IKÄKASTE ÄLDRE KASTE HANKKEEN TUOTOKSIA Koottu hankkeen tavoitekokonaisuuksittain, lokakuu 2011 Projektijohtaja, Vuokko Lehtimäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKÄKASTE ÄLDRE KASTE HANKKEEN TUOTOKSIA Koottu hankkeen tavoitekokonaisuuksittain, lokakuu 2011 Projektijohtaja, Vuokko Lehtimäki"

Transkriptio

1 IKÄKASTE ÄLDRE KASTE HANKKEEN TUOTOKSIA Koottu hankkeen tavoitekokonaisuuksittain, lokakuu 2011 Projektijohtaja, Vuokko Lehtimäki

2 Prosessikuvaukset (QPR): Muistioireisen hoito ja palveluketju, Omaishoito, Ikääntyvän päihdeongelmaisen hoitopolku, Asiakasohjaus (Etelä Pohjanmaa, Päijät Häme, Hämeenlinna) Ikääntymispoliittinen strategia (Seinäjoki, kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Loppi) Ikäihmisten perhehoito: perhehoitajien ennakkovalmennus koulutusmalli, toimintaohje kunnille, perhehoidon käynnistäminen mallinnus, lyhytaikaisen perhehoidon malli Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tiedontuotannon malli (Seinäjoki) Päiväkeskuspalvelut osana kotihoitoa malli Sähköinen muistisairaiden hoito ja kuntoutussuunnitelma Maakunnallinen muistihoitajaverkosto toimintamalli (Päijät Häme) Kulttuurikaari toimintamalli kulttuuri, vapaa aikatoimintojen palvelukokonaisuuksista liitettäväksi palvelusopimuksiin 1.Palvelurakenteiden ja prosessien kehittäminen Kehittämistyöllä tavoitellaan ikäihmisten laatusuosituksen mukaista palvelurakennetta kuntiin, tuetaan hankekuntia tässä muutostyössä sekä kokeillaan uusia toimintatapoja ja palvelukonsepteja ikäihmisten palveluissa. Seniorineuvola malli Pohjanmaan Rannikkoseudulle (ruotsi, suomi, Äldrecentrum) Ennaltaehkäisevän vanhustyön suunnitelma (Janakkala, Hattula) Kulttuurisuunnitelma osana laitoshoidon hoito ja palvelusuunnitelmaa Kotiutusprosessin mallinnus (Seinäjoki) Palvelurakenneindikaattorien kehittyminen , selvitys Kotihoidon kriteerit uuteen kuntaan (Seinäjoki), kuntayhtymään (JIK), seutukuntaan (Riihimäen seutu) Päiväkeskuskuljetusten logistiikkaselvitys Kotihoidon henkilöstön osaamiskartoitus, toimenkuvat uuteen kuntaan (Seinäjoki), kuntayhtymään (JIK) Kotihoidon prosessit ja toimintamallit uuteen kuntaan (Seinäjoki) sekä kuntayhtymään (JIK) Senioribarometri; suomenkielinen, ruotsinkielinen (Seinäjoki, K5, Bergö, Maalahti) Asiakasohjausyksikön mallinnus tilaaja tuottaja organisaatiossa (Hämeenlinna) Yksityiset kulttuuripalvelujen tuottajat osaksi palveluketjua Paikallisia selvitystöitä, tukiprosesseja, koulutuksia, valmennuksia, asiakasprosessien mallinnuksia, rajapintatarkasteluja, RAI selvitykset

3 Muistisairaille ja omaisille ensitietopäivät ja sopeutumisvalmennus, yhteistyö muistiyhdistyksen kanssa Ikääntyneiden voimavarakartoitukset, voimavarapuu malli Toimintaohje muistisairaan ajanvarauskäytäntöön Muistioireisen varhaisen tukemisen malli (Seinäjoki) Käsikirja lyhytaikaishoidon asiakkaille ja omaisille (Riihimäki) Prosessimallinnukset yhteistyössä omaisten, järjestöjen kanssa Kokeileva Sosiaalinen sirkus pitkäaikaishoivassa toimintamalli Muistisairaan omaiselle arkikuntoutus opas, ravinto opas Ruotsinkielinen ikäihmisen ravinto opas (Äldrecentrum) Ikääntyneiden vertaisohjattu kerhotoiminta Ikääntyneiden vertaisohjattu liikuntatoiminta (Forssa) Arjen aktivointi malli kotihoitoon, asumispalveluihin Sähköinen palveluopas SeutuSeniori (Forssa) 2.Asiakaslähtöisyys ja ikäihmisten osallisuus Lisätään ikääntyvän asiakkaan mahdollisuuksia osallistua itseään koskevaan hoivan, hoidon sekä palvelujen suunnitteluun ja päätöksentekoon, tuetaan yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa, vahvistetaan ikäihmisten sosiaalista turvallisuutta sekä luodaan ikäihmisille mahdollisuuksia osallistua erilaisten yhteisöjen toimintaan. Arjen elävöittämisen toimintamalli pitkäaikaishoivaan (Hämeenlinna) Taloyhtiöiden (ikääntyvät asukkaat) omaehtoinen toiminta toimintamalli (Hämeenlinna) Kuntouttavan toiminnan vertaiskehittäminen (Riihimäen seutu) Alueellinen vanhusneuvoston toimintamalli (Österbotten) Runo ja musiikkipilotit (Tampere, Kanta Häme) Valokuva, ääni, muistelupilotit (Tampere, Kanta Häme) Kirjaston elämykselliset toimintamuodot laitos, päiväkeskustoiminnoissa Ruotsinkielinen eettinen käsikirja kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön Museon sovellut palvelut hoitolaitoksiin Omaisyhteistyön käsikirja pitkäaikaishoivaan siirtyville ikäihmisille ja heidän omaisille (Hämeenlinna) Dementia passi, koulutusmalli kansalaisille kohdata eri tilanteissa muistisairas vanhus (Äldrecentrum) Paikallisia palvelukyselyjä, tyytyväisyyskyselyjä, valmennusta, koulutusta, BIKVA arviointi, teemalliset omaisten Illat, senioribarometrit, Ystäväpiiri toiminta

4 Koulutusta, valmennusta kotihoidon johdolle (Tampere, Kanta Häme) Asiakasohjausta ja kotihoitoa tukeva Ilo palvella koulutus (Tampere, Orivesi) Kotihoidon laadukas johtoryhmä koulutus Dementia avainosaaja koulutus Henkilöstön vertaisverkostot päivätoiminta, asumispalvelut Esteetön ympäristö koulutus Yhteistyökoulutukset Ikäinstituutin kanssa Vuorovaikutus ja viestintä koulutusta esimiehille (Tampere, Kanta Häme) Gemensam kompetensutveckling för ledare och personal av olika kategorier studiecirkel, mentorsskapsprocesser (Äldrecentrum) Opiskelijaharjoittelut "Framtidsminnen" som metod för personalutveckling (Äldrecentrum) 3. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja henkilöstön saatavuus Ammattihenkilöstön osaamista vahvistetaan, tuetaan tarkoituksenmukaista tehtävärakennemuutosta sekä tavoitellaan asiakaskunnan vaativuutta vastaavaa henkilöstömitoitusta ikäihmisten palveluissa. Perhehoitajavalmennus Säännöllisesti kokoontuvat ammattilaisfoorumit; fysioterapeutit, muistihoitajat, sosiaalityöntekijät, ravitsemushenkilöstö (Äldrecentrum) Ystäväpiiri toiminnan kouluttaja koulutukset päiväkeskuksiin, palveluasumiseen Yhteistyökoulutukset Vanhustyön keskusliiton kanssa Ruotsinkielinen käsikirja ikääntyneen masennuksen Tunnistamiseen (Äldrecentrum) Geriatrisen tietämyksen Vahvistaminen Palvelujen tuotteistamiskoulutus Geriatrin ja muistihoitajan konsultaatiokanava Vertaisohjaajakoulutukset vapaaehtoisille RAI osaamisen vahvistaminen (Tampere, Etelä Pohjanmaa, Österbotten) Osaamiskartoitus päihde mielenterveys osaamisesta kotihoidon henkilöstölle (Kanta Häme, Etelä Pohjanmaa) Kotihoidon henkilöstön osaamiskartoitukset (Seinäjoki, JIK) Päihde mielenterveys koulutus kotihoitoon massaluentoina Välittäjä hankkeen kanssa (Kanta Häme, Etelä Pohjanmaa) Kotihoidon henkilöstön toimenkuvat (Seinäjoki, JIK) Omaisyhteistyön kehittämiskoulutus pitkäaikais ja lyhytaikaishoivan henkilöstölle (Kanta Häme, Österbotten) Taide, kulttuuriosaamisen kehittäminen ja tukeminen pitkäaikaishoivassa sekä palveluasumisessa (Tampere, Kanta Häme, Österbotten) Muistihoitajaverkoston kehittäminen ja koulutus Toimintakulttuurin muutosvalmennus laitoshoidon purku (Kanta Häme, Österbotten) Työhyvinvoinnin kehittäminen (Tampere, Österbotten) Paikalliset toiminnalliset, osallistavat työmenetelmät, toimintakykyä tukevat menetelmät, kuntouttava työote kotihoitoon, ravitsemusosaaminen

5 Esteettömyys osaamisen vahvistaminen kotona asuvien luona työskenteleville Ikääntyvän asunnon muutostöiden TOP5 listaus Vuorovaikutteinen internetliittymä Ikälinja päiväkeskuksiin Hissittämiskampanja vanhoihin, hissittömiin senior asukkaiden kerrostaloihin Omaehtoisen taloyhtiötoiminnan kehittäminen asukasyhdistysten kanssa (Hämeenlinna) Apuvälineistä ja hyvinvointiteknologiasta tiedottaminen ikäihmisille ja omaisille; muistiapuvälineviikko Vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutus 4. Asuin ja elinympäristön kehittäminen toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaksi Ikäihmisten asuin ja elinympäristön kehittämisessä otetaan huomioon esteettömyys ja virikkeellisyys, hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa sekä kehitetään uusia toimintamalleja, joiden avulla edistetään kotona asuvien ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Päiväkeskustoimintojen sisältöjen monipuolistaminen; musiikki, draama, taide, sosiokulttuuriset työpajat (Kanta Häme, Österbotten) Koukkuniemen ulkoilureitistön kehittäminen Vapaaehtoisten liikuntakummien Tietämyksen lisääminen muistisairaiden ulkoiluttajiksi Päiväkeskuspalvelujen logistiikkaselvitys Äldrecaféer (Äldrecentrum) Selvitys teknologiaa hyödyntävän keskitetyn lääkejakelun kehittämisestä (Seinäjoki) Yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa; kaatumisen ehkäisy, liikunta,terveysliikunta

6 Pysyvä kulttuuri ja virikepalvelut huomioon ottava toimintamalli Oppilaitosyhteistyö, Opinnäytetyöt: Eila Mäntysaari & Karoliina Koivisto, Sais edes sen aikaan, että jokainen omainen tajuais, että he voivat lähestyä hoitajia. HAMK (2011) Satu Seppänen, Ikääntyneiden perhehoito perhehoidon ennakkovalmennuksen kehittäminen. HAMK (2011) Maakunnalliset suunnitelmat tutkimus kehittämis käytännön työelämä yhteistyöverkostoista Suunnitelma geriatrisen toiminnan järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä Yhteistyö sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa Väli Suomessa 5. Pysyvä vanhustenhuollon kehittämistyön rakenne Mallinnetaan Väli Suomeen kehittämistyön rakenne, jonka avulla kunnat sekä tutkimusja oppilaitokset pystyvät toteuttamaan tiivistä yhteistyötä ja tuottamaan tuoretta, vertailukelpoista tietoa vanhustenhuollosta ja palveluista sekä samalla vahvistetaan hyvien tulosten levittämistä ja juurruttamista. Opiskelijaharjoittelut INNOKYLÄ hyvä käytäntö mallinnukset (10 kpl) Suvi Rajamäki & Annika Jokiranta, Muutosvaihemallina ja motivoivan haastattelun mukainen ohjaus ikäihmisen alkoholin ja lääkkeiden käytössä opas. SeAMK (2011) Sari Hyytinen, Varhainen tukeminen ja selviytyminen muistisairauden alkuvaiheessa. SeAMK (2011) Marjo Taittonen, Päihteitä käyttävän ikäihmisen kohtaaminen kotihoidossa asiakkaiden ryhmittely juomatapojen mukaan, kotihoidon työntekijän rooli sekä eettiset jännitteet. TaY (2011) Mika Kinnunen, Musiikin käyttö vanhustyössä. HAMK (2012) Tuija Paakki, Elina Peltola, Annina Rinne & Teija Salminen, Hyvä ruoka ja parempi päivä etenevää muistisairautta sairastavien omaishoitajille suunnattujen ravitsemus ja arkikuntoutusoppaiden suunnittelu ja toteutus. LAMK (2010) Katarina Sandström, Muistihoitajaverkoston merkitys muistihoitajan työssä. LAMK (2011) Terhi Koskinen, Sosiaalinen sirkus Koukkuniemessä. HAMK (2011) Anni Ranta, Laulaen, muistellen. Vuorovaikutus ja sen tukeminen dementiapotilaiden musiikkiterapiaryhmässä. TAMK (2011) Maija Alamäki, Luen sinulle toiminnan kehittäminen eri toimijoiden yhteistyönä. TAMK (kesken) Tove Rintamäki &Marjut Salimäki, Ikääntyvän, alkoholidementiaa sairastavan kohtaaminen opas. SeAMK (kesken) Maria Dahlgren, Det trygga hemmet, en Empirisk studie av de äldres boendeformer I Närpes samt den service som ansluter Sig till boendet. YH Novia (2010) Jannica Englund &Micaela Peth, Att mista sin livskamrat på äldre dagar, en kvalitativ studie kring äldres uppleverser att forlora en närä anhöring. YH Novia (2010)

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 0 Oikeus ikääntyä arvokkaasti, täyttä elämää eläen Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 1 1. Johdanto 3 2. Lähtökohdat ikääntymispoliittiselle ohjelmalle 4 2.1 Ikääntyvien määrän kehitys 4 2.2 Puutteellisesti

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Juuan kunta. Sosiaali- ja terveystoimi [SEURANTARAPORTTI 20.4.2013] Stltk 3.12.2013, liite 5

Juuan kunta. Sosiaali- ja terveystoimi [SEURANTARAPORTTI 20.4.2013] Stltk 3.12.2013, liite 5 2013 Juuan kunta Stltk 3.12.2013, liite 5 Sosiaali- ja terveystoimi [SEURANTARAPORTTI 20.4.2013] Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010 2015 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Juuka

Lisätiedot

Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017

Yhdessä ikäihmisten asialla. Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017 Yhdessä ikäihmisten asialla Eurajoen vanhuspoliittinen kehittämissuunnitelma vuosille 2014 2017 Vanhustenhuollon työryhmä 4.12.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 2 2. VÄESTÖNKEHITYS EURAJOELLA JA IKÄÄNYNEIDEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015

Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Juuan kunnan ikääntymispoliittinen strategia ja toimintaohjelma 2010-2015 Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 2 Juuka ikääntyvä kunta... 4 3 Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn kehitys... 5 4 Euroopan

Lisätiedot

Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015

Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015 Naantalin vanhustyön toimenpideohjelma vuoteen 2016 mennessä 14.1.2015 1 Sisällysluettelo Saatteeksi... 2 Kehittäminen vuoteen 2016 mennessä... 2 1. Yhteistyön organisointi kehittämisessä... 2 2. Painopisteet-

Lisätiedot

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN

ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN 1 ALUEELLISEN ASIANTUNTIJAJA TUKIKESKUKSEN LOPPURAPORTTI Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi 2 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi-toiminnan lähtökohdat...4

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA KANGASALAN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Vanhuskäsitys... 2 1.3 Projektin toimeksianto...

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Vanhuspoliittinen ohjelma

Vanhuspoliittinen ohjelma Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2012 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012) JOHDANTO... 3 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää

Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää MUISTIO 5/2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Kankaanpään terveyskeskus, kokoushuone (2. krs). Os. Tapalankatu 20, Kankaan pää Aika: pe 22.5.2015 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY SISÄLLYS YLEISTÄ 3 RYHMÄKOTI KAISLA 4 HOITOKOTI VENLA 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 6 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 7 SAIRAANHOIDON VASTUUALUE

Lisätiedot

RAPORTTEJA 95. Ilona Tanskanen (toim.) elämänkaaressa

RAPORTTEJA 95. Ilona Tanskanen (toim.) elämänkaaressa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 95 TUTKIMUKSIA Ilona Tanskanen (toim.) Hyvinvointipalvelut elämänkaaressa Katsaus tutkimus- ja kehitystoimintaan 2007 2010 Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Loma Lappajärven hyvinvointia vuoteen 2020

Loma Lappajärven hyvinvointia vuoteen 2020 Loma Lappajärven hyvinvointia vuoteen 2020 Etelä-Pohjanmaan terveyttä edistävät seutukunnat Järviseudun pilottihanke 1.1.2005 31.12.2007 Kuntatyöryhmä: Kalevi Pölönen pj. Marjatta Tammela Aila Lehtiniemi

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot