausunnosta ei peritä maksua. Jos kutsuntatarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan T-lausunto tai lääkä rintodistus ajokorttianomusta varten, se on maksullinen (27 ). Vastaavasti maksullisia ovat myös koulu-laisten terveystarkastuksen yhteydessä kirjoitettavat lausunnot/ todistuk set. E-lausunto E-lausunto on aina maksullinen (27 ).

8 8 Ajokorttitodistus Ajokorttihakemusta varten kirjoitettava lääkärintodistus on aina maksullinen (38 ) Lausunto steriloimista varten Lausunto steriloimista (ST 1-lomake) varten on maksullinen (27 ), paitsi silloin kun steriloimisen syy on sairaus. C-todistus MUUT TODISTUKSET Erilaisten tukien (esim. lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuet) hakemista varten tarvittava C-todistus maksaa 27. Rokotustodistus Rokotustodistus on maksullinen (27 ) esim. silloin, kun se kirjoi-tetaan rokotuksesta, joka annetaan ulkomailla työskentelyä tai ulkomaille matkustamista varten. Joukkorokotuksen yhteydessä annettava todistus on maksuton. Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto Oikeustoimikelpoisuutta koskevalla lausunnolla tarkoitetaan esim. testamentin tekoa tai avioliittolupaa. Lausunnosta peritään 27 :n maksu. Muut oikeusviranomaisille menevät lausunnot Kaikki oikeusviranomaisia / oikeudenistuntoa varten kirjoitettavat todistukset ja lausunnot (esim. pahoinpitelyvammoista ja väkisinmakaamisesta) ovat maksullisia (25,73 ). Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen perusteella, on palkkio kuitenkin 16,25. Todistus matkatoimistoa varten Todistus sairaudesta, joka estää matkalle lähdön tai on aiheuttanut sen keskeytyksen, on maksullinen (27 ). Muut todistukset Auraustodistus, todistus asunnonhakua varten (9 ) ja lausunto terveydentilasta (27 ). Holhoustoimiasioissa asianomaisen henkilön omasta tai hänen omaisensa aloitteesta annettavasta lääkärinlausunnosta peritään 27 :n maksu. B. Maksuttomat todistukset ja lausunnot Maksuttomia todistuksia ja lausuntoja ovat edellä lueteltujen poikkeuksien lisäksi: Todistukset sairaanhoidon tms. järjestämiseksi:

9 9 - Sva- todistus ja svb- todistus työntekijän sairauslomaa varten - SE-todistus työntekijän sairaslomaa tai sairaan lapsen hoitolomaa varten, - Todistus sairauden vuoksi saattajasta/muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeellisuudesta, - Lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten (esim. M1 -lomake ja normaalit sairaalalähetteet), - Lausunto raskauden keskeyttämistä varten (R1 -lomake, olipa syy mikä ta hansa laissa mainittu). ns. nuorison terveystodistus, - Äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta, Kuolintodistus. Maistraatin pyynnöstä annettu lääkärinlausunto edunvalvonnan selvittämistä varten on maksuton (holhoustoimilaki 442/ ). Psykiatristen palvelukotien asiakasmaksut (ostopalvelu) alkaen - Palvelumaksu (kuukausimaksu) määräytyy säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukon mukaisesti : 35 % tulorajan 445 (1 henkilö) ylittävästä osasta - Tilapäishoitomaksu 12,00 /vrk SUUN TERVEYDENHUOLTO Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä. Rintamatunnuksen omaavilta ei peritä maksua: - tarkastuksesta - ehkäisevästä hoidosta (SV-koodit, joissa kymmenluku 1) - protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään

10 10 yli 15-vuotiailta 27,00 Perusmaksu käynniltä: - perushoidosta 7,00 - erikoishammaslääkärin hoidosta 11,00 Perusmaksun lisäksi voidaan tutkimuksesta ja hoidosta periä voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä enintään seuraavat taksat: 1) Tutkimukset Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 5,00 Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista: - hammaskuvalta 5,00 leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 11,00 2) Ehkäisevä hoito Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 5,00 3) Sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: Vaativuusluokka 0-2 5, , , , ,00 4) Proteettiset toimenpiteet proteesin huolto: pohjauksella 32,00 korjaus 22,00 - akryyliosa- ja kokoproteesi 107,00 - kruunut ja sillat hampaalta 107,00 - rankaproteesi 130,00 RÖNTGEN Kuvattu anatominen alue tai kokonaisuus kirjataan yhdeksi tutkimukseksi. Tutkimus voidaan kirjata laajaksi, kun sen kustannukset ajan tai materiaalin käytön osalta oleellisesti lisääntyvät yksikön tavanomaiseen tutkimustapaan verrattuna. Lisän on oltava vähintään 50 %. Tyypillisiä tapauksia ovat kuvien valmistumi-

11 11 sen jälkeen diagnoosin selvittämiseksi pyydetyt lisäprojektiot. Jos * -merkillä varustettu tutkimus aiheuttaa mainitun lisän perustutkimukseen voidaan tutkimus kirjata laajaksi, esimerkiksi olkanivel ja olkapää + lapaluu + solisluu = olkanivelen laaja natiiviröntgen. Tutkimus kirjataan molemminpuoliseksi aina kun kummankin puolen kuvat otetaan parillisista luista tai nivelistä. Esimerkiksi nilkan natiiviröntgen NH1AA ja nilkkojen natiiviröntgen NH1DA. Pitkä luu ja sen toisen pään nivel lasketaan yhdeksi tutkimukseksi, esim. sääri ja nilkka. Nimikkeissä röntgentutkimus-sana on lyhennetty muotoon: Röntgen, joka tarkoittaa röntgentutkimusta ilman varjoainetta. Koodi Hinta XX1AW Radiologin lausunto muualla otetusta röntgenkuvasta 20,00 Digitaalisen röntgenkuvan tulostus potilaan käyttöön 5,00 ( ) Pään natiiviröntgentutkimukset AA1AA 5161 Kallon natiiviröntgen 37,00 AA3AA 5163 Kasvonluiden natiiviröntgen* 30,00 AA4AA 5164 Sellan natiiviröntgen* 30,00 CA1AA 5168 Silmäkuopan ja näköhermon luukanavan natiiviröntgen, orbita 30,00 DC1DA 5169 Korvien natiiviröntgen 30,00 DH1AA 5182 Nenän natiiviröntgen 30,00 DM1AA 5166 Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen 30,00 DM1QA 5166 Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi suunta (esiin. kuutamokuva) 25,00 EB1HA 5176 Hampaiston ja leuan panoraamtomografia (ortopantomografia) 30,00 EB1MA 5178 Lateraalikallo (kefalometria) 33,00 EG1AA 5172 Leukanivelten natiiviröntgen 33,00 EM1AA 5167 Kitarisaröntgen 30,00 Kaulan ja rintakehän natiiviröntgentutkimukset GA5AA 5138 Kylkiluiden röntgen 33,00 GA5DA 5138 Kylkiluiden röntgen, molemmat puolet 66,00 GA6AA 5139 Rintalastan natiiviröntgen 33,00 GA7AA 5140 Steinoklavikulaarinivelten natiiviröntgen 33,00 GB1AA 5334 Henkitorven natiiviröntgen (trakea) 33,00 GD1AA 5311 Keuhkojen natiiviröntgen (thorax) 37,00 GD1BA 5312 Keuhkojen laaja natiiviröntgen 42,00 GD1PA 5310 Keuhkojen röntgen, yksi projektio 30,00 esim. pa

12 12 GD1QA 5315 Keuhkojen röntgen makuuasennossa 37,00 Vatsan ja lantion natiiviröntgentutkimukset JN3AA 5402 Vatsan natiiviröntgen (sis. thx pa) 52,00 JN3CA 5403 Vatsan tai lantion alueen suppea röntgen pikkulantio, kierukan paikantaminen, ummetusvatsan kuvaus 30,00 KH1AA 5602 Virtsateiden natiiviröntgen 30,00 Selkärangan natiiviröntgentutkimukset NA1AA 5131 Kaularangan natiiviröntgen 41,00 NA1BA 5131 Kaularangan laaja natiiviröntgen 62,00 NA1EA 5134 Kaularangan röntgen taivutuskuvat* 45,00 NA2AA 5132 Rintarangan natiiviröntgen 41,00 NA3AA 5133 Lannerangan natiiviröntgen 41,00 NA3BA 5133 Lannerangan laaja natiiviröntgen 62,00 NA3CA 5147 Lannerangan röntgen viistokuvaus* 45,00 NA3EA 5134 Lannerangan röntgen taivutuskuvat 45,00 NA3SA 5148 Lannerangan röntgen seisten* 45,00 NA4AA 5135 Ristiluun röntgen* 33,00 NA5AA 5136 Häntäluun röntgen* 33,00 NA6AA 5142 Ristinivelten (SI-nivelten) röntgen* 33,00 NA6FA Ristinivelten (SI-nivelten) rasitus- 41,00 tutkimus (Chamberlain) Raajojen natiiviröntgentutkimukset NB1AA 5101 Olkanivelen ja olkapään natiiviröntgen 33,00 NB1BA 5101 Olkanivelen laaja natiiviröntgen 42,00 NB1DA 5101 Olkanivelten natiiviröntgen 52,00 NB3AA 5102 Solisluun röntgen* 30,00 NB3DA 5102 Solisluiden röntgen 45,00 NB4AA 5103 Lapaluun röntgen* 33,00 NB4DA 5103 Lapaluiden röntgen 52,00 NB5AA 5101 Olkalisäke-solisluunivelen (AC-nivel) natiiviröntgen* 30,00 NB5EA 5201 Olkalisäke-solisluunivelten (AC-nivel) Rasitustutkimus 41,00 NB6AA 5104 Olkavarren röntgen 33,00 NB6BA 5104 Olkavarren laaja röntgen 42,00 NB6DA 5104 Olkavarsien röntgen 52,00 NC1AA 5105 Kyynärnivelen natiiviröntgen 33,00 NC1BA 5105 Kyynärnivelen laaja natiiviröntgen 42,00 NC1DA 5105 Kyynärnivelten natiiviröntgen 52,00 NC2AA 5106 Kyynärvarren röntgen 33,00 NC2BA 5106 Kyynärvarren laaja röntgen 42,00 NC2DA 5106 Kyynärvarsien röntgen 52,00 ND1AA 5107 Ranteen natiiviröntgen 33,00 ND1BA 5107 Ranteen laaja natiiviröntgen 42,00 ND1DA 5107 Ranteiden natiiviröntgen 52,00

13 13 ND1RA 5107 Ranteen yksittäisen luun erilliskuva* 33,00 ND2AA 5108 Käden ja sormien röntgen 33,00 ND2DA 5109 Käsien röntgen 52,00 NE1AA 5141 Lantion röntgen 33,00 NF1AA 5111 Lonkan röntgen tai iso ap-kuva molemmista lonkista (artoosi, kipua) 33,00 NF1BA 5111 Lonkan laaja röntgen 42,00 NF1DA 5111 Lonkkien röntgen (3-4 kuvaa) 52,00 NF3AA 5112 Reiden röntgen 33,00 NF3DA 5112 Reisien röntgen 52,00 NG1AA 5113 Polven natiiviröntgen 33,00 NG1BA 5113 Polven laaja natiiviröntgen 42,00 NG1DA 5113 Polvien natiiviröntgen 52,00 NG2EA 5114 Polvilumpioiden röntgen, mountain view* 33,00 NG4AA 5115 Säären röntgen 33,00 NG4DA 5115 Säärien röntgen 52,00 NH1AA 5116 Nilkan natiiviröntgen 33,00 NH1BA 5116 Nilkan laaja natiiviröntgen 42,00 NH1DA 5116 Nilkkojen natiiviröntgen 52,00 NH2AA 5117 Kantapään röntgen* 33,00 NH2BA 5117 Kantapäiden röntgen* 52,00 NH3AA 5118 Jalkaterän ja varpaiden röntgen 33,00 NH3DA 5119 Jalkaterien röntgen 52,00 NJ3NA 5144 Raajojen pituuseromittaus, natiiviröntgen 42,00 NK4EA 5201 Nivelen rasitustutkimus tai vastaava, natiiviröntgen 42,00 NK6MA 5121 Luustoikä käden tai kyynärpään kuvasta 33,00 QX2XA Pehmytosan muu röntgentutkimus 33,00 Ultraäänitutkimukset JN1AE Ylävatsan ultraääni 67,00 JN3AE Abdomenin ultraääni 86,00 JN2AE Alavatsan ultraääni 67,00 KA1AE Munuaisten ultraääni 58,00 KF8AE Kivespussin ultraääni, perkutaaninen 67,00 KC1AE Virtsarakon ultraääni 50,00 KC1EE Jäännösvirtsan ultraääni 50,00 KH1AE Virtsaelinten = urologinen ultraääni 77,00 LC3AE Ehkäisykierukan paikantaminen uä:llä 58,00 LX1XE Kohdun ja sivuelinten tutkimus uä:llä 67,00 MA1AE Varhais- ja loppuraskauden ultraääni 50,00 MA2AE Raskaudentilan uä (17-20 rask.vko) 77,00 PD1AE Vatsa-aortan ultraääni 58,00 NB1AE Olkanivelen ultraääni 67,00 NF1AE Lonkkanivelen ultraääni 67,00 NG1AE Polvinivelen ultraääni 67,00 NH1AE Nilkkanivelen ultraääni 67,00 EP1AE Kaulan ultraääni 77,00

14 14 BA1AE Kilpirauhasen ultraääni 58,00 EL3AE Sylkirauhasen ultraääni 58,00 NK1XE Pehmytosan uä lihaksen, jänteen tms. uä 67,00 HA1AE Rintarauhasen ultraääni 67,00 PH2AE Alaraajalaskimoiden uä 67,00 XX2AT Lääkeinjektio uä-ohjattuna 67,00 QX3HE Pinnallisen resistenssin uä 67,00 XW1AT ONB pinnalliseen elimeen uä-ohjattuna (ei sis. uä-tutk.) 58,00 ( * XX9TT Olkapään kalkkihuuhtelu 100,00 XX9XT Uä-tutk. + punktio/onb pinnalliseen elimeen 77,00 ( * *) asiakas maksaa sytologisen näytteen tutkimuksen hinnan PÄIVÄHOITO Päivähoidon maksut ovat seuraavat: Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäis-tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat: Perheen koko Tuloraja euroja Korkein henkilöä kuukaudessa maksuprosentti , , ,9 Perheen muista kuin kahdesta päivähoitoikäisestä lapsesta määräytyvää per-

15 15 heen tuloista vähennettävä määrä on 89 lasta kohden. Lasta koskevan alimman maksun määrä on 18. Ylin perittävä maksu on 200 kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 180 kuukaudessa. Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi, ja kolmannen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Kuukausimaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot. Jos lapsi on osapäivähoidossa tai lapsen hoitoaika muutoin jatkuvasti päivittäin, viikoittain tai kuukausittain on säännönmukaista kokopäivähoidon hoitoaikaa merkittävästi lyhyempi, kunnan tulee päättämänsä perustein periä hoitoaikaan suhteutettu 2-4 momentissa säädettyä kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Päivähoidon maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, kunnat voivat päättää päivähoidosta perittävän maksun huomioiden kuitenkin maksuton esiopetus. Poikkeukset säännönmukaisesta kuukausimaksusta Haukiputaalla: 1. Mikäli etukäteen sovittujen hoitopäivien tarve on säännöllisesti sama ja vähintään 3 kuukauden ajan säännönmukaista hoito-aikaa pienempi, peritään hoitomaksu päivämaksuna. Päivämaksu lasketaan perheen tulojen ja koonmukaisesta kuukausimaksusta käyttämällä jakajana lukua 20. Käytettävistä hoitopäivistä tehdään sopimus etukäteen. Muutoin peritään koko kuukauden hoitomaksu. 2. Enintään viisi tuntia päivässä kestävästä osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta. 3. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen yli viisi (5) tuntia kestävästä päivähoidosta peritään kokopäivähoidon maksu. 4. Avoimen päiväkodin kuukausimaksu on 10 /lapsi. 5. Jos varahoitopaikka varataan päiväkodin kiinnioloajaksi tai perhepäivähoitajan loman ajaksi, peritään päivähoitomaksu ko. päiviltä, vaikka paikkaa ei käytettäisikään. 6. Jos lapselle haettua ja myönnettyä hoitopaikkaa ei oteta vastaan eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen kunnan päätöksen mukaisen hoitosuhteen alkamista, peritään puolet kuukausimaksusta. 7. Päivähoitomaksuissa hyvitetään ennalta ilmoitettu yksi (1) yhtäjaksoinen, vähintään kahden (2) viikon mittainen poissaolo hoidosta ke-

16 16 sän ajalta ( ). 8. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan kirjatun kuntouttavan päivähoidon osuudeksi katsotaan pääsääntöisesti enintään viisi (5) tuntia / päivä. (Perusturvaltk )

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen 1 Liite 4/Perusturvaltk. 20.1.2011 10 YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta 91200 YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET 2 Kunnallisista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 1. AVOPALVELUMAKSUT... 2 1.1 KOTONA ANNETTAVA PALVELU... 2 1.2 TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN

ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN 2 (27) Sisällys SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN,... 4 1 AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3...4

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen. Kotihoito 2015. Tukipalvelut 2015. Ateriapalvelu. Kotihoito Palveluseteli 27,00 1.3.2015 alkaen/lisäys 1.8.2015 alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito 2015 Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,40 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto 2,10 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito

Lisätiedot